(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa hè, nắng nóng khiến da tiết nhiều mồ hôi, cộng với bụi bẩn, có thể làm trẻ dễ mắc một số bệnh ngoài da. Các bệnh ngoài da tuy không nguy hiểm nhưng gây khó chịu cho trẻ. Nếu không điều trị kịp thời dễ gây biến chứng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bud4bug4buqxajhu55CT8agxajhu6BCw5Lhu4BCw5Phu6DGr0I/KuG7kEI/Ksavxajhu55C4bumLOG7gELhu6DDqOG6tC/hu6BEw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4buD4buO4buAw5LhuqrDgsSpLOG7gELhu6DDqMSCQsWoScWo4bueQsWo4buoxajhu55Cw5nhu6BQ4buUxahCw5Lhu4BCP1Dhu5Q/QsWo4bugUOG7ljpC4bumWELhu6BWUMSCQsOTWcWo4bueQl3hu7ZQQk8uUEJPTcWoxIJCw5Phu6hCP+G7oOG7mkLhu6Thu4Lhu6ZCPyrhu5BCw5Lhu5xC4bumScOTQuG7plk/QiZXQk/GoMWo4bugQsWo4buexq/hu4JQQsOS4buA4bquQuG6reG7hsOTQk/GoMWo4bugQsWo4buexq/hu4JQQsOS4buAQj86MELDmeG7oFbFqOG7nkLFqOG7njowQuG7oFDhu5rhu6ZCxajhu6Apxajhu55C4buexKgwQsOZ4bug4buoQsOT4bugUzpCw5Phu6DGr0I/KuG7kOG6rkJq4buUOkLDmeG7oFbFqOG7nkLhu4xQ4buWOkI/KlNCw5lTJEI/4bug4bu4UELDkuG7nELhu57EqDBCT1Dhu5TFqELDk+G7oDzFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgmrhu6Bbxajhu55CT8agxajhu6BCxajhu57Gr+G7glBCw5Lhu4BCP+G7oCnhu7jFqOG7nkLhu57DjCRCI0I/KuG7kELFqOG7oCnhuqLhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRPQiY/MOG7pOG7juG7t+G6quG7pibGry1PUMOSUC3hu6LGr8WoPy0i4buOUOG7nuG7oD/huqJCxajGryrhu6bhu4Dhu6ThuqrDguG7n1bhu6ZCJkYw4bq0L0/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7n1bhu6ZCJkYwQipKP0Ik4bugw51CT1Dhu5TFqEIjQj8q4buQQuG7juG7pkI/Ksavxajhu55C4bumLOG7gELhu6DDqMSCQsWo4bugSj9C4buk4buCQj8q4buQQsWo4bug4busQsOSKeG7tlBCRUI/OsOdUOG6rkJq4bueOjDhu5jFqELFqOG7oMSoxahCw5Phu6BRxajhu6BC4buk4buCQj8qxq/FqOG7nkI/4bug4bu4UEI/UOG7lD9Cxajhu6jFqOG7nkLFqHvDk8SCQuG7plhC4bugVlBCPyrhu5BCP1Dhu5Q/QsWo4bugUOG7ljpCw5nhu6BWxajhu55CP+G7oMav4buGP0Iq4buAQuG7jClAw5NC4bug4buUP8SCQjxC4buM4buwxajhu55CPyrGr8Wo4bueQlfFqOG7nkJP4buCUEI/UOG7lD/huq5CxKlQxqDFqOG7nkJXxajhu55CT+G7glBCP1Dhu5Q/QsOS4bucQk9TQk8uUMSCQuG7nuG7oMOVP0JPUz9Cw5lRxahCw5nhu6BQ4buUxahC4buk4buCxahCw5Lhu4BCxajDnVBC4buk4buYxahCxajhu6BQ4buWOkImTcWoQsWo4bug4busQuG7pErhu6ZCP0rhu6ZC4bum4buCOkLhu6BYxajhu57EgkLhu6bhu7DDk0I/4bug4buCxajhu6BCPz7FqOG7nkLhu4zhu4bhu6bEgkLDk+G7qELDmeG7oFBCw5Lhu4IwQuG7jMOMw5Phuq5C4bufVuG7pkImRjBC4buexKgwQsWo4buePOG7gELFqOG7nuG7hjDEgkLDmeG7oFDhu5TFqEJPw5VC4bueR1BCxajhu6BQ4buWOuG6rkLhuq3hu6Dhu7JC4bueR1BCw5Phu6hCP+G7oOG7mkLhu57EqDBCw5Phu6BAP0Lhu6TGr8OVP0IqWFBCxajhu6BQ4buc4bumQsOZ4bugOk3FqOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvROG6vsSQ4bq4L8OJw4rDksSQRMOKQ0NDQz/hurxFw4lFQ+G6vMOJ4bukROG6rsOaJOG7nuG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhuq3hu4bDk0JPxqDFqOG7oELFqOG7nsav4buCUELDkuG7gEI/OjBCw5nhu6BWxajhu55Cxajhu546MELhu6BQ4bua4bumQsWo4bugKcWo4bueQsWo4buUOkLDmeG7oFbFqOG7nkLhu4xQ4buWOkI/KlNCw5lTJEI/4bug4bu4UELDkuG7nELhu57EqDBCT1Dhu5TFqELDk+G7oDzFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tE9CJj8w4buk4buO4bu34bqq4bumJsavLU9Qw5JQLeG7osavxag/LSLhu45Q4bue4bugP+G6okLFqMavKuG7puG7gOG7pOG6qsOCxKkuxahCxajhu6Dhu7A/4bq0L0/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgsSpLsWoQsWo4bug4buwP0Lhu6Thu4JC4bumWT9CPyrGr8Wo4bueQsWo4bugW8Wo4bueQk/GoMWo4bugQsWo4buexq/hu4JQQsOS4buAQj8q4buQQuG7oOG7gDBC4buew4wk4bquQuG7ieG7gkI/UsWo4bugQj8q4buExajhu55CXVDhu5jhu6ZCP8av4buCxahCT1lCxajhu4DFqOG7nkLhu6RWxajhu55CXeG7gkI/w51Cw5Phu6A8w5NCIDrFqOG7nkIlOuG7gMWo4bugxIJCw5Phu6AhQjDhu5Q6QsOSxq9CPy5Cw5NLOkLhu57EqDBCxajhu5jFqOG6rkLhuqdQ4buaOkLhu6BQxqDFqEJP4buAxahC4buMSzpC4buk4buCQuG7jOG7rEImKcWo4bueQipYUELFqOG7qMWo4bueQuG7nsSoMELhu4zhu4A6QsWo4bugPMOTxIJCw5JLxahCw5JLxahC4bum4buW4bumQl09Qirhu4BCw5Phu6BGMELhu6YhQl3hu4JCP+G7oOG7gsWo4bugQibDlMav4bquQmrhu6Dhu7A/QuG7puG7sMOTQiNCxajhu6Bbxajhu55CXVNCPypRQuG7jMOMw5NCT1DGoD9Cxajhu6ApQuG7plZQQj8q4buYxajEgkLDk+G7hsWo4bugQuG7pihQQsOT4buoQj/hu6Dhu5pC4buexKgwQk9Q4buUxahCw5Phu6A8xajhu55CxajDjMWo4bueQsWo4bugKUJdUOG7mOG7pkI/ScOTQj9Vxajhu6BC4bum4buEw5Phu6BCIMav4buAxajhu55C4bug4buAxajhu57EgkJdUMagw5NC4buMUOG7ljpCPypTQsOTS8WoQsOZUOG7mMWoQj8qUuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tE9CJj8w4buk4buO4bu34bqq4bumJsavLU