(vhds.baothanhhoa.vn) - Lúa nếp hạt cau Lộc Thịnh là giống lúa nếp truyền thống với chất lượng gạo thơm ngon, dẻo và giàu chất dinh dưỡng, hiệu quả kinh tế cao. Những năm qua, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc) đã tập trung, quy hoạch đất đai, mở rộng vùng gieo trồng, sản xuất lúa nếp hạt cau Lộc Thịnh theo hướng tập trung, quy mô lớn.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4buOZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak0w5Lhu53hurk04bum4buJbOG7j+G7iV0v4buJNiJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMiw5LGsMOjNOG7j2Z1NOG7ieG6seG7pzThurnDo8WpNMOS4bud4bq5NOG7puG7iWzhu4/hu4k0w7Lhuq804buLxKnGoeG7j+G7izTDssaww6M04buPZnU04bunw7nFqeG7uWfhu4804bun4buJxqHhu4/hu4s04buzcMSpNOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7i+G6scO1NOG7p+G7ieG7oeG7jTThu4/hu4vDteG7jzw04bq74buHw7U04buz4bqvNOG7i8Sp4bqvxak04bq54buJYuG7pzThurvEqeG7j+G7iTThurvhu6904buP4buLPDThu4nEqWjFqTTDusWp4bq3NMOzxKnhu4/hu4k04bunZjThurnDo8O1PjThu47hu4nDveG7j+G7izThu4/hurXhu400w7rFqcOjPDThu7fhurM04buybuG7j+G7iTThu6bhu4ls4buP4buJNH3hu7Ju4buP4buJNMOS4bud4bq5WzThur3hurM04bunZHU04bunw7nFqeG7j+G7izw0w7rFqeG7uTThu4nDteG6seG6ueG7iTThur1i4bunNOG6vcOjxKk8NOG7jXM0w7nhu53hu4/hu4s04buz4bup4buP4buLNOG7i8Spw6rDtTThu6fDueG7m+G7j+G7izw04bul4bq34buPNOG7t8WpYuG7pzTDssaww6M04buPZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak0w5Lhu53hurk04bum4buJbOG7j+G7iTThu6fhu4nDqsO1NOG7ieG7r3Dhu4/hu4s04bunZHU04bunw7nFqeG7j+G7izw0w7rFqeG7uTThu43hu5c0w7Jw4buPPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg0w6A1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE3YXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc4NzgvNsOgw6Dhurs5NeG6ozg2OMOg4bunNsOhw6HhuqM4w7I1Pm914buLIcO5P8OhNTYzNMOjw7Lhu6c/M+G7jmZ1NOG7ieG6seG7pzThurnDo8WpNMOS4bud4bq5NOG7puG7iWzhu4/hu4kzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPDoDU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhN2EzNC8i4buO4bq14buNNDc1NzU8NOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu400w7LGsMOjNOG7j2Z1NOG7ieG6seG7pzThurnDo8WpNMOS4bud4bq5NOG7puG7iWzhu4/hu4k04bq94buvcuG6uTThurnhu5fhu4/hu4s04buP4buJZOG7jzTDleG6uMOVVTQ5NOG7pcOjw7U04bq5YnU04bunbeG7j+G7iT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG6uOG7icaw4buP4buLNOG7p+G7l8SpNOG7p2vhu4004buzZzThu7Ju4buP4buJNOG7puG7iWzhu4/hu4k8NOG7jeG7neG7pzThu7fhurM04bun4buJxalj4buPNOG7j+G7l+G7j+G7izThurnhu7HDozThu4nFqeG7uWjhu4804buybuG7j+G7iTTDkuG7neG6uTw04bq54bqr4bu5NOG7p8O54bub4buP