(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở tuổi 73, nghệ nhân Tô Thị Minh Châu - Phó Chủ nhiệm CLB Ca trù và dân ca Thành Hạc (TP Thanh Hóa) đã tròn 20 năm gắn bó với di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc. Giữa bộn bề khó khăn bảo tồn và gìn giữ, ca trù đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người nghệ nhân già.
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTrhu7Phu7V3auG6sOG7tXDhurBqOOG6rGo44bu1w4FqP+G7t+G6sOG7tWrDmeG7tXDhu4Thur9q4oCc4bq1ReG7t2rDucO0auG7guG7gEdq4buC4bqs4bu3asO54bu1w4zDtGrDusO04bq2auG7s+G7t8OJauG7guG7ueG6sOG7tWrhu4Lhurbhu5HhurDigJ1oL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpaTJq4buC4buEQ+G7t2rhu41u4buHauG6sOG7s+G7tXdq4bqw4bu1cOG6sGo44bqsajjhu7XDgWo/4bu34bqw4bu1asOZ4bu1cOG7hGotajThu7XhurJqw5nhu7VJauG6sOG7teG7t3fhuq5qw5kmw5pqw5nDtGrhu4Lhu4BHakzhu5Nq4bulcOG6sGrDucO0ajjhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bu04buZw7lqZjg0ajjhu7XDtOG6sOG7tWrhu7ThurLDtGdq4bun4buXauG7guG7gOG6tOG6sGpta2rhurDGoeG6rmrhu7Phu5vhurBqw7rhurJqTEXhu7dq4bul4bu3auG7huG7leG6sGpMxqHhurBq4bu14bqyw7Rqw4rhu7Xhu7dqTHPhu4Jq4buC4bu1eGrhu6fhu6PDuWrhu4bhu5vDuWrDuUnDtGrhu6Vw4bqwauG7gkLDueG7g2rhu7Lhu7dLw7Rqw7pC4bqwasO6dmrDg+G7teG6smrDg+G7tcah4bqwasO64buV4bq2auG7guG6quG6sGpM4buTauG7s0HhurBq4buz4bu3S+G7h2rDucO0auG7guG7gEdq4bun4buXauG7guG7tcSow7lq4buGxKhq4buC4buA4bq6auG7guG7teG7k+G6sOG7tWrhuq5C4buCasOK4bu1cuG6sGrDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu7V4auG7guG7teG7t+G7r+G7hGrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7nhu4RCw7lq4buG4bqo4bqw4buzasO5ScO0auG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bqw4buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwauG7s+G7t+G7k+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5nDtMOK4buC4bu34bq24bqwxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnhu6Xhu4Lhu7Xhu4Thuq7Dumrhu7fDmcWp4bqw4buCxanhu4DEqWrhu4bhu4JPxILFqWXEqU3hu7fhu6Xhu4Lhu7Xhur9q4buNa2vDik7hu4Fq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4Lhur9qb8Oy4buNw4pO4buBxKlq4buG4buAw7llxKkvL8O54bul4bqw4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G7pcWp4buGw4Phu4LhurbDii/hurDFqU3hu4YvbW1v4buNL2zhu43hu43hu6XDs2xvb29sbuG7gm5va27hu43Egmvhu4PhuqLDiuG7s8Oq4buAZW7hu49rxKlqw7TEguG7gmXEqTrhu7Phu7V3auG6sOG7tXDhurBqOOG6rGo44bu1w4FqP+G7t+G6sOG7tWrDmeG7tXDhu4Thur9q4oCc4bq1ReG7t2rDucO0auG7guG7gEdq4buC4bqs4bu3asO54bu1w4zDtGrDusO04bq2auG7s+G7t8OJauG7guG7ueG6sOG7tWrhu4Lhurbhu5HhurDigJ3EqWpN4bu34bul4buC4bu1ZcSp4buNa2vEqWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7gmXEqW/DsuG7jcSpai9pOsah4bquam1ra27hu4dq4bqw4buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwajjhuqxqOOG7tcOBaj/hu7fhurDhu7Vqw5nhu7Vw4buEauKAnMO6xrDhurBq4bul4buET+G7reG6sOKAnWpMReG7t2rDucO0auG7guG7gEfhu4Nqw5rhu5Nq4bunw4zhurjDuWrhurDhu7Phu7V3auG6sOG7tXDhurBqOuG7s+G6rGo44buAw4LhurDhu7Nqw5pB4bqw4bu1auG7peG7mU9q4bu14buR4buC4buHauG7peG7mU9q4bun4buT4bqw4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk64bu14bubw7lq4bun4buv4bqwauG6sOG7s+G7tXdq4bqw4bu1cOG6sGo44bqsajjhu7XDgWo/4bu34bqw4bu1asOZ4bu1cOG7hOG7h2rhurDhu7Xhu7d24buEauG6sOG7s8OMw4nhu7dqT+G7reG7hGrDucO0auG7guG7gEdq4bu14buf4bqwauG7p+G7l2rhur7hu4TFqeG6sGrhu4Lhu63hurDhu4dq4bqw4bu1RWrhuq7hu6Phu4Lhu4Nqw5rhu5Nq4bunw4zhurjDuWrDuuG7t+G7r+G7gmrhu6fhu6/hurBqxILhu5Nqw7nDtGrhurDDjMSQ4bqw4buzasO54bqyauG7s+G7t8OC4bqw4buzauG7teG7keG7gmrhurBD4bu3asO6c+G7guG7h2rhu4Lhu7XDjMOJ4bqw4buzak7hu4RP4but4bqwauG7guG7tcO04bquauG7s+G7t8O0asO54buRw7lq4bu1QuG7t2rhu6Xhu7d54bqw4buHasSC4bu34but4bqwauG7teG6tsO04bqwauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhu4LDgOG6sOG7tWpM4buTasO54buVauG6sMOMRcO54buHauG7guG7iOG6sOG7s2rhu7Phu7fhu5PhurDhu7Vq4bu14buET2rDueG7tcOMxJDhurDhu7NqTOG7k+G6sOG7s2rhu4Lhu5nhu7dqJuG7t+G7reG6sGrhu7XhurbDtOG6sGrDmSbDmmrDucO0auG7guG7gEdq4buC4bq24buT4bqwauG6vuG7hOG6qMO5ambhurDGoeG6rmpta2vDtWdqTOG7k2rhurDhu7Xhu7d24buEauG7guG7teG7k+G6sOG7tWrhu4Lhu7nDueG7tWrhurBD4bu3asO6c+G7gmrDg+G7teG7kcO54buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWkqeGpMdmrDueG7teG7hE934bqwauKAnOG7gsO0T2rhurDhu7PDtOG6sOG7s+KAnWrhu6fhu6/hurBqTEXhu7dqw7nDtGrhu4Lhu4BH4buHauG6sOG7s+G7tXdq4bqw4bu1cOG6sGo44bqsajjhu7XDgWo/4bu34bqw4bu1asOZ4bu1cOG7hGrDueG7teG6tmrDuuG7t+G7r+G7guG6v2rigJw44buA4bq24bqw4buzauG7s+G7t8O0auG7p0HhurDhu7Xhu4dqw7rhu5NqTOG7k2rhuq7hu6lq4buC4bqs4bu3auG7p3bhu4RqxILhu5Nq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7huG6umrhu7VL4buEauG7s+G7t8OC4bqw4buzauG7teG7keG7gmrhu7XDtE/hu4dqxIJ0T2oq4bu3duG7hGrhu7Phu7fhuqThu7fhu4NqOOG6rOG7t2rhurDhu7Phu7XFqWrhuq7hu6lqw4N44buHasOD4bu14bu3ak7DjMO0auG6rOG6sOG7s2rhurDhu7Phurbhu5nhu7dqw7nDjeG6sOG7s2rhu4Lhu4jhurDhu7NqxILhu5Nqw4PGsMOKauG7p+G7k+G6sGrDueG6smrhu4Lhu7fhu6/hurDhu7Phu4NqOsah4bquam1ra27hu4dq4buC4bqs4bu3auG7gkHhurDhu7Vqw7nDiWrhu7Phu6PDimrhurDhu7Phu7V3auG6sOG7tXDhurBqOuG7s+G6rGo44buAw4LhurDhu7Nqw5pB4bqw4bu1akzhu5Nqw7nhurJq4bul4buET+G7reG6sGrhu4Lhu4Dhurpq4buC4bu14buT4bqw4bu1auG7tcOCw7lq4buC4buA4bq0asO5ScO0asO5SOG7g2rDmeG7teG7ueG6sOG7tWrDuUhqw5pB4bqw4bu1asOD4bu14bu3anFPauG7p+G7l2rhu4Jz4bqwauG7gkHhurDhu7Vq4bul4buZT2rhu4Lhuqzhu7dq4bu14buR4buC4buHauG7p+G7keG6sOG7tWrhu6fhu5PhurBqZuG7p+G7k+G6sGrhu6fhu5FPZ+G7h2rhu7PhuqZqw4rhu7Xhu5HDueG7teG7g2rDmeG6smrEguG7sWrDucON4bqw4buzasO64bq64bu3auG7guG7teG7iMO0auG7tcOM4bq64bqw4buzauKAnOG7s8Wp4bqw4oCdakzGoeG6sGrhurDhu7Phu7V3asO5ScO0auG7s+G7t8O0auG7p0HhurDhu7Vq4bqw4but4bqwasOD4bu14bu3auG7p8OM4bq4w7lqw7lIasOaQeG6sOG7tWrDueG7tcOAauG7peG7mU9q4buC4bqs4bu3asSC4bqg4bqw4bu1auG7tULhu7dqw4Phu7Xhu5Fq4bqw4bu1w7ThurDhu7Xhu4Nqw5nhu7XDgGrhuq5C4buCauG7guG7tcOJ4bu3auG7s+G7t8O04bqwauG6sOG7s+G7m+G6sGrhu6fhu5dqw7nhurJq4buC4bu1eGrhu4LEqGrhu4Lhu7fhurBqw7rhu7d44buEauG7peG7t3nhurDhu4Nq4bq1ReG7t2rhu4Lhuqzhu7fhu4dqw7nhuqhq4bqw4buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwajrhu7PhuqxqOOG7gMOC4bqw4buzasOaQeG6sOG7tWrhurDhu7XDjGrhuq5C4buCauG6sOG7s8OMw4nhu7dq4buC4bu1ck9q4bunw7Rq4buC4buT4bu34buHauG7huG6umrhu7VL4buEauKAnOG6sOG7s+G6suG6sGrhu6fhu5PhurDigJ1q4bu14bu34buv4bquasO54bqy4buDauG7pEdqw7lIauG7p+G7l2rhur7hu4TDtGrhu6fDieG7t2rhurDhu7XDjOG6sOG7s2rhuq5E4bu3asSCcuG6sGrhurDhu7Xhu5vDuWrhurDhu7VFauG7p+G7r+G6sGrigJzhu4Lhu7VyT+KAneG7h2rhu4Lhuqzhu7dqxILhu5nhu7dq4buC4bu1cU9q4bqw4buz4bu14bup4bqwauG6sOG7s+G7k+G6tuG7g2oq4bu14bqs4bqw4buzasO54bu1w4Bqw7rhurrhu7dq4buC4buT4bu3auG6sMah4bqw4buzak7hu4Rx4buCasO54bu1RuG6sOG7s2rhuq7hu5Nqw7nhurThurBqw7nhu5Vq4buGxKhqw4zhu4RqxILhurZq4bulw7ThurDhu7Nq4bul4bq6asO5ScO0asO5SOG7g2rDmuG6uuG7t2rhu4Lhu7XEqMO5auG7guG7r2rhu6fhu6/hurBq4bqww7RP4buHasOZJsOaasOZw7Rq4buC4buAR2pM4buTauG7pXDhurBqw7nDtGo44bu14buT4bqw4bu1auG7tOG7mcO5akx14bqwasO54bu1w4zDtGrDueG6smrigJzhu4LDtE/igJ1q4bun4buT4bqwauG7p+G7kU9q4bqw4buT4bq2asO54bqyauG7guG7tXhq4oCcw4Phu69q4bqw4buz4bu14bu3d8OK4oCdauG7guG7tcSow7lq4buGxKjhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpacOZJsOaasOZw7Rq4buC4buAR2pM4buTauG7pXDhurBqw7nDtGo44bu14buT4bqw4bu1auG7tOG7mcO5auG7p8OM4bq4w7lq4buC4bu14buT4bqw4bu1asSCc8OKauG7p3Lhu4Rq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhurDGoeG6rmpta2trauG7peG6tmrhurDhu7Phu7V3auG6sOG7tXDhurBqOuG7s+G6rGo44buAw4LhurDhu7Nqw5pB4bqw4bu1asSC4buT4bquasO54bu1SWrhurDhu7Xhu7d34bquakzhu5Nq4bqw4buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwajjhuqxqOOG7tcOBaj/hu7fhurDhu7Vqw5nhu7Vw4buEasSC4buT4bquajThu7XhurJqw7nhu7VJauG6sOG7teG7t3fhuq5qTEXhu7dq4bqu4bq24bqw4buzauG6ruG7hOG6qOG6sGrDuuG7leG6tmrhu4LhuqrhurDhu4dqw4Phu7Xhuqzhu7dqw4rhu7VIw7lqTOG7k2rDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu4RPauG6sOG7s+G7tXdq4buC4bu14buEc+G7gmrDucO0auG7guG7gEdqw7lJw7Rqw7nhu7XDtGrhuqzhurDhu7Phu4NqOOG7gMOMRcO5auG6sMah4bquam1rbGtq4bunw4zhurjDuWpOxanhuq5qxILhu5Nq4buC4bu1w4nhu7dqw4PDkmrhu7Xhurbhu5nhu4Jq4bunQuG6sOG7s2rhu4bhuqzhu7dq4bunQuG6sOG7s+G7h2rhu7Xhu7d34buEauG6vuG7hOG7lWrDuUnDtGrDmSbDmuG7g2oq4bu14bqs4bqw4buzasO54bu1w4Bq4buG4bu34bqw4bu1auG7teG6tuG7meG7guG7h2rDuuG7t3jhu4Rq4bul4bu3eeG6sGrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4buCw4DhurDhu7Xhu4dqw5kmw5pqw7nhurThurBq4bqw4bu14bu3duG7hGrEgnLhurBq4buAw7Rqw5rhu5vDueG7h2pM4buT4bq2ajrDtOG6rmrhu6fFqeG6rmrhu4Lhu7fhu6/hurDhu7Nq4bu14buR4buCasO5w7Rq4buC4buAR2rDuUnDtGrhurDhu7PDjMOJ4bu3ak7hu4pqOOG7tcO04bqw4bu1auG7p+G7r+G6sGpMReG7t2rhurDhu7Xhu7d24buEauG6sOG7s8OMw4nhu7fhu4Nq4oCcKuG7teG6tuG7leG6sOG7s2rhu4Lhu7XDieG7t2rhu7Phu7fDtOG6sGrhu6fhurJq4buC4bu1xKjDuWrhu4bEqGrhu7Xhu5nhurDhu7Vqw4rhu7VGw7nhu4dqw5kmw5pq4bunw4zhurjDuWrhu4Lhu7XDjMOJ4bqw4buzak7hu4RP4but4bqwauG7p+G7t2rDuuG7t3jhu4Rq4bul4bu3eeG6sOG7h2rDtOG7t2rDucON4bqw4buzakzhu4Thu7dqTOG7q+G7h2rDiuG7tXHhurBqw4Phu7Xhurrhu7dqTOG7k2rhurDhu7Xhu7d34buCauG7teG7hE/hu6/hu4Lhu4Nqw5nDtGrhu4Lhu4BHasSC4buTauG7peG7t2rhu4bhu5XhurBqTMah4bqwauG7teG6ssO0asO5ScO0asO54buVauG7pXDhurBq4buCQsO54buHauG7guG7hE9q4bqw4bu14bu34but4bqwauG6umrhuq5E4bu3auG7p8OBw7Rqw4rhu7XDjMSQ4bqw4buzasO5w7Rq4buC4buAR2rEguG7meG7t2rhuq7DtOG6sOG7s2rhurDGsOG7gmrhu4Dhu7fhu63hurDhu7Phu4Nq4bum4bujw7lq4buC4buAw4zhurDhu7Nqw7lJw7Rqw7nDtGrhu4Lhu4BHak7hu4pqOOG7tcO04bqw4bu1asSC4buTauG7guG7t+G7r+G7gmrhu4Jx4buEasO5ScO0auG7p+G7k+G6sOG7h2rDiuG7teG7kcO54bu1asO54bu1c+G6ruG7h2rEgsOJ4bu3auG7teG7keG7gmrhu4DhuqZq4buA4buT4bqw4buz4buDauG6teG7iMO0auG7teG7keG7gmpM4buIw7Rq4oCc4bqw4buzdeG6ruKAnWrEguG7meG7t2rhu4Lhu4jhurDhu7Nqw7lw4buEasO54bu1S2rhu4bhu7Fq4buC4bu1cU9qw7nhu7XDtGrhuqzhurDhu7NqTsOMw7Rq4buC4bu34bqw4bu1auG7guG7r2pM4buTauG7guG7tXDhuq5q4buGcOG7hGpM4bqsasO5R+G6sOG7s+G7g2o44bqs4bu3asOD4bu14bqs4bqw4buzauG6sOG7tUVq4bquQeG6sOG7tWrhu6fhu5dqw7rDtOG6tmrEgnLhurBq4buAxJDhu7dq4bqww4xFw7lq4bqu4bub4buCasOD4bu14bu3asO64bu3eOG7hGrhu6Xhu7d54bqwasO64bq64bu3auG6sOG7tUvhurDhu7NqTkbDuWrhu6dC4bqw4buzauG7pXDhurDhu7Nq4buC4buA4buT4bq24oCd4buHauG6sOG7s+G7tXdq4bqw4bu1cOG6sGo44bqsajjhu7XDgWo/4bu34bqw4bu1asOZ4bu1cOG7hGrhu4Jw4bquauG7hsSo4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk44bu1xanhurZq4bqw4buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwajjhuqxqOOG7tcOBaj/hu7fhurDhu7Vqw5nhu7Vw4buE4buHasOD4bu14bqs4bqw4buzasOK4bu14buV4bu3auG7gsSoauG6sOG7teG7t+G7reG6sGrhuq7hu5Nqw7nDtGrhu4Lhu4BHauG7p8OM4bq4w7lqTOG7uWrhurDhu7XDjGrhuq7huqzhurBq4bqw4buz4bu1d2rhu4Lhu7Xhu4Rz4buCasO64buRw7lq4bu1w4LDuWrDuUnDtGrhu6Vw4bqwauG7gkLDueG7g2rhu6Z4auG7tcOCw7lq4bu14buR4buCasO5w7Rq4buC4buAR+G7h2rDuuG7leG6sGrhu4Lhu7Vw4bqwasO5w7Rq4bqww4zEkOG6sOG7s2rDuXLhurBqw7nhurJqw7nhu7Vx4buCauG7s+G7t8OC4bqw4buzauKAnOG6rkLDueKAnWrhu4Lhu4By4bqu4buHanHhuq7hu4Fqw4rhu7Xhu5Xhu7dqw7rhu7fhu6/hu4Jq4oCcw4NB4bquauG7tcSQ4bu34oCdakzhu5Nq4oCc4bqwdE9q4bu14buZ4buC4oCdauG7p0bhurDhu7Nqw7nhu5HDueG7teG7gWrhu4LDjGrhu4Lhu7Xhu69q4bqw4buz4bqq4bu3auG7teG7keG7gmrhurDhu7Phu7Xhu7fhu63huq5q4buCRsO54buDajjhu4DhurbhurDhu7Nqw7nDtGrhu4Lhu4BH4buHasO54bqyauG6sOG7tUvhurDhu7Nq4bun4bu3d+G7hGrhu7Xhu