(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ cách trung tâm huyện Lang Chánh chừng hơn 10 km nhưng đã nhiều năm nay người dân đang sinh sống tại làng Thung (xã Đồng Lương) phải sống vất vả dưới ánh điện của “năng lượng mặt trời”.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7nMOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o1jhu4154budw7LhuqPhu5vhu6Phu53DsuG6o2fhu43GsOG6o2nhu49t4bud4bqjxqFBxanhu483L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE4R+G7jeG7k+G6o2fhuqln4buN4bqjeHZ54budw7LhuqN4w6rhu5vhuqPhu4154bq2beG7neG6o8ag4bqt4budw7LhuqNH4buN4bqp4bud4buN4bqjZ+G7jcOA4budw7LhuqPhu43hu6fhu53huqPEg8Oj4bqj4buX4bub4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjaWThuqPhu53hu43hu49seeG6o+G7ncSR4bub4bqj4bud4bqt4bq24bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqNp4bqt4budw7LhuqN34buP4bud4buN4bqjd3Thu53DsuG6o3hi4buP4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o1jhu4154budw7LhuqM14bqwZOG6o0l14budw7LhuqPGoEHhu6fhu53DsjbhuqPhu63hu41j4buP4bqjd3Thu53DsuG6o8SC4bq/eOG6o8SCY+G6o2hBxanhu4/huqPhuqnhu53hu43huqNp4buPbeG7neG6o2fhu7fhuq3huqPigJzhu53EkeG7ncOy4bqjxqFB4bup4budw7LhuqPhu5vhurl44bqjeHbGsOG7j+KAnTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqhaHjhu4154bubZuG6o+G7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPEg+G6seG7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqvw6PhurEv4bqvw6PDo2jhuq/huq/Do+G6t+G6r+G6t+G6sXjhurfDosSDw6Phuq/GocOjM+G7leG7rcOyIHZ7xIPhuqfhurfhuqHhuqPhuq3GoXh74bqh4bucw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqPGoeG6q+G7ncOy4bqjWOG7jXnhu53DsuG6o+G7m+G7o+G7ncOy4bqjZ+G7jcaw4bqjaeG7j23hu53huqPGoUHFqeG7j+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPEg+G6seG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOFh2QeG7q+G7ncOy4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o1jhu4154budw7LhuqPhu6zhu41i4bub4bqjJsSR4bud4bqjWOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2Zq4bud4bqjZ3Phu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqPhu51Bxaln4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o+G7jeG7o2J44bqjeOG7h+G7reG6o3h2eeG7ncOy4bqjaHnhurbhuqPhu53hu43hur944bqjZ+G7t+G6reG6o8ah4bqr4budw7LhuqNp4bqt4budw7LhuqN34bqi4bqjaOG7teG7ncOy4bqjaUHhu6lnMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjGoOG6q+G7ncOy4bqjWOG7jXnhu53DsuG6o2fhu5/huqPhurPDouG6o+G7jcO6L+G6r+G6seG6peG6o+G7l+G7jeG7g3nhuqNm4bqt4buj4bqjw7J14bub4bqjZ+G6qWfhuqNow6rhu53huqN4w7pn4bqjWOG7jeG6qeG7jzLhuqPhu5bhu4/hu53hu40y4bqj4buaQcaw4budw7Iy4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2nhu5/huqNpdeG7ncOy4bqjZuG6q+G7o+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4buaQcaw4budw7LhuqNn4buN4buPa+G7m+G6o3h2auG7neG6o+G6p8OiWzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7jeG7k+G6o2fhuqln4buN4bqjeHZ54budw7LhuqN4w6rhu5vhuqPhu4154bq2beG7neG6o2fhu43hu5PhuqNn4buNw4Dhu53DsuG6o8SDw6PhuqPhu5fhu5sy4bqjeOG7jWvhuqPhu53hu41B4budw7LhuqNpa+G7neG6o+G7neG6reG6tuG6o8ah4bqr4budw7LhuqNY4buNeeG7ncOy4bqjxILhu4Xhu53huqPGoeG6q+G6o8SC4buz4budw7LhuqPigJzhurHhuqPhu5fhu41z4budw7LigJ3huqM14buX4buNc+G7ncOy4bqjaeG7j23hu50y4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjd+G7n+G7ncOy4bqjaeG7j23hu53huqN44buN4bujYuG7jzLhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu51Bxaln4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o+G7jeG7o2J4NjPhuqNHecO6Z+G6o3d04budw7LhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o2fhu43hu7fhuqPhurZreeG6o2jhuqDhuq3huqPEguG6q+G7o+G6o3h2deG7ncOy4bqjxqHDveG6reG6o+G7nUHFqWcy4bqjeHZ14budw7LhuqPhu5fDreG7ozLhuqNn4buNxJHhu53huqPhu515c+G7j+G6o8Oy4buP4bqt4bqjd8O9ZzLhuqPDsuG7j+G6reG6o2fhu4Hhu5vhuqPhu53hu41x4bqjxqHhu4ky4bqj4bub4bqt4bud4buN4bqj4bubw73hu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhurHhurHhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZ2jhu50zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6r8Oj4bqxL8SD4bqnw6Jo4bqxxIPhurPhuq/hurXDo8OjeOG6pcOj4bq14bq14bqvxqHDozPhu5Xhu63DsiB2e8Oiw6Phuq/huqHhuqPhuq3GoXh74bqh4bucw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqPGoeG6q+G7ncOy4bqjWOG7jXnhu53DsuG6o+G7m+G7o+G7ncOy4bqjZ+G7jcaw4bqjaeG7j23hu53huqPGoUHFqeG7j+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPhurHhurHhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThJxrDhu4/huqN3dOG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o2bhuqvhuqNn4buj4bud4bqjeOG7jeG6reG6tuG6o2nDueG7j+G6o2nhuqnhu53DsuG6o+G7l27huqPhu53hu43GsOG6o2fhu43EkeG7neG6o+G7nXlz4buPMuG6o3h2deG7ncOy4bqj4buXw63hu6MzMzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqPhu6954bqt4bqjacaw4buP4bqjd3Thu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o2fhu6fhuqNmY+G7neG6o2lB4bupZ+G6o+G7ncOq4budw7LhuqPGoWrhu53huqNo4buj4bqjZuG7j2t44bqjeHZ14budw7LhuqPhu5fDreG7ozLhuqPhu515c+G7j+G6o2hqMuG6o8ah4bup4budMuG6o8Oy4bqr4bqjaW7huqPDueG7neG6o2nhu5Hhu53hu43huqNnecO6Z+G6o3d04budw7Iz4bqjWHnhurbhuqPhu53hu43hu49q4budMuG6o2jhu6PhuqN4QeG6o2h54bq24bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eDLhuqPhu5fhu4/hu53hu43huqNo4buj4bqt4bud4buN4bqjZ+G7t+G6reG6o2l14budw7LhuqNm4bqr4buj4bqjaMOq4bud4bqjeMO6Z+G6o2fhu6Hhu53huqPhu41i4bud4bqjZ+G7jWsy4bqj4bubw7p44bqjd3ThuqPhu63hu43hu6Phu53DsuG6o3jhu7Vn4bqjeOG7h+G7reG6o+G7r3nhuqnhu53huqPGoWJn4bqj4buN4buHeeG6o2fhu41B4bqt4bqjeOG7jeG6reG6tuG6o2nDueG7jzLhuqNnecO6Z+G6o3d04budw7LhuqPEgsO04bqjeOG7jWvhuqPGoXlz4bud4bqj4buveeG7g+G7neG6o+G7r3nhuq3hu53hu43huqN4duG7o+G7ncOy4bqjaeG7n+G7jzLhuqPhu53DsuG7jcOo4bujM+G6o0lr4bud4bqj4bud4bqt4bq24bqjeOG7k+G6o8ahbeG6o+G7jcO64bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o2fhu7fhuq3huqPGoeG6q+G7ncOy4bqjxILhu4Xhu53huqNn4buh4bud4bqjeHZq4bud4bqj4bqlw6JbMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThT4budw7LhuqPhu6zhu41i4bub4bqjJsSR4bud4bqjWOG7jeG6q+G7neG7jTLhuqN4dkHhu6vhu53DsuG6o8ah4bqr4budw7LhuqNY4buNeeG7ncOy4bqjZ+G7jeG7o+G6o2bhu49reOG6o3h2QcWpZ+G6o2nDquG6tuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2fhu41B4bqt4bqjZ+G7n+G6o2lBxrDhu53DsuG6o8Oy4buP4bqt4buj4bqjeOG7jXPhu53DsjLhuqPEguG7j21n4bqjaeG7j+G6o8ahYuG7j+G6o2fhu7fhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o8Oy4bq54but4bqjduG6v3jhuqPhu53hu43hu49seeG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4budM+G6o1jDgOG6o+G7l+G7jeG7j+G6o8Oy4buP4bqt4buj4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3jhu41z4budw7LhuqN3eXR44bqjeOG7jcO04bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7neG7jXnhuqNn4buBeeG6o3jhu43hu49reOG6o+G6tmt54bqj4bud4buNQeG6o2nhu49t4bud4bqjxqFBxanhu48y4bqjd+G7n+G7ncOy4bqjaeG7j23hu53huqN44buN4bujYuG7jzLhuqPhu51Bxaln4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o+G7jeG7o2J44oCm4bqjxqHhuqvhuqPhu53hu49s4bub4bqj4bub4buj4budw7LhuqPhu5tx4buP4bqjZuG6v+G6tuG6o8ahw6p54bqj4bud4bqt4bq24bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4budMuG6o2lr4bud4bqj4bud4bqt4bq24bqjxILhu4Xhu53huqNn4buNQeG6reG6o3h24bur4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7jeG7j23hu53huqN44buN4bqgZzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s8SD4bqz4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/Do+G6sS/huq/Do8OjaOG6r+G6r8Oj4bq34bqz4bq34bq1eOG6t+G6p8Oj4bqvxIPGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bq34bqv4bq14bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oeG7nMOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o1jhu4154budw7LhuqPhu5vhu6Phu53DsuG6o2fhu43GsOG6o2nhu49t4bud4bqjxqFBxanhu4/huqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqzxIPhurPhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTjhu6rhuqPGoeG6q+G7ncOy4bqjWOG7jXnhu53DsuG6o+G7m8O6eOG6o3d04bqjZ3Phu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqPhu51Bxaln4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o+G7jeG7o2J44bqjaWThuqPhurB5dOG7ncOy4bqjZ+G6v+G7rTLhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqN34bqi4bqjaOG7teG7ncOy4bqjaUHhu6lnMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu4zhu49t4bud4bqj4bud4bqt4bq24bqjeHZq4bud4bqj4bqvw6PDo+G6o+G7neG7jcOq4bud4bqj4buX4buN4buDeeG6o2fhu7fhuq3huqPGoeG6q+G7ncOy4bqjWOG7jXnhu53DsuG6o2nhuq3hu53DsuG6o3d04budw7LhuqNo4bqg4bqt4bqjxILhuqvhu6PhuqPhu53Dsnl14bud4bqjaeG7j23hu53huqPhu53EkeG7ncOy4bqjxqFB4bup4budw7LhuqPhu5vhurl44bqjeHbGsOG7j+G6o2jhu6PhuqPhu5vDunjhuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqj4but4buN4buP4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqj4but4buN4bu34bqjeOG6q+G7j+G6o3h24bup4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjaeG7j23hu53huqPGoXlz4bud4bqjZ+G7jeG7h+G7reG6o2fhu43GsOG7neG6o8SC4bqr4bqj4bq2a3kz4bqjJuG6q+G7o+G6o+G7m+G7s+G6reG6o+G7m0Hhuq3huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqNp4buPbeG7neG6o2lu4bqjaOG7s+G7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5rhu6Xhu4/huqPGoeG7geG7neG6o8ah4buPauG7neG6o8ahYmfhuqPEgsWp4buP4bqjZmrhu53huqPhu53DsuG7o+G6q+G7j+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqj4but4buNY+G7j+G6o2nhu4/huqNmw7rhuqPhu695ZOG7ncOy4bqjaUHGsOG7ncOy4bqjduG6v3jhuqPhurDhuq3huqPhu5vFqeG7j+G6o2fhu5/huqN34buf4budw7LhuqNp4buPbeG7neG6o3jhu43hu6Ni4buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThYduG7o+G7ncOy4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o+G7jeG7j23hu53huqNn4buN4buT4bqjZ+G7n+G6o8SD4bqjZ3Phu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqPhu51Bxaln4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o+G7jeG7o2J44bqjeOG7h+G7reG6o3h2eeG7ncOy4bqjZ+G7oeG7neG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7Iz4bqjSW7huqNn4buf4bqj4budQcWpZ+G6o3fhu4/hu53hu43huqPhu43hu6NieOG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaMOq4bud4bqj4but4buNY+G7j+G6o8ah4bq/4bq24bqjeMOA4bqjZ+G6qWfhuqPhu5vhu58y4bqj4buX4buNw63huqN3eXThu4/huqPhu43hu6Phurln4bqjxqFl4but4bqjaeG6uXjhuqN04budw7LhuqNow6rhurbhuqNo4buF4bud4bqj4budQcWpZ+G6o8SCbDM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s8SD4bqx4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/Do+G6sS/huq/Do8OjaOG6r+G6r8Oj4bq34bq14bqz4bqzeOG6seG6t8Oi4bq3w6PGocOjM+G7leG7rcOyIHZ7xIPhurHEg+G6oeG6o+G6rcaheHvhuqHhu5zDskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o8ah4bqr4budw7LhuqNY4buNeeG7ncOy4bqj4bub4buj4budw7LhuqNn4buNxrDhuqNp4buPbeG7neG6o8ahQcWp4buP4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s8SD4bqx4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE44buc4buN4buPbHnhuqN4duG7ieG6o8Ot4bub4bqj4but4buNY+G7j+G6o3jhu4fhu53huqNo4bu14budw7LhuqPhu53Dsnl14bud4bqjaeG7j23hu53huqPhu53EkeG7ncOy4bqjxqFB4bup4budw7LhuqPhu5vhurl44bqjeHbGsOG6o+G6tmt54bqjxal4MuG6o2fhu43hu4fhu63huqNn4buNxrDhu53huqNpbuG6o+G7jXBnNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFh2QeG7q+G7ncOy4bqjxqHhuqvhu53DsuG6o+G7rOG7jWLhu5vhuqMmxJHhu53huqNY4buN4bqr4bud4buN4bqjZ+G7jeG7j+G6reG6o3fhu4ky4bqjaOG7o+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqNp4buPbeG7neG6o8ahQcWp4buPMuG6o3fhu5/hu53DsuG6o2nhu49t4bud4bqjeOG7jeG7o2Lhu4/huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o3h24buj4budw7LhuqPGoeG6q+G7ncOy4bqjduG6v3jhuqPhu5fhu43hu5/huqN44buPa+G7reG6o2fhu4fhu53huqN44buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7neG6o2li4buP4bqjZ+G7jcO94budw7Iy4bqjxILDtOG6o8SC4buH4bq24bqjxILhu49tZ+G6o3dj4bud4bqj4bqweeG6v3jhuqNn4bu54budw7LhuqNm4buR4bqjY+G7neG7jeG6o+G7jUHhu6vhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bua4buj4budw7LhuqPhu5t5dOG7neG6o2fhu7fhuq3huqPhurPDouG6o+G7jcO64bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqPGoeG6q+G7ncOy4bqjWOG7jXnhu53DsuG6o8ah4bqr4bqjd8Wp4bub4bqjZ+G7n+G6o2nhu49t4bud4bqjxqFBxanhu4/huqPhu695dGfhuqPDsuG7j+G6reG6o2lu4bqjaUHhu6ln4bqjd+G6ouG6o2jhu7Xhu53DsuG6o2nhu49t4bud4bqjeOG7jeG7o2Lhu48y4bqj4bqww63hu5vhuqN44buPxILhu4/huqPhu53hu41B4bqjZuG6reG7o+G6o8ah4bqr4budw7LhuqPhu5fhu43huqln4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7jXnhurZt4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThT4budw7LhuqPGoGrhuqNJw4Fn4bqjWOG7j2vhu50y4bqj4bus4buN4buf4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqjWUbhu5xI4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPGoOG6reG7ncOy4bqjR+G7jeG6qeG7neG7jeG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gyaOG7o+G6o+G7ncOyeXXhu53huqPhu5fhu4/hu53hu43huqPhu63hu43DteG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4bud4bqj4budauG7neG6o2jhuqDhuqPhu5fhu49r4bud4bqjw7Lhu4/huq3hu4/huqNp4bujYuG7neG6o+G6r8Oj4bqv4bqvLeG6r8Oj4bqv4bqz4bqjd8Sp4bqjaeG7gXnhuqN4QeG6o2jhu4Hhu53huqNpQcaw4budw7LhuqNow6rhurbhuqPEguG6q+G6o+G6sMOq4bq24bqj4bqw4bqg4budw7LhuqPEg+G6o3h2YuG7m+G6o2bhu49r4bud4bqj4bqp4but4bqj4bud4buNw6nhu5vhuqN44buN4bqt4bq24bqjeOG7jWvhuqPhu53Dsnl14bud4bqjaeG7j23hu53huqPhu5vhurl44bqjeHbGsOG7j+G6o2fhu43hu6PhuqPGoeG6q+G7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqE4WFZZ4bucw5LhuqPGoEo3L+G7rTg=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]