(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua huyện Lang Chánh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đưa nguồn vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến đến người dân.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcOaZmfhu4XDouG6tTnDmeG6tGHDoTRo4buqYeG6rXvhu6pmw6HhurVh4buq4bq/4buq4bq24bu24bq1OeG7qsWpYeG7uOG6tWHhu6pbxKnDqnvhu6phw6nhu6pn4buFw6rhu6rhurNo4bu24buq4bqz4bu44buN4buqZ8Og4bq1YVHhu6pnYcOhM2fhu6o+4bqj4buqYeG6rXvhu6pnKOG7h+G7qmfhu4Vse+G7qmdo4buNM+G6tcOaL2Zn4buFw6LhurU5w5nDmi9h4busw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h0Fd4bu2feG7qMOZR2Hhur3DoeG7qjnDoeG7tuG6teG7quG7g2jhu7bhu6phaOG7jTXhurXhu6rhurbhu7bhurU54buqxalh4bu44bq1YeG7qlsk4buqYWjhu43hu6pbxJHhurU54buqez3hu6phNeG7qmdhY+G6tTnhu6p7YcOg4bq1YeG7qmfhu4XhuqPhu6pvQMOi4buqe2jEkXvhu6pbNuG7qlvEqeG7tuG7quG6tTloZOG6teG7qm9j4bq14buqe2HEqeG6ueG6tTnhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qnthw6Lhu6pv4bu24buN4buqYeG6rXvhu6pmw6HhurVhUeG7qmbDoeG6tWHhu6pvw6Ey4bq14buqe+G6peG7qmHDokDhurXhu6p7PeG6tWHhu6rhurFh4bql4buq4bqxYSXhurXhu6rhurNo4bu24buq4bqz4bu44buN4buqZ8Og4bq1YVHhu6pnYcOhM2fhu6o+4bqj4buqYeG6rXvhu6pnKOG7h+G7qmfhu4Vse+G7qmdo4buNM+G6teG7qlsz4bq14buq4bq1OcSp4bq9w6Hhu6p9LOG6tVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmmZn4buFw6LhurU5w5nDmsOh4bqzOeG7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qMOhxald4bq1Z13hu4Xhu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buqWVjhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqV8Odw53hu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8vw6FvUj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L+G6tV3Ds2Yv4buu4buu4buuVy/hu67hu6xXfVjhu6zhu7BWVldWZ+G7rOG7sFhZ4buu4bq34buwUuG6r+G7hznhu57hu4Xhu5ZZw53hu7Dhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bq0YcOhNGjhu6ph4bqte+G7qmbDoeG6tWHhu6rhur/hu6rhurbhu7bhurU54buqxalh4bu44bq1YeG7qlvEqcOqe+G7qmHDqeG7qmfhu4XDquG7quG6s2jhu7bhu6rhurPhu7jhu43hu6pnw6DhurVhUeG7qmdhw6EzZ+G7qj7huqPhu6ph4bqte+G7qmco4buH4buqZ+G7hWx74buqZ2jhu40z4bq14buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qFlY4buw4buo4buqYV3DoTlhZ+G7luG7qFfDncOd4buo4buqL8OZw5ovZmfhu4XDouG6tTnDmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