5Hhu4Jqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4buleeG7h2rhu6fhurThu7dq4bu14bqk4bu3asO5w7Rq4bqww4zEkOG6sOG7s2rDiuG7teG7leG7t2rDueG6smrigJzhurDhu7Phu7V24oCd4buHauG6sOG7tcOMauG7p+G7t3fhu4Rqw5rhu5vDuWrDiuG7teG7leG6sOG7h2o44bu1xrDhu4Jq4bqw4bu14buZw7nigKZq4bu0w4LDuWrhu7Xhu5Hhu4Jqw7nDtGrhu4Lhu4BHauG7p+G7l2rDg+G7teG6suG7h2rhu4Lhu7XFqeG6tmrhu6fDjOG6uMO5asO5w7Rq4buC4buAR2rEguG7meG7t2rDueG7k+G6sOG7s2rDg+G7teG6smrhu7XEkOG6sOG7g2rhurVBauG7guG7teG7r+G7h2rhurDhu7VL4bqw4buzauG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bun4buv4bqwakxF4bu3asO5w7Rq4buC4buAR2rhurDhu6/hu4Rqw4Phu7XhuqzhurDhu7NqTuG7kcO5auG7p8OB4bqw4bu1asOD4bu1Q2rEguG7hE934bqwauG7guG7tUFq4buAceG7gmrDg+G7teG6smrDueG6smrhu6fDjOG6uMO5auG7guG7teG7k+G6sOG7tWrhur7hu4Thu5Xhu4Nq4bukeWrhu7Xhu7d44buEakxBauG7hsO04bq24buHauG6sOG7s+G7k09q4bqww7RPasO64buZ4bqwauG7guG7gOG7q2rhu4Lhu7Xhu7nDueG7tWrDucO0auG7guG7gEdqTOG6qOG6sGrhu6fhu5dq4bu54buC4buHauG6sOG7tcOM4bqw4buzauG7s+G7m+G6sGrDuuG6smpMReG7t2rDucO0auG7guG7gEdqxILhu5nhu7dqw7nhu5PhurDhu7Nq4bu54buCauG7tcSQ4bqw4buDasOZJsOaasOZw7Rq4buC4buAR2pM4buTauG7pXDhurBqw7nDtGo44bu14buT4bqw4bu1auG7tOG7mcO5auG7p8OM4bq4w7lq4buC4bu14buT4bqw4bu1asSCc8OKasO6w7ThurBq4buncuG7hGrDueG6smptbWrhu7VC4bu3akzhu7fhu63hurBq4bqw4bu1w4zhurDhu7Nq4bun4buv4bqwauG6sMO0T2rDueG7tcOAasO54bq04bqwamxtauG7tULhu7dqTOG7t+G7reG6sOG7g2o44buA4bq24bqw4buzauG7p+G6suG7h2rhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7guG7gOG7q2rhurDhu7Vx4buCasO5w43hurDhu7Nq4bun4buXauG6sOG7s+G6tuG7k+G7t2rDsmtq4buC4buEQ+G7t+G7h2rigJzhu4Lhu4DFqWrhu6fhu5dq4buz4bu34buTauG6sOG7tcOM4bqw4buzauG6rsah4bqw4buzasO54bu1w4zDtGrhuq7DgsO54oCd4buDauG7pnBPauG7guG7tcSow7lq4buGxKhqxILhu5Nq4buC4bu14buRw7nhu7Vq4buC4bu14buKw7lqxIJF4bqwakxF4bu3asOZJsOa4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmcO0w4rhu4Lhu7fhurbhurDEqWlo4bu34bqu4buzasO5xILDtOG7huG7hmXEqeG7t8OZxanhurDhu4LFqeG7gMSpauG7huG7gk/EgsWpZcSpTeG7t+G7peG7guG7teG6v2rhu41ra8OKTuG7gWrhu7XFqeG7t+G7s+G7teG7guG6v2pvw7Lhu43Dik7hu4HEqWrhu4bhu4DDuWXEqS8vw7nhu6XhurDhu4PDusO04bq24buC4bu1w7ThurDhu7Xhu7XhurbDtOG7g0zhurAv4bulxanhu4bDg+G7guG6tsOKL+G6sMWpTeG7hi9tbW/hu40vbOG7jeG7jeG7pcOzbG9vb25v4buCbMOzbsOyb8SCa+G7g+G6osOK4buzw6rhu4Bl4buPbuG7j8SpasO0xILhu4JlxKk64buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwajjhuqxqOOG7tcOBaj/hu7fhurDhu7Vqw5nhu7Vw4buE4bq/auKAnOG6tUXhu7dqw7nDtGrhu4Lhu4BHauG7guG6rOG7t2rDueG7tcOMw7Rqw7rDtOG6tmrhu7Phu7fDiWrhu4Lhu7nhurDhu7Vq4buC4bq24buR4bqw4oCdxKlqTeG7t+G7peG7guG7tWXEqeG7jWtrxKlq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKlvw7Lhu43EqWovaTrhu7VL4bqw4buzauG7guG7gMO04bqw4buzasOK4bu1SMO5asO64bu3eOG7hGrhu6Xhu7d54bqwauG7p8OM4bq4w7lq4