4buLNOG6ueG7ieG7sTThu7lmxak0w7Lhuq80w7LGsMOjNOG7j+G7r3Dhurk8NOG7j+G7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu4804buP4buhxKk04bq94bqr4bu5NOG7p3g0w6nDo8O1NOG6vXHEqTThu4/Do+G7uTTDssWp4buX4buPNOG6ucO1xKk04bunw7nhu5Phu4/hu4s04buJ4bqx4bunNMOyxrDDoz404bq6w7U04buP4bql4buNNMOy4buT4bunNOG7p+G7ieG7meG7jTThu4vEqcO9w6M04buJw6PEqTThu4/hu4vhu5Phu4804buPxrDEqTThu4/hu4Xhu4804bq9bMOjNOG7iWvhu4/hu4k0czThur3huqvhu7k04bun4buv4buh4buP4buLNOG6vcahxKk0deG7iXbhurk04bun4bqxdTw0w7nFqeG7neG7j+G7izThur3hu5vhu4/hu4s04bu3w6rhu480w7Jl4buPNOG6veG7m8SpNOG7j8awxKk+NOG7pnc04bu34buvw6M8NOG7j+G7i+G7r3HEqTThurvhuqvhu4804bq94bqzNOG7p8O54bub4buP4buLNOG7j+G7icO94buP4buLNMOyw7XhurHEqTTDssaww6M04buzd8OjNHXhu4nhu6k04buJcnU04buzcMSpNOG7p+G7ieG7ozThu4/hu4nhu6904buP4buLNOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLPDThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izTDsuG6scSpNOG7p+G7ieG7oeG7jTThu4/hu4vDteG7jzw04bunw7nDteG7j+G7izThur3DtDTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu6fhu4lpNMOz4buJ4buX4buP4buLNOG7j+G7icOi4bq5NOG6vWbhu4804buLxKnGoeG7j+G7izTDssaww6M04buPZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak0w5Lhu53hurk04bum4buJbOG7j+G7iTThu6fDuXY04bq7w6Phu4/hu4k+NMOT4buJ4buX4buP4buLNMOjxKk0w7nhu5U04buLxKnGoeG7j+G7izTDssaww6M04buPZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak04bu3xali4bunNOG7icSpaOG7jzThu6fDueG7heG7jzThu43hurfhu4/hu4k04bq9YuG7pzThu7Ju4buP4buJNOG7puG7iWzhu4/hu4k04buneDTDqcOjw7U04buLxKlxPjThurjhu4ltNMOpxKlm4bunNMO54bql4buP4buLPDThu6d3NMOy4bqrxak8NMOyw7XhurHEqTThu4vhurHDtTThu4/huq/hu7k04bunw7lzNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTThu6Xhurfhu4804buzZOG7pzTDusWpQTThu4nEqWbhu408NOG6veG7r3Lhurk04buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzThu4/hu6HEqTThur3huqvhu7k04buzajThu4/hu4nhu6804oCc4buJ4bqx4bunNOG7j+G7i+G7k+G6uTThurnhu7HDozThu6fDuXHEqeKAnTw0w7Lhu6/FqTThu4vEqcO9NOG7s+G6rzThurvFqeG7uTThu6fDuWs0w7rFqcOjNOG7j+G7icSpZ8WpNOG7p+G7iWY04buJaD40w5Lhuq804buNw7Thu4804bq14buPNOG6veG6p+G6uTThu6Xhurfhu4804buLw6Lhu480w7LEqWfhu4804bq9ccSpNOG7pcah4buP4buLNMOp4bqvNOG6ucO14buPNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq5xIPhurk04bq7bHU0w7LDrTw04bunZuG7pz4+Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buOZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak04bulw6PFqTTDs+G7icSpNOG6ueG7iWrhu4804buz4buZNOG7ieG6seG7pzThurnDtDThu43huq/FqTThurnEg+G7j+G7iTThu4vEqcSD4buPNOG7i8SpxqHhu4/hu4s04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak0w7Phu4nhu5c8NOG7ieG6seG7pzThu4vhurHDtTThu6fDueG7keG7jzw04bunw7nDouG7j+G7izThur3hu6vhurk8NOG7ieG7r+G7oeG7j+G7izThu6fhu4nhu6Hhu4004bq94bqn4bq5NOG7p8O54buv4buP4buLPDThurnhu4ltNOG7p8O54bub4buP4buLNOG6veG7r3Lhurk04buz4burNOG7jeG7qcOjPjThu4rEqcah4buP4buLNMOyxrDDozThu4/huq/hu7k0w7li4bunNMOz4bq/4buPNOG6vWLhu6c8NOG6ucO0NMOz4buJ4bq3NOG7j+G6teG7j+G7izThurnhu4nGoeG7j+G7izThurnhu4nhu5PEqTThu7NwxKk04bq9xKlnxak0w7PEqWjhu480w7Phu4nDouG6uTThu4/hu4vhu4nEqWjhu6c04buP4buJ4buvNOG6ueG7iWzFqTR14buJw6jhu488NOG6ueG7icWpw6M8NOG7ieG6seG7jzw04bul4bqrxak0w6lo4buP4buJPj4+NOG7p+G7r+G7oeG7j+G7izThur3GocSpNOG7p8ah4bunPjThu4jhu6Hhu4804buPw73Dozw04bq54buJxKk0deG7iWo04bun4buJxanGoeG6uTTDqeG6t8O1NOG7s2g04bun4buJeOG6uTThu7Nk4bunPDR14buJ4bqr4buPNMOpw7Thu480auG7pzThu4nhu6Hhu488NOG7j+G6teG7j+G7izThu6XFqWLhu6c8NOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG6ucOjw7U04buz4bqvNOG7i8O0dTR14buJY+G7jzThu43Do+G7j+G7izTDsuG6scSpNOG7icSpaMWpNMO6xanhurc0w7PEqeG7j+G7iTThu6dmNOG6ucOjw7U04buJ4buh4buPPDTDqeG6t8O1NOG6veG6t+G7jTTDo+G7jzThu6fDteG6r+G7jzThu6fhu4l44bq5NHXhu4nEkeG7jT404bum4buJccSpNOG7i8Spw6Phu4804bulxKnhu4/hu4k04bunw7nhu69z4buP4buLNOG7p3c0NmE1NC00NmFhNOG7j+G7i+G6r+G7uTw04bq54bqr4bu5NMOz4buJxKk04bulxKnhu4/hu4k04bunw7nhu69z4buP4buLNOG6ucOjw7U04bundzQ2PGE0LTQ2PMOgNOG7jeG6v+G7pzw0w6nhu5fhu4/hu4s0w7LGsMOjNOG6vWfFqTw04buN4bqvxak04buP4bqrxak8NOG7j+G6teG7j+G7izThu6XFqWLhu6c0w7LGsMOjNOG6veG6seG7pzThu6d3NDlhNC00YTU04bun4bqxL+G7icOjPjThu4rEqcSDNMOpxIPhu4804bunw7nFqeG7j+G7izTDqWvhu4/hu4k04bundzQ4NT41NTU04oCTNDhhPjU1NTThur3hu5vhu4/hu4svw7Phu4s04buL4bqxw7U+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDTDoDU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTdhdeG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL+G6ueG6u+G7jz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzg3OC82w6DDoOG6uzk14bqjODc1w6Dhu6fDoOG6ocOgOcOhw7I1Pm914buLIcO5PzZhNTM0w6PDsuG7pz8z4buOZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak0w5Lhu53hurk04bum4buJbOG7j+G7iTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M8OgNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E3YTM0LyLhu4jEqWjhu4804buLxKnGoeG7j+G7izTDssaww6M04buP4bqv4bu5NOG6vcOj4buP4buLNOG6veG7r3Lhurk04buJxanhu7lo4buPNOG7sm7hu4/hu4k0w5Lhu53hurk04bunw7nEqWnhu480w7Phu4nDo8SpNOG7p8O54bub4buP4buLNOG7p+G7iWo04bq9xKlp4buNNHM04buN4bud4bunNOG7pcahNOG7t+G6szTDs+G7icSD4bq5NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buJxanhu7lo4buPPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