(vhds.baothanhhoa.vn) - Ai từng qua vùng đất Thạch Thành cũng nhớ đến những vườn cam, vườn bưởi trĩu quả, những cánh đồng mía bạt ngàn chạy dọc trên các triền đồi, mảnh vườn..., nhưng có một loại mía đặc sản được nhiều người nhắc đến nhiều nhất chính là mía tím Kim Tân.
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOUdyg24bqtxqAxOjHGoDE+Vcag4bqtPjHGoOG7rTwxxqDhuqxWMsOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6tcO5I1Xhu7jhu5bDlMOtPMag4bqt4bq5MijGoMOi4bqpVcag4bq/YjIoxqBAV+G6rcag4bqsKeG7pOG7tinGoOG6rCnDmTIpxqDhu7bEkTIoxqAyKcSDxqBAPzLGoDIpw6oyKMag4bq/ZeG6rzLGoOG7tlUxT8ag4bq/ZeG6rzLGoOG7tGXhurc8xqDhuq3huqVd4bqpxqDDouG6qeG7pk/GoDIpw6oyKMag4bu2w5oyKcagQMOhMijGoDE+Vcag4bu04buk4bqtxqAyKMOZMsag4bu2KeG7pOG7g8ag4bu4NuG7tsag4bqt4bqlJjLGoOG7tsOa4bu2xqDhuq3huqU8OjLGoEDDoTxPxqAx4bumMinGoOG6v2Xhuq8yw5PDk8OTT8agMillMijGoOG7tjTGoDHDoOG6rcagMDPhu6Q8xqAxPlXGoEDhu7Dhu7bGoOG6p+G7pjLGoEBl4bqx4bu2xqAyKTw64bqpxqAyKGXhuq88xqAyKeG7qOG7tsagQD8yxqAyKTw64bqpxqAyKVfhuq3GoOG7tik+MinGoDDDmcagMT5VxqDhuq0+Mcag4butPDHGoOG6rFYyw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG7uOG6rSnhuqkx4bu0xqA84buZIzLhuq0j4bql4buWxqDhuqfhuq3hu4MwI+G7iuG7luG7gTzhu7jhuq0pTcagUuG7muG7muG6teG7h07GoCkjPCgp4bqtTcag4bueVOG7oOG6teG7h07hu5bGoOG6p+G6peG7tuG7iuG7li8v4bu24bu4MsOT4bu0VTPhuq0pVTIpKTNVw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu57hu5pSL+G7nFJS4bu44bug4bucUOG7ouG7olBU4bqtVFNSUlMw4buaw5Mi4bq1KEzhuqXhu4rhu6JQUuG7lsagVTDhuq3hu4rhu5Z3KDbhuq3GoDE6McagMT5VxqDhuq0+Mcag4butPDHGoOG6rFYy4buWxqDhu4E84bu44bqtKeG7iuG7llLhu5rhu5rhu5bGoCkjPCgp4bqt4buK4buW4bueVOG7oOG7lsagL8OUdj5VxqDhuq0+McagQGXhurHhu7bGoOG7tMOZ4buDxqDhu7TDmjLGoOG6t8agICnhuqnGoOG7tinhurHGoOG6p1gxxqDhuqlX4bqtxqDhu7ZkVcag4bqtKX3GoOG6reG6pVcyxqDhu608Mcag4bqsVjJPxqAp4bqp4buDOzLGoOG6rCnhu6Thu7YpxqDhuqwpw5kyKcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDleG6p+G6reG6pTMyKMOUdj5VxqDhuq0+McagLcagQOG7sOG7tsag4bqn4bumMsag4bqt4bq5xqDhu4dVxqDhu4dlVcOVL+G6p+G6reG6pTMyKMOUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thur5hMsagMMOZxqAyKGXhuq88xqDhu7YzMsag4bqnPDIpxqDhuqVVxqDhur/DmcagMMSDMsagMCYyxqDhurfGoOG6v2IyKMagQFfhuq3GoOG6rCnhu6Thu7YpxqDhuqwpw5kyKU/GoOG6v3vGoOG6v1nhu4PGoOG6rTk8xqDhuq3hurvGoCnDmTPGoOG7tOG6tzzGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqAyw6M8xqBAVuG7g8ag4bq/4buyMsag4bu2NTLGoCh7MsagKDzDqsag4bq/w5nGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqDhu7ZW4buDxqAxPlXGoOG6rT4xw5PGoHY+Vcag4bqtPjHGoOG7rTwxxqDhuqxWMsagLcag4bqt4bq5xqAwVuG6qcagQGXhurHhu7bGoDIpPDrhuqnGoDIoZeG6rzzGoOG7tDw/4bqtxqBAPzLGoDDDmcagQOG7sOG7tsag4bqn4bumMk/GoOG7tOG6tzzGoOG7tlbhu4PGoDE+Vcag4bu2NMag4bqtKVYyxqDhur/hurlVxqDhuq3huqU1MsagQDrhuqlPxqDhur83xqAxw5nhuqnGoOG6rT4xT8ag4bql4bqpw6Dhuq3GoOG6v8OZMijGoDQyKMagMFcxxqDhuq1XMcag4bqn4buo4bu2xqAxWeG6rU/GoMavMsag4bq/w5kzxqAxOjFPxqAyKDbhuq1PxqDhuq0pw6MxxqDDouG6qeG7gz8yxqDhuqXEkcOTxqDhur7DmTPGoDHhuqM8xqDhu7h94bq1xqDhuq0/4bqtxqBAPzLGoOG7h+G6qVYyxqDhur86T8agMigzw5k8xqAxVjHGoDIoxJHGoMOi4bqp4bumT8ag4bu2VuG6qcagQGE8xqBAN0/GoClVPMag4bu0JjLGoOG7tMOZMsag4bqtKeG6r8agKDxVxqDhuq08JjLGoOG7tmRVxqAx4bqjPMagKDxVxqBAezIpxqDDouG6qSbGoOG6rTk8xqBAOuG6qcagICk5MijGoOG6rSksxqDhuq0pPD/huqnGoOG7tlbhu4PGoDE+Vcag4bqtPjHDk8ag4buZVuG7g8agMT5VxqDhuq0+Mcag4bu2NMagMeG7sOG6rcag4bqt4bqlMzIoxqDhu7bhuqnDoOG7tsag4bqnYTIoxqBA4bqvPMag4bqtKWXhuq8yKMag4bq/w5nGoOG7tCYyxqDhu7TDmTLGoOG6rSnhuq/GoCg8Vcag4bqtPCYyxqAx4bqjPMagQMOgxqDhu4fhuqlWMsag4bq/OsOTxqDhu5k1MsagMinEg0/GoCApPMag4bqtOTzGoOG7tjUyxqDhu7Q9T8ag4bqt4bqlZcSD4bu2xqAyKcOZT8agMSTGoOG6rSll4bqvMijGoOG7uMOZMinGoCApM+G7pjIoxqDhur9l4bqvMsagMik3xqBALMag4bqt4bqlw6EyKMagMT5VxqDhuq0+McOTxqDDguG6qSbGoOG6rTk8T8agKVjhuqnGoDIpZcagMinDmcagMsOZM8ag4bu2xJEyKMag4bqt4bqlw6EyKMagMT5Vw5PGoOG6vmXhuq8yxqAxPlXGoOG6p1XhuqnGoDIpw5lPxqDhuq3huqVlxIPhu7bGoDIpw5nDk8ag4buXPzLGoEDDoMagKFgyxqDhuq0/4bqtT8agMT5VxqDhuq3huqXhu6gyKMagQGXhurHhu7bGoOG7tinhu7Dhuq3GoOG6v8OZxqBAIzHGoEA8xqAyKVnhurXGoOG7tikzxqAyKcOZxqAxw5rhu4PGoEBl4bqvMihPxqDhu7Y1MsagMT5VxqDhuq0+Mcag4bqtKWXhuq8yKMagQCzGoOG7uMOZMinGoOG7tikzxqDhu7h94bq1xqDhuq0/4bqtw5PGoMOC4bqpJsag4bqtOTxPxqDhu7Yp4bqxxqDhurUpPCYyxqDhur/DmTPGoDIow5nhu4PGoOG7olLGoOG6v8OZxqAyKMOZ4buDxqDhu6JUxqDhuq0pw5oyKMag4buZKeG7pOG6tcOTxqB2JMagQCMxxqAyKcOqMijGoOG7tlbhu4PGoDE+Vcag4bqtPjHGoOG6v8OZM8ag4bu2KeG6scag4bu0w5oyxqApM+G7sOG7tsagICk8xqDhu7Y0xqAgKcOa4bu2KcagQD8yxqDhu7Ypw6M8xqAyKcOZxqApVeG7g8agKTbGoCnDmTIoxqDDouG6qVXGoOG6rSnGrzFPxqAxJMag4bqlVcag4bq/ZeG6rzJPxqDhu7YpNjLGoDIpw6oyKMag4bu2VuG7g8agMT5VxqBAJOG6tcagQCzGoOG7tDw/4bqpw5PGoOG6rCll4bqvMijGoOG6rSl7xqAxJMag4bqtOTzGoOG6pyrGoDIo4buoMcagMigpPlXGoOG7tuG7psag4bu4xajhu4PGoDE+Vcag4bqtezHGoOG6pcOhPMag4bu2KTYyxqDhu7ZW4buDxqBAJOG6tcagMilX4bqtxqDhuqXDoTzGoOG7tsOdMsag4bqtKVkyxqAwV+G7g8ag4bu4VuG7g8ag4bu04bqpw6Dhu7bGoEDDmjIpxqDhu7hX4bqpxqBALMag4bu4w5kyKcag4bu2KTPGoOG6rT/huq3Dk8ag4bq+w5kzxqAyKMOZ4buDxqDhu6JUxqDhuq0/4bqtT8agMigzw5k8xqDhu7TDmeG7g8agMVYxxqAyKMSRxqDDouG6qeG7pk/GoOG6reG6pSMzxqDhu7ZW4bqpxqBAYTxPxqDhuq0pe8agMSTGoOG7tsOdMsag4bqtKVkyxqDhu7YpNjLGoEA5PMagMT5VxqDhuq0+McagMigzw5k8xqDhur9l4bqvMsagQCThurXGoDIpV+G6rU/GoDFZ4bq1xqAx4buk4bq1T8ag4bqtw5oyxqAww5rGoOG7h1UyKcagMWXEg+G6rU/GoDEkxqAwVeG6qcag4bqt4bq5MijGoDQyKMagMT5VxqDhu7YpM8ag4bqn4buk4bu2Kcag4bqnKsag4bqlw6E8xqDhu7bDnTLGoOG6rSlZMsag4bu44bq7MijGoClVPMag4bu0JjLGoOG7tMOZMsag4bqtKeG6r8agKDxVxqDhuq08JjLDk8ag4buTYcag4bqtOTzGoDIo4buoMcagMigpPlXGoOG7tMOZMsag4bqtKeG6r8agKDxVxqDhuq08JjLGoEBl4bqx4bu2xqDhuqfhu6jhurXGoEDhu7Dhuq3GoOG6rWXDozHGoOG6rVfhuq3GoOG6pcOhPMagKFnhuq3GoChixqBlMijGoOG7tGMyKMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu60pOTIoxqBVPMag4bu0PD/huq3GoCg8YTIoxqAxPlXGoOG6rT4xxqDhu7Y0xqDhuq3hurvGoOG7tFUzxqAoPOG6r8OTxqDhuqwpIzPGoDBl4bqpxqDhuq3huqXhuqnhu4M6Msag4bqt4bq5xqDhu7bDmuG7tsag4bu2Y8ag4bu2VTPGoDI8JjLGoOG6reG6pTMyKMag4bu2w5rhu7bGoOG6v2IyKMag4bqt4bqlw6EyKMagMT5VxqDhuq0pe8agMT5VxqDhuq0+Mcag4butPDHGoOG6rFYyxqDhu7Y0xqDhuq0mMsagKDY8xqDhuq3hurnGoOG7h1XGoOG7h2VVT8agMMOZxqDhur9Z4bqtxqDhuq08PzLGoOG6v+G6qVXGoCnDmTIoxqAyxq8xw5PGoOG6rGXDozIoxqDhuq3huqXhuqnhu4M6MsagICk8xqDhur/huqlVxqDDguG6qVUyKMag4bqs4bql4bqpMijGoCA9M8agw6LhuqlWMsag4bqlVcag4buT4buo4bu2xqBALMag4bqtPCbhuqnGoOG7uDw74bqtxqDDouG6qVYyxqDhu4dWMcagMGXhurHhu7bGoDIpw5nGoOG6rClVMinGoOG7tjTGoDIoKVvGoDDhu6Q8xqDhu4fDqcag4butPDHGoOG6rFYyw5PGoOG6rOG7pDzGoEBW4buDxqDhur/huqlVxqBAZeG6seG7tsag4bqtKWXhurcyKMag4bqtKcOp4bu2xqAoPGEyKMagMT5VxqAyKDMyT8agMOG7pMag4bq/w5nGoMOi4bqp4buFxqAyJjLGoOG6pVfhuq3GoOG6rSk+4bu2KcOTxqDhuqZV4bqpxqAgKTzGoEDhu6Q8xqDhurUpw5rGoMOi4bqpVjLGoOG7h1YxxqAwZeG6seG7tsagMinDmcag4bqsKVUyKU/GoOG6v+G6qVXGoMOC4bqpVTIoxqDhuqzhuqXhuqkyKMagQMWoxqDhu7Y0xqDhu7YpPD/huqnGoOG7uGPGoOG6reG6ocag4bu2KcOp4bu2xqApw6A8xqAxPlXGoOG6reG7pDzGoOG6tClhxqDhu5nDmuG6rcag4buM4bqsKVUyKcagw7k0VeG7jsOTxqDhu5c/Msag4bqtKeG6rzzGoDIpw5nGoHco4bqp4buDLjJPxqAyxq8xxqAyw5kzxqDhu7bEkTIoxqDhu7bhur3GoDIoZeG6rzzGoOG6v8OZxqDhu4cjxqAyKOG6u1XGoOG6pVXGoOG7tMOpMihPxqDhu7Yp4bq3xqDhuq3hurkyKMag4bu0YzzGoDE+Vcag4butPDHGoOG6rFYyxqDhur/DmTPGoCA8MinGoOG6rSnDmTIpxqDDueG6qT/GoOG7uFYyKMag4bq/4bqpVcOTxqB2PlXGoOG6rT4xxqDhu608Mcag4bqsVjLGoOG6pVfhuq3GoCA9MsagQFfhuq1PxqDhu7YpW8ag4bqtKT7hu7YpxqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoEBX4bqtxqBAN8ag4bu0VXpVMsOTxqDhu60pPMag4bqt4bqlw6EyKMag4bqt4bqlJjLGoEBX4bqtxqAyw5nhu4PGoDE+VcagQCMyxqAyKcOaMilPxqAoPDQyKMag4bu4w5k8T8ag4bu2VuG7g8ag4bqtM0/GoEDhu7Dhu7bGoOG7tDw74bqtxqAxPlXGoDE6Mcag4bq/w5nGoOG6rSnDozHGoDIoMzLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw5Xhuqfhuq3huqUzMijDlOG7hlbhu4PGoOG7uOG6uzIoxqDhuq0pZcOjMijGoCk8O+G6qcagMT5VxqDhuq0+Mcag4butPDHGoOG6rFYyw5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlHcow5nhu4PGoDJV4buDT8agMT5VxqDhuq0+Mcag4butPDHGoOG6rFYyxqBAZeG6seG7tsag4bqt4bqlw6EyKMagMik8OuG6qcagMilX4bqtxqDhurfGoOG7tsOa4bu2xqDhu4fFqMag4bqsKcOZMinGoOG6rOG6peG6u+G7tk/GoOG6rCnDmTIpxqB2PDIpT8ag4bqsKcOZMinGoOG6rFYyT8agdyg24bu2xqDhuqzhuqXhu6Qzw5PDk8OTT8ag4bqt4bqlMzIoxqBANMag4bu4PDsyxqDhuq0+4bu2KcagMT5VxqDhuq0+McagMik8OuG6qcagMilX4bqtxqDhu7YpPjIpxqAww5nGoOG7h8WoxqDhuqwpw5kyKcag4bqs4bql4bq74bu2w5PGoOG6rOG6ucag4bqtKX3GoOG6reG6pVcyxqDhu608Mcag4bqsVjJPxqAyKGXhurHhu7bGoDIow5kyxqAwJjLGoOG6v2IyKMagQFfhuq3GoOG7h8WoxqDhuqwpw5kyKcag4bqs4bql4bq74bu2T8agMinDqjIoxqDhuqXhuqnDoDIoxqAxPlXGoEBl4bqx4bu2xqDhuq0p4bqpxqApM+G7pOG7tinGoOG6reG6ucag4bqt4bqlMzIoxqDhuq0/4bqtxqDhur/Dmcag4bu2NTLGoOG6peG7pjzGoOG6pcOa4bu2xqDhu7YpM8agQD8yxqDhuq0pw5oyKMag4buew5PGoOG6rDPDmTLGoOG7h8WoxqDhuqwpw5kyKcag4bqs4bql4bq74bu2xqDhu7Y0xqDhu5zDk+G7oOG7nlLGoCnDoE/GoFHDk+G7nlJTxqAyKVYyxqAgKcOd4bqpT8agQFbhu4PGoDDDmcagMcOg4bqtxqDhuq3huqUzMijGoDIpw6oyKMag4buHxajGoOG6vzrGoEA+4bu2KcagMjkyKMag4bqtKTkyxqAxxIM8xqBAWOG6qcag4bqtPCYyxqDhu7ZkVcagKeG6qeG7gzsyxqDhuqwp4buk4bu2Kcag4bqsKcOZMinDk8agdyhl4bqvPMag4bu4VjLGoOG6pzwyKcag4bqnYTIoT8agMMOZMcagMigpOsag4bu2KWTGoOG7gz/huqnGoDDDmcagMjkyKMagMigpPDvhurVPxqDhu7h94bu2Kcag4bq/Y0/GoCA8MinGoOG7uDNVMinGoDIpN8agMCXDk8ag4buZVuG7g8agMT5VxqBAZeG6seG7tsag4buHIzHGoDDDmcag4bu2VuG7g8ag4bqt4bqlw6EyKMag4bu2KWTGoDDhurvhu7bGoOG6reG6pTMyKMag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDLGoCA8MinGoOG6rT9PxqAyVjIoxqDhu7ZVM8agQOG6rzzGoOG6p2EyKMagMihl4bqvPMag4bu4VjLDk8ag4bqsM8OZMsag4buHxajGoOG7tjTGoCnDozLGoOG7nuG7ouG7msagKVXGoOG6reG6pcOhMijGoDE+VU/GoOG6reG6pTMyKMagQDTGoOG7uDw7Msag4bqtPuG7tinGoDE+Vcag4bqtPjHGoCApM+G7pjIoxqDhu5xQ4buaxqApVU/GoDE+VcagMijhuqnhu4MmMsagMDw74bqpxqDhurUpY+G7tsag4bq/Y8agMinDmcagMcOa4buDxqAxPlXGoEBl4bqvMijGoDDDmcag4buc4bugUMagKVVPxqDhu7Y1MsagMOG7pDzGoDDDmcagMT5VxqDhu7hiMijGoD3hurXGoDJlxIPhu7bDk8agdj5VxqDhuq0+McagQGXhurHhu7bGoOG6reG6pcOhMijGoDIpPDrhuqnGoDIpV+G6rcag4bq3xqDhu7bDmuG7tsag4bqtKTkyxqDhu4bhuqlWMsag4bqsKcOZMilPxqDhu5kpPjIpxqDhuqwpw5kyKU/GoOG6rClkxqDhu5kpPjIpw5PDk8OTxqDDueG6rOG7hsagMT5VxqDhuq0+Mcag4bqsKcOZMinGoOG6rOG6peG6u+G7tsagQGXhurHhu7bGoOG6rSnDmTIpxqAwWeG6tcagMsavMcag4bui4bua4bucU0/GoEA/MsagMlXhu4PGoOG7tjTGoChYMsag4bue4bua4buaxqApw6DGoOG6rSlVMcagKDxVw5PGoOG6tsagMeG6ozzGoOG6rSk5Msag4bu2NMag4bu2w5rhu7bGoOG6reG6ocagKeG6seG6tcag4bqtw5rhu7bGoOG6p+G7pjLGoOG7h+G6qVfhuq3GoDE+Vcag4bqtPjFPxqDhu7ZiMijGoDIpVeG6qcag4bu2KTxVxqDhuqclxqAgPDIpxqAyKCk8OzHGoOG6reG6pTMyKMag4bqt4bqlw6EyKE/GoOG7tinGrzHGoOG6pzThu7bGoOG6rTwm4bqpxqDhuq0pY8agMT5Vw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7mVXhurXhuq08MzLhu5bDlMOVPDEoxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7ljzhu5kjMuG6rSPhuqXhu5bGoOG6p+G6reG7gzAj4buK4buW4buBPOG7uOG6rSlNxqBS4bua4bua4bq14buHTsagKSM8KCnhuq1NxqDhu55U4bug4bq14buHTuG7lsag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bhu7gyw5Phu7RVM+G6rSlVMikpM1XDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7nuG7mlIv4bucUlLhu7jhu6Dhu5xQ4bui4bue4bucVOG6rVBQ4bue4bue4bugMOG7msOTIuG6tShM4bql4buK4bucUFHhu5bGoFUw4bqt4buK4buWdyg24bqtxqAxOjHGoDE+Vcag4bqtPjHGoOG7rTwxxqDhuqxWMuG7lsag4buBPOG7uOG6rSnhu4rhu5ZS4bua4bua4buWxqApIzwoKeG6reG7iuG7luG7nlThu6Dhu5bGoC/DlOG7mVbhu4PGoDE+Vcag4bqtPjHGoEBl4bqx4bu2xqDhuq3huqXDoTIoxqAyKTw64bqpxqAyKVfhuq3GoOG6t8ag4bu2w5rhu7bGoOG6rSk5Msag4buZKT4yKcag4bqsKcOZMilPxqDhu4bhuqlWMsag4bqsKcOZMilPxqDhuqwpZMag4buZKT4yKcag4bqtKeG6qcOg4bu2xqDhu4fFqMag4bqsKcOZMinGoOG6rOG6peG6u+G7tsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqwpOTLGoOG6rClkxqDhu5kpPjIpxqAww5nGoDHDoOG6rcag4bqt4bqlMzIoxqAyKcOqMijGoOG6rSk5Msag4bu2NMag4bu4PDsyxqDhuq0+4bu2KcagMT5VxqDhuq0+McagMik8OuG6qcagMilX4bqtxqDhu4fFqMag4bqsKcOZMinGoOG6rOG6peG6u+G7tsag4bq/xIM8xqDhu6BQxqApVcOTxqDhuqzhurnGoDLGrzHGoOG7ouG7muG7nFJPxqAxPlXGoOG6rT4xxqDhuq3huqXDoTIoxqDhurfGoOG6rSk5Msag4bqsKWTGoOG7mSk+MinGoEBl4bqx4bu2xqDhu7Y5MijGoDIpWTLGoOG6vjwj4bqtw7rDreG6tE/GoOG6p1XhuqnGoEA0xqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu6Lhu5wt4bui4bua4bui4buiT8ag4bu2VuG7g8agMT5VxqBAZeG6seG7tsag4bqt4bqlw6EyKMag4bq3xqDhu7bDmuG7tsag4bqtKTkyxqDhu5kpPjIpxqDhuqwpw5kyKU/GoOG7huG6qVYyxqDhuqwpw5kyKcagQGXhurHhu7bGoOG7tjkyKMagMilZMsag4bq+PCPhuq3DusOt4bq0w5PGoOG6tsag4bqtKTkyxqDhuqwpZMag4buZKT4yKU/GoDE2PMagMihl4bqvPMagQDrhuqnGoOG7tDw/4bqtxqBAPzLGoCg8VcagQHsyKcagOTIoxqDhu68mxqDhur7GrzLGoHbhu6QyKU/GoCnDoMag4bu2NMag4bu4PDsyxqDhuq0+4bu2Kcag4bqt4bqlw6EyKMagMT5VxqAyKTw64bqpxqDhuq3huqUzMijGoOG6rSk5MsOTxqDDuTw7MsagMlXhu4NPxqAoPFXGoEB7MinGoDkyKMagduG7pDIpxqDhuq3huqXDoTIoxqDhu6DGoOG6p8OZM8agMT5VxqDhuq0+Mcag4bqtKSMzxqDDouG6qeG7g8ag4bqt4bqlezIpxqDhur48I+G6rcO6w63hurTDk8ag4bqsKSMzxqA5MijGoHbhu6QyKU/GoOG7tlbhu4PGoDE+Vcag4bqtPjHGoEBl4bqx4bu2xqDhuq3huqXDoTIoxqDhuq3huqUmMsagQMOhMijGoEBX4bqtxqDhuqwpw5kyKcag4bqs4bql4bq74bu2xqAww5nGoOG6v2IyKMagQFfhuq3GoEA3xqDhu7RVelUyxqDhuq3DozzGoOG7h2HhurVPxqDhuq1YMijGoOG7tlUyKcag4bqtw5rhu7bGoOG6p1bhuqlPxqAyKTw64bqpxqDhu7YpV+G6rcag4bu4PDIpxqDhu7hl4bqzMijGoCApOTIoxqDhu7YpW8ag4bqt4bukM8agQDw64bqpxqAgPDsyxqDhu7YpM8ag4bu2VuG7g8agMT5VxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsagMcOZxqDhu7Y1MsagMMOZMcagMiYyxqDhuq0pZcOjMijGoCk8O+G6qcag4bqlPCYyKMag4bu2KTPGoOG7tlbhu4PGoDE+Vcag4bqtPjHGoOG6rCnDmTIpxqDhuqzhuqXhurvhu7bDk8agdj5VxqDhuq0+McagQGXhurHhu7bGoOG6reG6pcOhMijGoOG6t8agQFbhu4PGoOG6v8SDPMag4bq/fcagMig24bqtxqBA4buw4bu2xqDhu7Q8O+G6rU/GoOG6rSlWMsagMToxxqApw6MyxqDhu7bDmuG7tsagMDPhu6Q8xqAxPlXGoOG6reG6pcOhMijGoOG6t8agQFfhuq3GoCApw5rhu7bDk8ag4bq2xqDhuq0pOTLGoOG7huG6qVYyxqDhuqwpw5kyKU/GoCg8VcagQHsyKcagOTIoxqDhur7Ekcag4bq+xq8yxqB3KTPGoDDDmcagMcOg4bqtxqDhuq3huqUzMijGoDIpw6oyKMagKcOgxqBAWOG6qcag4bqtPCYyxqDhu7ZkVcag4buHxajGoOG6rCnDmTIpxqDhuqzhuqXhurvhu7bGoOG6reG6pcOhMijGoOG7tlbhu4PGoDE+Vcag4bqtPjHDk8ag4bu5MijGoHcpM8ag4bqt4bqlw6EyKMagUcag4bqnw5kzxqAxPlXGoOG6rT4xT8ag4bu4M8ag4bu2NMagIDwyKcagMigpPDsxxqDDmuG6tcag4bu4YzIoxqDhuq1h4bqtxqDhu7bDmuG7tsag4bu0PDsyxqDhurUpw5rhurXGoCBpxqDhuq0p4bqpWeG6rcag4bu2KcavMcag4bqnNOG7tsagMT5VxqDhuq0pIzPGoMOi4bqp4buDxqDhuq3huqV7MinGoOG6vjwj4bqtw7rDreG6tMagMiYyxqDhu7g8OzLGoOG6rT7hu7YpxqAxPlXGoOG7tmRVxqAoPFXGoEB7MinGoDkyKMagMOG6qTkyxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsag4bqtYeG6rU/GoDLGrzIoxqDhuqfhuqlX4bqtxqDhu7ZVM0/GoEBl4bqx4bu2xqDhuq0pZcOjMijGoDDDmjzGoEA/MsagQOG7sOG6rcagMeG6qVXGoCk/4bqtxqDhuq3hu6Q8xqDhuqXhuqnDoDIow5PGoMO6PMOaxqAxPlXGoOG7tMOaMsag4bqt4bukPMag4bql4bqpw6AyKMagMMOZxqBTxqAtxqBUxqAyKCl7MsagQMOhMigv4bu2VuG7g0/GoDHhuqM8xqAyxq8xxqAoPFXGoEB7MinGoDkyKMagdykzxqDhuq0p4bqpxqBAZeG6seG7tsagKcOjMsag4buc4bua4buaxqDhuq3huqU8O+G6qcagQMOhMijGoOG6reG6ucag4bqt4bqlw6EyKMag4bu2VuG7g8agMT5VxqDhuq0+McOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu7kyKMagdyjhuqnhu4MuMsagw7nDquG6qcag4buvMzIoT8ag4buZKWTGoOG6rX3hu7YpxqDhuqjhu5N34buVxqDhu4fFqMag4bqsKcOZMinGoOG6rOG