(vhds.baothanhhoa.vn) - ...Nó thấy lâng lâng, không phải vì món tiền thắng độ, mà vì cảm giác được mạo hiểm, được chinh phục và được ngợi ca...
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NT4buVw4Jz4buZ4bq1a+G6sGXhurVB4bu3b+G6tcSpw4Nl4bq1ceG6uXPhu5k34bq14bu4ZeG6tXFp4bqo4bqjL+G7leG6pcOj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu5RsZWrhurPDo2FhYVN14bq1QeG7lWjhuqjhurVxZ3Phu5nhurVxZ3Phu5k54bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7s+G7leG6veG7l+G6teG6pOG7m+G6tXJ1c+G6tUHhu5fhu49z4bq1QeG7leG7gXPhu5nhurVr4burOeG6tXLhurnhurXhuqThu5vhurXEqeG6vXLhurXhu5nhu5fDqcSp4bq1a+G6rnjEqeG6tXLhurt04bq14buV4buXw7RyOeG6tWvhuq54xKnhurXEqeG7leG7l3Phu5XhurXhu7Phu5XhuqLEqeG6teG6pOG6ueG6tWvhuq54xKnhurVz4buZeOG7l+G6tcSpZWFhYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurNqQeG7lcOBcuG7ieG6teG7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqlk4bqt4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlqc2Hhu4lldEHhu5Vlc+G7leG7lXRlYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqn4bqn4bqtZC/huqVk4bqlauG6rcOixJHhuq1j4bqp4bqrQeG6p+G6p+G6pWRxw6ItZOG7k2Hhu6Hhu7Phu5nhurPhurVlcUEx4bqzU+G7lcOCc+G7meG6tWvhurBl4bq1QeG7t2/hurXEqcODZeG6tXHhurlz4buZN+G6teG7uGXhurVxaeG6qOG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqpZOG6reG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6NS4buXc+G7leG6teG7lcO5ZeG6tcSpw4Nl4bq14buUdOG6uXPhu5nhurXhu5Rnc2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PEqOG7leG7hXPhu5nhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurVBaEHhurXEqeG6veG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVr4bqwZeG6tUHhu7dv4bq1cuG7q0HhurVB4buVd+G7l+G6tcSpw4Nl4bq1ceG6uXPhu5nhurVBxanhu5fhurVr4buPw4HhurVx4bq5cuG6tcSp4buVw4PhurVr4bqueMSp4bq1xKnDgeG7q8Sp4bq1a3fhu5fhurVy4bubc+G7lTnhurVB4bu3eeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1c+G7lcOCc+G7meG6tcSpxalz4buZ4bq1amdz4bq1xKl14bq1xqHEqeG7lWHhurVLw6rhurXhu4lldOG6tXPhur9y4bq1QeG7t8Wp4buX4bq14bu1w4FlOeG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq14buV4buR4bq1c+G7leG7gcSp4bq1a+G7jXPhurVB4buV4buHc+G7meG6tcSow63DgeG6tUhyOeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXGoUHhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