(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo trong dịp tết.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozk4eHl34buf4buj4buNOeG7ouG6v+G7o+G7jcOjaOG6qeG7n8Oj4buPw7Vuw73Do3bDvWTDo2h04buj4buNw6N54bqraMOjecO94bqya+G7o8OjeXfDveG6sm3hu6Mzw6Phuq7hu4Phu6PDo8Otw7nhu6Phu43Do+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8Oj4buNw7Xhuqnhu5/Do+G7o8O54buvw6Phuq5Bw6PGoeG7j8O0M8Oj4bqu4buDecOj4bubw7Vuw73Do+G7o+G7pcOj4bquYsOj4buv4buP4bqr4bufw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjaeG7k+G7r8OjeWx5OC94eXfhu5/hu6Phu405OC/hu4/huq85OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r+G7jsOs4bqpaeG6ozlZ4buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6PGoWzDo+G7j+G7n2No4buPw6No4bqp4bufw6PDrcO1b+G7ncOjw63hu4HDvcOjeXfhuqnhu6Phu4/Do+G7r+G7j3Dhu6Phu40zw6No4buPdeG7o+G7jcOjecO5w7XDo+G7r+G7j2Phu53Do2nhu5Phu6/Do3l3w4HGsGgzw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bquYsOjeOG6qcO9w6NZbHnDo+G7ouG7jcO94bqya+G7o8Ojw63huqvhu6PDo+G7ouG7j+G6v+G7ncOjSeG7h+G7o8Oj4bqxxIPhurHhurEzw6Phu5vhuqJow6Phu5vDgeG7q+G7o+G7jcOjSHThu6Phu43Do+G6qeG7o8OjeXfhu5/hu6Phu43Do3nhu5nhu6Phu4/Do8OtxJHDo+G6rmLDo8Ot4bqp4buj4buNw6N5d8O1b+G7o8OjxqHhu4/huqnDtcOj4buj4buPw7Vtw73Do2fDtW7hu6PDo+G7r+G7j+G6q+G7r8OjecO94bqya+G7o8OjeXfDveG6sm3hu6Mzw6Phuq7hu4Phu6PDo8Otw7nhu6Phu43Do+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8Oj4buNw7Xhuqnhu5/Do+G7o8O54buvw6Phuq5Bw6PGoeG7j8O0M8Oj4bqu4buDecOj4bubw7Vuw73Do+G7o+G7pcOj4bquYsOj4buv4buP4bqr4bufw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjaeG7k+G7r8OjeWx5NDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6s+G6tcSD4buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6scSD4bq3L+G6r+G6tcSDaeG6seG6scSD4bqz4bq14bq14bqtecOi4bqzxIPhurXhurHhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33huq/hurPhuqPDo+G6qeG7m3l94bqj4bui4bq/4buj4buNw6No4bqp4bufw6Phu4/DtW7DvcOjdsO9ZMOjaHThu6Phu43Do3nhuqtow6N5w73hurJr4bujw6N5d8O94bqybeG7ozPDo+G6ruG7g+G7o8Ojw63DueG7o+G7jcOj4bui4buP4bq/4bujw6Np4bq/4bujw6Phu43DteG6qeG7n8Oj4bujw7nhu6/Do+G6rkHDo8ah4buPw7Qzw6Phuq7hu4N5w6Phu5vDtW7DvcOj4buj4bulw6Phuq5iw6Phu6/hu4/huqvhu5/Do3l34buf4buj4buNw6Np4buT4buvw6N5bHnhuqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bqz4bq1xIPhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM54bua4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do2h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo8ahw7Vv4budw6N5d+G6qcOjeHXDo+G6rkHDo8ah4buPw7Qzw6Phuq7hu4N5w6Phu5vDtW7DvcOj4buj4bulM8OjaHThu6Phu43Do2jhu7fDo+G7j+G7p8OjeXfhu6vDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q+G7n8OjeeG7j8O9w6Phu43DtcSCNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlJ4bqiw6Nn4bqr4bufw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeeG7j+G7qcO1w6Phu43DteG6qeG7o8OjeeG6oMOj4buj4bqp4bqyw6PDrWzhu6PDo1lsecOj4bui4buNw73hurJr4bujw6PDreG6q+G7o8Oj4bui4buP4bq/4budw6NJ4buH4bujw6PhurHEg+G6seG6scOjeeG7keG7o+G7j8Oj4buP4buR4buj4buPw6Phu53DveG6qcOjZ+G6q+G7ozPDo+G6ruG7g+G7o8OjaOG7j8O94bqyb+G7ozPDo3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOj4bquQcOjxqHhu4/DtDPDo+G6ruG7g3nDo+G7m8O1bsO9w6Phu6Phu6Uzw6NodOG7o+G7jcOjaOG7t8Oj4buP4bunw6N5d+G7q8Oj4bquYsOj4buv4buP4bqr4bufw6N5d+G6q8O1w6Phu6/hu4/hu4vhu6/Do3hqw6No4buhw6Phu6Phu4/DtW3DvcOjacO1w7Phu6PDo2fDtWzhu6PDo+G7r+G7j8OAaMOjeWPhu68zw6NIdOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6N54buZ4buj4buPw6PDrcSRw6N54buP4bqp4budw6Phu53DgcO9w6No4buP4bufw6No4buB4buvw6Phu7nhurIzw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3bDveG6sm3hu6PDo3nhuqDDo3nhu5nhu6Phu4/Do8OtbOG7o8OjaMWpw6N44buxw6N54buPYuG7o+G7j8Oj4bub4buD4buvw6Nn4bqp4bujw6No4buP4buZw6PDrWPhu5/Do2jDvcO5aMOj4bqu4buD4bujw6PDrcO54buj4buNw6N54bufYuG7o8OjaeG6v+G7o8Oj4buNw7Xhuqnhu5/Do+G7o8O54buvw6Phuq5Bw6PGoeG7j8O0M8Oj4bqu4buDecOj4bubw7Vuw73Do+G7o+G7pTPDo2h04buj4buNw6No4bu3w6Phu4/hu6fDo3l34burw6Phuq5iw6Phu6/hu4/huqvhu580OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcONw7rhu6Phu43Do3nhu4/hu6nDtTPDo2jhu4/hu5nDo8OtY+G7n8OjaOG6q2jDo2jhu4Hhu68zw6Phu6Phu41i4buj4buPM8Ojw63hu59i4bujw6N54buPb8Ojw63hu4XhurLDo+G7nWPhu6Phu4/Do2h04buj4buNw6N54bqraMOjecO94bqya+G7o8OjeXfDveG6sm3hu6Mzw6Phu43DteG6q+G7n8OjaeG7t2jDo+G7o+G6v+G7o+G7jcOjaOG6qeG7n8Oj4buj4buP4buD4bujw6N54buPw4Bow6No4buP4bufw6No4bqraMOjeeG7h+G7o+G7jcOj4bubxrDhu6/Do+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7ozPDo+G7o+G7j+G7gXnDo+G7m2LDo8Otw7rhu6Phu43Do2di4bufw6No4bqraMOjaeG6v+G7o8OjecO5aMOj4bqubcOjaOG7j+G7ucOjeXfDgcWp4buj4buNw6No4bu54bqpw6PDjWThu6Phu