6peG6u+G7tsag4bu2KTPGoOG7tDw/4bqtTcagdynDqjIoxqAyxq8xxqDhuq3huqVlxIPhu7bGoEBW4buDT8agMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG7tilbxqDhuq3huqXDoTIoxqDhuqXhu6Y8xqDhuqXDmuG7tk/GoOG6reG6u8ag4bq1KcOa4bqtT8agKDzDmsag4bu0w5oyxqDhu7bEkTIoxqAgKTkyKMag4bu2VTPDk8ag4bqs4bq5xqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu5xST8ag4bu2KT4yKcagw6Lhuqnhu4M6Msag4buHxajGoOG6rCnDmTIpxqDhuqzhuqXhurvhu7bGoEDFqMag4bqtKcOZMinGoDBZ4bq1xqDDueG6rOG7hsag4bqt4bqlw6EyKMagMT5VxqDhuq0+MU/GoMOi4bqp4buDxqApM+G7pOG7tinGoDDhu6Q8xqDhu7bDmuG7tsag4bq/YjIoxqDhuq3huqXDoTIoxqDhuq1Z4bq1xqDhuq3huqXhuqkyKMagQCzGoMOa4bq1xqDhu7hjMijGoMOi4bqp4buDxqDhuq3huqV7MinGoOG6vjwj4bqtw7rDreG6tMOTxqDhu5fDoTIoxqDhuq0p4bqvPE/GoOG7h8WoxqAoPFUzxqDhu7YpM8agw7nhuqzhu4bGoOG7uH3hu7YpxqDhur9jxqAgPDIpxqDhu7gzVTIpxqAyOTIoxqAyKCk8O+G6tcag4bqsKcOZMinGoOG6rOG6peG6u+G7tsag4bq1KWE8xqAp4bqx4bq1xqDhur/EgzzGoOG7tsOa4bu2xqBAw6MyxqDhur99xqDhu7Yp4bqp4buDJjLGoDE5Msag4bqt4bqhxqDhu7Ypw6nhu7bGoOG7tsOa4bu2xqAwxIPhurXGoOG6rVnhurXGoCnhuqlXMk/GoOG7tinhuqnhu4MsMsagKDxVM8agIGnGoOG6rSnhuqlZ4bqtxqDhu7Ypxq8xxqDhuqc04bu2xqDhu7YpM8ag4bu2w5rhu7bGoCnDoMag4bqt4bqlw6EyKMagMT5Vw5PGoOG7l2XhurHhu7bGoOG7tinDqTIoxqAyKVkyxqBA4buk4bqtxqDhuq08JuG6qcag4bu2KeG6qcOdMsag4bq+PCPhuq3DusOt4bq0T8ag4bu2VuG7g8agMT5VxqDhuq0+Mcag4bq3xqDhu4fFqMag4bqsKcOZMinGoOG6rOG6peG6u+G7tsag4bu0w5oyxqAgKcOaxqDhu7guT8agMsavMcagMsOZM8ag4bu2w5rhu7bGoOG6rSllw6MyKMagMMOaPMag4bqt4bqlMzIoxqDhur/DmcagMigzw5k8xqDhuq1bMinGoOG7tsSRMijGoEA/MsagQOG7sOG6rcagMeG6qVXGoOG6reG6pWXEg+G7tsagICk8xqDhuq0p4bqpxqApM+G7pOG7tinDk8ag4bqs4bql4bqpMijGoOG7tHsyKcag4bucxqDhuqfDmTPGoDE+Vcag4bqtPjFPxqDhuq3huqXhurnGoOG7tik8xqDhurUpPsagMihl4bqvPMag4bu4VjLGoOG6rSnhuqnGoDDFqDzGoOG7nOG7oMag4bqt4bqlPDvhuqnGoEDDoTIow5PGoMO5PDsyxqAyVeG7g0/GoOG6rSnhuqnGoDIpWeG6tcag4bu0ezIpxqDDouG6qVYyxqDhuq0zw5kyxqDhu4fFqMagQOG7pOG6rcagUOG7nk9Q4bugxqDhuq3huqU8O+G6qcagQMOhMigvMihl4bqvPMOTxqDhu4bDmuG7tsagQH0yKcag4bu2VuG7g8agMT5VxqDhuq0+McagMMOZxqDhu7ZW4buDxqDhuq3huqXDoTIoxqDhu7YpZMagMOG6u+G7tsag4bqt4bqlMzIoxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsagIDwyKcag4bqtP0/GoOG7h8WoxqDhuqwpw5kyKcag4bqs4bql4bq74bu2xqBAxajGoOG6v8OZxqBAVTIoxqAw4bq7Vcag4bu2KTYyxqDhu7ZW4buDxqAxPlXGoOG6rT4xxqBALMag4buHVuG7g8ag4bu44bq7MijGoOG6p+G7pjLGoOG6tSnDnTHGoHjhu5l44bq0xqDhu7ZX4bq1xqDhuq1bMinGoDLGrzHGoOG7ouG7muG7ouG7nsOTxqDhu4bhuqlX4bqtxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