(vhds.baothanhhoa.vn) - Khác với mô hình thư viện truyền thống, mô hình thư viện xanh, thân thiện được bố trí hợp lý, với tiêu chí gần gũi với thiên nhiên, giúp các em có tinh thần học tập thoải mái, dễ dàng trao đổi tri thức, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G6pUjDgk7hu61S4buYTkfhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5Ic+G7rVRIw4JO4butVEhJ4buGTuG7rVRST05H4butVFLGr+G7nE5H4butSOG7jEPhu6UvSHbhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQw6BFQUThu7Hhu6fhurNIw4FD4butVuG7mknhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61UUlVZ4buATuG7rVRI4buQTkdz4butTcOU4butSMOMTkjhu61USMav4butVknhu4ZO4butWEFOSHPhu61USMOCTuG7rVRISeG7hk7hu63EkMav4buiQ+G7rULhu5Dhu61UUsON4butSOG7olDhu61Mw51z4butVuG7mknhu61UScOKVeG7rUNIw43hu61H4bqmTuG7rUfFqEnhu61W4buaSeG7rVRIScOKTuG7rU5IScOKTnPhu61HScOaUOG7rUPDgUPhu61FTeG7rUPDk+G7rVRJTkjhu61USOG6pk7hu61I4buMQ+G7rVThuqxQ4butVEhP4bqiSeG7rU3DgUlz4butROG7hOG7rUTDgE5H4butVFJBT+G7rcSQ4buUSeG7rVRSSeG7rVRI4buoQ3Phu61Iw4xOSOG7rVRIw4BOSOG7rVRIw5NJ4butUVVFTuG7rVThu7Dhu61I4buMQ3Phu61U4buw4butTkdIScOKTuG7rUPhu6hVc+G7rUfDk1Dhu61QSOG6pk7hu61Ow4JOR+G7rUNBT+G7rUNI4bqkVOG7rUzGr+G7ok5H4butROG6oFnhu61Ww4Dhu61I4buMQ3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBbQVBUSU9O4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FEVEhVTULhu61JW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7Xhu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4butw712eFBYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vSVZ0QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vTkVXUy93d3bDvS924bu14bu1RMO94buv4bu3eeG7s3bhu7NUd+G7teG7s8O9eUzhu690SlBHcFLhu5vhu7d4eOG7seG7rUFMVOG7m+G7seG6pUjDgk7hu61S4buYTkfhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5Ic+G7rVRIw4JO4butVEhJ4buGTuG7rVRST05H4butVFLGr+G7nE5H4butSOG7jEPhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7seG7teG7r+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7scO9dnjhu7Hhu60v4bun4oCcaUjGr+G7rVZJ4buGTuG7rVhBTkjigJ1z4butVEjDgk7hu61USEnhu4ZO4butVOG6oEnhu61pUsav4bucTkfhu61pSeG7glXhu61I4buMQ+G7rcOgw4Dhu63huqVH4buMQ+G7rcO6SFVZ4buGTuG7rcOgw4Dhu61pUlVOR8O54butxJDGr+G7okPhu61C4buQ4butVFLDjeG7rUtIT0Hhu61I4buMQ3Phu63EkOG6uFDhu61N4bquVHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIuG6vk7hu61USMSCTeG7