(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1/7/2024, nhân viên trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 25%. Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Nội vụ tại Công văn số 7066/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 18/12/2023 (Công văn số 7066).
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYw4nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4w6nhurvDqeG6teG7uMSR4bq9w6nhurXhu7g2w6LDrOG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uGrDouG7jeG7uDYwauG7uMO0b+G7uDg84bql4bu4PSrDmVcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDgjksN+G7tlhO4buT4bu4w6nhurUh4buj4bu4Iy8/Lz1APSXhu6rhu7jDqcOiIMOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7g4w7Thu4s24bu4w6LDtOG7icOp4bq14bu4asOi4buN4bu4NjBq4bu4w7Rv4bu4ODzhuqXhu7g1fcOp4bq14bu4PSrDmeG7sOG7uOG7tyDhu6Phu7jEkSHhu7g4xIPhu7jhu51vMG7hu7g24buPLOG7uMO9ZuG7uOG6tOG6pS7hurnhu7g34buNNuG7uMahIeG7uOG7tyHhurnhu7huKOG6ueG7uMahw63huqXhu7jDvWbhu7jDiWbhuqXhu7jGoeG7jeG7uG4o4bql4bu44buz4buHw6nhurXhu7jGoT7DqeG7uG3hu4Phu7g/QCYmL8O94bq04bu14bu3Ti3DieG6tOG7s8O9S8SQ4bq04bu14bu4w6nhurUh4buj4bu4IzovIz0vPUA9JOG7uOG7ruG7s+G7h8Op4bq14bu4xqE+w6nhu7ht4buD4bu4P0AmJlbhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2auG7syxqbuG6peG6ucOp4bu2WFfhuqVl4bq14bu4NsSRLG1tVeG7tjduw6JvZTXhu7jhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7g6QEBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7gkKj1q4bud4buo4bu24bu4bWw2VeG7ti8vNjfDqeG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpLzc5bWRu4bq5ai/DqTnhu5ttLz0lIyUvIz8/NyVAOz0qKiVuJTo/KirEkUDhu7BjauG6tcWobFU9JuG7tuG7uCzEkW5V4bu2w4nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4w6nhurvDqeG6teG7uMSR4bq9w6nhurXhu7g2w6LDrOG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uGrDouG7jeG7uDYwauG7uMO0b+G7uDg84bql4bu4PSrDmeG7tuG7uOG7m+G6pTduw6JV4bu2OkBA4bu24bu4w6I54bql4bq1w6JuVeG7tiQqPeG7tuG7uC9YTuG6pcOjbuG7uDjDqjbhu7htLjbDouG7uG4o4bql4bu4bsOiw7Thu7jGoeG6peG6r8Op4bu4NuG7jyzhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4bu4TmzDtMOsw6nhurXhu7hO4bql4bqxb+G7uMOiw6o24bu44bu34bqpw6nDouG7uMO94bqtw6nDouG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE4o4bql4bu44buz4buHw6nhurXhu7jGoT7DqeG7uG3hu4Phu7g/QCYm4bu4w6nhuqNv4bu4bOG7geG7uGTDouG6u+G7uGTDoj7DqeG7uDbhu48s4bu4w6nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o2xq/hu7hOZ8Op4bq14bu4bsOib+G7uMOpw6IyauG7uDbhu48s4bu4w6nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu44buuNSzhurnhu7jhurXhu4Vl4bu4Ninhu7g2Ljbhu7jEkeG6uSjhuqXhu7hqw6Lhuqfhu7g44bq7w6nhurXhu7g1KeG6ueG7uMOi4bql4bqxZVbhu7g3LOG6ueG7uDhmw6nhurXhu7hu4buT4bu4JOG7qibhu7hubOG6peG6r2/hu7g44buFw6nhurXhu7g4w6PDqeG7uDfDtMOt4bql4bu4P+G7uG5s4bql4bqvb+G7uDjhu4XDqeG6tS9uw6Iuw6nhurXhu7Dhu7hObOG6ucOp4bq14bu4ZMOi4bql4bu4ZMOi4buD4bql4bu4xJHDtOG7i8Op4bq14bu4NuG7h8Op4bq14bu4xqHhuqXhuq824bu4bDBu4bu4xJHDrcOp4buq4bu4OOG7hcOp4bq14bu4bsOiw6zhuqXhu7hqw6Ip4bql4bu4ZOG6peG6o2Xhu7jDqcOi4bql4bqvZeG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqcOi4bql4bqvZeG7uMah4buN4bu4ZMOiLjbhu7jDqcOiLG/hu7Dhu7jGoMOt4bql4bu4ZeG7kTbhu7jEkcO0acOp4bq14bu4bsOiMGrhu6rhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4w6nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hkw6Phu7hu4bq5LsOp4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uDg84bu4asOiKeG6peG7uDXhur/hu7jDqeG6tcOixIPhu7Dhu7jDveG6o8Op4bu4NijDqcOi4bu4OOG6u+G7quG7uDgs4bu4beG7g+G7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bmzhurnDqeG6teG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7g2w6LDtCzhu7g4w7Thu4s24bu4Nmnhu7hrbyzDqeG7uGtvKcOp4bu4xJHhu5/hu7huZ+G7uDbDouG7kTbhu7huw6LhuqXhu7jDouG6uVs24bu44budYW7hu7jDqSDDqeG6teG7uMOiKMOp4bq14bu4ZSHhu7jGoTTDqeG7uOG6teG6peG7l+G7uMOp4bq1b+G7o+G6o8Op4bu4w6Iow6nhurXhu7g2w6Lhu5E24bu4NyzDqcOi4bu4w6nhurXDosSD4bu4w6nhurXDouG6peG6r2rhu7hk4bqx4bu4buG7k+G7uGTDouG6peG7uGXDreG6peG7uG5v4buj4bqxw6nhu7g34buNw6nhurXhu7jDqeG6o8Op4bu4w6Lhuq/hu7ht4buD4bu4xJHDtGnDqeG6teG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uMahNMOp4bu4bsOiOeG6ueG7uDUpw6nhurXhu7jEkcO0acOp4bq14bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uDbDouG7kTbhu7jEkeG6uSjhuqXhu7jDveG7uMahIeG7uMSR4bq5KOG6peG7uHNA4buw4buw4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4nDo2/hu7g4w7Thu4s24bu4OMSD4bu44budbzBu4bu4w6LDtOG7icOp4bq14bu4asOi4buN4bu4NjBq4bu4w7Rv4bu4ODzhuqXhu7g1fcOp4bq14bu4PSrDmeG7uG7DouG6reG7uDgg4buj4bu4a28p4bu4xJEh4bu4OOG6pcSDb+G7uDguw6nhurXhu7hl4buTw6nhurXhu7g2w6Lhurnhu7jDqcOiIMOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7Mp4bql4bu4Ni42w6Lhu7hu4bqlxIPDqeG7uMSRw7Rpw6nhurXhu7jGoSHhurnhu7jDqeG6tSHhu6Phu7gjLz8vPUA9JeG7uG7DreG6peG7uDgg4buj4buq4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g2w6Lhuqvhu7jEkcO0acOp4bq14bu4bj7DqeG6teG7uGUh4bu4NeG6o8Op4bu4NijDqcOi4bu4OOG6u+G7quG7uMahw63huqXhu7g9KsOZ4bu4asOi4buN4bu4NjBq4bu4OMO04buLNuG7uDbDojBq4bu4bsOibzLDqeG7uG7DouG6reG7uG7Dom/hu7jDqcOiMmrhu7g24buPLOG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uG3huqHhu7hnw6nhu7g44bqpw6nDouG7uMOiacOp4bu4beG6ueG7uMahw63huqXhu7huw6LDrOG6peG7uDjhuqXhurFl4bu4w6LhuqXhuq/DqeG7uG4o4bql4buw4bu4TsOiw6zhuqXhu7g44bql4bqxZeG7uMOi4bql4bqvw6nhu7huKOG6peG7uMahIeG7uG5sw7TDrTbhu7g44bq74buq4bu4w6nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4xqHDreG6peG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqWjhuqXhu7jDqeG6pcSDZeG7sOG7uMOCw6rhu6rhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4NuG7h8Op4bq14bu4bi424bu4xJEgb+G7uMOpPmXhu7jGoTTDqeG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uGXhu5E24bu4xJHDtGnDqeG6teG7uGtvLuG7uG7DojBq4bu4bmzhurnDqeG6teG7uGTDouG6peG7uGThuqXhuqNl4bu4w6nDouG6pcSDb+G7uMah4bql4bqvNuG7sOG7uErDojHDqeG7uMSRw63DqeG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uDg84bu4NuG6u+G7uDV9w6nhurXhu7g4KOG6peG7uMOiw6o24bu4NsOib+G7o+G6o8Op4bu4w6nhurUhw6nDouG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4xJEo4bql4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g4w7Thu4s24bu4w6LDtOG7icOp4bq14bu4xJHDtGnDqeG6teG7uG7Dojnhurnhu7g1fcOp4bq14bu4NjBq4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buzLjbDouG7uDgg4buj4bu4Iybhu7jDqT5l4buq4bu4xJDhuqPhu7hOw6Lhuqnhu7jhu6LDo8Op4bu4buG7g27hu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uMOCw6o24bu4xqHhuqXhuq/DqeG7uOG7ouG7uDfDtOG7izbhu7jDosOqNuG7uDZn4bu4bmxv4bujxIPDqeG7uMag4bql4bqvbuG7uMOJLGXhu7jGoSHhu7jGocSD4bu4xJEhZeG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu44buj4bu4bsOj4bu4bijhuqXhu7hObMO0w6zDqeG6teG7uE7DgkpO4bu4w4nhu4fDqeG6teG7uOG7s+G7g8Op4bq14bu4PeG7uOG7rsOJ4buHw6nhurXhu7jhu7Phu4PDqeG6tVbhu7Dhu7gjJuG7uMOpPmXhu7g24buHw6nhurXhu7huLjbhu6rhu7jEkcO0acOp4bq14bu4NsOi4bqp4bu44buiw6PDqeG7uMOi4bql4bqvw6nhu7jDqSzhu6Phu7g2w7XDqeG6teG7uGXDreG6peG7uDbDouG6q+G7uDfhu5PDqeG6teG7uOG7ieG7uCbhu6oj4bu4bmzhuqXhuq9v4bu4OOG7hcOp4bq14bu44buuODzhu7hubOG7k+G7uGrDouG6p+G7uDjhurvDqeG6teG7uDUp4bq54bu4w6LhuqXhurFlVuG7sOG7uOG7s8Oi4