(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm nay trên trục đường Ỷ Lan kéo dài đến phố Tân Lập, phường Đông Thọ, thuộc địa phận KCN Đình Hương - Tây Bắc ga, thành phố Thanh Hóa diễn ra tình trạng đổ trộm chất thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi sinh.
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur594buiYX0t4buIWMav4bumw53huqzhu4BWW3t9xq/hu6TDoeG6qOG6vsOJw7Thu6bhu4jDneG7puG7gMOdxajGr1LDneG7gOG7nCbhu4DGoMWow5R94buAfcWoTMav4buAw53hu6Zbw6Hhu4DFqEvGr+G7gD7hu4jhu4Dhu43hur3DtOG7gOG6v+G7qsOdxajhu4BqMjrDneG7puG7gC3hu4DGsMOVw6Hhu4DhurtPxqDhu4Dhu6bhu4hFL8Wo4buCw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KWrhu6Lhu4jhu5rhur7Dicawxajhu6Lhu7Lhu4ApxahMw53hu4DEqMOdxajhu4DGoDDhu4jhu4DDneG7pjIsxq/hu4Dhu5rDlcOd4bqq4buAfTThu4DDncWoxq9UW+G7gMOdTlnhu4DDneG7iMOh4buAfT5Sw53hu4B9PiDGoOG7gOG7nDIsw53hu6bhu4DDg+G7gOG7j+G7iMOd4buAV+G7nuG7suG7gOG7mkrGr+G7gOG7nFPDneG7gCnFqCThu4DGsMOVw53hu4Dhu4/hu5Ip4bqq4buAKcWoMizDneG7puG7gOG6vz3DneG7puG7gMawxajhu7jhuqrhu4B9xahbKsag4buA4buc4buw4buI4buAKcWo4buSw53hu4Dhu43hur3DtOG7gOG6v+G7qsOdxajhu4BqMjrDneG7puG7gC3hu4DGsMOVw6Hhu4DhurtPxqDhu4Dhu6bhu4jhuqrhu4B9xahKw53FqOG7gCnFqCThu4DGsMWo4buIw53FqOG7gGrhu7Thu4jhu4Dhu5rGr8OZw53hu4A+4buI4buAfeG7qsOdxajhu4B9PkvDneG7puG7gOG7nCbhu4B9PipZ4buAxqDFqMOUfeG7gH3FqEzGr+G6quG7gEzDncWo4buAxagyIcOd4bum4buAw53hu6bFqMavUlnhu4B9PuG7uMOd4bum4buA4bucU8Od4buAWT3Gr+G7gHvGr8OdxahCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4lFxq9Z4bum4buAxqBY4buIe3vhurbhur7Gr+G6veG7osOdfeG7oj7hur7hu4B7fcOhWOG7ouG6tuG6vjnGr+G7mn3FqOG6rOG7gMOM4buG4buGKWHhuqjhu4DFqOG7osav4bumxah94bqs4buASEjhu4YpYeG6qOG6vuG7gHs+xqDhurbhur4vL8ag4buaw51C4buW4buI4buyfcWo4buIw53FqMWo4buy4buIQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buE4buCRuG7hC/hu4JISOG7muG7guG7gklGw43hu4RIfeG7iuG7hknhu4RHWOG7hkJWKeG7ouG7puG6pj7hurbhu4JHw4zhur7hu4Dhu4hYfeG6tuG6vsO04bum4buIw53hu6bhu4DDncWoxq9Sw53hu4Dhu5wm4buAxqDFqMOUfeG7gH3FqEzGr+G7gMOd4bumW8Oh4buAxahLxq/hu4A+4buI4buA4buN4bq9w7Thu4Dhur/hu6rDncWo4buAajI6w53hu6bhu4At4buAxrDDlcOh4buA4bq7T8ag4buA4bum4buI4bq+4buAOcav4buafcWo4bq24bq+w4zhu4bhu4bhur7hu4DFqOG7osav4bumxah94bq24bq+SEjhu4bhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4nGsMWo4bui4buy4buAKcWoTMOd4buAxKjDncWo4buAxqAw4buI4buAw53hu6YyLMav4buA4buaw5XDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gCnFqDI6w53hu6bhuqrhu4A+xKjGoOG7gCHhu4Dhu5zDlcOh4buA4bucMi7GoOG7gOG7nCbhu4B9xahKw53FqOG7gMOdxajGr1Rb4buA4bucJMOd4bum4buAWDvDneG7gH004buAPsSoxqDhu4B9xahMxq/hu4B7xq/DncWo4buAxajhu7JLfeG6quG7gOG