(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Yên Bái nhưng anh Phạm Ngọc Thanh (SN 1989) đã chọn quê vợ ở bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện (Quan Sơn) để lập nghiệp. Tại đây, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi cá tầm, mang lại thu nhập cao cho gia đình, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào dân tộc nơi đây.
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhurPhu4Lhu6Thu5ZG4bupQuG7pOG7teG7qeG6qOG7t+G7qVHhurRK4bupxKjhurhL4bup4buHUuG7tUvhu6nhu4Xhu5hLdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I5Q+G7teG6qsaww7rhu4VGS+G7hOG7qeG7oOG7teG7qeG7sOG7ueG7qcSo4buUS+G7qcSo4bq4S+G7qeG7muG7qVHDjUvhu4Thu6nDsuG6uEvhu6k84bu3RuG7qUvhu4Thu6RL4buC4bup4bu1S+G7hOG7qeG7geG7hEFK4bup4bqz4buCT+G6qOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupc+G7heG6s+G7qeG7seG7s8O94buzdOG7qULDgOG7qeG6qOG7hE9L4bup4bueUuG6uOG7qeG7sMag4bup4bua4bup4bqsw4FL4bupw7NS4bq2S+G7qeG7heG7mEtw4bup4buuw4Dhu6nhu4Xhu5hL4bupfUbDikvhu6lz4buHUuG7tUvhu6nhu4Xhu5hLdOG7qULhur7hu6nEqMOC4bui4bupS+G7guG7hEbDiuG7onHhu6lmQUbhu6lC4bq2VnDhu6nhu7VL4buE4bupQsOA4bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4bqo4buMS+G7guG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qUtS4buMRuG7qeG6qOG7t+G7qVHhurRKcOG7qUrhu7VL4buC4bupxKhBRuG7qVHhu4RS4bupS+G7hMOC4bui4bup4bqo4bu1TOG7qeG6qOG7hEzhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buEcOG7qULDlUvhu4Lhu6lR4buE4buWRuG7qUrhu5rhu6nhu6Dhu7Xhu6nhu4Thu6Thu5RL4buC4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S+G7qeG7iEZL4buE4bupUeG6uuG7qUrhu5RG4bup4bqo4buETOG7qULDlUvhu4Lhu6nhuqzhu7lM4bup4bqq4bq2S+G7qVHDlOG6qOG7qUvhu5hG4bupQuG6tlZxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I+4bu14buiUUZMS8aww7p1Rkrhu4Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhuqpR4buEUkrhuqzhu6lGPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcaw4busRuG6qlHhu4Thu5/hu6l54bur4bur4bui4buu4buh4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buf4bupd+G7rXfhu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4butdnYv4buxeXnhuqp34bur4buz4buxduG7seG7sVF5w73hu6/hu7Phu6/EqOG7q3Hhu4rhu6Lhu4Lhu6Phu6Dhu5Xhu7PDveG7r8aw4bup4bu1xKhR4buVxrDhurPhu4Lhu6Thu5ZG4bupQuG7pOG7teG7qeG6qOG7t+G7qVHhurRK4bupxKjhurhL4bup4buHUuG7tUvhu6nhu4Xhu5hLxrDhu6nhu6xG4bqqUeG7hOG7lcaweeG7q+G7q8aw4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buVxrB34butd8aw4bupL8O64bu0S+G7hOG7qeG7geG7hEFK4bup4bqz4buCT+G6qOG7qWbhu4Thu7VL4buEcOG7qeG6rMOBS+G7qcOzUuG6tkvhu6