(vhds.baothanhhoa.vn) - Dù phải đối đầu đàn chị giàu kinh nghiệm đến từ đoàn Quân đội, Trương Thị Thương (Thanh Hóa) vẫn thi đấu đầy nỗ lực và mang về HCV thứ hai cho Karate Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7pxLuG7s8ONw7nGr+G7nuG6tMO54bum4buYw7nEqHfDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7lIw4rhur7DueG6vOG6vnnDjMOKw7k0LsSpw7nhurTDiuG7isO5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw73hur7DuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq/w4rDicO54bucw4p34buKw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurTDuUnEgsOMw7nhu5zDilTDuTVrcC/DiuG7p3Fw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Q04bqmd8OCw7pxIeG7oMO54buUw4rhu7Phur7DueG6pE7hur7DueG6pMSC4buiw7nhuqR5w4zDueG6tMOK4buCw7nhurzhur554buiw7lI4bq+w4zDisO5w4zhurzDiuG6vkXDjcO54bqkRMOMw7nhu5xVw7nhuqThu4p5w4zDueG6u+G7ouG6osOMw7nhuqTDk+G6vuG7m8O54bq/xqBT4buOw4zhurzDueG6v8OK4buCw7nhur/DilPhu47DjOG6vMO54buf4bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfhu6HDueG7puG6tsOMw7nhu5zDiuG6vsO54bqkw4Phu6LDueG6pMSC4buow7nDjOG7jMO5ScOa4bq0w7nhu6Z5w7nDjXfDjOG6vMO54bumxJDDuTQuxKnDueG7nMOKVMO5w4p34bq+w7nhurTDiuG7isO5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw73hur7DuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq/w4rDicO54bucw4p34buKw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurTDuUnEgsOMw7nhu5zDilTDuTVr4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusWo4bq+w4Lhu5zDiuG7l8O54buv4bul4bul4buUxq/GocO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nOG7l8O54burxrDGsOG7lMavxqHDusO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqcWp4bup4buvL8Wpxanhu6vDgsWpxanGsMWpdsawxrDhu5zGsOG7q+G7r+G7qUnhu7Hhu51H4buU4bq8w7rDuXdJ4bucw7XDui7hu7PDjcO5xq/hu57hurTDueG7puG7mMO5xKh3w7nhurRRd8O54bq/xqBT4buOw4zhurzDueG6v8OK4buCw7nhur/DilPhu47DjOG6vMO5SMOK4bq+w7nhurzhur55w4zDisO5NC7EqcO54bq0w4rhu4rDucOgd8agd+G7nOG6psO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfDueG7nMO94bq+w7kow73hur7DucOKw5Phur7DueG6v8OKw4nDueG7nMOKd+G7isO54buc4buKecOMw7nhu5bhu6JO4bq0w7lJxILDjMO54bucw4pUw7k1a8O6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64burxrDGsMO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunHDo+G6vHnhu6jDucWpdi3hu6fhu6fhu5vDucOgd8agd+G7nOG6psO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfDueG6slPDleG6tMO54bumeeG7isO54bucxqB3w4zDisO54buceeG6vsO5w4zDk+G6vsO5w4Lhu6LDjOG6vMO54bqkTuG6vsO5SMOKeMOM4bq8w7nhurR4w7nDjMOK4bqiw4zDueG6tOG7ok7hur7DueG6tOG7oMOM4bq8w7nhu5LDucOKw73DjOG6vMO54bq04bqiw4zDueG7nMagQ8OMw7nhu7Hhu69I4bq8w7nDjOG7pOG7ncO5KOG6ouG7qMO5SXnDucOKw73DjOG6vMO54bq04bqiw4zDueG6pFPhu5DhurTDueG6ssOTw7nDjU3DjMO54buc4bqu4buUw7nhu5zGoOG7osOM4bq8w7nhuqTEguG7osO54bucU8O54bq0w4rhu4rDueG6vOG6vuG7s+G6vsO54bqkw4Phu6LDuUnEgsOMw7nDjHnhu6jDueG7psOV4bq+w7nhu6bhur5F4bq0w7nhu5rhu5LDucOK4buk4buiw7nEqSjEqcO54bucxqDhur7DicOMw7nhu6ZKw4zhurzDueG6v8agU+G7jsOM4bq8w7nhur/DiuG7gsO54bq/w4pT4buOw4zhurzhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6Xhu5TGr8ahw7nDiuG6puG6vuG6vMOK4buc4buXw7nhu6vGsMaw4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wpxanhu6nhu68vxanFqeG7q8OCxanFqcawxal2xrDGsOG7nOG7seG7reG7r0nGsOG7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO6LuG7s8ONw7nGr+G7nuG6tMO54bum4buYw7nEqHfDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7lIw4rhur7DueG6vOG6vnnDjMOKw7k0LsSpw7nhurTDiuG7isO5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw73hur7DuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq/w4rDicO54bucw4p34buKw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurTDuUnEgsOMw7nhu5zDilTDuTVrw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu6/hu6Xhu6XDusO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nMO1w7rhu6vGsMaww7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6ccOjw4rhu6TDjOG6vMO5w4zhu7fDjcO54buW4buid+G7m8O54bumTMO54buaVsO54buW4buiQ8O5LHjDueG6v8OKU8OV4bq0w7nDjHnhu6jDueG6pOG7tcO54bqkw4nDuUnDveG6vsO5w4LDg+G7osO5w4PDjMO54buSw7nhurR44bq0w7nhurzhur7hu7Phur7DueG6pMOD4buiw7nhu6ZNw7nhuqThu4LhurTDisO54bumecO54bumTcO54bqk4buC4bq0w4rDueG7nMag4bqqw7nhu5bhu6JO4bq0w7nhurzhur534budw7nhur/hu6Lhu6jDucOMw4rhur5Dw4zhu5vDueG6pOG6ouG7qMO5w43DleG6vsO5SXnDuUnEgsOMw7nhuqTEguG7osO54buc4bq+Q8OMw7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5zDinfDjcO54bq84bq+d8O5KMO94bq+w7nDisOT4bq+w7nhur/DisOJw7nhu5zDinfhu4rDueG7nOG7innDjMO54buW4buiTuG6tOG7ncO5w6Dhur7DjMOKw7nDjOG6vMOK4bq+RcONw7nhu6bhurbDjMO5SXnDueG7psODw4zDueG6pMSQw7lJw5XDjMO54bqkTuG6vsO54bumw5Xhur7DucSpKMSpw7nhu5rhur7DjMOKw7nDjOG7t8ONw7nFqeG7peG7pcWpw7nDjHnhu6jhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6Xhu5TGr8ahw7nDiuG6puG6vuG6vMOK4buc4buXw7nhu6vGsMaw4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wpxanhu6nhu68vxanFqeG7q8OCxanFqcawxal2xrDGsOG7nHZ24bul4bupSeG7qeG7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO6LuG7s8ONw7nGr+G7nuG6tMO54bum4buYw7nEqHfDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7lIw4rhur7DueG6vOG6vnnDjMOKw7k0LsSpw7nhurTDiuG7isO5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw73hur7DuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq/w4rDicO54bucw4p34buKw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurTDuUnEgsOMw7nhu5zDilTDuTVrw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu6/hu6Xhu6XDusO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nMO1w7rhu6vGsMaww7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6cSxTw5XhurTDueG7pnnhu4rDueG7nMag4bquw4zDueG6pMOD4buiw7nhuqTEguG7osO54buc4bq+Q8OM4bubw7nDguG7oMO54buUw4rhu7Phur7DueG6pE7hur7DueG6pMSC