(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Yên Bái nhưng anh Phạm Ngọc Thanh (SN 1989) đã chọn quê vợ ở bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện (Quan Sơn) để lập nghiệp. Tại đây, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi cá tầm, mang lại thu nhập cao cho gia đình, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho đồng bào dân tộc nơi đây.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdeG6t+G7hsOZ4buU4buExrDhuqrDmeG7s8aw4bqs4bu1xrBQ4bqyxKjGsOG7iMOJSsaw4buBUeG7s0rGsOG7g+G7kkp0L+G7guG7q3V04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDhC4buz4bqoxal14buD4buESuG7gsaw4bue4buzxrDhu6rhu7fGsOG7iOG7mErGsOG7iMOJSsawxqDGsFBJSuG7gsaww7PDiUrGsCnhu7Xhu4TGsErhu4LDmUrhu4bGsOG7s0rhu4LGsOG6v+G7guG7ucSoxrDhurfhu4ZO4bqsxrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrBy4buD4bq3xrDhu6vDvXnDvXPGsOG6qsOBxrDhuqzhu4JOSsaw4buiUcOJxrDhu6rhu5bGsMagxrDhuqZBSsawb1HhurBKxrDhu4Phu5JK4buhxrDhu6zDgcaw4buD4buSSsawe+G7hOG6vErGsHLhu4FR4buzSsaw4buD4buSSnPGsOG6qsOKxrDhu4jhurThu5zGsErhu4bhu4Lhu4Thurzhu5xwxrDhu4Xhu7nhu4TGsOG6quG6sOG7ruG7ocaw4buzSuG7gsaw4bqqw4HGsOG7rOG6sOG7rsaw4bqoxahK4buGxrBQ4buC4bu3SuG7gsaw4bqsw5JK4buGxrDEqMOSxrDhu4JHSuG7gsawSlHDkuG7hMaw4bqs4bu1xrBQ4bqyxKjhu6HGsMSo4buzSuG7hsaw4buI4bu54buExrBQ4buCUcawSuG7guG6tOG7nMaw4bqs4buzS8aw4bqs4buCS8aw4buG4buE4buzxrDhuqpHSuG7guG7ocaw4bqq4buOSuG7hsawUOG7guG7lOG7hMawxKjGoMaw4bue4buzxrDhu4LDmeG7mErhu4bGsOG7nOG7guG7tVDGsFDhu57hu4TDikrGsOG7iuG7hErhu4LGsFDhurjGsMSo4buY4buExrDhuqzhu4JLxrDhuqrhu45K4buGxrDhuqbhu7dLxrDhuqjhurBKxrBQw5XhuqzGsErhu5Lhu4TGsOG6quG6sOG7rnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDzhu7Phu5xQ4buES0rFqXV04buExKjhu4bGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bqoUOG7glHEqOG6psaw4buEPEJKUELhu57Fqcaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqeG7sOG7hOG6qFDhu4Lhu6PGsHjhu6nhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrB24buxduG7nOG7rOG7n8WpxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqs4bqoSnDhuqbhu7NLUOG7guG7s0rhu4Lhu4JL4buzcOG7qkov4bqoQuG7oOG7ilBL4bucL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7r+G7ry/hu6t4eOG6qHbhu6nDveG7q+G7r+G7q+G7q1B4eeG7rcO94but4buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZw7154butxanGsOG7s+G7iFDhu5nFqeG6t+G7hsOZ4buU4buExrDhuqrDmeG7s8aw4bqs4bu1xrBQ4bqyxKjGsOG7iMOJSsaw4buBUeG7s