9Qw5JQLeG7osavxag/LSLhu45Q4bue4bugP+G6okLFqMavKuG7puG7gOG7pOG6qsOC4bqt4bugV8OTQuG7pCPhurQvT8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bqnxqDFqOG7oELDk+G7oFfDk0Lhu6QjQj/hu6Ap4bu4xajhu55CIDpKP0Lhu6BQxqDFqEI/KuG7mMWoQuG7psOMP8SCQuG7jEs6QsWo4bugSj9C4buk4buCQiU64buAxajhu6BC4bumKFBCXeG7gkLhu6ZQxqDFqOG7nkLDkyHhu4BCPyrhu5Dhuq5C4bqnxqDFqOG7oEIgRjBCKuG7gELDmeG7oFBCXVBCw5nhu6A6TcWoQuG6tsOT4bugIUIw4buUOkLhu6Thu4JCPy5Cw5NLOkJd4buCQuG7pFDhu5jFqELDk0s64bqyQiDEqOG7pkLFqOG7oEwkQsOT4bu0Qj/hu6Dhu5pCJTrhu4BCw5Phu4bDk0Jd4buUP0I/4bugKeG7tMWo4buexIJCPypLMEIgKeG7tsOTQuG7oOG7gDBCw5NWxahCPyosxajhu55C4buMVz9CXeG7gkLhu57EqDBCT8agxajhu6Dhuq5CxKks4buAQuG7oMOoQirhu4BCxajhu6BQ4buWOkLhu6ZYQuG7oFZQQsWo4buYxahCxajhu546MELDk+G7tELDk+G7oFfDk0Lhu6QjQsOT4buCxajhu55CP0jFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6p8agxajhu6BCIDpKP0Lhu6BQxqDFqEJd4bu2UELFqOG7oFvFqOG7nkJP4buoxajhu55Cxagp4bu2w5NC4bugUsWo4bugQj8q4buqxajEgkLDksOUJMSCQibhu4A6Ql3hu4JQQuG7nlDhu7jEgkJP4buoxajhu55Cxagp4bu2w5NC4buMLsOTQsOSS8WoxIJCw5Phu6hC4bumIUIqWFBCXT3EgkLhu4zhu6jFqOG7nkJdRjBC4bum4buCOkJd4buCxajhu57huq5CcCrhu5BC4buO4bumQk9TQk/GoMWo4bugQsOZ4bugVsWo4bueQiZXP0LFqOG7oCnFqOG7nkI/4bugKeG7uMWo4bueQk9TQiYpxajhu55C4bug4buEw5Phu6BCI0IlOuG7gMWo4bugQl0sxajhu55Cw5Phu6hCXeG7lD9Cw5Phu6BXw5Phuq5C4bur4buUP0LDk+G7oFfDk0Lhu6QjQipKP0LDkuG7nELhu6TEqDBC4buk4buAxahCJuG7gMWo4bueQsOT4buGw5NCXSzFqOG7nkLDkuG7gELhu6Thu4LFqOG7oELDmeG7oOG7hsOTQsWo4buUOkJPU0LDksSoMELDklPDk+G7oELDkyHhu4BCXeG7lD9Cw5Phu6BXw5Phuq5C4bqt4bugV8OTQuG7pCNCw5Phu6hCP+G7oOG7mkLhu6Thu4DFqEIm4buAxajhu55CXSzFqOG7nkLDmeG7lELDk0zFqMSCQuG7nsSoMEJdUOG7mOG7pkLhu6Dhu4TDk+G7oEJP4buEw5Phu6BC4bugOjDhu5Q/QuG7nkvFqELhu4zhu6jhuq5C4buh4buAOkLDmeG7oFBCT8avxajhu55CXUYwxIJCP+G7oCnhu7jFqOG7nkLhu4zhu5pC4buk4buEUEJd4buUP0I/4bugxKjhu6ZC4bukxKg6QsOS4buCUOG6rkJq4buUOkLhu6bDlELDmeG7oFbFqOG7nkLhu4zhu5pCMUJd4buCQsOZUyRCP+G7oOG7uFBCw5Phu6Bb4buAQsOT4bugxq9CPyrhu5BCw5Phu6hCP+G7oOG7mkLDkk7FqELhu4zhu5TFqEJPxqDFqOG7oEJdUOG7mOG7pkLDk0s6Qj/hu6BMxajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu6tQ4buY4bumQsOTSzpCP+G7oEzFqELDk+G7qEI/4bug4buaQiThu6Dhu4Y/Qj8qUOG7msWoQibhu4A6QsOZ4bugUEJPU0LDk+G7oFfDk0Lhu6QjQsOSxq9C4bukUOG7mMWoQsOTSzpCw5nhu6A6TcWo4bquQuG7q1Dhu5jhu6ZCw5NLOkI/4bugTMWoQiBGMEIq4buAQibhu4A6QsOZ4bugUEIk4bug4buGP0LDk+G7oFfDk0Lhu6QjQsOZ4bugxq9Gxajhu55CxJBCPzpLxajhuq5CcCpQxqA6QsOT4bugPMWo4bueQuG7nljhu6bhuqJCJOG7oCxC4bumw4w/xIJCxajhu6BKP0Lhu6Thu4JCJOG7oCxC4bumUELhu6ZJP8SCQuG7jFBCP1Dhu5o6QlE/xIJCw5Phu6hC4bum4buGOkI/Ksavxajhu55Cxagp4bu2w5NCP1Dhu5o6xIJCP0jFqOG7nkLhu6A6MOG7lD9C4buGJMSCQsOTPMWo4bueQsOZ4bug4bu2JEJd4buCQuG7jOG7gDpCw5nhu6Dhu7Yk4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0T0ImPzDhu6Thu47hu7fhuqrhu6Ymxq8tT1DDklAt4buixq/FqD8tIuG7jlDhu57hu6A/4bqiQsWoxq8q4bum4buA4buk4bqqw4Lhu6tQ4buY4bumQsOS4buAQsOT4bu0QuG7jFPhu4DhurQvT8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bqnST9C4buMSzpCT8agxajhu6BCXVDhu5jhu6ZCw5Lhu4BCw5Phu7RC4buMU+G7gELhu6BSxajhu6BCP+G7oOG7gsWo4bugQuG7oOG7gDBCw5Phu6rFqELhu57hu7BQQuG7pOG7gkLhu55Q4buAUELhu4zGr+G7hMWoQl1Q4buY4bumQsOS4buAQsOT4bu0QuG7jFPhu4BCw5NKJEI/UcWo4bug4bquQuG7h1Dhu4BQQuG7jMav4buExahCxajhu4IwQuG7pOG7gsWoQsOS4buAQsOTIeG7gEI/KuG7kEJd4buCQj8q4buQQibhu7RCJlDFqOG7oELDk+G7qELFqOG7oFvFqOG7nkJPUOG7mjpC4bugUMagxahCw5nhu6Dhu4bDk0I/4bugKeG7uMWo4bueQibGr0Jd4bu2UELhu6Thu4LFqELDkuG7gEJPUsWo4bugQj/hu6Ap4bu4xajhu55Cxajhu6Ap4bqiQl1Q4buY4bumQsOS4buAQsOT4bu0QuG7jFPhu4BCw5Phu6hCP+G7oOG7mkIgOko/QuG7oFDGoMWoQiNC4bumw4w/xIJCw5nhu6A6NDpCP+G7gDDEgkLDk+G7oMSoxajEgkLFqOG7nnvDk0LDkyHhu4BCPyrhu5Dhuq5C4butOko/QuG7oFDGoMWoQsOT4buGw5NC4buM4buG4bumQk/hu4DFqELhu4zhu6xCw5nhu6BWxajhu55CKuG7rkIq4buAxajhu6BC4bueUOG7tlDEgkLFqMOdUELhu6YuxahC4buM4busQuG7pFBCP1BCXeG7gkIm4buAOkLhu6ZZP0LDmeG7oMavRsWo4bueQj/hu6Dhu7hQQuG7nlDhu4DFqELFqOG7nknFqEI/4bugUkLDk+G7oDow4buaxahCP+G7oOG7gsWo4bugQuG7pi7FqELFqCnhu7bDk+G6rkJwKuG7kELDk+G7qELDkko6QuG7oFDGoDpCxajhu5484buAQsWo4bue4buGMELDmeG7oOG7qELDk+G7oFM6xIJCXeG7tlBCPyrhu5BC4buk4bu2xahCP+G7oFJCw5Isxajhu55CP+G7gDBC4bueR1BCxajhu5484buAQsOT4buqxahCPyrhu5BCJuG7tEImUMWo4bugQj/hu6BSQiU6SjBCw5nhu6Dhu6