buW4buP4buLNOG7psO5bOG7j+G7iTThurxr4buP4buJNOG7puG7ieG7seG7uTw0VeG7icO0NOG7isSpxIPhu4004bq9xqHhurk04buI4bum4bu2NOG7j+G7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7s+G6rzThurts4bq54buJNOG7s+G7qzThu7Ju4buP4buJNOG7puG7iWzhu4/hu4k8NOG6ueG7icO1NMOpxKlm4bunKDThu6bDueG7r3Dhurk04bq94bqr4bu5PDThu7PEqWjhurk04buNczTDueG7neG7j+G7izThurvEqWjhu4804bunauG6ueG7iTThu4vEqcOqw7U04bq5YuG7uTTDssaww6M04buPZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak04bq54buR4buPNMOz4buJw7Q0w7Phu4nhurXhu4804bq7w7U04buP4buLxanhu5vhu4804buLxKnGoeG7j+G7izThur3hurM04bq5w7Q04buleDThu6fhu4nDtcSDxKk04buJw7TDozThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G7icSpZ8WpNOG7j+G6teG7jTThu6fDueG7r3Dhurk8NMOz4buJxKlm4buPNOG6ueG7icO1NOG7j+G7i8Wp4bub4buPNOG7i8Oq4buPNOG7j+G6r+G7uTThur3Do+G7j+G7izThurtj4buPNMOpbDThu41i4bunNOG6vcSpPjThu6Z3NOG7j+G6teG7jTQ3NTbDoDw04bulw6PFqTTDs+G7icSpNOG7i8SpxqHhu4/hu4s0w7LGsMOjNOG7j+G6r+G7uTThur3hu69y4bq5NHXhu4nhu6vhurk04bunw7nEg+G7j+G7izThu6fhu4nhuq/hu4/hu4k04bq54buX4buP4buLPDThu7fhurM04bq94bqzNMOz4buJxanhu7lm4buPNMOz4buJauG6ueG7iTw04buJ4bufNOG7p8O5cjThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPNOG6u+G7m+G7jzThur3EqWfhu488NOG6veG7o8SpNOG7p+G7iXnDozw04bunauG6ueG7iTThu6fhu6s8NOG7p2R1NOG7p8O5xanhu4/hu4s04bq9YuG7pzThur3Do8SpPDThur3hu6/DozThu7Phuq/DtTThu6Xhurfhu4804bu3xali4bunNOG7p2R1NOG7p8O5xanhu4/hu4s+NOG7iOG7puG7tjThurnhu63hu4/hu4s04bq94bqzNMOyeMOjNOG6ueG7ieG7k+G7jzThu4/hu4nDveG7j+G7izThu4nhu5004bq54buR4buPNMOy4buvxak04buLxKnDvTThur3hu69y4bq5NOG7i8SpxqHhu4/hu4s0w7Phu4nhu5fhu4/hu4s0w6lsNMOyw6PEqTThu6fhurF1NMO54bubxKk04buNcMSpNOG7p8SpZuG7jzThu4nhuq/hu4/hu4k04buLxKnDqsO1NOG6uWLhu7k8NOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG7p+G7icOj4buNNMO6xanDo+G7jzw04buJ4buT4bq5NOG7p2R1NOG6ucSD4bq5NOG7jeG7lzThu4lr4buP4buJNOG7s2c04buLxKnGoeG7j+G7izTDssaww6M04bq9aTR14buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu488NOG7jXM0w7nhu53hu4/hu4s04bq7xKlo4buPNOG7p2rhurnhu4k8NOG7ieG7nzThu6fDuXI04buO4buJ4bqr4buPNOG6u+G6q+G7jzThurnhu4nFqeG7uWnhu4804buLxKnDo8O1NMOz4buJw7XDozThu4nhu5Phurk04oCTNMOz4bqiNOG7p+G7icWpZOG7pzw0deG7ieG7keG7j+G7izw04bq54buJxqHhu4/hu4s04bul4bqrxak0w6lo4buP4buJPDThurnhu7Hhu4/hu4s04bq5xqE04buJaDThu6fhu4nGoeG7j+G7izThu6fhu4nhu7Hhu7k0w7JyxKk8NOG6ueG7ieG7sTThur3hu53hu4/hu4s0deG7ieG7q+G6uTThu7Phu6s04bun4buvcMSpNOG7p8Sp4buFxak04buP4buJ4bql4buNNHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jzThu7Phuq80w6nhurfDtTThu6fhu5vhu480w6ln4buPNOG7s8O