4buiw7nhu6bDleG6vsO5KMOBw4zhurzDueG6v03DjMO54bq/xqDhu6LDjOG6vMO5IeG7ouG7qEPDjMO54buf4bqkd+G6vsO5xq93w4zDiuG7ocO5w4zDiuG7hMOMw4rDucOK4buOw4zDueG7psSQw7nhu5zDisOJw7nDiuG7hsOMw4rDueG7pnnDuUjhur7DjMOKw7nDjOG6vMOK4bq+RcON4bubw7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7nhu6bhurbDjMO54bucw4rDicO5w4rhur5Fw4zDueG6pFPhu5DhurTDueG6suG7s8OMw7lJRsOMw4rDuUjDiuG6vsO54bqkeMOMw4rDueG6ssO94bq+w7nhuqRO4bq+w7nhu5zDilHDueG7psOV4bq+w7nhu5zhu4TDueG7mk7DucWpLeG7peG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7peG7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7q8awxrDhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanFqeG7qeG7ry/FqcWp4burw4LFqcWpxrDFqXbGsOG7qeG7nOG7qeG7r8aw4burSeG7qeG7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO6LuG7s8ONw7nGr+G7nuG6tMO54bum4buYw7nEqHfDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7lIw4rhur7DueG6vOG6vnnDjMOKw7k0LsSpw7nhurTDiuG7isO5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw73hur7DuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq/w4rDicO54bucw4p34buKw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurTDuUnEgsOMw7nhu5zDilTDuTVrw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu6/hu6Xhu6XDusO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nMO1w7rhu6vGsMaww7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6cTPhur7hu6R3w7nhurR44bq0w7nhu5zGoOG6rsOMw7nhuqTDg+G7ouG7m8O54bq0eOG6tMO5xKkoxKnDueG6tMOK4buEw7nhurThu4jDueG7nMOKw5Thur7DueG6vOG6vnfDjMO5w4zhurzDiuG7hMO54bq84bq+4buz4bq+w7lJd+G7isO54burw7nhu5TDiuG7nuG7nMO54bucxqBTw5XhurTDuUjDiuG6vsO54bqyU8OV4bq0w7nhu6Z54buKw7nhu5zGoOG6rsOMw7nhuqTDg+G7osO54buc4bq+ROG7lMO54bucw4rhuqbhu4rhu53DucSp4buGw7nhu6bhuq7hu6jhu5vDueG6pOG6ouG7qMO5SXnDueG7nMOKw5nDueG7nMOKeOG6tMOKw7nhu5zDisOJw7lJw5rhurTDueG7nMOK4bqu4bucw7nhu5rDmsO54bumw5Xhur7DucON4buM4bq+w7nEqSjEqeG7ncO54bq/xqDhu4rDjOG6vMO54bq84bq+w5TDucOM4bq8w4rhu4Thu5vDueG6tHjhurTDuTThuqHEqcO54bucxqB3w4zDisO54bucw4pRw7nhuqRTd8O5xqB3w7nDjMOK4bukw4zhurzDucOCw4HDjMO5w4LEqMO54bumxJDDueG6tMOK4bq+RMOMw7nhu5zDiuG7ouG6ruG7nMO54bq0w4rhu4rDueG7pkzDueG7mlbDucOMeeG7qMO54buSw7nhurR44bq0w7nhu5zGoOG6rsOMw7nhu5zhur5E4buUw7nhu5zDiuG6puG7iuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7peG7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7q8awxrDhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanFqeG7qeG7ry/FqcWp4burw4LFqcWpxrDFqXbGsOG7qeG7nMWpxanFqeG7p0nhu6Xhu51H4buU4bq8w7rDuXdJ4bucw7XDui7hu7PDjcO5xq/hu57hurTDueG7puG7mMO5xKh3w7nhurRRd8O54bq/xqBT4buOw4zhurzDueG6v8OK4buCw7nhur/DilPhu47DjOG6vMO5SMOK4bq+w7nhurzhur55w4zDisO5NC7EqcO54bq0w4rhu4rDucOgd8agd+G7nOG6psO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfDueG7nMO94bq+w7kow73hur7DucOKw5Phur7DueG6v8OKw4nDueG7nMOKd+G7isO54buc4buKecOMw7nhu5bhu6JO4bq0w7