(vhds.baothanhhoa.vn) - Bóng đá với sức hấp dẫn đặc biệt vẫn được mệnh danh là môn thể thao vua. Dễ hiểu vì sao, ở những giải đấu lớn đều thu hút lượng lớn người theo dõi. Và trong những ngày diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022, cùng với người hâm mộ trên khắp hành tinh, hàng triệu người yêu bóng đá Việt cũng đang “thổn thức” cùng trái bóng. Dẫu vậy, bên cạnh niềm vui trong “mùa” bóng lăn, còn là những hệ lụy đau lòng từ việc “đỏ đen” cá độ bóng đá.
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4oCceMOjPuG7muG7tuG6q8OgM+KAncOSw5LDkuG7mjJjw5rhu5rhu7Y1Mynhu5ox4buoM8OULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kOG7mTUzKeG7miPDmeG7muG7geG6rz7hu5rhuq3hurnhu7jhu5o8WMOi4buaQOG7tDPhu5oj4bus4bu44bua4bu2Pizhuqnhu5rhu4Hhu7Qz4buaI8Op4bq34bu44buaMiwzPOG7mkDDmjM84buaMeG7pOG7mjJhM+G7muG6qTwu4bua4bqpPMOaNOG7muG7geG6q8Oaw5Lhu5rhu5ch4buaPD4u4bqr4bua4buBfeG7muG6rcOaNMOT4bua4bqz4buaMzzhur8zKeG7mik+xag+4buaI1jhuqvhu5ox4bqvM+G7miM74bqr4bua4bqpPOG6q+G7mjxi4bqp4buaMcOp4bq3Mynhu5ox4bqvM+G7mjMpw6nhurE+4bua4bqpPD004buaQDk+w5Lhu5rhu4Dhu6Thu5rhuqnhuqc0Mynhu5ozPOG6vzMp4buaMynhu6Thu4Xhu5pAPiEz4bua4bqnw5rhu5rDuT7FqD7hu5rhu4Fh4buaI1vhu7g84bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4bqpPDrhu5opPuG6rz7hu5ot4bua4buGNOG6pzFA4bua4buV4bqrw6Lhu5rhu57hu5zhu57hu57Dk+G7muG7uGMzKeG7muG7geG6rz7hu5ozKcOp4bqxPuG7mjxXMuG7mjLhuqHhu5rhuqnhuqc/M+G7mjA84buqw6Lhu5o84bukMzzhu5rhuqk+MzzDk+G7mjzhu6QzKeG7muG6qeG6pz4s4bqr4buaMynDqeG6sT7hu5rhu4U/4bqr4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4buAPizhuqnhu5rhu7hlMynhu5ojw5ozKeG7muKAnOG6qTzhuqMz4bua4bqpPOG6ueG7uOKAneG7muG7uGMzKeG7muG6qeG6p8OZPuG7muG7tjUzKcOS4bua4buX4bu04bqr4bua4buBw53hu4XDk+G7muG7tj8z4bua4bu44bumMzzhu5ozPjsy4bua4buB4bqrPuG7muG6qeG6pzQzKeG7muKAnDJjw5rigJ3hu5rhu7Y1Mynhu5ox4buoM8OT4bua4bu4NjPhu5ox4buk4buaMzzhur8zKeG7mjws4buaMWThu4Xhu5ojw5rhuqvhu5oxNjMp4bua4bqp4bq74bua4buBPizhu7jhu5rigJwjOOG7miM9M+KAneG7muG7uMOZ4buaI+G6oeG7muG7tjUzKeG7miPDmcOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7lcOaw6Lhuqk+NDPGoOG7kMOUPjIp4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqBA4bqpPOG6qzLhu7bhu5o+4buVPTPhuqk94bqnxqDhu5rhuq3huqnhu4UxPeG7iMag4buHPkDhuqk8TuG7mlPhu5zhu5zDouG7g0/hu5o8PT4pPOG6qU7hu5pQUVPDouG7g0/GoOG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7hAM8OS4bu2w5o04bqpPMOaMzw8NMOaw5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu55QVS/hu6JTU0BQ4buiUuG7olThu6JR4bqp4bue4buiVOG7oOG7oDHhu5zDkiDDoilN4bqn4buIVOG7nFDGoOG7msOaMeG6qeG7iMag4oCceMOjPuG7muG7tuG6q8OgM+KAncOSw5LDkuG