(vhds.baothanhhoa.vn) - Về đích NTM kiểu mẫu năm 2020, dù điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, tuy nhiên Ban phát triển xây dựng NTM bản Bách (xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ vững, phát huy thành quả đạt được.
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Lhu7Hhu6oiO+G7kllRIOG7klks4buw4bq14buSW2LhuqMiO+G7kllSWeG7kuG6tS49w6Lhu5JZLCHhu5LDo+G7klhVIuG7kuG7seG6tOG7q+G7kn0uJsOi4buSXVfDosOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkuG6uCXhu5Lhu7IhWSzhu5Lhu7HhurThu6vhu5J9LibDouG7kl1Xw6Lhu5Iiw5ld4buS4buW4buY4buW4buYS+G7ksOd4bqn4buS4buyLiXDouG7kn0uKiLhu5J9LiIs4buS4bq1JOG7ki3hu5Lhur3DmuG7kiw4LuG7klkxIuG7kn0sMOG7kn0sw5kiS+G7kuG6tcOiw6rhu5IiLC49IuG7kuG7j1Ei4buS4bqvLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5Lhur3hu6rDquG7ksOdxJEiO+G7kuG7seG6tOG7q+G7klhVIuG7kuG7j1JZLOG7kk7hur3DmuG7kuG6tOG6t8OiIjvhu5LhurQsYuG6oyI7S+G7kizDosOqKiLhu5LhurDDolEi4buS4bqyw6EiT+G7kuG7ssOa4buS4buyVsOq4buSXVQiLOG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kuG6tcOiw6o9IuG7kuG6teG6t8Oiw6olIkvhu5Lhurnhu64i4buS4buyOCI74buS4buxLOG7qiLhu5LDneG7qiLhu5I7LsOp4buS4bq5w6kiO0vhu5Lhuq8sUuG6teG7kizDosOq4buS4bq1LFMiLOG7kuG6scOiVeG7kuG7slThurXhu5Lhu7Ji4bqjWUzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5DDneG6tSzDol1Y4buSLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu57hu6Lhu5rhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buYUOG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWcOdIkxYUSDhurUsUSIsLCBRTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7lFAv4buUUOG7nsOd4bua4buYUOG7luG7luG7muG7muG6teG7muG7msag4bue4buiW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0hQ4bui4bui4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bux4buqIjvhu5JZUSDhu5JZLOG7sOG6teG7klti4bqjIjvhu5JZUlnhu5LhurUuPcOi4buSWSwh4buSw6Phu5JYVSLhu5Lhu7HhurThu6vhu5J9LibDouG7kl1Xw6Lhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7nuG7ouG7muG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buc4buYUOG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu6s44bq14buSOzBZ4buSWFUi4buS4buPUlksS+G7kuG6vcOa4buS4bq04bq3w6IiO+G7kuG6tCxi4bqjIjtL4buSLMOiw6oqIuG7kuG6sMOiUSLhu5LhurLDoSJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4burxahZ4buSw53huqfhu5Ii4bumXeG7ksOdMlnhu5LhurXDosOqJCLhu5Lhu7Ji4bqhIjvhu5LhurDDojZZ4buSWzjhu5Lhu5bhu5Thu55L4buSWVJZLOG7kuG6teG6t8OiIjvhu5LhurXhu6pd4buS4bq9w5rhu5LhurThurfDoiI74buS4bq0LGLhuqMiO+G7klksPOG7kuG7luG7kn1dS+G7kuG6syAiO+G7ksOdIOG7kuG7silR4buSLCgiLOG7kuG7sjcu4buSIuG6pS7hu5Lhuq8sY1nhu5LhurVU4bqvS+G7kuG7sjjhu5LDnTZZ4buSfSw1Ijvhu5Lhu7I3Ijvhu