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoFto4but4bq1w4rhu61mVUFOR+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rcO6WMOD4butw6BP4bqwTkfhu61pSeG6vk5z4butSFVZ4buGTuG7rcOgT+G6sE5H4butw6DDk0HDueG7reG6pE7hu61Uxq/hu6JOR+G7rcSQ4bqmVeG7rVRJw4pO4butxJDDk+G7rUzDgOG7rUtIw5ROR+G7rUdJQU7hu63igJxUSMav4butVknhu4ZO4butWEFOSOKAneG7rcSQxq/hu6JD4butQuG7kOG7rVRSw43hu63EkOG6uFDhu61N4bquVHPhu61I4bqkUOG7rUThuqpOdOG7rcOhSeG7rkHhu61USEnDik7hu61OSEnDik7hu61USE/DgU5H4butxJDDg05Hc+G7rUPDglnhu61YQU5I4butUuG7olDhu61Cw5NOR+G7rU3DgVRz4butQ+G6ouG7rXjhu61LSFXhu61W4buwQ+G7reKAnFRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5I4oCd4butQ+G7pkHhu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4butVEhV4butSMOaVOG7rcSQw5ROR+G7rcSQ4bqiT+G7rUjhu4xD4butU0lOSOG7rcO6w6Bow7l04butaeG6oEnhu63EkMOCWXPhu61Dw4FD4butS+G7huG7rcSQ4buwTkfhu61Tw4FDSHPhu61Cw4FP4butxJDGr+G7okPhu61C4buQ4butVFLDjeG7rU5HQVnhu61OR+G6rk5z4butxJDhurhQ4butTeG6rlRz4butxJDhurZU4but4bue4butQ8OBQ+G7rVbhu4rhu61UUsON4butVEhV4bqsTuG7rVRJ4buGTnThu61pT8OATuG7rULhu5jhu61LSFXDlE7hu61WScOKTuG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5I4butQ+G7pkHhu61UUsav4bucTkfhu63EkMav4buiQ+G7rULhu5Dhu61UUsON4butVMOBQ0jhu61CSeG7hlThu61TT+G7rVbhu5pJ4butS0hV4butVuG7sEPhu61QSMOSTkfhu61I4buMQ3Phu63EkOG7kk5H4butVEjhu5xJ4butWFVOR+G7rVFVQU5I4butVEjGr+G7rVZJ4buGTuG7rcSQxq/hu6JD4butVFLhu5JOR+G7rUPDgUPhu61MT+G6oEnhu61IT0Fz4butQ8OCWeG7rVhBTkjigKbhu63EkOG6ok3hu61C4bqiT+G7rU3DlEnhu61UUsav4bucTkfhu61USE/DgU5H4butTcOBVHPhu61T4bqgQ0jhu63EkOG6uFBz4butxJDDgVDhu63hu6hOR+G7rU5IVeG7rUPhuqZV4butVMOMTeG7rUhJ4buCVXPhu63EkOG7jEPhu61Tw4FDSOG7rUPhu6ZB4butw6BodOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6ci4buC4butVMSCTkfhu61USMOKTeG7rVPhu7Dhu61QSE9OR+G7rVBIw5rhu61W4buA4butTkdV4buSTuG7rVPDgUNI4butQ0hP4butVEjGr+G7rVZJ4buGTuG7rU5Iw4Dhu61UUsav4bucTkdz4butTkdPw4BJ4butVknhu4ZD4butVFJBTkfhu61C4buKc+G7rULhu5Thu61TVU5H4butU8OBQ0jhu61Iw4BOR+G7rU7Egk1z4butaVLGr+G7nE5H4butacOgW2jhu63hurXDiuG7rWZVQU5H4butaVLGr+G7nE5H4butQ8OSTuG7rVRVWcOKTuG7rVRSVVnhu4BO4butVuG7gOG7rU3hu6RD4butxJDDjUNIc+G7rcOd4butTkdIxKhB4butQ+G7pkHhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7reKAnFRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5I4oCdc+G7rUvDilXhu61H4buMSeG7rVPhu7Dhu63hu6ZOR+G7rUjhu5jhu61D4bumQeG7rUjhu5hJ4butQ0hB4butTeG6uOG