tXHhurlz4buZ4bq1QcWp4buX4bq14bqk4buLc+G6tcSpxrDhurVzbXPhurVB4buX4buNc+G7meG6tUHhu5V54bq1auG6ueG7l2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NT4buV4bq54bq1QeG7leG7h3Phu5nhurXEqMOtw4HhurVIcuG6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq1auG7l8O1c+G6tXDhu5XDqeG6teG7meG7l+G6vWHhurXhu4jGsOG6tXJu4bq1c3XhurVr4buX4bq14buJw4HFqXPhurVr4bqud3Phu5nhurVq4bq54buXOeG6tXPDsnPhurVB4bq24bq1c+G7leG7peG6tXN14bq14bu5xrBz4buZ4bq14bqkduG7l+G6tcWpc+G7meG6teG7ieG6ueG6tXPhu6vhu5dh4bq14bu4ZcOB4bq1c+G7lcOCc+G7meG6tcSp4buVw4Hhuqjhu41z4bq1a+G7l+G6tWrhurnhu5fhurVz4buZ4bq54bqoOeG6teG7icaw4bq1cm7hurVyZXPhu5nhurXhuqThu4/hurXEqeG7lXThurVzdeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu4nhu5fhu41B4bq1xKnhu6/hurVyZXPhurVz4bq5dOG6tXHhurnhurXhu4nDqXPhu5XhurVwbnQ54bq1a+G7qeG6tcSp4buV4buv4buXYeG6tVN14bq1QeG7leG6vXThurVBxqFz4buVOeG6tXHhurvhu5fhurVyZXPhu5nhurXhu7dl4bq1xKnhu5Xhu5dl4bq14bqk4bq54bq1xKnhu5Xhu6/hu5fhurXEqeG6oHPhu5nhurXhu4nhurtz4bq14buJw6jhurVB4bu3dHPhu5nhurXhuqx1cmHhurVA4buV4buX4buNw4HhurXhu7nhurLhurXEqeG7leG6v3LhurVxdOG6tcSpw4Nl4bq14buJxrDhurVybjnhurVz4buV4bquc+G7meG6tUHhu5Xhu4dz4buZ4bq1xKjDrcOB4bq1SHLhurXEqeG7leG6v3LhurVz4buZdGVz4bq14bqk4bq54bq14buVw7nEqeG6teG7meG7l+G7peG7l+G6tXHhu4FyOeG6tUHhu5Vp4bqo4bq1xKnFqTnhurXhu4nhurtz4bq14buJw6jhurXhuqThurnhurXhu5Xhurlz4buZ4bq14bqsdXLhurVxw6lz4buZ4bq14buZ4buX4buPc+G7meG6tWXhu5fhurXEqcSCc+G7meG6teG7tcOB4bqq4bq1cuG7jXNh4bq1xKjhu5Xhuq5l4bq1cMO0OeG6tUHhurLhurVxw63hu7PhurVB4bq24bq14buJbeG6tXDhu5Xhu5fhu41z4bq1c3XhurXhu7doQeG6tcSp4buVw4PhurVr4burc+G7mTnhurVz4buPc+G6tXPhu43hu7PhurVB4bq24bq14bqk4buXw7XEqeG6teG7lcO5xKnhurVBw63hu7PhurVr4buNc+G6tcSpxalz4buZ4bq14bqk4buXw7XEqeG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7lWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NT4bq/cuG6tXN14bq1QeG7leG7l+G6tWvDrcOB4bq14bqk4bq5dOG6tXLhu6tB4bq1QeG7t+G6rndz4buZ4bq1a+G6u+G7l+G6teG7lcO5xKnhurVBxrDhu7PhurVracOB4bq1eeG6tUHhu5XDg+G6tWvFqeG6tUHhu5Xhu5vhurXhu4nGsOG6tXJu4bq1c3XhurXhu7XDgeG6qOG7jUHhurVr4budc+G7leG6tWrhurZz4buZ4bq14bqk4buXw7XEqeG6teG7icOBxalz4bq14buJw6lzOeG6teG6pOG7j+G6teG7tcOBw7LhurVyw4Fl4bq1cuG7q0HhurVw4buVw4HhurVraEHhurXhu7doQeG6teG7t+G7q3Phu5nhurXhuqxn4bqo4bq1c+G7leG6ueG6teG6pOG6ueG6tcSp4bq0ZeG6teG7leG6uXPhu5nhurXhu4nDgcWpc+G6teG7icOpc+G6teG6pMOtQeG6tXHhu5fDtcOB4bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1a8O04bq1QeG7l8O1c+G6tcSp4buV4bq/cuG6tXF04bq1xKnhu5V04bq14buZ4buXZeG6tWvhu5tz4buVYeG6tVN14bq1xKnEgnPhu5nhurVr4bqueMSp4bq1csOBZeG6tcSp4buVdOG6tXLhu6tB4bq1xKnhur9z4bq14buV4bur4bq1xKnhu5XDgXPhu5nhurXEqeG6ruG6teG7mWlz4bq1QeG7t+G6rndz4buZ4bq1a8O04bq1QeG7l8O1c+G6teG6pOG7l8O1xKnhurXhu5XDucSp4bq1QcOt4buzYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Phu5nhuq534buX4bq1ceG6uXPhu5nhurVl4buX4bq1xKnEgnPhu5nhurVB4buXc+G6tXLhu6tB4bq1a+G6sGXhurVB4bq24bq14buJbeG6tWvDquG6tcSp4buVw4PhurVr4burc+G7meG6tcSp4buvcuG6tXPhuq52xKk54bq14buZ4buX4buDQeG6teG7meG7l8SCOeG6teG7lcO5xKnhurXhu5Xhurlz4buV4bq1c+G7leG6ruG6tXN14bq1xKnhuqBz4buZ4bq14bqkduG7l+G6tWvhu5fhu4/DgeG6tXDhu5fDtXPhurXhuqRnQeG6tcSp4buVaEE54bq1QeG7l3Phu5XhurVB4buVaXPhurVrw4PhurVraeG6qDnhurXhu7nDs+G6tUHhu7d54bq1QeG7leG6uXPhu5XhurVy4burQeG6teG7ueG7l3Phu5XhurXhuqThu5fDsnPhurXhuqzDgWhB4bq14bu54buBxKk54bq14bu34burc+G7meG6tcSp4bq0ZeG6teG7ieG6rnbEqeG6tUF24buX4bq1QeG6ruG7r3Phu5nhurVxZeG7l2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NTdeG6teG6pOG7i3PhurXhu7doQeG6tcSp4buV4bq/cuG6tXPhu5l0ZXM54bq1xKnhu5V04bq1a+G7jXPhurVy4burQeG6teG7icOB4bux4buX4bq1a+G7l+G6teG6rGxy4bq14buJdXPhu5nhurVrw6nhurV54bq14bu1w4HDqXPhurXEqeG6ueG6teG7s+G7lcOy4bq14bqkduG7l+G6teG6pOG6ueG7l+G6tXPhu5nhuq534buX4bq14buJ4bq7c+G6tcSp4bqgc+G7meG6tXF24buzOeG6tXLhu6tB4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tXDhu5XGoeG6teG7t2hB4bq1cOG7lcOpxKnhurXhu7l04bq14bqkduG7l+G6teG6pOG7l8O1xKnhurXhu7fDg+G6tXLhu6tB4bq14bqk4bq54buX4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurXhu4nhurtz4bq1QeG7lWdz4bq14buVZeG6qOG6tWVz4buV4bq1bHLhurXhu5XDueG6teG7leG6uXPhu5nhurXhuqThu4/hurVz4buV4bq54bq1xKnhu5XDgXPhu5nhurXEqeG6ruG6tcSpw4Nl4bq1c3XhurXEqeG6oHPhu5nhurXhuqxscmHhurVTdeG6tcSpZXThurXhu5XhurBz4buZ4bq14buJ4bul4bq1QeG7l+G7j3PhurVB4buVZXLhurXhu5nhu5dl4bq1a+G7q+G6teG7iXVz4buZOeG6tXJl4bqo4bq1cuG7gXPhurVB4buV4buBc+G7meG6tWvhuq54xKnhurVy4burQeG6tXDhu5V04bq9c+G6tXPhu5V04bq1c+G7leG7pTnhurVrw4PhurVw4buVZXThurXhu4nhurtz4bq14buJw6jhurXEqeG7lWnDgeG6tcSp4bq54bq14buz4buVw7LhurXhuqThurnhurXhu7llw4HhurVrdeG6tXHhurnhurVyaOG6qOG6teG7icOpQeG6teG7s+G7lXnhurVrw7JyYeG6teG7iOG6u3PhurXhu4nDqOG6tXDhu5Vsc+G6tXN14bq14oCcxKl34bq14buJ4bq7xKnhurVrw6rhu5fhurVBZeG6qOG6tXJ24buX4oCdOeG6tcSpw7pz4bq1c3XhurVB4buVaOG6qOG6tXFnc+G7meG6tXFnc+G7mTnhurVw4buVxalz4buZ4bq14buz4buV4bq94buX4bq14bqk4bub4bq1cnVz4bq1QeG7l+G7j3PhurVB4buV4buBc+G7meG6tWvhu6vhurUt4bq14bqk4bub4bq1a8Wp4buX4bq1cOG7leG7l+G6tcSpdeG6tUHhu5fhu49z4bq1c3XhurXEqcSCc+G7meG6tcSp4buV4buFc+G7meG6teG7ieG7l+G7jUHhurVB4buXw7LDgeG6teG7meG7mznhurVyw7nhu5fhurVz4buVw4HhurXEqWnDgeG6tcSpw6nhurVz4buVZ3PhurVr4buPw4HhurVr4bqueMSp4bq14buJxrDhurVybuG6tWvDqeG7s+G6teG6sHPhu5nhurVraeG6qOG6tWvDg+G6tS3hurVy4bq54bq14bqk4bub4bq1xKnhur1y4bq14buZ4buXw6nEqeG6tWvhuq54xKnhurVy4bq7dOG6teG7leG7l8O0cjnhurVr4bqueMSp4bq1xKnhu5Xhu5dz4buV4bq14buz4buV4bqixKnhurXhuqThurnhurVr4bqueMSp4bq1c+G7mXjhu5fhurXEqWVh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjU3XhurXhu5nDueG7l+G6tWvhu5fDtXPhurXhuqThu4/hurVz4buV4bq54bq14bqs4buXc+G6tUHhu5fhu49z4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq14buV4buvc+G6teG6pHbhu5fhurVrw4PhurXEqcOpxKnhurVx4bqq4bq1anThurVy4bq54bq14buJxrDhurVybuG6tXN14bq1xKnhu5Xhu4Vz4buZ4bq14buV4buP4bq1c+G7meG7leG7l+G6tXPhu5l3YeG6tcSo4buVdOG6tWvhu41z4bq1cuG7q0HhurVz4buZ4bq54bqoOeG6tXN14bq14buJ4bud4bq14bqn4bq1QWXhuqjhurVlc+G7leG6tcSp4buV4bud4bq1c+G7lcawxKnhurVxw7Jz4bq1xanhurVBxak54bq1xKnhu5XhurvhuqjhurVB4buV4buFc+G7meG6teG6pOG7j+G6tXPhu5XhurnhurVzdeG6tXnhurXhu7XDgcOyOeG6teG7mcah4bq1a2nDgeG6tXN14bq14bqk4bq5dOG6teG7seG6tWvhu5fDtXPhurXhuqThurnhurXEqeG7leG7m2XhurXhu5nhu5do4bqo4bq1c3jhurXhu7dl4bq1QeG7t+G6rnbEqeG6tXLhu4NB4bq14buJxrDhurVybuG6tXN1YeG6teG7uGXDgeG6tXDhu5Xhu5fhurXhu7fDgXPhurXhu7fDrOG6qOG6tXDhuqrhurXhuqThurl04bq14buZ4buXaOG6qOG6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurVz4buV4bqueHPhu5nhurXEqeG6v3PhurXEqeG7lcOBc+G7meG6tcSp4bqu4bq1QeG7t8Oyc+G6tUHhu5XDg+G6tWvFqeG6tUHhu5Xhu5vhurXhu4nGsOG6tXN14bq1c+G7mcOq4bq14bu3ZeG6teG7iWhB4bq1QeG7o3Phu5Vh4bq1xKjhu5Xhur9y4bq14buJxrDhurV54bq14buJw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1a+G6rnjEqeG6teG6pOG6ueG7l+G6tXPhu5nhurnhuqg54bq1c3XhurXhu7XDgWXhuqjhurVB4bu3eeG6tXHhurvhu5fhurVB4bu34bqud3Phu5k54bq1cWlz4bq1c+G6ueG6qOG6teG6pOG6uXThurV54bq1cOG6quG6tUHDgMSp4bq14bqsw6lh4bq14buIxrDhurVzdeG6teG7tcOBZeG6tWvhuq54xKnhurXEqeG7r3PhurVz4buZw4HhuqjhurVw4budxKnhu5U54bq1c+G7leG6rnPhu5nhurXhu5lpc+G6tXPhu5Xhuq7hurVx4buXw7VB4bq1QXThurlz4bq1QeG7lWdzOeG6teG6pOG7l8O1xKnhurXhu4nDgcWpc+G6teG7icOpc+G6teG7meG7l8Opc+G6tWt04bq7cznhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1cOG7lXThur1z4bq1QeG7l+G7j3M54bq14bqk4bq5c+G7meG6tUHhu5fhu41B4bq1cOG7l8O1cuG6tcSpw4Nl4bq14buZ4buXZeG6tWvhu5tz4buV4bq1xKnEgnPhu5nhurVqaXPhurXhuqThu6/hu5dh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjS+G6rmXhurXhu4nGsOG6tXN14bq14bqk4buP4bq1a+G7l+G7j8OB4bq1QeG7t+G7neG6tXnhurVz4buV4bq54bq1a+G6rnjEqeG6tXLhu6tB4bq1QeG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6tUHhu5Xhu5vhurVybuG6tXN14bq1c+G7lcOtc+G6tWvhuq54xKnhurXhu5nhu5do4bqo4bq1QeG7lcWpc+G7meG6teG7icOpdOG6tWvhu5tz4buV4bq1xKnhu5Xhu6PhurXhu5XDucSp4bq1xKnDg2XhurVz4buV4bq54bq1QeG7t+G6rndz4buZ4bq14buZ4bq04buX4bq14bqk4buPOeG6tUHhu5Xhu4dz4buZ4bq1xKjDrcOB4bq1SHLhurVr4buX4bq1QeG7t8awc+G6tXN44bq1eeG6tWtnw4HhurVw4buVxalz4buZ4bq14bu34bunOeG6tWvDquG6teG7ieG7peG6teG7lcO5xKnhurXEqeG6veG6tUHhu5XDqXPhu5nhurVB4bu3d+G7lznhurVzeOG6tXLFqXM54bq1c3jhurVr4buXw7RyYeG6teG7iMaw4bq1c3XhurVz4buZ4buVbOG6tcSp4buVw4HhuqjDtXM54bq14buVZeG7l+G6teG7leG6uXPhu5nhurVz4bqudsSp4bq1cuG7gUHhurXEqeG7leG6veG6qOG6tUHhu7fhurlz4bq14bu34bup4buX4bq1cmhBYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1N14bq14bqk4buP4bq1xKnhu5Xhu53DgeG6tUFlc+G7meG6teG7icawOeG6teG6rMOBc+G7meG6teG7tcOBZXPhu5XhurVx4bq54bq1auG6v3LhurXhu4nhur3huqjhurXhu5nhuq7hu69z4buZ4bq1cuG7g0HhurXhu4nhu4Ny4bq1QeG7t3hzOeG6tUFl4bqo4bq1xKnhu5Vnc+G6teG6rOG6v3LhurVB4bu34buxYeG6teG7iOG6uXPhurXhuqR0c+G7meG6teG7t+G6rnbEqeG6teG6pOG7j+G6tXPhu5Xhurk54bq1xKnEgnPhu5nhurVx4bq54bq1ccOAxKnhurVybuG6tXN14bq14buz4buV4bq94buX4bq1cOG6quG6teG6pOG6uXThurXEqcOp4buX4bq14buZ4buXaOG6qOG6teG7icOpc+G6tUF04bq5c+G6teG7ieG7q+G6tWtoQeG6tWtl4buX4bq1xKnDunPhurVx4bq74buX4bq1eeG6tXHhurlz4buZ4bq1a8O04bq1QeG7t+G6veG6tXN4OeG6teG7meG7l8OC4bq1ceG6u+G7l+G6tWVz4bq1QXThurlz4bq1xKnhu5V04bq1c3Vh4bq1U3XhurXhu7XDgULhurXhuqzDgcawc+G7meG6tWrhuq524buX4bq1xKnhu5Vnc+G6teG7ieG6ueG6tXLhurnhurXhuqRlcznhurXhu7fhu4dz4buZ4