40zw6No4buPw7Thu6Phu4/Do3jhuqto4buPM8Oj4buv4buP4bqr4buvw6Phu5vDveG7g3nDo2jhu7nhuqnDo+G7ouG7j2LDo+G7o8OBxrBow6Phuq5tw6N2w71k4bujw6Phu5vhurQzw6N4w4PDo2nhu7fhu6Phu43Do+G6rkHDo8ah4buPw7Qzw6Phuq7hu4N5w6Phu5vDtW7DvcOj4buj4bulM8OjaHThu6Phu43Do2jhu7fDo+G7j+G7p8OjeXfhu6vDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q+G7nzPDo2hB4buj4buNw6Phu6Phu4/DgcOj4buj4buPxILhu6Phu43Do3nhuqtow6Phu49jw7XDo2jhu7nhuqnDo+G6rsO1bmjDo3li4buj4buNw6N5d8SCw6Phuq5Bw6PGoeG7j8O0w6N5d+G6q8O1w6Phu6/hu4/hu4vhu680OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bqz4bqx4bq34buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6scSD4bq3L+G6r+G6tcSDaeG6seG6scSD4bqzw6LhurHhuq954bq3xIPhurXhurfhuqfhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33DouG6reG6s+G6o8Oj4bqp4bubeX3huqPhu6Lhur/hu6Phu43Do2jhuqnhu5/Do+G7j8O1bsO9w6N2w71kw6NodOG7o+G7jcOjeeG6q2jDo3nDveG6smvhu6PDo3l3w73hurJt4bujM8Oj4bqu4buD4bujw6PDrcO54buj4buNw6Phu6Lhu4/hur/hu6PDo2nhur/hu6PDo+G7jcO14bqp4bufw6Phu6PDueG7r8Oj4bquQcOjxqHhu4/DtDPDo+G6ruG7g3nDo+G7m8O1bsO9w6Phu6Phu6XDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q+G7n8OjeXfhu5/hu6Phu43Do2nhu5Phu6/Do3lseeG6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurPhurHhurfhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5SHThu6Phu43Do+G6qeG7o8OjeeG7j+G7k8Oj4bq2xJHDo+G7ouG7jeG7j8O1w6NYxanhu6PDo8ahw7Vv4budw6N5d+G6qcOjeHXDo+G6rkHDo8ah4buPw7Qzw6Phuq7hu4N5w6Phu5vDtW7DvcOj4buj4bulM8OjaHThu6Phu43Do2jhu7fDo+G7j+G7p8OjeXfhu6szw6Phu6/hu4/huqvhu5/Do+G6rmLDo8Otw7rDo2jhu4/FqcO1w6Phu6Phu43DveG6ssOj4buPw7Vv4budw6Phuq7hu4Phu6PDo8Otw7nhu6Phu43Do3nhu4/DvcOj4buPw7rDtTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5V8O1a+G7o+G7jcOj4bub4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do2h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo3l34buf4buj4buNw6N54buZ4buj4buPw6PDrcSRw6Phu6/hu491w7XDo+G7j+G7q+G7r8Oj4bquxrDDtcOjaOG6q2jDo2fhuqnhu6Mzw6Phu6Phu41i4buj4buPw6No4buPw4Bow6Phu6Nl4buj4buNw6N5w7Vs4bujw6Phu49i4buj4buPw6N3YsOjeOG7n+G6q3kzw6Phu5vhu4Phu6/Do2nhuqnhu6Phu4/Do3jhuqto4buPw6No4bqraMOjaMWpw6N2w73huqnhu6Mzw6PDrcWp4bujw6Phuq7hu5Mzw6N54bulw6No4buPw4BoM8OjaOG6q8Oj4buj4buP4bq/4bujw6No4buhw6Phu5vDtWvhu6PDo3bDveG6qeG7o8Ojw61s4bujw6Phuq5Bw6PGoeG7j8O0M8Oj4bqu4buDecOj4bubw7