5nhurRhLOG6teG7qm/DoTLhurXhu6rhurQ5LOG6teG7qmFA4bq1OeG7qsWpRsOSQeG7qmFo4buNNeG6teG7quG6tuG7tuG6tTnhu6rFqWHhu7jhurVh4buqOcOhPcOh4buq4bq1OSzhurXhu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6teG7qm/hu7bhu43hu6rhurNo4bu24buq4bqz4bu44buN4buqZ8Og4bq1YVHhu6pnYcOhM2fhu6o+4bqj4buqYeG6rXvhu6pn4buFbHvhu6pnaOG7jTPhurXhu6p7YcOi4buq4bqxYeG7uHth4buqYUDhurU5UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7meG6tWHhu6rhurbEqeG6ueG6tTnhu6pPJeG6teG7qkdo4buNMuG6teG7quG6v+G7qj494bq14buq4bu5w6FA4bq1OVHhu6rDsiThu6rhu4wy4bq14buq4bqwYcSp4bq54bq1OeG7qlsk4buqWyXhurU54buq4bqx4buP4buqb+G7tuG7jeG7qm9j4bq14buqZ2Fi4bq1OeG7quG7g2jhu7bhu6pHZeG7qnthw6Hhu6phxJHDoeG7quG6tWLhurU54buqfSzhurVS4buq4buZ4bq1YeG7qnthw6Lhu6o+w6EzZ1Hhu6o5w6Hhu7bhu6pb4bqh4bq1YeG7quG6s+G6oeG6tWHhu6pnYWjEkXvhu6p9w6E14bq14buqYcSR4buqeyjhurXhu6rhurU5YcOow6JR4buq4bqxYWLhurU54buqe+G6peG7qlvDoTRo4buq4bqxw6E14bq14buq4bqzaOG7tuG7qmYq4bqz4buqZ+G7heG7tuG6tTnhu6pnYcOhM2fhu6o+4bqj4buqYeG6rXvhu6pnKOG7h+G7qnthw6Lhu6p74bu4e+G7qnvDouG6tVLhu6rhu6nEqcOqe+G7qmZs4buq4buDaOG7tuG6teG7qmcs4bqz4buqe+G7i+G7tuG7quG6tGFA4buq4bq1xKnhurt7UeG7qjnDoeG7tuG7qlvhuqHhurVh4buqWyThu6pbxKnDqnvhu6pv4bu24buN4buqb2PhurXhu6rEqWjhu6pbJMOh4buqe+G7i+G7tuG7quG6tDks4bq14buqYUDhurU54buqxalGw5JB4buqYWjhu4014bq14buq4bq24bu24bq1OeG7qsWpYeG7uOG6tWHhu6pbNuG7quG6s2jhu7bhu6rhurPhu7jhu43hu6pnw6DhurVh4buq4buHYcOse+G7qm/DrOG7qnthw6Lhu6pvw6E1e+G7qmHhuq174buqZyjhu4fhu6p74buL4bu24buqe8Oi4bq1UsOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qn1nYWjhurM+4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7qllY4buw4buHw7JQ4buqYV3DoTlhZ+G7oOG7qldWVuG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy/DoW9SPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUv4bq1XcOzZi/hu67hu67hu65XL+G7rOG7sFh94bus4buw4buy4buu4bu0VsOdZ1ZYVldW4bq34buwUuG6r+G7hznhu57hu4Xhu5ZZ4buw4buw4buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qOG6tGHDoTRo4buqYeG6rXvhu6pmw6HhurVh4buq4bq/4buq4bq24bu24bq1OeG7qsWpYeG7uOG6tWHhu6pbxKnDqnvhu6phw6nhu6pn4buFw6rhu6rhurNo4bu24buq4bqz4bu44buN4buqZ8Og4bq1YVHhu6pnYcOhM2fhu6o+4bqj4buqYeG6rXvhu6pnKOG7h+G7qmfhu4Vse+G7qmdo4buNM+G6teG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6hZWOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hXVlbhu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHxanhu7bhu4dnw6HDouG6teG7qMOZxanDouG6teG7quG7tuG6tWHhu6rhurbEqeG6ueG6tTnhu6pPJeG6teG7qkdo4buNMuG6teG7qlvEqcOqe+G7qmfDoTPhu4fhu6p7KOG6teG7qnti4bq1OeG7quG6tTlhNeG7quG6tWHhur3hu6rhurU5aGThurXhu6pvY+G6teG7qm/hu7bhu43hu6rEqWjhu6pbJMOhUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7ucOh4bu24buqW+G6oeG6tWHhu6p7YeG6o+G7qkHDokDhurU54buqR2HhuqPhu6pHaOG7jTNnUeG7qmdhYuG6teG7quG6tDlh4bqjaOG7qkfEqcOqZ1Hhu6rDsiThu6rhu7nDoeG7tsOi4buqR2HDoTXhurXhu6p74buJ4bq1OeG7qmdhaMSRe+G7qn3DoTXhurXhu6phxJHhu6p7KOG6teG7quG6tTlhw6jDolHhu6pm4bu2aOG7quG6sWHDoeG7qj7DoTNn4buqe+G6peG7qnthw6DhurVh4buqZuG7uHth4buqYcOp4buqZ+G7hcOq4buqb+G7tuG7jeG7qm9j4bq14buq4bqzaOG7tuG7quG6s+G7uOG7jeG7qmfDoOG6tWHhu6pbY8Oh4buqb+G6u8Oh4buqYcSR4buqfSzhurXhu6rhurFh4bql4buq4bqxYSXhurXhu6p74bql4buqe8Oi4bq14buq4bq3QOG7qmHhuq174buqZsOh4bq1YVHhu6pmw6HhurVh4buqb8OhMuG6teG7qlF7YeG6o+G7qlsk4buqWyXhurU54buq4bqx4buP4buqb0Dhu6pbJOG7qlvEqcOqe+G7qjnDoT3DoeG7quG6tTks4bq1UuG7qsWpYeG6o+G7qkdo4buNM2fhu6p7YcOi4buqPsOhM2dR4buq4bq1M2jhu6rhurFhYuG6tTnhu6p74bql4buqZmzhu6phw6nhu6pn4buFw6rhu6pna+G7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhurVA4buNUeG7qnthKnvhu6pvw6E1e+G7qmHhuq174buqZyjhu4fhu6p74buL4bu24buqe8Oi4bq14buqe2HhuqPhu6o5P+G7h+G7quG7hS5n4buq4bq1YcOhNGjhu6rhurFh4bql4buq4bqxYSXhurVSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR+G7heG7tsOi4buqW2XDoeG7qm/hurvDoeG7qnthaeG6tTnhu6pnYsOh4buqYuG6tTnhu6rhurQ5aOG7jTfhurXhu6rhurQ54bqte+G7qkbhurnhurVR4buqR+G7hcSp4bq/4bq1OeG7quG7h2HhuqfhurU54buq4bu5w6Hhu7jDouG7qn3DrHvhu6pvQOG7quG7qUDDouG7qmcjw6Lhu6phaOG7jTXhurXhu6rhurbhu7bhurU54buqxalh4bu44bq1YeG7qnthw6Lhu6o+w6EzZ+G7oOG7quG7gmjhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqZmPhu6rhu7Dhu7Qv4buu4buw4buu4buuL+G7guG7qS1HRznhu6p74buL4bu24buqR2Hhu4vhu6pnxKnhurvhurU54buqxalhw6DhurVh4buq4buHYeG7i+G7qm804buqZ8Og4bq14buqfcOs4bq1OeG7qltjw6Hhu6pv4bq7w6Hhu6ph4bqte+G7qmbDoeG6tWFR4buqZsOh4bq1YeG7qm/DoTLhurXhu6p74bql4buqYcOiQOG6teG7qns94bq1YeG7quG6sWHhuqXhu6rhurFhJeG6teG7qls24buq4bqzaOG7tuG7quG6s+G7uOG7jeG7qmfDoOG6tWFR4buqZ2HDoTNn4buqPuG6o+G7quG7h2HDrHvhu6pvw6zhu6ph