(vhds.baothanhhoa.vn) - Về làng Minh Châu (còn gọi là làng Chòm, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa) du khách không khỏi choáng ngợp bởi hình ảnh những chiếc bánh đa trắng tròn, trải đều tăm tắp trước hiên nhà, ngoài ngõ hay dọc triền đê...
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur06STTDrOG6vSnhurMzw6zDqinhuqUyKcOqNMOs4bq9KeG7ncahOMOtKcOsOMOtKeG7neG7o8Oy4bq/Py/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj8vw6o+Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lcOK4bqnMsOiKDrhu6bEkSlpNMOs4bq9KcON4bq/w6zDqinhurTDquG6o+G7oykq4bq1xKnDrCnhur1q4bq/KWk0KWk0w6zhur0p4bq0w6rEqcOtPSnGsDcp4buc4bqjw6wp4bq0w6rhuqPhu6M9KcOq4buj4bupZcOsKeG7nMOq4bq/ZeG7oynDiuG7iTImKcOi4bujKWjDqjPhurXDqilow6ptw6zhur0paMOqa+G6vynhurXDquG7izPDrOG6vSnDrOG6veG7keG7lSnhurPhu5Phur8pw6rhu4fDrMOqKTbDrMOqKcOsw6rhu6XDrOG6vSnhurXDquG6v2ThurUp4bqzM8Osw6op4bqlMinhu53GoTnDrOG6vSnhu53GocSpw6w9KeG7ncahNuG6vynhuqXEkeG7oynhu504w60p4budOeG7lSnhu53GoXPDteG6tSnDquG6v2PDrCnDrMOqND0pw6zhur3hu4s04bq/KcOs4bq9bCnDqjLhu6kpw6Jq4bq1KeG7ncah4bq/xJHDrCnhuqVjJCQkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXVs84buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3s+XTwvPjF9w6I+Pjx7Pj5d4budPls8MFtpPCRn4buV4bq94bu4xqFZIDAiKCkyaeG7nVkoSTTDrOG6vSnhurMzw6zDqinhuqUyKcOqNMOs4bq9KeG7ncahOMOtKcOsOMOtKeG7neG7o8Oy4bq/KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXVs8KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6STQpaTTDrOG6vSnDrOG6vcOqxJEp4bq14buJKeG7neG7o8Oy4bq/KeG6pcO04bq/KeKAnMawczIpw6wy4bupKcOq4bq/ZMOt4oCdKeG6s+G7k+G6vynDrMOq4bulw6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60pw6zhu4/hur8p4bql4bqj4bupKeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSnDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKWk0w6zhur0p4bq0w6rEqcOtKeG7nTXhu4spxqEyKeG7nXUpw6zDquG6v8SR4bujKeG6pcO04bq/KcOsMuG7qSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKcOi4budw6rhu6PDreG6sygp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXX1b4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3s+XTwvPjF9w6I+Pjw+MH0i4budIl0iMFtpPCRn4buV4bq94bu4xqFZXSBdKCkyaeG7nVkoSTTDrOG6vSnhurMzw6zDqinhuqUyKcOqNMOs4bq9KeG7ncahOMOtKcOsOMOtKeG7neG7o8Oy4bq/KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX1bKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6w4zDquG7pcOs4bq9KcOqNMOs4bq9KeG6szPDrMOqKeG6pTIp4budxqE24bq/KeG6pcSR4bujKeG7neG7geG7nSnhu5054buVPSnDrMOq4bujw7PDrSnhuqXEg+G7qSnDrDnDrOG6vSlpNCnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu511KeG6tcOq4buBw6zDqinhuqVt4bq/KeG6szTDrCnhu50y4bupKeG6tXEyKcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wpaTTDrOG6vSnhurTDqsSpw60kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXX1b4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3s+XTwvPjF9w6I+Pjx7e3tb4budXTFbIjFpPCRn4buV4bq94bu4xqFZXTFbKCkyaeG7nVkoSTTDrOG6vSnhurMzw6zDqinhuqUyKcOqNMOs4bq9KeG7ncahOMOtKcOsOMOtKeG7neG7o8Oy4bq/KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXX1bKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