(vhds.baothanhhoa.vn) - BHYT là chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, thực hiện BHYT toàn dân là tạo một cơ chế tài chính hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang tính công bằng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kzThuqh4w4rhu53DiuG6rOG7p1Hhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7ny10b+G7nT7hu5TEqMOK4bqs4bud4buMxKjhuqrhu51O4bqo4bul4buM4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bu4Pmbhuqvhu53hu4zhur7hu6fDiuG7ncOBeMOK4bud4bu54bqyw4rhu53hu57hu6LDiuG6rOG7kS/huqjhu5/hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTj7huqDDucOB4bub4buT4bu4Pmbhuqvhu53hurrhu6fhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bq8w7nDiuG6rOG7nVLhu53DiuG6rOG6qEXDueG7ncOK4bqoeMOK4budw4DFqeG6vuG7neG7nuG7p+G7nUHhu4Dhu53hu4xCw4rhuqjhu51B4bqo4bqqw7nhu53DksSC4budQcONw4rhuqzhu53DgEnDiuG6rOG7ncOSeOG7juG7ncOS4buxQcOy4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4bud4bu4Pmbhuqvhu53hu4zhur7hu6fDiuG7ncOBeMOK4bud4bq64bun4bud4buMxanhur7hu53hurzDjeG7jOG7nUHhu4jhu51B4bqo4bq24bud4buM4bun4bqq4budQeG6qELDiuG6qOG7neG6qOG7lMSow4rhuqzhu53hu4zEqOG6quG7neG6vOG7kEHhu53hu4zhuqrhurDhu47hu53hu7nGsOG6vuG7ncOAxrDhurzhu51B4bqo4bq+4bud4bq84buC4bqq4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu53DgOG7lEtB4bud4buM4bqq4bq2TuG7nUHhu7PDiuG7neG7nsSo4bqq4budQeG7pUHhu53DgURB4bqo4bud4bue4buQ4budQeG6qOG7q+G6vOG7ncOS4buAQeG7ncOS4buWQeG7neG6uOG6qOG7hOG6oOG7neG6vMO5w4rhuqzhu53hu4xCw4rhuqjhu51BR8OK4bqs4bud4bu54butw4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buHxKjhuqrhu53DiuG7iuG7neG6uuG7mkHhu51B4buSw7nhu51BxrDhu53huqjhurThu53hu4zhuqhIw4rhuqzhu51B4bqoQsOK4bqo4bud4buMw5NEw7Lhu51BR8OK4bqs4bud4buM4bulQeG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bu4PuG7hT7DsuG7neG7uD5m4bqr4bud4buMw5PhurDDiuG7ncOARMO54bud4bu54bunw4rhu53hu4zEkMOK4bqo4budw4Dhu6nhu53DgMWp4buM4budw4Dhu5RLQeG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53hu4zhu5rhu47hu51P4buOw7nDiuG7neG7jMOT4buCw4rhuqzDsuG7ncOA4buvQeG7neG7ueG6quG6tOG7jOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51BR8OK4bqs4bud4buM4bulQeG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53DgEjhuqrhu53hu4zhu5RLw4rhuqzhu53hu4zhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54bud4buexKjhuqrhu53DgMON4bud4bu5w7nhur7hu51O4bqo4buS4bud4bu4Pmbhuqvhu53DiuG6rOG7p1Hhu51B4bunw4rhuqzhu51Bw7nhur7hu43hu50x4bqoR8OK4bqs4budQeG6qMSQ4bud4buM4burw4rhuqzhu53hu57hurLhu53Dkkjhu53hurrhu5RLw4rhuqzDsuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7jOG6qMO54bq84bud4bqs4bqqw7nhu53hu7g+ZuG6q+G7nUHhu4bDiuG7ncOA4buUS0Hhu53huqjhu5RMw4rhuqzhu53DgURB4bqo4bud4bue4buQ4budUeG7neG7jOG6tuG7neG7nsSo4bqq4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