bq1QeG6tuG6tXNl4bqo4bq14bu5w7PhurVrdOG6u3PhurVBw4HhuqjDtUHhurXhuqR24buX4bq1ccWp4bq1a+G7j+G6teG6pOG6ueG6teG7iXVz4buZYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Ju4bq14bu34bqudsSp4bq14buJ4bq5c+G6tUHhu5V34bq14buJxrDhurVzdeG6teG7tcOBZeG6qOG6teG6pOG7j+G6tcSp4bq/c+G6tXPhu5XhurnhurXEqcSC4bq1xKnDg2XhurXFqXPhu5nhurXhu4nhurnhurVz4bur4buXOeG6teG7lW104bq14buVdHPhurVz4buV4bubc+G6tXN14bq14bqsw6nEqeG7leG6teG7iWXhurVxxanhurVB4bu3eeG6tXHhurvhu5fhurVB4bu34bqud3Phu5lh4bq1QOG7leG7h3Phu5nhurXEqMOtw4HhurVIcuG6teG6pOG6tmXhurVr4buX4bq14bqk4bq2ZeG6teG7tcOBw7VB4bq1c+G6rnbEqeG6tXLhu4FBYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G7tuG7qeG7l+G6tcahQeG6tXFnw4HhurXhu7llw4HhurVzdeG6tUHhu7d54bq14bqk4buP4bq1ceG6uXPhu5nhurVxaXPhurXEqcOBxrDhu5c54bq1a+G7jXPhurXEqcOp4buX4bq14buJZeG6tXHFqeG6tcSpxIJz4buZ4bq1xKnhu5Xhu4Vz4buZ4bq1xKnDunM54bq1c3XhurVz4buZ4bup4buX4bq1QeG7leG6ouG7s+G6teG6rMOBxrBz4buZ4bq1a2nDgeG6teG7lcOo4bq1c3Xhu5fhurXhuqR24buX4bq1cm7hurVzdTnhurXEqXRz4bq14buJ4bud4bq1a8OB4bux4buX4bq14buVw7nEqeG6teG7t+G7qeG7l2HhurVTZeG6qOG6tXJl4buX4bq14buJw7lz4bq1c3XhurXEqcSCc+G7meG6tUHhu5VsdOG6tcSpdHPhurXhuqThu4/hurVrZ+G6qDnhurXEqeG7leG7gcSp4bq1cWlz4bq1c+G6ueG6qOG6tcSpdHPhurXEqeG7leG7jUHhurVxw4HFqXPhurXEqeG7lXThurVybuG6tXPhu5Vu4bq14buZw6lz4buVYeG6tVJu4bq1c3XhurVr4bux4bq14bu54bqi4buz4bq14bqsw4HGsHPhu5k54bq1xKnhu5Xhu4Vz4buZ4bq1cOG7neG7s+G6tWvhu5fhurXEqWjhu7PhurXEqeG6sMOBYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8So4bq/c+G6tXPhu5XhurnhurVz4buV4bul4bq1c+G7r+G7l+G6tUHhu5V34bq1xalz4buZ4bq14buJ4bq5OeG6teG7icaw4bq1cm7hurVB4buV4buHc+G7meG6tcSow63DgeG6tUhy4bq1a+G7jXPhurVzZeG6qOG6teG6pOG7i3PhurXEqcO6cznhurXEqeG7lcOD4bq1c3jhurXEqeG7leG6rmXhurVw4bud4buz4bq14bu54buX4buNQeG6teG6pOG7m+G6tXN14bq1QeG7t8awc+G6tUFlc+G7meG6tXJu4bq1a+G7l+G6teG7ieG7l8O1QeG6tUHGocSp4buVYeG6tcSow4Hhu6vEqeG6tWt34buX4bq1c3XhurXhuqThu4tz4bq1ceG6ueG6tWpow4HhurXhu5Xhu6Xhu5fhurVxdnPhurXEqcODZeG6tXPhu5nhuq534buX4bq1ceG6uXPhu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NFw4FB4buVdOG7t+G6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6NT4buZw4HhuqjDsnPhurXhu7Lhu5V0c+G7meG6oy/hu7lB4bu3dHPhu5nDo+G6oy/hu7PDow==

Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]