7mjJjw5rhu5rhu7Y1Mynhu5ox4buoM8ag4bua4buHPkDhuqk84buIxqBT4buc4bucxqDhu5o8PT4pPOG6qeG7iMagUFFTxqDhu5ov4buQ4bulxq/hu4Xhu5rhu4U/4bqr4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4buaI2IzKeG7muG7uMOZ4bu4PMOT4bua4bqp4bqnw5kzPOG7muG7g8Oa4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqnhuqc24bua4bu4w5nhu5oj4bqh4bua4bu2W+G7msOiPMOZw6Lhu5ox4bqrw53huqnhu5ozKTw+PzLhu5rhu7hYMuG7muG7jsWoMzzhu5oyPjM84buaPDfDmsOVw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG6qOG6pzQzKeG7muG6p1jhuqnhu5ozPD474bqr4buaMmEz4bua4bqpPC7hu5rhuqk8w5o04bua4bqpPH3hu5rhu7Y1Mynhu5ojw5nhu5rhu4Hhuq8+4bua4bqt4bq54bu44buaPFjDouG7mkDhu7Qz4buaI8av4bua4bqp4bqn4bqz4bua4bqpPOG7pDM84buaMmEz4bua4bqpPC7hu5rhuqk8w5o04buaw6I84bqj4bua4bu2Pjoz4bua4bqp4bqnPzPhu5rhuqk04bukM+G7muG6qTw64buaKT7huq8+w5Lhu5rhu5U14buaMSbDk+G7mjA8YTMp4bua4bu4NeG7mjJhM+G7muG6qTwu4bua4bqpPMOaNOG7mjPhu6Q04buaMuG7pOG7muG6rcOh4buaMcOp4bq3Mynhu5ozKcOp4bqxPuG7mjxXMuG7mjLhuqHhu5ox4bumPuG7miNhMynhu5ojxag04buaMzzDqeG7muG7tjUzKeG7miPDmcOS4buaxqHhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qcOT4buaMzzhur8zKeG7mik+xag+4buaI1jhuqvhu5ox4bqvM+G7muG7uDYz4bua4bqpPOG6q+G7mjxi4bqp4buaPOG7pDMp4bua4bqp4bqn4buoMuG7muG6qeG6pz4s4bqr4buaMynDqeG6sT7hu5pAOT7hu5rhuqk8PTTDkuG7muG7gH3hu5rhu4U/4bqr4bua4bu2NTMp4buaI8OZw5Phu5ozKcOp4bqxPuG7muG6qcOa4bua4bu4NeG7muG6qTwu4bua4bu4YzMp4bua4buoM+G7mi3hu5rhu7hjMynhu5ozKcSR4bua4bqpPD004bua4bqp4bq7Mynhu5owPDTFqDM84buaMDzhu6rhu7jhu5rhuqnhuqfDmT7hu5rhu7Y1Mynhu5ox4buoM8OT4buaMDxhMynhu5rhuqXhuqvFqDPhu5ozPOG6vzMp4buaMDzDmeG7uOG7muG7tj4s4bqp4buaMSzhu7g84buaMmI+4buaKT7hurHDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buVNeG7muG6p1jhuqnhu5ozPD474bqr4buaMWbhu5pANOG7miPDqeG6t+G7uOG7miPDqcOa4bua4bqnw5rhu5ozPOG7sDLhu5rigJwpPsWoPuG7mjLGr+KAneG7muG7uDw04bua4bqt4bq54bu44buaPFjDouG7mkDhu7Qz4bua4bu4xJHDmuG7muG7tjUzKeG7miPDmcOT4buaMzzDqU7hu5rGoTXhu5ox4buk4buaMmEz4bua4bqpPC7hu5rhuqk8w5o04buaI8OhPuG7mjA8w5kzKeG7muG6peG6q+G7hTrhuqnhu5oxPizhuqnhu5ozPMOpMynhu5ox4bumPuG7muG7tj46M+G7mjw1w5rhu5ojw5rhu5pA4bumMylP4bua4bu4PF3hu5oy4bqh4bqp4bua4buB4bukPuG7mjA8NMWoMzzhu5owPOG7quG7uOG7muG7uDzhuq/DouG7mjM8NMOZMynhu5ojxq/hu5rhu7g14bua4bqpPC7hu5rhuqnhu6Y04buaMz8z4bua4bu2WOG6qeG7mjMp4bqxT+G7mjJhM+G7muG6qTwu4bua4bqpPMOaNOG7muG7uMSRw5rhu5rhuqnDncOi4bua4bqpPC7hu5rhuq3hurnhu7jhu5oy4bumMzzhu5ozPMOpMynhu5rhu4Hhu7Qz4bua4bu4NeG7muG7uDzDo+G7muG7uDw04buaMzzhur8zKeG7muG7uMOZ4buaMzxXM+G7muG6qTjDmuG7muG6rcOZMynhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqnhuqc0Mynhu5ozPOG6vzMp4bua4bqpPOG7qDMp4buaPDTDmuG7muG6qTw+4buaI1jhuqvDk+G7muG7uFnhuqvhu5rhuqk8xJHhu5opPsOhMynhu5ozPMOp4bua4oCcMyk8LOG7muG6rSLigJ3hu5rhuq1XM+G7muG7uDjDkuG7msah4bus4bu44bua4bu2PizhuqnDk+G7muG7geG6rz7hu5rhu7Y1Mynhu5ojw5nDk+G7muKAnMOiPGLhuqnhu5pUVeKAneG7muG7geG7tDPhu5rhuqk8w6nhurEzKeG7muG7g+G6q1jhuqnhu5o8Piwz4buaMzw+O+G6q+G7mjBn4bua4bqpe+G7uDzhu5ozKTThu6Yz4buaMmThu7jhu5owPD46M+G7mjA8YTMp4bua4bu4PF3hu5rhu7hZ4bqr4bua4bqpPMSR4bua4bqpPD7hu5ojWOG6q+G7muG6qeG6pz8z4bua4bqtVzPhu5rhu7g44buaMuG7pOG7mjMpw5rhu4Xhu5rhu7jFqOG7mjMpw6nhurE+4buaPFcy4buaMuG6oeG7muG6qeG6pz8z4buaMDzDmTPhu5oj4bukPuG7mjzDmuG7heG7muG6qTw9NOG7mkA5PuG7muG6peG6q8Oa4buaMuG7pDPhu5o8fTM84buaMzw44bua4bu4ZTMp4buaw6I8xag+4bua4bqpPOG6ozPhu5rhuqk84bq54bu4w5Phu5rhu4HhurXhu5o2w5rhu5rhu4Ni4bu44bua4bu4xagyw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kHg64bqr4bua4bqtNOG7muG7geG6rz7hu5ozPD474bqr4buaM8Op4bqv4bu44bua4bqp4bqnPzPhu5rhuqk8OuG7mik+4bqvPsOT4bua4buAPizhuqnhu5p4w5oy4bua4bu4PMOpw5rhu5rDojzFqD7hu5rhuqXhuqvDoeG7uOG7mik+w5rhu5rhu7g14buaMzsz4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4bqpPOG6veG7uOG7muG6reG6veG7mjLhu6YzPMOS4bua4bqo4bqr4buF4buaMzw+PzPDk+G7muG6qX0zPOG7muG7hT/huqvhu5pA4bukMzzhu5rhu7g8NOG7mjJhM+G7muG6qTwu4bua4bqpPMOaNOG7muG7geG6q8Oa4bua4bu4xJHDmuG7mjMpw6nhurE+4bua4buAPizhuqnhu5rhuqk8feG7mjA8YTMp4buaw6I8xag+4bua4bu24bukM+G7muG7uMavPsOS4bua4buV4bq54buaMzx9M+G7muG7uMOZ4bu4POG7mjMpw6nhurE+4buaPFcy4buaMuG6oeG7muG7gD4s4bqp4buaeMOaMuG7mkDhu6QzPOG7muG6reG6veG7mjI6M+G7mjLhuqHhu5rhu7g8NOG7muG7uMOZ4bu44bua4bu4WeG6q+G7muG6qTzEkeG7muG6qeG6pzQzKeG7mjPDqeG6r+G7uOG7miPhu6bhuqnhu5rhuqk84bukMzzhu5rhuql74bu4POG7muG6qTw+4buaI1jhuqvhu5pYM+G7muG6qcOp4bq3MynDk+G7mjzDmuG7heG7muG7uMOZ4bu44buaPOG6q1gz4buaMeG6q+G7hSwz4bua4buBPj8z4bua4bqp4bukPuG7mjPhu6gzKcOT4bua4bqtJuG7mjw+LuG6q+G7mjMpw6nhurE+4bua4buAPizhuqnhu5rhu4U/4bqr4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4buaIzoz4buaMzzDqeG6sTMp4buaM+G7pDTDkuG7muG7gH3hu5rhuqk8OsOT4bua4bqp4bqnNDMp4buaMzzhur8zKeG7mjMp4buk4buF4buaQD4hM+G7muG6p8Oa4buaKT7FqD7hu5rhu7Y1Mynhu5ojw5nhu5ox4bqvM+G7mjM8WOG6qeG7mjzhu6QzPOG7muG6qT4zPOG7mi3hu5rhu4Y04bqnMUDhu5rhu7jhuqvDouG7muG7nuG7nOG7nuG7nsOT4buaMuG6oeG6qeG7mjA8YTMp4buaMDx74bua4bu2NTMp4buaI8OZ4buaM8OZNOG7mjM8Pizhuqnhu5ojw5ozKeG7muG6qTzhur3hu7jhu5rhuq3hur3hu5rigJzhu7g8w5nhu4XigJ3hu5rhurPhu5ozPD474bqr4bua4buBYzMpw5Phu5oyPjszw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7hD/huqvhu5rhuqk8e+G7uDzhu5rhu7jDmeG7uOG7mjJhM+G7muG6qTwu4bua4bqpPMOaNOG7mjM1PuG7muG7uDzhuqszKcOT4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4buaMzU+4bua4bqnPj8zKeG7muG7gcOhM+G7mkAi4buaMDxhMynhu5rhu7g14buaKX3hu5rDojzFqD7hu5rhu7bhu6Qz4bua4bu4xq8+w5Lhu5rhuqjhuqvhu4Xhu5ozPD4/M8OT4buaMeG6tz7hu5pAZDMp4bua4bqpPOG7qjMp4buaLeG7muG6qTzhuqvDmuG7muG7tjUzKeG7miPDmeG7miMu4bua4bu4w5nhu5oj4bqh4bua4bqpPDjDmuG7mjLGrzPhu5rhuqnhuqc24buaIzjhu5ojPTPhu5ox4bumPuG7muG6qTzDneG6qeG7muG6reG6veG7miPDmTMp4buaMT8z4buaw5kzw5Lhu5rGocOZMynhu5ozNT7Dk+G7muG7uMOZ4buaI+G6oeG7muG7tjUzKeG7miPDmeG7mjA8YTMp4buaw6I8xag+4bua4bu2V+G7heG7mik+4bqx4buaMuG6rz7hu5rhu4PFqOG7heG7muG6p8Oa4bua4buB4buk4bua4bu4ZTMp4buaMDxhMynhu5rDojzFqD7hu5oyY8Oa4bua4bu2NTMp4buaMeG7qDPhu5oy4bqvPuG7muG7uDXDkuG7muG6qOG6q+G7heG7mjM8Pj8zw5Phu5rhu4Hhu6Q04buaMmPDmuG7muG7tjUzKeG7mjHhu6gzw5Phu5ox4bq3PuG7mkBkMynhu5rhuq3hur3hu5rigJzhuq3DmuG7heG7mjI/4oCd4bua4bu4xJHDmuG7mjMpw6nhurE+4buaPFcy4buaMuG6oeG7mkDhu6QzPOG7muG7uDw04bua4bqp4bqnw5k+4bua4bu2NTMpw5Phu5oy4buk4bua4bqp4bqnNuG7miM44buaIz0z4bua4oCcMT8z4buaMylhPuKAncOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DhuqhhPuG7muG7uDzhurfhuqnhu5ozPOG6r+G7miM6M+G7mik+w5rhu5ojfTM84buaMynDqeG6sT7hu5rhu7bDmeG7uOG7mjw34bua4bu4xJHDmuG7mjJ9MzzDkuG7muG6rMOa4bqr4buaMzw+O+G6q+G7mjPhu6gy4bua4bu2w6nEgzPhu5rhu7g8xag+4buaMeG7pDLhu5rhu6gzw5Phu5rhu7bDmeG7uOG7muG6qWE+4bua4bqp4bq7Mynhu5rigJzhuq3hu6oy4oCd4buaI8Op4bq34bu44buaMylhPuG7mjM84buk4buaMuG7rOG6qeG7muG6qT47M+G7muG6qeG6pz8z4bua4bqp4bqr4buFOjPhu5rDojzDoeG7mngp4bqr4buFITPhu5rhuqjhuqfGrz7hu5rhu7bhuqthM+G7muG7tsOZM+G7muG6rVky4bua4bqrWOG6qcOS4bua4buAPizhu7jhu5owPjM84buaQDTDmjM84bua4bu4xJHDmuG7mik+w5rhu5ojfTM84buaPMOaPuG7muG7tsOZ4bu44buaI8OaMynhu5rhuqk84bqrw50z4buaMeG6tz7hu5rhuqk8feG7muG7tljhuqnhu5rhu7g84bq34bqp4buaMuG6oeG6qeG7mjMp4buk4buF4buaPMOaPuG7muG7tsOZ4bu44buaw6I8xag+4bua4bu2w5kz4buaIz7hu5rhu7g8Pjrhu7jhu5rhu4M94buaYeG7muG6qWHhu5oy4bqvPuG7mjLhuqvDmuG7miMu4bua4bqp4bqnxajhu5oz4bq34bua4bu4PDThu5rDmjM84bua4bu4NDPhu5rhuqnhuqfDmj7hu5rhuq3DmuG6q+G7mjLhuqHhuqnhu5rhuqnhuqfDnTPhu5rhuqk84bqrw5rhu5rhu7jDmeG7miPhuqHDkuG7mng64bqr4bua4bu4PF3hu5rhu7g14bua4buBw53hu4Xhu5rhuqk8feG7muG7uDXhu5oxJuG7muG7geG6rz7hu5o8w5o+4bua4bu2w5nhu7jhu5rhu4Hhu7Qz4bua4bu4NjPhu5oyw5rhu4Xhu5oy4buqM8OS4bua4bqsw5rhuqvhu5oxWTPhu5ojNcOT4buaMzzhur8zKeG7muG6qeG7pD7hu5rhuq3FqDPhu5opPsOZ4bua4bqp4bqnW+G7muG6qeG6pzQzKeG7mik+w5rhu5ojfTM84buaPMOaPuG7muG7tsOZ4bu44bua4bu4ZTMp4buaMVkz4buaMcOp4bq34bqp4buaI+G6oT7hu5ozNTPhu5rhuqfDmuG7miM+w5Phu5rhuqfDoD7hu5oy4bqh4bqp4buaMynhu6Thu4XDk+G7miM6M+G7muG7uOG7qDPhu5ozPOG7pOG7miMu4buaMD4zPOG7mkA0w5ozPOG7muG7uGUzKeG7msOiPMWoPuG7mik3PuG7mjMpw6nhurE+4buaIzoz4bua4bu2w5kz4bua4bu24bqzPuG7mjM84bq/Mynhu5rhu7g0M+G7muG6rcOh4bua4bqp4bqnPzPhu5rhuqnhurHhu5opPljhu4Xhu5oz4bq34buaMuG7pOG7mjMpw6nhurE+4bua4bu4NDPhu5rhuqnhuqfDmj7hu5owZuG7miPGr+G7muG7gcOp4bq34bqp4bua4bql4bqrw5nhu5owPMWo4buaM+G7qDMp4bua4buDNMOa4buF4bua4buD4bqz4bua4bu4xJHDmuG7mik+w5rhu5ojfTM8w5Lhu5rDgjzFqD7hu5rhu7bDmTPhu5ozPOG7pOG7muG6qeG6p8Wo4buaM+G6t+G7muG7uDw04bua4bu4NDPhu5rhuqnhuqfDmj7hu5owPD7hu5rhuqnhuqvhuqM+4buaKT7hu6Thu5ojw5ozKeG7muKAnMOdw6LigJ3hu5ojOjPDk+G7muG6reG6ueG7uOG7mjA8OD3hu5owPGEzKeG7muG7uDYz4buaMzzDqeG7muG6qeG6p8Op4bqv4bu4w5Phu5rhuqlhPuG7mjA8YTMp4bua4bqnOeG7muG6qeG6pzQzKeG7mjM84bq/Mynhu5ozKeG7pOG7heG7muG6qTzDmTMp4bua4bqt4buqw6Lhu5rhuqnhuq8+w5Phu5opPsOa4buaI30zPOG7muG7tsOZ4bu44bua4bqpYT7hu5rhuq0m4buaw6I8xag+4bua4buDNMOa4buF4bua4buD4bqz4bua4bqnw5rhu5rhuq3DmjTDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQxqHDmTMp4buaMzU+w5Phu5rhu7hX4bqr4bua4bu4POG6q+G7hSwz4bua4oCc4bqpw5kz4buaKT7DmuG7muG7tuG7pj7hu5rhuq3FqDPigJ3hu5opPsOhMynhu5ozPMOp4buaKT7DmuG7miN9Mzzhu5rhu7bDmeG7uOG7muG6qWE+4bua4buBfeG7muG7uDQz4bua4bqp4bqnw5o+4bua4bqpPOG6q8Oa4bua4bu4w5nhu5oj4bqh4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4buaMDxhMynhu5rDojzFqD7hu5o84buF4buaPOG6v+G6q8OS4buad+G6oeG6qeG7mjMpw6nhurE+4bua4bu24bumM+G7muG7uMSRw5rhu5rhuqlhPuG7mjAuw5Phu5rhuq3DmuG6q+G7muG6p1jhuqnhu5ozPD474bqr4buaMVkz4bua4bu4PFjDouG7mjM8w50z4bua4bu2OOG7muG6peG6q8Oaw5Phu5rhu7jhuqvDoT7hu5rhu7hjMynhu5rhu7bhu6Yz4bua4bu4ZTMp4buaMDxhMynhu5rhuqk8LuG7muG7uDxb4bqr4buaI+G6vTMp4buaI8Op4bq34bu44buaYTMp4bua4bu4PMOgMynhu5oyP+G7muG7uMOZ4buaI+G6oeG7muG7tjUzKeG7miPDmcOS4bua4buZ4bumM+G7mjM1Pk7hu5rigJzhuqhhPuG7mjA8YTMp4bua4bqpPC7hu5o8Pi7huqvhu5rhuqnhu6Y+4bua4bqtw5o0w5Phu5rhuqnhuqc0Mynhu5owPD7hu5rhu4Hhurfhu5rhu7g0M+G7msOiPMWoPuG7muG6qXszPOG7muG6qTTDmTPhu5rhuqnhurszKeG7miPDoDMp4buaIy7hu5rhuqk+P+G6q+G7muG6qTx94buaYTMp4buaWOG7heG7muG7juG6qeG6ueG7uOG7muG7uDzDoDMp4bua4bu24bumM8OV4buaMeG7pj7hu5rhu7g14bua4bqpPC7hu5rigJwjw6HhuqnigJ3hu5rhu7jFqOG7muG6qeG6p+G7qDLhu5rhuqnhuqc+LOG6q+G7muG7uDw04buaMsOjPuG7mjFZM+G7muG7tsOh4bu44buaI8OgMynhu5rhu4F94bua4bu4w5nhu5oj4bqh4bua4bu2NTMp4buaI8OZw5Lhu5rhuqg84bq94bu44bua4bqt4bq94buaMDxhMynhu5rhuqk8LuG7muG7uMOh4buaKeG7qjMp4buaI8Op4bq34bu44buaM+G6v8Oaw5Phu5rhu4HDneG7heG7mjM/M+G7muG6qWE+4buaI8OgMynhu5pm4bua4bu4PDThu5rhu7g8w6AzKeG7muG7tsOZM+G7mjM84buk4bua4bqp4bqnxajhu5oz4bq34bua4buB4buk4bua4bu4PMOgMynhu5rhuqk8feG7miPDoDMp4buaZuG7mjBm4buaI8SDM+G7mjHhu4Xhu5o8YTPigJ3DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buvPGEzKeG7muG7uDxd4bua4oCc4bqpw5oz4bua4bu4w6rDmuG7mjPDmeG6qeG7mjM84buk4oCdw5Phu5rhuqk8w50y4bua4bu4PHvhu5rhu7g14buaMynDqeG6sT7hu5rhu7g2M+G7mjJY4bqp4buaMuG7pjMp4bua4buBfeG7mjM84bq/Mynhu5oxWTPhu5ojOOG7miM9M+G7muG7uMOZ4buaI+G6oeG7muG7tjUzKeG7miPDmcOS4buad+G6rz7hu5ojV+G7hcOT4buaMuG6oeG6qeG7mjMpw6nhurE+4buaI+G7pDPhu5phMynhu5rhu6Dhu6Lhu5rhuqnhuqvhuqM+4bua4bqz4bua4bqow4Lhu5rhu6XDoOG7muG7lTx74buadz4zPOG7miPGr+G7muG6q8OhMynhu5rhuqk84bqrw6Hhu7jhu5rhuqnhur3hu5rhuqnDquG7muG7gX3hu5rhuqk84bqrw5rhu5rhu7jDmeG7miPhuqHhu5rhu7Y1Mynhu5ojw5nDk+G7miMu4buaMeG7pj7hu5rhu4Hhurfhu5rhuqnhuqcqw5Phu5rhu7g0M+G7muG6qTzEg+G7muG7geG7pOG7mjPDoz7hu5ojw5rhuqvhu5rhu7g8NOG7mik+w5rhu5ojfTM8w5Lhu5rhuqbDoD7hu5rhuq3hur3hu5rhuqliMynhu5rhuqXhuqvhu7Qz4bua4buBfeG7muG6qTzhuqvDmuG7muKAnOG7uMOZ4buaI+G6oeKAneG7muG7uDYz4buaI+G7suG7heG7mjMpw6nhurE+4bua4bqpPOG6q8Oa4bua4buB4bukNOG7muG7uMWoMzzhu5rigJwx4bukMuG7mjE+O+G6q+KAncOS4buaeDzhur8zKeG7muG6qeG6p+G6oTLhu5rhu7jhu6rDosOT4buaMljhuqnhu5rDmjPhu5ozPjM84bua4bqp4bqnw53huqnhu5rhuqnhur3Dk+G7muG6rT464bqp4buaM+G6t+KApuG7muG7uDzhu64zKeG7msOiPMWoPuG7muG7uGUzKeG7muG6qeG6u+G7miNX4buF4buaMuG7pOG7muG6p8Oaw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7gOG6u8Oa4bua4bql4bqrw5rDk+G7msOCPDYzKeG7muG7lcWoMzzhu5rhuq3DmeG6qeG7mjx9Mzzhu5rhuq3hur3Dk+G7muG7lWEzKeG7msOaM+G7muG6qV0zPOG7muG6qDzDmjM84bua4bulNcOa4buaI8av4buaMT4/M+G7muG6qT46w6Lhu5rhuqnhuqc+LOG6qeG7msOiPMOZ4bua4bqpPOG7pDM84bua4bu4YTMp4buaPMOaPuG7miPDqeG6sTMp4buaQFfhu4Xhu5rhu7jDmeG7miPhuqHhu5rhu7Y1Mynhu5ojw5nhu5rhu4Hhuq8+4bua4bqtw6Hhu5rhuqk+OzPhu5owPDTFqDMp4bua4bui4bug4buc4bua4bqpaeG7miPDoDMpw5Lhu5rhuqg8PTThu5ojNcOT4bua4bu4w5nhu7jhu5ojw6E+4bua4bqpw6nhurczKeG7miPGr+G7muG6qeG6o+G7muG7uDzhurnhu7jDk+G7mjFhPuG7mjAkNOG7muG7uMOZ4bu44bua4oCc4bu4NDPhu5rhu7bhu6bhu7jigJ3hu5ojOjPhu5rhuqnhurvhu5ozPD474bqr4buaI1vDmuG7msOiPMOpxIMzKeG7muG6qeG6pzQzKeG7muG7uMWo4bua4bqpXTM84bua4bqpPMOaMuG7mik+w5rhu5ojw5kzPOG7muG7tuG7puG7uOG7mkDDqeG6rz7hu5o8fTM84bua4bqpPOG6ueG7uOG7muG7uMOZ4buaI+G6oeG7muG7tjUzKeG7miPDmeG7muG6peG6q+G7heG7mjJh4buaMeG6rzPDkuG7muG7lyLhu5ozPD4/M8OT4buaIy7hu5rigJwpNcOi4oCd4buaMz8z4buaMzzhur8zKeG7miPDqeG6sTMp4buaQFfhu4Xhu5rhuqk+OzPhu5rhuqlpw5Phu5ox4buk4bua4bu2Pjrhuqnhu5rhu7bDmjThu5rigJzhu7g0M+G7muG7tuG7puG7uOG7mjA8w5nhuqnhu5ozw6nhuq/hu7jigJ3Dk+G7mjAkNOG7muG6qTw9NOG7muG7tj464bqp4bua4bu2w5o04buaKT7DmuG7miN9Mzzhu5rhuqfEgz7hu5rhu4Hhu6Q04bua4bu4xagzPOG7mjA8w6Ez4bua4bu4YzMpw5Phu5rhuqnDmjPhu5rhu4HhurXigKbhu5rGocOZMynhu5rhu7bhuqvDoDPhu5o8xIMzw5Phu5owPD7hu5ozPOG6vzMp4bua4bqp4bqnw50z4bua4bu2NTMp4bua4bu44bukMynhu5ojPuG7muG7gTvhu5rhu4E2Mynhu5rhu7jhuqvDoT7Dk+G7muG6reG6veG7mjBb4bu4POG7muG6qXszPOG7muG7uOG7pDMp4buaKT7DmuG7muG6qeG7qDMp4bua4bqpPH3hu5ozPOG6vzMp4bua4oCc4bu4NDPhu5rhu7bhu6bhu7jhu5owPMOZ4bqp4buaM8Op4bqv4bu