0rGsOG7g+G7kkrFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeOG7qeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7sXbFqcawL3Xhu7JK4buCxrDhur/hu4Lhu7nEqMaw4bq34buGTuG6rMaw4buF4buC4buzSuG7guG7ocaw4bqmQUrGsG9R4bqwSsaw4buD4buSSuG7ocaw4busw4HGsOG7g+G7kkrGsHvhu4ThurxK4buhxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsFDhu4TDiUrGsOG7nOG7gktK4buGxrDhuqrDmeG7s8aw4bqs4bu1xrBQ4bqyxKjGsOG7iMOJSsaw4buCUeG7ruG6vErGsOG7qlNK4buGxrDhuqzhu7NLxrDhuqbhu4TDiUrGsOG7huG7hOG7mOG7hMaw4buBUeG7s0rGsOG7g+G7kkpwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7heG7jFDGsErhu4bhu4Lhu4Thurzhu5zGsOG7oMOZxrDhu5zhu4Lhu7nEqMawUOG7gsOKxrDhuqhU4bqsxrBQ4buCw4rGsFDhu4Lhu7NL4buhxrBKw4DEqMaw4bux4bup4burdsaw4bug4buzUcaw4buK4buC4buExrDhu4rhurhQxrDhu4LDkkrGsOG7quG7mOG7hMaw4bqs4buCSMaw4bqvw5nhu5JK4buGxrDhu4Xhu4JIxrDhuq/FqOG6rOG7ocaw4bqo4bqwSsawUMOV4bqsxrDhu4Xhu4Lhu7Xhu4Thu6HGsOG7s0rhu4LGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsOG7olHhu67hurhQxrDhuqpISuG7gsaw4buq4bq6xrDhu6JRw4nGsOG7quG7lsaw4bqqw4rGsOG7oOG7hErhu4LGsOG7oOG7jErhu4bhu6HGsOG7iOG6tOG7nMawSuG7huG7guG7hOG6vOG7nHDGsHvhurJRxrBQ4buEw4lKxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDEqMagxrDEqMOVUMaw4busw5nGoErhu4bGsOG7oEFKxrDhu6xR4bq2UMawUMOAxKjGsOG7gsOZ4buSSuG7hsawxqDGsOG6pkFKxrBvUeG6sErGsOG7g+G7kkpwxrB74bq4SsawSsOAxKjGsOG7seG7qeG7q8O9xrDEqMOVUMaw4buI4bqySsawUEdK4buCxrDhuqzhu5TGsOG7quG7t0vGsFDhu55LSuG7hsaw4bugUeG7jOG7hMaw4buDVeG7s8awUOG6oMSoxrDEqOG7tVDhu6HGsFDhurRKxrDEqOG6oFDGsFDhu4Lhurbhu67GsOG6qE1K4buGxrBKw5nhu5jhuqzGsOG7rOG7s0rhu4LGsFDhu55LSuG7hsaw4bqsU0rhu4bGsOG7iuG7gkbGsOG7guG6tFHGsMSo4bu1UMawxKjEkOG7ocaw4buzSuG7gsaw4buF4buC4buzSuG7gsaw4bqm4bu3Ssaw4buq4buY4buExrDhu6rhu5bGsOG7nuG7juG7hMaw4buiUeG7ruG6uFDGsOG6qkhK4buCxrDhuqrhurJRxrBQw5nGsMSoxqDGsOG6qsOZ4buUSuG7hsaw4bqq4buE4buhxrDhuqrDmeG7lErhu4bGsOG6quG7hOG6vErhu6HGsOG7guG6vMawUOG7guG7jErhu4bGsErDmeG7mOG6rMawUMWoxrDhuqzhu4JB4buu4buhxrDhuqrhu7dLxrDhu7NL4buhxrDhu4hMUMaw4bqm4bu5UOG7ocaw4bus4bqw4buuxrDhuqbDisaw4bus4buExrDEqMOASuG7hsaw4bqqw4rGsOG6puG6oFDGsOG6quG6slHGsEpRw5Lhu4TGsOG6rOG7tXB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14buF4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NKxrDhuqrhurJR4buhxrDhuqhLxrDhu4jFqOG7s8aw4bqs4buCTkrGsOG7qkjGsFDhu55GxrBKUcOS4buExrDhuqzhu7XGsOG7huG6skrGsOG7oFHhu4zhu4TGsErDiUrGsOG6quG7hMaw4buI4bu54buExrDhu6rhurZQxrDhu6pB4buhxrDhu4jhu7nhu4TGsOG6rOG7gsOZ4buzxrBK4bqgxKjGsOG6rOG7guG6oOG6rMaw4buKw53GsFDhu4JR4bq0UMawSlHDkuG7hMaw4bqs4bu1xrBQ4bqyxKjGsErDiUrGsOG7s0rhu4LGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsOG6rOG7gknGsOG6qsOZ4buzxrDhu6rhu7dLxrBKUcOS4buExrBQ4buCxq/GsErhu4bhu4Lhu4ThurzEqMaw4burcOG7qeG7qeG7qcaw4bqsS0rGsOG6rOG7tcaw4buG4buE4buMSuG7hsawxqDGsOG7r8aw4bqmw4rGsOG7iExQxrDhuqbhu7lQcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhurfDgMSoxrDhu7Hhu6nhu6vDveG7ocaw4bugQUrGsOG7iMOZ4buWSuG7hsaw4bqs4bu1xrDhu4Lhu5JKxrDhu7HGsFDhurZK4buhxrDhu4bhu4Thu7XGsOG6puG7tUrGsFDhu55RSuG7hsaw4bqmR0rhu4LGsOG7q3nhu6lw4bup4bup4bupxrAt4buxduG7qXDhu6nhu6nhu6nGsOG6quG7jkrhu4Yv4buK4buGcMaw4bq3w4DEqMaw4bux4bup4bux4bupxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrBQ4buCQcawUOG7gsOJxKjGsHZw4bup4bup4bupxrDhuqxLSsaw4buG4buE4buMSuG7huG7ocaw4bug4buzUcaw4bur4buxxrBQ4buC4bu1SuG7hsawSlHDkuG7hMaw4bqow5nhu5pK4buG4buhxrDhuqzhu4LDgMSoxrDhu6BM4bqsxrDhuqzhu4JLxrDhu6BBSsaw4buIw5nhu5ZK4buGxrDhu4bhurJKxrDhuqzhu4JU4bqsxrBQ4bq2SnDGsOG7heG7nuG7psaw4bqs4buC4buExrDhu5zhu4JG4buhxrDhu7NK4buCxrDhu4Xhu4Lhu7NK4buCxrBQ4buCUcaw4buq4bq6xrDhu4Lhu5JKxrB24bup4bupxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7huG7ocaw4bqq4buOSuG7hsawUOG7guG7lOG7hMawUOG7uUvGsOG7quG7hOG6vOG6rMaw4buI4bu3xKjGsOG6rOG7gkvGsOG7scaw4buI4buzS8aw4bqqw5VK4buGxrDhu6rhu5jhu4TGsMSo4buk4bqsxrBQ4buCUcawSuG7guG6tOG7nMaw4bqmR0rhu4LGsOG7olHhurBKxrDhu6/GsFDhu57hu4ThurxRxrDhuqrhu45K4buGL0rhu4bDmeG7lOG7hC9Q4buC4bu1SuG7hnDGsOG7gVHhu7PGsOG7guG7s+G7hMaw4buqVMawSlHDkuG7hMawUOG7guG7t0rhu4LGsOG6rMOSSuG7huG7ocaw4buzSuG7gsaw4buF4buC4buzSuG7gsawUOG7hOG6uOG7nMawUFThuqzGsOG6quG6slHGsFDDmcawSuG6sErhu4bGsOG6rOG6tuG7nOG7ocaw4bqsQeG7hMawUOG7uUvGsOG6psOKxrDhuqzhu4Lhu6Thu7Phu6HGsFDhu4JBxrBQ4buCw4nEqMawdnDhu6nhu6nhu6nGsOG6rEtK4buhxrDhuqjFqMaw4buK4buE4bq4SsawUOG7guG7tUrhu4bGsHkt4bux4bup4bux4butxrDhuqzhu4JLxrBQ4buCUcaw4buCS+G7ueG6rOG7gnDGsDjhu4ThurxK4buhxrBQ4buCSMawUOG7nsOZ4buUSuG7hsawUOG7hMOJUcawUOG7glTGsOG6rFXhu7PGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsOG7s0rhu4LGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsOG6rOG7glXGsOG7ruG6uFHGsOG7iOG7t8aw4bqs4bu14bqsxrBK4buC4bu3xrDhu4Lhu7dK4buGxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7quG7t8awSuG7hkvhu7fhu4TGsOG7glHhu67hurxK4buhxrDhu57hu4TDiUrhu4bGsFDhu57hu6RK4buGxrDhuqzhu7XGsFDhurLEqOG7ocaw4buzSuG7gsaw4busUeG6tlDGsOG6puG7tUrGsOG7oOG7s0rhu4bGsMSow5VQxrDhu6Dhu4zGsErDmeG7mOG6rMaw4bqs4buC4bqwUcawOlFwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5w84buz4bucUOG7hEtKxal1dOG7hMSo4buGxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7hDxCSlBC4buexanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxanhu7Dhu4ThuqhQ4buC4bujxrB44bup4bup4buc4bus4bufxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7o8awduG7sXbhu5zhu6zhu5/Fqcaw4bug4bue4bqs4buZxakvL+G6rOG6qEpw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL+G6qELhu6Dhu4pQS+G7nC9KQuG7sOG7oC/hu7Hhu7Hhu6/hu68v4bureHjhuqh24bupw73hu6vhu6/hu63hu6tQeHfhu6vhu7F54buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZ4buvdnbFqcaw4buz4buIUOG7mcWp4bq34buGw5nhu5Thu4TGsOG6qsOZ4buzxrDhuqzhu7XGsFDhurLEqMaw4buIw4lKxrDhu4FR4buzSsaw4buD4buSSsWpxrDhu7Dhu4ThuqhQ4buC4buZxal44bup4bupxanGsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4buZxal24buxdsWpxrAvdeG6t+G7hsOZ4buU4buExrDhuqjhurBKxrDhu6zDgcaw4buD4buSSsawe+G7hOG6vErGsFDhu4Lhu7PEqMaw4buiUeG7s0rGsMSow5LGsOG7gkdK4buCxrBKUcOS4buExrDhuqzhu7XGsFDhurLEqMaw4bqsVeG7s8aw4buzSuG7gsaw4buF4buC4buzSuG7gnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14buySuG7gsaw4buF4buC4buzSuG7gsaw4bqmw5XhuqzGsOG6puG7ueG6rOG7guG7o8awKeG7s0rGsOG6quG6slHhu6HGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsOG7nOG7gkHhu4TGsMSoUeG7s8awUOG7guG7pOG6rMaww4BKxrDhu4jhu7fGsOG6rOG7tcSoxrDhu6rhu4TDiUrGsMagxrBKw5nhu5jhuqzGsErhu4ZL4bu34buEcMaw4buD4buzUcawSuG7t+G7rsawUMOS4buExrDhuqrDgcawUEfEqMawxKhR4buzxrDhuqzhu7XEqMawUOG7nktK4buGxrBKw5nhu5jhuqzhu6HGsOG7quG7puG7s8aw4bqq4buaxrDhuqzhu4Lhu4TGsOG7nOG7gkbGsOG7quG7puG7s8aw4buK4buCw5JK4buGxrDhuqrDisawUEdK4buCxrBQ4bue4bu5SuG7hsaw4bqs4bu1xrDhu5zhu4JB4buExrBK4buCSErGsOG6rOG7guG7lMaw4bqsTMawUOG7guG7pOG6rMaww4BKxrBQ4buY4buExrDEqOG6tuG7rsawSuG7huG7t+G7rsaw4buI4buE4bq6SnDGsHvDisaw4bqs4bu1xrBQ4bqyxKjGsOG7nOG7guG7tVDGsFDhu57hu4TDikrhu6HGsErhu4ZL4bu34buExrBK4buGUeG7jkrGsErDmeG7mOG6rMawSlHDkuG7hMaw4buc4buCQeG7hMawUOG7nktK4buGxrDhu6Dhu7nhuqzhu4Lhu6HGsOG7iuG7gsOSSuG7hsaw4bqmSMaww5LGsErhu4Lhu4Thur7EqOG7ocaw4bqq4bu14buuxrDhu7NLxrBKUcOS4buExrDhuqzhu7XGsOG7nOG7gkHhu4TGsOG7quG6vMaw4bug4buESuG7gsawUOG7gsOZ4buUSuG7hsaw4busUeG7rsOJSuG7ocawSuG7hlHhu45KxrBKw5nhu5jhuqzGsFDhu55LSuG7hsaw4buC4buOxrDhu4hRw5JKxrDhuqhR4buuxrBQ4bueR8aww5RKxrDhuqpISuG7gsawSuG7guG7hOG6vFDGsOG6qsOVxrBQ4bumxrDhu6t5xrAtxrDhu7Hhu63hu6k8cMawe+G7jOG7hMaw4buq4buY4buExrDhu4bhu4Thu4xK4buGxrDhuqzhu7XGsErhu7fhu67hu6HGsOG7ruG6uFHGsFDhu4zGsOG7olHhu7NKxrBQ4bueTkrhu4bGsErhu4LhurZQxrDhu4jhu7fGsErhu4ZR4buOSsawSsOZ4buY4bqs4buhxrBKw5nhu5jhuqzGsOG6rOG7t0rhu4bGsOG7iOG7uUrhu4LGsOG6rOG7tcaw4bqs4bu3SuG7hsawRlDGsOG6qEjhuqzhu4LGsOG6puG6vErhu4LGsOG7quG7t8awSuG7guG7s0rhu4LGsOG7iOG7mEpwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdTzhu4Lhu4Thu7PGsOG7oMSQxrBK4buC4buoSuG7hsaw4buK4buESuG7gsawSuG7huG7guG7hOG6vMSoxrDhu55SUMaw4bue4buzxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7olHhu7XGsFDhu55HSuG7gsawUOG7gsWo4bqsxrDhu4Lhu4ThurxKxrDEqMOSxrDhu4JHSuG7gsawSlHDkuG7hMaw4bqs4bu1xrBQ4bqyxKjhu6HGsOG7s0rhu4LGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsOG6rOG7gkvGsOG6puG7hOG6uFDhu6PGsOG6scOVUMaw4bug4buMxrDhu4LDlcaw4bqo4bqwSsawxqDGsOG6qkjhu7PGsOG7nOG7gsOZ4buSSuG7hsaw4buK4buC4bu14bqsxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7glHhu67hurxKxrDhuqxMxrDEqEtK4buGxrDEqFHhu4xKxrBKUcOS4buExrDhuqzhu7XGsFDhurLEqOG7ocaw4buG4buE4buzxrDhuqpHSuG7gsaw4bug4bquSsaw4bug4bu3SuG7hsaw4buCw5nhu5hK4buGxrDhuqjhuqRKxrDhu4rDncawUOG7glHhurRQxrBKUcOS4buExrDhuqzDmkrhu4bGsErhu4LDmcaw4bqsUUrhu4bGsOG6rOG6tuG7nMaw4bqsS0rGsOG7huG7hOG7jErhu4ZwxrDhu4VR4buuxrBK4buC4buEw4lK4buhxrDhuqrDisawSlHDkuG7hMaw4buIS+G7ueG7hMaw4bqs4bu1xrBK4bu34buuxrDhuqxNSsaw4buc4buCQeG7hMaw4buc4buCVMawUOG7glHDleG6rMaw4buq4bu3S8awSuG7hlHhu45KxrBKw5nhu5jhuqzhu6HGsOG7iuG7gkbGsOG7guG6tFHhu6HGsOG6qEvGsOG6qkzGsOG6rOG7teG6rMaw4buCw5XGsEpRw5Lhu4TGsOG6rOG7tcaw4bqs4bqySsaw4bqsTMawSuG7guG7qErhu4bGsFBGSuG7gsawUEvhu7VKxrDhuqxUxrBQ4buCw4rGsMSo4buY4buExrDhuqrhu7lQxrDhu4Lhu4ThurxRxrDhu6JRQXB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1e+G7tUrhu4LGsOG7huG7hOG7tcaw4buq4bq6xrDEqMOSxrDhu4JHSuG7gsawSuG7t+G7ruG7ocaww5JK4buGxrDhur/hu4Lhu7nEqMaw4bq34buC4bq0UMaw4buBUeG7s0rhu4bhu6HGsDzhu4JVxrBQSOG6rOG7gsawZinhurc+xrDhu6zDgcaw4buD4buSSsawe+G7hOG6vErhu6HGsOG6rOG7gkvGsOG6puG7hOG6uFDhu6PGsOG7skrhu4LGsOG7heG7guG7s0rhu4LGsOG7iOG7t8awSuG7hsOZ4buU4buExrBQ4buEw4lKxrDhu5zhu4JLSuG7hsawSlHDkuG7hMaw4bqs4bu1xrBQ4bqyxKjGsFDhu57DiUrGsOG6qkjhu7PGsOG6puG7t0rGsOG7glHhu67hurxKcMawe+G6sOG7rsaw4buI4bu3xrDEqMOSxrDhu4JHSuG7gsawxKjhu7NK4buGxrDhu4jhu7nhu4TGsOG7guG7hOG6vFHGsOG7olFBxrDhu4rhu4RK4buCxrBQ4bq4xrDhuqzhu7NLcMaw4bq