7lkrDneG7gOG7psWoU+G6quG7gOG7psavMizDneG7puG7gH0w4buAxqAx4buAxagy4buAxahAw53hu6bhuqrhu4DGoMWo4buy4buAfTvGr+G7gMagxajDlH3hu4B9xahMxq/hu4Bhw5XDoeG7gOG7mjXDneG7puG6quG7gH3FqOG7klnhu4DGoMWo4buo4buAxqBM4buAw53FqDfDneG7puG7gFnGr1PDneG7puG7gFfhu6jDncWo4buAOCjhu4Dhu5zhu5DDoeG7gMOd4bumW8Oh4buAxajGr8OaWeG7gMagMcOd4bum4buA4bucMi7GoOG7gFnhu4jDneG7puG7gD7hu4jhu4Dhu5zDlcOh4buA4bucw5rhu4A4M31FLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vsav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw4zhu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BJ4buG4buGKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7gkbhu4Qv4buCSEjhu5rhu4Lhu4JJRsOM4buCw4x9SEfhu4rhu4ZJWOG7hkJWKeG7ouG7puG6pj7hurbDjEdG4bq+4buA4buIWH3hurbhur7DtOG7puG7iMOd4bum4buAw53FqMavUsOd4buA4bucJuG7gMagxajDlH3hu4B9xahMxq/hu4DDneG7plvDoeG7gMWoS8av4buAPuG7iOG7gOG7jeG6vcO04buA4bq/4buqw53FqOG7gGoyOsOd4bum4buALeG7gMaww5XDoeG7gOG6u0/GoOG7gOG7puG7iOG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vknhu4bhu4bhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4nhu6fEqMag4buAfcWoTMav4buAw53hu6Zbw6Hhu4DFqEvGr+G7gOG7nCbhu4B9PkrDneG7gFjhu4jDneG7gD7hu4jhu4Dhu5wyLMOd4bum4buAw53FqMavVFvhu4DDneG7pkrDoeG7gDjhu5TDneG7gFfFqD3DneG7puG7gOG7nDIuxqDhu4B9xahb4buA4bum4buyWUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vsav4bq94buiw5194buiPuG6vuG7gHt9w6FY4bui4bq24bq+Ocav4buafcWo4bqs4buAw4zhu4bhu4YpYeG6qOG7gMWo4buixq/hu6bFqH3huqzhu4BIR+G7hilh4bqo4bq+4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqDhu5rDnULhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Thu4JG4buEL+G7gkhI4bua4buC4buCSUbhu4pIR33DjeG7hEfhu4bhu4pY4buGQlYp4bum4bqmPuG6tkdJ4bq+4buA4buIWH3hurbhur7DtOG7puG7iMOd4bum4buAw53FqMavUsOd4buA4bucJuG7gMagxajDlH3hu4B9xahMxq/hu4DDneG7plvDoeG7gMWoS8av4buAPuG7iOG7gOG7jeG6vcO04buA4bq/4buqw53FqOG7gGoyOsOd4bum4buALeG7gMaww5XDoeG7gOG6u0/GoOG7gOG7puG7iOG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkhH4buG4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6veG7iCl9xq/hu7LDneG6vsOJw7Thu6bhu4jDoeG7gH0+MjvGoOG7gMagNuG7iOG7gMOdxajGr1Rb4buA4bua4buy4buIw53FqOG7gMOd4bumxajGr1Up4bqq4buAfeG7qsOdxajhu4B9PkvDneG7puG7gOG7nCbhu4A+xKjGoOG7gH3FqEzGr+G7gHvGr8Odxajhu4DFqOG7skt94buAOOG7lMOd4buA4buaxq/DmcOd4buAPuG7iOG7gH3FqDIsw53hu6bhu4BhW8OhUsOdQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEhGRylh4bqo4bq+4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqDhu5rDnULhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Thu4JG4buEL+G7gkhI4bua4buC4buCSUfhu4JGSX3hu4rhu4pHw4zDjFjhu4ZCVinhu6