44oCd4buaQMOp4bqxMynhu5ozPMOp4bua4bu44bukMynhu5rigJzhuq3DmuG7heG7mjI/4oCd4buaMeG7pDLhu5oxPjvhuqvDkuG7mng+OzLhu5rhu4Hhuqs+4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4bua4bqnw6A+4bua4bqtJuG7mjA8JMOi4buaMeG7pj7hu5ozPMOaMzzhu5rhuqk8YT7hu5rhuq3DmuG6q+G7mjA8PuG7mjM84bq/Mynhu5rhuqnhuqfDnTPhu5rhu7hZ4bqr4buaMDrhuqnhu5rhuqk8YuG7uMOS4bua4buAw53hu4Xhu5ozPMOpMynhu5rhu7g2M+G7mjws4buaMWThu4Xhu5ojLuG7mjHhu6Y+4bua4buBfeG7muG7uMOZ4buaI+G6ocOT4buaMeG7pDLhu5rhuq3DmjThu5rhu7g14bua4bqpPC7hu5ojw5kzPOG7mik+w5nhu5o8OuG6qU3hu4zDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7lcOZ4buaI+G6oeG7muG7tjUzKeG7miPDmeG7muG6qTzhur3hu7jhu5rhu7g8WOG6qeG7mjHhu6Thu5rhuqnhuqc24bua4bu44bqx4bua4bu24bum4bu44bua4buB4bqvPuG7mjM84bq/Mynhu5rigJzhu7g0M+G7muG7tuG7puG7uOKAneG7mjM8VzPhu5pAw5ozPOG7miPDmjLhu5oyP+G7muG7tjUzKeG7miPDmeG7miMu4bua4bqpPDjDmuG7mjLGrzPhu5rigJwyw5nhuqvigJ3hu5ojOOG7miM9M+G7muG7uMSRw5rhu5rhu7g8ezM84buaMn0zPMOS4bua4buXIuG7mjM8Pj8zw5Phu5rhu7jDmeG7miPhuqHhu5rhu7Y1Mynhu5ojw5nhu5ox4buk4buaPOG7pDM84bua4buBPuG7muG7tlvhu5ozKTw+PzLhu5rhu7hYMsOS4bua4buX4bu04bqr4bua4buBw53hu4XDk+G7muG7gX3hu5ojLuG7muG6qTw4w5rhu5oyxq8z4bua4bqt4bqz4bua4bqpPHvhu7g84bua4bu44bqx4bua4bu24bum4bu44bua4bu4ZTMp4buaMzzDqeG7muG6reG6veG7muG6qTzDmjLhu5oxw5oyw5Phu5ozPD474bqr4buaMynDqeG6sT7hu5rhu4Hhu7Qz4bua4bu2WOG6qeG7muG7uDxYw6Lhu5ojLuG7muKAnDHDmjThu5oyfTM84oCd4bua4bqpPD004bua4bqt4bq94buaMsOa4buF4bua4bqnxJE+4bua4bql4bqrw5ozPOG7muG6qeG6p8OZPuG7muG7tjUzKcOT4bua4bu2WOG6qeG7muG7uDxYw6Lhu5ozPOG6vzMp4buaPCzhu5oxZOG7heG7muG7g8Wo4buF4bua4bqnw5rhu5rhuq3DmuG6q+G7miM1w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kMahxq/hu5ox4buk4bua4bqp4bqnNuG7muG7uMOZ4bua4bu4w6nhurfhu7jDk+G7mkAi4buaMzw+PzPhu5rhuq0m4bua4bu4NeG7muG6qTzhu6ozKeG7mi3hu5rhuqk84bqrw5rDkuG7mng8w6kzKeG7mjLhuqHhuqnhu5rhuqk8w6EzKeG7mjA/4bua4bu4YTMp4bua4bu2w6Hhu5ojxq/hu5rhu7g8XeG7muG6p8Oaw5Phu5rhu7g14buaMDw0xagzKeG7mlXhu5xK4buaMynDqeG6sT7hu5rhu7g8xIM+4bua4bu4w5nhu5oj4bqh4bua4bqpPOG6q8Oa4bua4bu4w6nhurfhu7jDkuG7muG7mcOZNOG7muG6qD47M+G7msOCPDQzKeG7mkDhu7Qz4buaMeG6sT7hu5rhuqg8w6nhurczKeG7muG6qcOZw5Phu5rhuqg+OjPhu5rhuq0iw5Phu5rhu7g84bqr4buFPzPhu5opPsOa4bua4bqp4bqhPuG7msOiPOG7pjLhu5o8N+G7uOG7msah4bukNOG7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bulPjrhuqvhu5oxZuG7mik+xag+4buaMynhuqvhu4U/M+G7mjM8VzNO4bua4oCceDzhu6Thu5rhu7jDmT7hu5rhu7g14buaPOG7rjPhu5oy4bqh4bqp4buaI+G6oT7hu5ozKWXhu5rhu7g84bqr4buFPzPhu5opPsOa4bua4buBYeG7muG7uGMzKeG7muG6qTxY4bqr4buaPD4u4bqr4bua4buBO+G7muG7tjUzKeG7miPDmeG7muG7geG7pOG7miPDqcOa4bua4bqnw5rhu5rhu7jDmeG7uOG7mjE04bumPuG7mjDDqDThu