bqw4buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwajjhuqxqOOG7tcOBaj/hu7fhurDhu7Vqw5nhu7Vw4buEauG7guG7ucO54bu1asSCw41PauG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhu4bhu4Thuqjhu4JqbWtq4bqwxqHhuq5q4buz4bub4bqwasO64bqyakxF4bu3asO5w7Rq4buC4buAR+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7hE9q4bqw4bu14bu34but4bqwasO5w43hurDhu7Nq4buC4bu1xanhurZq4bqw4buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwajjhuqxqOOG7tcOBaj/hu7fhurDhu7Vqw5nhu7Vw4buE4buHasOD4bu14bqyasOD4bu1xqHhurBqxIJF4bqwauG6sOG7tXHhu4Jqw7lJw7Rqw5kmw5pq4bu14bu3d+G6sGrhurDDtE9qw7nhu7Xhu7nhurDhu7VqxILhu5Nqw7nhu7XDjMO0asO54bqyauG6rkLhu4Jq4buCw7RPauG7p+G7k+G6sGpmw4PGsMOKauG7p+G7k+G6sGdqw7nhurJq4buC4bu1eGrDg+G7r2rhurDhu7Phu7Xhu7d3w4pq4bunw4zhurjDuWrDuUhqw5pB4bqw4bu14buDauG7pEdq4buC4buAw4xFw7lq4buncE/hu4dqw7lIasOaQeG6sOG7tWpM4buTasOZJsOaasO5w43hurDhu7Nq4bun4buXauG7peG7k09qw7nhuqzhurDhu7Nqw7rhuqrhu7dq4bun4bubw4pq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7guG7gOG7q2rhu4Lhu4RD4bu34buDauG7pHXhu4RqTHNP4buHauG7peG6tmrhu6fhu6PDuWrhu4Lhu7VHauG6sOG7reG6sGpM4bu3d8O5auG7tcOCw7lq4bun4buT4bqwauG7p+G7kU9qw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4bunxJDhurBq4buz4bu34buV4bqw4buDajjhu4DhurbhurDhu7Nqw7nDtGrhu4Lhu4BH4buHasODxrDDimrhu6fhu5PhurBqZuG6sOG7s8OMw4nhu7dqw7nhu7XEkOG7t2rhu6fhu5PhurBq4bun4buRT2dq4bqw4buv4buEasOD4bu14bqs4bqw4buzauG7guG7t+G6sOG7tWrhu4Lhu7XhuqzhurDhu7NqTOG7k2rhu7Phu7fhuqThu7dq4bqw4buz4bqy4bqwauG7p+G7k+G6sGrhu4Lhu7VBauG7gHHhu4Jqw4Phu7XhurJqw7nhurJq4buC4bu1eGrDg+G7r+G7gmrhu7XhurjDimrGoeG6sGrDk2pMReG7t2rDucO0auG6sMOMxJDhurDhu7Phu4NqOOG7hE9q4bqw4bu14bu34but4bqw4buHauG7peG6tmrDmSbDmmrhu7Xhurbhu5nhu4Jq4bunQuG6sOG7s2rhu4LEqGrDueG7tUnhu4dqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nqw7nhurJqw7px4buCasO54buKasOD4bu34bqw4bu1asOK4bu14bu5auG7tURq4buC4buA4bq4auG6sOG7k+G6tmrhurDhu63hurBqw7nhu7XDgGrDueG6smrhu4Lhu7V4auG7p0LhurDhu7NqTOG7t+G7reG6sGrDtOG6sOG7tWrFqeG6rmrDuUfhurDhu7Nqw7nhuqhq4buz4bub4bqw4buz4buHauG6sERqxILEqMO5auG7p3hq4buz4bu3S2rhu7NB4bqwauG7peG7t2rhu4bhu5XhurBqw7nhu7XDtGrhuqzhurDhu7Phu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaW1rauG6sMah4bquasSC4buT4bquajThu7XhurJqw7nhu7VJauG6sOG7teG7t3fhuq5qw5kmw5pqw5nDtGrhu4Lhu4BHakzhu5Nq4bulcOG6sGrDucO0ajjhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bu04buZw7nhu4dq4bqw4buz4bu1d2rhurDhu7Vw4bqwajjhuqxqOOG7tcOBaj/hu7fhurDhu7Vqw5nhu7Vw4buEasO54bu14bu54bqw4bu1asSC4buTauG6sOG7s8OMw4nhu7dq4oCc4buz4bu3S2rEgkrDtOKAnWrDueG7teG6tmrhu7Xhurbhu5nhu4Jq4bunQuG6sOG7s2rDuUnDtGrDmSbDmuG7g2rDmuG7k2rhu4Lhu4DGoeG6sGrhu4Lhu4Dhurpq4bqu4buEw7Rq4bq+4buEcuG6sGrhu5Hhurbhu4dq4buG4bub4bquauG7guG7teG