(vhds.baothanhhoa.vn) - Với cương vị Bí thư Chi bộ thôn 12 xã Xuân Du (Như Thanh), ông Bùi Khánh Nghịch đã đóng góp không nhỏ vào việc tập hợp, đoàn kết Nhân dân chung sức xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXEkOG7lEXDteG7pDE7xajhur7hu5bhu7Lhur59YeG6vnvGr1nhur57PMOdWeG7pOG6vuG7miRZ4buk4bq+4buUxKjDneG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bq+4buPMTtZ4bukxJAv4buURcSQ4buUReG6vi7hur45TOG6vuG7uX3hu45Z4bq+4bq9fcSQL+G7lEXEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxKnhu5zhu4rGoMOKReG7tTrFqOG6vuG7ljE/WeG7pOG6vjfhu6rhur7hurnGr+G6vnvhu6Yx4bq+4bq74bumxajhur7hu5Ql4bq+e+G7piNZ4bq+4buG4buC4bq+OUzhur7hu7l94buOWeG6vuG6vX3hur5Dw7Xhu6Yx4bq+xanhu6bhu4pZ4bumROG6qOG6viNZ4buk4bq+4bq5XcWo4bq+w7Lhu6bhu4hZ4bum4bq+w7Xhu6Thu6bhu6rhu5bhu6bhur7hu5pM4bq+4bua4buyWeG7pOG6vuG7pOG7sijhur5W4bumI1nhu6Thur5Z4bum4bu44bq+N8Sow53hur43xahU4buW4bq+e+G7kCjhur7hu6YsKOG6qOG6vuG7msOdxKhZ4bq+VlJ74bq+w7Xhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bq+4buW4bumfVnhu6Thur4+MuG7luG6vjnhu45h4bq+xqA0WeG7pOG6vnvhu6bEqFnhu6bhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vlkjWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vlg6xajhur5Dw7XFqeG7j0Thur5WxahVfeG6vljhu5h94bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+SEfhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkbhu4Thu4QoOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8v4buWxqBZ4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7guG7guG7huG7hC/hu4bDjEnGoEjhu4ZG4buGRkZGe+G7hMONw4zhu4JHV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqwRkjDiuG6vuG7ild74bqww4rDteG7pDE7xajhur7hu5bhu7Lhur59YeG6vnvGr1nhur57PMOdWeG7pOG6vuG7miRZ4buk4bq+4buUxKjDneG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bq+4buPMTtZ4buk4bq+LuG6vjlM4bq+4bu5feG7jlnhur7hur19w4rhur44xajGoHvhu6bhurDDikhH4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikbhu4Thu4TDiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pFxqFZ4buk4bq+4bq5XcWo4bq+w7Lhu6bhu4hZ4bum4bq+w7Xhu6Thu6bhu6rhu5bhu6bhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7luG7suG6vn1h4bq+e8avWeG6vns8w51Z4buk4bq+4buWJVnhu6Thur7hu5okWeG7pOG6vsag4buOWeG6vnsl4buW4bq+4buPMTtZ4buk4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcWp4bumI1nhur7hu4bhu4Lhur45TOG6vuG7uX3hu45Z4bq+4bq9feG6vuG7luG7suG6vsOM4buA4bq+4bumJeG6vnvhu6bhu6jhur7DjEnhurLhur5XxKjhur7hu5okWeG7pOG6vuG7lMSow53hur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vuG7jzE7WeG7pOG6quG6vsO14bumNlnhu6Thur5ZTVjhur57PDE64buW4bq+4buaO8Wo4bq+Pj1Z4buk4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhur7hu6TDkyjhur5Z4bumxahTfeG6vlbhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhur7GoMOd4bq+4buWP+G6vj4u4bq+N+G7kHvhur7hu5bhu6bDlXvhur7hu6ZK4bq+e8OUWeG7pOG6vijhu6Yi4buW4bq+NyLhur7hu5bhu6bDneG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+4buW4bu0WeG6vuG7pkpZ4bq+4buW4bumUuG6qOG6vnvhu5Ao4bq+KX3hu4hZ4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur5XSuG7luG6vuG7puG7jn3huqjhur574bqj4bq+V1Thur7hu6Yl4bq+WeG7pOG7psOow53hur7hu5bhu4rDneG6quG6vsWpM+G6vlbhu6bFqOG6vnvhu6YjWeG6vuG7lE574bq+e+G7imHhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur7hu5bhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur7DtcWp4buP4bqo4bq+I1nhu6Thur7DteG7pOG7puG7quG7luG7puG6vjc6xajhur59YeG6vnvGr1nhur7hu5Yg4buK4bq+WOG7qFnhu6bhur7hu5pM4bq+4buWXVnhu6Thur43OsWo4bq+4buW4bumxajhur7hu5Ql4bqo4bq+WMOTe+G6vns84buQWeG6vjfEqOG6vuG7msOdxKhZ4bq+e+G7plXhur574bumI1nhur57xq/hu5bhu6bhur7hu5Y04buW4bq+e31hUVnhur57PH1hU1nhuqjhur434buQWeG6vuG7miVZ4buk4bq+4buaVeG6vuG7lMSo4bq+4buWw51Z4bq+4bumxahVfeG6vjxA4bq+w6Hhur5Z4buk4bum4bus4buK4bq+e+G7pjThu5bhur4+NOG6vuG7liDhu4rhur7hu5bhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhuqjhur57M+G6vuG7muG7suG6vijhu6bhu4h74bq+4bumfWHhur7hu5oxLOG7luG6vnvFqFnhu6bhur574bumw5RZ4bq+4buaw53EqFnhur5WUnvhuqjhur7hu5bhu6Z9WeG7pOG6vnvhu4ph4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bq+4buWIOG7iuG6vsO14bum4buOWeG6vsag4buOWeG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhurlLWeG6vnvhu6bhu45Z4bq+I1nhu6Thur7DteG7pOG7puG7quG7luG7puG6vns8MTrhu5bhur5W4bumxajhur43U+G6vuG7pjF94bq+V8So4bq+4buW4buIWeG6vuG7lCXhur7hu5bDlSjhur7hu5bhu4rDneG6vns8w51Z4buk4bq+w7l94buOWeG6vuG7miXFqOG6qOG6vjdT4bq+4bumMX3hur5ZTVjhur7hu4Lhu4Dhu4Dhu4Lhuqjhur7hu5oxLOG7luG6vsOqS1nhu6Thur4gYeG6vjlM4bq+4bu5feG7jlnhur7hur194bq+e8avWeG6vlnhu6bFqFRY4bq+4bukxag6xajhur574bumxahUfeG6vnvhu6bhu4pY4bq+4bukxajhu4rhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur57SsWo4bq+e+G7piNZ4bq+4buG4buC4bqq4bq+xqFZ4buk4bq+V8So4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5RLWeG6vlfhu6xZ4bum4bqo4bq+4buWMT9Z4buk4bq+ezw04buW4bqo4bq+WeG7ssWo4bq+4buaMSzhu5bhur5XxKhY4bq+4buaMSzhu5bhuqjhur5XfSNZ4bq+4buaw5N74bq+VyzFqOG6vsav4buW4bum4bq+4buWIOG7iuG6vnvhu5Ao4bq+e+G7plXhur5XUVnhur57PFFZ4bq+VyzFqOG6vsav4buW4bum4bq+4buW4buI4bq+WeG7puG7jlnhuqjhur434buo4bq+N+G7kGHhur4jWeG7pOG6vuG7mjEs4buW4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhur57PMOdWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vnvGr1nhur5Z4bumxahUWOG6qOG6vil9w6Hhur57POG7tlnhu6ThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bq74buy4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+V1vhu5bhur57PMOdWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vllLYeG6vj7FqFnhu6bhur5Y4buOfeG6vnvhu6Z94buYWeG6vuG7pMWoNuG7iuG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7piXhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7muG7qFnhu6bhuqjhur4jWeG7pOG6vsO14buk4bum4buq4buW4bum4bq+4buWMFnhu6Thur5XxKjhur5Z4bukMTvFqOG6vns8NOG7luG6vnvFqFIo4bq+4buaUlnhur57fWFRWeG6vnt9YVNZ4bq+4bum4bu04buK4bq+4bukxahLxajhuqrhur7DteG7pjZZ4buk4bq+4buWI1nhu6Thur43xahU4buW4bq+VzpZ4bq+WeG7puG7uOG6vns8w51Z4buk4bq+e+G7piNZ4bqo4bq+4buW4buy4bq+PjThur45fcOVe+G6vuG7psWoVFnhur7hu5Yg4buK4bq+I1nhu6Thur7hu5pTfeG6vlbhu6bFqFJZ4bq+WOG7tsWo4bq+WeG7pDE7xajhur57xahZ4bq+ezEuWeG7pOG6qOG6vmFRWeG6vnvhu45Y4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcO14bumO+G6vn1h4bq+e8avWeG6vuG7liDhu4rhur4jWeG7pOG6vsO14buk4bumxajhu5bhu6bhur5YxKjhur5W4bumxajhur574bumI1nhur7hu5ROe+G6vnvhu4ph4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bq+WSNZ4buk4bq+e+G7piNZ4bq+WDrFqOG6vnvhu6bhu6jhur7DjOG7gOG6vuG7piXhur7GoOG7jlnhur57PMOdWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vuG7mlN94bq+4buaJFnhu6Thur5X4bu0WeG7pOG6viBZ4buk4bq+4bumJeG6qOG6vuG7muG7slnhu6Thur7hu6Thu7Io4bq+e8WoU1nhur7hu5Yg4buK4bqo4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7liNZ4buk4bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bq+KX1R4bq+4bumMT9Z4buk4bqq4bq+w6okWeG7pOG6vnvhu6Y7xajhur4jWeG7pOG6vjfhu5BZ4bq+4buaJVnhu6Thur5Z4bukMTvFqOG6vsag4buOWeG6vuG7luG7pn1hVVnhur7hu5oqxajhur7hu5Y/4bq+4buWw5V94bq+4buW4buOYeG6vns8JFnhu6Thuqjhur7hu4go4bq+xqAiWeG7pOG6vlbhu6bDneG7iuG6vuG7puG7tuG7luG6vlbDo+G6vnvhu6Z94buQe+G6vjfEqMOd4bq+PktZ4bq+OX3DlXvhur7hu5pV4bq+WeG7jlnhu6Thur7hu5bhu4rDneG6vnvhu6Z94bq+WeG7puG7kCjhuqzhur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur5ZUijhur4+PVnhu6Thur43TVnhur5YxahZ4bum4bqo4bq+4bukTlnhur5WUnvhur574buoWeG7puG6vlfEqFnhu6Thur5Z4buk4bum4bus4buK4bq+OeG7sljhuqrhuqrhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw6rDk+G7luG6vuG7lMWoVHvhuqjhur57PMOdWeG7pOG6vjfFqFThu5bhur7hu6bFqFJZ4bq+4buaw5V74bq+WC7hur48JVnhu6Thur7hu5oxO1nhu6Thur7hu6TFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bqo4bq+I1nhu6Thur7DteG7pOG7puG7quG7luG7puG6vuG7mkzhur5Z4bumxahTfeG6vlfDlFnhur7hu5pSWeG6vnvhu5BZ4bq+WeG7psSo4bq+xqDhu45Z4bq+4buaVeG6vnt9YVFZ4bq+ezx9YVNZ4bqo4bq+N+G7kFnhur7hu5olWeG7pOG6qOG6vuG7pMWoS8Wo4bq+4bua4buIKOG6vnvhu6ZO4buW4bq+WE7hu5bhuqjhur574bumfWFSe+G6vijhu6Yi4buW4bq+WOG7tsWo4bq+WeG7pDE7xajhuqrhur7DteG7pjvhur7hu5rhu7Lhur5YxKjhur5Z4bumxahTfeG6vuG7piXhur7GoOG7jlnhur57PMOdWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vuG7mkzhur7hu6bFqFJZ4bq+4bumxKhZ4buk4bq+ezxNWOG6vljhu6J74bq+N30jWeG7pOG6vuG7msOVe+G6vuG7mlXhur454buOYeG6vsagNFnhu6Thur7hu5oxO1nhu6Thur5XxKhZ4buk4bqo4bq+WeG7psSo4bq+N01Z4bq+4bum4buy4buK4bqo4bq+WeG7pjHhur7hu6Yl4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