(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 15-6, tại Trung tâm Văn hóa xã Đông Yên (Đông Sơn), Công ty HONDA Sơn Thanh Phong 2 phối hợp với Huyện đoàn Đông Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn các xã Đông Yên, Đông Văn, Đông Nam, Đông Quang và Đông Phú.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQw5Thuq3huqnhuqc0Mynhu5DDgjzhuqPhu5rhu7Y+OjPhu5opPsOZNOG7mkBk4bu44buaw6I8w5nDouG7mjHhuqvDneG6qeG7msOaM+G7muG6qTThu6Qz4buaKT7DmjThu5rhuqk8YTMp4bua4buB4buk4buaMMOt4buaM+G7qDMp4buaMcOZPuG7muG7gz3hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM+G7muG7uDw04buaIzThu6Qz4bua4buBPj8zw5Phu5rhuqk8w5ozPOG7mjM+PzPhu5rhu4Hhu6Thu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPMOUL+G6reG6qeG6pzQzKeG7kMOULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kOG6rMOZMynhu5rhu6JRLVLDk+G7muG6qeG7pj7hu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6qVcy4bua4buA4buoM+G7mjw1w5rhu5rhu4PGr+G7msahYTMp4bua4buEPzPhu5rhu47GoWEzKeG7muG6rMSDM8OVw5Phu5rhu5VhMynhu5rhuqnhu4Xhu5rhu6V5eOG7l8Os4bua4bqsxIMz4bua4bqoPMOaMzzhu5rDgjw0Mynhu5rhu57hu5rDojzDoT7hu5o84bq3w6Lhu5rhu4Hhuq8+4bua4bul4bqr4buFLDPhu5ojNOG7pDPhu5rGoWEzKeG7muG6rMSDM+G7muG7geG7pOG7msOCPDYzKeG7muG7lcWoMzzhu5rhuq3DmeG6qeG7mik+w5o04bua4bqpPGEzKeG7muG7lWEzKeG7msOaM+G7muG6qV0zPOG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4buaI8av4bua4bqp4bqj4bua4bu4POG6ueG7uOG7muG7uDzDqcSDMynhu5rhuqnhuqvhu4U/M+G7muG6qeG6p+G6q+G7hTszw5Phu5rDojzhuqPhu5rhu7Y+OjPDk+G7mik+w5k04buaQGThu7jhu5rDojzDmcOi4buaMeG6q8Od4bqp4bua4buBO+G7msOaM+G7muG6qTThu6Qz4buaKT7DmjThu5rhuqk8YTMp4bua4buB4buk4buaMMOt4buaM+G7qDMp4buaMcOZPuG7muG7gz3hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM+G7muG7uDw04buaIzThu6Qz4bua4buBPj8zw5Phu5rhuqk8w5ozPOG7mjM+PzPhu5rhu4Hhu6Thu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPOG7muG6qeG6pz8z4buaI1vDmuG7muG7tuG7pDPhu5rhu7jDmeG7uOG7muG7g8av4buaxqFhMynhu5rhu4Q/M8OT4buaxqFhMynhu5rhu4Dhu6gzw5Phu5rGoWEzKeG7mnjDmjLDk+G7msahYTMp4bua4bqk4bqrw5ozKeG7muG7geG7pOG7msahYTMp4buaw4I8YsOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagQOG6qTzhuqsy4bu24buaPuG7lT0z4bqpPeG6p8ag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG7hz5A4bqpPE7hu5pU4buc4bucw6Lhu4NP4buaPD0+KTzhuqlO4buaUeG7nOG7nMOi4buDT8ag4bua4bqt4bqn4bu44buIxqAvL+G7uEAzw5Lhu7bDmjThuqk8w5ozPDw0w5rDkuG7gTMvQD3huq0w4bqpNMOiLzM94buH4bqtL+G7nuG7nuG7nlAv4buiUlJA4bug4buiUuG7olThu6BR4bqpVVThu6JSUDHhu5zDkiDDoilN4bqn4buI4bueUOG7osag4buaw5ox4bqp4buIxqDDgjzhuqPhu5rhu7Y+OjPhu5opPsOZNOG7mkBk4bu44buaw6I8w5nDouG7mjHhuqvDneG6qeG7msOaM+G7muG6qTThu6Qz4buaKT7DmjThu5rhuqk8YTMp4bua4buB4buk4buaMMOt4buaM+G7qDMp4buaMcOZPuG7muG7gz3hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM+G7muG7uDw04buaIzThu6Qz4bua4buBPj8zw5Phu5rhuqk8w5ozPOG7mjM+PzPhu5rhu4Hhu6Thu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7nOG7nMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4bqpPeG7g+G6qS3DmjE+KTNO4bua4bu4PTPhuqk94bqnT8ag4buQ4bulw6nhuq8zKeG7mkDhu7Qz4buaMMOt4buaM+G7qDMp4buaMcOZPuG7muG7gz3hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM8OSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhuqg8w5oy4buaKT7DmuG7muG7uDzDqcSDMynhu5rhuqnhuqd9Mzzhu5o8xIMz4buaUeG7nOG7miM04bukM+G7muG7gT4/M8OT4bua4bqpPMOaMzzhu5ozPj8z4bua4buB4buk4buaPDfhu7jhu5rhuq0+Mzzhu5rhuqk84bqr4bqh4bu44bua4bu4w5nhu7jhu5rhu4PGr+G7miPGr+G7miPDqeG6t+G7uOG7muG6qeG6q+G7hT8z4bua4bqp4bqr4buFOzPhu5rhu7jDmeG7uOG7mjPhuqE+4buaQOG6qzMp4bua4buBO+G7mnbhuqvDneG6qeG7msO5PsOaNOG7muG6qTxhMynhu5ojw6nhurEzKeG7muG7tuG6oU/hu5rhuqnhuqfFqOG7mjHhurE+4buaKT7DmjThu5oxw6nhuqvhu5rhu7jDmeG7uOG7muG7uFfhuqvhu5o8OD7hu5rhu4E74buaduG6q8Od4bqp4buaw7k+w5o04bua4bqpPGEzKeG7miPDqeG6sTMp4bua4bu24bqhw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqA+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlNVVcOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlHhu6Dhu57DouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu55QL+G7olVTQOG7oOG7olPhu6BS4bucU+G6qeG7oFDhu57hu5xVMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hUU+G7oMag4buaw5ox4bqp4buIxqDDgjzhuqPhu5rhu7Y+OjPhu5opPsOZNOG7mkBk4bu44buaw6I8w5nDouG7mjHhuqvDneG6qeG7msOaM+G7muG6qTThu6Qz4buaKT7DmjThu5rhuqk8YTMp4bua4buB4buk4buaMMOt4buaM+G7qDMp4buaMcOZPuG7muG7gz3hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM+G7muG7uDw04buaIzThu6Qz4bua4buBPj8zw5Phu5rhuqk8w5ozPOG7mjM+PzPhu5rhu4Hhu6Thu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBTVVXGoOG7mjw9Pik84bqp4buIxqBR4bug4buexqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kMahNOG7pDPhu5rhu4E+PzPDk+G7muG6qTzDmjM84buaMz4/M+G7muG6qTzDmjLhu5opPsOa4buaKT7DmjThu5oxw6nhuqvhu5rhuqnhuqfFqOG7mjHhurE+4bua4bu4V+G6q+G7mjw4PuG7muG7gTvhu5p24bqrw53huqnhu5rDuT7DmjThu5rhuqk8YTMp4buaI8Op4bqxMynhu5rhu7bhuqHDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buVZTMp4bua4bqp4bqnNDMp4buaMDzhuqthM+G7mjA84bqj4bua4bu4PMOpxIMzKeG7muG6qeG6p30zPOG7muG7uMOZ4bu44buaIzThu6Qz4bua4buBPj8zw5Phu5rhuqk8w5ozPOG7mjM+PzPhu5rhu4Hhu6Thu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPOG7muG7uDYz4buaI8Op4bq34bu44bua4bu44bqrMynhu5rhu7hYw6Lhu5oy4bqh4bqp4bua4bqtw6Hhu5owPjoz4bua4bqpPOG6ueG7uOG7muG7gTvhu5rhuq3hur3hu5rhu7hZM+G7muG6qTw+OuG6qeG7msOiPMWoPuG7miPhuqE+4buaMmXhu5rhu7bFqDThu5o8Pi4y4bua4bu4PDThu5rhuqnhuqcq4buaPTJP4bua4bu4w5nhu7jhu5rhu7bDqeG6r+G7uOG7miPhuqE+4buaMmXhu5rhu7bFqDThu5o8Pi4y4buaI2IzKeG7muG7uMOZ4bu4PE/hu5o8w6nhuq8zKeG7mkDhu7Qz4buaMMOt4buaM+G7qDMp4buaMcOZPuG7muG7gz3hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM+G7muG6qeG6pz8z4buaMmHhu5o8fTM84buaMsOZ4buF4bua4bqm4bqo4bua4buB4buk4bua4bqpPOG6veG7uOG7mjzhu6QzPOG7muG6qeG6pz8z4bua4bqtVzPhu5rhuqnDncOiT+G7mjDDreG7mjPhu6gzKeG7mjA+LjLhu5rhuqnhuqfDmuG7msOaM+G7muG6qTThu6Qz4bua4buDPeG7mjzhu7AzKeG7mjMp4buk4buF4oCmw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4bqpPeG7g+G6qS3DmjE+KTNO4bua4bu4PTPhuqk94bqnT8ag4buQw5Q+Minhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoD7hu5U9M+G6qT3huqfGoOG7muG6reG6qeG7hTE94buIxqDhu4c+QOG6qTxO4buaVOG7nOG7nMOi4buDT+G7mjw9Pik84bqpTuG7mlHhu6Dhu6DDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu57hu55QL+G7olVTQOG7oOG7olPhu6BSUOG7nuG6qeG7oFDhu6Dhu6JRMeG7nMOSIMOiKU3huqfhu4hS4bucUcag4buaw5ox4bqp4buIxqDDgjzhuqPhu5rhu7Y+OjPhu5opPsOZNOG7mkBk4bu44buaw6I8w5nDouG7mjHhuqvDneG6qeG7msOaM+G7muG6qTThu6Qz4buaKT7DmjThu5rhuqk8YTMp4bua4buB4buk4buaMMOt4buaM+G7qDMp4buaMcOZPuG7muG7gz3hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM+G7muG7uDw04buaIzThu6Qz4bua4buBPj8zw5Phu5rhuqk8w5ozPOG7mjM+PzPhu5rhu4Hhu6Thu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPMag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBU4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUeG7oOG7oMag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5XDmsOi4bqpPjQzxqDhu5Dhuqg84bq94bu44buaPD4sM+G7mjDDreG7mjPhu6gzKeG7mjHDmT7hu5rhu4M94bua4bqp4bqnPzPhu5rhuq1XM+G7muG6qcOdw6LDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQd2Thu7jhu5rhuqk+P+G6q+G7mjzDqeG6rzMp4bua4bqp4bqvPuG7muG7uMSRw5rhu5rhu7g8w6nEgzMp4bua4bqp4bqnfTM84buaMeG7pOG7mik+YsOi4buaIzThu6Qz4bua4buBPj8zw5Phu5rhuqk8w5ozPOG7mjM+PzPDk+G7mjw34bu44bua4bqtPjM84buaM1czKeG7muG7uMOaNOG7mjw+LuG6q+G7muG7tj464bqp4bua4buB4buk4buaZuG7muG6qTzhurnhu7jhu5rhu7g8WMOi4buaPOG7pDM84bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqXhuqvhu4Xhu5ojWzM84bua4bu4xJHDmuG7msOiPMOZw6Lhu5ox4bqrw53huqnhu5rhu4E74bua4bqp4bqnw53huqnhu5rhuqnhur3hu5rDmjPhu5rhuqk04bukM+G7mik+w5o04bua4bqpPGEzKU/hu5rhuqXhuqvDmuG7miM14buaMsOjPuG7miM04bukM+G7muG7gT4/M8OT4bua4bqpPMOaMzzhu5ozPj8zw5Phu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPOG7muG6rSbhu5rhuqnhuqfhurPhu5rhuqk84bukMzzhu5rhuqnhuqvhu4U/M+G7muG6qeG6p+G6q+G7hTsz4bua4buBPj8z4bua4bqpe+G7uDzhu5rhu7jhur3hu7jhu5rhuqnhuq8+4bua4bu4w5nhu7jhu5ojw6E+4bua4bqpw6nhurczKeG7mjHhu6Thu5o8N+G7uOG7muG6rT4zPOG7muG7uMOZ4bu44bua4bu4WMOi4bua4buB4buk4buaKT7DmuG7miN9MzzDk+G7muG7uOG6oTMp4buaI8OgMynDk+G7mik1w6Lhu5rDojxZM+G7msOiPDYzKeG7mjMp4bq7w5rDk+G7mik+xagy4bua4bqpPD4u4bqr4bua4bqpw5o+4buaM+G7pjPhu5opPsOaNOG7muG6qTxhMynDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6LDrOG6q+G6qTw04bqnxqDhu5B2P+G7msOCPDQzKcOUL8Oi4buQ

Lê Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]