(vhds.baothanhhoa.vn) - Là địa phương có tới 151 công trình hồ, đập thủy lợi, nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua huyện Ngọc Lặc đã tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng, phát hiện những điểm xung yếu và triển khai phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình hồ, đập trong mùa mưa bão, đồng thời đảo bảo đáp ứng đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.
4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDlcO64bqt4buHOjHhu5Z2ITXhu7Thu5bhu63hu6rhu7Thu5bhu7jhu6Qw4buW4buy4bukMuG7llQx4buW4bqnMsOaMeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7Q4MSHhu5bhuqfDoj4xKOG7lihhTuG7luG7uFjhurPhu5Yw4bqrVOG7ljDEkVRO4buWIGThu44vKOG7msOV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s8O6QFThu7bhu5TDleG7rcOa4buW4bu4e1Thu5bhurMoxJHhuqMxIeG7luG7tDPhu5bhuqfDoynhu5bhu5rhu6Dhu5rhu5bhu7Q4MSHhu5bhuqfDoj4xKOG7lihhTuG7luG7uFjhurPhu5bhuqcoY+G7h+G7liDhuq8pTuG7ljEoKT/huq3hu5YxKFbhuqfhu5bhuqfDoiox4buW4bu4e1Thu5bhu7LDmjHhu5bhuqd9MSjhu5bhuqYoVDEo4buWw7ozVE7hu5bhuqcoxIMp4buWISlUMeG7luG6teG6rVThu5Yo4bqt4buHOjHhu5Z2ITXhu7Thu5bhu63hu6rhu7Thu5bhu7jhu6bhu5bhuqdY4bqz4buW4bqnw6Lhuq0xIeG7liIpOzDhu5bhuqfDolRO4buW4bu4VTEo4buWISlV4buWKCk6MeG7luG6p8Oiw5kxIU7hu5bhurMoVeG6p+G7ligpOjHhu5YxKOG6vTEh4buW4bu4KTsw4buW4buB4bqtMSHhu5bhu4cm4bqt4buWw6rDmuG7luG6p8OiKTsx4buWIihUKeG7luG6syjEkeG6ozEh4buWVTHhu5ZlMSHhu5bhurMoM+G7ljEo4buoMOG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buWVDHhu5bhuqcyw5ox4buW4bu0KDLhu5bhu7RV4bu04buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5YoYU7hu5bhu7hY4bqz4buW4bqnw6IyMSHhu5Yw4bqrVOG7ljDEkVThu5bhu7Lhu6YyTuG7luG7uGExIeG7luG6pyjEgynhu5bhu7jhu6Qy4buW4buy4bukMuG7luG7uFXhurPhu5ZlMSHhu5bhu7hj4buWMcSRw6Phu7Thu5bhuqfEkcOjKeG7luG6pykq4bqt4buW4bqzKGLhu7Thu5bDqmLhu5bhuqXhu6Qx4buW4buB4bqtVuG6p0/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lCnhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu57hu6DGoOG6s+G7gU3hu5Thu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7Thu7YxT+G7slQy4bqnKFQxKCgyVE/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nOG7nOG7ni/hu5zGoOG7muG7tuG7ouG7mlHhu5pT4buixqDhuqfhu5zhu57hu5zhu6Lhu5ogxqBPXeG6syFLw6LDjOG7nlLhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buUw7rhuq3hu4c6MeG7lnYhNeG7tOG7luG7reG7quG7tOG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buWVDHhu5bhuqcyw5ox4buW4bu0VeG7tOG7luG7tDgxIeG7luG6p8OiPjEo4buWKGFO4