(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong số những bộ môn thế mạnh, đội tuyển Vovinam Thanh Hóa đã chính thức lên đường tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 tại Quảng Ninh.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgMOB4buy4bu0w51RUMOUw4BzUSzhu5JQQ+G7oOG6sOG7k+G7kENQ4buQ4bqwxJFSQ+G6sCzhu7Dhu5LhurDhu6Ajw4zhurDhu7Thu5JO4bu24bqww5Thu5LEkFDhu5DhurDhuqThurDEkcOjc+G6sOG7tEXhu5LhurDhuq9F4buS4bqw4buQxajhu5LhurDhu5Phu5Dhu4zhurDhu7Thu5BDUeG6sOG7tFHEkFDhurBZ4bu24bukw4zhurDhu55GUOG6sOG7tOG7kCrhurBldcOBL+G7suG7tMOdUVDDlMOAw4Ev4buQ4bqyw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YxJHEqEPhu4rhuq7DgOG7h8SQ4bqw4bugxajhu7ThurDhu7TDnVFQw5ThurDhu7Lhu6ThurBQ4buQO1DDlOG6sMONxajhurDhu6DDmVDhurDhu7Thu5BP4bqw4bugRVDhu5Dhu7PhurDhu4jFqOG7kuG6sOG7tOG7tijhu4xQ4bqwc1Es4buSUEPhu6DhurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sMSRUkPhurDhu4jhurjhurDDjOG7kOG7mFDhu5DhurDhu7Thu5Aqw4zhurDhu55OUOG6sOG7iCXhu6xQw5ThurDhu7Thu5BD4bug4bqww5Thu5JD4bqw4bqvReG7kuG6sOG7kMWo4buS4bqw4buT4buQ4buM4bqw4bu04buQQ1HhurDhu7RRxJBQ4bqwWeG7tuG7pMOM4bqw4bueRlDhurDhu7Thu5Aq4bqwZXXhurAt4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6tOG6tOG6sOG7tEXhu5LhurDDteG7tsOJUMOU4bqw4buF4buSUOG7kOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7iuG7tOG7kOG7tuG7oMON4bqw4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhuqjhuqpYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqk4bqqL+G6suG6rOG6quG7iuG6pOG6suG6tuG6suG6qsOC4bqq4bu0QuG6tkLhurLhurLhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhurLhurbhuqbhuq7hurBD4bue4bu04bux4bquc1Es4buSUEPhu6DhurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sMSRUkPhurAs4buw4buS4bqw4bugI8OM4bqw4bu04buSTuG7tuG6sMOU4buSxJBQ4buQ4bqw4bqk4bqwxJHDo3PhurDhu7RF4buS4bqw4bqvReG7kuG6sOG7kMWo4buS4bqw4buT4buQ4buM4bqw4bu04buQQ1HhurDhu7RRxJBQ4bqwWeG7tuG7pMOM4bqw4bueRlDhurDhu7Thu5Aq4bqwZXXhuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bq24bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6puG6qOG6quG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgOG7kURQw5ThurDhurIt4bqy4bq04buz4bqw4buIxajhu5LhurDhu7Thu7Yo4buMUOG6sHNRLOG7klBD4bug4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurDEkVJD4bqw4buI4bq44bqwIeG7tuG7hOG7tOG6sFnhu7bhu4JQ4bqw4bu04buQQ+G7oOG6sOG7ij/hurDhuq9F4buS4bqw4buQxajhu5LhurDhu5Phu5Dhu4zhurDhu7Thu5BDUeG6sOG7tFHEkFDhurBZ4bu24bukw4zhurDhu55GUOG6sOG7tOG7kCrhurBldeG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buDw5lQ4bqwc1Es4buSUEPhu6DhurDhu4rhu5Lhu45Q4bqww51D4bqw4bu0JuG6sFDDlMSQKOG6sOG6suG6puG6sOG7iE9Q4bqw4bqyQi3hurLhurThurDhu7RF4buS4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu04buQ4buS4bqw4buI4buE4bu24bqw4buT4buQQ1DhurDEkcSQ4bqw4buHRuG7oOG7s+G6sOG7tMagUOG7kOG6sMO14bu2w4lQw5ThurDhu4Xhu5JQ4buQ4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7sj/hurDhu7Thu5BD4bug4bqww5Thu5JD4bqww4w9Q+G6sOG6pOG6tuG6tuG6sHPhuq9z4bqw4buIT1DhurDhu7Qm4bqww4LhuqzhurDhu7TGoFDhu5Dhu7PhurDhu7Thu5DEkFDhu5Dhu7PhurBQw5TEkFDhu5DhurDhu7TDnU5Q4bqww4zDieG6sFAl4buww4zhu7PhurDhu7TDnUNQ4buQ4bqw4bu0xJDhu5LhurBW4bqww4xEw4zhurDhu5BFUMOU4bqww4zhu4JQ4bqww4w9Q+G6sFDFqOG7kuG6sOG7iuG7tlDDlOG6sOG7iOG7pOG7kuG6sOG7ouG7kERQw5ThurBQQ+G7oOG7s+G6sFA74bqwLMSQ4bqww4xEw4zhurDDjcSQ4buS4bqw4bu04buQ4buS4bqww4w9Q+G6sFDFqOG7kuG6sOG7iuG7tlDDlOG6sFnhu7Yow5NQ4bqwLOG7sOG7kuG6sOG6tOG6pOG6sMONxajhurDhu5Dhu7Yo4bqww4zhu5Al4buqUMOU4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhuqrhuqxYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqk4bqqL+G6suG6rOG6quG7iuG6pOG6suG6tuG6skLDguG6tuG7tOG6tOG6tOG6puG6suG6quG7nuG6tuG7teG7nFjDlHjDneG7seG6rOG6qOG6tOG6ruG6sEPhu57hu7Thu7Hhuq5zUSzhu5JQQ+G7oOG6sOG7k+G7kENQ4buQ4bqwxJFSQ+G6sCzhu7Dhu5LhurDhu6Ajw4zhurDhu7Thu5JO4bu24bqww5Thu5LEkFDhu5DhurDhuqThurDEkcOjc+G6sOG7tEXhu5LhurDhuq9F4buS4bqw4buQxajhu5LhurDhu5Phu5Dhu4zhurDhu7Thu5BDUeG6sOG7tFHEkFDhurBZ4bu24bukw4zhurDhu55GUOG6sOG7tOG7kCrhurBldeG6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqm4bqq4bqs4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOAw6NEw4zhurBz4bqvc+G6sHNRLOG7klBD4bug4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurDEkVJD4bqw4bu04buYw4zhu5DhurDDjD/DjOG6sOG7tEdY4bqw4bue4bu2KMOSUOG7s+G6sMOM4buQ4bu2SFDhurDDjeG7luG6sOG7tOG7pOG7tOG6sFDhu5Dhu4Thu7ThurDDjOG7kFHhurDhuq9F4buS4bqw4buQxajhu5LhurDhu5Phu5Dhu4zhurDhu7Thu5BDUeG6sOG7tFHEkFDhurBZ4bu24bukw4zhurDhu55GUOG6sOG7tOG7kCrhurBldeG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqvxajhu5LhurDhu7Thu7Yo4buMUOG6sHNRLOG7klBD4bug4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurDEkVJD4bqw4bu04buQQ+G7oOG6sMOU4buSQ+G6sCzhu7Dhu5LhurDhurThurLhurBz4bqvc+G7s+G6sMSR4buHc+G7s+G6sOG7tMOdQ1Dhu5DhurDhu7TEkOG7kuG6sFbhurDhuqThurDhu5BFUMOU4bqww4zhu4JQ4bqw4buI4buk4buS4bqw4bui4buQRFDDlOG6sFA74buz4bqw4bqk4bqw4buQRVDDlOG6sMOM4buCUOG6sOG7iOG7pOG7kuG6sOG7ouG7kERQw5ThurBQQ+G7oOG6sCzEkOG6sOG6puG6sFDFqOG7kuG6sOG7iuG7tlDDlOG6sOG7tOG7kOG7kuG6sFnhu7Yow5NQ4buz4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7oCPDjOG6sOG7tOG7kk7hu7bhurDDlOG7ksSQUOG7kOG6sOG6pOG6sMSRw6Nz4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDo0TDjOG6sCzDmuG6sOG7sn3hurDDjD1D4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurDEkVJD4bqw4buIw5Phu7bhurDhu57EkOG6sFDhu5A7UMOU4bqww5Ql4buqUMOU4bqw4bug4bq+4bu04bqwIeG7tuG7hOG7tOG6sOG7suG6vMOM4buz4bqw4bu0w51RUMOU4bqw4buIUuG6sMOMUuG6sFDhu5A7UMOU4bqwc+G6r3PhurDhu4jhurjhurDhu7QmUMOU4bqww5Thu5LEkFDhu5DhurDEkcOjc+G6sOG7tEXhu5LhurDDjETDjOG6sMOU4buSw4nhu5LhurAsw5nhurDhu4jhu5bDjOG7kOG6sOG7tOG7kE/hurDDlOG7kuG7sOG7kuG7s+G6sOG6r8OZUMOU4bqw4buFQ+G7oOG6sF3hu7PhurDhu5HhurFb4bqwZEPhu6DEqOG7suG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAxJHhu4dz4bqw4buFw5Thu7Yo4buOUOG6sOG7hcOUVMOM4bqwxJHEkOG7kuG7s+G6sOG7k8OdJVZQw5ThurDDjcWo4bqw4bugw5lQ4bqwc1Es4buSUEPhu6DhurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sMSRUkPhurDDjOG7kFHhurDDjeG7kk/hu7R54bqw4bqv4buM4bqww4zhu5Dhu7ZIUOG6sMON4buW4bqww4zhu5BR4bqw4bqvReG7kuG6sOG7kMWo4buS4bqw4bueRlDhurBQxJAo4buz4bqww43FqOG6sOG7oMOZUOG6sOG7iOG6uOG6sMOM4buQPeG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4bui4buQQ+G7kuG6sMOM4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tMOd4buUUOG7kOG6sOG7kOG7tuG7hFDhurDhu57hu7Yow5JQ4bqw4bu0w51UUMOU4bqw4buI4buS4buM4bugw73hurDhu7RFUeG6sOG7iOG7ksOT4bu24bqw4bui4buSw5JQ4bqww4zhu5BR4bqwc+G6r3Phu7PhurDEkeG7h3PhurDhu7RHWOG6sOG7kOG7tuG7hFDhurBQ4buCUMOU4bqww4xDUeG6sMOM4buQ4buE4bu04bqw4bueJeG7rlDDlOG7s+G6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7iOG7hOG7tuG6sMOMVOG6sCFE4bu04bu14bu14bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWFvhu7bhu7Thu5BRw53huq7DgMOB4buy4bu0w51RUMOUw4Dhu4NFUOG7kOG6sMOjJeG7rFDDlMOBL+G7suG7tMOdUVDDlMOAw4EvWMOA

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]