64bucxqE24bq/KeG7l+G7ozIp4bqzMuG7iynhurPhur9kw6wp4bq1bj0p4budw6o4w6zhur0p4budxqHEg8OtKWk0w6zhur0pw6zhur3DqsSRKeG7p+G6t8OsKWlz4bujKcOtN+G6vynhurXhu6HDrOG6vSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfVvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5svez5dPC8+MX3Doj4+PHtbPCLhu50xIDEiW2k8JGfhu5Xhur3hu7jGoVk+WzEoKTJp4budWShJNMOs4bq9KeG6szPDrMOqKeG6pTIpw6o0w6zhur0p4budxqE4w60pw6w4w60p4bud4bujw7Lhur8oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfVsoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhu5zDquG6p+G7iynDrMOq4bulw6zhur0pw6zhur1zw7Thur8paTTDrSnDrOG6vcOqxJEp4buTKeG6peG6o+G7qT0p4bqzM8Osw6op4bqlMilpNMOs4bq9KeG6tMOqxKnDrSnhuqVz4buR4bq1KWk0w60p4budw6rhuqfhu4sp4buVw6pz4buPw6zhur0p4buVw6oz4buVKeG7ncOqcSnhurVtw6zhur0p4budxqHhu6Phu6nEkcOsKeG7ncOqbsOs4bq9KeG7pzQp4bq14buJKeG7lcOqxIPDrCnhurXEg+G7oylo4buxKcOq4buPw6wp4bq1M+G6tSnDrOG7j+G6vylow6oz4bq1JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV0+MOG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Pl08Lz4xfcOiPj48PjF7POG7nX0xIDB9aTwkZ+G7leG6veG7uMahWX0+PigpMmnhu51ZKEk0w6zhur0p4bqzM8Osw6op4bqlMinDqjTDrOG6vSnhu53GoTjDrSnDrDjDrSnhu53hu6PDsuG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF0+MCgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG7nHUp4budw7Qpw63DtCnhu5szw6zhur09KWjDquG6vynDrWrhur8pw6zhur1zw7Thur8p4bq1xKnDrCnhurXDquG7h8OtKeG7ncah4buLw6zhur0p4bq94bq/w6PhurUpw6zhur1xKeG7ncOq4buHKcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wpaTTDrOG6vSnhuqQ54bq1KeG6tMOq4bqj4bujKeG6pTcp4buVw6o24bq/KeG7ncOqdOG6tSnDouG6r+G7qSnhuqXDqSnhu5XDquG7j+G6vynDrMOq4bulw6zhur0pw63huqsp4bqzM8Osw6op4bq1xKnDrCnhurXDqnMyKWjhu4Phu5UpaMOqbSnDqsOgw6wp4buddSnDqm3DrSnhu53GoXPDteG6tSnhu6c0KeG6tXLDrOG6vSlpNCnhuqXDqSnhurM54budKeG7nTLhu6kp4bunNOG7iynhurXDquG7o+G6scOsKeG6s+G7gylpNMOtKcOt4bqrKeG6szPDrMOqKeG7neG6v2Thu5Up4budw6rhuqfhu4sp4bq1cTIpw6zhur004bupKcOqbcOtKcOsMuG7qSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldWzzhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5svez5dPC8+MX3Doj4+PHsiezzhu50ifSJ7Imk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkiXSgpMmnhu51ZKEk0w6zhur0p4bqzM8Osw6op4bqlMinDqjTDrOG6vSnhu53GoTjDrSnDrDjDrSnhu53hu6PDsuG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF1bPCgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6tG3DrOG6vSnhu6fhur9l4bq1KeG6tXEyKcOqainhu53DqnPDtMOs4bq9KeG6sznhu50p4bqlxIPhu6Mp4buddSl9w6op4bunNCloZOG7nSnhu53DquG7n+G6tSnhu6c04buLKWjDquG7izbDrOG6vSk+fcOqKcOt4buN4bq/KcOs4bq9NOG7qSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQClde33hu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5svez5dPC8+MX3Doj4+PHsgXT7hu50wfTEgMWk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVkwWyAoKTJp4budWShJNMOs4bq9KeG6szPDrMOqKeG6pTIpw6o0w6zhur0p4budxqE4w60pw6w4w60p4bud4bujw7Lhur8oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShde30oKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrDjMOq4bulw6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG6peG7izXDrClpNMOtKeG6szPDrMOqKeG6pXPhu5HhurUpw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKcahw6Phu50pw6zDquG7g+G7lSnDrMOqNMOs4bq9PSnDreG7jeG6vynDrOG6vXPDtOG6vynhu53DqnPDtMOs4bq9KeG6pTbDrSnDrMOq4bq/ZcOtKcOtw7Phu50paMOq4bqj4bujJCnhu5zGoTPDrOG6vSnhurMzw6zDqinhuqUyKcahw6Phu50p4bunw6Phu50p4bunNj0paMOq4buJKcOsw6pq4bq1KcOs4bq94buLNOG6vynhu6fhur9l4bq1KeG7lcOqNuG6vynDrOG6vW/hur8p4bqzY8OsKeG6s2Thu5UpacSpKcOqNMOs4bq9KeG6veG6v8O0KeG6pW/DrOG6vSnDqm89KcOs4bq9c8O04bq/KeG7ncahM8Os4bq9KeG6szPDrMOqKeG6tcSpw6wp4buVw6o24bq/KcOsw6oyw6zDqinDrTnhu509KcOsw6oyw6zDqinhu50y4bupJCnDjOG6vXPDtOG6vynhu5XDqnApw6zhu6UpaTTDrOG6vSnhurTDqsSpw60p4budw6o14buLKcOs4bq9w6rEkT0pw63hu43hur8pw6zhur004bupKeG6teG7iSnhu53DqsOpKeG7ncahM8Os4bq9KeG6pXPhu5HhurUp4bq1NinDrOG6vcOq4buHw6wp4bq1w6rhur9k4bq1KeG6szPDrMOqJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19W+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Pl08Lz4xfcOiPj48ezA+e+G7nVt9MDA8aTwkZ+G7leG6veG7uMahWXswPigpMmnhu51ZKEk0w6zhur0p4bqzM8Osw6op4bqlMinDqjTDrOG6vSnhu53GoTjDrSnDrDjDrSnhu53hu6PDsuG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG7psO14bq/KcOsw6rhu6XDrOG6vSnDrOG6vXPDtOG6vylpNMOtKcOs4bq9w6rEkSnDrOG7j+G6vynhuqXhuqPhu6k9KcOqainhurXDquG7hSnDreG7i8Os4bq9KcOsw6rhu6XDrOG6vSnDrOG6vTThu6kp4budxqHDtOG6vynhu53GoeG7i8Os4bq9PSnDreG6o+G7qSnhu53GoTnDrOG6vT0pw6w5w6zhur0p4bud4buLKeG6s+G7k+G6vynhu5MpaTTDrOG6vSnDrDThu6kpw61q4bq/KWjDqm3DrOG6vSnhur3hur8yw6wp4bqlxJHhu6Mp4bqlc+G7keG6tSnDojTDrMOqKeG6tcOq4buLKeG7p+G6v2XhurUp4buVw6rhu4/hur8p4bqzM8Osw6okKeG6sjPDrMOqKeG7lcOq4buP4bq/KeG7ncahY8OsKeG6veG6vzTDrCnhu53GoXPDteG6tSnDrMOqND0pw6zhur3hu4s04bq/KcOs4bq9bD0pacO14buVKcOiNOG6vynhu53GoWPDrCnDrTPhur8pw6zhur3hu4nhur89KeG7lcOq4buP4bq/KeG7ncahY8OsKcOs4buJ4bq1KcOsw6o0KeG6tTLhu4sp4budxIPDrOG6vSQkJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV08XeG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Pl08Lz4xfcOiPj48fT48W+G7nSIxMT4gaTwkZ+G7leG6veG7uMahWVsxWygpMmnhu51ZKEk0w6zhur0p4bqzM8Osw6op4bqlMinDqjTDrOG6vSnhu53GoTjDrSnDrDjDrSnhu53hu6PDsuG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF08XSgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6pGTDrClpNMOs4bq9KeG6tMOqxKnDrSlow6ptw6zhur0paMOq4buJKeG6pcOpKeG7neG7h8OtKeG6pXPhu5HhurUpw6zDquG7pcOs4bq9KcOqw7Mp4bq94bq/MinhuqXhu4fDrMOqKeG6teG7iSnhu53GoeG7o+G7qcSRw6wp4budw6puw6zhur0paTTDrSnhurMzw6zDqinhu511KX0tWynhuqXDtOG6vyQpSMOqbcOs4bq9KeG6tcOq4buFKWk0w60pw6zhur3DqsSRKWjhur9kw60paGQp4bub4bq/w6zDqinDrMOqMuG6vz0p4bunw7Xhur8pw6pqKWk0w60p4bqzM8Osw6op4bqlMinhurXEqcOsKWk0KeG6tTPhurXDqinhuqXDqSnhur3hur/hu6Upw6pvw6wpaTTDrOG6vT0p4bq94bq/4bulKeG6veG7h8OsKcOsw6rhu6XDrOG6vSnhu53GoeG7o+G7qcSRw6wp4budw6puw6zhur0paeG6o+G7oynhuqXDtOG6vynhurVxMiltw6zhur0p4bq1w6oyJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19W+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Pl08Lz4xfcOiPj48fXs8feG7nXt7fT48aTwkZ+G7leG6veG7uMahWSI+WygpMmnhu51ZKEk0w6zhur0p4bqzM8Osw6op4bqlMinDqjTDrOG6vSnhu53GoTjDrSnDrDjDrSnhu53hu6PDsuG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOsOM4bqt4budKcah4bq/Y8Os4bq9KeG6tXEyKeG6szPDrMOqKeG6pTIp4buc4bqjw6wp4bq0w6rhuqPhu6MpaMOqbcOs4bq9KeG6tcOq4buFKeG6s+G7k+G6vynhu511KcOs4bq94buj4bupY8OsKWnhur9l4bujKcOq4buLNMOsKeG7neG7izTDrCnhu53DuinDrMOq4bq/Y8OsKcOsw6pzQCnhurLDs+G7nSnhur014buLPSnhu6d1w6zhur09KcOt4bujbuG6vynDrTQp4bq1xKnDrCnhurPhu5Phur8p4bqlw7Mp4bq94bq/xKnDrCnGsG7hu5Up4bunNCnDqnPhu4/DrOG6vSnhu6fhu4Mpw63Ds+G6tSnDrTXhurUp4bqlw6HhurUp4budxqFzw6zhur0pw6rDo+G7lSnDouG6t8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV17MOG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Pl08Lz4xfcOiPj48fT57W+G7nT5dfTEiaTwkZ+G7leG6veG7uMahWSB9WygpMmnhu51ZKEk0w6zhur0p4bqzM8Osw6op4bqlMinDqjTDrOG6vSnhu53GoTjDrSnDrDjDrSnhu53hu6PDsuG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF17MCgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6sjPDrMOqKeG6pTIp4bq14buJKeG6peG6qeG7lSnDqjLhu6kpaMOqbcOs4bq9KeG7lcOqcCnhu53DquG7o8Oz4bq1Kcahw6Phu50pw6zDquG6v8SR4bujKeG7pzThu4sp4bq1M+G6tcOqKcOs4bq9c8O04bq/KeG7nTIp4buX4bujNeG7nSnhu53DqjLDrClow6rhur8pw6xzw7XDrOG6vSnhurMzw6zDqiQpw4zhur1zw7Thur8p4budw6rhu5Ep4buVw6o24bq/KeG6veG6v+G7pSlpw7kyKeG7ncOq4bqv4budKeG6pcSR4bujKeG7nTLhu6k9KWnhuq/hu50p4bqzM8Osw6opaeG6v2PDrCnhu51w4bq1KeG6pcOpKeG6szPDrMOqKeG6pXPhu5HhurUp4bq1w6rhu4HDrCnhuqXEkeG7oynhu6c0KeG6teG7iSnDrcOz4budKcOtNOG7oynhu6c0w6zhur0p4budw7opw6zDquG6v2PDrCnhuqXhuqnhu5Upw6054budJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19W+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97Pl08Lz4xfcOiPj48ezx7IOG7nSIxezxbaTwkZ+G7leG6veG7uMahWSIieygpMmnhu51ZKEk0w6zhur0p4bqzM8Osw6op4bqlMinDqjTDrOG6vSnhu53GoTjDrSnDrDjDrSnhu53hu6PDsuG6vygpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurQy4buV4bud4bq/4buLw6woOuG6pMOpKcOsc8O1w6zhur0p4bqlc+G7keG6tSnhurXDquG6v2ThurUp4bqzM8Osw6opw6zhur3hu4vDrD0p4bql4bufw6zhur0p4bun4buDPSnhu53DqjLDrCnDrHPDtcOs4bq9KeG6szPDrMOqKeG7lcOqNuG6vylpNCnhu53DqjLDrCnDquG7izIp4bq9buG6tSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfVvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5svez5dPC8+MX3Doj4+PH08PCDhu50+MCBdPGk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVl7PjEoKTJp4budWShJNMOs4bq9KeG6szPDrMOqKeG6pTIpw6o0w6zhur0p4budxqE4w60pw6w4w60p4bud4bujw7Lhur8oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfVsoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhurIzw6zDqinhuqUyKWk0w6zhur0p4bq0w6rEqcOtKeG7ncahxKnDrCnhuqXEkeG7oz0pw6I04bupKeG7p3UyKeG7lcOqNuG6vz0paMOq4bq/KcOsc8O1w6zhur0paWPDrCnDreG7oeG6vynhu53DquG7j8OtKeG6tXEyKeG6vTXhu4spw63DteG6vynhu53GocOzw6wp4bunw7Xhur8p4bundcOs4bq9KWk0w60pw6zhur1zw7Thur8p4budMinDrOG6veG6o+G7qSnDrOG6vcOj4budJCnhurIzw6zDqinhu53DqnPDtMOs4bq9KeG6pXPhu5HhurUpOMOsKWjDqMOtKeG7p8O14bq/KcOqZMOsKcawNOG7iynhu5Mp4bubbcOs4bq9KeG6tMOq4bujPSnhurVyw6zhur0paTQpw63Ds+G7nSnDreG7icOsKeG6pcOh4bq1KeG7mzbDrCnhu53GoeG7o+G7qcSRw6wp4budw6puw6zhur0p4bq1cTIpw6zhur1t4bq/KWk0w6zhur0pw6w04bupJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDo/4bub4budxqHhu4vDrOG6vTrDiuG7izThur8p4bucw6rhu6MpLSnhu5zDquG7oynDijQ/L+G7m+G7ncah4buLw6zhur06Py/hu5U6

Hoài Thu - Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]