buW4bu4WOG6s+G7ljDhuqtU4buWMMSRVE7hu5YgZOG7lOG7luG6vynhu7bhuqcow4zhu5RSxqDGoOG7lOG7lihAKSEo4bqnw4zhu5Thu57hu6DGoOG7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NU4bqz4bqnKTIx4buUw5XDuuG6reG7hzox4buWdiE14bu04buW4but4buq4bu04buWKCk6MeG7luG7tDPhu5ZSUuG7luG7tDgxIeG7luG6p8OiPjEo4buWKGHhu5bhu7QoZVRO4buWUOG7nOG7luG7uFjhurPhu5bhu7bhu64xIeG7lsOqw5rhu5bhu5rhu5bhuqfDosOZMOG7luG7suG6ozBO4buW4bqzKOG7rjHhu5bhu7I54buWw6Lhu6Qp4buWw6JV4bu04buW4bqnw6IqMeG7luG7uHtU4buW4buyw5ox4buW4buc4bua4buW4buB4bumTuG7luG6pyh74buW4bqnw6JWMU/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lCnhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu57hu6DGoOG6s+G7gU3hu5Thu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7Thu7YxT+G7slQy4bqnKFQxKCgyVE/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nOG7nOG7ni/hu5zGoOG7muG7tuG7ouG7mlHhu5pT4bugUOG6p1HGoOG7nFLhu54gxqBPXeG6syFLw6LDjOG7mlJR4buU4buWVCDhuqfDjOG7lMO64bqt4buHOjHhu5Z2ITXhu7Thu5bhu63hu6rhu7Thu5bhu7jhu6Qw4buW4buy4bukMuG7llQx4buW4bqnMsOaMeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7Q4MSHhu5bhuqfDoj4xKOG7lihhTuG7luG7uFjhurPhu5Yw4bqrVOG7ljDEkVRO4buWIGThu5Thu5bhur8p4bu24bqnKMOM4buUUsagxqDhu5Thu5YoQCkhKOG6p8OM4buU4bue4bugxqDhu5Thu5Yvw5Xhu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buTVOG6s+G6pykyMeG7lMOVdiFU4buH4buW4bqnw6nhu5bhu7hX4bqt4buWMcWoME7hu5Yo4bqt4buHOjHhu5bhu7jhu6bhu5bhu7QofeG7luG7uMOZMuG7luG7tFXhu7Thu5bhu4Hhu6ZO4buW4bqnKHvhu5bhuqfDolYxTuG7luG6syg5KeG7lijhuq/hurPhu5bDqsOjKeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7jhuqMx4buWw6p74buW4bq14bqt4bukMeG7liDhu4Phu5bhuqfFqDEh4buW4bu0xJHEgzEh4buWIik7MOG7luG6p8OiVE7hu5YhKVUw4buW4bqlVeG6p+G7luG7tCjhu6rhuqfhu5bhu7QoJeG7lsOqKTrhu7Thu5bDqlgx4buWKMOaMShO4buW4bu4KT/huq3hu5bhuqcpJuG6p+G7ljHEkcOj4bu0TeG7luG6psOiKTsx4buWIihUKeG7luG7geG7ruG7h+G7luG7tuG6uTEh4buW4bu0VeG7tOG7luG6syjEkeG6ozEh4buWVTHhu5bhurMoNDEhTuG7luG7tCg5MSHhu5bhuqcoKSox4buW4bqnVCnhu5bhu7Ri4buW4bqnKDtO4buW4bqlVeG6p+G7luG6pyjhurnhu7RO4buWMShW4bqn4buWIMOa4buWMSjhur0xIeG7liIo4bqt4buWw6rhurnhu7Thu5bhu7Qz4buWMSHhuq3hu4fhu5bhu7ThuqPhu5bhu4Hhu6Thu4fhu5bDolThu5YgZOG7luG6teG6rSPhuqdO4buW4bqlw5nhuqfhu5Yg4bqx4buW4bu4VuG6p+KApuG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu44pMCHhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buUKeG7k0Ax4bqnQMOi4buU4buW4bql4bqn4buHIEDDjOG7lOG6vynhu7bhuqcoTOG7llLGoMag4bqz4buBTeG7lihAKSEo4bqnTOG7luG7nuG7oMag4