53DiuG6rOG7p1Hhu51B4bunw4rhuqzhu51Bw7nhur7hu53huqjhu4jDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqtCw4rhuqjhu53DgOG6tsOK4bud4bqo4bq24buM4bud4buM4bqo4bulw4rhuqzhu51yL+G7oeG7o+G7n8O6w7Lhu53hu4zhur7hu6fDiuG7neG7jMSQw4rhuqjhu51B4buA4bud4buMw5PhurDDiuG7nXDDsuG7n+G7neG7jMOT4bqq4bq04buO4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7uD5m4bqrw7Lhu53DgMWp4buM4bud4buMVeG7neG6uuG6tOG7neG7ucO54bq+4budTuG6qOG7kuG7neG7jMOT4bqww4rhu511dMOycmvhu53DtcOAxanhu4zhu53DusO6w7LDunRr4bud4bq44bq24bud4bqo4bq+xalB4bqo4bud4bu4PuG7hT7hu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53huqzhuqrDueG6vsO0w7Lhu53hu4xV4bud4bq64bq04budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu53hu4zDk+G6sMOK4budw4BEw7nhu53hu7nhu6fDiuG7neG7jOG6qMO54bq84bud4bqs4bqqw7nhu53hu7g+ZuG6q+G7ncOS4bqu4bud4buM4bqq4bq2TuG7neG7jOG7kEHhu53hu4zhu6vDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7neG7uD7hu4U+4bud4buMxJDDiuG6qOG7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu53DgOG6tsOK4budw4rhu6vhurzhu53hu6Hhu6Phu6Hhu6Phu53DgMWp4buM4bud4buMw5PhurDDiuG7ncO64buja+G7jeG7nT3DguG7ncOAxanhu4zhu53DgOG7lEtB4budQeG6vsOK4budw5JI4bud4oCcecOK4bud4buM4buUS8OK4bqs4oCd4bud4buMw5PhurDDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DiuG6qOG6quG6tOG6vOG7neG7nuG7kOG7neG7uD7hu4U+4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53hurrhu45Hw4rhu53DiuG6qOG7s8OK4budw4Dhu5RLQeG7ncOS4bua4budT+G7jsO5w4rhu53hu4x44bq8w7Lhu51B4bqoxJDhu53DgMWp4bq+4budw5Lhu6Xhu4zhu53DksO54bq+4budQeG7ksO54bud4bu4PuG7hT7hu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzDsuG7nUHhu5LDueG7neG6q8SQw4rhuqjhu53hu5JRw7Lhu50+PTQjw7Lhu51i4bu4NCPhu53hu4zEkMOK4bqow7Lhu53DkuG7muG7nU7huqhI4bqq4bud4bqoS07hu53huqjhuqrhurThu47hu51P4buOxrDhu51B4buSw7nhu51B4bulQeG7ncOSTMOy4bud4bu5w7nDisOy4budw4rhuqzhu6fDiuG6qMOy4budw4Dhur7hu6fDiuG7neG7jOG6qMOCw7Lhu51BeU7hu53hu5JRw7Lhu51B4bqoQsOK4bqo4budT+G7jlHhurLDiuG7nUHhu6VB4bud4bqo4buOUeG6tMOKw7Lhu53hu4zhuqhE4budUOG7qcOy4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu51O4bqoSOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hurjhuqjDueG6quG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7nUHhuqhCw4rhuqjhu53DkuG7pUHhuqjhu53hu7g+4buFPsOy4bud4bu4PmbhuqvDsuG7neG7uD7huqs04bud4buMw5PhurDDiuG7ncOARMO54bud4bu54bunw4rhu43hu53hu7jhurDDiuG7nUHFqcOK4bqo4budw4Dhu4DDsuG7neG7uD7hu4U+4bud4buMxJDDiuG6qOG7neG6q+G6qMO5w4rhuqjhu50+4buAw7nhu53DgOG7qeG7neG7nuG7s8OK4budw4Hhu5DDiuG6rOG7neG6uuG6qsOK4bqo4bud4bqo4bq+xanhu4zhu53DgEnDiuG6rOG7neG7ucON4budQeG7pUHhu53huqzhuqrGsOG6quG7nU7huqjhu6VOw7Lhu53DgOG7r0Hhu53hu7nhuqrhurThu4zhu53hurrhu6fhu53hu4zhuqjDuVHhu53DgMOM4bqq4bud4bqoQ8OK4bqo4bud4buM4bqo4buWQeG7neG7jMOT4buOUeG6ssOK4bud4buM4bqoR8OK4bqs4bud4bqs4bqqw5VO4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu53DgcO9w4rhu53DiuG6qOG7s8OK4bud4buM4bqo4buWQeG7ncOAw71R4budw4Dhu5Lhu53huqjhu4jDiuG7neG7nuG6suG7neG7ucaww4rhu51B4bqoeeG7jOG7ncOK4bqoeMOK4bud4bue4burw4rhu51B4buSw7nhu53hu7g+ZuG6q+G7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqnDueG7juG7nXLhu53DiuG7q+G6vOG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7nTLhu47hu7Phu4zhu53hu7g+ZuG6q+G7ncOS4bucw7nhu53DgMOM4bqqw7Lhu53hu7nDjOG7ncOS4buOw4rhuqzhu53DiuG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7n3Hhu51B4buA4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53hu4zhuqjhu47hu7PDiuG7neG6ukvhuqrhu53DiuG6qOG7lOG7neG6vEzhu53Dk8ONw4rhuqzhu51P4buOUeG6ssOK4bud4bq6S+G6quG7neG6uOG6qOG7peG6vOG7nUHhuqjhu6LDueG7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4bu4PmbhuqvDsuG7neG7jOG7q8OK4bqs4bud4bq84buWQeG7neG6qOG7lEzDiuG6rOG7nUHhu5LDueG7neG6vMON4buM4budw5JI4budw4BI4bqq4bud4buM4buUS8OK4bqsw7Lhu53DgOG7r0Hhu53hu7nhuqrhurThu4zhu53hurrhu6fhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DiuG6rOG6qMOo4bq+w7Lhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDiuG7neG7jMONQeG7neG7jOG6qOG6qsOC4buO4budw5JIw7Lhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu51B4buA4budQUfDiuG6rMOy4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqo4buOw41B4budw4HhuqrhurTDiuG7neG7ucaw4bq+4bud4buMw5NL4budUOG7qeG7neG6qMON4bqq4buN4bud4bqr4buOUeG7ncOK4bqo4bqq4bqww4rDsuG7neG7nuG6quG6tEHhu53DgeG7jlHhu53hu4zDk0Phu53huqzhuqrhu6Lhu53hu57hu6LDiuG6rOG7ncOASOG6quG7neG7jOG7lEvDiuG6rOG7neG7jOG6qMO54bq84bud4bqs4bqqw7nhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7nuG7t8OK4budQeG7hsOK4bud4bqs4buvTuG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nULhu4zhu53hurjhuqjhu4Dhu53hurjhuqjhu6vDisOy4bud4buM4bqo4bulQeG6qOG7neG7jOG6qOG7lkHDsuG7ncOK4bqoeeG7jOG7neG6uuG7p+G7neG7nuG6quG6tEHhu51P4buOxrDDiuG7neG6ulLDsuG7neG6rOG6quG7peG6vOG7ncOS4bul4buM4budw4DGsOG6vOG7neG7ucaw4bq+4budw5Lhu5zhu53DgeG7kMOK4bqs4bud4bqo4bqq4bq04buO4budT+G7jsaw4budw4rhuqzhu45Jw4rhu51P4buOw5rhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hurjhuqjhuqrhu53huqzhuqrhu6Xhu53DgURB4bqo4bud4bue4buQ4budUeG7neG7jOG6tuG7neG7jOG6quG6tk7hu53hu4zhu5BB4budw4Dhu5RLQeG7ncOA4bqq4bqy4buO4budQeG6qMSQw4rhuqjhu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53hurrDjeG7neG7jMOTQ8OK4bqo4bud4buMQsOK4bqo4budw4DDlcOK4bqsw7Lhu53hu4xCw4rhuqjhu53DgOG7kuG7nUHhu5LDueG7nUDhuqhCw4rhuqjhu51O4bqo4buS4bud4bue4bun4budQeG6qELDiuG6qOG7ncOS4bulQeG6qOG7neG7jOG6qEfDiuG6rOG7neG7jOG7jlHhurbDiuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hurjhuqjhu6Xhurzhu51B4bqo4buiw7nhu53hu7nhurTDiuG6qOG7neG7uD5m4bqr4buN4budNOG