bq+I1nhu6Thur7hurldxajhur7hu7VNWeG6vsOy4bumw53hu4hZ4buk4bqo4bq+I1nhu6Thur7hurldxajhur7hu7VNWeG6vsSpw53EqFnhu6bigKbEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bq5xKjhur7DteG7pH1hw5pZ4bq+xanhu6bhu6rhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur4t4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhur57PMOdWeG7pOG6vnvhu6YjWeG6vuG7luG7psOd4bq+4buUxahSe+G6puG6vuKAnHThur574bumI1nhur7hu5bhu6ZbWeG7pOG6vnsjxajhuqjhur7hu6bDmuG6vlnhu6bEqOG6vlnEqMOd4bq+4buW4buy4bq+Ocav4buW4bum4bq+WMav4buW4bum4bqo4bq+WOG7mH3hur574bumfeG7mFnhur5YxKjhur4jWeG7pOG6vsO14buk4bum4buq4buW4bum4bq+4buaUlnhur5XxKjhur7hu5Thu6hZ4bum4bq+YVFZ4bq+ezwu4bq+V0rFqOG6quG6vsahWeG7pOG6vsO14buk4bum4buq4buW4bum4bq+V8So4bq+WeG7pDE7xajhur48w5V74bq+4buW4buy4bq+fWHhur57xq9Z4bq+NzrFqOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqDhu45Z4bq+4buW4bumW1nhu6Thur57I8Wo4oCd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcO14bumO+G6vj404bq+4bua4buyWeG7pOG6vuG7pOG7sijhur7hu5YjWeG7pOG6vj4y4buW4bq+4buWIOG7iuG6vuG6ucav4bq+e+G7pjHhur7hurvhu6bFqOG6vuG7lCXhur7hurldxajhur7DsuG7puG7iFnhu6bhur7DteG7pOG7puG7quG7luG7puG6vljEqOG6vnsz4bq+WCV74bq+e+G7piNZ4bq+WeG7pOG7psOow53huqjhur574bumI1nhur7hu4bhu4Lhur7hu5pM4bq+xqDhu5hZ4bq+4buaw5R94bq+e8OdxKhZ4bq+OUzhur43U+G6vljhu7bFqOG6vljDk3vhuqjhur7hu5oxLOG7luG6vuG7liNZ4buk4bq+WeG7puG7kFnhur5XxKjhur574bumI1nhur7DtcWp4buP4bq+VsWoVX3hur5Y4buYfeG6quG6vsO14bumxahTfeG6vuG7piDhur57IuG7luG6vldK4buW4bq+4bum4buQfeG6vns8w51Z4buk4bq+4buaO8Wo4bq+Pj1Z4buk4bq+PsWoWeG7puG6vuG7psOdSnvhur5Z4bumMeG6vuG7ljE6xajhur7hu6bhu7jFqOG6qOG6vljhu4rhur7hu5bhu6bhu4ph4oCm4bq+4buaMSzhu5bhur454buy4buK4bq+4buU4bu44bq+WMSo4bq+e+G7puG7imHhur43xKjDneG6vuG7muG7suG6vlfEqOG6vllSKOG6vj49WeG7pOG6vjdNWeG6vljFqFnhu6bhuqrhur7DqsOT4buW4bq+4buUxahUe+G6qOG6vsOh4bq+e+G7pjLhu5bhur7hu5Yg4buK4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhur7hu5oxLOG7luG6vlnhu45Z4buk4bq+V1FZ4bq+PEDhur48VHvhur57PMOdWeG7pOG6vjfFqFThu5bhur7hu6TFqDbhur7hu6Thu6hZ4bq+N1Thur4+xahZ4bum4bq+OeG7ilnhu6bhuqjhur4+SuG7luG7puG6vuG7muG7nijhur5XxKhZ4buk4bq+OeG7sljhuqjhur7hu5YlWeG7pOG6vuG7miRZ4buk4bqs4bq+4bukxajhu4rhur7hu5rhu6hZ4bum4bqo4bq+xqDhu7RZ4buk4bq+4bum4bu24bq+4buWw53FqOG6vns84bu2WeG7pOG6vjfFqFThu5bhur5W4bumfWFSWeG6vuG7puG7tuG7luG6vlbhu6Z9YVJZ4bq+e8Soxajhur43xKjhur7hu5bhu7Lhur5Z4bumxahTfeG6vuG7luG7psavWeG7puG6vj7hu4jhu5bhu6bhur5W4bumfWFSWeG6vlbhu6bGr+G7luG7puG6vijhu6bhu4h74bq+ezzFqFVZ4bq+PjThur7hu6bhu7bhu5bhur4u4bq+4buW4buI4buW4bq+xqDhu7RZ4buk4bq+4bum4bu24oCmxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcahWeG7pOG6vsWpPDE/WeG7pOG6vuG7tU1Z4bq+4bq7S1nhu6bhuqjhur7hurvhu6Yg4bq+e+G7quG7luG7puG6vsaw4bq5w7Xhur3hur45TOG6vuG7uX3hu45Z4bq+4bq9