(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau thời gian nghỉ tết người dân trước khi trở về các tỉnh, thành phố khác làm việc thường chọn những đặc sản của địa phương để làm quà tặng cho bạn bè, người thân, trong đó nem chua là món được nhiều người dân lựa chọn.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiRG4bq34buFO8SDZeG7lV074oCc4bqxNOG7mTvhu4dlIsSDZeKAnTvhu5Nd4buVO+G7meG6reG7mT0vZS4kPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtUXhurdd4bqvOiThu5Jd4buVO+G7mWXDs8OpO8SRw6ldZjtmxJFlw6o74buZ4bqt4buZO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buZ4buR4bufb8SDO+G7h2XDqTvhu5nhu5Hhu407dOG6qTvEgyLEgzvhu5nDqmZl4bu0O+G7mWUgZmU7w7VlxKk74buHZSLEgzvhu4Mg4buFO3TDqeG6q8SDO+G7mWXhu5/Ds2bEkTvEg2XDrWY7ZmVzZsSRO+G6sTbEgzvhu5MxZjvEg+G7nV074bqx4bq9XTvDtWXhu59uZsSRO+G6sWI74buDIOG7hTvDtOG7lSA74buZNmbEkTvEg2VnO8OjMGY7w6PDqOG7tDtmxJHhu5/Ds8OpO+G7mWU5ZuG7tDvhu5nhu5FnZsSRO+G6sWg7ZuG6t+G7hTvEg2Xhu5VdO+G7gyA74buFaGY74bqx4bufw7LEgztmZcOp4bqp4buVO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buDcV07xINlw61m4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO30sLMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507PCgow7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISw+Ly5be+G6ryksWyEhPDzhu5l9ey5bLOG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rCg+KDo7XeG7g+G7meG7rDpG4bq34buFO8SDZeG7lV074oCc4bqxNOG7mTvhu4dlIsSDZeKAnTvhu5Nd4buVO+G7meG6reG7mTo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LCw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo8KCg6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiRG4bq34buFO8SDZeG7lV074buDIDvhurE2xIM74buTMWY7w7rhu6E74buYZV1mZTvhurHhu5/DssSDO2Zlw6nhuqnhu5U74bqv4buVO+G7h2UixINlO8Ojw6nhuq3hu5k74bqx4bqtZuG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOzw8fcO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISEsPi8hLC7huq8pLD4oLigo4buZIX0oPFvhu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6wuezw6O13hu4Phu5nhu6w6RuG6t+G7hTvEg2Xhu5VdO+KAnOG6sTThu5k74buHZSLEg2XigJ074buTXeG7lTvhu5nhuq3hu5k6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PDx9OjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcSCXcO14buZw6lnZjokRuG6t+G7hTvEg2g7ZeG7n25mxJE7dOG6vTvhu5Fh4buZO+G6sTbEgzvhu5nhu5Hhu59mxJHhu7Q74buHZSLEgzvDo8Op4bqr4buZO3Rvw6k7ZuG6t+G7hTvEg+G7nV07ZmXDqeG6qeG7lTt0xqFmxJHhu7Q74buFw6nhuqlmO+G7meG7keG6p2Y7xIMxO2bhu59vxIPhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsOpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fSwsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs+LCzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhLD4vISwu4bqvKSw+ISEpPuG7mXsuKCEs4buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busPn08Ojtd4buD4buZ4busOkbhurfhu4U7xINl4buVXTvigJzhurE04buZO+G7h2UixINl4oCdO+G7k13hu5U74buZ4bqt4buZOjt1w6nhuq/hu5ll4busOn0sLDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOj4sLDo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XEgl3DteG7mcOpZ2Y6JFRvw6k7dOG6vTvEkcOpaWbhu7Q7ZsSRZ2Y7xIPhu51dO8Oj4bq7O+G7g8OyZuG7tDt04bq9O8SDZeG7lV07xIPhu51dO+G7mWXhur3hu5nhu7Q7dOG6vTvEg13DuTvEg+G7nV07b+G7meG7tDvhu5nDrMOp4bu24bu24bu2O8Oj4bqnZjvEgzBmZTvhurFoO2bEkeG7n8Ozw6k74buDIOG7hTtm4bq34buFO8SDaWY74buHZeG6s2c74buD4bqzZzvEg2VnO+G7mWXhuqfhu4U7dOG6vTtmambEkTvEg+G7nV074buDIjvhurHDqWZlO+G7gzNmxJE74buZMGc7ZuG6p2Y74buFa+G7mTtl4bufbmbEkTt04bq9O+G6oeG7hTvhu5llccSDO2bEkWdmO+G7h2VoO+G7mTHhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsOpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fSwsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs8KCjDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhLD4vLlt74bqvKSxbITwoKOG7mSk8PH0p4buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4buse1soOjtd4buD4buZ4busOkbhurfhu4U7xINl4buVXTvigJzhurE04buZO+G7h2UixINl4oCdO+G7k13hu5U74buZ4bqt4buZOjt1w6nhuq/hu5ll4busOn0sLDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOjwoKDo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XEgl3DteG7mcOpZ2Y6JEZlc2bEkTtmxJEgw7k7ZiDDuTvhu5kww6k7xINuO+G7k+G7jTtm4bq34buFO8SRw6lpO8O04buVImY7xII5w7k74bqxXTtAKCE+O+G7mOG7keG7n8OzZsSRO+G7mGXDqeG7tDvhu5jDlTvhu5hlXWZlO0VoXSM74buRYeG7mTvhurHhu4lmxJE74buHZSLEg2U74bqx4bqtZjvhu4Xhu5VdO2UgZsSR4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO30sLMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507Piwsw7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISw+LyEsLuG6ryksPiFbIX3hu5khIXssLOG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rDw+PDo7XeG7g+G7meG7rDpG4bq34buFO8SDZeG7lV074oCc4bqxNOG7mTvhu4dlIsSDZeKAnTvhu5Nd4buVO+G7meG6reG7mTo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LCw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo+LCw6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiRG4bq34buFO+G7jTvhurE5w7k74bqx4bufw7LEgzvDoyJmO3Rvw6k7xJHDqSI74buZcDs+LCws4bqxambEkTstO33hu7YsLCw74bqxambEkS8uxIMiw6nhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsOpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fSwsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs+LCzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhLD4vISwu4bqvKSw+IXs8e+G7mT4sLiEu4buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busPH17Ojtd4buD4buZ4busOkbhurfhu4U7xINl4buVXTvigJzhurE04buZO+G7h2UixINl4oCdO+G7k13hu5U74buZ4bqt4buZOjt1w6nhuq/hu5ll4busOn0sLDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOj4sLDo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XEgl3DteG7mcOpZ2Y6JOG7iGbEkTvEgl1nO1QzZjvhu5jhurnhu4Xhu7Q7xINl4budO8SDbjvhu5Phu4074buTMWY7w7rhu5Vh4buZO2bhurfhu4U74buY4bq54buFO+G6sMOp4bqrw7U7QGbhurfhu4U7xJHDqWk7w7Thu5UiZjvEgjnDuTvhurFdIzvEg2VnO8Ojw6nhuq3hu5nDnTvhu5hwO2bEkSDDuTvhu4XGoWbEkTspO+G6seG6rWY74buFxqFmxJE7fTvhu5nhuq3hu5k74buD4bufw7JmxJE74buHZSLEg2U74buZ4buRZ2bEkTt0IDtmxJFnIMOpO+G7mcOqZmU74bqx4bqtZjvhu4Xhu5VdO2UgZsSRO+G7kWHhu5k7ZmXDqeG6qeG7leG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOz4sLMO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISEsPi8hLC7huq8pLD4hWzwo4buZPn0uKSzhu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6woKH06O13hu4Phu5nhu6w6RuG6t+G7hTvEg2Xhu5VdO+KAnOG6sTThu5k74buHZSLEg2XigJ074buTXeG7lTvhu5nhuq3hu5k6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PiwsOjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcSCXcO14buZw6lnZjokxILGoWbEkTt0b8OpO8SDbjvhu5Phu4074buTMWY7w7rhu5Vh4buZO2bhurfhu4U74buY4bq54buFO+G6sMOp4bqrw7Xhu7Q74buZMMOpO2Zlw6nhuqnhu5U7xINuO+G7k+G7jTvhu4Mg4buFO2bhurfhu4U74buHZSLEgzvhu5nhu5HhuqdmO+G6seG6vV07w6MgZjvhu5llIGZlO8O1ZcSpO+G7mGVdZmU7RWhd4bu0O8SD4buJZsSRO2ZlOWY7xIPhu6NmxJE74buZYeG7mTvDo8Og4buZO+G7gyDhu4U7dMOp4bqrxIM7ZeG6reG7mTvEg+G7iWbEkTvhu5Phu5Vh4buZ4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO30sLMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507PCgow7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISw+LyEsLuG6ryksPighPCHhu5k8KXssKOG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rDxbLjo7XeG7g+G7meG7rDpG4bq34buFO8SDZeG7lV074oCc4bqxNOG7mTvhu4dlIsSDZeKAnTvhu5Nd4buVO+G7meG6reG7mTo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LCw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo8KCg6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiThurBiO+G6seG7nTvhu5PEqTvhu4Phu5/DsmbEkTtm4bq34buFO8SD4buVZsSRO8SDYcO1O8SDZWc74buHZSLEg2U7ZSBmxJHhu7Q7xIPGoWbEkTt0b8OpO+G7g11nO+G6sWtmxJE74buZZeG7n8OzZsSRO8O64buVw7nhuqdm4bu0O8SDIsSDO8SDbjvhu5Phu4074bqxMjvhu5ll4buV4bqnO+G7mWXhuqfhu4U74buFa+G7mTvhu5PEqTvhu4NdZzvhurFrZsSRO8SDaDvhu5ldw7k7ZsSRZeG6qTvhu4Mg4buFO3TDqeG6q8SDO8SDMTtmxJEgw7nhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsOpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fSwsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs+LCzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhLD4vISwu4bqvKSw+KCk8POG7mSk8LH084buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busez57Ojtd4buD4buZ4busOkbhurfhu4U7xINl4buVXTvigJzhurE04buZO+G7h2UixINl4oCdO+G7k13hu5U74buZ4bqt4buZOjt1w6nhuq/hu5ll4busOn0sLDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOj4sLDo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XEgl3DteG7mcOpZ2Y6JEbEkeG7n8Ozw6k7w6MiZjt0IDtmxJHhu5/Ds8OpO+G7heG7lV074bqx4bqp4buVO8SDZWHDtTtlIGbEkTvhu5nEqeG7mTt0w6nhuqvEgzvhurHhurdnO+G7h2XhuqHhu5U74buZ4buRXWbEkeG7tDvEkcOpczvhu4dlZzFmxJE7xIMixINlO+G6sWI7w7VlaWbEkeG7tDvEg2XEqWbEkTvhuq/hur3Eg2Xhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7Xhu6vhu5Xhu5llZ+G7kTok4buYZeG7lTvhu5hl4budw7k7LTvhu4LDqWZlO0Xhu59uZsSRPS/DtSQ=

Thu Thủy - Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]