nhu4Xhu5hLcOG7qeG7rsOA4bup4buF4buYS+G7qX1Gw4pLcOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupUUbhurhL4bup4bui4buETEvhu4Lhu6lC4buk4bu14bup4bqo4bu34bupUeG6tErhu6nEqOG6uEvhu6nhu4RSVsOKS+G7qeG7sFRL4buC4bup4bqo4bu1TOG7qeG6rEbhurhL4bup4buCRuG7lEbhu6nhu4dS4bu1S+G7qeG7heG7mEtxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7jlHhu6lL4buC4buERsOK4bui4bupUOG7pOG7qeG7ouG7hEFK4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qlXhuqjhu6lR4buE4bq+4bupUeG7hOG7tUxw4bupS+G6oErhu6nhu63hu6vhu7F34bupUOG7tVLhu6nhu4jhu4RG4bup4buI4bq6UeG7qeG7hOG7jEvhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4buESeG7qeG6seG7pOG7mEvhu4Lhu6lm4buESeG7qeG6scav4bqocOG7qeG6quG6tkvhu6lRw5Thuqjhu6lm4buE4bu3RnDhu6nhu7VL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6nhu55SVuG6ulHhu6lCSUvhu4Thu6nhu7Dhurzhu6nhu55S4bq44bup4buwxqDhu6lC4bq+4bupUEZL4buE4bupUOG7jkvhu4Jw4bupxKjDguG7ouG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Jx4bupfeG6tFLhu6lRRuG6uEvhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bupSuG7muG7qUrDlFHhu6nhu67hu6Thu5pL4buC4bupUMOBS+G7qeG7rlLhurJR4bupUeG6oErhu6nhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bua4bup4bqsw4FL4bupw7NS4bq2S+G7qeG7heG7mEtx4bupfeG6ukvhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7seG7s+G7qUrDlFHhu6nEqOG6tEvhu6lRSEvhu4Thu6nhuqjhu5bhu6nhu7Dhu7lM4bupUeG7oExL4buC4bupUFLhu45G4bup4buFw5rhu7Xhu6lR4bqiSuG7qUrhu7dRcOG7qVHDgkvhu6lK4bqiUeG7qVHhu4ThurJW4bup4bqqTkvhu4Lhu6lL4buk4buU4bqo4bup4buu4bu1S+G7hOG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6qFRL4buC4bup4buI4buER+G7qeG7hMOCUuG7qUrhu7dR4bupSkVw4bup4bu1S+G7hOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bup4bqs4bu5S+G7qeG7sOG7lEbhu6nhu7DGoOG7qeG7oMOVRuG7qeG7nlJW4bq6UeG7qUJJS+G7hOG7qULhurRS4bupUeG7pOG7qUrhu5rhu6lC4buk4buWS+G7guG7qUJGcOG7qULhu6Thu5ZL4buC4bupQkbDiktw4bup4buEw4rhu6lR4buE4buOS+G7guG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6lRxq/hu6nhuqjhu4TDgVZw4bupQuG7uUzhu6nhu7VMcOG7qcSoTVHhu6nhuqxBUXDhu6nhu67hurZW4bup4bqs4bq+4bup4buuRuG7qUrhuqBL4buC4bupQuG6vuG7qeG6rOG6olHhu6lC4bq0UuG7qUtS4buMRuG7qeG6qOG7t3F1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pm4buE4buWRuG7qeG7gkbhu7VL4bupQuG6tFJw4bup4bqqTOG7qcSoxq/hu7Xhu6nhuqjhu4RPS+G7qeG7sEnhu6lR4bugR+G7qUtS4buMRuG7qeG6qOG7t+G7qeG7guG6tEvhu6lQUuG7jkbhu6lL4bq4S+G7qUJG4bupxKhBRuG7qeG7sOG6slHhu6nhu7DDgXDhu6nEqEFG4bup4bqo4buE4buk4bu14bupS+G6okrhu6nhuqjhu4ThuqLhuqjhu6nhu4jhu7Lhu6lR4buEUsOCUeG7qUtS4buMRuG7qeG6qOG7t+G7qVHhurRK4bupS+