bqp4bu44buiw6PDqeG7uMOp4bq74bqlxq/hu7jigJxO4buH4bql4bu4OCzDqeG6teG7uGwwbuG7uGXhurnDqeG6teG7uDbDosOs4bu4xqEh4bq54bu4w6nhurUh4buj4bu4Iy8/4bu4bsOt4bql4bu4OCDhu6Phu6rhu7jDqcOiIMOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7ht4bqh4bu4OMO04buLNuG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uGrDouG7jeG7uDYwauG7uMO0b+G7uDg84bql4bu4PSrDmeG7sOG7uOG6tDHDqeG7uD1A4bu4w6k+ZeG7uDbhu4fDqeG6teG7uG4uNuG7quG7uMahw63huqXhu7hl4buRNuG7uMSRw7Rpw6nhurXhu7huw6IwauG7uMOpw6LDtOG7uMahMuG7o+G7uDbDtcOp4bq14bu4bDBu4bu4NsOiKMOpw6Lhu7jEkeG6vcOp4bq14oCd4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYTuG7g27hu7jDqeG6tcOi4bql4bqvauG7uDgo4bql4bu4w6LDqjbhu7jDqcOiw7TDqeG6teG7uMSRKOG6peG7uDjDtOG7izbhu7jDosO04buJw6nhurXhu7jEkcO0acOp4bq14bu4Nizhurnhu7g4XcOp4bq14buq4bu4JuG7uMOpPmXhu7hrbyzhu7jDieG6tW/hu6PhurfDqeG7uE7DouG6qeG7uMSQ4bq5LMOp4bu4w6nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7jDoiHDqcOi4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uGThuqXhuqNl4bu4xqE+w6nhu7huw6LDtOG7quG7uG7DosO04bu4xqHhuqXhuq/DqeG7quG7uG7DouG6pcOjbuG7uDXhuqnhu7huw6Lhuqfhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvZeG7uG4o4bql4bu4TmzDtMOsw6nhurXhu7hO4bql4bqxb+G7uMOiw6o24bu44bu34bqpw6nDouG7uMO94bqtw6nDouG7uOG7ruG7ouG6o8Op4bu44bu34bqpw6nDolbhu7g2w7XDqeG6teG7uDbDouG6q+G7uGXDreG6peG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uGXhu5E24bu4xJHDtGnDqeG6teG7uCXhu6ok4bu4bmzhuqXhuq9v4bu4OOG7hcOp4bq14buw4bu4w4nDouG6pcSDb+G7uMah4bql4bqvNuG7quG7uMSRw7Rpw6nhurXhu7huw6IwauG7quG7uMO9LMOp4bu44bq04bqlLmXhu7jDouG6peG6r2/hu7hObMO0w6zDqeG6teG7uE7huqXhurFv4bu4w6LDqjbhu7jhu7fhuqnDqcOi4bu4w73huq3DqcOi4bu4ODzhu7huKOG6ueG7uDjhuqXEg2/hu7hk4bql4bqvw6nhu7g2w6Lhurnhu7g2w6Lhuqnhu7jEkOG6uSzDqeG7uG5s4buHw6nhurXhu7jDosOqNuG7uG3huqXDqcOi4bu4NS7DqeG7uG5sw7Phu7jGoSHhurnhu7g1b2fhuqXhu7hubMO0LOG7uDjhurHhu7jhurXhurtq4bu4bsOi4bqjZeG7uMahIeG6ueG7uG7Dom/hu7jDqcOiMmrhu7jDoiHDqeG6teG7uG7Doi7DqeG6teG7uGTDouG6uSnDqeG6teG7uDpAQOG7uMOp4bq1w6Lhuq3DqeG7uDjhu4XDqeG6teG7sOG7uOG7s8Oi4bqp4bu4xJDhurksw6nhu7g2w6Lhurnhu7g14bqlw6Nuxq/hu7jigJxE4bql4bqjZeG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jGoeG6peG6rzbhu7jDqcOiw7TDqeG6teG7uG7DouG7mTbhu7ht4buZ4bu4OOG7hcOp4bq14bu4xJHDtGnDqeG6teG7uMOpw6Iyw6nhu7g4w7Thu4s24bu4bDBu4bu4bsOiMGrhu7Dhu7hO4buH4bql4bu4xqHhuqfhu7g34buN4bu4w6nDosO04bu4ZSnDqeG6teG7uG7DosO04bu4xqHhuqXhuq/DqeG7quG7uMOp4bq14bq5IeG6peG7uGTDo+G7uMOi4bq5KDbDouG7uDUp4bq54bu4a28pw6nhu6rhu7jEkcO0b+G7uG5s4buX4buq4bu4ZOG6peG6sWXhu7hk4bqj4buq4bu4buG7h+G6peG7uDbhur3DqeG7uDbhurvhu7hu4bqlw6Nu4bu4OMOqNuG7uG7DosO04bu4xqHhuqXhuq/DqeG7uMahw63huqXhu7gl4bu4buG6pcOjbi/EkcOtai/DqT5l4buw4bu44buI4bu4buG6pcOjbuG7uMOpIeG7o+G7quG7uMOi4bq5Wzbhu7hu4buH4bql4bu4xJHhuqPDqeG7uMSRw61q4bu4OOG6seG7uGrDomfhu7g14bqlw6PDqeG7uMOpZuG6peG7uGtv4buj4bu4bsOiw7Thu7jGoeG6peG6r8Op4bu4w6LhurlbNuG7uMOiw6o24bu4beG6pcOpw6Lhu7ht4bqh4bu44budb+G7g8Op4bq14bu4asOi4bq9w6nhurXhu7huw6LDtOG7uMah4bql4bqvw6nhu7g44bqx4bu4bmfhu7g2w6Lhu5E24bu4OMOqNuG7uG0uNsOi4buq4bu4w6LDtMOtw6nhurXhu7g3NMOp4buq4bu44bq14bqlw63huqXhu7huw6LhuqXhuq9v4bu4bS42w6Lhu7g2w6Lhurnhu7g2Ljbhu7g5ZeKAneG7sOG7uE7Dojnhurnhu7huw6Ix4buj4bu44bq14bqlLuG6ueG7uMSQ4bqj4bu4c8Opw6Lhu7hLb+G7n+G7quG7uMOC4bql4bqvb+G7uG5sw7Thu4nDqeG6teG7uE5sw7TDrMOp4bq14bu4TuG6peG6sW/hu7jDosOqNuG7uOG7t+G6qcOpw6Lhu7jDveG6rcOpw6LGr+G7uOKAnEVo4bql4bu4NWbhu7hqw6Iyw6nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4w6nDoiHhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uDjEg2/hu7g44bq7w6nhurXhu7jGoSzhuqXhu7hubOG6veG7uGtvLMOp4bu4bmzDqsOp4bq14bu4xqEh4bq54bu4xqHhuqXhuq824bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7jDqcOi4bql4bqvZeG7uMah4buN4bu4NsOib8Op4bq14buw4bu44bq04bqlLuG6ueG7uMah4bql4bqjw6nhu7g4w7Thu4s24bu4a28sw6nhu7huIGXhu7jGoSHhu7g2KeG6peG7uG7DouG6peG6r8Op4bu4bsOib+G7uMOpw6IyauG7uDguw6nhurXhu7hk4bqx4buq4bu4w6nDojBu4bu4xJEh4bu44bq14bqlLuG6ueG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMOg4bu4w6nDosO0w6nhurXhu7jDqcOiIMOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG7DouG6reG7uG7DouG7mTbhu7ht4buZ4bu4bsOi4bql4bqvbuG7uG7DouG6veG6peG7sOG7uOG7s8Oiw7PDqeG6teG7uG7hu4fhuqXhu7g2w7XDqeG6teG7uDg84bu4buG6rWXhu7g2LjbDouG7uDbDouG6ueG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bsOiw7Thu7jGoeG6peG6r8Op4buq4bu4bsOi4bqlw6Nu4bu4NeG6qeG7uG7DouG6p+G7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9l4bu4ZOG6peG6o2Xhu7jGoT7DqeG7uG7DosO04bu4NuG7jyzhu7jDqcOiIeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4NuG6u+G7uG7DouG6o2Xhu7huw6Jv4bu4w6nDojJq4bu4NX3DqeG6teG7uMah4bql4bqvNuG7uG5s4buHw6nhurXhu7hubMOg4bu4NS7DqeG7uG5sw7Phu7Dhu7hOw6Jv4bu4w6nDojJq4bu4bjBu4bu4w6nDouG6peG6o8Op4bu4NuG6u+G7uG7Doizhu6Phu7g4Z+G6peG7uMOpw6LDtMOp4bq14bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7g4LsOp4bq14bu4ZOG6seKAneG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zq4buzLGpu4bql4bq5w6nhu7ZYV+G6pWXhurXhu7g2xJEsbW1V4bu24bql4buzOcOpbjls4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu24bub4bqlN27Dosav4bu4OkBAauG7neG7qOG7uMOiOeG6peG6tcOibsav4bu4OiU7auG7neG7qOG7tuG7uG1sNlXhu7YvLzY3w6nhu7A1LOG6uW7DoizDqcOiw6Lhurks4buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89JSMlLyM/PzclQDs9Jj0lbjokJT8mxJFA4buwY2rhurXFqGxVPyol4bu24bu4LMSRblXhu7bDicOiIMOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7jDqeG6u8Op4bq14bu4xJHhur3DqeG6teG7uDbDosOs4bu4w6LDtOG7icOp4bq14bu4asOi4buN4bu4NjBq4bu4w7Rv4bu4ODzhuqXhu7g9KsOZ4bu24bu44bub4bqlN27DolXhu7Y6QEDhu7bhu7jDojnhuqXhurXDom5V4bu2OiU74bu24bu4L1gjJuG7uMOpPmXhu7jEkSFl4bu4w6nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7jhu6Phu7huw6Phu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24buq4bu4ZeG7kTbhu7jEkcO0acOp4bq14bu4NuG7jyzhu7g2w6Lhuqnhu7jEkOG6o+G7uE7DouG6qeG7uOG7osOjw6nhu7hlw63huqXhu7g4w7Thu4s24bu4JuG7qiPhu7hubOG6peG6r2/hu7g44buFw6nhurXhu7jhu644POG7uG5s4buT4bu4NSnhurnhu7jDouG6peG6sWVW4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buzw6LhuqUs4bu4bcOg4bu4w6lo4bql4bu4w6nhuqXEg2Xhu7g24buPLOG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7quG7uDbhu4fhu7jhurXhuqUu4bq54bu44bu3aOG7uE7DouG6qeG7uE7Dom/hu6rhu7jDguG6peG6r2/hu7hubMO04buJw6nhurXhu7hObMO0w6zDqeG6teG7uE7huqXhurFv4bu4w6LDqjbhu7jDginhuqXhu7jDicOiIMOp4bu44buubsOi4bqp4bu44budPOG7uMOJ4bq1w6LhuqXhu7hNacOpVuG7uDbDtcOp4bq14bu4ZSzDqeG6teG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hl4bqtw6nDouG7uG4gZeG7uG5sKMOp4bq14bu4w6nhurXDtMOs4bql4bu4xJEhZeG7uMSRPMOpw6Lhu7g4KOG6ueG7sOG7uE4o4bql4bu4TmzDtMOsw6nhurXhu7hO4bql4bqxb+G7uMOiw6o24bu4w4Ip4bql4bu4w4nDoiDDqeG7quG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bsOiw7Thu7jGoeG6peG6r8Op4buq4bu4bsOi4bqlw6Nu4bu4NeG6qeG7uG7DouG6p+G7uMOp4bq1w6LhuqXhuq9l4bu4ZOG6peG6o2Xhu7huw6Lhu4/hu7hrb3Lhu7g24buHw6nhurXhu7huLjbhu7g4POG7uCMm4bu4w6k+ZeG7uMahIeG7uMOi4bql4bqvw6nhu7g2w7XDqeG6teG7uDbDouG6q+G7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uGXhu5E24bu4xJHDtGnDqeG6teG7uCrhu6ok4bu4bmzhuqXhuq9v4bu4OOG7hcOp4bq14buw4bu44oCcw4nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4bDBu4bu4xqEwbuG7uMahKeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7hkw6LhuqXhu7hqw6Lhu43hu7g2MGrhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uDbhurvhu6rhu7jEkcO0acOp4bq14bu4bsOiMGrhu7Dhu7Dhu7Dhu7jhu7XDsuG7uMOi4bql4bqvb+G7uG5sw7Thu4nDqeG6teG7uDbhurvhu7g4ZsOp4bq14bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uDYuNsOi4bu4w6kh4bq54bu4bsOi4bqt4bu4NsO1w6nhurXhu7hkw6Lhu4fDqeG6teG7uG7DouG6seG7uDXDsuG7uDh7auG7uDjDtOG7izbhu7jDqcOi4buXw6nhurXhu7huw6LhuqXhuq9u4bu4bsOi4bq94bql4bu4NuG7jyzhu7jDosOq4buw4bu44buzLuG6peG7uMOiw6rhu7g2McOp4bu4xJEh4bu4OMO04buLNuG7uMOJw6Ih4bu4w6nDtMOtNuG7uGtvLMOp4bu4biBl4buq4bu4NuG6u+G7uDbDosOj4bu4OGbhu7hqw6Lhu43hu7g2MGrhu7jhu53hu5HDqeG6teG7uDguw6nhurXhu6rhu7hk4bqpauG7uG7DosOs4bql4oCd4buw4bu4w4LhuqXhuq9v4bu4bmzDtOG7icOp4bq14bu44bu3aOG7uE7DouG6qeG7uE7Dom/hu7g2w6Lhurnhu7g14bqlw6Nu4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4nDon1l4bu44bq14bqlw7Nq4bu4OGbhuqXhu7jDqeG6tcO14bu4w6nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4bj7DqeG6teG7uG7DouG6o2Xhu7huw6Jv4bu4w6nDojJq4buq4bu4Z8Op4bu4OOG6qcOpw6Lhu7g2b2Y24bu4beG7g8Op4bq14bu4xqEh4bu44buj4bqjw6nhu7huIGXhu7g24buHw6nhurXhu7huLjbhu6rhu7jDvWbhu7jhurThuqUu4bq54bu4N+G7jTbhu7jGoSHhu7jhu7ch4bq54bu4bijhurnhu7g4POG7uDjEg+G7uMOp4bq1w6Lhuqnhu7jDvWbhu7jDiWbhuqXhu7jGoeG7jeG7uMOp4bq1w6LhuqXhuqPDqeG7uDbhu5Fv4buq4bu44budOWXhu7jhu51hbuG7uMSRw7Rpw6nhurXhu7g24buPLOG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uGTDouG6peG7uG7DouG7mTbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uG0uNsOi4bu4buG6pcSDw6nhu7jEkcO0acOp4bq14bu4ZcOt4bql4bu4NuG7jeG7uG7DouG6seG7sOG7uE7DouG7keG7uMOpw6IwbuG7quG7uMOpw6Igw6nhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4bmzDtMOsw6nhurXhu7jDosOqNuG7uDjDtOG7izbhu7jDosO04buJw6nhurXhu7hl4buRNuG7uGrDouG7jeG7uDYwauG7uMO0b+G7uDg84bql4bu4NX3DqeG6teG7uD0qw5nhu7Dhu7jEkOG7n+G7uDfhurnGr+G7uEXhu5E24bu4PSrDmeG7uMSRIeG7uGXhu5E24bu4asOi4buN4bu4NjBq4bu4w7Rv4bu4ODzhuqXhu7jDqeG6tcOixIPhu7huw6IwauG7uMOpw6IwbuG7uGUh4bu4Ni7DqeG7uDVm4bu4a28pw6nhu7jEkeG7n+G7quG7uOG6teG6pS7hurnhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4OCzDqeG6teG7uDjDtOG7izbhu7jDosO04buJw6nhurXhu7jGoSHhu7g4IOG7o+G7uDbDtcOp4bq14bu4xJEh4bu4ZeG7kTbhu7hqw6Lhu43hu7g2MGrhu7g24buHw6nhurXhu7jGoeG7jeG7uDjhu4PhuqXhu7jGocOt4bql4bu4NuG7h8Op4bq14bu4NsOi4buRNuG7uDgsw6nhurXhu7g4w7Thu4s24bu4w6LDtOG7icOp4bq14buw4bu4TsOi4buR4bu4w6Is4bqlxq/hu7hEw6LhuqXhu7g4w7Thu4s24bu4bm/hu6PhurHDqeG7uDfhu43DqeG6teG7uGXDreG6peG7quG7uG0sb+G7uGTDouG6peG7uMOi4bq5IcOp4bu4bsOiIcOpw6Lhu7huMmrhu7ht4buZ4buq4bu4w6nDoiDDqeG7uMah4bql4bqjw6nhu7hubMO0w6zDqeG6teG7uMOiw6o24bu4OMO04buLNuG7uDVn4bu4w6nDouG6peG6r2Xhu7jGoSHhu7jhu53Do2rhu7jEkcO0acOp4bq14bu44buJ4bu4NTI24bu4PeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7huw6Isw6nhurXhu7g1KcOp4bq14bu4xJHDtGnDqeG6teG7uDbhu48s4bu4w6nhurUoNsOi4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uDbDouG7kTbhu7huw7Rpw6nhurXhu7jhu5HDqeG6teG7sOG7uMSQ4buf4bu4N+G6ucav4bu44bu3ZuG6peG7uMOp4bq1w7Xhu7jDqcOiIMOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7jDouG6peG6r8Op4bu4OCzDqeG6teG7uMOiw7Thu4nDqeG6teG7uOG7ieG7uDUpw6nhurXhu7jEkcO0acOp4bq14bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uDbDouG7kTbhu7jEkeG6uSjhuqXhu7jDveG7uMahIeG7uHNA4buo4bu4w6nhurXhurkh4bql4bu4bCzhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4NsOi4buRNuG7uOG6teG6pS7hurnhu7jGoeG7jeG7quG7uG7DouG6pcOjbuG7uDXhuqnhu7huw6Lhuqfhu7jDqeG6tcOi4bql4bqvZeG7uGTDouG7h8Op4bq14bu4asOiIMOp4bu4w6Iow6nhurXhu7g2w6Lhu5E24bu4NyzDqcOi4bu4w6nhurXDosSD4bu4w6nhurXDouG6peG6r2rhu7jGoSHhu7g2w6Lhuqvhu7jDosO04buJw6nhurXhu7jEkcO0acOp4bq14bu44buJ4bu4NSnDqeG6teG7uMSRw7Rpw6nhurXhu7jGoeG6peG6o8Op4bu4NsOi4buRNuG7uMSR4bq5KOG6peG7uHNA4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYxqDDreG6peG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMSR4buf4bu4N+G6ueG7uG5s4bqjw6nhu6rhu7jDqcOiIMOp4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uG5sw7TDrMOp4bq14bu4w6LDqjbhu7g2KeG7uMOpw7TDrTbhu7jDqeG6u+G6peG7uDbDom/DqeG6teG7quG7uE7DoizDqcOi4bu4w4Lhurss4bu4w6nhurvhuqXhu7hs4bql4bqjw6nhurXhu7g4LMOp4bq14bu4bDBu4bu4w6nhurvDqeG6teG7uMSR4bq9w6nhurXhu7g2w6Lhurnhu7jDqeG6tSHhu6Phu7g2KeG6peG7uDYuNsOi4bu4buG6pcSDw6nhu7jEkcO0acOp4bq14bu4Iy8/4bu4bsOt4bql4bu4OCDhu6Phu7Dhu7Dhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tuG7uG1u4bujxJE5VeG7tm454budbi0sxJHhuqXhurXDqcav4bu4bOG6peG6tcOibuG7qOG7tlhXbW5s4bq5w6nhurVYw70h4bql4bu4xqEh4bu4KcOpw6LGr+G7uMag4bql4bu4c8OpVy9tbmzhurnDqeG6tVhXL2pY


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]