Vuw73Do+G7o+G7pTPDo2h04buj4buNw6No4bu3w6Phu4/hu6fDo3l34burw6Phuq5iw6Phu6/hu4/huqvhu58zw6Phu6Phu4/hu4F5w6Phu5tiw6No4bqraMOjw63hu5PhuqnDo2di4bujw6N5d3Hhu6Phu43Do8Otw7Vv4budM8Oj4buv4buPw4Bow6N5Y+G7r8Oj4bqubcOj4bqp4bujw6Phu6PDteG7o+G7j8OjLcOjeXfhu4N5w6N54bqiM8OjaOG6q2jDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do2jhu6HDo2fDtW/DvcOj4buPw7Vu4bujw6Phu6Phu43hu4/DtcOj4bqu4buB4bujw6N5YuG7o+G7jcOjeXfEgsOj4bquQcOjxqHhu4/DtMOjeXfhuqvDtcOj4buv4buP4buL4buvM8Ojw61vw6PGocO1b+G7ncOjeXfhuqkzw6Phu6/hu4/hur/hu6PDo+G7m+G7n2PDtcOj4bquYsOjxqHhu5Phu6/Do3nhu4/hu6nDtcOj4buv4buP4bqrecOj4buPw7Vu4bujM8OjaOG7j+G7geG7o8OjaOG7j+G7meG7o+G7jzPDo+G6tsODw6Phu5vhurTDo+G7o+G7j8SC4buj4buNw6N4xanDo+G7j+G7sTPDo3nhu4/DtWzDvcOjeOG7oXnDo3l34buf4buj4buNw6NodOG7o+G7jcOjeeG6q2jDo3bDvWThu6PDo+G7m+G6tDPDo3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM54buc4bq7ecOjxqHhu4/huqtoM8Oj4buv4buPdcO1w6Phu4/hu6vhu6/Do+G6rsaww7XDo+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6PGocO1b+G7ncOj4bub4bq/4budM8OjZ8O1a+G7o8Oj4buv4buPcOG7o+G7jcOj4bquYsOj4bub4bqiaMOj4bubw4Hhu6vhu6Phu43Do2h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo2jFqcOjeOG7scOjeXfhuqnhu6Phu4/Do3nhu4/hu7nDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q3nDo+G7j8O94bqyw6Phuq7huqnDtcOjeXdww6No4bu54bqpw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOj4buj4buNw4Hhu6nDtcOjaOG7ocOjw73hurLDo3nDtOG7ozPDo+G7jcO1YsOj4bubYuG7o+G7jTPDo3l3w4Hhu7Hhu6Phu43Do2dk4bujM8OjaOG6q+G7o8OjZ8O5w6NodXnDo2jhuqvhu6PDo3l34buf4buj4buNw6PDrcO64buj4buNw6NnYuG7n8OjaOG6q2jDo2nhur/hu6PDo3nDuWgzw6PDrW/Do3nDveG6smvhu6PDo3l3w73hurJt4bujM8Oj4bqu4buD4bujw6PDrcO54buj4buNw6Phu6Lhu4/hur/hu6PDo2nhur/hu6PDo+G6ruG6oOG6qcOjeeG6osOj4buNw7Xhuqtow6Phu43DteG6qeG7n8Oj4bujw7nhu68zw6Phuq7huqDhuqnDo3nDtGjhu4/Do2jhuqJow6N54buP4bqp4budw6Phu43DteG6qcOj4buv4buP4bqrecOj4buPw7Vu4bujM8OjeXXDo+G7jcO14bqraDPDo8Ot4buBw73Do3l34bqp4buj4buPw6Phu6Phu41l4bujw6No4buP4bq74bujw6No4bqraMOj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do+G7ncO94bqpw6Nn4bqr4bujM8Oj4bqu4buD4bujw6No4buPw73hurJv4bujM8OjeMODw6Np4bu34buj4buNw6N5d+G6q8O1w6Phu6/hu4/hu4vhu6/Do2jhuqtow6Phu5vhu59jw7XDo+G6rkHDo8ah4buPw7Qzw6Phuq7hu4N5w6Phu5vDtW7DvcOj4buj4bulM8OjaHThu6Phu43Do2jhu7fDo+G7j+G7p8OjeXfhu6vDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q+G7nzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PhuqfEg8SD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6PhurPhurXEg+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHEg+G6ty/huq/hurXEg2nhurHhurHEg+G6s8Oi4bqz4bqxeeG6r+G6teG6p+G6seG6s+G7m8SDNOG7l+G7r+G7jTB3feG6reG6t+G6reG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPhu6Lhur/hu6Phu43Do2jhuqnhu5/Do+G7j8O1bsO9w6N2w71kw6NodOG7o+G7jcOjeeG6q2jDo3nDveG6smvhu6PDo3l3w73hurJt4bujM8Oj4bqu4buD4bujw6PDrcO54buj4buNw6Phu6Lhu4/hur/hu6PDo2nhur/hu6PDo+G7jcO14bqp4bufw6Phu6PDueG7r8Oj4bquQcOjxqHhu4/DtDPDo+G6ruG7g3nDo+G7m8O1bsO9w6Phu6Phu6XDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q+G7n8OjeXfhu5/hu6Phu43Do2nhu5Phu6/Do3lseeG6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurPhurXEg+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6oznhu6Lhu4/DtW3DvcOj4bquQcOjxqHhu4/DtDPDo+G6ruG7g3nDo+G7m8O1bsO9w6Phu6Phu6Uzw6NodOG7o+G7jcOjaOG7t8Oj4buP4bunw6N5d+G7q8Ojw63DgeG7q2jDo3nhu4/DvcOj4buNw7XEgjQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5SOG7j+G7mcOjecO04buj4buPw6N54bqgw6PDreG7h8O9w6N54buP4bqr4buj4buNw6Phuq/hurEt4bqxxIPhurHhuq/Do8OtbOG7o8Oj4buj4bqp4bqyw6No4bqraMOjw63FqeG7o8Oj4bqu4buTw6NodOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeeG7meG7o+G7j8Ojw63EkcOjeeG7j8O9w6Phu4/DusO1w6Phuq5iw6Phuq7hu4Phu6PDo8Otw7nhu6Phu43Do+G7ouG7j+G6v+G7o8OjaeG6v+G7o8OjeeG6osOj4buNw7Xhuqtow6Phu43DteG6qeG7n8Oj4bujw7nhu6/Do8Otw4Hhu6tow6Phu6Phu4/DtW3DvcOj4bquQcOjxqHhu4/DtDPDo+G6ruG7g3nDo+G7m8O1bsO9w6Phu6Phu6Uzw6NodOG7o+G7jcOjaOG7t8Oj4buP4bunw6N5d+G7q8Oj4bquYsOj4buv4buP4bqr4bufNMOjWXfhu5/hu6Phu43Do8Ot4buhM8OjSHThu6Phu43Do+G6qeG7o8OjeeG7j+G7k8Oj4bq2xJHDo+G7ouG7jeG7j8O1w6NYxanhu6PDo8OtxJHDo+G6ruG7g+G7o8Ojw63DueG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6Phu4/DusO1w6PDrcOB4buraMOj4bqlM+G6scOjxqHhu43Do+G7r+G7j+G6q+G7nzPDo+G6ruG7g3nDo+G7m8O1bsO9w6Phu6Phu6Uzw6Phuq/Eg8SDw6PDrcO6w6No4buPxanDtcOj4buj4buNw73hurLDo+G7j8O1b+G7nTPDo+G6scOjeOG7s+G7o+G7jcOjaMO64bujw6N54bqiw6No4buPbMOj4bquYsOj4buj4buPw7Vtw73Do2nhuqnhu58zw6PGocO1bOG7ncOjeeG6osOjaOG7j2zDo8ah4buP4bqraDTDo0h04buj4buNw6Phuqnhu6PDo+G7j8O94bqybuG7o8Oj4bui4buN4bqpw6NYxanhu6PDo8OtxJHDo+G6ruG7g+G7o8Ojw63DueG7o+G7jcOjeeG7j8O9w6Phu4/DusO1w6PDrcOB4buraMOj4bqv4bqlM8Oiw6PGoeG7jcOj4buv4buP4bqr4bufw6No4bqraMOj4bub4bufY8O1M8Oj4bqx4bqlw6Phuq7DtWvhu6PDo8OtY+G7o8Oj4bqv4bqlw6N44buz4buj4buNw6N54bqiw6No4buPbMOjaOG6q2jDo+G7m+G7n2PDtTPDo+G6r8SDw6PGocO04buvw6Phu6Phu6XigKY4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5SeG6osOjZ+G6q+G7n8OjeeG7keG7o+G7j8Oj4buP4buR4buj4buPw6Phu53DveG6qcOjZ+G6q+G7ozPDo+G6ruG7g+G7o8OjaOG7j8O94bqyb+G7ozPDo3li4buj4buNw6N5d8SCM8OjeMODw6Np4bu34buj4buNw6N5d+G6q8O1w6Phu6/hu4/hu4vhu6/Do2jhuqtow6Phu5vhu59jw7XDo+G6rkHDo8ah4buPw7Qzw6Phuq7hu4N5w6Phu5vDtW7DvcOj4buj4bulM8OjaHThu6Phu43Do2jhu7fDo+G7j+G7p8OjeXfhu6vDo+G6rmLDo+G7r+G7j+G6q+G7n8OjaeG7k+G7r8OjeXfDgcawaDPDo3l34buf4buj4buNw6Phuq5iw6N44bqpw73Do1lsecOj4bui4buNw73hurJr4bujw6PDreG6q+G7o8Oj4bquZuG7o8OjaHDhu6PDo2nDtcOz4bujw6Nnw7Vs4bujw6Phu6/hu4/DgGjDo3lj4buvM8OjecO1beG7ncOj4buF4bujw6Phu6Phu43DveG6ssOjaMWpw6Phu43hur/hurLDo+G7r+G7j8OAaMOjeWPhu6/Do+G6rm3Do+G6qeG7o8Oj4bujw7Xhu6Phu4/Do3l34buDecOjeeG6ojPDo2dr4bujw6NoY+G7o+G7j8OjaOG7j+G7ucOjw63DueG7o+G7jcOj4bub4buD4buvw6Np4bqp4buj4buPw6N44bqraOG7j8OjaOG6q2jDo8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu43Do2jhu6HDo3nDtW3hu6PDo+G6q+G7ozPDo3nDtW3hu6PDo3jhuqIzw6No4buhw6Nnw7Vvw73Do+G7j8O1buG7o8Oj4buj4buN4buPw7XDo+G6ruG7geG7o8Oj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do+G7r+G7j2Phu53Do3nDucO1w6Phuq5tw6Phuq5Bw6PGoeG7j8O0M8Oj4bqu4buDecOj4bubw7Vuw73Do+G7o+G7pTPDo2h04buj4buNw6No4bu3w6Phu4/hu6fDo3l34burw6Phuq5iw6Phu6/hu4/huqvhu58zw6NIdOG7o+G7jcOj4bqp4bujw6N54buZ4buj4buPw6N4asOjecO1bOG7r8OjeeG7t2jDo3nDveG6smvhu6PDo3l3w73hurJt4bujM8Oj4bqu4buD4bujw6PDrcO54buj4buNw6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6Np4bq/4bujw6N54bqiw6Phu43DteG6q2jDo+G7jcO14bqp4bufw6Phu6PDueG7rzTDo8ONdcO1w6Phuq7GsMO1w6No4bqraMOjeXfDgeG7qeG7o+G7jcOj4buP4bur4buvw6NodcOjeeG7keG7o+G7j8OjxqHhu4904buj4buNw6Phu43DteG6qeG7n8Oj4bujw7nhu6/Do3hqw6PGocO1a+G7o8OjdsO94bqybHnDo3nhu4/DvcOj4buPw7rDtTPDo+G6tsODw6Phu5vhurTDo+G7o+G7jeG7j8O1a+G7ncOjeeG7j8Os4bufw6N2w73hurLDo8Ot4buT4buj4buPw6No4bu54bqpw6Phu6/hu4/huqvhu6/Do+G7m8O94buDeTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6ozlWw711aMOj4buOw4HFqeG7o+G7jTgv4buvOQ==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]