(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong đợt công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 4 năm 2021 vừa qua sản phẩm măng tây xanh Hiền Nhuần của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiền Nhuần tại thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến (Đông Sơn) đã được UBND tỉnh xếp hạng OCOP 3 sao. Đây là sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao trong những năm qua.
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7n+G6qeG7q+G7ny00w6zhu4fhur/hu4k9Pmnhu6Hhu6Phu5/hu4fDquG7sSQ8LOG7imHhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4burNOG7ieG7gT7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+xrA2PuG7o+G7pT7DreG7gTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu587L+G7gX0sO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG7gOG6qTThuqc8LOG7nuG7ncSp4buJ4bq/PuG6reG7meG7nz7huqVv4buJ4bq/PuG7ieG7geG6t+G7iT7hu6M44buJPsah4buB4bqz4buLPsSo4bqkxKjGoD7huqXhuq/GoT7hu59n4buJ4buBPuG6reG7meG7nz4iPuG7iWHhu4s+W3tbfT7GsMO5ND7hu5vhu6E0PuG7ozjhu4k+xqHhu4HhurPhu4s+4buLYeG7ieG6vz7hu5/Eg+G7sT7hu6s04buJ4buBPuG7gOG7h8Op4buJPuG7iOG7geG7oeG6seG7iT7huqVzND7huqRv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7hu57hu4jhu4Dhu4A+4bujOOG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58+xrA2PuG7n+G7gXXDtOG7ieG6vz7hu4s34buHPuG7gOG7h8Op4buJPuG7iOG7geG7oeG6seG7iT7hu5834buHPuG7n+G7gW/hu4k+4bue4bud4buH4bq54buhPuG7nuG7h8Op4buJJT7hu6s5PuG6rG/hu4nhur8+4bue4buHZeG7iT4/4bqsb+G7ieG6vz7hu6LDtOG7iTo+4bqtOT7huq114buZ4bqlPuG7oMOC4buI4bqmPuG7n2fhu4nhu4E+4burZcahPuG7gTfhu4nhur8+xKjhuqTEqMagPl0+4bujNMSpKj7huqzEg+G7sT7DrDY+4bujOOG7iT7GoeG7geG6s+G7iz7huq114buZ4bqlPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4buf4buHxJHhu6E+4bqnceG7ieG6vz7huq014buJ4buBPuG6v+G7hzU+4bqlNMSpPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7iWHhu4s+4bub4buhNCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+MHt7xqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/hu4fGsCrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4buJ4bqp4bup4bujL1t9IHsvW3td4bqnfVtdfTF7e+G7nyAwMDN7w6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IyIns8PjTDrOG7n+G7sjzhu4ph4buJ4bq/PuG7n8SD4buxPuG7qzThu4nhu4E+4buA4buHw6nhu4k+4buI4buB4buh4bqx4buJPsawNj7hu6Phu6U+w63hu4E14bqlPsOi4buH4bq54bufPD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8MHt7PD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzhu4hv4buJ4bq/PuG7n+G7nTfhu4c+4bqlczQ+4bqkb+G7ieG6vz7hu57hu7E+4bue4buI4buA4buAPuG7ozjhu4k+4bur4buh4bqv4bufPsawNj7hu5/hu4F1w7Thu4nhur8+4buLN+G7hz7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+4buJw6Dhu4s+4bqnbOG6pT7hu5rhu6HDs+G6pT7DrOG7jT4iID7hu5/hu4Hhu6Hhu43huqU+4burOT7huqxv4buJ4bq/PuG7nuG7h2Xhu4k+P+G6rG/hu4nhur8+4buiw7Thu4k6PuG6pWo+xrBmPuG7n+G7neG7gz7DojTEqT7hu5vhu6E04buJ4buBPsOsNj7hu4lw4buHPuG6rDbEqT7hu6LDtOG7iSU+4buIcOG7hz7huqxsPsawNj7hu4hw4buHPuG7nMO54buJ4bq/PuG7nuG7gW/hu4nhur8+4buLNOG7ieG6vz7DrDfhu4c+w63hu4Hhu4M+4buB4bq34buhPm/hu4k+4buBazQlPuG7ieG6v+G7ocOy4buJPuG7iXXhu5HhuqU+4buLNeG7nz7DrDbhu4nhu4E+4bqtdeG7meG6pT7huqfhurXhu4k+4bufw7k+4buBw7I+4bqk4bunND7huqw34bufPsaww6k+w61l4bufPuG7geG7mcahPsaw4buR4buHPuG7n+G7geG7jz7hu4nhu4F14buX4buJ4bq/PuG6reG6r+G7nz7hu5/hu4Fm4bufPuG7ieG7gWI+4buf4bqx4buJ4bq/PuG6p3Xhu5Hhu4c+w6w2PuG7o23hu4cqPuG6rMSD4buxPsOsNj7hu5/hu4fDqeG7iT7huq3DqT7hu5/Ds+G7nz7huq3hurs+4bqkb+G7ieG6vz7hu5/hu7E+4bue4buI4buA4buAPuG7ojjhu4k+4bur4buh4bqv4bufPsawNj7hu57hu4F1w7Thu4nhur8+4buLN+G7hz7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+4buLN+G7ieG7gT7huqc34buJPuG7ieG6v+G7geG7h8SR4buJPuG6pcO64buhPuG6reG6seG7oT7hu591PuG7n+G7ncOy4buJ4bq/PsOsxKk24buHPuG6pcSD4buxPuG7m+G7oeG7rT7hu4k24buxKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4we3vGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G7h8awKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW30gey9be13huqd9W11dIHt74bufIn19MyDDrHsqacah4bq/I+G7neG7siAiXTw+NMOs4buf4buyPOG7imHhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4burNOG7ieG7gT7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+xrA2PuG7o+G7pT7DreG7gTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu588PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwwe3s8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LOG7imHhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4bqtdeG7meG6pT7hu4vhurnhu4nhu4E+4bqnNOG7ieG7gT7DrDY+4buBxKk24buJ4bq/PuG6rWU+4bqlczQ+4bqlNeG6pT7DrMSpN+G7hz7hu5004buhKj7hu57hu4Hhu5Phu4c+4burdTQlPuG6peG7gWc+4bqlaj7huqU14bqlPsOi4bq34bqlPsaw4buhND7huqXhu4FwND7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7hu4HEqTbhu4nhur8+4bql4buh4buJ4bq/PuG7i+G7keG7hz7huq114buZ4bqlPuG7n+G7gXXhu5Xhu4nhur8+4buf4buBw7rhuqU+xrA2PuG7geG7h+G6u+G7oT7GsMOpPuG6v+G7hzU+4buf4budZj7huqVzND7DrMSpN+G7hz7hu4th4buJ4bq/PuG7iTbhu7EqPuG6pGvhu4k+4buVPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+4buJ4bq/NuG7sT7hu4k04buxPuG7i2Hhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4buJ4buBdT7hu4vhu43hu58+w6zEqTfhu4c+4buf4buB4bul4bqlPsah4buB4bqz4buLPsawNuG7ieG6vz7DreG7gW/hu4nhur8+4bql4buBZz7hu4nhur/EqeG7iT7hu4s2PuG6pWvhu4k+4bufw7Phu58+4bql4buBxKk+4bujw7rhuqU+w63hu4Ft4bqpPuG6pXM0PuG6pcSp4buJPuG7ieG6v3Xhu5Phu4cqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PjB7e8ah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4buHxrAqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bfSB7L1t7XeG6p31bXX0xIH3hu58zeyIiMMOseyppxqHhur8j4bud4buyMzw+NMOs4buf4buyPOG7imHhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4burNOG7ieG7gT7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+xrA2PuG7o+G7pT7DreG7gTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu588PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwwe3s8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LOG6pDXhuqU+w614PuG7o3U+4bqlczQ+4bqlb+G7ieG6vz7hu5/hu7E+4bqtOT7hu4nhur/hu4Hhu4fEkeG7iT7huqXDuuG7oT7hu500PsOsxKk34buHPsah4buBxIPhu4k+w6Jq4buJPuG6p+G7h+G7ieG7gT7huqd14buX4buJ4bq/PuG6peG7gcSpPuG7i2Hhu4nhur8+w6LDoOG7ieG6vz7huqU14bql4buBPuG7o+G7pz7huqdy4buJ4bq/PuG6reG6seG7oT7huqU1JT7huqU14bqlPsOsxKk34buHPuG7nTThu6E+4bqlcz7hu5vhu6E4PuG7n+G7gTjhu4c+w6zEqTfhu4c+cz7GsOG7keG7hz7hu4vhuqnhu4k+xrDhu4c+4buj4buH4buJ4buBPsOiOOG7iT7huq1mND59LVs+4buf4buBNeG7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+MHt7xqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/hu4fGsCrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4buJ4bqp4bup4bujL1t9IHsvW3td4bqnfVtdfTIie+G7n31dWzEzw6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IiezA8PjTDrOG7n+G7sjzhu4ph4buJ4bq/PuG7n8SD4buxPuG7qzThu4nhu4E+4buA4buHw6nhu4k+4buI4buB4buh4bqx4buJPsawNj7hu6Phu6U+w63hu4E14bqlPsOi4buH4bq54bufPD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8MHt7PD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzhuqRv4buJ4bq/Psaw4buH4bq54bqlPuG7n+G7geG7oT7hu4E14buHPuG7i2Hhu4nhur8+4bqtdeG7meG6pT7hu5/hu4Hhu6XhuqU+4buB4buH4bq54buJPuG7n8O5PuG7n+G7h+G7ieG7gT7hu4vDtD7huq1l4buJPsOt4buB4buHPuG7i+G6oeG7nz7hu5/hu53hu5Phu4c+4buLbOG6pT7DrDY+w61l4bufPuG7n+G7gXDhuqUqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PjB7e8ah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4buHxrAqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bfSB7L1t7XeG6p31bXX0zfTHhu58zMTB9W8OseyppxqHhur8j4bud4buyIDBdPD40w6zhu5/hu7I84buKYeG7ieG6vz7hu5/Eg+G7sT7hu6s04buJ4buBPuG7gOG7h8Op4buJPuG7iOG7geG7oeG6seG7iT7GsDY+4buj4bulPsOt4buBNeG6pT7DouG7h+G6ueG7nzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPDB7ezw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4buKYeG7ieG6vz7huq034bufPuG6reG7jT7huqc24buHPuG7n8O5PlsgPi0+XXvhuqXhu4slPuG6reG6seG7oT7DonDGoT7hu4th4buJ4bq/PsOt4buB4bqrxqE+4bql4buB4bqh4bufJT7huqU14bqlPsOsauG7ieG6vz7hu5/hu4HEg+G7iT7hu4th4buJ4bq/PuG7ieG6v8Oh4buJJT7hu5/hu4HDtOG7iz7hu4nhur9s4bufPuG6reG6t+G7iz7GsGYlPmHhu4k+w6JwxqE+4buLYeG7ieG6vz7hur/hu4dr4buJPuG7i8Op4buLKj7hu6I44buJPsah4buB4bqz4buLPuG7i2Hhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4burNOG7ieG7gT7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+w6zhu6Fv4buJPuG7nzfEqT7huq114buZ4bqlPuG7o+G7pT7DreG7gTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu58+4buJ4buBw6Dhu4s+4bqlN+G7ieG7gT7hu5/hu5004buJ4buBPsaw4buR4buHPuG6pTXhuqU+4bujOOG7iT7GoeG7geG6s+G7iz7hu4th4buJ4bq/PuG7n8SD4buxPsOt4buBNeG6pT7hu5/hu53EkeG7iT7hu5/hu4FmPuG7n+G7nXXhu5Phu4nhur8qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PjB7e8ah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4buHxrAqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