7reG6rmrhu4Lhu4jhurDhu7Nqw7lwT2rhu6fhu5PhurDhu4dqw7nhu7Xhu7fhu6/DuWrhu4Lhu4DhuqjhurDhu7Phu4dqw7pCauG7s+G6pmpmw4rhu7Xhu5HDueG7tWfhu4NqOuG7s8O0T2rDucah4bqwauG6sOG7teG7k2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4bqw4buz4bqmasO5ScO0asO64buTasO5w43hurDhu7NqxILhu5Nq4bunw4HDtGrDueG7tcOAauG7s+G7o8OKauG7s+G6vOG7h2rhu4Jzw4pqxILhu4RPd+G6sGrhu4Lhu7XDjMOJ4bqw4buzak7hu4RP4but4bqwasO5ScO0asO54buRw7lq4bu1QuG7t2pM4bu34but4bqw4buDasOa4buTauG7gnDhuq5q4buGxKjhur9q4oCc4bumw7Thuq5q4bqu4butasO5w7Rq4buC4buAR2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhuq7DtOG6sOG7s2rEguG7meG7t2rDueG7teG6tmrhu4Lhuqzhu7dq4buC4bu3duG6sGrDuuG7mcO54buHauG7pcO04bqw4bu1auG7guG7t+G7r+G6sOG7s2rhurDhu7XDjOG6sOG7s2rDukdqxILhu5nhu7dq4buC4bu1QWrhu6fhurJqxILhu5Nq4bqw4bu3duG6rmpM4buE4bu34buHauG7guG7tXHhu4Rq4bu14bu3eOG7hGpM4buTauG7guG7gHDhurBq4bq+4buEw5Nq4bul4bu3auG7huG7leG6sGpMxqHhurBq4bu14bqyw7Rqw7nhu7XDtGrhuqzhurDhu7Phu4Nq4bukR2pMReG7t2rDucO0auG7guG7gEfhu4dq4buC4bqs4bu3auG7gsSoauG7guG7tXFPauG6rkHhurDhu7Vqw7nhu7XDgGrhurDhu7XDjGrigJzhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7tcOCw7lq4buC4buA4bq04oCdauG7guG7gOG7reG6sGrDueG6tuG6sGrhu6fDjMOJ4bqw4buzasOD4bu14buR4bquasOK4bu14buRauG7guG7t+G6sOG7tWrhu7XhurbDtGpMxqHhurBq4bu14bqyw7Rq4bqw4buzw4zDieG7t2pOw4zDtOG7g2rhu7Lhu7dLauG7s0HhurBqTOG7k2rDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu4RPauG6sOG7s+G7tXdq4buC4bu14buEc+G7gmrDucO0auG7guG7gEdqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4buleeG7h2rhu6fhu6PDuWrDuuG7t3fhu4Jq4buC4buA4bq24bqw4buzauG7p+G7t3bhu4Rqw4Phu7d34bqwasO54bqyauG7gHHhu4Jq4bqw4bu14bu3duG7hGrEguG6tuG7meG7t2rhu7VB4bqw4bu1akzGoeG6sGrhu7XhurLDtGrhu7Phu7fhu5Xhu7dq4buC4buA4bu5auG7teG7t3fhurBq4bun4buZ4bu34buDajrhu7XDjOG6sOG7s2rhu4Lhuqzhu7dqxILhu4ThuqzhurBq4buC4bu34bqw4buHasO54buR4bu3auG7s0Fq4buC4bu1xKjDuWrhu4bEqGrhu7Phu7fhu5Fq4buC4buAw4Fq4buG4buxasOD4bu14bqs4bqw4buzasO6w7ThurZq4buz4bu3w4lq4bquceG7gmrhu6fhu7fhu4NqKuG7teG7t2rhurDhu7Phu7V3auG6sOG7tXDhurBqOuG7s+G6rGo44buAw4LhurDhu7Nqw5pB4bqw4bu1asO54bq04bqwauG7huG6qOG6sOG7s+G7h2rhuqzhurDhu7Nq4bun4buXauG7gnDhuq5q4buCQeG6sOG7tWpMReG7t2rDueG7tUbhurDhu7Nq4buC4bqs4bu3asO64bud4bqw4buzauG6sOG7tUvhurDhu7Nqw7lw4buEauG7guG7tcSQakzhuqxqw7lH4bqw4buzauG7guG7tXHhuq5q4buC4bu14bu5w7Thur9q4oCc4bql4buEcOG6sGrhu4Lhu5PhurBq4buncOG7hGrhu6fhu5dqxILhu5FqTOG7k+G6sOG7s2rhu4DEkOG7ty9qN+G7m8O5akx14bqwak7DtOG6sOG7tWrhu4LDjMSQ4bu3auG6ruG7t3fhurDhu7NqTHXhurBqw7nDjMOJ4bu3L2rhurV14bqwasO5R+G6sOG7s2rhu7XhurbDtGrEguG7kWrhu4DFqeG6tmrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4buz4bu34bqyL2o64bu14buZw7lqw7lDauG7pXDhurBq4buz4bu3w7ThurBqTHXhurBq4buG4buR4bqw4buzauG6sOG7s8OJ4bu34oCd4