(vhds.baothanhhoa.vn) - Do đặc thù địa hình huyện Quan Sơn hẹp, dốc, đồi núi cao xen kẽ giữa sông, suối, nên mùa mưa dễ xảy ra hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và gây ngập úng cục bộ.
4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bhuqrEkcWoN+G7oEPhurM34bugJFvhurvhu6Aq4bqvN33hu6Dhur83feG7oOG6qVs54bugZuG6tV3hu6BkW10uN+G7oGTFqF3hu5QvW1Hhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bupJsWoJeG7nuG7luG7ozjhu6AqWCThu6BkW8Op4bugKjDFqOG7oFsgN1vhu6BbxJFpKTfhu6DhuqrEkcWoN+G7oEPhurM34bugWzrhuqnDleG7oCXDoyTDleG7oCrEg13hu6A3ZV3hu6Akxag44bugaCY34bugNCzhu6B9XeG7hcWo4bugY+G6ozd9w5Xhu6BjxJHDo13DleG7oDcuN+G7oDbDqcWo4bugNsOqxajhu6AlPuG7oGjhu7Bp4bugYsWo4bugW10pN+G7oGTDquG6pTd94bugNeG6veG7oMOjN33DleG7oDXhur3hu6DhuqvEkT9kw5Xhu6Bj4buqZOG7oDXhuqfhu6Aq4bu0ZOG7oGbhu6jhu6B94buyaeG7oDd94bu44bqp4bugZTd94bugJOG6uSThu6A94bqvw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oCQ1xahjY0zhu55d4budJjdkJmLhu57hu6BjZGk1Jkzhu55nXSVkW+G7jOG7oOG7pFBQ4bqpaOG7juG7oFsmXX1bZOG7jOG7oFVR4buk4bqpaOG7juG7nuG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1JSUlQvUlBQJVRSUVVTUlBkw5lSVMOZUDVQw5Qz4bqpfcOSYkxRUOG7pOG7nuG7oMWoNWRM4bue4bqqxJHFqDfhu6BD4bqzN+G7oCRb4bq74bugKuG6rzd94bug4bq/N33hu6DhuqlbOeG7oGbhurVd4bugZFtdLjfhu6Bkxahd4bue4bugZ10lZFtM4bue4bukUFDhu57hu6BbJl19W2RM4bueVVHhu6Thu57hu6Av4buW4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu53FqOG6qWRdODfhu57hu5bDveG7hyThu6A1w6rhuqU3feG7oCRb4bq/JOG7oDfhu643feG7oFvEkWkpN+G7oOG6qsSRxag34bugQ+G6szfhu6A0W1Yk4bug4bqpW+G6uSThu6Bb4bu4xJHhu6DhuqvEkeG7sOG7oCU44bugY+G7qmThu6A14bqn4bugKuG7tGThu6B94buyaeG7oGLFqOG7oGThu6pd4bugNFvEkeG7oFXDleG7oGRbMOG7oGRi4bu0N+G7oEPhurM34bugw73DquG7oDd94buoaeG7oOG7pi3Dmi1SUFJSw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkRiODd94bugN+G7rjbhu6BSUFJR4bugW8SRaSk34bug4bqqxJHFqDfhu6BD4bqzN+G7oCRbMMSR4bugN1tdKMSR4bug4buwN1vhu6Bbw6rhuqc3feG7oCU44bugZFtdLjfhu6Bkxahdw5Xhu6AqWCThu6A9XSlk4bugNsOqxajhu6BkOMOV4bugJeG6ozd94bugNcOjJMOV4bugNFtdITfhu6A3W10oxJHhu6Bb4bqv4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6A9MOG7oGPhu6pk4bugNeG6p+G7oCrhu7Rkw5Xhu6Aqxq/DleG7oOG6qVvhu7Bd4bugJV