jDk8SCQik9xahC4bumUsWo4bugxIJCPyrDjcWoQj8q4buww5PEgkLhu6Dhu4AwQj/hu6A8w5NC4bueUErDk+G6rkLEqS7FqELFqCnhu7bDk0LDk+G7qEI/4bug4buaQuG7pOG7gMWoQipZxajhu55CXeG7gkLhu55ZJELhu6Thu4RQQj/hu6Dhu4LFqOG7oELhu6YuxahC4buk4bu2xajEgkIm4buAOkLhu6ZZP0I/4bug4bu4UELhu55Q4buAxahCJuG7kkLhu4zhu6jFqOG7nkI/4bug4buCxajhu6BCXUYwQsOZ4bugVsSCQl3hu4LFqOG7nkLFqMSoOkLFqOG7oCnFqOG7nkLDmeG7oFbFqOG7nkJPxq/FqOG7nkI/KuG7qMOT4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4burUOG7mOG7pkLDkuG7gELDk+G7tELhu4xT4buAQuG7nlDhu4BQQuG7jMav4buExahC4bum4buExahCP1HFqOG7oELhu6Thu4JCP+G7oOG7uFBC4buMUOG7muG7pkLDk+G7hsOTQj8qUMagOkLDk+G7oDzFqOG7nkJdUOG7mOG7pkLDkuG7gELDk+G7tELhu4xT4buAQiNCPyrhu5jFqEI/4buGUEIk4bug4buGP0I/4bugKeG7uMWo4bueQiA6MOG7mMWoxIJCxajhu6BQ4buWOkLhu6RLxahCXeG7gkLDk+G7qEI/w53FqEI/4bugKeG7tMWo4bueQirhu65CKuG7gsWo4bueQj8q4buYxahCw5Lhu4Dhuq5C4bqp4buAQj8q4buQQuG7pDvDk0LFqOG7gjBCw5Phu6hCP+G7oOG7mkJPU0JdUOG7mOG7pkJPWVBCxajhu6BQ4buc4bumxIJCIDpKP0Lhu6BQxqDFqELDk+G7hsOTQuG7pOG7tiRCJj7FqOG7nkLDkuG7gjBCXeG7gkLDk+G7qEIme0IgOko/QuG7oFDGoMWoQipXUELhu6TGr+G7hMWoQiZJw5NCP1dCw5Lhu4Dhuq5CcFLFqOG7oEI/KuG7hMWo4bueQsWo4buePOG7gELFqOG7nuG7hjBCP0jFqOG7nkLFqOG7oFDhu5Y6QuG7oOG7tMWoQsOZ4bugUELDk+G7gsWo4bueQuG7nkdQQsWo4buePOG7gEJd4buCQsOS4buAQuG7pDvDk0LFqOG7gjBCw5Moxajhu55CT1NCw5nhu6BWQsWoPD9CXeG7gkLDk+G7oEYwQsOSU8OT4bugQl3hu4LFqOG7nuG6rkLhu6tQ4buY4bumQsWo4bugUOG7nOG7pkLDk+G7qEI/4bug4buaQuG7pOG7gMWoQipZxajhu55CKuG7gELFqOG7nsav4buCUEJdLMWo4bueQsOS4buAQuG7pOG7gsWo4bugQsOZ4bug4buGw5NCxajhu5Q6QsOZ4bugVsWo4bueQsOT4buoQk9QxqDFqEIk4bug4buGJELhu4xQ4buWOkI/KlNCT8agxajhu6BCXVDhu5jhu6ZCw5Lhu4BCw5Phu7RC4buMU+G7gELDmVMkQj/hu6Dhu7hQ4bquQuG6p8agxajhu6BCXVDhu5jhu6ZCw5Lhu4BCw5Phu7RC4buMU+G7gEIjQj8q4buQQuG7juG7pkJd4buCQj8q4buQQibhu7RCJlDFqOG7oELDk+G7qELDk+G7hsOTQj8qUMagOkLDk+G7oDzFqOG7nkLDmeG7oOG7hkLhu55QV8Wo4bueQsWo4bug4buAOuG6rkLhu4nhu4LFqELDkuG7gELFqOG7oOG7hDBCw5NG4bumQuG7nlBXxajhu55Cxajhu6Dhu4A6QsWo4buYxahCw5Lhu5xCT1NCXVDhu5jhu6ZCxajhu6BQ4buc4bumQj/DncWoQj/hu6Ap4bu0xajhu55CJsSoOkI/4bu2UELhu6Thu7YkQk9Q4buaOkJPUkLDkyHhu4BCw5