5Lhu7Ilw6JL4buS4buyLiZd4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5Lhuq8sUuG6teG7kn0uIizhu5LhurUk4buS4bq1LOG7sOG6r0vhu5LhurUsw6Lhu5IiLOG7ruG6r+G7klks4bqp4buSw6okw6Lhu5JZ4bqpUeG7kiI7YuG6oS7hu5LDneG7qiLhu5JbU+G7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buSW+G7ql3hu5IiOywuKuG6r0vhu5J9LCHhu5Is4buuw6Lhu5Lhuq8sY1nhu5LhurVU4bqvS+G7kuG7ssOa4buSVSIs4buSLGLDoyI74buSW1Nd4buSIsOZIjvhu5LhurPDouG7sOG6teG7klnhu6rDquG7kuG6teG6tzciO+G7kuG6uVPhu5JZLMOZIuG7kiLDojUu4buSfeG7tl3hu5IsLirDouG7kuG6scOiVeG7kn0sLiQi4buS4buy4bqhLuG7kuG6szYiO+G7klhT4buSWSAi4buSWFUi4buS4buPUlks4buSWTEi4buSO8Wo4bqv4buSIiwuJcOi4buSfSww4buSfSzDmSJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5Thuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buU4bue4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buUUC/hu5bhu5jhu5jDneG7lOG7lsag4buY4buc4buWUOG6teG7oOG7luG7nuG7mOG7oFvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4buU4buY4bua4buQ4buSUVvhurVI4buQ4bux4buqIjvhu5JZUSDhu5JZLOG7sOG6teG7klti4bqjIjvhu5JZUlnhu5LhurUuPcOi4buSWSwh4buSw6Phu5JYVSLhu5Lhu7HhurThu6vhu5J9LibDouG7kl1Xw6Lhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7oOG7mOG7lOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4buc4buU4bue4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDkuG7kSQi4buSIlHDquG7kuG7lOG7mOG7mMON4buS4bq14bq3QOG7kuG7tF3hu5LhurXhurcgIjvhu5JYVSLhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG7siQi4buS4bq14bq3YuG6oSI7TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDknMuKiLhu5JYVSLhu5Lhu49SWSzhu5JZMOG7ksOdLioi4buS4bq1IVks4buS4bq1xJHhu5IiLC49IuG7ksag4buU4buU4buSLFFL4buS4bq5w6Au4buS4bug4bue4buSLDhL4buSxqDhu5jhu5rhu5IiLOG7qiLhu5J9LFbDokvhu5Lhur1SWeG7kuG7sikiLOG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kuG6tcOiw6o9IuG7kuG6teG6t8Oiw6olIuG7kuG6veG7qsOq4buSw53EkSI74buS4bux4bq04bur4buSW1Phu5IiLC4qXeG7kuG6ueG6reG7kuG6scOiUSLhu5LhurXhurcyIjtL4buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7kiLhu6oiO+G7kllRIOG7kuG7suG6oS7hu5LhurM2IjtL4buSfS4qIuG7kuG6tSBTIuG7kn0k4bq14buSWeG7sMOi4buSLFThu5LhurXhu6wiO+G7kiI1Ijvhu5LhurUsNSJL4buS4bq1LMSRWeG7kiwuKiLhu5JZUlnhu5LhurUuPcOi4buSWSwh4buS4bq5JeG7kn0uIizhu5LhurUk4buS4bq5U+G7kuG6tTnhu5JZLGNZ4buS4bqzVSLhu5Lhur3DouG7sOG6teG7kiwuKsOi4buS4bqxw6JVS+G7ksO1LC7hu5LhuqnDquG7ksO1LC7hu5JYOOG7kuG6uVPhu5Lhu49RIuG7kuG6scOiVSLhu5Jb4bq/4buSWFUi4buS4buyw5rhu5Lhu7JWw6rhu5JdVCIs4buS4bq1w6LDqj0i4buS4bq14bq3w6LDqiUi4buSWOG7piI74buSIiwuJcOi4buSLCgiLOG7kuG6tSxjWUvhu5JbNyI74buSOyzhu7bhuq/hu5LhurHDolHhu5JZUlnhu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurMuIizhu5IsIFThurXhu5LhurXhu67huq/hu5LhurUsJkvhu5LhurXhurcgIjvhu5IsOC7hu5IiOywpS+G7klnDojhZ4buSLDLhuq/hu5J9LMOi4buSw53hu6oi4buSWWJL4buS4bq1LMOi4buSLOG6peG6teG7kllSWeG7kuG6teG7rCI74buSW8Og4bqv4buS4buxLOG7qiLhu5LDneG7qiLhu5JZLMOiIjvhu5LhurNjWeG7kuG6veG7qsOq4buSw53EkSI74buS4bux4bq04burTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7sSwuJcOi4buS4bqvLCAiO+G7kuG6teG6t1Mg4buS4bq14bq3ICI74buSW1Eg4buS4buyOCI74buS4bqzVSLhu5Lhur3DouG7sOG6tUvhu5Lhuq8sUuG6teG7kuG6teG6ty4mIuG7kn0uIizhu5LhurUkS+G7klksPCIs4buS4bq14bq3USI74buSIixT4buSWWVRS+G7klk1Ijvhu5LhurXhurcoIizhu5Lhurkq4buS4bqzLiIsS+G7klhVIOG7kuG6uSrhu5JdNS7hu5LhurXhurdi4bqhIjtL4buSLC4kIuG7kuG7suG7sOG6tUvhu5I7MOG6r+G7kuG7suG7sOG6teKApuG7kuG6tVQg4buSIj0i4buSw50uKiLhu5JdVCDhu5Jdw6Au4buSWeG6qVHhu5JYVSJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5Thuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buU4bue4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buUUC/hu5bhu5jhu5jDneG7lOG7lsag4buY4bue4buY4buY4bq14bue4buU4buc4bui4bugW+G7mEx74bqvO+G7iOG6t0jhu6Dhu5zhu6Lhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu7Hhu6oiO+G7kllRIOG7klks4buw4bq14buSW2LhuqMiO+G7kllSWeG7kuG6tS49w6Lhu5JZLCHhu5LDo+G7klhVIuG7kuG7seG6tOG7q+G7kn0uJsOi4buSXVfDouG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buU4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5Thu57hu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4buxLC4lw6Lhu5IsOOG7ksOd4buqIuG7kuG6teG6tyAiO+G7klhVIuG7kuG6tcSR4buSIjvDosOqKiLhu5IsLiQi4buS4buy4buw4bq1S+G7kl3Do+G7kuG6tzgiO+G7kuG6teG6t+G6rVnhu5Lhu7Ji4bqhIjvhu5I7LlEg4buS4bq1LDUiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurQs4bu0IOG7kuG7sjBL4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kuG7ssOa4buS4bq14buu4bqv4buS4bq14bq3w6IiO+G7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buS4bqzVSLhu5Lhur3DouG7sOG6tUvhu5JZLMOiw6omIuG7kuG7sjku4buSWcOh4buSWeG7sMOi4buSWeG7qsOq4buS4bq14bq3NyI7S+G7kuG6ueG7ruG6teG7kiLDojUuS+G7kuG7slbDquG7kl1UIizhu5JZUlnhu5JjIjvhu5LDneG6rSI74buS4bq1LiQi4buSWDjhu5LGsHPGsOG6tEvhu5JZNSI74buSIjssKuG7kuG6uVMg4buS4bqzVSLhu5Lhur3DouG7sOG6tUvhu5Lhuq8sUuG6teG7kuG6teG6ty4mIuG7kuG6t2QiO+G7kn0k4bq14buSLOG6o+G6r+G7klksw5ki4buSIsOiNS7hu5LhurVSLuG7kuG6sy4iLOG7kuG6t2QiO+G7klvDojciO0zhu5Lhu5EkIuG7kiJRw6pL4buS4bq1Nlnhu5Lhu7I44buS4bq1w5kiO+G7kuG6teG6t2LDoyI74buSfS4iLOG7kuG6tSThu5JZ4bqpUeG7klhVIuG7kuG7slThurXhu5Lhu5Thu6LDjUzhu5LhurQsw6Lhu5IiLOG7ruG6r+G7klgoIizhu5LhurHDouG7qiLhu5Lhu7Lhu6zDouG7kiI7YuG6oS7hu5JZ4bqpUeG7klhVIuG7kuG7slThurXhu5LhurXhurc9IuG7ksag4bua4buS4bq14bq3LirDouG7kuG7sjciOy8iO2LhuqEuL+G6tSxSIjtL4buSWVXhu5JYVSLhu5IsLioi4buSWSw84buSWTEi4buS4buW4buSLDjhu5IiOyzDqCBMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JZW1HhurPhurNI4buQLsO14bu0IuG6teG7tOG6t+G7kOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5Dhursuw53hurUsxKjhu5Lhu6Dhu5jhu5jhuq/hur1K4buSLOG7tC47LOG6tcSo4buS4buc4buU4bue4bqv4bq9SuG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLy9Zw50iTFhRIOG6tSxRIiwsIFFM4bq5Ii/DneG7tOG6s33hurUg4bqvLyLhu7ThurvhurMv4buW4buW4buUUC/hu5bhu5jhu5jDneG7lOG7lsag4buY4bue4buc4bua4bq1UOG7mOG7lOG7ouG7nlvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdI4buexqDhu6Lhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5Dhu7Hhu6oiO+G7kllRIOG7klks4buw4bq14buSW2LhuqMiO+G7kllSWeG7kuG6tS49w6Lhu5JZLCHhu5LDo+G7klhVIuG7kuG7seG6tOG7q+G7kn0uJsOi4buSXVfDouG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bug4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5zhu5Thu57hu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOS4buRLiXDouG7kn0uKiLhu5J9LiIs4buS4bq1JOG7kllSWeG7kiw44buSfSw1Ijvhu5IiO2QiO+G7kiLhu6oiO+G7kllRIEzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtVJZ4buSIjtTIizhu5IiOywl4buSWTUiO+G7kiI7LC4q4bqvS+G7kuG6tS4mw6Lhu5LhurUs4bqp4buSWTUiO+G7kiI7LC4q4bqvS+G7ksOdKVks4buS4bq54bqt4buSWTDhu5IiLC4lw6Lhu5JZLMOiw6omIuG7klguJCJL4buSWVJZ4buSLDjhu5I7LlHhu5Lhu7IoIizhu5LhurXhurcgIjvhu5JYVSLhu5LDncOiw6rhu5LhurXhurco4buSWVJZ4buSIjssJeG7kuG6teG6t8Oiw6olIuG7kuG6tSw2Ijvhu5IiLGLhu5LhurUsPcOiS+G7ksOdKuG6tUvhu5Lhu7JS4bqv4buSYyI74buSIizDouG7klnhu6zDouG7kuG6s2Xhu5LDneG6rSI74buS4bq5U+G7kjsuw6nhu5I7KCLhu5JYVSLhu5LhurPhu6RZ4buS4bq5w5ki4buSLDBR4buSw53hu6oi4buS4bq1OFlMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOScyrhu5LhurUsNiI74buS4buyYuG6oSI74buSOy5RIOG7kuG6tSw1Ijvhu5IiNSI74buS4bq1LDUi4buS4buyYuG6o1nhu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tWLhu5Ii4buqIjvhu5JZ4buw4bqvS+G7kllSWeG7kiw44buS4bq94buqw6rhu5LDncSRIjvhu5IiLFPhu5LhurXhu6RdS+G7klk1Ijvhu5LhurXhurcoIizhu5Lhurkq4buS4bqzLiIs4buS4bq1xJHhu5IsIFQu4buS4buyVV3hu5JYVSDhu5Is4bqj4bqv4buS4bq5KuG7kuG6sy4iLOG7kuG6teG6tz0i4buSUOG7nMONTOG7kuG7keG7qsOq4buSW1Phu5Lhu5Thu5LhurXhurcgIjvhu5Lhu6Lhu5JYVSLhu5JZ4bqpUeG7kuG6vcOa4buSWTDhu5IiLFPhu5LhurnDmSLhu5IsMFHhu5Lhu7JU4bq14buSWSzDolYiTOG7knIuUiDhu5LDneG6rVnhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG6scOiUSLhu5LhurXhu6pdS+G7kuG6teG7g+G7klsq4buSW1Eg4buS4buyOCI74buSWTDhu5LhurkuKlnhu5JbU13hu5LhurHDolHhu5Lhu7JTIOG7kuG6tVQg4buSw6Phu5JYVSLhu5Lhu7JU4bq14buS4bq1POG7klsq4buSWVEgTOG7kuG6tOG7g+G7klsq4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kuG6tSxRXeG7kjsuUeG7klhVIOG7kiwuJl3hu5LDquG7kuG6tSThu5Lhu7JU4bq14buSUOG7mMON4buS4bq14bq3w6Phu5JbPSLigKbDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Auw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7oOG7mOG7lOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5zhu5Thu57huq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5RQL+G7luG7mOG7mMOd4buU4buWxqDhu5jhu6DGoOG7nuG6tVDhu5rGoOG7ouG7olvhu5hMe+G6rzvhu4jhurdIxqDGoOG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG7seG7qiI74buSWVEg4buSWSzhu7DhurXhu5JbYuG6oyI74buSWVJZ4buS4bq1Lj3DouG7klksIeG7ksOj4buSWFUi4buS4bux4bq04bur4buSfS4mw6Lhu5JdV8Oi4buQ4buS4bq7LsOd4bq1LEjhu5Dhu6Dhu5jhu5Thu5Dhu5Is4bu0Ljss4bq1SOG7kOG7nOG7lOG7nuG7kOG7ki/DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvw7VR4bqv4bq1LiAi4buQw5Lhu7Es4bqh4buSW1Nd4buS4bq1NuG6teG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kuG6vcOi4buw4bq14buSfSxWw6Lhu5JbUSDhu5Lhu7I4IjtL4buSfSxRLuG7kuG6tSxSWeG7kuG6tTbhurXhu5IiO8OiNyLhu5JbxJFZ4buS4bq1ZOG7klkgIuG7kuG7tF3hu5Lhu7Iu4buSW1Nd4buSw5ki4buS4bq9UUxMTOG7kiIsLiXDouG7kjsuUeG7kuG7sigiLOG7kuG6tVQu4buSWFUi4buS4buPUlks4buSWTDhu5Lhu7IuJcOi4buSfS4qIuG7kuG6veG7qsOq4buSw53EkSI74buSIixT4buSWWVR4buSfSxRIjvhu5LhurXhurdRIjtL4buS4bqzVFks4buS4buy4bu44bqvTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksO9Ijvhu5JzU+G7kuG6uMOZIuG7ksO1LMOiIjtL4buS4buPIeG7kuG6tSxi4buS4buRVSI74buS4bqpw6rhu5Lhur3DmuG7kuG6tOG6t8OiIjvhu5LhurQsYuG6oyI74buSWSwg4buSWC4k4bq1S+G7kuG6vVJZ4buS4buyKSIs4buS4bq94buqw6rhu5LDncSRIjvhu5Lhu7HhurThu6vhu5JbU+G7kuG6scOiUuG7kuG6teG6tygiLOG7klvhu6rDouG7ksOdUy5L4buSWy49IuG7kuG6teG6rVlL4buSWSw84buSWTDhu5Lhu7IuJl3hu5J9LMOjLuG7kuG7suG7rMOiS+G7kn0sNSI74buSWTDhu5J9JOG6teG7kuG6tSzhuqVZS+G7kuG6s1HDouG7kn0sLuG7kuG7slThurXhu5JZLMOiViLhu5Lhu7HhurThu6vhu5J9LibDouG7kl1Xw6JL4buS4bq9w5rhu5LhurUuJOG6r+G7kuG6teG6rVnhu5JZLDzhu5Lhu7JUIOG7kuG7j1Ei4buS4bqxw6JVIuG7klvhur/hu5Lhur3hu6rDquG7ksOdxJEiO+G7kuG7seG7q+G6tOG7klhVIuG7kuG7j1JZLOG7kuG6teG6ty4mIuG7kn0sUS7hu5IiLC4lw6Lhu5I7LlUu4buS4bqvLFLhuq9L4buS4buyNyI74buS4bq1LOG6oS7hu5Lhuq8sUuG6teG7kizDosOq4buS4bq1ISIs4buS4bqzUiI74buS4bq1VCBL4buSO2LDoSI74buSXVfDouG7klnhuqlR4buS4buyVSI74buS4bq5Lj0iS+G7kuG6tWThu5Lhu7Iw4buS4bq1VCDhu5IiLiVd4buS4bq1LiLhu5LhurnDqSI74buSWSzhu6RZ4buS4bq14bq3ICI74buS4buxLOG7qiLhu5LDneG7qiJL4buSfSzDoS7hu5LDneG7rsOq4buS4bqzY1nhu5JdVCIs4buSfSw2LuG7kuG7slQu4buS4buyIFMi4buSfSThurXhu5LhurUgUyLhu5LDneG7qiLhu5LhurUsxJFZ4buSLC4qIuG7kuG6tSxTIizhu5JZNSI74buSWVJZ4buS4bq1Lj3DouG7klksIeG7kuG6tSzhu7Qg4buSLGLDoCI74buSWCUi4buS4bq5w6kiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r2bDouG6tSwg4bq34buQw5LhurThurbDguG7sXLhu5Lhu6nhu5vDky/huq/Dkg==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]