feG6vlnhu6bhu5BZ4bq+OeG7onvhuqbhur7hu43EqOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buW4buy4bq+fWHhur57xq9Z4bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5YlWeG7pOG6vuG7miRZ4buk4bqo4bq+I1nhu6Thur7DteG7pOG7puG7quG7luG7puG6vld9I1nhur7hu6QxP1nhu6Thur5Y4buYfeG6qOG6vuG7msWo4bq+4buaw5R94bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6bDnUp74bq+4buaJVnhu6Thuqrhur7DteG7psWoU33hur5ZTVjhur4pfeG7iuG6qOG6viNZ4buk4bq+4buaTOG6vuG7ll1Z4buk4bq+NzrFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lj/hur4pfeG7ilnhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+WU1Z4buk4bq+4bukxahLxajhur4pfWFSe+G6vlnhu6bFqFN94bq+NyLhur43xahU4buW4bq+e0rFqOG6vuG7lj/hur4+LuG6quG6vsOqJFnhu6Thur574bumO8Wo4bq+4buWXVnhu6Thur7hu5bDlSjhur4gYeG6qOG6vuG7luG7psavWeG7puG6vil9YVNZ4bq+N8So4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+WeG7pDE7xajhur59YeG6vnvGr1nhur57SsWo4bq+4bua4buq4buK4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6vnvhu6YxO1nhu6Thur45fWFRWeG6vnvhu6bhu4pY4bq+4bukxajhu4rhur7hu6TFqDbhur7hu6Thu6hZ4bq+4buKWeG6vlnFqFnhu6bhur57POG7kHvhur57NOG6qOG6vijhu6bhu7RZ4buk4bqo4bq+4buW4bumPVnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur57VOG6vllKWeG6vjlM4bq+4bumJcWo4bqo4bq+KOG7puG7iHvhur7hu6Z9YeG6vuG7lEtZ4bq+Pk7hu5bhur43TVnhur7hu6bhu7Lhu4rhur7hu5okWeG7pOG6vuG7lMSow53hur7GoOG7jlnhur57JeG7luG6vuG7jzE7WeG7pOG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnigKbhur7hu5ox4buK4bq+e+G7piNZ4bq+4buG4buC4bq+ezwu4bq+e+G7psSoWeG7puG6vlgle+G6vns8w51Z4buk4bq+RuG6vnvhu6YjWeG6vlbFqFV94bq+WOG7mH3hur7hu5Yg4buK4bq+OUzhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bu1OsWo4bq+WeG7pjZZ4buk4bq+4bua4buyWeG7pOG6vuG7pOG7sijhur43xKjhur5LWeG7puG6vuG7pjEuWeG7pOG6vuG7liDhu4rhur5Y4buoWeG7puG6vuG7mj3FqOG6vjc6xajhur7hu5YlWeG7pOG6vuG7miRZ4buk4bqo4bq+I1nhu6Thur7hurldxajhur7DsuG7puG7iFnhu6bhur7DteG7pOG7psWo4buW4bum4bq+WeG7psWoU33hur5Xw5RZ4bq+4buaMSzhu5bhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5bDlSjhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur5Z4bukxKhZ4bum4bq+ezzDnVnhu6Thur574buwWeG7puG6vuG7pOG7psWo4bq+WeG7puG7kFnhuqjhur5W4bum4bucWeG6vnvhu6YxLlnhu6Thur7GoMOd4bq+4buW4buy4bq+WeG7psWoU33hur574bumxKhZ4bum4bq+e8av4buW4bum4bq+ezzDnVnhu6Thur4o4bumw51Z4buk4bq+ezzEqMOd4bq+4oCcxanDncSoWeG6vsag4buOWeG6vuG7msOdxKhZ4bq+VlJ74bq+OeG7jmHhur7GoDRZ4buk4bq+4buaO8Wo4bq+Pj1Z4buk4bq+N01Z4bq+4bum4buy4buK4bq+N8So4bq+KOG7psOdWeG7pOG6vns8xKjDneG6vnvhu6bFqOG6vuG7mn3hu4rhur5hUX3hur5ZMTrhu5bhur57SsWo4bq+4bua4buq4buK4bq+KOG7pjE/WeG7pOKAneG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxIN9e+G7psOdPMOKReG7teG7jlnhur7Eg1nhu6bEkC8oRQ==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]