G6uEvhu6nhu7VL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6nhuqjhu4TDjeG7qULhu6Thu7Xhu6nhu7Dhu7lM4bupS1Lhu4xG4bupUeG7hOG7qOG7qUvhu4Lhu4RGw4pK4bup4buxceG7q+G7q+G7q+G7qeG6qExL4bup4bqo4bu34bup4buCRuG7jkvhu4Lhu6nhu5rhu6l24bup4bqs4bq+4bupxKhNUeG7qeG6rEFRcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG6s+G6oErhu6nhu63hu6vhu7Hhu7Nw4bupUMOBS+G7qcSo4bukxqBL4buC4bup4bqo4bu34bup4buE4buYS+G7qeG7reG7qVHhurJLcOG7qeG7gkbhu7fhu6nhuqzhu7dL4bupUeG7oFJL4buC4bup4bqsSEvhu4Thu6nhu7HDveG7q3Hhu6vhu6vhu6vhu6kt4butd+G7q3Hhu6vhu6vhu6vhu6lCw5VL4buCL+G7iOG7gnHhu6nhurPhuqBK4bup4but4bur4but4bur4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qVHhu4TDgeG7qVHhu4ThurhK4bupd3Hhu6vhu6vhu6vhu6nhuqhMS+G7qeG7gkbhu45L4buCcOG7qVDhu7VS4bup4bux4but4bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6lLUuG7jEbhu6nhuqrhu6Thu5xL4buCcOG7qeG6qOG7hOG6oErhu6lQTeG6qOG7qeG6qOG7hEzhu6lQw4FL4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6nhu4LhurRL4bup4bqo4buEVeG6qOG7qVHhurJLceG7qWbhu6DFqOG7qeG6qOG7hEbhu6nhu6Lhu4RHcOG7qeG7tUvhu4Thu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qVHhu4RS4bup4buw4bq84bup4buE4buYS+G7qXfhu6vhu6vhu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4Jw4bupQsOVS+G7guG7qVHhu4Thu5ZG4bupUUFM4bup4buwRsOK4bqo4bupxKjhu7lK4bup4bqo4buETOG7qeG7reG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bupSuG7puG6qOG7qVHhu4RS4bupS+G7hMOC4bui4bup4bqsSEvhu4Thu6nhu55S4bq2S+G7qXbhu6lR4bugRsOKUuG7qULDlUvhu4IvS+G7guG7pOG7lkYvUeG7hOG7t0vhu4Jx4bup4buHUuG7teG7qeG7hOG7tUbhu6nhu7BV4bupS1Lhu4xG4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhuqjhu4xL4buCcOG7qeG7tUvhu4Thu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qVFG4bq64bui4bupUVXhuqjhu6lC4bq0UuG7qVHhu6Thu6lL4bq2S+G7guG7qeG6qOG6suG7onDhu6nhuqjDgUbhu6lRQUzhu6nhuqzhur7hu6nhuqjhu4Thu6bhu7Vw4bupUeG7hMOB4bupUeG7hOG6uErhu6l3ceG7q+G7q+G7q+G7qeG6qExLcOG7qeG6qsav4bup4buIRuG6ukvhu6lR4buE4bu3S+G7guG7qcO9LeG7reG7q+G7reG7r+G7qeG6qOG7hEzhu6lR4buEUuG7qeG7hExB4bqo4buEceG7qTlGw4pLcOG7qVHhu4RJ4bupUeG7oOG7pOG7lkvhu4Lhu6lRRuG6uFLhu6lR4buEVeG7qeG6qMOa4bu14bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qeG7tUvhu4Thu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qeG6qOG7hMOa4bupVuG6ulLhu6nEqOG7ueG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUvhu4Thu7nhu6nhu4Thu7lL4buC4bupUeG7oExL4buC4bup4buw4bu54bupS+G7gkzhu7lG4bup4buEUlbDiktw4bup4bugRuG6uEvhu4Lhu6lR4bug4bumS+G7guG7qeG6qOG7t+G7qVHhurRKcOG7qeG7tUvhu4Thu6nhu65S4bqyUeG7qeG6rOG7t0vhu6lQ4bu1S+G7