lJxILDjMO54bucw4pUw7k1a8O6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64burxrDGsMO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunFlw7nhu5zGoOG6rsOMw7nhurJ4w4zDuUhE4buc4bubw7nhurTDiuG6vkTDjMO54bucw4rhu6Lhuq7hu5zDucOK4buQ4buUw7lJ4buqw7nhurRRd8O5LDThuqHDueG6pFN3w7nGoHfDueG6vOG6vuG7nuG7lMO54bq0w4rhu4rDueG6v8agU+G7jsOM4bq8w7nhur/DiuG7gsO54bq/w4pT4buOw4zhurzDuUjDik3DjOG6vMO54bucTsOMw7nhu5bhu6J4w7nDjMOK4bq+xJDhu6LDueG7nMOKw4nDuUnDmuG6tMO54bqkw4nDueG6vOG6vnnDjMOKw7nhurTDiuG6vkTDjMO54bucw4rhu7nDjOG6vMO54bumecO54bumeeG7isO54bqkRMOMw7nhurTDiuG7osOM4bq8w7lIROG7nMO54bqkTuG6vsO54bqkxILhu6LDuVTDjOG6vMO54bq0w5nDueG7puG6vkPDjMO54buaTsO54bunw7nhurTDiuG7isO54bucw4PDjcO5NC7EqcO5LcO5LOG7oOG6vsO54bq/w4rhu4LDueG6v8OK4buz4buKw7nhu5/hurvhu6LhuqLDjMO54bqkw5Phur7hu6Hhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6Xhu5TGr8ahw7nDiuG6puG6vuG6vMOK4buc4buXw7nhu6vGsMaw4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wpxanhu6nhu68vxanFqeG7q8OCxanFqcawxal2xrB24buc4bux4buv4bundknhu6vhu51H4buU4bq8w7rDuXdJ4bucw7XDui7hu7PDjcO5xq/hu57hurTDueG7puG7mMO5xKh3w7nhurRRd8O54bq/xqBT4buOw4zhurzDueG6v8OK4buCw7nhur/DilPhu47DjOG6vMO5SMOK4bq+w7nhurzhur55w4zDisO5NC7EqcO54bq0w4rhu4rDucOgd8agd+G7nOG6psO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfDueG7nMO94bq+w7kow73hur7DucOKw5Phur7DueG6v8OKw4nDueG7nMOKd+G7isO54buc4buKecOMw7nhu5bhu6JO4bq0w7lJxILDjMO54bucw4pUw7k1a8O6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64burxrDGsMO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunHEqcOV4bq+w7lI4bq+w4zDisO5w4zhurzDiuG6vkXDjcO5w4J54buow7nDgsO9w4zhu5vDucSpKMSpw7nhu6ZVd8O54bq84bq+ecOMw4rDueG6tMOKVOG6tMO54bumTcO54bqk4buC4bq0w4rDueG7ksO5w6opV8O5M3fDjeG6puG7msO5xrDhu6fDueG7nMOKw4nDucOK4bq+RcOMw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5rDmsO54bqy4buzw4zDuUlGw4zDisO54bumecO54oCc4bq84bq+ecO5w4Lhu47igJ3DueG7nMagU8OV4bq0w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq84budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusWo4bq+w4Lhu5zDiuG7l8O54buv4bul4bul4buUxq/GocO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nOG7l8O54burxrDGsOG7lMavxqHDusO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqcWp4bup4buvL8Wpxanhu6vDgsWpxanGsMWpdsawduG7nHbhu7F2dknFqeG7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO6LuG7s8ONw7nGr+G7nuG6tMO54bum4buYw7nEqHfDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7lIw4rhur7DueG6vOG6vnnDjMOKw7k0LsSpw7nhurTDiuG7isO5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw73hur7DuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq/w4rDicO54bucw4p34buKw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurTDuUnEgsOMw7nhu5zDilTDuTVrw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu6/hu6Xhu6XDusO