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWkyauG7guG7hEPhu7dq4buNbmrhurDhu7Phu7V3auG6sOG7tXDhurBqOOG6rGo44bu1w4FqP+G7t+G6sOG7tWrDmeG7tXDhu4Rqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4bulw4xq4buz4bu34buVakx2asO54buEQsO5auG7huG6qOG6sOG7s2pMc+G7gmrDueG7tXHhu4Lhu4dq4bu14buT4bqw4buzauG6sOG7s+G7k09qw7rhu5NqTHXhurBqxILhu5Phuq5qTOG7t3fDuWrhu6d4asO54bqyauG7guG7teG7reG6rmrhu4Lhu7Xhu4Rq4bqw4bu1c8OKauG7guG7gMO04bqw4buzauG7guG7gOG7leG7t2rDueG7hELDuWrhu4bhuqjhurDhu7Phu4NqOOG7gOG6tuG6sOG7s2rhurDhu7Phuqzhu7dq4bqw4bu14buTasO5ScO0asO64buT4buHasOD4bu14bqs4bqw4buzasO54bqyauG6sOG7teG7t3bhu4RqTHPhu4Jq4bulSOG6sOG7s2rhu7Phu7fhu5Fq4buC4buAw4Hhu4dq4buC4bu1w7RPakzhu5PhurZq4bun4bqyauG6sOG7tUvhurDhu7Nq4buz4bu3cU9qw4Phu7XFqeG6sOG7h2rDuuG7neG6sOG7s2rDg+G7tcWp4bqw4buHauG6sOG7teG7mcO5asO5SOKApmrhu6fDjOG6uMO5asO64buTauG7guG7gMWp4bq2auG6umpMw4Fq4buC4buA4bu5auG7guG7gMO04bqw4buzauG7guG7gMOC4bqw4buz4buDauG6teG7iMO0asODeGrDueG7teG7hE934bqwasO5w7Rq4buC4buAR+G7h2rDuuG7k2pM4buIw7Rqw4Phu7XhurbFqWpMReG7t2rDueG7tUbhurDhu7Nq4buC4bqs4bu3auKAnOG7guG7k+G7t2rhu4bhu5XhurDigJ1qw7lJw7Rq4bquQeG6sOG7teG7g2om4buTauG6sOG7tUvhurDhu7Nqw7pCauG6vuG7hHLhurBq4buR4bq2auG7peG7k+G7t2rhu6fhu5dq4bqw4buz4buVauG6ruG7k+G7hGrhu4Lhu7XDieG7t2rhu7Phu7fDtOG6sGrhu6fDjOG6uMO5asO64buTasO5ceG7gmrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7nhu7Xhu7fhu6/DuWpMw7RqxILhu7dqw7nDjeG7g2rDmuG7k2rDuuG7leG6tuG7h2rhu6fhurJqxILhu5Nq4buC4buT4bu3auG7huG7leG6sGrDuuG7k2rigJzhu4Lhu7nDueG7tWrEgsONT+KAnWrhu4bDtOG7hGrhuq5E4bu3asSCcuG6sGrhu6fhu7dqw7rhu7d44buEauG7peG7t3nhurBqw7nhurJq4buC4bu3duG6sGrhu4Lhu7XDjOG6uuG6sOG7s+G7g2rigJw44buA4bq24bqw4buzasO54buEQsO5auG7huG6qOG6sOG7s+G7h2rDueG6tuG6sGrhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7gsO0auG7huG7sWrDiuG7teG7leG7t2rhu4Lhu7nhurDhu7Vq4buC4bq24buR4bqwauG6sOG7teG7t3bhu4Rq4buC4bu14buK4buDajrhu7XDjOG6sOG7s2pMReG7t2rDucO0auG7guG7gEfhu4dq4buC4bqs4bu3asO54bu1w4zDtGrDusO04bq2auG7s+G7t8OJauG7guG7ueG6sOG7tWrhu4Lhurbhu5HhurBqw7nhu7Xhu4RPd+G6sGrhu6fDjOG6uMO54buHauG6rnHhu4Lhu4dqw7rhurrhu7dq4bunw7Thuq5q4bqu4butasSC4buTakzhuqxq4buz4bu34buR4oCd4buHasO5cOG7hGrhurDhurLhu7dqcU9qxILhu5Nq4buzw7ThurBq4buA4buEQuG7gmrDuUnDtGrhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7peG7k+G6sOG7tWrDueG7lWrDueG7hELDuWrhu6fDieG7t2rhu6d4auG7teG7keG7gmpM4buTauG7s+G7t0tq4buzQeG6sGrDucO0auG7guG7gEfhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4buCxalO4buCLcO0xILhu7fhu7PhurDhur9q4buA4bu34buz4bu14buC4buBxKlpaOG7huG7guG7gOG6tuG6sOG7s2nDmuG7k+G7t2pM4buTauG7leG6sOG7teG6v2oq4bu14buR4bqw4bu1aiZCw7loL+G7huG7guG7gOG6tuG6sOG7s2loL8OKaQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]