(vhds.baothanhhoa.vn) - Bù đắp những khiếm khuyết bằng chính nỗ lực bản thân, đó là điều mà những “vầng trăng khuyết” đã và đang làm. Bởi, họ hiểu hơn ai hết những khó khăn trong việc hòa nhập với đời sống bình thường...
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cOG6o+G6vMOZw43hurrDuuKAnOG7pMODw43hurrDuuG7muG7luG7tcON4bq6w7pH4bq84bucxq9D4bua4oCdw7rhu5rhurzhu7fhu5jDukjDmnbDuuG7mlLhu4zDjeG6usO6SHbDiuG7oS/hurzhu6Vw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYM+G6pHbhurR1cDvhu57DusOC4bu34buYw7rDjeG6vMOZw43hurrDukfhurzDikNJw7pH4bq84bucxq9D4buaw7rhurbhu7nDjeG6usO64bqy4bq84bq+w43hurzDusONw5LDukhV4bqyw7rhurbDvcONw7rhu5rhurzhuqDDjcahw7rDguG7isO6SHjDusOCw4pE4bucw7pJeMO6w43hurzDmcON4bq6w7rigJzhu6TDg8ON4bq6w7rhu5rhu5bhu7XDjeG6usO6R+G6vOG7nMavQ+G7muKAncO6w4Lhu7PDuuG7pHjDusOCdsON4bq6w7pIeEnhu5vDujvhu5DDisahw7rhurzEqMO64bq8w4pF4bucw7rhurzhu4zDjcO6dsOKw7rhurxD4buaw7rDjeG6vMOZw43hurrDukfhurzhu4rDukfhurzhu7XDjcO64bua4buWw4zDjeG6usO64bukw4rEkOG6ssO64bq84buIdsO6w43hurzEguG7mMO64buk4buOw4rDusOCw5XDisO6xqBNw43hurrDuuG6tuG7gMON4bq8w7rhu5rhurxSw5XDjeG6uuG7m+G7m+G7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYLHbhu5jhu5rDisOMw411cOG7ocOKSeG6usO64bqySHbGoMag4buPdeG6tOG7muG6vOG7nEnhurbDusOKLOG6pMON4bua4bqk4buWdcO6xqDhu5rGr0jhuqThu4914bumw4rhurThu5rhurzhu5XDuuG7scO5w7nhu5jFqOG7l8O64bq84bqkw4rhurrhurzhu5rhu5XDuuG7qeG7p+G7qeG7mMWo4buXdcO6xqDhu5bhurLhu491Ly/hurLhurTDjeG7m+G6tnbDjOG7muG6vHbDjeG6vOG6vMOMduG7m+G7pMONL+G6tOG6pMagR+G7msOM4buYL8ON4bqk4bumxqAv4bun4bunxrDGsC/hu6Xhu7Hhu7HhurThu6nDueG7r8O54buv4bunxanhu5rGsMawxanDueG7r0jDueG7m0bhu5jhurrhu5nhu5bhu4/hu6Xhu63hu691w7p2SOG7muG7j3XhuqPhurzDmcON4bq6w7rigJzhu6TDg8ON4bq6w7rhu5rhu5bhu7XDjeG6usO6R+G6vOG7nMavQ+G7muKAncO64bua4bq84bu34buYw7pIw5p2w7rhu5pS4buMw43hurrDukh2w4p1w7rhu6bDiuG6tOG7muG6vOG7j3Xhu7HDucO5dcO64bq84bqkw4rhurrhurzhu5rhu4914bup4bun4bupdcO6L3As4bq84buGw7rhuqPhurrhu5zGr8OJw43DusOq4bq84buGw7rDoOG7nMavQ8ONw7rDguG7s8O64bua4buAScO6w4JSw5ThurLDuuG6skzDjeG6usO64bukw4rEkOG6ssO64buY4bq84buew7rhurzDlOG7mMO64bqy4bq8w4zDuuG6usOKdsO6w4Lhu4DDjeG6vMO6w43hurxK4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3VwVsON4bq8w7osdsOMw7rhu4nhu7XDjcO6w6rhu5zhuqDDjcO64buj4bua4bq84buGw7rhu5rhu5bhuqLDjcO6w6rhuqDDjcO6w6nhurzDjMON4bq6xqHDuuG6ueG7nMO9w43hurrDumpS4buMw43hurrhu5/DusONw5PDisO64buaw4pDw43hurrDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG6sk/DjeG6usO6w4JOw43hurrDusON4bq6UsOVw4rDukfhurzhu5zGr0Phu5rDuuG7msSC4buaw7rhu5DDusOq4bq8dsON4bq8w7oz4buKdsO64bq24buQw4rDusON4bq64bq84buGw7pIVeG6ssahw7rhu5Thu5zGr0Phu5rDuuG7muG6oEnDuuG7pHjDuuG7muG6vHjDjeG6vMO64bqyTMON4bq6w7rhu5rhu5ZCw43DuuG6ssOMw43DusOCUsOVw43hurrDukfhurzhu5DDisO6w43hurrhurzDisSQ4buY4bubw7pWw43hurzDukh4w7rhurLhurxQw7rDjeG6vMOKxJBJw7rhurLhuqDhu5zDukh54bqyw7rhurZPw7rhu5rhurx2w43hurzDusONw4pCw43Dukfhurzhu5zGr0Phu5rDuuG7msSC4buaw7pH4bq84buQw4rDusON4bq64bq8w4rEkOG7mMO64bukeMO64buY4bq8d+G7msO64bua4buWw4pFw43DusOq4bq8dsON4bq8w7oz4buKduG7m8O6O+G7hsO6R+G6vOG7nMavQ+G7msO64buaxILhu5rDuuG7pMSCw43DusOCT8ON4bq6w7rhu5pUw7rDjeG6vErDusON4bq8UsON4bq6w7pJxKjDisO6xqDDisON4bq8w7rhurzDjHnhu5rDuuG6slB2w7rhurLhurx4w43hurrDuuG7muG7lnbDisO6LHbDjMO64buJ4bu1w43DusOq4buc4bqgw43DuuG6tMOKw4nDjcO64buWdsO64bq24buAw43hurzDuuG7muG6vFLDlcON4bq6w7rDjeG6vFLDuuG6tnbDjMO64bua4bq8dsON4bq8w7rDjcOKQsONw7pH4bq8d+G6suG7m8O6VsON4bq8w7rhu5pN4buaw7rDjeG6uuG6vMOKxJDhu5jDukfhurzDjHbDuuG6o+G6usOZw7rhu4nhu7XDjcahw7rDquG7llLDlcON4bq6w7ohecOKw7rhurzEqOG6ssO6M+G7nEPhu5vDuuG6u3bDuuG7muG7llLDlcON4bq6w7rGoHbhu5zDuuG6tnbDjMO6SMODw43DusWow4rDjcO64bukw4rEkOG6ssO6R+G6vEzDjeG6usO64bua4bq8eMON4bq8xqHDusOq4buc4bqgw43DuuG7lOG7nMavQ+G7msO64bua4bqgScO64bukRMO64buU4bucQsO6R+G6vOG7kMOKw7rDjeG6uuG6vMOKxJDhu5jDukh4ScO64bua4buWdsON4bq8w7rhurp5w4zhu5vDuizDjMONw7rDglLDlcON4bq6w7pH4bq84buQw4rDusON4bq64bq8w4rEkOG7mMO64bqy4bq8UnbDuuG6tnbDjMO64bq6w4rDlcO64bq0w4nDuuG6tHjDjeG6usO64buk4buOw4rDuuG7muG6vHbDjeG6vMO6w43DikLDjcO6w43hurzhuqLhu5rDukh4w7rhu6Thu47DisO64bua4bq8dsON4bq8w7rDjcOKQsONw7pH4bq84bucxq9D4buaw7rhu5rEguG7msO6w43hurxSw7rDquG7nOG6oMON4bubw7pqd+G6ssO6w4Lhu4bDjeG6vMO64buWS8O64buaUsO64buaUuG7kMON4bq6xqHDusOq4buc4bqgw43DuuG7msOKQ+G7mMO64bua4bug4bqyw7rDjcOSw7pIVeG6ssahw7pI4bqixq/DusagVcO64bqyw4PDjcO64bqy4buexqHDusON4bq84bqww43DusONecOKw7rhurJQdsO6SeG7gMON4bq8w7rhurbhu57DusOC4bu34buYw7rhurLhurzDjMO6R+G6vMO9w7rDjeG7tcON4bq6w7rhu6TEgsONw7rDgk/DjeG6uuG7m8O6w6rhurzhuqTDjMO6w4Lhu4rGocO6dsON4bq8w7pH4bq8TMON4bq6w7rhu5Thu5zDvcONw7rDglLDlcON4bq6w7rGoHfDusWodsO6xahMw4rGocO6w4LDisO6SHnDisO6R+G6vOG7isO6R+G6vOG7tcONxqHDuuG7muG7gEnDusON4bq6UsOVw4rDuuG7muG7luG7nMavRMONw7rhurR5xq/DusON4bq64bq8RMO6SHhJw7rhu5rhu5Z2w43hurzDuuG6unnDjOG7m8O6w6HhurzDisO64bqy4buKw7pHw4pDw43DuuG7muG6vFPhurLDuuG6suG7jMO64bq2w73Djcahw7p2w43hurzDuuG6tuG7t+G7msO6w4LDg+G7nMO64buaVcO6SHhJw7rhurJ34bqyw7pH4bq84bqg4bucw7rhu5pUw7rhu5Z2w43hurrDuuG6unnDjMahw7pH4buuw7rhu5rhurzhu5zEguG7msO6SELDjcO6SXjhu5zDuuG6suG6vMOMw7rhurp5w4zGocO64buk4bqqw7rhu5rhu5Z2w43hurzigKbDuixTw7rDjeG6vFLDuuG7pMSCxq/GocO64bq8eMON4bq6w7rhu5rhurx3w43hurrDuuG7muG7lsOVw4rGocO6w4JCScO6w414w4zDusOq4buc4bqgw43DuuG6slHDjeG6usO64bua4bq8U+G6ssO6w4JDw43DuuG7pcO6LcO64bun4bq8w7rGoHfDjeG6usahw7rDjeG6vMOKROG7nMO64bq8TEnDuuG6suG7jMO64bua4bq8RcO6w4J24bucw7rDjeG6vFPhurLDuuG7muG7luG7kMO64bq2xJDDjeG6vMO6w43hurxSw43hurrDuuG7pOG6sMONw7pH4bq8TMON4bq6w7rDjeG6uuG7tcONw7rDglLDlOG6ssO64buU4bucxq9D4buaw7rhu5rhuqBJw7rhurzEqOG6ssO6w43hurrhurxEw7rhurJQdsO6w6rhu5zhuqDDjeG7m8O6LOG7jMO64bua4bq8RcO6xq9D4bucw7rDguG7nE3DisO6w4Lhu7PDuuG6tuG7t+G7msO6w4LDg+G7nMO64buU4buc4bqkw43DuuG7pHjDusOCd+G7mMO6U8ON4bq6w7rGr0Lhu5zDuuG6ssOD4bucw7rhu6REw7rhurJSw5XDjeG6usO6w4JPxqHDusagU+G6ssO6SFXhurLDuuG6skzDjeG6usO64bukw4rEkOG6ssahw7rhu6Thu4DDuuG7pMSCxq/GocO64bua4bq8w5XDisO64bq6w4p2w43DuuG6vMSo4bqyw7rhu6TDisSQ4bqyw7rhurJQdsO6w6rhu5zhuqDDjcO64buaUuG7jMON4bq6w7rDglLhu4zDjeG6usO6w43hurxSw7rhurZ2w4zDusON4bq6UsOVw4rDuuG6tuG7gMON4bq8w7rhu5rhurxSw5XDjeG6usO6R+G6vHfhurLhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG6vHnDjMO6w43hurrhurxExqHDuuG6suG7isO6w43hurx4w7rFqFLhu5DDjeG6usO64buWw4pCw43hurrGocO6w6rhu5zhuqDDjcO6SMOKQsONw7rhu5rhu6DhurLDuknhu5DDuuG6snfhurLDukjhu47hu5jDuuG6tHnGr8O6w43hurrhurxEw7pJw4rDicONw7rhu5jhurzhur7DuuG7pHjDuuG7mnnDjMO64bukw4rEkOG6ssO6SHhJw7rhurLhurzDjMO64bqyT8ON4bq6w7rDgk7DjeG6usO6w43hurpSw5XDisO6R+G6vOG7nMavQ+G7msO64buaxILhu5rDuuG7lOG7nELDusON4bq8eOG7m8O6M8OKxJDDjcO64buaecOKxqHDujPDqmrDuuG7muG7lnbDjeG6vMO64bukeMO6w4JOw7pJ4buuw7rDjeG6uuG6vMSQw7rDquG6oEnDusOp4bq8d+G7msO64bq0w4zDunbDjeG6vMO6SHhJw7rhurrDindJw7rDgk3hurLDusOC4buzw7rDgnjDjMO64buaecOMw7rhu5rhurx4w43hurzDusON4bq64bq8RMO64bqy4bq8w4zDuuG7qcO5w7rDjeG6ulLDlcOKw7rhu6R4w7rhu5p5w4zDuuG7pMOKxJDhurLDukh4ScO64bua4bq8UsOVw43hurrDusWo4bucxq9Cw43DuuG6suG6vMOMw7rhu6XDucO6SHbDjMO6w4JPw43hurrDukh4w7rDjeG6ulLDlcOKw7pH4bq84bucxq9D4buaw7rhu5rEguG7msO64buk4buOw4rDuuG7muG6vOG7nMO6w43hurzEguG7mMO64buaVMO64bunxqHhu6nDusOCQ8ONw7rGsMO64bua4buWw4rEkOG7nMO6w4JOw43hurov4bua4bq8d8ON4bq64bubw7o7QsONw7rhurJ5w43hurzDusOC4buKxqHDunbDjeG6vMO6R0Phu5rDuuG6vMOU4buYw7rhu6Thu47DisO6SU/hu5rDusagTcO64bq2ecONw7rhurbDqMO64bua4bq8eMON4bq8w7pIxILhu5jDuixMw43hurrDuuG7msavw7rDquG6ozMzw7rhurnhu5zDvcON4bq6w7rhurJ3w4zDusONT8OKw7rhu5rhurzhuqLhu5rDuiHhu5PDqsahw7rhurLhurzhu5zGr0LDjcO64bua4bq8w4pD4buaw7pHQ8ahw7rhu5rhurzDisO64bqyTMON4bq6w7rhurbDikXDjcO64buU4bucw73DjeG6usO64bqyd8OM4bubw7ohQ8ONw7rDjXbGr8ahw7rhurJMw43hurrDuuG7msavw7rDguG7s8O64bqy4buKw7rhurTDjHbDjeG6vMO64bua4bq84bucw7rhurx4w43hurrDuuG7muG7luG7tUnDuuG7muG7lsOKxJDhu5zDusOCTsON4bq6w7pJw5LDisO6w43hu7VJ4bubw7rhurvDikLDjeG6usO64bukw4rEkOG6ssO64bq0ecavw7rDjeG6uuG6vETDukh4ScO64bua4buWdsON4bq8w7rhurp5w4zDuuG7pOG6sMONw7rDglLDlOG6ssO6w6rhu5zhuqDDjcO64bq04bucxq/DuuG7muG7luG7gMO64bukeMO6xqDDgMONw7rGoHjDjeG6usO64bq8w5LDuuG7muG7lsOUw7pJw4rDicONw7rhu5jhurzhur7DuuG6suG6vMOMw7rDjeG6vMOZw43hurrDusON4bq6UsOVw4rDukfhurzhu5zGr0Phu5rDuuG7msSC4buaw7rhurLhu4rDusON4bq84bucw7rhurLDg+G7nOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG6o+G6uuG7nMavw4nDjcO6w6rhurzhu4bDusOg4bucxq9Dw43DuuG7kMO64bua4bq84buGw7rhu5rhu5bhuqLDjcO64bq54bucd8ONw7rDoHjDjMO64buja0LDjcO6IeG7hsON4bq84bufw7pH4bq84buQw4rDusON4bq64bq8w4rEkOG7mMO64bqyUcON4bq6w7rDjeG6vMOKROG7nMO64bq6w4p2w43DusONdsONw7rhu6R4w7rhu6ThuqLhu5rDuuG7pMO94bubw7o74buGw7pH4bq84bucxq9D4buaw7rhu5rEguG7msO64bukxILDjcO6w4JPw43hurrGocO6xqDDjMON4bq6w7rDgkXDuuG7muG6vFXhurLDuuG6vMOKxJDDjcO6UuG7juG6ssO6SeG7jMO6SHjDusagw4rDjeG6vMO64bukw4pCw43GocO6w6Dhu5zGr0PDjcO6w4Lhu7PDuuG7mOG6vMO9w4rDuuG7pFR2w7rhurzEqOG6ssO64bukVHbDusOCw4rDukh4ScO64bua4bq8QknDusON4bq8UsO64bq6w4p2w7rGoFLGocO6SHhJw7rhurx4w43hurrDuknhu7PigKbDuuG6vVXDukfhurzDikNJw7pH4bq84bucxq9D4buaw7rhurJQdsO64bqy4buMw7rhu5rhurxFxqHDukfhurzhu4rDukfhurzhu7XDjcO64bqyUHbDuuG6suG7nE/hurLDusagTcON4bq6w7pH4bq8TMON4bq6w7pH4bq8w4pDw43DusOg4bucxq9Dw43DuuG6uuG7oOG6ssO6w43hurrhu7PDukl4w7rDjeG6ulLDlOG6ssO6SHnDisO64bua4buW4buQw7rhu5rhurx4w43hurzDusOCT8ON4bq6w7pIVeG6ssO6w4JFw7rhurJMw7rhurJNw7rhurrhu7fDjeG6usO64bq84buMw43DusONw5l24bubw7rDqk3hu5rDusON4bq64bq8w4rEkOG7mMO6w4J5w4rDuuG6vMSo4bqyw7rhurLhurzhu5zGr0LDjcO6w43hurp4w43hurzDuuG7mnjDisO64bqy4bq84bq+w43hurzDusON4bq64bqgw43DuuG6vHjDjeG6usO6w43hurxSw43hurrDuuG6skzDukfhurxMw43hurrDuuG7muG6vEXDusWow4rDjcO6w4JSw5ThurLDuuG6skzDjeG6usO64bukw4rEkOG6ssO64bua4bq84bqkw4zDusOC4buiw43hurrDuuG6suG6vOG7nMavQsONw7pJTMONw7rhu6R4w7rhurJRw43hurrDukfhurxMw43hurrDuuG6suG7isO6w4Lhu4zDjcO64buk4buGw7rhu5rhu5zGr0XDjcO64bq04bugw43hurrDusONeMOMw7rhurLhurzhuqLhu5jDusON4bq8xILDjcO6w4Lhu4zDjcO6xajDisONw7rhu6TDisSQ4bqyw7pH4bq8w4rDusON4bq84buAw43DuuG7muG6vOG6osavw7pH4bq8w4pDScO6R+G6vOG7nMavQ+G7msO64bqyUHbDuuG6skzhu5vDusOg4bucxq9Dw43DuuG7muG6oEnDusagVeG7lcO64oCc4buJ4buOw4rDusON4bq8w5nDjeG6usO6w43hurpSw5XDisO6R+G6vOG7nMavQ+G7msO64buaxILhu5rDusON4bq8UsO64bqkScahw7rhurzEqOG6ssO6w4J5w4rDuuG6vMSo4bqyw7pIeMO64bqyw4zDjcO6w4JSw5XDjeG6usO6R+G6vEzDjeG6usO6w43hurzDmcON4bq6w7rhurrDiuG7ouG7mMO64bqy4bq84buiw43hurrDuuG6pEnDuuG6vOG7iHbDusON4bq8xILhu5jDuuG7pOG7jsOKw7rhurLhu5xP4bqyw7rGoE3DjeG6usO64bq24buAw43hurzDuuG7muG6vFLDlcON4bq6w7pJeMO64bqy4buIw43Dukh4w7rigJzhurLhurzhu4B2w7pH4bq84buKduKAncO6w4LDvUnDuuG6tsO9w4zDuuG6suG6vMOMw7rhu5pS4buMw43hurrDukh2w4rDuuG7pETDusagduG7nMahw7rDgkXDuuG6suG7isO64bua4bq8RcO6R8OKQ0nDusOCUsOU4bqyw7pJT+G7msO64bqyTMON4bq6w7rhu6TDisSQ4bqyw7rDk8ONw7rDguG7hsON4bq8w7rhurLhu5xP4bqyw7rGoE3DjeG6uuG7m8O6w6rhu5zGr8O64bukxILGr8ahw7rhu5rhurxV4bqyw7rhu5pDw7pH4bq84buKw7pH4bq84bu1w43DuuG6vOG7jMONw7rhurLhurzhu6LDjeG6usO64bqkScO6w43hurrhurzhu4TDuuG7luG6ouG7msO6w43hurzDikThu5zigJ3GocO6w6Dhu5zGr0PDjcO64bqy4bq8w4p2w7rGoOG6qOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cCzhu5xP4bqyw7rGoE3DjeG6usO64bqyeMON4bq6w7pH4bq84buKw7pH4bq84bu1w43DuuG6vOG7jMONw7pH4bq8w4rDuuG6suG6vE7DjeG6usO6w6Dhu5zGr0PDjcahw7p2w43hurzDusOgQsO64bq54bucdsON4bq6w7rhuqHhurDDjcO64bqyUcON4bq6w7pIeMO6w43hurpSw5XDisO6R+G6vOG7nMavQ+G7msO64buaxILhu5rDuuG7pMSCw43DusOCT8ON4bq6w7rhu5rhurxFw7rDjUHDjeG6uuG7m8O6w6HhurxMw43hurrDusOCw4Phu5zDuuG6vHjDjeG6usO6xqBNw7rhu5jhurzEgsONxqHDuuG6vHbDisO64bukw5TDuuG6suG6vE7DjeG6usO64buaVcO6w43DksO6SFXhurLDuuG7pFLhu4zDjcO6SELDjcO64bq24bu5w43hurrDusON4bq8w4pE4bucw7rhurJMw43hurrDuuG7pMOKxJDhurLDuklS4bucw7rGoMOKw43hurzhu5vDuuG6vXbhu5zDusOC4buKxqHDusOCUsOU4bqyw7rGoFXDuuG7muG7lsOUw7rhurrDiuG7ouG7mMO64buaVMO6SU/hu5rDuuG6suG6vFLhu4zDjeG6usO64bua4buW4buAw43hurzDuuG7muG7luG7nMavRMONw7rhurzhu4DDjeG6vMO64bq0eMON4bq8w7rhurLhurzDjMO6w43hurpSw5XDisO6R+G6vOG7nMavQ+G7msO64buaxILhu5rGocO64bq6w4p2w7rDguG7gMON4bq8w7rDoOG7nMavQ8ONw7pJ4buQw7rDglLDlOG6ssO6SU/hu5rDuuG6ssOadsO64bq8eMON4bq6w7pHw4rDjeG6vMO64bq0w4x2w43hurzDuuG6vHjDjeG6usO64bq6w4p2w7rhurThu6DDjeG6usO64buaecOKw7rhu5Thu5xC4bubw7rhur1Vw7rhurLhurzhu7VJw7rhurLhurzhu4LGocO64bua4bq8xILhu5rDuuG7muG6vHjDuuG6suG7nsON4bq6w7p3w43hurzDusagd8ON4bq6w7rDjeG6uuG6vOG7hsO6SFXhurLDuuG7mkp2w7rhu5Z2w7rhu5pUw7rDgkzDisO64bukw5TDuuG6suG6vE7DjeG6usO6R+G6vMOKQ8ONw7rDjeG6vMOKROG7nMO6R+G6vHfhurLhurzDuuG6vHjDjeG6usO6UMON4bq6w7rhurxPxqHDukl2w43hurrDukh5w4rDusON4bq64bucTsONw7rhu5rhurzhu5zDusON4bq8xILhu5jDusOTw43DusOC4buGw43hurzDuuG6suG6vMOMw7rhurrDinbDusOC4buAw43hurzhu5vDuuG6oVTDjeG6usO6w43hurzhuqLhu5rDukh4w7rhu6fDuuG6skzDuuG6ssOMw43DuuG6unfDisO64bqyUHbDuuG7pMOUw7rhurLhurxOw43hurrDusOg4bucxq9Dw43DukfhurxK4bqkw7pJecON4bq8xqHDusOCd8ON4bq6w7rGr0Lhu5zhu5vDusOq4bucxq/DuuG6ssOadsO64bq8eMON4bq6w7pIeEnDuuG7tcONw7rhu5rhurzhu5zEgsONw7pIw5TDisO6w43hurxSw43hurrDusOCTcOKw7rhu6Thu47DisO6w43hurpSw5XDisO6R+G6vOG7nMavQ+G7msO64buaxILhu5rDuuG7pMSCw43DusOCT8ON4bq6w7rDjUHDjeG6usO6w43hurxSw7rhurLhurxOw43hurrDusOg4bucxq9Dw43GocO64buY4bq8w73DisO6w4LDvUnDusOCUuG7jMON4bq6w7rhurJ34bqyw7rhurJMw43hurrDuuG7pMOKxJDhurLDuuG6usOKdsOMw7rDjeG6vMSCw43DuuG6vHjDjeG6usO64bq84buKdsO6SHjDuuG6vEPhu5rDusagU+G6ssO6R+G6vOG7isO6R+G6vOG7tcON4bubw7rDquG6vFLhu4zDjeG6usO64bqy4bq8TsON4bq6xqHDusOg4bucxq9Dw43DuuG6tuG7t+G7msO6w4LDg+G7nMO64bqy4bq84bucxq9Fw43DuuG6vFLhu47DjeG6usO6R8OKw43hurzDuuG6tMOMdsON4bq8w7rhu5rhurzDikPhu5rDuuG6tuG7hsO6w4LDisSQw43DuuG7msOaxqHDuuG7pMOKw4nDjcO64bua4bq8TMON4bq6w7rhu6R4w7rGoMOKScahw7rhu5rhurzhuqjDusOCw4rEkMONw7rhu5rhurzDjHnDiuG7m8O64bqj4bq8w5XDukfDikPDjcO64bua4bq8U+G6ssO6w4JSw5ThurLDusOCeMOMw7rhu5p5w4zDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7muG7llLDlcON4bq6w7rDgnnDisO64bq8xKjhurLGocO6w6Dhu5zGr0PDjcO6w43hurx2w43hurzDuuG6suG6vOG7isON4bq6w7rFqOG6oMavw7rhurRVw43hurrDusOCUsOU4bqyw7rhurLDmnbDuuG6vHjDjeG6usO6w43hurxKw7rhu6Thu47DisO6w4LDg8avw7rDglDDuuG7muG7lnbDjeG6usO64bua4bq8w4pD4buaw7rhurbhu4bGocO64bqyTMON4bq6w7rhu6TDisSQ4bqyw7rhurLhurxQw7rGr0Phu5zDukh4ScO64buU4bucdsO6SXnDjeG6usO6w41Cw43DukfhurxMw43hurrDuuG7mOG6vMO9w4rDuuG6tMOKw7rhurLhurzhu5zGr0XDjcO6w43hurzDikThu5zGocO64bq0w4x2w43hurzDuuG7muG6vOG7nMO6SOG7nEzDjcO6w4J54buaw7rhu5rhu5ZCw43DuuG7p8O5w7rhu5rhu5bDisSQ4bucw7rDgk7DjeG6ui/hu5rhurx3w43hurrhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhuqPhu4rDisO64bukRMO64bqy4bucT+G6ssO6xqBNw43hurrDuuG6vMOKxJDDjcO64buaecOKxqHDusOg4bucxq9Dw43DuuG7pOG7nMOKw7rhu6ThuqjDuuG6suG6vMOMw7rhurbDikPhu5rhu5XDuuKAnOG6o+G6vMOZw43hurrDusONw5LDukhV4bqyw7rhurJQdsO64bq8dsOKw7rhu6TDlMO64bqy4bq8TsON4bq6w7rhurLhu5xNw4rDuuG6suG7nsON4bq6w7rhurJRw43hurrDusOCUsOU4bqyw7rDgkTDjcO6w4J34buY4bubw7ooScO6SeG7nE3DjcO6SHbDjcO64buaSnbDuuG7muG7lsO9w4rDusON4bq64bq8w4rEkEnDuuG6slB2w7pJ4buAw43hurzDuuG7muG7jsOKw7rDjeG6vMOZw43hurrDusON4bq6UsOVw4rDuuG6suG7nsON4bq6w7rhurLDvcON4bq8w7rDjeG6uk/GocO6R+G6vOG7nMavQ8ONw7pH4bq84bq+4bqy4bq8w7rhurzEqMO6xqDhu5zGr8O6w43hurrhurzhu4TDuuG7muG6vuG6suG6vMO64bqyVeG6ssO64bukeMO64buU4bucdsONw7rhu5rhu5bEqMON4bq6w7pIeMO64buY4bq8w73DisO64buaVcO64bua4buAScO6SE3DisO6w4LDisO64buWw4pCw43hurrDuuG7mOG6vOG7nsO64bq8w5Thu5jDuuG7pOG7jsOKw7rhurbDvcONw7rhu5rhurzhuqDDjcO64bukeMO64bq6w4p2w7rDguG7gMON4bq84oCd4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6HhurxMw43hurrDusOCd+G7mMO6U8ON4bq6w7rDglLDlOG6ssO6xq9C4bucw7rhurLDg+G7nMO64bqyUHbDusON4bq8eMO64bua4bucxq9Fw43DuuG6tOG7oMON4bq6xqHDuuG6ukHhu5jDukfhurzhu4rDukfhurzhu7XDjcO64bukRMO64buk4bqiw43DusOCRMO6xqBT4bqyw7pH4bq8SuG6pMO64bua4buWw4zDjeG6usO64bqyTMON4bq6w7rhu6TDisSQ4bqyxqHDuuG6vMOD4bucw7rhurxD4buaw7rhu5rhurx2w43hurzDusONw4pCw43Dukfhurzhu5zGr0Phu5rDuuG7msSC4buaw7rDgkThu5zDuuG7mlXDukhV4bqyw7rhu5rhu5ZCw43DuuG6ssOMw43DusOCUsOVw43hurrDukfhurzhu5DDisO6w43hurrhurzDisSQ4buY4bubw7os4buKw7rhu5rhurxFw7rDjeG7isOKw7rhu6TDisSQ4bqyw7rhu5pVw7pIVeG6ssO64bua4buWQsONw7rhurLDjMONw7rDglLDlcON4bq6w7pH4bq84buQw4rDusON4bq64bq8w4rEkOG7mMO64buk4buOw4rDuuG6tuG6ouG7msO6R+G7qsO64bua4bq8dsON4bq8w7rDjcOKQsONw7rDjXjDjMO64bqyUcON4bq6w7pIeMO6SU/hu5rDuuG7muG6vMOaw7rhu5rhurx34bqy4bq8xqHDusOCTcOKw7rhu6Thu47DisO64bua4bq8dsON4bq8w7rDjcOKQsONw7pH4bq84bucxq9D4buaw7rhu5rEguG7msO64bua4bq8w5rDuuG7muG6vHfhurLhurzDusONeMavw7pH4bq84buKw7rhurrhuqLhu5jDusON4bq8w4pE4bucw7pIw4PDjeG7m8O64bq74bqi4buaw7rDjeG6vMOKROG7nMO6w43hurpSw5XDisO6R+G6vOG7nMavQ+G7msO64buaxILhu5rDusOC4buzw7rhu5pVw7pH4bq84buQw4rDusON4bq64bq8w4rEkOG7mMO64bua4bq8eMON4bq8w7rhurJMw43hurrDusON4bq8UsO6dsON4bq8w7rDquG7nOG6oMONxqHDuuG6suG6vOG7hsO6w6Dhu5zGr0PDjcO64bua4bucxq/DusON4bq8w4pCw43DukfhurxMw43hurrDuuG7mOG6vMO9w4rDunbDisO64bqyUcON4bq6w7rhurLhu4rDusON4bq64bq84buGw7pIVeG6ssahw7rhu6jDuuG6suG6vOG6vsO64bqyUHbDuuG6tsO9w43DuuG7muG6vOG6oMONw7rhu6R4w7rGoFXDusOCTsON4bq6w7rhurx4w43hurzDuuG6slB2w7rDjeG6ulLDlcOKw7rhu5rhurzhuqDDjeG7m8O64buJ4buAw7rhu6TEgsavxqHDuuG6suG6vOG7hsO6w6Dhu5zGr0PDjcahw7p2w43hurzDusOq4buc4bqgw43DuuG7pHjDusON4bq8w4pE4bucw7rhu5rhurx2w43hurzDusONw4pCw43Dukfhurzhu5zGr0Phu5rDuuG7msSC4buaw7pH4bq8d+G6ssO6ScOMw43hurrDuknhu5xNw43DuuG6snfhurLDusON4bq8eMO64bua4bucxq9Fw43DuuG6tOG7oMON4bq6xqHDuuG6tMOMdsON4bq8w7rDjeG6uuG6vMOKxJDhu5jDuuG7mnnDjMO6w4LDikThu5zDukfDisSQw43DusOCRcO64bq8xKjDusOCUsOU4bqyw7rhu5rhurx2ScO64bq6w4p2w7rhu6R4w4zDuuG7muG6vOG7hsO64bua4buWUsOVw43hurrDukh2w4zDusOCT8ON4bq6xqHDuuG7mlTDusOC4buKw7rhurLhu4rDusOCT8ON4bq6w7pIVeG6ssO64buY4bq84bqiw43DusOC4bqi4bucw7rhu6Thu4DDuklP4buaw7rhu5pS4buMw43hurrDukh2w4rDuuG7mk3hu5rDusOC4bqs4buYw7rhurzhu4zDjeG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91w7rGoOG7msavSOG6pOG7j3Xhu5rhuqTFqOG7mi12SMOK4bq6w43hu5XDuuG7lsOK4bq64bq84bua4buXdXDhu6HGoOG7muG7lsOMw43hurpwO3jDisO64bukeMO6w73DjeG6vOG7lcO6w6nhurx2w43DusOq4bq84buG4buhL8ag4bua4buWw4zDjeG6unDhu6Ev4buYcA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]