94buP4buLPDThu4/hu4vFqeG7ueG7heG7jzTDqeG6t+G7jzThu4vEqcah4buP4buLNMOyxrDDozThu49mdTThu4nhurHhu6c04bq5w6PFqTThu4/huq/hu7k+NOG7snDEqTThu43DteG7j+G7izThu43Fqcah4buPNOG7p+G6scO1NMO5w6M04bul4bq34buPNHXhu4nEkeG7jTThu6XhurHhurnhu4k8NOG7p+G7ieG7oeG7jTThu4/hu4vDteG7jzw04bq9xIN1NHbhu4/hu4s04bq94buvcuG6uTThu4/hu4nFqTThurljxak04bq54buxw6M04bun4buJbDThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s8NOG7j+G6teG7jTQ3NTbhuqE8NOG7t+G6szThu7Ju4buP4buJNOG7puG7iWzhu4/hu4k04bq94bqzNMO6xanhu7k04buJw7XhurHhurnhu4k8NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG7jeG7lzThu4lr4buP4buJNOG7p8O54bub4buP4buLNMOyxrDDozThu49mdTThu4nhurHhu6c04bq5w6PFqTTDkuG7neG6uTThu6bhu4ls4buP4buJNOG7p+G7icOqw7U04bunxKnhu4XFqTThurnhu4nFqcSR4buPNOG7ssSpw6rhu6fhu4rDg1U+NOG7juG6teG7jTQ3NTc1PDThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNOG6veG7r3Lhurk04bu3ZnU04buJ4bqx4buP4buLNMOV4bq4w5VVNDk04bulw6PDtTThurlidTThu6dt4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M+G6u+G7p+G7icWp4buNw6k0xKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDTDoDU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTdhdeG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL+G6ueG6u+G7jz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzg3OC82w6DDoOG6uzk14bqjODc3OeG7p+G6oTY3w7LhuqEtw6E+b3Xhu4szNMOjw7Lhu6c/M+G7jmZ1NOG7ieG6seG7pzThurnDo8WpNMOS4bud4bq5NOG7puG7iWzhu4/hu4kzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPDoDU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhN2EzNC8iw5LGsMOjNOG7j2Z1NOG7ieG6seG7pzThurnDo8WpNMOS4bud4bq5NOG7puG7iWzhu4/hu4k04bq54buJbTThu4vEqcOqw7U04bunw7nhu5vhu4/hu4s04buz4burNOG7jeG7qcOjPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMi4buIxKlo4buPNOG7p8O14bqv4buPNOG7t+G6szThu7Ju4buP4buJNOG7puG7iWzhu4/hu4k04bq5w7Q04buLY+G7jzQ3YTU04buJw6M04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bq54bqr4bu5NMOyxrDDozThu49mdTThu4nhurHhu6c04bq5w6PFqTThu7Phu6s04buN4bupw6M8NOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu4004bq94buvcuG6uTThu6fEqeG7hcWpNOG7p+G7ieG7qzTDueG7neG7j+G7izTDueG6s8SpNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buz4bqvNOG7j+G7i8O14bqvxKk04bunbeG7j+G7iT404buI4bql4buP4buLNOG7j+G6teG7jTw04buI4bum4bu2NOG7j+G7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7s+G6rzThurts4bq54buJNOG7s+G7qzThu7Ju4buP4buJNOG7puG7iWzhu4/hu4k0w7NBNOG7iXJ1NOG6veG7m+G7j+G7izTDqcOjw7U04bunxKnhu4XFqTw04bunxKnhu4XFqTThu6fhu4nhu6s04bul4bq34buPNHXhu4nEkeG7jTTDssaww6M04buPZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak04buzcMSpNOG7j+G7icSpZ8WpNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fhu7k8NOG6u8O1w6Phu4/hu4k04buP4buL4buJxKlodTw04bq94bqxxKk0w7JBPjRV4buJYuG7jzThur1ixak8NOG7jeG7n8SpNOG7j+G6teG7jTThu6fEqeG7hcWpNOG7p+G7ieG7qzThu6d3NMOhYTU04oCTNMOgNTU04bunYuG7jzw04bq7eDTDs8SpZuG7jzThu4/hu4nDveG7j+G7izThu4/hurXhu4004bunxKlmdTThu6fhu4nDqsO1NOG7jXM0w7nhu53hu4/hu4s04bq7xKlo4buPNOG7p2rhurnhu4k0w7LEqeG7heG7jzTDs2bhu6c0w6nDo8O1NOG7p8Sp4buFxak04bul4bq34buPNHXhu4nEkeG7jTThu6d3NDY1NTQtNDZhNTThu4nDoz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7luG7j+G7izThu6bDuWzhu4/hu4k04buy4bq14buPNOG7iOG7qeG7j+G7izw04bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu7fhurM04buMxKnhu4/hu4k04bum4bqr4buPPDThu6fhu4nhu5fhu4/hu4s04bunxKnhu48oNOKAnMOS4bqvNOG7jeG7neG7pzThu6fDucO14buP4buLNOG7j+G7icO94buP4buLNOG6vWzDozR14buJ4buv4buh4buP4buLNOG6ucO0NOG7p8SpZ+G7jTThu4/hurXhu4/hu4s04bq9aTThu4vEqcOqw7U04bunw7nhu5vhu4/hu4s04buLxKnGoeG7j+G7izTDssaww6M04buPZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak0w5Lhu53hurk04bum4buJbOG7j+G7iTw04bq94bub4buP4buLNOG7p+G7iXHEqTw04buP4bql4buNNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s0w7NmNOG7icO14bqx4bq54buJNOG7jXM0w7nhu53hu4/hu4s04bq7xKlo4buPNOG7p2rhurnhu4k04buLxKnDqsO1NOG7p8O54bub4buP4buLNOG7i8SpxqHhu4/hu4s0w7LGsMOjNOG7j+G6r+G7uTThurnhu7HDozThu4nFqeG7uWjhu488NOG7t+G6szThur3Do+G7j+G7izTDsuG7heG7jzTDs2Y04buJw7XhurHhurnhu4k8NOG7p2R1NOG7p8O5xanhu4/hu4s04bq74bub4buPNOG6vcSpZ+G7jzThur3hu6PEqTThu6fhu4l5w6M8NHXhu4nhu6M0w6nEqWbhu480w7Phu4nDtcOjNOG7ieG7k+G6uTQtNMOz4bqiNOG7p+G7icWpZOG7pzThurnhu4nDtTThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buP4oCdPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiw4nhuq804bq84bqn4buP4buLNOG7puG7iWw0w4nDouG6uTw0VeG7icO0NOG7p8O54buvc+G7j+G7izRV4buJ4buR4buP4buLNOG7juG7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7s+G6rzRV4buJxIPhu6c04bunw7nEqWnhu4804buP4buX4buP4buLNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu4nFqeG7uWjhu4804buybuG7j+G7iTTDkuG7neG6uTThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pyg04bum4buJ4bqv4buP4buJNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6d3NOG7jeG7lzThu4lr4buP4buJNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu400w7LGsMOjNOG7j2Z1NOG7ieG6seG7pzThurnDo8WpNMOS4bud4bq5NOG7puG7iWzhu4/hu4k04bun4bqxw7U0w7nDozThu43hu53hu6c04bq7eDTEg+G7jzThu43Do+G7j+G7izThu6dq4buP4buJNOG6veG7neG7pzR14buJxIM04bunw7nDteG7j+G7izThu6Xhurfhu4804bu3xali4bunNOG7j+G7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG6ueG7scOjNOG7icWp4bu5aOG7jz404bum4buJccSpNOG7i8Spw6Phu4804buncMSpPDThurnhu6nhu4/hu4s04buzcMSpNOG7t+G6szThu7Ju4buP4buJNOG7puG7iWzhu4/hu4k8NOG7icWp4bu5aOG7jzThu6Xhu4M0deG7icahxKk04buJcnU04buzcMSpNOG7icOjxKk04bu34bqzNOG7sm7hu4/hu4k0w4Phu488NOG7jMSp4buP4buJNOG7puG6q+G7jzThur3hu6/DozThu7Phuq/DtTThu4vEqcOqw7U04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bun4buJeTThu4/hu4vhu4nEqWjhu4004bundzQ3NC00YTThu4nDoz404bq8aTThur3EkeG7uTThu43hurHhu4/hu4k04buz4bqvNHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jzThu6fhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04buJxKloxak04buL4bqxw7U04buPZnU04buJ4bqx4bunNOG6ucOjxak0w5Lhu53hurk04bum4buJbOG7j+G7iTw04buJxanhu7lo4buPNOG7sm7hu4/hu4k0w5Lhu53hurk04bq94bqzNOG7p2R1NOG7p8O5xanhu4/hu4s0deG7icahxKk04buJcnU8NOG6ueG7iW004bq94bqxw7U04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04bun4buJ4buv4buh4buP4buLNOG7icSpaMWpNOG6ueG7icO1NOG7i8SpxqHhu4/hu4s0w7LGsMOjNOG7j+G6r+G7uTThu4/hu4nhuqXhu4004buP4bqr4buP4buLNOG6ucOjw7U04buLxKnEgzThu6fDuWw8NOG7p+G7icaw4bq5NOG6vcSR4bu5NOG7p8Sp4buFxak04bun4buJ4burNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu4004buP4buX4buP4buLNOG7peG6t+G7jzThurnhu4nDtTThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bqr4buPPjTDieG7heG7jzThurnhurHhu4/hu4k04bq9w7Q8NOG7p8SpZnU04bun4bur4bq5NOG7j+G6q+G7j+G7izThurnDo8O1NOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu4004bun4buJ4buX4buP4buLNMO6xanDozThu6Xhurfhu4804bu3xali4bunPDThurnhu4lmNMOpxKlm4buPNOG7s+G6rzThur3DtOG7j+G7izThu4vDtMSpNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu408NOG7jXM0w7nhu53hu4/hu4s04bun4buJbDThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s04bunxKnhu4XFqTThu6fhu4nhu6s8NOG6vcOjNOG6u+G6seG7j+G7izThu4lr4buP4buJNOG7p+G7iXbhurk0w7rFqeG6t+G7j+G7izTDqcSDNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu408NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNOG6ucSD4bq5NOG6vcSpaeG7jTThu4vEqXDEqTThu6fhu4nEqWjFqTw0w6nEg+G7jzThu4nhuq/hu4/hu4s8NOG7p+G7icOj4buNNOG7i8Spw6M04bq5xIPhurk04buJ4budxKk04bq54buJcjw04bunw7nEqWnhu480w7LhurPhu4004bunw7nDteG7j+G7izThu7Phuq804buP4buLw7Xhuq/EqTThu6dt4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDTDucSp4buL4buJ4bunKTMiXeG7peG7p8O5w7Xhu4/hu4siw4nhuq/EqTThu7Phuq804bq34buP4buJKDThu6bDucWp4buP4buLNMOS4buFXS/hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl0vdSI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]