(vhds.baothanhhoa.vn) - Thay vì để khách mang phong bì tới chúc mừng như truyền thống, đoàn thanh niên các xã, phường đã thiết kế đặt mã quét QR ngay trước rạp để nhận tiền mừng. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại, việc mừng cưới trở nên nhanh gọn.
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG6s27hurXhu6Thuqzhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu14buh4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buX4bqrw4N24bqr4bqzL27hurXhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq1JuG7n+G6v0XhuqtDceG6q8OyxqHhuqvDuuG7n+G7gW/hu5/huqvhu6Xhur/hu6fhu6PhuqvDgOG7n8Wp4bun4buj4bqrbnHhuqvEguG7teG7oeG6q2/hu5/hurBv4bqr4bul4bqs4bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrxILhu5924bun4bujw6PhuqvDssWp4buH4bun4bqrxILhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu6fhu6Hhu5Phu6fhuqtv4buBb+G6q8SQZsOj4bqrw4Dhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvDsmbhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrw7rhu5nhuqvDssOtxILhuqvhu6Vm4bqr4bqg4bqu4buPxILhuqskJeG6q+G7p+G7o+G6v0XhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvhuqLhu4PDgOG6q8OyxqHhuqvhu6fhu59r4bun4bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqvhu6Xhuqzhu6fhu6PEg+G6q0/hu59z4bqrb2rhu6fhuqtD4buH4buh4bqrxILhu5/hur/FqeG6q8SC4buBb+G6q8Oy4buz4bun4bqr4buj4buh4buF4bun4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDsuG7oeG7l+G7p+G6q8SC4bufxanhu4Phu6HDo+G6q0Phu6Hhu5dv4bqr4bul4bqs4bun4buj4bqrb+G6pOG7teG7oeG6q8SC4bqiQeG6q+G7p+G7k+G7p+G6q+G7p+G7n+G6v+G7p+G7n+G6q+G7o+G7q+G7p8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnhu6FP4buN4bunxILhu43huqLhuqnhuqvDg8SCRcO54buNN+G6qUThu6HDs8SC4buf4bqh4bqr4bq5YmLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqvhur1iYsOAxJDhuqPhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kxJFjw6ovZGNiw7PEkWLDqmRlY2LEgsSR4bq7w6rhurliw7lixIN1w4Dhu6PDoOG6ojfhur3DqWLhuqnhuqvhur/DucSCN+G6qeG7pOG6rOG7p+G7o+G6q2/huqThu7Xhu6HhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5fhuqvDg3bhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqnhurliYuG6qeG6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qeG6vWJi4bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE/hur/DgMSC4buhxanhu6fhuqnhurXhu6Rm4bqrJCXhuqvDsuG6pOG7uW/huqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrw7rhu5nhuqvDssO1w4Dhuqvhu6VoxILhuqvEguG7g+G7oeG6q8O54bub4bqrb+G6pOG7teG7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1W+G6rOG6v+G6q+G6oOG6ruG6v8Oj4bqrxILhu4Phu6HhuqvDgOG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8OS4buv4bun4buj4bqr4bue4buF4buh4bqr4bqxJj3huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/hurfhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvEguG7n3DhuqvDsuG7ocah4bul4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8Oy4buB4bul4bqrb+G6pOG7teG7oeG6q0Nn4bun4bqr4bul4buh4bun4buf4bqr4oCc4buk4bqs4bun4buj4bqrw7Lhu4Hhu6Xhuqtv4bqk4bu14buh4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDs+G6tuG7p+G7o+G6q8SC4buh4buV4bun4bqr4bulw63EguKAneG6q8SC4buD4buh4bqrw7Lhu4Hhu6Xhuqtv4bqk4bu14buh4bqrb+G6tOG6v+G6q8Oy4buv4buh4bqr4bquReG7k+G7p+G6q+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8OZ4buT4bqrW2fhu6fhuqtb4buh4buXxILhuqtD4buH4bqrw5nhu5Phuqsm4bufcuG6q+G7puG7o+G7q2/Do+G6q05w4bqrxILhu5/huqThuqtP4buf4buh4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q8OA4bufduG6q8OSd+G7p+G7o+G6q8OZ4bubxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7oU/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhurliYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q+G6vWJiw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Ds+G7p8SDbuG6v8WpxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6v8SDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2TEkWPDqi9kY2LDs8SRYsOqZGVjw6rEguG6u+G6u+G6vWThurvDuWLEg3XDgOG7o8Og4bqiN8Opw6rDquG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4buk4bqs4bun4buj4bqrb+G6pOG7teG7oeG6q8SC4buf4bu34buh4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q8ODduG6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qeG6uWJi4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqp4bq9YmLhuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOAT+G6v8OAxILhu6HFqeG7p+G6qeG6teG7puG7n+G7oeG7leG6ruG6q8O64buf4buBb+G7n+G6q+G7peG7t+G7oeG6q8SC4bufcG/hu5/huqvEguG7n+G6sOG6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G7n+G6q+G7peG6rOG7p+G7o+G6q2/huqThu7Xhu6HhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8OA4bufxanhu6fhu6PhuqtuccSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JcSpxILhuqvDsuG7r+G7p+G7o+G6q27hu4fhuqtvxanhu6fDo+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8SC4buf4buJ4bunw6Phuqtu4buD4bun4bqrbsOo4bqrxILhu7Xhu6Hhuqtv4buf4bqu4bun4buj4bqrQ+G6ruG7oeG6q0Phu7Xhu6HhuqvDsuG7r+G7oeG6q27hu4Phu6fhuqvEguG6osO04bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q8Oy4buD4buhxIPhuqvDmuG7n+G7oeG6q+G7p+G7n3Hhu6fhuqvEguG7n8SpReG6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqtv4bqq4bq/4bqr4bqi4bq/4bqrQ+G7h8Wp4bqrb8aw4bqrw7LDrcSC4bqrbuG7ocah4bun4bqr4buh4bun4bqr4bulZuG6qyQlw6Phuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqtu4buHReG6q8SC4bux4bqrw4PhuqjhuqvEguG7n3Bv4buf4bqrxILhu5/hurDEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu5/hu43FqeG6q2/DrcOA4bqrw7Lhu6/hu6HDo+G6q8Oy4buB4bul4bqrb+G6pOG7teG7oeG6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6Phuqtv4buF4bqr4buf4bq/4buh4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8SC4buf4bqmb+G6q+G7peG6rOG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bquReG7leG7p+G6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q27hu7HhuqvDgOG7n8Wp4bun4buj4bqrbnHhuqtD4buH4bqr4bul4bqs4bun4buj4bqrbmnhu6fhu6Phuqtv4buBb+G7n+G6q+G6oOG6ruG7j8SC4bqr4bulZsSD4bqr4bum4buf4buh4buV4bqu4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7nhu7Xhu6fhuqvEguG6rnnhu6Hhuqtv4buf4bqk4bq/4bqrw4PhuqrhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrxILhu5/hu4PFqeG6q8Oy4buh4buX4bun4bqrxILhu5/FqeG7g+G7oeG6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqr4bul4buh4bun4buf4bqrQ23hu6fhuqtv4buf4bur4bun4bqrb+G7gW/hu5/huqtu4bux4bqrw4Dhu5/FqeG7p+G7o+G6q25x4bqj4bqr4bqi4buh4buT4bun4buj4bqrbuG7g+G7p+G6q27DqMOj4bqrw7J34bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4Dhuqtv4bq04bq/4bqrQ+G7ueG6q2/hu5934bun4buj4bqrb+G7n+G6tOG6q0Xhu5nhuq7huqvhuqDhuq7hu4/EguG6q+G7pWbhuqskJcSD4bqr4bum4buZ4bqu4bqrxILhu5/hu43FqeG6q2/hu4Fv4buf4bqr4bul4bqs4bun4buj4bqrb+G6pOG7teG7oeG6q8SC4bqi4bquReG7leG7p+G6q8SC4bufduG7p+G7o8Oj4bqrxILhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q+G7pcSpReG6q+G7p+G7o+G7h0XhuqvDg+G6v+G6ruG6q+G7peG7teG7oeG6q+G7pUHhuqvDgOG7n8Wp4bun4buj4bqrbnHDo+G6q8SCduG7p+G6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8Oy4buZ4bulw6Phuqvhu6Phu5/hu6Hhuqtv4buf4buPw4DhuqvDueG6pOG6ruG6q+G7o+G7oULhuqvDueG7g+G7ocSD4bqr4bui4buh4bu34bqrw7Lhu4lFw6Phuqvhu6fhu5/hu7fhuqtv4buf4bquRcah4bun4bqrw7J54buh4bqrw4N2w6Phuqvhur/hu6fhu5/huqtv4bufc+G6q29q4bun4bqr4bqi4bq/4bqr4bun4buj4buJ4bun4bqr4buf4buH4bun4