guG7qUrDlFHhu6lQ4buO4bupS+G7pOG7lOG6qOG7qeG6qOG7hOG6tlLhu6k7UnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7oj7hu7Xhu6JRRkxLxrDDunVGSuG7guG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsEY+Q0tRQ+G7oMaw4bupUFFWxKhD4buVxrDhu6xG4bqqUeG7hOG7n+G7qXnhu6vhu6vhu6Lhu67hu6Hhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5/hu6l34butd+G7ouG7ruG7ocaw4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqjhuqpLceG6rOG7tUxR4buE4bu1S+G7hOG7hEzhu7Vx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu612di/hu7F5eeG6qnfhu6vhu7Phu7F24buv4buxUXl44bux4butw73EqOG7q3Hhu4rhu6Lhu4Lhu6Phu6Dhu5V2d3fGsOG7qeG7tcSoUeG7lcaw4bqz4buC4buk4buWRuG7qULhu6Thu7Xhu6nhuqjhu7fhu6lR4bq0SuG7qcSo4bq4S+G7qeG7h1Lhu7VL4bup4buF4buYS8aw4bup4busRuG6qlHhu4Thu5XGsHnhu6vhu6vGsOG7qeG7hENG4buC4buEUeG7lcawd+G7rXfGsOG7qS/DuuG6s+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqrhurZL4bup4buuw4Dhu6nhu4Xhu5hL4bupfUbDikvhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7nlLhu7VL4bupSuG7jOG7qeG7hEhL4buE4bupS1Lhu4xG4bup4bqo4bu34bupUeG6tErhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7tUvhu4Thu6lm4buE4bu1S+G7hHF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhu7RL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6nhuqzDlOG6qOG7qeG6rEHhuqjhu4Thu5/hu6k84bu1S+G7qULhurRScOG7qeG7gkbhu7Xhu6lCSEvhu4Thu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lKUuG7teG7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhuqBL4bupxKjhu7nhu6nhuqjhu7dK4bup4buwRuG6uEvhu6nhu5rhu6lL4buk4buU4bqo4bupS+G7gkzhu7lGceG7qeG7heG7tVLhu6lL4bu5VuG7qVHhu4xG4bupQsOA4bupUUhK4bupSlLhu7Xhu6nhuqjhu7dK4bupUeG7oExL4buC4bupS+G7pOG7lOG6qHDhu6nhu7DFqOG7teG7qULhu5zhu6nhuqjhu4RG4bup4bui4buER+G7qeG7sMWo4bu14bup4buI4buE4buMS+G7guG7qULhur7hu6lRSEvhu4Thu6lR4bugQUvhu4Lhu6nhuqjhu7fhu6nhu6Lhu4TDgUbhu6lL4buESUvhu6nhuqjhu4Thu5bhu6nhuqhN4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG6oEvhu6lR4buURuG7qUrhurJW4bupS+G7guG7uVbhu6nEqEbhurxLceG7qX3hur7hu6nhuqjhu7fhu6lR4bq0SuG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vktw4bupS+G7gkzhu7lG4bupS+G7glLDlUvhu6lL4buk4buU4bqo4bupS1Lhu4xG4bup4bui4buEw4FG4bupUeG7oExL4buC4bupUEHhuqjhu4Rw4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG6rEnhu6nhu4zhu6lL4buERuG7gEpw4bupQuG7t1bhu6nhu7VM4bupS1Lhu4xG4bup4bqo4bu34bup4bui4buEw4FG4bup4buww4rhu6lQRkvhu4Thu6lR4buE4buk4buWS+G7guG7qeG7rlJW4bq4S3Dhu6lL4buCUsOVS+G7qUvhu6Thu5Thuqjhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhu4TDleG7qcSoUuG7jEvhu6nhuqpSVuG7qVHhu6BI4bup4buQS+G7qUJJS+G7hOG7qUvhu4RGw4pR4bupQsOU4bupUcWo4bup4buxw73hu6kt4bup4but4buv4burPnHhu6l94buORuG7qeG7sOG7lEbhu6nhu4JG4buOS+G7guG7qeG6qOG7t+G7qUvhu7lWcOG7qVbhurpS4bupUeG7juG7qeG7nlLhu7VL4bupUeG7oE9L4buC4bupS+G7hOG6slHhu6nEqOG7ueG7qUvhu4JSw5VL4bupS+G7pOG7lOG6qHDhu6lL4buk4buU4bqo4bup4bqo4bu5S+G7guG7qcSoQUvhu4Thu6nhuqjhu7fhu6nhuqjhu7lL4buC4bupR1Hhu6nhuqpJ4bqo4buE4bup4bqsw4pL4buE4bup4buw4bu54bupS+G7hOG7tUvhu4Thu6nEqOG7lEtxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6PuG7hEbhu7Xhu6lQReG7qUvhu4Thu6pL4buC4bup4buIRkvhu4Thu6lL4buC4buERsOKSuG7qeG7oFNR4bup4bug4bu14bupUeG7oExL4buC4bup4bueUuG7t+G7qVHhu6BIS+G7hOG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6lLUuG7jEbhu6nhuqjhu7fhu6lR4bq0SnDhu6nhu7VL4buE4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6nhuqjhu4RM4bup4bqsRuG6ulHhu5/hu6nhurfDlFHhu6lQ4buO4bup4buEw5Thu6nhuqrhurZL4bup4bua4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4buI4buE4bu34bqo4bupUeG7oExL4buC4bup4buEUlbDikvhu6nhuqhN4bupSkxL4buC4bupSlLhu45L4bupS1Lhu4xG4bup4bqo4bu34bupUeG6tEpw4bup4buCRuG7teG7qUJIS+G7hOG7qVDhurBL4bupUOG7uUvhu4Lhu6nhu4Thu6Thu5RL4buC4bup4bqq4bqmS+G7qeG7iOG7suG7qVHhu4RSw4JR4bupS1Lhu4xG4bup4bqow5lL4buC4bupS+G7hOG7pOG7qeG6qFJL4buC4bup4bqo4bqy4bui4bup4bqoTEvhu6nhu4JG4buOS+G7gnHhu6lmUlbhu6lL4buERuG6uEtw4bupQuG6vuG7qUtS4buMRuG7qcSoTEFG4bup4bqo4bu34bupS+G7uVbhu6nhuqhOS+G7qeG7ouG7hMOBRuG7qeG7ouG7hFXhu6lR4buEUsOU4bqo4bup4buw4bu5TOG7qUvhu4JSw5VL4bupS+G7pOG7lOG6qHDhu6nhu4jhu4RH4bup4buEw4JScOG7qeG6qkzhu6lCTeG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7hMOU4bupS1Lhu4xG4bup4bqo4bu34bup4bqo4bq0S+G7qeG6qE3hu6lL4buE4buqS+G7guG7qVFHS+G7hOG7qVFM4bu3S+G7qeG6qFXhu6lR4buE4bq+4bupSuG7lEbhu6lCQVHhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOBcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDun3hu7dL4buE4bup4buCRuG7t+G7qeG7sOG6vOG7qUrhu4zhu6nhu4RIS+G7hOG7qUvhu7lWcOG7qeG7jEvhu4Lhu6nhu4Hhu4RBSuG7qeG6s+G7hMOCUeG7qeG7h1Lhu7VL4buCcOG7qT7hu4TDmuG7qVFJ4bqo4buE4bupZzzhurN74bup4buuw4Dhu6nhu4Xhu5hL4bupfUbDiktw4bup4bqo4buETOG7qeG6rEbhurpR4buf4bup4bu0S+G7hOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupxKjhu7nhu6lL4buC4buk4buWRuG7qVFG4bq4S+G7qeG7ouG7hExL4buC4bupS1Lhu4xG4bup4bqo4bu34bupUeG6tErhu6lR4bug4bq4S+G7qUJJ4bu14bup4bqs4bu5S+G7qeG7hFJWw4pLceG7qX3hurZW4bupxKjhu7nhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6lK4bu1S+G7guG7qcSoQUbhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4buIRkvhu4Thu6lR4bq64bup4bqo4bu1THHhu6nhu4Hhu4Thu7dR