7rcOgaHThu60i4bq+TuG7rU5BWeG7reKAnFRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5I4oCd4butQ+G7pkHhu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4butxJDDg+G7rUPDk+G7rVRSw4pO4buteOG7r+G7r+G7rcSQ4bqmVeG7rVPDgUNIc+G7rULDgU/hu61W4buaSeG7rU5ISeG7gFXhu61USOG7guG7rUxP4bqgSeG7rU5Ixq9x4butU8OBQ0jhu63DssSCTuG7rUjhu4xDc+G7rWlPw4FO4butSOG7jENz4but4bqlR0/huqBJ4butTkfhu65z4but4bq14buKQ0jhu61T4busc+G7reG6s0hPQeG7rUjhu4xDc+G7reG6s+G7uOG7rU7Egk5H4butU+G7kE5H4oCm4butXcOZ4butTeG7mknhu63EkMavQeG7rVbDgE/hu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butVOG7quG7rU7Egk3hu61I4buMQ+G7rXfhu6934buvLXfhu693duG7rU5Ixq9OR+G7rcSQ4bq+TuG7rU5BWeG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5I4butxJDDg+G7rUzDgOG7rcSQSeG7gk3hu63EkOG6vk7hu61I4bqkUOG7rUThuqpO4butxJDhu5BJ4butVuG7mknhu63DoGjhu61UT8OATuG7rVRSxq/hu5xOR3Phu61Hw5NQ4butUEjhuqZO4butUVVBTuG7rVRS4buMTkfhu61Ww4BP4butVknhu4ZD4butUEjDgVThu61UUknhu4JO4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu63EkOG7jEPhu61UUk9OR+G7rU3DlEnhu61UUsav4bucTkfhu61I4buMQ+G7rcSQxq/hu5xOR3Phu61Sw6hO4butTFVZ4buGTuG7rVRIw5NJ4butUVVFTuG7rcSQ4buMQ+G7rVPDgUNI4butxJDhu4Lhu61USeG6vlDhu61USFVz4butVFJBVeG7rUThu5JJ4butS0nhur5O4butVEjhu6hDdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6cgTeG7reG6tcOK4butaUjhu4rhu63DoOG6sE5Hc+G7rcOgaOG7rUzhu5pQ4but4bu3QHPhu61pUsav4bucTkfhu61pw6BbaOG7reG6tcOK4butZlVBTkfhu61pUsav4bucTkfhu61DSE/hu61CSeG6vlRx4but4oCcaeG7quG7rU5Hw4BZ4butQ8OT4but4oCcVEjGr+G7rVZJ4buGTuG7rVhBTkjigJ1z4butRU3hu61Ww4Dhu61Dw4FD4butQuG6oE7hu61USMav4bucTkfhu61YVVnDik7hu61SQeG7rcSQw4JZ4butxJDhu4xD4butU8OBQ0jhu61N4buWSeG7rUdJ4buc4butUkHhu61DSMagSXThu63hu4fhu63EkMOCWXPhu61DSMOaTkfhu61FTeG7rVRIT+G6oknhu61Nw4FJ4butVFJBT+G7rcSQ4buUSeG7rUtJ4bq+TuG7rVRI4buoQ3Phu61E4buE4butRMOATkfhu61Uw4xN4butTkjhu65OR+G7rUNV4buQTuG7rVPDgUNI4butTcOA4butTcOMTkjhu61Zw4pV4butVEjDjUNIc+G7rUtIw5ROR+G7rULhu4rhu61Hw5Lhu61Cw5Phu61OSMav4butVFJPTkfhu61USMav4butVknhu4ZO4butVFJVWeG7gE7hu61USOG7kE5HdOG7rcOyw4Dhu61IxqBO4butSOG6vlRz4butQ0jDmk5H4butRU3hu61USMOKTeG7rVnDilXhu61USEnDik7hu61OSEnDik7hu61Ww4Dhu61Dw5Phu63DneG7rVRI4buoQ+G7rVRST05H4butVknhu4ZD4butR0nhu67hu61Hw4xO4butTcOUSeG7rVRSxq/hu5xOR+G7rVhBTkjhu60t4butU+G6oENI4butLeG7rcSQ4bq4UOKAnXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIsav4buiQ+G7rUJJ4bq+VHPhu61U4buq4butTkfDgFnhu61Dw5Phu63igJxUSMav4butVknhu4ZO4butWEFOSOKAnXPhu61T4buQ4butTMav4buiTkfhu63DoGjhu61pUsav4bucTkfhu61pw6BbaOG7reG6tcOK4butZlVBTkfhu61pUsav4bucTkfhu61USEFN4butR0lB4butxJDhu4xD4butU8OBQ0jhu61OSEnhu4BV4butSMagTnThu63huqVISeG7gFXhu63DoGjhu61U4buq4butQ0jhu5bhu61LSMOUTkfhu63EkEFN4butTcOK4butxJDhu4xD4butU8OBQ0hz4butxJDDg+G7rVThu7Dhu61Uw4xN4butxJDhur5O4butU8OBQ0h04butW8OBQ+G7rUVN4butQ8WoTkfhu61DSMONTkjhu61Mw4Dhu61OR8av4bucSeG7rVThu7Dhu61RVeG6ok7hu61Mw51z4butQuG6ok/hu61W4buG4butU8OBQ0jhu61Ww4Dhu61MVcOUTuG7rVRI4buC4butSEnhu4ZO4butVFLDgUNI4butTkhJ4buGTeG7rVRST05H4butVknhu4ZD4butR0nhu67hu61Hw4xO4butU8OBQ0h04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p1tISUHhu61T4bq64butVuG7gOG7rVZJ4buGQ+G7rVBIw4FU4butVFJJ4buCTuG7rU3DlOG7rUjDjE5I4butVEjGr+G7rVZJ4buGTuG7rVhBTkhz4butVEjDgk7hu61USEnhu4ZO4butVFJPTkfhu61UUsav4bucTkfhu61I4buMQ3Phu63DlE5H4butIk/DgE7hu60ixIJOR+G7reG6s0hPQXPhu61pUsav4bueTkfhu61QSMOSTkfhu63DoUnDgU/hu61E4bukQ+G7rVbDgOG7rSLDgE/hu61U4bqgT+G7rUhVWeG7hk7hu63DoE/hurBOR+G7rcOgw5NB4butQ0hP4butQknhur5UceG7rWlI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7reG6s+G6vuG7rUhP4bqgQ0jhu61T4buQ4but4bu54bu54butTkfDgFnhu6124bu1LeG7uS134buvduG7ueG7rUPhu6ZB4butw6194bqlXeG7rUhVWeG7hk7hu61W4buA4butQ0jhu4hOSOG7rVRSQU5H4butQ+G6ok5I4butUVVBTnPhu63EkOG6ok3hu61C4bqiT+G7rVbhu4bhu61TSU5I4butTcOUSeG7rVRSxq/hu5xOR+G7rVRSw4pO4butxJDhu4pB4butQsOATuG7rUhVWeG7hk7hu61HSUFJ4butxJBP4bqgTuG7rXfhu6924bu5LXfhu693w71z4butTeG7lknhu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4butxJDDg+G7rUzhu7BB4butQ0jhu4xO4butTeG7mFThu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rcSQ4buC4butVFJJ4buCTuG7rUtIQUlz4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZOdOG7rWlST05H4butxJDDk3Phu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5Ic+G7rVRIw4JO4butVEhJ4buGTuG7rVRST05H4butVFLGr+G7nE5H4butSOG7jEPhu63EkMav4buiQ+G7rU5ISeG7gFXhu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4butUVVBTuG7rVTDgk3hu61Ww4Dhu61UUknhu4JO4butS0hBSeG7rUPDk+G7rUhJ4buGVeG7rVFV4bqidOG7rcOySeG7hkPhu61C4buU4butU1VOR3Phu61MVcOCTuG7rUNIVVnhu4JO4butU8OBQ0hz4butQsOBT3Phu61U4bqgUOG7rUNIw43igKbhu61DSE/hu61Dw4FD4butVEjGr+G7rVZJ4buGTuG7rcSQxq/hu6JD4butTkfDgE5I4butR0nDgU/hu61E4bukQ+G7rVbDgOG7rUPDgUPhu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4butUVVBTuG7