buj4bqr4bufxanDrW/huqvDueG7k+G7p+G6q+G6puG7p+G7o+G6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrw4Phur/FqeG6q8O64buT4bqrw7LGoeG6q27hu6Hhu5nEguG6q8ODduG6q8SC4buh4buV4bun4bqr4bul4bqs4bun4bujxIPhuqvDksOtb+G6q27hu6Hhu5fEguG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrbuG7g+G7p+G6q27DqOG6q0HhuqvEkOG6v+G6q0Phu6Hhu5dv4bqr4bunaOG7peG6q25oxILhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buh4bunw6Phuqvhu6Phuqrhu6HhuqvDueG7t+G7oeG6q2/hu5/hurBv4bqrQ+G7h+G6q+G7peG6rOG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG7h+G6q2/huqThu7Xhu6HhuqvEguG6okHhuqvhu6fhu5Phu6fhuqvDs+G7m+G6q8Oz4buH4bun4bujw6PhuqvEguG7oeG7l+G7p+G6q8O54bu54buh4bqr4buf4buz4bunxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7oU/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhurliYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q+G6vWJiw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Ds+G7p8SDbuG6v8WpxILhu5/hur/hu6fhu5/hu5/FqeG6v8SDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2TEkWPDqi9kY2LDs8SRYsOqZMOpY+G6vcSCw6rDqWJjZcO5YsSDdcOA4bujw6DhuqI3ZGThur3huqnhuqvhur/DucSCN+G6qeG7pOG6rOG7p+G7o+G6q2/huqThu7Xhu6HhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q2/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phu5/hu5fhuqvDg3bhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqnhurliYuG6qeG6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qeG6vWJi4bqp4bqrL+G6teG6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE/hur/DgMSC4buhxanhu6fhuqnhurXDmuG7n+G7gW/hu5/huqvhu6Xhu7fhu6Hhuqvhu6Xhuqzhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu14buh4bqrbmnhu6fhu6Phuqtv4buBb+G7n+G6q+G6oOG6ruG7j8SC4bqrJCXEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/hu59y4bqrw5nhu5Phuqsm4bufcuG6q8OZxanhur/hu6fDo+G6q05w4bqrxILhu5/huqThuqvDksWp4buH4bun4bqrxILhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu6fhu6Hhu5Phu6fhuqvDgOG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8OS4buv4bun4buj4bqr4bue4buF4buh4bqr4bqxJj3huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/hurfDo+G6q2/hu5/FqeG6q27hu6Hhu5nEguG6oeG6q+KAnMOSbEXhuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqtD4buh4buXb+G6q+G6puG7p+G7o+G6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q0Phu4fFqeG6q2/huq54b+G6q8ODduG7p+G7o8Oj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q8OA4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrw7Jm4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxILhu59w4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q+G7peG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqtD4buH4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8OA4buf4buF4bun4bqr4bufd+G7oeG6q8SCcG/hu5/huqtv4bqob8Oj4bqr4bujxrDDgOG6q8OA4bufauG7p+G6q8OybEXhuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqtv4buv4bun4buj4bqrb+G6rnhv4bqrb+G7n+G6rkXGoeG7p+G6q8OyeeG7oeG6q8ODduG6q0Phu4fhuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqvhu6fhu59r4bun4bqrxILhu5/huqZv4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrQ+G7leG6q2/hu5/huq5FxqHhu6fhuqvDsnnhu6HhuqvDg3bEg+G6q8OS4bqk4bu5b+G6q8OD4bqo4bqr4bq04bun4buj4bqr4bufeOG6q2/hurThur/huqvhu6Xhu6vhu6Hhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HDo+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q8SC4bu14buhw6PhuqvDssWp4buH4bun4bqrw4Dhu5/huqThu7fhu6fhu6PhuqvDs+G6qOG6q8OycuG7p+G7n+G6q8OD4buR4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q+G6onjhu6fhu6Phuqvhu6Xhu6/huqvhu59x4bun4bufw6PhuqvEguG6rkXhu5Phu6fhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvDsuG7geG7peG6q2/huqThu7Xhu6HhuqtDZ+G7p+G6q+G7peG7oeG7p+G7n+KAncSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnhu6FP4buN4bunxILhu43huqLhuqnhuqvDg8SCRcO54buNN+G6qUThu6HDs8SC4buf4bqh4bqr4bq5YmLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqvhur1iYsOAxJDhuqPhuqnhuqvDg+G6om834bqpLy9vw7Phu6fEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cvw7Phu43Dg8O6xILFqcOAL+G7p+G7jUTDgy9kxJFjw6ovZGNiw7PEkWLDqmTDqcOpw6nEgmRkZOG6uWPDuWLEg3XDgOG7o8Og4bqiN+G6ucSR4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnhu6Thuqzhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu14buh4bqrxILhu5/hu7fhu6Hhuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buX4bqrw4N24bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqp4bq5YmLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/Egjfhuqnhur1iYuG6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BP4bq/w4DEguG7ocWp4bun4bqp4bq14buk4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8OD4buR4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqr4bqieOG7p+G7o+G6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqvDsuG7geG7peG6q2/huqThu7Xhu6HhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw4Dhu5/huqThu7fhu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu5/hu43FqeG6q2/hu59y4bqrw5nFqeG6v+G7p8Oj4bqrQ+G7oeG7l2/huqvhu6Xhuqzhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu14buh4bqrw7PhuqThu7Xhu6Hhuqvhu59x4bun4buf4bqrxILhu5/huqZv4bqrb+G7n+G6rkXGoeG7p+G6q8O64bufxanhu4Xhu6fhuqvDueG7h+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqvEgsWp4buH4bun4bqrbnHhu6fhu5/huqvEguG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4bqueG/huqvDg3bhu6fhu6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9Fw6PhuqvhuqDhuq7hur/hu6fhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q8O54buH4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bul4bqs4bun4buj4bqrb+G6pOG7teG7oeG6q2/GsOG6q8SC4buf4buB4buh4bqrw7J44bqrQ+G6ruG7oeG6q0PDtMOj4bqrb+G7n+G6sG/huqvhu6Xhuqzhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8SC4buJ4bul4bqrQ+G7h+G6q2/hu6/huqvDs+G7ieG6rsOj4bqrb+G7n+G6sOG6q+G6osah4bqrb+G7heG7peG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8OyxrDEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOS4bqk4bu5b+G6q27hu6Hhu5nEgsOj4bqr4bul4buv4bqr4bufceG7p+G7n+G6q+G7peG6rOG7p+G7o+G6q2/huqThu7Xhu6HhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8Oz4bq24bun4buj4bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqvhu6XDrcSC4bqrw7LhuqThu7lv4bqrb+G7gW/huqtu4buD4bun4bqrxILhuqLDtOG6q+G7n+G6pEHhu6fhu6Phuqvhuqbhu6fhu6PhuqvEgnBv4buf4bqrb+G6qG/huqtD4buH4bqrw7Jm4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhu59w4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q0Hhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEgnPhu6fhu5/Do+G6q8SC4buh4buT4bun4bqrw4Dhu5/FqeG7p+G7o+G6q8O54buH4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q8Oyxanhu4fhu6fEg+G6q+G7pOG7r+G6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvhu6fhu59r4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6fhuqvhu5934buh4bqrxIJwb+G7n+G6q2/huqhv4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu6/huqvDs+G7ieG6rsOj4bqrb+G7n+G6sOG6q+G6osah4bqrQ+G7h+G6q8O64buf4buBb+G7n+G6q+G7peG7t+G7oeG6q8Oy4buB4bul4bqrb+G6pOG7teG7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bq+4bquxILhu5/FqeG6ouG6qeG6tVvhu4nhu6fhuqvhur7hu6fhu5/hurMvw4DhurU=

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]