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4buc4buc4bueL+G7nMag4bua4bu24bui4buaUeG7nMag4bucxqDhuqdQUeG7olBRIMagT13hurMhS8Oiw4xTUeG7ouG7lOG7llQg4bqnw4zhu5TDuuG6reG7hzox4buWdiE14bu04buW4but4buq4bu04buW4bu44bukMOG7luG7suG7pDLhu5ZUMeG7luG6pzLDmjHhu5bhu7RV4bu04buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5YoYU7hu5bhu7hY4bqz4buWMOG6q1Thu5YwxJFUTuG7liBk4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFLGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7nuG7oMag4buU4buWL8OV4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k1ThurPhuqcpMjHhu5TDlcO64bqt4buHOjHhu5Z2ITXhu7Thu5bhu63hu6rhu7Thu5bhu7Qz4buW4bue4buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5YoYeG7luG7uFjhurPhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG7uFfhuq3hu5bhuqfEkeG7ljHhu64xIeG7luG7tFbhurPhu5bDqsOjKeG7luG6p8OgMSHhu5bDqjkx4buWIVcx4buW4buixqDhu5bhuqdn4buW4bu4YTEhT+G7luG7k1Xhu7Thu5YxKMOa4buW4bqnKFfhuq3hu5bhu7hUMSHhu5YiKFkx4buW4bqnw6LEkeG6ozEh4buW4bqnKCnhu5bhu7Q4MSFO4buW4bu44bukMOG7luG7suG7pDLhu5YoMsOaMeG7luG6pyjDmjEo4buW4bu44bqpMSHhu5bhuqcoxIMp4buWISlUMeG7luG7tFQw4buWIibhuqdP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Qp4buTQDHhuqdAw6Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buWUsagxqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bue4bugxqDhurPhu4FN4buU4buW4bqlw6Lhu7TDjOG7lC8v4bu04bu2MU/hu7JUMuG6pyhUMSgoMlRPw6oxL+G7tkDhuqUi4bqnMuG6sy8xQOG6v+G6pS/hu5zhu5zhu5zhu54v4bucxqDhu5rhu7bhu6Lhu5pR4buc4bua4bucxqDhuqfhu57hu5zhu5rhu6DGoCDGoE9d4bqzIUvDosOM4buiUFPhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buUw7rhuq3hu4c6MeG7lnYhNeG7tOG7luG7reG7quG7tOG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buWVDHhu5bhuqcyw5ox4buW4bu0VeG7tOG7luG7tDgxIeG7luG6p8OiPjEo4buWKGFO4buW4bu4WOG6s+G7ljDhuqtU4buWMMSRVE7hu5YgZOG7lOG7luG6vynhu7bhuqcow4zhu5RSxqDGoOG7lOG7lihAKSEo4bqnw4zhu5Thu57hu6DGoOG7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NU4bqz4bqnKTIx4buUw5Xhu7cxIeG7lsO6w5rhu5bhu5Vl4bu04buW4bqmKMavMSFO4buW4bqyKDPhu5Z1KVUw4buW4bu4OeG7tOG7luG7kygp4buWMShVMSjhu5bhuqYoY+G7h+G7liDhuq8p4buWKOG6reG7hzox4buWdiE14bu04buW4but4buq4bu04buW4bqnKOG6rcOh4bu04buW4buTODEh4buW4bqn4buH4buW4bqmdsO6w7rhu5Yww6Hhuqfhu5bhuqcow5oxKOG7lsOqKSox4buW4bqkODEh4buW4buTKOG6reG7luG7tCgy4buW4buyKSbhuqdM4buW4butw5rhu5Yww6Hhuqfhu5bhuqfDojIxIeG7ljEo4bq9MSHhu5bhu7jhuqMx4buWw6p74buW4bq14bqt4bukMeG7liDhu4Phu5bhu7RV4bu04buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