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7n8O6w7Lhu53hu7g+4buFPuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53DgOG7qeG7neG6uFLhu53huqhLTuG7ncOAScOK4bqs4bud4bq44bqo4bul4bq84budQeG6qOG7osO54bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7nsSo4bqq4buddeG7oeG7nUHhu4jhu53Dkkzhu53hurjhuqjhu6Xhurzhu51B4bqo4buiw7nhu53hu7nhurTDiuG6qOG7jeG7neG6q8OT4bq+w4rhuqzhu53DgOG7gMOy4bud4buM4buOUeG6tsOK4bud4bqrw5Phu47DiuG6rOG7neG7lOG7iMOK4bqs4budQeG7gOG7neG7oeG7nUHhu4jhu53Dkkzhu53hurjhuqjhu6XhurzDsuG7nUHhuqjhu6LDueG7neG7ueG6tMOK4bqo4budw7UxQOG7uMO0w7Lhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu53hu4zEkMOK4bqo4budQeG7gOG7neG7n3Lhu51B4buI4budw5JM4budMUDhu7jDsuG7nXPhu6Phu53hu7nhurTDiuG6qOG7neG7nuG6quG6tMOKw7Lhu51O4bqo4buGw4rhuqzhu53hurjhuqjhu6Xhurzhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu53huqjhu45R4bq0w4rDsuG7nXLhu53hu4zDk8Wp4bq84budUeG7neG7jOG6tuG7nUHhu4jhu51P4buOw7nDisOy4budw4Dhu4jDiuG7neG7nkTDs+G7nXPhu5/hu6Phu53hu4zDk8Wp4bq84budUeG7neG7jOG6tuG7nVDhu6nDsuG7nU7huqjhu5RKw4rhuqzDsuG7neG7jOG6qEThu53hu4zDk3nDiuG7neG6uFLhu53huqhLTuG7ncOAScOK4bqs4bud4buM4bqoR8OK4bqs4budT+G7jsO54bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hu57huqrhurTDiuG7ncOAw7nhu53hurjhuqjhur7DueG7neG6qOG7jlHhurTDisOy4budT+G7jsO54budw4Dhu4DDsuG7neG7jOG6quG6tuG7jOG7neG6uOG6quG6tOG6vOG7neG7nuG6suG7neG7jOG6qErhuqrhu53huqzhuqrDucOK4bud4bue4bun4budQeG6qOG6quG7nU7huqhC4budw4Dhuqrhu53hurrFqeG6quG7nUHhuqjhur7hu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5M94bq2w4rhu53DisO5UeG7neG7n+G7o+G7o2vhu51B4buI4budw5JM4budMUDhu7jhu53hu7g+ZuG6q+G7ncOA4bup4bud4bq64bqq4bqww4rhu53hu4zhuqhHw4rhuqzhu53DgeG7ouG7neG6uuG6quG6tOG7juG7nTFA4bu44bud4bu4Pmbhuqvhu53hu57hu6fhu53hurjhurbhu4zhu53Dikjhuqrhu53hu4zDk+G7mkHhu53hu4zhu45R4bq2w4rhu53huqjhu63DiuG6rOG7ncOK4bqs4bunUeG7nU/hu47DueG7neG6qOG6tOG7neG7jOG6qEjDiuG6rOG7neG7jOG6qEfDiuG6rOG7neG7jOG6qsOK4bud4bqs4bqq4bul4bq84budw4BEw4rhuqjhu53hu7g+ZuG6q+G7jeG7nT3DguG7neG7jMWp4bq+4budw4DhuqrhurLhu47hu53hurjhuqrhurTDiuG7neG7jOG6qOG7juG7s8OK4bud4bq6S+G6quG7nUHhuqjhur7hu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDiuG7ncOA4bqq4budMUDhu7jhu53hu7g+ZuG6q8Oy4bud4bu4PuG7hT7hu53hu4zEkMOK4bqo4budw4Dhu6nhu53hu4xCQeG6qOG7nUHhu5pB4budTuG6qEjhuqrhu53huqhLTuG7neG7nsSo4bqq4bud4bqpTOG7nWbhu53hu4zhurbhu53hurxM4budw5PDjcOK4bqs4budQeG7iOG7ncOSTOG7nTFA4bu44bud4bu4PmbhuqvDsuG7neG7jMWp4bq+4budw4DhuqrhurLhu47hu53hurjhuqrhurTDiuG7nUHhuqjhur7hu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hu7nhurTDiuG6qOG7nUHhu4Dhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7ncOS4bua4bud4bq64buaw7nhu51B4bqo4buCw4rDsuG7neG7jOG7q8OK4bqs4bud4buM4bqo4bqw4bq84budw4rhuqzhu45Jw4rhu53hurrhu5pB4budQeG6qOG6vuG7neG6uOG6qOG7juG7neG7nuG7mkHhu53hurjhuqjhu6Xhurzhu51B4bqo4buiw7nhu53hu7nhurTDiuG6qOG7neG7uD5m4bqr4buN4budPuG6quG6tMOK4budw4rDuVHhu51BR8OK4bqs4bud4buM4bulQeG7neG6uOG6qMO54bqq4bud4buM4bqo4bulQcOy4bud4bq8TOG7ncOTw43DiuG6rOG7ncOASOG6quG7neG7jOG7lEvDiuG6rOG7neG7jOG6qMO54bq84bud4bqs4bqqw7nhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7jOG7s07hu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4bud4bue4bun4bq+4budw4rhuqjhu4Dhurzhu53DgEjhuqrhu53hu4zhu5RLw4rhuqzhu53hu4zhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54bud4bu4Pmbhuqvhu53huqjDjeG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu43hu50j4bq+4budw5JI4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7uD5m4bqr4bud4bqow43hu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqo4budQeG6qOG7lMO54budUOG7lsOK4bqs4bud4buexKjhuqrhu53hu4zhuqrhurLhurzhu53DiuG7q8OK4bqs4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6uOG6qOG6quG7nUHhu6VB4budw4rhuqjhu4Dhurzhu53DgEjhuqrhu53hu4zhu5RLw4rhuqzhu53hurjhuqjhu6VB4budw4DhurLhu47hu53DgMWp4buM4bud4buMVeG7neG6uuG6tOG7nUHDueG6vsOy4bud4bq8w43hu4zhu53Dkkjhu53DiuG6qOG7gOG6vOG7ncOAxanhu4zhu53hu4xV4bud4bq64bq04bud4buM4buOUeG6tOG7jOG7ncOASOG6quG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvhuqhK4bqq4bud4bqs4bqqw7nDiuG7neG7jMSo4bqqw7Lhu53DiuG6rOG6vuG7p+G6quG7neG7jOG7q8OK4bqs4budQeG7lErDiuG6rOG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zhu6VB4bud4buM4buOUeG6sMOK4bud4buMw5Phu45R4bqyw4rhu53hu57hurLhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4budTuG6qOG7pU7hu53hurrhu47hu7Phu4zhu53hu7g+ZuG6q+G7ncOAw4Lhu53hurzhu4rhuqrhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDisOy4budQeG7pUHhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZB4bud4bqo4bqqw4Lhu47hu53hu57hurLhu53hurpL4bqq4budQkHhuqjDsuG7neG7jMOT4bulQeG6qOG7ncOK4bqo4bqq4bq04bq84bud4buM4bqow7nhurzhu53huqzhuqrDueG7neG7uD5m4bqr4buN4bud4buF4bulQeG7ncOARMOK4bqob+G7nTPhu4rhuqrhu51B4bulw4rhu53hu7nDjeG7neG7jOG7jlHhurDDiuG7neG7jMOT4buOUeG6ssOK4budTuG6qMaw4bqq4bud4bq64bun4bud4bq8w43hu4zhu51B4bulw4rhuqjhu53hu4zDuVHhu53Dikjhuqrhu53DgeG7p+G6quG7ncOA4buUw7nhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqo4bud4bu4PuG7hT7DsuG7neG7uD5m4bqr4budw4DhurbDiuG7neG7nsSo4bqq4bud4buMxqDDiuG6rOG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7ncOBeMOKw7Phu53hu4zhu45R4bqww4rhu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7neG6qOG6quG6tOG7juG7nU/hu47GsOG7nU7huqjGsOG6quG7neG6rOG7scOK4bud4buexKjhuqrhu51B4bqoeeG7jOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7ncOBREHhuqjhu53hu57hu5DDsuG7neG7jOG6qOG7peG6quG7ncOAw43hu51B4buYw4rhuqzhu53DiuG6qOG7lOG7neG7jOG7pUHhu51O4bqo4bq+w4rhuqzhu51O4bqo4buQQeG7neG7nuG7kOG7nUHhu5LDueG7ncOAw43huqrhu53DiuG6rOG7mOG7nUHhu6XDiuG7neG7ucONw7Lhu51BR8OK4bqs4budQeG6qOG7lkHDsuG7neG7nuG6quG6sMOK4budQeG6qOG7lkHhu53DiuG6rOG7p8OK4bqo4bud4bu4PuG7hT7hu43hu43hu43DsuG7neG7uD7hu4U+4bud4buMxJDDiuG6qOG7ncOS4bqu4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7neG6uOG6tuG7neG6qOG6vsWpQeG6qOG7nU7huqhI4bqq4bud4bqoS07hu53hu57EqOG6quG7neG6qUzhu51m4bud4buM4bq24budQeG6qMSQ4budw4DFqeG6vuG7nUHhu6VB4budQeG7iOG7ncOSTOG7nTFA4bu44bud4buM4burw4rhuqzhu51B4buUSsOK4bqs4bud4bq44bqqw4Lhurzhu53hu4zDk8O54bud4buM4bqo4buS4bud4buM4buQQeG7neG6uOG6qOG7peG6vOG7nUHhuqjhu6LDueG7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4bu4Pmbhuqvhu53hu57hu6fhu51P4buOxrDDiuG7neG6ulLhu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqoeMOK4budw4DhuqrhurLhu47hu53hu4zDk0Thu53DisON4bqq4bud4buMw5PDleG7ncOAxrDhurzhu53hu7nGsOG6vuG7ncOAw5XDiuG6rOG7ncOK4bqs4buUSuG6qsOy4budw4DDlcOK4bqs4bud4buM4bqoxILDsuG7ncOAw5XDiuG6rOG7neG7jOG6qErhuqrhu53huqzhuqrDucOK4budw4DhuqrhurLhu47hu53hu4zDk0Thu43hu53hu7jhurDDiuG7nUHFqcOK4bqo4budw4Dhu4DDsuG7neG7jOG6qOG7lErDiuG6rOG7nVDhu45R4bqww4rhu53hurjhuqrDguG6vOG7neG7jMOTw7nDsuG7ncOT4bun4budw5Lhur7hu6Xhu4zDsuG7ncOA4bulw4rhuqjhu53huqzhuqrhu6Xhu53hu57huqrhurRB4budQeG7jsOK4bqs4bud4buWw4rhuqzDsuG7ncOS4buc4budw4Hhu5DDiuG6rOG7neG7jOG6qOG7jkhBw7Lhu53huqjhu4DDueG7nUHhuqh54buMw7Lhu53hu57hu7Phu4zhu53hu4zhu5Thu51R4bud4buM4bq24bud4bue4bun4bud4buMQsOK4bqo4bud4bqoS07hu53hurpS4budQeG7pUHhu51B4bqoxJDhu53DgETDiuG6qOG7nUHhuqjhu45R4bqww4rhu53hurxHw4rhu53DiuG6qOG7reG6vOG7ncOKeMOK4bqs4budQcO54bq+4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53hurjhuqjhu6Xhurzhu51B4bqo4buiw7nhu53hu7nhurTDiuG6qOG7neG7uD5m4bqrw7Lhu53huqjhu5TEqMOK4bqs4bud4buMxKjhuqrhu53DkuG7muG7neG6qOG7p+G6quG7neG6uuG7hsOK4bqs4budQeG7ksO54budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bu54bq0w4rhuqjhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPuG7lMSow4rhuqzhu53hu4zEqOG6quG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7jOG6vuG7p8OK4budw4F4w4rhu53hu7nhurLDiuG7neG7nuG7osOK4bqsw7Lhu5004bqs4bunUeG7neG7uD5m4bqr4bud4buH4bqq4bq04buM4budNMO54bq84budw7Xhu58vdMO04budw4rhu6vhurzhu53DisO5UcOy4bud4buexKjhuqrhu51B4bqo4buS4budw4DhurLhu53hu4zDk+G7jlHhurLDiuG7neG7jOG6qEfDiuG6rOG7neKAnEDhuqjhu47DiuG6rOG7neG7jMO5UeG7nVB4UeG7ncOB4buaw4rhuqzDsuG7nU7huqjhu6Xhu4zhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7nkPhu53DkuG7lkHhu53hurjhuqjhu4ThuqDhu53hu4zhur7hu6fDiuG7ncOBeMOKw7Lhu53hu7g+4buFPuG7neG7jMSQw4rhuqjhu53DgOG7qeG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG6uOG6qMO54bqq4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqjhur7FqeG7jOG7ncOAw43DiuG6rOG7nVLhu53DiuG6rOG6qEXDucOy4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7ncOA4buA4bud4buM4burw4rhuqzhu51B4buUSsOK4bqs4budTuG6qEjhuqrhu53huqhLTuG7neG7nsSo4bqq4budQeG7pUHhu51B4buI4budT+G7jsO5w4rhu53hu7nhu6Xhur7DsuG7ncOA4bun4bqq4budw4BEw7nhu51O4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu51B4bulQeG7nU7huqjhu4DDiuG6rOG7ncOS4buaw7Lhu53hu7nhu6fhuqrhu53hu57huqrhurbhu4zhu53hu57hurLhu51S4budw4rhuqzhuqhFw7nhu53DiuG6qHjDiuG7neG7nuG7q8OK4budQeG7ksO54budQeG6qELDiuG6qOG7ncOS4bulQeG6qOG7neG7uD5m4bqrw7Lhu53hu4zDveG6vOG7nU/hu47DucOK4bud4buMw5Phu4LDiuG6rOG7nUHhu5LDueG7nUHhuqhCw4rhuqjhu53DkuG7pUHhuqjhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51B4buOw41B4budw5JIw4rhuqzhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53DgXjDiuG7neG7nuG7p+G7nUHDjcOK4bqs4budw4BJw4rhuqzhu43hu5EvTuG7k+G7kcOB4bqq4bue4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhurzDkuG6vi3huqDhurrhuqDhurzhuqDDiuG7jG9Ow7nDk8O5LeG7ueG6vsOTw4HhuqDDky3DgeG6quG7nsOz4bu54bq+w5PDgeG6oMOTb8OS4bq+4bq64bqqw4Hhu53Dk+G6oMOB4bud4buf4buN4bujTuG7jMOz4bq8w5Lhur4t4bu54bq+w5PDgeG6oMOTLcO54bq64buMb+G7ncOS4bq+4bq64bqqw4Hhu53Dk+G6oMOB4bud4buNck7hu4zDs07DucOBw4HhuqrDiuG6rG/hu5/hu43hu6NO4buM4budceG7jeG7o07hu4zhu53hu5/hu43hu6NO4buM4budceG7jeG7o07hu4zDs+G7ucO5QeG6uOG6rMOT4bq+4buOw4rDgW/hu4kpKSkpw7rDuuG7m+G7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4bu54budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhurzDkuG6vi3hu7nhuqrDgeG6qi3huqbhur7DiuG7jC3hu6DhuqDhuqrhuqzhuqjhu4xvw4rhur7Dk+G6vMO54bq64bub4buTNMON4bqq4budw4Hhu47DiuG6rOG7nUHhu6VB4bud4buM4bqoR8OK4bqs4budw4DhuqrhurRO4bud4buMw5Phu45R4bqyw4rhu53hu4zhuqhHw4rhuqxv4buRL+G7ueG7k+G7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Mt4bud4bqr4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4budw4rhuqzhuqjhuqrhurDhurzhu50y4buO4buz4buM4bud4bu4Pmbhuqvhu53DiuG6qOG7reG6vOG7ncOAxrDhurzhu53hu7nGsOG6vuG7ncO5w4rhu53DkuG6qsOK4bqo4budUOG7qeG7neG6qMON4bqq4bud4bue4bun4budw5Lhu5rhu51O4bqo4bul4buM4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bu54bqyw4rhu53hu57hu6LDiuG6rOG7nUHhu5LDueG7ncOAeeG7jOG7ncOK4buUxKhB4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7ky3hu53huqnhu5ZB4bud4bq44bqo4buE4bqg4budQcONw4rhuqzhu53DgEnDiuG6rOG7neG6rOG7scOK4bud4bq64bqq4bqyw4rhu53hu57EqOG6quG7neG7uD5m4bqr4bud4buM4bq+4bunw4rhu53DgXjDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Mt4bud4bu4PuG7hT7DsuG7neG7uD5m4bqr4budLeG7neG6q8OT4buQ4budQcON4buM4budQeG6qELDiuG6qOG7nUHhu5LDueG7neG6qOG6tOG7neG7jOG6qEjDiuG6rOG7ncO5w4rhu53DkuG6qsOK4bqo4budUOG7qeG7neG6qMON4bqq4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7ky3hu53huqvhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54bud4bu4Pmbhuqvhu53hurrhu6fhu51P4buOUeG6ssOK4bud4bq6S+G6qsOy4bud4buMw5Phu6VB4bqo4budw4rhuqjhuqrhurThurzhu51B4buSw7nhu53hu4zDjOG7