Lhu4Dhuq5C4bqpxq9C4buM4buoxIJCPyrhu4bFqOG7oEIqIVBCKsavQsOTS8WoQuG7jCnhu4BCPyrhu5BCP+G7tlBCT8agxajhu6BCXVDGoMWoQsOZ4bug4buG4bumQsWo4bugTMWoQk9Q4buUP0Im4bu24bumQl3hu4JC4buMUOG7ljpCPypTQuG7jDvFqOG7nkLDk+G7hsOT4bug4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0T0ImPzDhu6Thu47hu7fhuqrhu6Ymxq8tT1DDklAt4buixq/FqD8tIuG7jlDhu57hu6A/4bqiQsWoxq8q4bum4buA4buk4bqqw4LhuqfGoMWo4bugQj86MOG7lMWoQuG7plhC4bugVlDhurQvT8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCaknFqOG7nkLFqOG7qMWo4buexIJCw5Phu7RCP+G7oOG7mkI/UOG7lD9CKuG7gELFqOG7oFDhu5Y6QuG7plhC4bugVlBCXeG7gkLhu4zEqDBC4buk4buCQsWo4bueOjDhu5jFqELFqOG7oMSoxahCw5JOxahCP+G7tlBCP1LFqOG7oEI/KuG7hMWo4bueQl1Q4buY4bumQj86MOG7lMWoQuG7plhC4bugVlDhuq5C4buL4bugUEI/KuG7kEJPU0JPxqDFqOG7oELFqOG7gjDEgkLDk+G7qELDk+G7hsOTQk9Q4buaOkLhu6BQxqDFqELhu6YuxahCxagp4bu2w5PEgkImTcWoQuG7pFBCP1DEgkLhu4zhu6xCw5Lhu4BCI0JdLMWo4bueQsOT4buoQsWo4bugUOG7ljpCPzow4buUxahC4bumWELhu6BWUELFqOG7oClC4bukKcWo4buexIJCxajhu557w5PEgkI/KuG7hsWoxIJCw5PDneG6rkJwKuG7kEI/4bugKeG7uMWo4bueQsWo4buePOG7gELFqOG7oFDhu5Y6xIJCxajhu6BKP0Lhu6Thu4JCw5nhu6BQQj8q4bu4UELFqOG7qMWo4buexIJCKuG7gELhu6ZYQuG7oFZQ4bquQuG6q+G7lkIk4bug4buqxajhu55Cw5nhu6BQQuG7puG7qMWo4bueQj/hu4AwQj8q4buQQiZJw5PEgkLDk+G7hsOTQl3hu5Q/QuG7nkdQQsOS4bucQk9TQj8qSzBCICnhu7bDk0Jd4buCQk9TQl1QQsOZ4bugOk3FqEI/SsWoQsOTVsWo4bueQuG7nsSoMEJPWVBCxajhu6BQ4buc4bum4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0T0ImPzDhu6Thu47hu7fhuqrhu6Ymxq8tT1DDklAt4buixq/FqD8tIuG7jlDhu57hu6A/4bqiQsWoxq8q4bum4buA4buk4bqqw4Lhu4nhu7hQQsOZ4bugOjDhu5jFqEIk4bug4buqxajhu55Cxajhu54+4buAQk/GoMWo4bugQsOS4buAQsOT4bugxq9CPyrhu5DhurQvT8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bur4buCxq9C4bumLOG7gELFqEnFqOG7nkLFqOG7qMWo4bueQk/DlULDkuG7nELhu4zDnULhu6ZYQuG7oFZQ4bquQuG6qcavQl1MMMSCQsWo4buYxahCw5Phu6Dhu7DFqEIlOkvFqELhu4bGr0Ik4bugLELhu6BAJELhu6Ys4buAQsWo4buoxajhu57huq5C4bqt4bugxq9CT8OVQuG7psOMw5NCw5Phu4bDk0Lhu6TGr+G7hFBCJTpLxahC4buGxq9CXUZQQk9Wxajhu55Cxajhu6DDlEI/4bugxq/hu4bFqOG7nkJd4buCQibhu4bFqOG7nkLhu6bhu4I64bquQmrhu5jFqEI/4bug4