bfSB7L1t7XeG6p31bXVt9ICDhu58geyIxfcOseyppxqHhur8j4bud4buyMTEwPD40w6zhu5/hu7I84buKYeG7ieG6vz7hu5/Eg+G7sT7hu6s04buJ4buBPuG7gOG7h8Op4buJPuG7iOG7geG7oeG6seG7iT7GsDY+4buj4bulPsOt4buBNeG6pT7DouG7h+G6ueG7nzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPDB7ezw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTwsw43hu4Hhu4c+w63hu4E14bql4buBPuG7gTbhu4nhur8+4buL4buhND7hu6M44buJPsah4buB4bqz4buLPuG7i2Hhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4burNOG7ieG7gT7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+4bujZD7huqU44buLPuG7ieG7geG6t+G7iT7hu6Phu6U+4buxxJHhu4k+4bufxIPhu4s+xrDDqT7hu6vhu6Hhuq/hu58+4burw7o+4buJ4bq/4buhw7Lhu4k+4bq/w7PhuqUlPuG7m+G7oeG7sT7hu5/hu53hu4Xhu4nhu4E+4bujOOG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58+4bqtdeG7meG6pT7DreG7h+G6u+G7iz7hu6PEqTXhu58+4buJ4bq/4buB4buHxJHhu4s+4buJ4bq/4bqh4bufJT7huq034bufPuG7n+G7h8SR4buhPuG6peG7geG7oeG6s+G7iT7Gr+G7h+G6qeG7n+G6vnnGoCo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+IF1dxqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/hu4fGsCrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4buJ4bqp4bup4bujL1t9IHsvW3td4bqnfVtdWzF7IuG7nyB9IF19w6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IxMDI8PjTDrOG7n+G7sjzhu4ph4buJ4bq/PuG7n8SD4buxPuG7qzThu4nhu4E+4buA4buHw6nhu4k+4buI4buB4buh4bqx4buJPsawNj7hu6Phu6U+w63hu4E14bqlPsOi4buH4bq54bufPD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8IF1dPD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzhuqzhurs+4bufYeG7ieG6vz7hur/hu4c1PuG7n+G7nWY+4bql4buBxKk+4bujOOG7iT7GoeG7geG6s+G7iyU+4bqkb+G7ieG6vz7hu5/hu7E+4bqtOT7hu4nhur/hu4Hhu4fEkeG7iT7huqXDuuG7oT7hu500PsOiNMSpPsOi4buFPuG6rWrhu4nhur8+4buLYeG7ieG6vz7hu5/Eg+G7sT7huq1ixqElPuG7n+G7geG6uz7hu4Hhu4fhurnhu4k+4bqt4bqx4buxPuG6rXM+4bqlNeG6pT7hu5/hu4Fv4buJ4bq/PuG7n+G7h+G7iT7GsMOpPuG7ozjhu4k+xqHhu4HhurPhu4slPuG7n+G6qeG7iz7hu4nhu4E54buJPuG7n+G7neG7g+G6peG7gT7hu6vhu6Hhuq/hu58+4buJ4bq/4buhw7Lhu4k+4bq/w7PhuqU+4budbj7hu5024buJ4bq/KjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ye3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4we3vGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G7h8awKsOiNMSp4buf4buBNOG7ieG7geG7gcSpNCrGsOG7iS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW30gey9be13huqd9W11bInsy4bufMiIgfTDDrHsqacah4bq/I+G7neG7sjMifTw+NMOs4buf4buyPOG7imHhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4burNOG7ieG7gT7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+xrA2PuG7o+G7pT7DreG7gTXhuqU+w6Lhu4fhurnhu588PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwye3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwwe3s8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LMOCw6Dhu4nhur8+4buj4bulPuG7izfhu4nhu4E+4bqnN+G7iT7huq3hurHhu6E+4bufdT7DrMSpN+G7hz7huqXEg+G7sT7hu5vhu6Hhu60lPuG7ozjhu4k+xqHhu4HhurPhu4s+4buLYeG7ieG6vz7hu5/Eg+G7sT7hu6s04buJ4buBPuG7gOG7h8Op4buJPuG7iOG7geG7oeG6seG7iT7huq05PuG7izThu4nhur8+4bqtZeG7iT7hu4Hhu4fhurnhu6E+4bub4buhOD7DreG7h+G7ieG7gT7hu59lPuG6pTTEqSU+deG7keG6pT7hu5/hu4Phu4nhu4E+4buf4buB4buFPn0+w63hur8+4buLYeG7ieG6vz7hu5/Eg+G7sT7huqVqPuG6v+G7hzU+4buf4budZj7DosOg4buJ4bq/Pn17PsOt4bq/PuG7nTThu6EqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJ7e8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PjB7e8ah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4buHxrAqw6I0xKnhu5/hu4E04buJ4buB4buBxKk0Ksaw4buJL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bfSB7L1t7XeG6p31bXVsgXSLhu58yeyB9W8OseyppxqHhur8j4bud4buyIF1bPD40w6zhu5/hu7I84buKYeG7ieG6vz7hu5/Eg+G7sT7hu6s04buJ4buBPuG7gOG7h8Op4buJPuG7iOG7geG7oeG6seG7iT7GsDY+4buj4bulPsOt4buBNeG6pT7DouG7h+G6ueG7nzw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJ7ezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPDB7ezw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4bqkb+G7ieG6vz7hu5/hu7E+4bqldOG7ieG6vz7huq05PuG7nzfEqT7GsOG7h+G6ueG6pT7DrDbhu4s+4buf4buBdeG7k+G7ieG6vz7hu6vhu6Hhu7HEkeG7iT7huqXhu4HEqT59MD7DrDTEqT7huq3hu43hu4nhur8+xrDhu5Hhu4c+4buf4buB4buhPuG7ieG7geG6t8ahPuG7j+G7iT7huq3hu4Xhu4nhu4E+ICp7e3sqe3t7PuG6rcOy4buJ4bq/L+G7ieG6v3Xhu5Phu4cv4buf4buBNeG7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mnt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+MHt7xqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/hu4fGsCrDojTEqeG7n+G7gTThu4nhu4Hhu4HEqTQqxrDhu4kv4buJ4bqp4bup4bujL1t9IHsvW3td4bqnfVtdW1sgMOG7n10gfXsyw6x7KmnGoeG6vyPhu53hu7IxXTM8PjTDrOG7n+G7sjzhu4ph4buJ4bq/PuG7n8SD4buxPuG7qzThu4nhu4E+4buA4buHw6nhu4k+4buI4buB4buh4bqx4buJPsawNj7hu6Phu6U+w63hu4E14bqlPsOi4buH4bq54bufPD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mnt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8MHt7PD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzGr+G7h+G6ueG6pT7hu6M44buJPsah4buB4bqz4buLPuG7i2Hhu4nhur8+4bufxIPhu7E+4burNOG7ieG7gT7hu4Dhu4fDqeG7iT7hu4jhu4Hhu6HhurHhu4k+4bqtdeG7meG6pT7huqVv4buJ4bq/PuG7ieG7geG6t+G7iT7hu6M44buJPsah4buB4bqz4buLPsSo4bqkxKjGoD5dPuG7ozTEqT7hu6NkPsOsNj7huqXDtD7hu4Hhu43hu4c+w6zhu5Hhu4k+4bqt4bq7PuG6pW/hu4nhur8+4buf4buxPsOt4buBb+G7ieG6vz7hu4nhur/DueG7ieG6vz7hu4nEg+G7ieG6vz7huqU0xKk+4bql4buB4bqv4bufPsOsdeG7meG7ieG6vyU+4bqlOOG7hz7hu5/hu4dl4buJPuG7i+G6teG7oT7hu4s5PuG6reG6uz7huqXhu4Hhu4dl4buLPsOsaOG7ieG7gT7huq114buZ4bqlPuG7n+G7gWY+xqHhu4HhurHhu4k+4buf4budxKnhu4nhur8+4bufZ+G7ieG7gSU+4buf4budxKnhu4nhur8+4buJdeG7keG6pT7GsDY+4burND7hu4HDtOG7iT7DrDY+4buf4budxJHhu4k+4buf4buBZT7hur/hu4fhu5Hhu4cqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMaheeG7oeG7n+G7gcSp4budPCzhu57hu4Hhu6E+4bue4buBc+G7sT4tPuG7nuG7neG7oeG7ieG6vz7DjMSROy/GoSw=

Thu Thủy - Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]