nUHhuqjhu5ZBw7Lhu51B4bul4budw4rhuqh4w4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTLeG7neG7uD5m4bqr4budQeG6qOG6qsO54budw5LEguG7neG6rOG7pcOK4bqo4budw4rhu6/DiuG6rOG7nUHhuqjhuqrhu51O4bqoQuG7neG6uOG6qOG7peG6vOG7nUHhuqjhu6LDueG7neG7ueG6tMOK4bqo4bud4buexKjhuqrhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hurzhu7FB4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53hurzFqcOK4bud4buMQsOK4bqo4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7ky3hu51A4bulQeG7neG7jMOM4budQeG6qOG7lkHDsuG7nUHhu6Xhu53DiuG6qHjDiuG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7neG7jEjhu4zhu51B4bqoQsOK4bqo4budw5Lhu6VB4bqow7Lhu51O4bqo4bulTuG7neG6uuG7juG7s+G7jOG7neG7nuG6suG7neG7uD5m4bqr4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7ky3hu53huqvhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54bud4bu4Pmbhuqvhu53DgMOC4bud4bu5xrDhur7hu53hu57hurThu53DkuG7lkHhu53hurjhuqjhu4ThuqDhu53hu7nGsMOK4bud4buM4bqoeMOKw7Lhu53huqzhuqrDueG7ncOAQ8OK4bqo4bud4bue4bun4budQcONw4rhuqzhu53DgEnDiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Mt4bud4bqr4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4bud4bu4Pmbhuqvhu53huqjDjeG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu53DgMOC4budQeG6qOG7q+G6vOG7ncOS4buAQeG7ncOS4buWQeG7neG6uOG6qOG7hOG6oOG7nUHhuqjhur7hu53hurzhu4Lhuqrhu53hu4zhuqjhu6fDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6rOG6qsO54budw4BDw4rhuqjhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTLeG7neG6peG6qOG7peG7jOG7ncOAw43DiuG6rOG7nUHhu47DjUHhu53hu57hu7PDiuG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7jOG6vuG7p8OK4budw4F4w4rhu53hu4zhuqjDueG6vOG7neG6rOG6qsO54bud4bu4PmbhuqvDsuG7nU7huqh5w4rhu53DgHnhu47hu53hurzhu5BB4bud4buM4bqq4bqw4buO4budw4DFqeG7jOG7neG7jMOT4bqww4rhu53DuuG7o2vhu53DgXjDiuG7ncOSSOG7neG7jOG6qMO54bq84bud4bqs4bqqw7nhu53hu7g+ZuG6q+G7neG7nuG7p+G6vuG7ncOK4bur4bq84bud4buh4buj4buh4buj4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7ky3hu53hu7g+ZuG6q+G7nS3hu53huqt54bq84bud4buM4bqoxILhu53hu57hu6fDiuG6rOG7nUHhuqjhu6vhurzhu53DkuG7gEHhu53DkuG7lkHhu53hurjhuqjhu4ThuqDhu53DiuG6qHjDiuG7ncOBeMOK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7ky3hu53huqvhur7hu6fDiuG7nVDhu6nhu53huqjDjeG6quG7nUHhuqjhu47DiuG6rOG7neG7jMO5UeG7ncOAw4Lhu53hu5/hu6Phu6Nr4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4F4w4rhu51B4buA4bud4buM4bqoxILhu53hu7g+ZuG6q+G7jeG7kS9O4buT4buRL8OB4bqq4bue4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07DmeG7juG7jOG6qOG6vsOT4bub4buTNOG6rOG7jlHhuqTDiuG7neG7h+G7q8OK4bud4bqr4bul4bq84budw7U84bqq4bul4bq84budw4BIQeG7neG7uD7hu4U+4bud4buMxJDDiuG6qMO04buRL07hu5M=

Nguyễn Văn Tám (Giám đốc BHXH tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]