Lhu6bhuqY+4bq24buCSOG7hOG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+w7Thu6bhu4jDneG7puG7gMOdxajGr1LDneG7gOG7nCbhu4DGoMWow5R94buAfcWoTMav4buAw53hu6Zbw6Hhu4DFqEvGr+G7gD7hu4jhu4Dhu43hur3DtOG7gOG6v+G7qsOdxajhu4BqMjrDneG7puG7gC3hu4DGsMOVw6Hhu4DhurtPxqDhu4Dhu6bhu4jhur7hu4A5xq/hu5p9xajhurbhur7DjOG7huG7huG6vuG7gMWo4buixq/hu6bFqH3hurbhur5IRkfhur7hu4Avw4lFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4nhu43hur3DtOG7gOG6v+G7qsOdxajhu4BqMjrDneG7puG7gC3hu4DGsMOVw6Hhu4DhurtPxqDhu4Dhu6bhu4jhu4B9xagyLMOd4bum4buAfeG7kinhu4B9PlvDneG7puG7gOG7nD3DneG7puG7gMOd4bumMizGr+G6quG7gOG7msavw5nDneG7gD7hu4jhu4DDncWoxq9UW+G7gMWo4buyS33hu4Dhu5wqw53hu6bhu4B7TMOd4buAYVvDlH3hu4BXxq/DncWo4buA4bua4buy4buIw53FqELhu4Dhu7fGr1XGoOG7gOG7nMOa4buAfeG7kinhu4BXU33hu4DGoMWow5R94buAfcWoTMav4buAfT7EqMav4buAPFvDoeG7gOG7nOG7sMOdxajhu4Ah4buA4bucw5XDoeG7gFfFqD3DneG7puG7gMagxajhu6zhu4Dhu6bDlcOh4buAWcOUfeG7gFnEg+G7gDxb4buIw53huqrhu4BZSuG7gMag4bu2w53hu4BMw53FqOG7gMWoMiHDneG7puG7gFg7w53hu4Dhu5xTw53hu4BZPcav4buAfT4yLMOd4bum4bqq4buAfcavVFnhu4Dhu5jDneG7gMOdxajGr1Rb4buAw53hu6Zbw6Hhu4DGoDrhu4ApxajEqH3hu4B7xq/DncWo4buA4bua4buwxqDFqOG7gOG7llXDncWoQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEjhu4RGKWHhuqjhur7hu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoOG7msOdQuG7luG7iOG7sn3FqOG7iMOdxajFqOG7suG7iEI4w50v4bua4buie1d94buyKS/DneG7ojl7L+G7hOG7gkbhu4Qv4buCSEjhu5rhu4Lhu4JJR+G7hOG7hMONfcOM4buE4buG4buCSVjhu4ZCVinhu6Lhu6bhuqY+4bq24buKScON4bq+4buA4buIWH3hurbhur7DtOG7puG7iMOd4bum4buAw53FqMavUsOd4buA4bucJuG7gMagxajDlH3hu4B9xahMxq/hu4DDneG7plvDoeG7gMWoS8av4buAPuG7iOG7gOG7jeG6vcO04buA4bq/4buqw53FqOG7gGoyOsOd4bum4buALeG7gMaww5XDoeG7gOG6u0/GoOG7gOG7puG7iOG6vuG7gDnGr+G7mn3FqOG6tuG6vsOM4buG4buG4bq+4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6tuG6vkjhu4RG4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6veG7iCl9xq/hu7LDneG6vsOJxrDhu6rDncWo4buAfT5Lw53hu6bhu4Dhu5wm4buAfT4qWeG7gMagxajDlH3hu4B9xahMxq/hu4Dhu5rGr8OZw53hu4A+4buI4buAxahKw53hu6bhu4DDnU5Z4buAfT4sxq/hu4DDncWoMsOd4bum4buAOOG7lMOd4buAV8WoPcOd4bum4buA4bucMi7GoOG7gOG7psavTMav4buAPFvDoVN94bqq4buA4bumw5XDoeG7gOG7ljPGoOG7gGFdxqDhu4DGoMWo4buy4buAw53hu6YyLMav4buA4buaw5XDnUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEnhu4bhu4YpYeG6qOG6vuG7gHs+xqDhurbhur4vL8ag4buaw51C4buW4buI4buyfcWo4buIw53FqMWo4buy4buIQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buE4buCRuG7hC/hu4JISOG7muG7guG7gklHR0bhu4R94buERklG4buEWOG7hkJWKeG7ouG7puG6pj7hurZJSeG7guG6vuG7gOG7iFh94bq24bq+w7Thu6bhu4jDneG7puG7gMOdxajGr1LDneG7gOG7nCbhu4DGoMWow5R94buAfcWoTMav4buAw53hu6Zbw6Hhu4DFqEvGr+G7gD7hu4jhu4Dhu43hur3DtOG7gOG6v+G7qsOdxajhu4BqMjrDneG7puG7gC3hu4DGsMOVw6Hhu4DhurtPxqDhu4Dhu6bhu4jhur7hu4A5xq/hu5p9xajhurbhur7DjOG7huG7huG6vuG7gMWo4buixq/hu6bFqH3hurbhur5J4buG4buG4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6veG7iCl9xq/hu7LDneG6vsOJ4bq7UsOd4buAxqBLw53FqOG7gOG7nOG7tOG6quG7gMagw5XDoeG7gMagJMav4buA4buW4buw4buAxqDFqMOSfeG7gOG7lkDhuqrhu4Dhu5zDmuG7gFfFqD3huqrhu4DGoMWow5R94buA4bucJMOd4bum4buAfUvGr+G7gMOdxajGr1Rb4buAfVvDoVPDneG7gOG7nDIsw53hu6bhu4B9PuG7ssOd4bum4buA4buNxahb4buA4buN4bq9w7Thu4Dhur/hu6rDncWo4buAajI6w53hu6bhu4At4buAxrDDlcOh4buA4bq7T8ag4buA4bum4buI4bqq4buAfcavVFnhu4Dhu5jDneG7gMOd4bumW8Oh4buAxqA64buAxqDFqMSow6Hhu4DDnSbhuqrhu4DDncWow5R94buAWErhu4B9PuG7ssOd4bum4buAfcWoLMav4buA4bucxq/Dmlnhu4DDnU/DneG7puG7gMOd4bu0w53hu6bhu4DDncWoMuG7gMWoxq9Vw53hu4DDneG7iMOhQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJRcavWeG7puG7gMagWOG7iHt74bq24bq+xq/hur3hu6LDnX3hu6I+4bq+4buAe33DoVjhu6Lhurbhur45xq/hu5p9xajhuqzhu4DDjOG7huG7hilh4bqo4buAxajhu6LGr+G7psWofeG6rOG7gEhJSClh4bqo4bq+4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqDhu5rDnULhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Thu4JG4buEL+G7gkhI4bua4buC4buCSUdJ4buERn3hu4rhu4rDjEbhu4pY4buGQlYp4bum4bqmPuG6tkhHw4zhur7hu4Dhu4hYfeG6tuG6vsO04bum4buIw53hu6bhu4DDncWoxq9Sw53hu4Dhu5wm4buAxqDFqMOUfeG7gH3FqEzGr+G7gMOd4bumW8Oh4buAxahLxq/hu4A+4buI4buA4buN4bq9w7Thu4Dhur/hu6rDncWo4buAajI6w53hu6bhu4At4buAxrDDlcOh4buA4bq7T8ag4buA4bum4buI4bq+4buAOcav4buafcWo4bq24bq+w4zhu4bhu4bhur7hu4DFqOG7osav4bumxah94bq24bq+SElI4bq+4buAL8OJRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6veG7iCl9xq/hu7LDneG6vsOJ4bq/w5rhu4BXxag9w53hu6bhu4DGoOG7tsOd4buAfeG7qsOdxajhu4B9PkvDneG7puG7gD7EqMag4buAfcWoTMav4buAM+G7gOG7nOG7uMOd4bum4buAxqAxw53hu6bhu4DDncWoMuG7gH0+TOG7gFhLxq/hu4B7NeG7gH3FqD3DneG7puG7gH3FqOG7ssSow53hu6bhu4B7S8agxajhu4B7UeG7gMagxajhu7Lhu4Dhu5zhu7JLw53hu4Dhu5wyLMOd4bum4bqq4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4A8W8OhVMOd4buAKcWoMizDneG7puG7gOG6vz3DneG7puG7gMawxajhu7jhu4DGoOG7kMOd4buAKcWoJMav4buAxaguKeG7gDg7xq/hu4Dhurvhu4jDneG7gDxbTMOd4buAWMOg4buA4buNxahb4buA4buN4bq9w7Thu4Dhur/hu6rDncWo4buAajI6w53hu6bhu4At4buAxrDDlcOh4buA4bq7T8ag4buA4bum4buI4buAw53hu6ZOw53hu4DDneG7pjThu4jhuqrhu4BhNuG7gFjDoOG7gH0+xq9VfeG7gOG7nMOa4buAxqDEqMag4buAfT4yLMOd4bum4buAxaguKeG7gDjGr+G7gCnFqEtZQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhuq9bfcWo4buyPuG6vsOJakrhu4Dhur3FqMOVW0UvKcOJ

Hà Châu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]