3hu6Alw6Jd4bugNFtAN+G7oCThu7ThuqnDleG7oDdbXSjEkeG7oGTEkWkhN+G7oCrDqsOiN33hu6B9XcWoOOG7oGRb4bqjN33hu6Bj4buqZOG7oDXhuqfhu6Bkxag1xJFp4bug4buyNuG7oH3hu7Jp4bugN33EkWnhu6BbXTw24bugJFs44bugN33DqsOiXeG7oGbhu6jhu6Dhuqlbw6rhurM3feG7oGRdKTfDlOG7oOG7n1gk4bugPV0pZMOV4bugZGI4N33hu6Akxq8k4bugN33hu6hp4bugZOG7geG7oFJR4bugKiE34bugUlUtVS1SUFJS4bugNsOqxajhu6A14bq1N+G7oGjhu7Bp4bugYsWo4bugNV0uN+G7oGThurkk4bugZGIuN+G7oCowxajhu6A94buoN+G7oFvEkWkpN8OV4bugNeG7qDbhu6BkW10pZOG7oFvhu6pd4bugNuG6r2Thu6Bjw6Phu6BbOMWo4bugNuG7qMSRw5Xhu6DDmuG7oFvhuq/hu6Al4buyN+G7oGThu6pd4bugJMavJOG7oGjhu6zhu6BEYsSRN33hu6BEXSE3w5Xhu6BEYsSRN33hu6BEW8Oq4bqlN33hu6Bm4buo4bugZFsw4bugZGLhu7Q34bugQ+G6szfhu6DDvcOq4bugPTDhu6Bj4buqZOG7oDXhuqfhu6Aq4bu0ZOG7oCrGr+G7oGbhu6g44bugN1vhu6jDleG7oH3hu7Jp4bugW8Oq4bugW8OgN33hu6BkOOG7qDfhu6A94bqv4bugZOG7qF3hu6Bj4buwN8OV4bugZGLFqDd94bugZFtdIWThu6A9MMOU4bug4buz4bq1XeG7oCrhu7Jpw5Xhu6A3feG7qGnhu6Dhu6Ytw5rDleG7oGThu6pd4bugZFsw4bugZGLhu7Q34bugQ+G6szfhu6DDvcOq4bugKuG7rOG7oGjhu7Bp4bugYsWo4bugZuG6ueG7oDXhuqfhu6Aq4bu0ZOG7oGThu4Hhu6BkYi434bugKsSDXeG7oDXhu6g24bugY+G7uOG6qeG7oCrhurHhu6A24bqvZOG7oDdb4buo4bugJeG7sjfhu6Bk4buqXeG7oDRbxJHhu6Dhuqlbw6Phu6BV4oCm4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu6nhu6g3feG7oDfhu642w5Xhu6AqPOG7oCrDo13hu6DhuqlbOeG7oGbhurVd4bugJV0+N+G7oD1dITfhu6Dhuqlb4bq/JOG7oGThu6rhuqnhu6Ak4bq7xajhu6BkW8OiXeG7oGRdIWTDleG7oFvEkWkpN+G7oOG6qsSRxag34bugQ+G6szfhu6Aq4bus4bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6Akxq8k4bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6DGrzfhu6DhuqlbYTd9w5Xhu6AkW8OjN33hu6BkW10uN+G7oGTFqF3DleG7oGPhurPhu6Bkxq834bugJeG7sjfhu6Dhuqfhu6Bmw6k3feG7oGYmN+G7oGPhuqM3fcOV4bugY8SRw6Ndw5Xhu6Bmw6k3feG7oCQ54bugN33EkWnhu6Ak4bqz4bugNuG7tGThu6DFqDfhu6BkOOG7qDfhu6BkWyY44bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6AkW+G7sjbhu6DigJxU4bugZOG7ql3hu6AkW+G6t+KAncOU4bug4budWzHhu6Aq4buqOOG7oCTGryThu6Bo4busw5Xhu6BkWzDhu6BkYuG7tDfDleG7oDd94buoN1vhu6A1XS434bug4bqrxJHFqDfhu6BkW8Oqw6I3feG7oGjEkWkuN+G7oDRdPDbhu6BkYsWow5Xhu6Aq4bqjN+G7oCrDoyThu6A3fcOqw6Jd4bugJeG7sjfhu6Akxq8k4bugNFvEkeG7oGbhu4ck4bugJDnhu6A3fcSRaeG7oCThurPhu6Akxag44bugaOG7sGnhu6Bixajhu6A14bq94bugw6M3fcOV4bugNeG6veG7oOG6q8SRP2Thu6Bm4buo4bugY+G7qmThu6A14bqn4bugKuG7tGThu6AqPOG7oCRb4bq74bugKuG6rzd94bugY+G6s+G7oGTGrzfDleG7oCVd4bugJcOiXeG7oCohN+G7oDfhurNd4bugxag34bugZDjhu6g3w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lkRbJjjhu6Bi4buo4bugYzjGr2TDleG7oGQ44buoN+G7oFvEkWkpN+G7oOG6qsSRxag34bugQ+G6szfhu6AkOeG7oOG7pOG7pFPhu6Bb4bqv4bugZFvDqsOiN33hu6BoxJFpLjfhu6AkWzDEkeG7oOG7sDdb4bugW8Oq4bqnN33hu6Ak4bq7xajhu6BkW10uN+G7oGTFqF3DleG7oGRiODd94bugKjnhu6BS4bukVeG7oFvhuq/hu6AkOeG7oDd9xJFp4bugJOG6s+G7oDXhur3hu6DDozd9w5Xhu6A14bq94bug4bqrxJE/ZOG7juG7oFXhu6ZU4bugW+G6r+G7oCQ54bugN33EkWnhu6Ak4bqz4bugY+G7qmThu6A14bqn4bugKuG7tGThu47hu6DDmVDhu6AqXTw24bugaMSRN33hu6BpIcSR4bugN33EkWnhu6Ak4bqz4bugNFtAN+G7oCThu7ThuqnDleG7oDd9xJFp4bugJOG6s+G7oCTFqDjhu6BmKOG7oGRbXS434bugZMWoXeG7oOG7klNQ4bugKl08NuG7oGjEkTd94bugaSHEkeG7oGPhu6pk4bugNeG6p+G7oCrhu7Rk4bugKsavw5Xhu6A9w6Lhu6Bj4bqjN33DleG7oFNQ4bugKl08NuG7oGjEkTd94bugaSHEkeG7oGPhu6pk4bug4bqn4bugKuG7tGThu6Aqxq/hu6Bk4buqXeG7oCTGryThu6BkxJFpITfhu6Aqw6rDojd94bugfV3FqDjhu6BkW+G6ozd9w5Xhu6BRUOG7oCpdPDbhu6BoxJE3feG7oGkhxJHhu6BmKOG7oDXhur3hu6DDozd9w5Xhu6A14bq94bug4bqrxJE/ZOG7mMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu5RdNn3hu6AkNcWoY2NM4bueJWRbxJE2PeG7oF3hu50mN2QmYuG7nuG7oGNkaTUmTOG7nmddJWRb4buM4bug4bukUFHhuqlo4buO4bugWyZdfVtk4buM4bugVVHDmuG6qWjhu47hu57hu6BjYiRM4bueLy8kJTfDlD3FqDhkW8WoN1tbOMWow5RmNy8lJmM0ZDjhuqkvNyZnYy9SUlJUL1JQUCVUUlFVVVXDmWRTVVThu6bDmTVQw5Qz4bqpfcOSYkzhu6bDmsOa4bue4bugxag1ZEzhu57huqrEkcWoN+G7oEPhurM34bugJFvhurvhu6Aq4bqvN33hu6Dhur83feG7oOG6qVs54bugZuG6tV3hu6BkW10uN+G7oGTFqF3hu57hu6BnXSVkW0zhu57hu6RQUeG7nuG7oFsmXX1bZEzhu55VUcOa4bue4bugL+G7luG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4budxajhuqlkXTg34bue4buW4bupxJFpKTfhu6DhuqrEkcWoN+G7oEPhurM34bugZFvDqsOiN33hu6BoxJFpLjfhu6AkWzDEkeG7oOG7sDdb4bugW8Oq4bqnN33hu6Ak4bq7xajhu6BkW10uN+G7oGTFqF3DleG7oGPhu6pk4bugNeG6p+G7oCrhu7Rkw5Xhu6Dhu7A3W+G7oFvDquG6pzd94bugNFvhuqM3feG7oDdbw6Dhu6AqITfhu6Aqw6Jd4bugY8OjN33hu6Ak4bq7xajhu6A3fcOqw6Jd4bugJeG7sjfDlOG7lC/huqnhu5bhu5Thuqnhu6AkNcWoY2NM4bue4bqp4bubOCVp4bue4buW4bujOOG7oGQiN1vhu6AkW+G7tGThu6Dhuqlb4bq/JOG7oGThu6rhuqnhu6Ak4bq7xajhu6AqMMWo4bugWyA3W8OV4bugN33FqGnhu6Bk4buB4bugKuG7tsSR4bugN+G7rjbhu6BbxJFpKTfhu6DhuqrEkcWoN+G7oEPhurM34bugKuG7rOG7oCRb4bq74bugKuG6rzd94bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6A0IeG7oFs44buqJFvDleG7oDRdKTfhu6BkOOG7qDfhu6Dhu5vFqDfhu6Dhu51bMeG7oFvEkWnhu6Dhuqjhu51ERMOTRHnhu53hu7Xhu6BbxJFpKTfDleG7oCRbMeG7oCrhu6o44bugJMavJOG7oGjhu6zDleG7oGRbMOG7oGRi4bu0N8OV4bugJOG6s+G7oOG6q8SRxag3w5Xhu6Aq4bqzN+G7oGYw4bugJOG6uzd94bugJMOjw5Xhu6A0XSk34bugZDjhu6g34bugPcWoN+G7oCRbMeG7oFvEkWnhu6Dhuqlbw6nhu6Bb4bql4bqp4bugZuG6tV3hu6AqXSjEkeG7oDRdKTfhu6BkW+G7hyThu6BkIcOU4bug4budW8SRQDfhu6A9MOG7oCrhu7Zp4bugKuG6u+G7oDXhu4ck4bugNcOq4bqlN33DleG7oOG6qVvDquG6szd94bugZF0pN8OV4bugZuG7uGThu6Bkw6rDleG7oFvhu7jEkeG7oCThu7Y34bugN1vEkeG7oGkhxJHhu6DhuqlbQDbhu6BkW10hZOG7oGkhxJHhu6Bm4buo4bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6A0IeG7oFs44buqJFvhu6Ak4bq54bugZFs84bugZOG7ql3hu6Akxq8k4bugZGLDoTd94bugKl08NuG7oCrhu7A24bugPeG7sDjhu6AkOeG7oCrhurvhu6A3W+G7sjfhu6A14buHJMOV4bugZuG7uGThu6A14buHJOG7oGThu6pd4bugJFvhurfhu6AqPOG7oGjhu4Phu6A1w63hu6A0W13hu6AkOeG7oGQgN1vhu6BbxJHDozd94bugaOG7sGnhu6BixajDlOG7oEThu7jhuqnhu6BkYsSRN33hu6Bi4buo4bugYzjGr2TDleG7oDRdPDbhu6BkYsWow5Xhu6BkxJHhu6Bj4buDxajDleG7oGjhu7Jp4bugNuG6tV3hu6Akxq8k4bugJOG6ozd94bugZGIgN1vhu6BkW+G6u2nhu6A14bqlXeG7oGRiw6rhurUk4bugNsOpxajhu6A2w6rFqOG7oD3hu6w4w5Xhu6A0XTw24bugZGLFqOG7oCTGryThu6BbxIPhu6Aq4bu44bqpw5Xhu6AkOeG7oCTGryThu6A9XSk34bug4bqpW8av4bqp4bugaOG7g+G7oDXDreG7oCo84bugKuG7sDbhu6A94buwOOG7oMWoN+G7oGQ44buoN+G7oCRbOOG7oCThuqM3feG7oGRiIDdbw5Thu6Dhu5/Do13hu6Bm4bq1XeG7oCTGryThu6Bmw6k3feG7oGjEkTd94bugaSHEkeG7oFvEkWkpN+G7oCrhu6zhu6Bo4buyaeG7oCXhu4c3feG7oDQh4bugWzjhu6okW8OV4bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6DGrzfhu6Ak4bq54bugZFs8w5Xhu6Dhuqlbw6nhu6Bb4bql4bqp4bugZuG6tV3hu6Bk4buBN33hu6A0W8SR4bugZuG7hyTDleG7oCQ54bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6DGrzfhu6AlXeG7oCXhu7I34buO4bugJFvEkUA34bugPTDhu6A14buHJOG7oDXDquG6pTd9w5Xhu6Dhuqlbw6rhurM3feG7oGRdKTfDleG7oGbhu7hk4bugZMOq4bugKuG7tmnhu6Aq4bq7w5Thu6Dhu59AaeG7oDbhu6o3W+G7oCThuqM3feG7oGTGryThu6BkxJFpLjfhu6BkYsSRaSg3