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nMO1w7rhu6vGsMaww7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6ceG6v+G7ouG7qMO5w4zDiuG6vkPDjOG7m8O54bumTMO54buaVsO54bqy4bq+ReG7nMO5w4J3w4zDisO54oCc4bq/w4pT4buOw4zhurzDueG6v8OKU+G7jsOM4bq84oCdw7nhurRSw4zhurzDueG7nMOKw4nDucOK4bq+RcOMw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5pU4bq0w7nhu5zGoOG6quG7m8O54buaw5rDueG6vHfDjMO5SeG7sMO54bq0UXfDucON4buGw4zDisO5SMOK4bq+w7nDjMOKd8OMw4rDueG6tMOK4buIw4zhurzDueG6vOG6vnnDjMOKw7lJ4buQ4bq+w7nhu5zDikTDucOC4bq2w4zDueG6pOG6vsOJw43DueG7pnnDueG7nMagd8OMw4rDueG7nHnhur7DueG6vHfhu6jDueG6tMODw4zDueG7psOV4bq+w7nhuqR5w4zDueG6tMOK4buCw7nhuqREw4zDueG7nOG6rsOMw7nDjMOK4bukw4zhurzDueG6vOG6vuG6ouG7qMO54bq04buiTuG6vsO54bq04bugw4zhurzhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6Xhu5TGr8ahw7nDiuG6puG6vuG6vMOK4buc4buXw7nhu6vGsMaw4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wpxanhu6nhu68vxanFqeG7q8OCxanFqcawxal2xrB24buc4bunxrDhu6/hu6tJ4bux4budR+G7lOG6vMO6w7l3SeG7nMO1w7ou4buzw43Ducav4bue4bq0w7nhu6bhu5jDucSod8O54bq0UXfDueG6v8agU+G7jsOM4bq8w7nhur/DiuG7gsO54bq/w4pT4buOw4zhurzDuUjDiuG6vsO54bq84bq+ecOMw4rDuTQuxKnDueG6tMOK4buKw7nDoHfGoHfhu5zhuqbDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h3w7nhu5zDveG6vsO5KMO94bq+w7nDisOT4bq+w7nhur/DisOJw7nhu5zDinfhu4rDueG7nOG7innDjMO54buW4buiTuG6tMO5ScSCw4zDueG7nMOKVMO5NWvDusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7r+G7peG7pcO6w7nDiuG6puG6vuG6vMOK4bucw7XDuuG7q8awxrDDusO5L3FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qud+G7lOG7nOG6vuG7isOMw7pxw6DDiuG6vsO54bqkT8OM4bq8w7nDik/DueG6pETDjcO5w4zhurxT4buQ4bq0w7nhurTDiuG7hMO54bq0xKjDjMO54bupw7nhurzhur7huqLhu6jhu5vDucSpKMSpw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54buc4buiw4zhurzDueG6pMSow4zDueG7luG7ouG7qEThu5zDueG6pOG7gsOMw4rDueG7luG7ouG6osOMw7nhurLhu4bDjMOKw7nhu5zhu67DueG7mk7DucWpw7ktw7nFqeG7m8O54bqkT8OM4bq8w7nhu5zDisOU4bq+w7nhurzhur55w4zDisO54bq0w4rhur5Ew4zDueG7nMOK4bu5w4zhurzDucOMw4rDlMO5U+G7osO54bucw4pEw7nhu5zDiuG7ucOM4bq8w7nhuqThur7DicONw7nhu5zGoFPDleG6tOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7peG7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7q8awxrDhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanFqeG7qeG7ry/FqcWp4burw4LFqcWpxrDFqXbhu6nhu6Xhu5zGsHbFqeG7rUnFqeG7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO6LuG7s8ONw7nGr+G7nuG6tMO54bum4buYw7nEqHfDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7lIw4rhur7DueG6vOG6vnnDjMOKw7k0LsSpw7nhurTDiuG7isO5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw73hur7DuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq/w4rDicO54bucw4p34buKw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurTDuUnEgsOMw7nhu5zDilTDuTVrw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu6/hu6Xhu6XDusO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nMO1w7rhu6vGsMaww7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6ceG6ucOKd8O54bu3w4zDucONVcOM4bq8w7nhurThu7PDjcO5xq/hu57hurTDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq84oCmcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusWo4bq+w4Lhu5zDiuG7l8O54buv4bul4bul4buUxq/GocO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nOG7l8O54burxrDGsOG7lMavxqHDusO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqcWp4bup4buvL8Wpxanhu6vDgsWpxanGsMWpduG7qeG7peG7nMaw4buv4bur4bupScWp4budR+G7lOG6vMO6w7l3SeG7nMO1w7ou4buzw43Ducav4bue4bq0w7nhu6bhu5jDucSod8O54bq0UXfDueG6v8agU+G7jsOM4bq8w7nhur/DiuG7gsO54bq/w4pT4buOw4zhurzDuUjDiuG6vsO54bq84bq+ecOMw4rDuTQuxKnDueG6tMOK4buKw7nDoHfGoHfhu5zhuqbDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h3w7nhu5zDveG6vsO5KMO94bq+w7nDisOT4bq+w7nhur/DisOJw7nhu5zDinfhu4rDueG7nOG7innDjMO54buW4buiTuG6tMO5ScSCw4zDueG7nMOKVMO5NWvDusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7r+G7peG7pcO6w7nDiuG6puG6vuG6vMOK4bucw7XDuuG7q8awxrDDusO5L3FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qud+G7lOG7nOG6vuG7isOMw7px4oCmw7nhu6Z5w7nhurR44bq0w7nhuqRPw4zhurzDueG6pMOT4bq+w7nhu5zGoEPDjMO5SMOKeMOMw7nhuqR54bq+4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusWo4bq+w4Lhu5zDiuG7l8O54buv4bul4bul4buUxq/GocO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nOG7l8O54burxrDGsOG7lMavxqHDusO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqcWp4bup4buvL8Wpxanhu6vDgsWpxanGsMWpduG7qeG7peG7nOG7seG7r+G7pXZJ4bur4budR+G7lOG6vMO6w7l3SeG7nMO1w7ou4buzw43Ducav4bue4bq0w7nhu6bhu5jDucSod8O54bq0UXfDueG6v8agU+G7jsOM4bq8w7nhur/DiuG7gsO54bq/w4pT4buOw4zhurzDuUjDiuG6vsO54bq84bq+ecOMw4rDuTQuxKnDueG6tMOK4buKw7nDoHfGoHfhu5zhuqbDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h3w7nhu5zDveG6vsO5KMO94bq+w7nDisOT4bq+w7nhur/DisOJw7nhu5zDinfhu4rDueG7nOG7innDjMO54buW4buiTuG6tMO5ScSCw4zDueG7nMOKVMO5NWvDusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7r+G7peG7pcO6w7nDiuG6puG6vuG6vMOK4bucw7XDuuG7q8awxrDDusO5L3FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qud+G7lOG7nOG6vuG7isOMw7pxLuG7s8ONw7nGr+G7nuG6tMO54bum4buYw7nEqHfDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7nhu6Z5w7nhurJ3w4zDucOK4buiw4PDjMO5SeG7ouG7qEXDjMO54bqkw5Phur7DueG7nOG7ouG7qMOJw4zDucOgd8agd+G7nOG6psO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6Xhu5TGr8ahw7nDiuG6puG6vuG6vMOK4buc4buXw7nhu6vGsMaw4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wpxanhu6nhu68vxanFqeG7q8OCxanFqcawxal24bup4bun4buc4bur4bul4butxrBJxanhu51H4buU4bq8w7rDuXdJ4bucw7XDui7hu7PDjcO5xq/hu57hurTDueG7puG7mMO5xKh3w7nhurRRd8O54bq/xqBT4buOw4zhurzDueG6v8OK4buCw7nhur/DilPhu47DjOG6vMO5SMOK4bq+w7nhurzhur55w4zDisO5NC7EqcO54bq0w4rhu4rDucOgd8agd+G7nOG6psO54bq/w4p3w4zDisO5NOG7iHfDueG7nMO94bq+w7kow73hur7DucOKw5Phur7DueG6v8OKw4nDueG7nMOKd+G7isO54buc4buKecOMw7nhu5bhu6JO4bq0w7lJxILDjMO54bucw4pUw7k1a8O6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zDtcO64burxrDGsMO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunHhur/GoFPhu5LDjOG6vMO54bqyw5PDucONTcOMw7nDoHfGoHfhu5zhuqbDueG6v8OKd8OMw4rDuTThu4h3w7ktw7lNw4zhurzDucOj4bq84bui4buo4bq4w4zDueG6v+G7innDjMO54bq/w4p3w4zDisO5xKlSw7nhuqREw4zDueG6tMOK4bq+d8O54bum4bui4bq+w7nhurThu6DDjOG6vMO5w4pK4bq0w7nhu5zGoMSow7nhurRRd8O5w43hu4bDjMOK4budw7nDo+G6vFPDlOG6vsO54bucw4rEguG7qMO5w4x54buow7nhurTDiuG7isO54bqy4bq+ROG7nOG7m8O54bucw4p5w4zDisO54buc4buA4bq0w4rDucWpw7k0LsSpw7nhu6Z5w7nhu6fDuTQuKMO5w415w7nhurLDk8O5w41Nw4zDueG6pOG7tcO54bq84bq+ecOMw4rDueG6pFPhu5DhurTDuUl5w7nhu5zDinnDjMOKw7nhu5bhu6Lhu7PDueG6tFF3w7nhu5rDmsO54buc4bqu4buUw7nhu5zGoOG7osOM4bq84bubw7nhuqTEguG7osO54bucU8O54bqk4buew4zhurzDucOKU8OVw4zhurzDueG6tFF3w7nhurLDk8O5w41Nw4zDucOCecOMw4rDueG6tMOK4buKw7nhurRNw4zhurzDueG7nHjhurTDueG6pHnhu4rDueG7nMO94buKw7nhu5zGoOG6quG7m8O54bq0w4rhu6Lhu6jDicOMw7nhurzhur534buKw7lJw5rhurTDuUlT4buQw4zhurzhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qud+G7lOG7nOG6vuG7isOMw7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rDguG7nMOK4buiw43hurLDueG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7nDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7peG7lMavxqHDucOK4bqm4bq+4bq8w4rhu5zhu5fDueG7q8awxrDhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanFqeG7qeG7ry/FqcWp4burw4LFqcWpxrDFqXbhu6nhu6fhu5zhu6fGsMWp4bunSeG7r+G7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO6LuG7s8ONw7nGr+G7nuG6tMO54bum4buYw7nEqHfDueG6tFF3w7nhur/GoFPhu47DjOG6vMO54bq/w4rhu4LDueG6v8OKU+G7jsOM4bq8w7lIw4rhur7DueG6vOG6vnnDjMOKw7k0LsSpw7nhurTDiuG7isO5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bucw73hur7DuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq/w4rDicO54bucw4p34buKw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurTDuUnEgsOMw7nhu5zDilTDuTVrw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu6/hu6Xhu6XDusO5w4rhuqbhur7hurzDiuG7nMO1w7rhu6vGsMaww7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6cS7DiuG7isO54bqkRMOMw7nDiuG6vkXDjMO54bucw73hur7hu5vDueG6tOG7iMO54bucw4rDicO5SMOKw4DDjOG6vMO54bqk4buCw4zDiuG7m8O5w6B3xqB34buc4bqmw7nhur/DinfDjMOKw7k04buId8O54bqk4bu1w7nhu6ZT4buQ4bucw7lIw4rhu4jDueG7nMOKecOMw4rDueG6tE3DjOG6vMO54bqkw4nDuUl5w43DucOMQ8OMw7nhu5zDinnDjMOKw7nhu5zhu4DhurTDisO5w4PDjMO54bucU+G7kMOM4bq8w7nhu5LDuUjhu7DDuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO5ScSCw4zDucOMeeG7qOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lFfhu6Lhu5zDiuG7isagw7px4bqj4bq+w4zDisO5w6rhu47DjHAv4buUcQ==

Minh Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]