5rhu7bDmTLhu5rhuq3DmeG6qeG7muG7geG7pDThu5rhuql9Mzzhu5o8fTM84bua4bqp4bqnw50z4buaI1jhuqvDk+G7mjHhu6Qy4bua4bqtw5o04bua4bu4NeG7mjHhurc+4buaMzxY4bqp4bua4bu4PDThu5o8N8OS4bua4buvPD7hu5rhu7g14bua4bql4bqrw5nhu5ozPD474bqr4buaMynDqeG6sT7hu5oj4bus4bqp4bua4bu4w6nhurfhu7jhu5rhu4Hhu6Q04buaMuG6oeG6qeG7muG7uMOqw5rhu5rhuqk8feG7mjLhuqHhuqnhu5rhuq3DoeG7mjM84buk4bua4bu4w5k+4bua4bqtJuG7muG7uDXhu5rhu7jDmeG7uOG7muG7uDw+P+G6q+G7mjM8w6nhu5ojPjvhuqvhu5rhu7g8XTM84bua4bqpaeG7mjEs4bua4bu4w5nhu5rhu7jDqeG6t+G7uOG7muG6qTw9NOG7muG6qTzhurE+4buaKT7DmjPhu5rhuqk84bq94bu4w5Phu5rhuqk8w50y4bua4bu4PHvhu5rhuqks4buaPMSDM+G7muG7uDYz4bua4bqpPMOaNOG7muG6qWIzKcOT4buaQOG7pDPhu5rhu4M6w6Lhu5rhuqlp4bua4bqtw6HDkuG7muG7lTxiMynhu5rhuqnDmuG7miPGr+G7muG7tj464bqp4buaMzzhur8zKeG7muG6qeG6p8OdM+G7miNY4bqr4buaQOG7pDPhu5rhu4M6w6Lhu5rhuqlp4bua4bqtw6Hhu5owPjM84buaIz4uM+G7muG7tlvhu5rDojzDmeG6qeG7mjw+LDPhu5ojO+G6q+G7muG7uDXhu5pAWOG6q+G7mlgz4bua4bu4xJHDmuG7muG7uMOZ4bu44buaMzzhu6Thu5rhu7jDmT7igJ3DksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buVw5nhu5oj4bqh4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4buaMDxhMynhu5rhuqnhur3hu5ozPD4/M+G7muG7g+G6q1jhuqnhu5o8Piwzw5Lhu5rhu6XDmuG7heG7mjM1PuG7miNiMynhu5o8xIMzw5Phu5ozNeG7miPDqeG6t+G7uOG7muG6rT4zPOG7muG6p8Oa4bua4bqp4bq74bua4bu4PHszPOG7mjE2Mynhu5rhuqk8w5oy4bua4bu4xJHDmuG7muG7uDQz4buaMynDqeG6sT7DkuG7muG7lyLhu5ozPD4/M8OT4bua4bqp4bqnw5k+4bua4bu2NTMp4bua4bqtJuG7muG7uDzhu64zKeG7muG7gX3hu5rhuq3hur3hu5o8w5oy4buaMj/Dk+G7muG6qTzhuqvDmuG7muG7uMOp4bq34bu44bua4bu4xJHDmuG7msOaPuG7miM14buaMuG7pOG7mjMp4bq7Mynhu5ox4buoM8OS4buaeDzDqTMp4buaMzrhuqvhu5rhu7ZY4bqp4bua4bu4PFjDouG7muG6qVjhuqnhu5rhu7jFqOG7miMu4buaIzjhu5ojPTPhu5rhuqk8PTThu5rhuqnhuqfDmT7hu5rhu7Y1MynDk+G7muG7uDx7Mzzhu5ozKcOp4bqxPuG7muG7uDzEgz7hu5rhuq0m4buaw6I8xag+4bua4bqp4bqnxajhu5opPsOZ4buaI1nhuqvhu5rhuqk+PzPhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqnhuqc/M+G7mjw64bqpw5Lhu5rhu4Q/4bqr4bua4bu2NTMp4buaI8OZ4buaMDxhMynhu5rhuq3Dmj7DkuG7muG7gMOd4buF4buaMzzDqTMpw5Phu5rhu4M+M+G7mjzGr+G7heG7muG7geG6qz7hu5ojYjMp4bua4bu4w5nhu7g8w5Lhu5rhu5U14bua4bqpPC7Dk+G7muG7tuG7pjPhu5rhuq0m4buaMDxhMynhu5rhu7Y+OuG6qeG7muG7uMOZPuG7mik+w5nhu5oyfTM84bua4bqp4bqnxajhu5rhuq0m4buaI+G7quG6qeG7muG6qTw64buaM+G7pDTDk+G7muG7uDw04buaIzoz4buaMDw+4buaMljhuqnhu5rhuqlY4bqp4bua4bu4xajDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoOG6qT3hu4Phuqktw5oxPikzTuG7muG6pz4pPOG6qU/GoOG7kMOU4bqt4bqp4bqnNDMp4buQ4buZ4bukPuG7muG7geG7pOG7msWoMzxO4buadsOpxIMzKeG7muG7rzw0w5rDlC/huq3huqnhuqc0Mynhu5DDlC/DouG7kA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]