5bhuqcoY+G7h+G7ljE4MSHhu5bhuqfDoiox4buW4bu4e1Thu5bhu7LDmjHhu5Yo4bqt4buHOjHhu5Z2ITXhu7Thu5bhu63hu6rhu7RO4buW4bu0KOG6qTEh4buW4bqnOCnhu5bhu7hUMSHhu5bhurMoOSnhu5Yo4bqv4bqz4buW4bu0KOG7quG6p+G7luG7tCgl4buWw6rDoynhu5bhu7QoPDEo4buW4bq14bqt4buHPzHhu5bhu7h7VOG7luG6syjEkeG6ozEh4buW4buB4buu4buH4buW4bu24bq5MSHhu5bhu7RV4bu04buW4bqzKMSR4bqjMSHhu5ZVMeG7luG6syg0MSFO4buW4bu0KDkxIeG7luG6pygpKjHhu5bhuqdUKeG7luG7uDkp4buWw6rDoynhu5bhuqfDqTEh4buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5bhu7Ri4buW4bqnKDtP4buW4buVYTEh4buW4bqnKMSDKU7hu5bhu7jhu6Qw4buW4buy4bukMuG7luG6pznhuqfhu5bhu7Q4MSHhu5bhuqdV4bu04buWZTEh4buW4bqnw6Lhurnhu7RO4buW4bqnKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5bDqik64bu04buWw6pYMeG7lijDmjEo4buW4bu44bukMOG7luG7suG7pDLhu5ZUMeG7luG6pzLDmjFO4buWKMOZMeG7luG7tCgm4buW4bqnKFbhurPhu5YxKFbhuqfhu5YxKOG6vTEh4buW4bqnKCk64bqn4buWKMOZKeG7luG7tjLhu5YwxJFU4buWIGThu5bhu4FZ4buH4buWw6JUT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu44pMCHhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buUKeG7k0Ax4bqnQMOi4buU4buW4bql4bqn4buHIEDDjOG7lOG6vynhu7bhuqcoTOG7llLGoMag4bqz4buBTeG7lihAKSEo4bqnTOG7luG7nuG7oMag4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4buc4buc4bueL+G7nMag4bua4bu24bui4buaUeG7nOG7ouG7oOG7nuG6p1JQ4buc4bucUSDGoE9d4bqzIUvDosOM4bugUVDhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buUw7rhuq3hu4c6MeG7lnYhNeG7tOG7luG7reG7quG7tOG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buWVDHhu5bhuqcyw5ox4buW4bu0VeG7tOG7luG7tDgxIeG7luG6p8OiPjEo4buWKGFO4buW4bu4WOG6s+G7ljDhuqtU4buWMMSRVE7hu5YgZOG7lOG7luG6vynhu7bhuqcow4zhu5RSxqDGoOG7lOG7lihAKSEo4bqnw4zhu5Thu57hu6DGoOG7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NU4bqz4bqnKTIx4buUw5Xhu7cxIeG7luG7keG6qynhu5bDisWoMeG7lsO64bukKU7hu5bhurIoM+G7luG7kyhj4buW4bqne+G7tCjhu5bhuqzhu5F24buZ4buW4buB4bum4buWIikqMeG7luG6pig1TuG7lijhuq3hu4c6MeG7lnYhNeG7tOG7luG7reG7quG7tOG7luG7tCgy4buW4buyKSbhuqdM4buW4buTVeG7tOG7luG7tDgxIeG7luG6p8OiPjEo4buWKGHhu5bhu7hY4bqz4buW4bqnw6IqMeG7luG7uHtU4buW4buyw5ox4buW4buB4bum4buW4bu0M+G7luG7g+G7ljEhKFtU4buWw6JW4bqn4buW4bq14bqtVDHhu5bhuqfDojUxIU7hu5bhu6QxKOG7lijEkeG6sTEh4buW4bu4JjHhu5bhuqXhu6Qx4buW4buB4bqtVuG6p+G7ljE4MSHhu5YxISgpOuG6s+G7lsOqw5rhu5bhurMoNDEhTuG7luG7tCg5MSHhu5bhuqcoKSox4buW4bqnVClP4buWw4o+4buWw6pY4buH4buW4bu0KOG6qTEh4buW4bqnOCnhu5bhu7jhu6bhu5bhuqfDmTLhu5YwNSnhu5bhu7gpP+G6reG7liIpOjHhu5bhuqco4bqtWDHhu5Yg4bqvKeG7luG7tCgy4buWMSjDmuG7luG6pyhX4bqt4buW4bqnw6IpOzHhu5YiKFQp4buW4bqnKCnhu5bhu7Q4MSFO4buWMShUMSjhu5bhu7QoMzEh4buW4bu4xJFU4buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5bDqsOaMuG7luG7ssOaMeG7liEpVDJO4buW4bql4bq74buW4bu2YjEhT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu44pMCHhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buUKeG7k0Ax4bqnQMOi4buW4bu24bqnKOG6rTDhu7Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buWUsagxqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bue4bugxqDhurPhu4FN4buU4buW4bqlw6Lhu7TDjOG7lC8v4bu04bu2MU/hu7JUMuG6pyhUMSgoMlRPw6oxL+G7tkDhuqUi4bqnMuG6sy8xQOG6v+G6pS/hu5zhu5zhu5zhu54v4bucxqDhu5rhu7bhu6Lhu5pR4buc4bue4buaUeG6p+G7oOG7nuG7ouG7oFIgxqBPXeG6syFLw6LDjOG7ouG7nuG7ouG7lOG7llQg4bqnw4zhu5TDuuG6reG7hzox4buWdiE14bu04buW4but4buq4bu04buW4bu44bukMOG7luG7suG7pDLhu5ZUMeG7luG6pzLDmjHhu5bhu7RV4bu04buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5YoYU7hu5bhu7hY4bqz4buWMOG6q1Thu5YwxJFUTuG7liBk4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFLGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7nuG7oMag4buU4buWL8OV4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k1ThurPhuqcpMjHhu5TDleG7lTvhu5bhu7jhu6Qw4buW4buy4bukMuG7llQx4buW4bqnMsOaMeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7Q4MSHhu5bhuqcoY+G7h+G7liDhuq8pTuG7lijhuq3hu4c6MeG7lnYhNeG7tOG7luG7reG7quG7tOG7luG7uFQxIeG7luG7tCh94buW4bu4w5ky4buW4bu0VeG7tOG7luG7uOG6ozHhu5bDqnvhu5bhu7Qo4bqt4buHKjHhu5YwODHhu5bDqsOa4buW4bu0VeG7tOG7luG7uHtU4buW4bqzKMSR4bqjMSHhu5bhuqcoQDLhu5bhu7Y3KeG7luG7tCjhu6rhuqfhu5bhu7QoJeG7luG7tiksMeG7luG7sikmMeG7luG7tGNU4buW4bqnKMSDKeG7luG6pykm4bqn4buW4bu4O+G7luG7tDPhu5bhurMoxJHhuqMxIeG7llUx4buWZTEh4buW4bqzKDPhu5Yie+G6s+G7luG6pyjEgylP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Qp4buTQDHhuqdAw6Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buWUsagxqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bue4bugxqDhurPhu4FN4buU4buW4bqlw6Lhu7TDjOG7lC8v4bu04bu2MU/hu7JUMuG6pyhUMSgoMlRPw6oxL+G7tkDhuqUi4bqnMuG6sy8xQOG6v+G6pS/hu5zhu5zhu5zhu54v4bucxqDhu5rhu7bhu6Lhu5pR4buc4bugxqBT4bqnUFJRU8agIMagT13hurMhS8Oiw4xRU1Lhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buUw7rhuq3hu4c6MeG7lnYhNeG7tOG7luG7reG7quG7tOG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buWVDHhu5bhuqcyw5ox4buW4bu0VeG7tOG7luG7tDgxIeG7luG6p8OiPjEo4buWKGFO4buW4bu4WOG6s+G7ljDhuqtU4buWMMSRVE7hu5YgZOG7lOG7luG6vynhu7bhuqcow4zhu5RSxqDGoOG7lOG7lihAKSEo4bqnw4zhu5Thu57hu6DGoOG7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NU4bqz4bqnKTIx4buUw5XDuuG6reG7hzox4buWdiE14bu04buW4but4buq4bu04buW4bu4VDEh4buW4bqnKSbhurPhu5bhuqdi4bu04buWIik7MOG7luG6p8OiVE7hu5bhu7hVMSjhu5YhKVVO4buWw6LDmuG7luG6pTJV4bqn4buWKCk6MeG7luG6p8Oiw5kxIeG7luG7tFXhu7Thu5bhu7Q4MSHhu5bhuqfDoj4xKOG7luG6pyhj4buH4buWIOG6rynhu5bhuqfDoiox4buW4bu4e1Thu5bhu7LDmjFP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7jikwIeG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5Qp4buTQDHhuqdAw6Lhu5Thu5bhuqXhuqfhu4cgQMOM4buU4bq/KeG7tuG6pyhM4buWUsagxqDhurPhu4FN4buWKEApISjhuqdM4buW4bue4bugxqDhurPhu4FN4buU4buW4bqlw6Lhu7TDjOG7lC8v4bu04bu2MU/hu7JUMuG6pyhUMSgoMlRPw6oxL+G7tkDhuqUi4bqnMuG6sy8xQOG6v+G6pS/hu5zhu5zhu5zhu54v4bucxqDhu5rhu7bhu6Lhu5pR4buc4bug4bue4bua4bqn4buiU1Hhu6Lhu5ogxqBPXeG6syFLw6LDjOG7nOG7muG7muG7lOG7llQg4bqnw4zhu5TDuuG6reG7hzox4buWdiE14bu04buW4but4buq4bu04buW4bu44bukMOG7luG7suG7pDLhu5ZUMeG7luG6pzLDmjHhu5bhu7RV4bu04buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5YoYU7hu5bhu7hY4bqz4buWMOG6q1Thu5YwxJFUTuG7liBk4buU4buW4bq/KeG7tuG6pyjDjOG7lFLGoMag4buU4buWKEApISjhuqfDjOG7lOG7nuG7oMag4buU4buWL8OV4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7k1ThurPhuqcpMjHhu5TDleG7lTkp4buWw6rDoynhu5bhu7RV4bu04buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5bhu7J74buW4buB4bqtOTEh4buW4bu0VuG6s07hu5YiKDgxIeG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buWVDHhu5bhuqcyw5oxTuG7luG7tCh94buW4bu4w5ky4buW4bu0VeG7tOG7luG7uOG6ozHhu5bDqnvhu5bhurXhuq3hu6Qx4buWIOG7g07hu5bDqlgx4buWKMOaMSjhu5YiKDgxIeG7luG6pzzhu7Qo4buWMcSRw6Phu7Thu5bDqsOa4buW4bu0M+G7luG6syjEkeG6ozEh4buWVTHhu5ZlMSHhu5bhurMoM+G7liJ74bqz4buW4bqnKMSDKeG7liIoKeG7luG7tDPhu5bhuqXhurnhu5bhu7Q54buW4buB4buk4buH4buWw6JUT+G7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5Ey4bu24buH4buUw5Xhu44pMCHhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buUKeG7k0Ax4bqnQMOi4buU4buW4bql4bqn4buHIEDDjOG7lOG6vynhu7bhuqcoTOG7llLGoMag4bqz4buBTeG7lihAKSEo4bqnTOG7luG7nuG7oMag4bqz4buBTeG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5QvL+G7tOG7tjFP4buyVDLhuqcoVDEoKDJUT8OqMS/hu7ZA4bqlIuG6pzLhurMvMUDhur/huqUv4buc4buc4buc4bueL+G7nMag4bua4bu24bui4buaUeG7nFDhu6JQ4bqn4bugUlNRUyDGoE9d4bqzIUvDosOMUOG7oFPhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buUw7rhuq3hu4c6MeG7lnYhNeG7tOG7luG7reG7quG7tOG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buWVDHhu5bhuqcyw5ox4buW4bu0VeG7tOG7luG7tDgxIeG7luG6p8OiPjEo4buWKGFO4buW4bu4WOG6s+G7ljDhuqtU4buWMMSRVE7hu5YgZOG7lOG7luG6vynhu7bhuqcow4zhu5RSxqDGoOG7lOG7lihAKSEo4bqnw4zhu5Thu57hu6DGoOG7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NU4bqz4bqnKTIx4buUw5Xhu5Xhu6Qw4buW4buy4bukMuG7luG7tOG6o+G7luG6peG6seG7lsOqWOG6p+G7luG7tChW4bqnTuG7lsOqWOG6p+G7luG6p8SR4buW4bu24bq54buW4bqnw6Lhur3hu5YxKOG7qDDhu5ZlMSHhu5bhurMoM+G7liJ74bqz4buW4bqnKMSDKeG7liIoKeG7luG7tDPhu5bhuqc+MSjhu5Yo4bqtOTEh4buW4buBWeG7h+G7lsOiVE/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buOKTAh4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lCnhu5NAMeG6p0DDouG7lOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5Thur8p4bu24bqnKEzhu5ZSxqDGoOG6s+G7gU3hu5YoQCkhKOG6p0zhu5bhu57hu6DGoOG6s+G7gU3hu5Thu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7Thu7YxT+G7slQy4bqnKFQxKCgyVE/DqjEv4bu2QOG6pSLhuqcy4bqzLzFA4bq/4bqlL+G7nOG7nOG7nOG7ni/hu5zGoOG7muG7tuG7ouG7mlHhu5xR4bue4bua4bqnU1NSxqDhu5ogxqBPXeG6syFLw6LDjOG7mlHhu6Dhu5Thu5ZUIOG6p8OM4buUw7rhuq3hu4c6MeG7lnYhNeG7tOG7luG7reG7quG7tOG7luG7uOG7pDDhu5bhu7Lhu6Qy4buWVDHhu5bhuqcyw5ox4buW4bu0VeG7tOG7luG7tDgxIeG7luG6p8OiPjEo4buWKGFO4buW4bu4WOG6s+G7ljDhuqtU4buWMMSRVE7hu5YgZOG7lOG7luG6vynhu7bhuqcow4zhu5RSxqDGoOG7lOG7lihAKSEo4bqnw4zhu5Thu57hu6DGoOG7lOG7li/DleG7ji/hurPDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhu5NU4bqz4bqnKTIx4buUw5XhuqbDojIxIeG7luG7sjkp4buW4bu04bukMSjhu5bhu7IpJjHhu5bhu7jDoCnhu5YiKDzhu5YoWOG6rU7hu5bhuqcoKSox4buW4bqnVCnhu5YxIcOa4buH4buW4bu0w5oxIeG7luG6syhl4bu04buW4bqnw5nhurNO4buWIigz4buWIMSRxIMxIU7hu5bDqik64bu04buW4buy4bukMuG7luG7uOG7pDDhu5ZUMeG7luG6pzLDmjHhu5YoYeG7luG7uFjhurPhu5YiKDgxIeG7luG7tCh94buWIMOa4buW4bqn4bqt4buW4bql4bq7VE7hu5Yx4buuMSHhu5bhu7RW4bqzTuG7ljDDmuG7luG6syjhu6Qp4buW4bqnxagxIeG7luG7tMSRxIMxIeG7liEpVTDhu5bhuqVV4bqnTuG7luG6pyhAMuG7luG7tjcp4buW4bu0KOG7quG6p+G7luG7tCgl4buW4bu2KSwx4buW4buyKSYx4buW4bqnPjEo4buWKD4xKOG7ljDEkVThu5YgZE7hu5bhuqfDqeG7luG7uDPhu5bhu7Qz4buW4bu0VeG7tOG7liEp4bukKeG7luG6syhV4bqz4buW4bu4KT/huq3hu5bhuqcpJuG6p+G7liDEkeG6rzEh4buWMcSRw6Phu7Thu5bhuqfDojIxIeG7lihh4buWKOG6r+G6s+G7liDhu4Phu5bhu7jhu6Qw4buW4buy4bukMuG7llQx4buW4bqnMsOaMeG7luG7tCgy4buW4bu0ODEh4buW4bqnw6I+MSjhu5bhuqfDojIxIeG7ljEo4bq9MSHhu5bhuqcoVTEh4buWMOG6q1Thu5YwxJFU4buWIGRP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s2nhuq3huqcoMsOi4buUw5Xhu60pMSjhu5bDusSR4bqjMSHhu44v4bqzw5U=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]