6ucag4buHVcag4buHZVVPxqDhu7ZW4buDxqAxPlXGoOG6rT4xxqDhu608Mcag4bqsVjLGoDDDmcagQOG7sOG7tsag4bqn4bumMsag4bqtPD8yxqDhur/huqlVT8agQGXhurHhu7bGoHcpVjLGoOG7uFYyxqDhuq3huqUzMijGoOG6v2IyKE/GoOG7tuG7psagMmXEg+G7tsag4bu0PD/huq3GoEA/Mk/GoOG6v3vGoOG6v1nhu4PGoOG7tlbhu4PGoDE+Vcag4bqtPjHGoEBl4bqx4bu2xqDhuq3huqXDoTIoxqDhuq3huqUmMsag4bq/YjIoxqBAV+G6rcag4bqsKcOZMinGoOG6rOG6peG6u+G7tsag4bqnKsagMFfhu4PGoOG6rSYyxqAww5nGoDE+Vcag4bqtPjHGoOG7rTwxxqDhuqxWMsOTxqDhur48O+G7tsagQGXhurHhu7bGoOG7tjkyKMagMilZMsag4bqn4bumMsag4bq1KcOdMcageOG7mXjhurTGoOG7tikzxqDhu7ZW4buDxqAxPlXGoOG6rT4xxqDhu608Mcag4bqsVjLGoOG6pyrGoCg04bq1xqDhurUpWDLGoCAp4busMijGoEB9MinGoOG6rSllw6MyKMagKTw74bqpT8agMlYyKMag4bu2VTPGoCg8w5rGoOG6reG6pX3GoCA8MinGoOG6rT9PxqDhuq3GrzIoxqDhuq0p4bqpxqAyKVnhurXGoOG7tikzxqB3KVYyxqDhu7hWMk/GoCg04bq1xqDhurUpWDLGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqAgPDIpxqDhuq0/xqAtxqDhu4fFqMagKcOgPMagQH1VxqDhurUpZcOjMijDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqk4bqvPMag4bq/YjIoxqBAV+G6rcag4buHxajGoOG6rCnDmTIpxqDhuqzhuqXhurvhu7ZPxqDhuq05PMag4buH4bqpOTzGoOG6vzrGoOG6rSl9xqDhuq3huqVXMsag4butPDHGoOG6rFYyT8ag4bqtKcavMcagICnhuqnGoOG7tinhurHGoOG6p1gxxqDhuqlX4bqtxqDhurfGoOG6reG6peG6qTIoxqDhuq1WMcagKeG6qeG7gzsyT8agMinDqjIoxqDhu7jFqOG7g8agKcOZMijGoMOi4bqpw5oyT8agIDwtYeG6rcagQGXhurHhu7bGoOG6p+G7qOG6tcag4buHP+G6tcagKDYyxqAow5kyKMOTxqB34bqhPMag4bu0WeG6rcagMMOZxqAyKcOqMijGoOG7uMWo4buDxqApw5kyKMag4bu0w5oyxqAxPlXGoOG6rT4xT8ag4bu2VuG7g8agMVnhurXGoDHhu6ThurVPxqDhuq3huqU1MsagMOG7rDLDk8agdynDqjIoxqDhu7Ypfcag4bu0w5oyxqApw5kyKMag4bq/4bqpPMag4bqtPjIpxqBAMzLGoEDhu6bGoDHhuq88xqAgKcOa4bu2Kcag4bqtKWXhurcyKMag4bqtKcOp4bu2xqDhur99xqAyKDbhuq1PxqAxOjHGoOG7tmRVxqAxPlXGoOG6v8OZxqAx4bqpVcag4bq/OsagMMOZMcagw6LhuqnDmcOTxqDhu5nDmjzGoDLhuqE8xqDhuq08PzIoxqDhu7ZkVcagMT5VxqDhuq0+Mcag4butPDHGoOG6rFYyxqDhu7Y0xqAwKsagICk5MijGoOG7tilbxqAww5nGoEDhu7Dhu7bGoOG6reG6pWUyKMag4bu2ZFXGoEBX4bqtT8agICk+xqApWeG6qcagMMOZMcagMiYyxqAxw5nGoOG7tjUyxqDhu7Thurc8xqDhuqfhurvGoOG7tilWMsag4bqtKcOZMilPxqAyKTw74bqtxqDhuq17MilPxqAxPzLGoCApw5rhu7YpxqDhu7ZkVcagMihl4bqvPMag4bu4VjLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsag4bqn4bqt4buDMCPhu4rhu5bhuq0j4buH4bqtLVUwPCgyTcag4bqlPCgp4bqtTuG7lsOUw5Xhuqfhuq3huqUzMijDlOG7k8OZPMag4bq/w5nGoOG7pjIpTcagdyg24bu2xqDDueG6qVcyw5Uv4bqn4bqt4bqlMzIow5TDlS/hurXDlA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]