w5Xhu6Dhuqlb4bqx4bugPV0hN+G7oDRdITfhu6BkW+G6vyThu6BmKOG7oOG6qOG7nUREw5NEeeG7neG7teG7oGThu6pd4bugJMavJOG7oCowxajhu6Dhuqlbw6rhurM3fcOV4bugNF0uN+G7oOG6q8SRaSFk4bugJFvDozd94bugZMOq4bugZMOq4bqnN33hu6A14bqz4bugNeG7qMOV4bugJFvhurvhu6DhuqvEkcWoN8OV4bugZFvDqsOiN33hu6BoxJFpLjfhu6BkWyY44bugJeG6oV3DleG7oGRb4bqjN33hu6A9xq844bugNDDhuqnhu6BkW8OiXeG7oDbDoV3hu6AlXT434bugPV0hN+G7oGRbw6Jd4bugZF0hZOG7oDd9xJFp4bugW108NuG7oCo84bugJDnhu6A0IeG7oFs44buqJFvhu6Dhur83feG7oOG6qVs54oCm4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhuqI3feG7oOG7tX3EkWk+N+G7oEbhu6434bugQ103W8OV4bugRGLDquG6pzd94bug4bqpW2E3feG7oOG7teG7tcOT4bqoROG7tUThu6BbxJFpKTfhu6DhuqrEkcWoN+G7oEPhurM34bugJFs44bugPV0hZMOV4bugW8SRaSk34bugKsWoN33hu6BkIiRb4bugJOG7hyThu6BkYl08N+G7oDRbxahd4bugZFvhu4ck4bugW10pN+G7oDbhuq9k4bugY8Oj4bugJeG7h+G7oMavN8OV4bugJOG6ozd94bugZGIgN1vhu6BkYsOhN33hu6AqXTw24bug4bqpW+G6uSThu6Bm4bq54bugJFs44bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oCThur/EkeG7oFvhuq/hu6A0W13hu6A2w6nFqOG7oDbDqsWo4bugPeG7rDjhu6BmKMOU4bug4bufxIM3feG7oGRbw6Jd4bugZF0h4bqp4bugZOG6uSThu6AlxJFp4bugZGIg4bugJFtYZOG7oCRbLOG7oCRbIeG7oCrhuq/hu6BkW8Oqw6I3feG7oGRi4buHJOG7oFJUL1JUW+G7oDdbVzbhu6B9XeG7heG7oGbhu4U3feG7oGRb4bqjN33hu6BkXTfhu6Al4buH4bugPcavOMOV4bugZCA3W+G7oFsgN1vhu6BkW+G7hyThu6BkIeG7oGThu6pd4bugJMavJOG7oCowxajhu6Dhuqlbw6rhurM3fcOU4bugROG7uOG6qeG7oGRixJE3feG7oDXhu4ck4bugNcOq4bqlN33DleG7oOG6qVvDquG6szd94bugZF0pN+G7oCrhu7A24bugPeG7sDjhu6Ak4bqz4bugKuG6rzd94bugN1vFqDdbw5Xhu6Bo4buD4bugNcOtw5Xhu6A3feG7rjfhu6AkW1g34bugZuG7qOG7oDRbViThu6Dhuqlb4bq5JOG7oDQw4bqp4bugZFvDol3hu6A3W+G7hTd94bugZFtdKWThu6Bb4buqXeG7oCU44bugNsOqxajhu6A94busOOG7oH3hu7Jp4bugYsWow5Thu6Dhu6nDquG6tTd94bugJSM34bug4bu1W+G7sjfhu6Al4buyN+G7oGRbxJHhu6BbOOG7qiRb4bugJV0pN+G7oGQiJFvhu6BbOMWo4bugNuG7qMSR4bugKiE34bugZFvDol3hu6A0w6zhu6BkW8SR4bugWzjhu6okW+G7oGbhu6jhu6AkW8SRQDfhu6A9MOG7oCXhu4fhu6BkYuG7heG7oDXDquG6szd94bugZFvhu4ckw5Xhu6BkW+G7hyThu6DhuqlbQDbhu6BkYjg3feG7oDbDqcWo4bugNsOqxajhu6A94busOMOU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqlqxJFkWzhi4bue4buWRELEkOG7tcaw4bugw7104buUL+G6qeG7lg==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]