rVTDgk104butw7Lhu5pJ4butTcOU4butSMOMTkjhu63igJxUSMav4butVknhu4ZO4butWEFOSOKAnXPhu61Dw4FD4butTkjDgOG7rVRSxq/hu5xOR+G7rcSQw4Phu61DSMOa4butVFLhu4xOR+G7rVjDglnhu61E4buwTkfhu61WxIJO4butSMOTQeG7rcSQ4buMQ+G7rVRIRU/hu61DSOG7puG7rcSQ4buAc+G7rUNI4bum4butxJBJ4buCTXPhu61RVUHhu63EkMOT4butVuG7qkHhu61UVVnDik7hu61UUlVZ4buATuG7rVbhu6pB4butR0lBT+G7rUzGr1Vz4butR0nDmlDhu63DoGjhu61Dw5Phu61DxqDhu61I4buYSeG7rVRJ4bq+UOG7rVjDmkPhu61W4buaSeG7rU5I4buuTkfhu61QSMavxqBOR+G7rVBIw4FQ4butxJDhu4xD4butU8OBQ0jhu61ISeG7hlXhu61RVeG6onThu61pUk9OR+G7rU5I4buuTkfhu61OxIJN4butUVVBc+G7rUPDgUPhu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4butQ8WoTkfhu61USMav4bucTkfhu61YVVnDik7hu61U4buU4butQ0jhu6hD4butQ8OBQ+G7rUjhu5hJ4butVEhJ4butS+G7guG7rUNIVVnhu4ZOc+G7rVbhurzhu61UUkFOSOG7rVRIRU/hu61Tw4FDSHPhu63EkOG7jEPhu61ESeG7hE7hu61D4bqiTeKApuG7rcSQ4buC4butTsOKVeG7rUfGr8agTkdz4butS0hFTuG7rVRIxq/hu55OR+G7rU5I4buuTkfhu61U4bqsUOG7rVRI4buC4butTOG7mlBz4butQ8OB4butTkjDgk7hu63EkOG7jEPhu61OSEnhu4BVc+G7rU5I4bua4butTkhJ4buAVeG7rVPDgUNIc+G7rULDgU9z4butVOG6oFDhu61DSMONdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhuqVI4buuTkfhu61OxIJN4butR+G6pk7hu63EkMOCWXPhu61OR8OATkjhu61HScOBT+G7rUThu6RD4butSFVZ4buGTuG7rcOgw4Dhu61pUlVOR+G7rUPFqE5H4butxJDhurZD4butQknhu4ZU4butUVVBTuG7rVTDgk3hu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5Ic+G7rVRIw4JO4butVEhJ4buGTuG7rVRST05H4butVFLGr+G7nE5H4butSOG7jENz4butUsOoTuG7rUxVWeG7hk7hu61L4bu44butTsSCTkfhu63EkOG7jEPhu61Tw4FDSOG7rUNIT+G7rcOgaHThu61pUsav4bucTkfhu61pSeG7glXhu61I4buMQ+G7rcOgw4Dhu63huqVH4buMQ+G7rUzDgOG7rU3hu5hU4butxJBJ4buCTuG7rUjDjE5IdOG7rSLhu4Lhu61Ow4JOR+G7rUNBT+G7rVbEgk7hu61Iw5NB4butxJDhu4xD4butQ0hP4butw6Boc+G7rU7Egk3hu61I4buMQ+G7rXfhu6924buzLXfhu6924bu14butTkjDgOG7rVRSxq/hu5xOR+G7rcSQw4Phu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butTcOU4butSMOMTkjhu63igJxUSMav4butVknhu4ZO4butWEFOSOKAnXThu60i4bq+TuG7rU5BWXPhu61USMav4butVknhu4ZO4butQ8OT4butVOG7mknhu63hu7V0eOG7t+G7r+G7rcSQ4bqmVeG7rVPDgUNIc+G7rcSQxq/hu6JD4butQuG7kOG7rVRSw41z4butU+G6rlDhu61Y4bq+UOG7rUtIT0Hhu61I4buMQ+G7rVRIRU/hu61U4buqTkfhu61DSOG7puG7rcSQ4buAc+G7rVBIw5nhu61I4buiUOG7rVbhu5pJ4butTOG7qEHhu61UVeG7lEnhu61D4bumQeG7rcOgaOG7rVRJ4buCVeG7rUjhu4xDc+G7rUfhu5JN4butU8OBQ0jhu61QSOG7pEPhu61W4buk4butSOG7jEPhu61U4bqsUHPhu61Tw4FDSOG7rVRIQU3hu61LSOG6ok9z4butVFJVWeG7hk7igKbhu60i4bq2Q+G7rUJJ4buGVHPhu61LSMOUTkfhu61HSUFO4butxJDhu4xD4butU8OBQ0jhu61U4bqgSeG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu63EkMav4buiQ+G7rVRISeG6vlThu61L4bq+4butWEFOSOG7rS3hu61T4bqgQ0jhu60t4butxJDhurhQc+G7rVbhu5pJ4butQ8OBQ+G7rVRJ4buCVeG7rUPhuqJOSOG7rVRSQU5H4butVFLDjeG7rUPDglnhu61D4buQSXPhu61IT0Hhu61D4buOc+G7rUdI4bq+4butTkfhu5JJc+G7rULDgE7hu61I4buMQ+KApuG7rVRIVeG7rUjDmlThu63EkMOUTkfhu63DoGjhu63EkOG6vk7hu61Uw4xN4butxJDhu4xD4butVsOA4butTcav4buiTuG7rVPDgUNIdOG7rX3Dik7hu61D4bqgTkjhu63EkMOTc+G7rU5Iw4Dhu61UUsav4bucTkfhu61DxahOR+G7rUtIw5ROR+G7rU5H4buqTkfhu63EkOG7lEnhu61N4buaSeG7rUPDgUNI4butVEjhu6hD4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rVbDgOG7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61OSOG6sE3hu61U4bqgT+G7rU3DlEnhu61UUsav4bucTkfhu61USFXhuqxO4butTOG7oknhu61DSE/hu63DoGjhu61USeG6vlDhu61D4bqsTuG7rVRIxq/hu5xOR+G7rVhVWcOKTuG7rVbhu5pJ4butU8OBQ0jhu61OSMavceG7rVjDglnhu61E4buwTkfhu61Dw4FD4butQ8OCVeG7rUzhuqBD4butQuG7mOG7rVbhu4Dhu61Tw4FDSHPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butQ8OBQ+G7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61HSUFP4butTMavVXPhu61Dw4FD4butQ1Xhu5hD4butVEhJc+G7rVbhuqxO4butxJDhu5hOR+G7rcOgaOG7rVbhuqxO4butROG7pE5H4butS0nhur5O4butVEjhu6hDc+G7rUvhu7jhu61OxIJOR+G7rVbDgE/hu61USOG7sEPhu61USeG7hE7igKbhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBbQVBUSU9O4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7Xhu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4buteeG7s+G7s1BYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vSVZ0QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vTkVXUy93d3bDvS924bu14bu1RMO94buv4bu3eeG7s3h5VHh54bu14buzdkzhu690SlBHcFLhu5t4eOG7seG7rUFMVOG7m+G7seG6pUjDgk7hu61S4buYTkfhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5Ic+G7rVRIw4JO4butVEhJ4buGTuG7rVRST05H4butVFLGr+G7nE5H4butSOG7jEPhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7seG7teG7r+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7sXnhu7Phu7Phu7Hhu60v4bun4oCcaUjGr+G7rVZJ4buGTuG7rVhBTkjigJ3hu61pUsav4bucTkfhu61pw6BbaOG7reG6tcOK4butZlVBTkfhu61pUsav4bucTkfhu63DukhVWeG7hk7hu63DoE/hurBOR+G7rcOgw5NBw7nhu61W4buaSeG7rUtIw5ROR+G7rUdJQU7hu61N4buec+G7rVRIT8OBTkfhu61Nw4FUc+G7rVRIVeG7rUjDmlThu63EkMOUTkfhu63EkOG6ok/hu61I4buMQ+G7rVNJTkjhu61N4buWSeG7rUdJ4buc4butUkHhu61DSMagSXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIuG6vk7hu61OQVlz4butTcOU4butSMOMTkjhu63igJxUSMav4butVknhu4ZO4butWEFOSOKAnXPhu61USMOCTuG7rVRISeG7hk7hu61ISeG7hk7hu63EkMav4buiQ+G7rVLhuqRU4butTkhJ4buAVeG7rcSQxqBO4butVuG7iuG7rVRSxq/hu5xOR+G7rUjhu4xD4butVFLDik7hu63EkOG7ikHhu61Cw4BO4butVOG7iE5I4butxJDDgU5I4butR0nDgeG7rUNBT+G7rVbhu4Dhu61Uw41OSOG7rUhJ4buGVeG7rVFV4bqidOG7rWlVWeG7rU5IScOKTnPhu63EkOG7guG7rU3DlOG7rUjDjE5I4butxJDGr+G7okPhu61OSMOCTuG7rVLhu5hOR+G7rVbDgOG7rVRSSeG7gk7hu61LSEFJ4butQ8OT4butSEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61IxqBO4butxJDDkknhu61I4buOSeG7rU3hu5hU4butTMav4buiTkfhu61W4buQTuG7rVTDgEnhu61MSeG7hlXhu61Tw4FDSHPhu61Cw4FP4butVMavxqBOR+G7rcSQ4buQSeG7rUzhu5pOcuG7rUtJTkjhu61QSMON4butWMOCWeG7rUThu7BOR3Lhu63EkOG6tkPhu61CSeG7hlThu61Mw4Dhu63EkOG7mEnhu61OR8Wo4butQ8OBTuG7rULhu5jhu61USMav4butVknhu4ZOdOG7rWlI4buwQ+G7rVThur7hu61ISeG7hk7hu61OQVlz4butQ0jhu4jhu61N4buYVOG7rVPhu5Dhu63DjVThu61OSMOA4butVFLGr+G7nE5H4butVFLDik7hu63EkOG7ikHhu61Cw4BO4butVOG7iE5I4butQ8OT4butQ8OBTuG7rULhu5jhu61USMav4butVknhu4ZO4butQ0hVWcOKTuG7rVRSw4FDSHPhu61DSOG7puG7rVnhur5V4butTMOA4butR0nDgU/hu61WScOKTuG7rUtJw4pN4butTkhJ4buGTeG7rUhP4bq2Q+G7rVBIw4JO4butQ8OUTkfhu61DSE/hu61U4buU4butQ0jhu6hD4butxJBPw4BO4butLeG7rcSQ4buYSeG7rVRST05H4butTkjDgOG7rVRSxq/hu5xOR+G7rVFV4bqiTuG7rUzDnXThu61pSEVP4butxJDDk3Phu61Uw4BJ4butTEnhu4ZVc+G7rVPDgUNIc+G7rULDgU9z4butVFJBTkfhu61USEnhur5U4butQuG7iuG7rUPFqE5H4butTkjGr+G7rUPDlE5H4butVMOBQ+G7rVbhuqxO4butSMOATkjhu61UUk9OR+G7rVRIxq/hu61WSeG7hk7hu61DSMavQeG7rVRI4buwQ+G7rVPhu7Dhu61I4buiUOG7rUzDnXLhu61DSMavQeG7rUPDk+G7rVPhu7Dhu61Ixq/hu5pOR+G7rUThuqpOc+G7rcSQ4buKTkjhu61Ixq/hu5pOR+G7rcSQ4buC4butw6Bo4butQ8OT4butS+G7uOG7rU7Egk5H4butxJDhu4xD4butU8OBQ0jhu61U4buQVOG7rUjGoE5z4butxJDhuqJN4butQuG6ok/hu61Nw5RJ4butVFLGr+G7nE5H4butSOG7jEPhu61U4bqsUOG7rVTDjUNI4butQ+G7sEPhu61UUk9OR+G7rVRIxq/hu61WSeG7hk504bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p1vDk+G7rVRI4buC4butTsOTSXPhu61Dw5ROR+G7rVTDgUPhu61USMav4butVknhu4ZO4butxJDDk05H4butVkFJ4butVFLDkuG7rVFVQU7hu61UUuG7jE5H4butVFJPTkfhu61WSeG7hkPhu63EkOG7ik5I4butSMav4buaTkfhu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rVRSSeG7gk7hu61WxIJO4butSMOTQeG7rcSQ4buMQ+G7rUPhu6ZB4butQ8OBQ+G7rUVN4butw6BodOG7rcOyw4Dhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