4bup4buEUlbhu6nEqMagRuG7qVHhu4Thurrhu6lL4buCUsOVS+G7qUvhu6Thu5Thuqhw4bupUeG7hOG7lkbhu6nhu4JG4bu1S+G7qVHhu5RG4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUMOJ4bupUVJW4bq4S+G7qVHhu6BSVuG6vEvhu6lC4bq+4bupS+G7hOG6tkvhu6nhu6DDlEvhu4Lhu6lK4buM4bup4buESEvhu4Thu6lL4bu5VnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhuqtL4buC4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupbuG6oEvhu6nhu4VGS+G7hHDhu6lm4bug4buk4buaS+G7guG7qeG7geG7hE5L4buC4bup4bqz4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4Hhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bupS+G7jEvhu4Lhu6lR4buE4buMS+G7qeG7hFJWw4pL4bup4buHUuG7tUvhu6nhu4Xhu5hLcOG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqxG4bq6UeG7n+G7qT7hu7fhu6lR4bq0SuG7qcSo4bu54bupxKhMQUbhu6nhuqjhu7fhu6nhuqhN4bup4buwSeG7qUvhu4JPUXDhu6lR4buE4buYSuG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7hOG6ouG6qHDhu6lL4buERuG6vFLhu6nhu7BGUeG7tUpGS+G7qeG7tHDhu6k8ceG7qW7hu5RG4bup4buI4buER+G7qeG7hMOCUuG7qeG7nlLhu7VL4buE4bupS+G6oErhu6lK4bu3UeG7qUpFcOG7qeG6qOG7hOG6slHhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qUrhu7lS4bupUOG6ouG6qOG7qeG6qMOa4bu14bup4bqo4bu34bupUeG6tErhu6nhuqzDgUvhu6nDs1LhurZL4bup4buF4buYS3Dhu6nhu67DgOG7qeG7heG7mEvhu6l9RsOKS+G7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lR4buEUuG7teG7qeG7iERK4bup4bqs4bqyUeG7qeG6qOG7puG7qcSoTEFG4bup4bqo4bu34bupUeG6tErhu6lL4bu5TOG7qeG7muG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHDjUvhu4Thu6nhu4jhu4Thu7fhuqhx4bup4buF4bqi4bui4bupUeG7lEbhu6nhu4RSVsOKS+G7qVDDieG7qeG6qOG7hMON4bupQkFMcOG7qeG7hOG7pOG7lEvhu4Lhu6nhuqrhuqZL4bup4buuw4Dhu6nhu4Xhu5hL4bupfUbDikvhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qcSow4Lhu6Lhu6k5ZsOz4bupS1Lhu4xG4bup4bqo4bu34bupUeG6tEpw4bupQsOVS+G7guG7qVHhu4Thu5ZG4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qcSo4buU4bui4bupUcOC4bui4bup4buEUuG6sktw4bup4bqo4buEUlbhur5L4bup4buCRuG7tUzhu6nhu4jhu4RM4bu14bup4buET+G6qOG7qeG7iOG7suG7qVHhu4RSw4JRcOG7qeG7hOG7kuG7qVHhu6DGoOG7qeG7sOG7tVbhu6nhu7Dhu45L4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG6uEvhu6lC4bq+4bup4bui4buE4bu3UeG7qVHhu6BG4bq+S3Dhu6lR4bqgS+G7guG7qVHhu4RS4bupS+G7hMOC4buicOG7qeG7gk3hu6Lhu6nhu6Lhu4ThurRL4bup4buCRsOBSuG7qUvhu4Lhu4TDqEzhu6lL4buE4bu1S+G7hHDhu6nhuqzhurxL4bup4buw4buqS+G7gnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG7oEbhu4Lhu4RR4buhxrDDunVQUeG7oExL4buCw7puRuG6ulHhu6lm4bugUkvhu4J1L1BR4bugTEvhu4LDunUv4buiw7o=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]