4bqte+G7qmco4buH4buqZ+G7hWx74buqZ2jhu40z4bq1UeG7qm/hurvDoeG7quG6s2p74buqb2PhurXhu6phw6nhu6pn4buFw6rhu6pnY8Oh4buqW+G7tuG7quG6t0Dhu6rhu6zhu7Dhu6pn4buFw6E1aOG7qltk4bq1OS9h4bqte+G7qmbDoeG6tWFR4buqZsOh4bq1YeG7qm/DoTLhurVR4buq4bq3JMOh4buqZmguZ+G7qnthw6Lhu6pv4bu24buN4buq4busUeG7ruG7mi/hurUl4bqzUeG7quG6tyTDoeG7qmZoLmfhu6rhurXDquG7quG7g2jhu7jhu6phI+G6teG7qj4m4bq1OeG7quG6tyTDoeG7qmZoLmfhu6p7YcOi4buqb+G7tuG7jeG7qmHEkeG7quG6tTlhw6jDouG7qmcjw6Hhu6pnYeG6vcOh4buqW8OhNuG6s+G7qm/hu7bhu43hu6pvY+G6tVHhu6pnYeG6vcOh4buqYSPhurXhu6p7YcOi4buqb+G7tuG7jeG7qmdjw6Hhu6pb4bu24buqVlnhu6pnYeG7uOG6tTlR4buq4bqxYWLhurU54buqe2HDo+G7qjnDoWnhu4fhu6ph4bqte+G7qmbDoeG6tWHhu6p74bql4buqYcOiQOG6teG7qns94bq1YeG7quG6sWHhuqXhu6rhurFhJeG6teG7quG6s2jhu7bhu6pmKuG6s+G7quG7h2HEqeG6ueG6tTnhu6pnw6E14bq14buqYeG6rXvhu6pnKOG7h1Hhu6pbPeG6s+G7qj49w6Lhu6ph4bqte+G7qmfhu4Vse+G7qmdo4buNM+G6tVHhu6rhurNA4buqe+G6p+G6teG7quG6t0Dhu6o5w6E9w6Hhu6rhu4dh4bu44buH4buqfUDDoeG7qmHhurnDoeG7qjnhuqXhu4fhu6rhu4dhIeG6teG7qmdhbHvhu6phw6E14bq14buq4bqzw6x74buqZ8OhMmjhu6p7YWjhu4024bq14buqW2XDoeG7qmZj4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7quG6tTlA4bq1YeG7qjnDoeG7uMOi4buqfcOse+G7qmFo4buNNeG6teG7quG6tuG7tuG6tTnhu6rFqWHhu7jhurVhUuG7qkfhu4XDouG6tTnhu6pnYeG6vcOh4buqOcOh4bu24bq14buqZ+G6u8OhUeG7quG7hmHhuqfhurU54buq4bu5w6Hhu7jDouG7qn3DrHvhu6pvQOG7quG7qUDDouG7qmcjw6Lhu6phaOG7jTXhurXhu6pnw6Ez4buH4buqZ8Ose+G7qnthw6Phu6pbI8Oi4buqe+G7uHvhu6pn4buFxKnhur3hurU54buqWynhu43hu6rhurMj4bq1YeG7qmdo4buNMuG6teG7qmfhu4Vo4buNNOG6tVHhu6rhu4dhZeG7qj7DoTPhurXhu6rhurHhuqPhu4fhu6pnYeG6vcOh4buqe2HDoOG6tWHhu6pm4bu4e2Hhu6p7YcOi4buqYeG6rXvhu6pmw6HhurVh4buqe+G6peG7qmHDokDhurXhu6p7PeG6tWHhu6rhurFh4bql4buq4bqxYSXhurXhu6pv4bu24buN4buqb2PhurXhu6pbNuG7quG6s2jhu7bhu6rhurPhu7jhu43hu6pnw6DhurVhUeG7qmdhw6EzZ+G7qj7huqPhu6ph4bqte+G7qmco4buH4buqZ+G7hWx74buqZ2jhu40z4bq1UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUdhXcOi4buqPuG7uMOi4buqe+G7uMOi4buqe+G7i+G7tuG7quG6tDks4bq14buqYUDhurU54buqxalGw5JB4buqYWjhu4014bq14buq4bq24bu24bq1OeG7qsWpYeG7uOG6tWFR4buqWzPhurXhu6rhurXhu7bhu6pbJOG7qjnDoT3DoeG7quG6tTks4bq14buqe2HDouG7quG7ruG7tOG7qmHEkeG7qm/hu7bhu43hu6pvY+G6teG7quG6s2jhu7bhu6rhurPhu7jhu43hu6pnw6DhurVhUeG7qmdhw6EzZ+G7qj7huqPhu6rhu4dhw6x74buqb8Os4buqYeG6rXvhu6pnKOG7h+G7qmfhu4Vse+G7qmdo4buNM+G6tVLhu6pBw6E14bq14buqSOG7p+G6tMaw4buqYWjhu4014bq14buqZ8OhM+G7h+G7qmfDrHvhu6p7YcOj4buqWyPDouG7qnvhu7h74buqYcSRw6FR4buqW8OiQOG6teG7qmdhNlHhu6p74bu4e+G7quG6tWFA4buqZ+G7hcSp4bq94bq1OVHhu6rhu4dhY8Oh4buqYcOq4buH4buqb+G6u8Oh4buq4bq0OSzhurXhu6phQOG6tTnhu6rFqUbDkkHhu6phaOG7jTXhurXhu6pnaOG7jTLhurXhu6pn4buFaOG7jTThurVR4buqYcSp4bq74bq1OeG7qn084bq1UeG7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurFh4bu2w6Hhu6p7YcOi4buqe+G7uHvhu6pbY8Oh4buqZ8Spw6rhurU54buqZ2HDrOG7qmHEqeG6v+G6tTnhu6pv4bu24buN4buqb2PhurXhu6pnYV3DouG7quG7g2jhu43hu6pb4bqj4bq1YVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lH4buF4bu2w6Lhu6pbZcOh4buqb+G6u8Oh4buqe2Fp4bq1OeG7qmdiw6Hhu6pi4bq1OeG7qkfhu4Uh4bq14buqTyXhurXhu6pBw6JA4bq1OVHhu6rhu7nDoeG7uOG6s+G7qltje+G7quG6tDks4bq14buqYUDhurU54buqxalGw5JB4buqYWjhu4014bq14buq4bq24bu24bq1OeG7qsWpYeG7uOG6tWHhu6p7YcOi4buqPsOhM2fhu6Dhu6pH4buFw6LhurU54buqZ2Hhur3DoeG7qjnDoeG7tuG6teG7qmfhurvDoeG7qlvhurnhurXhu6pv4bqj4buqZjHhu6pnw6Ez4buH4buqZ8Ose+G7quG7h2Fjw6Hhu6phw6rhu4fhu6pI4bun4bq0xrDhu6p74bu4e+G7qsOyJFHhu6pnYeG6o+G7qmfhu4Uu4bq1UeG7qnvhu7h74buqZ2Xhu6p7YWp74buqe2HDoOG6tWHhu6pn4buF4bqj4buqLeG7qsOyJOG7qmHEkcOh4buq4bq1YSjhurXhu6rhu4vhu43hu6pnYeG7uHvhu6pnJeG6tTnhu6p7xKnhur3hurU54buqZ2jhu40y4bq14buqZ+G7hWjhu4004bq1UeG7quG7h2Fl4buqPsOhM+G6teG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhurNo4bu24buq4bqz4bu44buN4buqb8Oh4buqZ8Og4bq1YVHhu6pnYcOhM2fhu6o+4bqj4buqYeG6rXvhu6pnKOG7h+G7qmfhu4Vse+G7qmdo4buNM+G6teG7qm9A4buqZ+G7heG7tuG6tTnhu6pn4buFPcOh4buqe2HDoeG7quG7h2HDoOG7qmHhuq174buqZyjhu4fhu6pbM+G6teG7quG6tTnEqeG6vcOh4buqfSzhurVS4buq4bupZOG6tTnhu6pnYeG6vcOhUeG7qjnDoeG7uOG6s+G7qmbhu7hn4buqe2E/Z+G7qnthMeG7quG7g2jhu7jhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurFh4bu2w6Hhu6p7YcOg4bq1YeG7qmbhu7h7YeG7qls94bqz4buqPj3DouG7qnti4bq1OeG7quG6sWHhu7bDoVHhu6rhurPDoeG6tWHhu6o+I3thUeG7qltp4bq1OeG7qltjw6Hhu6pnxKnDquG6tTnhu6pbNuG7quG6tTloZOG6teG7qm9j4bq14buq4buHYeG7uGfhu6phaOG7jeG7qmHDoTVo4buq4buDaD1Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7mWhnYcOi4buF4buow5nDkmgs4bq14buq4buZ4bq1YcOaL+G7h8OZ

Xuân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]