7reKAnFRIxq/hu61WSeG7hk7hu61YQU5I4oCdc+G7rVRIw4JO4butVEhJ4buGTuG7rUzDgOG7rU3hu5hU4butQsav4buaQ+G7rVRJ4bq+TuG7rU3hu5pJ4butVFJPTkfhu61WSeG7hkPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rUdJw4FP4butROG7pEPhu61OR0/DgEnhu61HSeG7nOG7rUzDik7hu61M4buaUOG7rVBIw5nhu61I4buiUHPhu61ISeG7hlXhu61RVeG6onThu61pSEVP4butxJDDgU5I4butR0nDgeG7rUPhu6ZB4butTeG7mFThu61T4buQ4butVEjhuqZZc+G7rUPDlOG7rUdJw4FPc+G7rVBI4buk4butSFVZTkjhu61Ww4Dhu63DoGjhu63hu57hu61OSOG7rk5H4butVFLGr+G7nE5H4butxJDDg+G7rVRSSeG7gk7hu61LSEFJ4butVEjGr+G7rVZJ4buGTuG7rVhBTkhx4butw6BJ4buGVeG7rVFV4bqi4butQ+G7pkHhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rU5HT8OASeG7rUfDk1Dhu61QSOG6pk7hu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butVEjDk0nhu61RVUVO4butVOG7sOG7rcSQ4buMQ3Phu61U4buw4butSOG7jEPhu61DSE/hu63DoGjhu61Dw5JO4butUsOoTuG7rUxVWeG7hk7hu61Uw41OSOG7rVThu7Dhu61HScOBQ3Phu61OR8SCTuG7rU7huq5Q4butUVVB4butVknhu4ZD4butVOG7sOG7rUNI4buMTnPhu61C4bqiT+G7rVFV4bqiTuG7rVPDgUNI4butTcav4buiTuG7rS3hu61UUuG6ouKApuG7reG7hUjDgVThu61UUknhu4JO4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu63EkOG7jEPhu61HScOaUOG7rUPDgUPhu61FTeG7rUPDk+G7rVPhu7Dhu61M4buwQeG7rUNI4buMTuG7rUdJ4bqiSeG7rVRSw43hu61Mw4BOSOG7rU3huqBOSOG7rU5HT8OASeG7rUdJ4buc4butSOG7jENy4butTMOA4butTeG7mFThu61CSeG7hk7hu61QSMOBUOG7rUfDk1Dhu61QSOG6pk7hu61OR8SCTuG7rUNI4bq2TnPhu61LSOG6rkPhu61QSOG7pEPhu61N4buYVOG7rVPhu5Dhu61W4bqkTuG7rU7huqBO4butSOG7jEPhu63EkMav4bucTkfhu61ISeG7hk7hu61OQVlz4butUVVB4butxJDDk3Phu61HScOaUOG7rUPDgUPhu61FTeG7rUjDjE5I4butVEjDgE5I4butVsOA4butUEjDgVThu61UUknhu4JO4butTkjDgk7hu61Dw4FDSHThu63Dsknhu4ZD4butTkjDgk7hu61S4buYTkfhu61Ww4Dhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rVTDjU5I4butSEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61D4bumQeG7rU3DlOG7rUjDjE5I4but4oCcVEjGr+G7rVZJ4buGTuG7rVhBTkjigJ1z4butVEjDgk7hu61USEnhu4ZO4butQ+G6pk7hu61Dw5Phu61T4buw4butUVVBTuG7rVTDgk3hu61IxqBO4butTuG7rkHhu61D4bumQeG7rU5Hw4BOSOG7rUdJw4FP4butROG7pENz4butTkjDgOG7rVRSxq/hu5xOR+G7rVbDgOG7rUPhuqLhu61T4buw4but4bumTkfhu61I4buY4butQ+G7pkHhu61QSOG7pOG7rUhVWU5I4butw6BodOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVRFWFQtQUxJR05x4butUklHSFRy4bux4bun4bulU1RST05H4bunfcOASeG7rVbDgOG7reG6ok5IceG7rcOgT8OASeG7rUBOSOG7pS9TVFJPTkfhu6fhu6UvUOG7pw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]