buAMEIlOkvFqELhu4bGr0I/4bugKeG7uMWo4bueQiA6MOG7mMWoQsOT4bugxq9CT8OV4bquQuG6rUvFqELDk+G7oDpNxahCT1NCw5Phu4bDk0Lhu6TGr+G7hFBCw5nhu6BIxahCT1bFqOG7nkJdRlBC4bum4buW4bumQuG7jOG7mkLhu55QOyRCT8OVQj/hu6BK4bumQuG7plhC4bugVlDhuq5CauG7mMWoQj9J4bumQsOT4bugxq9CT8OVQj/hu6Ap4bu4xajhu55CIDow4buYxahC4bug4bu0xahCJsavQl3hu7ZQQuG7pizhu4BC4buk4buExajhu6BCxajhu6Apxajhu55Cw5nhu6BWxajhu55Cxajhu5jFqEI/SeG7pkIlOuG7hkLFqOG7oFDhu5Y6QuG7pEvFqOG6rkJq4buYxahCw5Phu6DGr0JPw5VCP0nhu6ZCT8ONxajhu55Cxagp4bu2w5NCSuG7pkJd4buCQibhu4A6QsOZ4bugUEI/SeG7pkIgxq/FqOG7nkLDk0vFqELhu6Thu4A6QsOZ4bugVkI/4bugTD9Cxajhu6Dhu4DFqOG7oEJd4buCQj/hu6BMP0LDmTVCw5Phu6DGr0JPw5Xhuq5CauG7mMWoQiZ9QsOSLsWo4bueQsOT4buGw5NC4bukxq/hu4RQQsOZ4buO4bumQsOT4bugV8Wo4bueQsOTVsWoQj8qLMWo4bueQsOT4bugxq9CT8OVxIJCPzowQsWo4bugUOG7mMWoQsOTS8WoQj/hu6Dhu4Dhu6ZCw5nhu6BGxq9CMULDmVDhu5TFqELDkyHhu4BCT+G7hsOTQiZV4bquQuG7i+G7oFBCw5Phu6DGr0JPw5VCKuG7gELFqOG7nsav4buCUEI/KuG7uFDEgkLFqOG7mMWoQk9WUELDmeG7juG7pkLDk+G7oFfFqOG7nkLFqEnFqOG7nkLDk+G7oMavQk/DlULhu4zhu5pCT0bGr0JdxqBCw5Lhu4Dhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jw4bugKeG7uMWo4bueQiA6MOG7mMWoQsOT4bugxq9CT8OVQjpXxajhu55Cxagp4bu2w5NCPyrGr8Wo4bueQsWo4bue4buCMELhu4zhu5pC4buMRuG7pkJPRsavQuG7pClAxajhu55Cxagp4bu2w5NCw5M6xajhu55Cw5NKJELhu4whQsOT4bugxq9Cw5Phu7RCP+G7oOG7mkLDk+G7hsOTQk/DleG6rkLhuq3hu6hCP+G7oOG7mkLDk+G7oMavQk/DlUJIxahCP+G7oOG7mOG7pkLDk+G7hsOTQuG7pMav4buEUEI/KuG7hlBCw5PEqDBCw5Phu6hCP+G7hsOTQsOSLsWo4bueQuG7pOG7guG7pkLhu6bhu4Y/QsOT4bu0Qj/hu6Dhu5rhuq5C4buD4bu0xahCxahb4buAxIJCxajhu5jFqEI/4bug4buOxq9Cw5Lhu65QQsOT4buGw5NCPypQxqA6QsOT4bugPMWo4bueQl3hu4JCw5lQ4bua4bumQj8q4buAQsOS4buAQsOTIeG7gEJPw5VCP+G7oEw/QsOTTcWoQj/hu6BMxajhuq5C4buL4bugUEI/4bugSjBCw5Phu6hCxajhu6Bbxajhu55Cw5JKOkLhu6BQxqA6QuG7jOG7hsWo4bueQsWo4bue4bu4QsOZ4bug4buoQsWo4bugTMWoQk9Q4buUP0LDk0vFqELhu4wp4buAQj8q4buQQuG7jFBCw5nhu6Dhu4bhu6ZCw5lTJEI/4bug4bu4UOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqokNjo/4bugxq8q4bqqw4Lhu4nhu5hC4buDOjDhu5bFqOG6tC8kw4I=

Lê Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]