/4buC4bu1UMaw4buCUeG7rsaw4buI4buW4buExrBQ4buC4bq4xrBK4buGUeG7jkrGsErDmeG7mOG6rOG7ocawUOG7guG7lOG7hMaw4buG4buE4buzSsawUOG7mOG7hMaw4bqqSOG7s8aw4buc4buCw5nhu5JK4buGxrDhu6BFxrBQUeG7rsOJSsawUOG7nlHhu67hurpKxrDhuqrDisawSuG7guG6sErGsOG7nsOVSuG7hsawxKjDksaw4buCR0rhu4LGsErhu7fhu65wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG6qUrhu4bGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrBtw4BKxrDhu4Phu4RK4buC4buhxrDhu4Xhu57DmcagSuG7hsaw4bq/4buCTUrhu4bGsOG6t8OSSuG7hsawSuG7huG7guG7hOG6vOG7nMaw4buq4bu3xrDhur/hu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKxrBKw5JK4buGxrBQ4buCw5JKxrDhu4JR4buu4bq8Ssaw4buBUeG7s0rGsOG7g+G7kkrhu6HGsOG6rOG7gkvGsOG6puG7hOG6uFDhu6PGsDzhu7XGsFDhurLEqMaw4buI4bu3xrDhu4hL4bu54buExrDhuqzhu7XGsOG6rEzGsOG7qkjGsErhu4ZOUOG7ocawUOG7guG7ksSoxrDhu6rhu7fGsOG6rOG7guG6oOG6rOG7ocawSuG7guG7hOG6ulHGsOG7quG7hFDhu7PEqOG7hErGsOG7suG7ocawKXDGsG3hu5jhu4TGsOG7iuG7gkbGsOG7guG6tFHGsOG7olHhu7NK4buCxrBKw4DEqMawxKjhu7VQxrDEqMSQ4buhxrDhuqzhu4LhurZQxrDhu4jDmeG7lkrhu4bGsOG7quG7t8awxKjhu7dRxrDhu6DhuqDhuqzGsOG6rFXhu7PGsOG6rOG7tcawUOG6ssSoxrDhuqZBSsawb1HhurBKxrDhu4Phu5JK4buhxrDhu6zDgcaw4buD4buSSsawe+G7hOG6vErGsOG7iuG7gsOSSuG7hsawUOG7glHhu7PGsOG7ikPEqMaw4bqm4bq2UMaw4bqs4bukxrDhu4hL4bu54buExrDhuqzhu7XGsFDhurLEqMawSuG7t0vGsMagxrDhuqzhu7XhuqzGsFBJSuG7gsaw4buK4buC4bu14bqscMaw4buD4bqg4bucxrBQ4buY4buExrDhu4JR4buu4bq8Ssaw4bugRcaw4bqs4buCScaw4bqq4bu5S+G7ocaw4buCw5nhu5hK4buGxrDhuqjhuqRKxrDhu6zDgcaw4buD4buSSsawe+G7hOG6vErGsFDhu4Lhu7dK4buCxrDhu4jhurThu5zGsDjhu4VvxrBKUcOS4buExrDhuqzhu7XGsFDhurLEqOG7ocaw4bqq4buOSuG7hsawUOG7guG7lOG7hMawUMOUxrDhuqzhu4Lhu6ThuqzGsOG7iOG7mOG7nMawUOG6tOG7nMaw4buCUeG6tkrhu6HGsOG6rOG7glHhu67DikrGsOG7huG7hOG7s0vGsOG7iuG7gkvhu7PGsOG7gk7huqzGsOG7isOdxrBQ4buCUeG6tFDhu6HGsOG7guG7kMawUOG7nuG7lsaw4buq4buz4buuxrDhu6rhu4xKxrDhuqzhu4JLxrDhuqzhu7XhuqzGsFDhu4Lhu7dK4buCxrDhu6rhu4TDiUrGsOG6qsOKxrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pK4buhxrBQw4BK4buGxrBQ4buCUcawSuG7guG6tOG7nOG7ocaw4buGTOG7nMaw4buc4buC4bqySsaw4buG4buEQcSoxrBK4buG4buCw6hLxrBK4buC4buzSuG7guG7ocaw4bqm4bq6Ssaw4buq4buoSuG7hnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxanGsOG7oFDhu67hu4hC4buZxalQQuG7rFAt4buz4buI4buE4buGSuG7o8aw4bue4buE4buG4buCUOG7n8WpdXThu6BQ4bueS0rhu4Z1beG7hOG6uFDGsOG7heG7nlFK4buGdC/hu6BQ4bueS0rhu4Z1dC/hu5x1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]