(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu ký túc xá thiếu phòng, nhiều học sinh trường THCS Dân tộc nội trú huyện miền núi Bá Thước phải thuê trọ, đi học buổi dù đường xá xa xôi, đi lại khó khăn.
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2xJFRTOG7tcOV4buS4bu14buoS0xJ4buq4bu14bukS+G7lOG7kErhu7XDmuG7tcOKS+G7kuG7tUvhu5bDiuG7tcavTOG7kEvhu7Xhur5E4buQ4bu14buo4bugw4rhu7Xhu7jhu6zhu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu7Uz4bq24bu1bEtYU8OK4buvL0vhu7l24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4buk4bqz4buG4bqw4bq+4buzdmJL4buq4bu14buOJOG7teG7qOG7sMOK4bu1I+G6tuG7teG7qEtMSeG7quG7teG7pEvhu5Thu5BKxrDhu7Xhu5BLTMON4buq4bu1S+G7lsOK4bu1xq9M4buQS+G7teG7qMWoWFThu5BK4bu1bOG6szRr4bu1NUThu5Dhu7Xhu6jhu6DDiuG7teG7kOG7oEzhu7Xhu6jFqOG7sOG7tUvhu6o9w4zhu5Dhu7XDlEzDjeG7kOG7teG7kOG7sEzhu7Uz4bq24bu1bEtYU8OK4bu14bukS8OCTOG7teG7qEvhu6pI4bu14buoxajhu5bGsOG7teG7gEzhu7VL4buWw4rhu7Xhurzhu6pQTOG7teG6vuG7rOG7teG7gFhU4buQSuG7tSPhurbhu7Uj4bqw4bu1I+G7nEzGsOG7teG7gEzhu7XDleG6tEzhu7Xhu45L4buY4bu14buOS+G6puG7kOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s0w04buG4buQ4buo4buGxajhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7NATOG6vuG7qEvhu6fhu7XEguG7t+G7t+G7pCPFqeG7tUvhu4ZMSkvhu6jhu6fhu7XhuqDhu7nDgeG7pCPFqeG7s+G7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bq+4buQ4bup4bq84bqw4buS4buoS+G6sOG7kEtL4buS4bqw4bup4bu44buQL+G6vuG7hsav4buO4buo4buS4bukL+G7kOG7hkDGry9B4bu5w4DhuqIvQeG7t+G7t+G6vsOAQeG7ucOAw4PDgOG6ouG7qOG6rsOD4bqiw4Hhu7fDleG7t+G7qeG7jOG7pErhu6XFqHPDgEHhu7nhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7PEkVFM4bu1w5Xhu5Lhu7Xhu6hLTEnhu6rhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7tcOa4bu1w4pL4buS4bu1S+G7lsOK4bu1xq9M4buQS+G7teG6vkThu5Dhu7Xhu6jhu6DDiuG7teG7uOG7rOG7kErhu7XDiuG6sOG7kuG7tTPhurbhu7VsS1hTw4rhu7Phu7VATOG6vuG7qEtz4buzxILhu7fhu7fhu7Phu7VL4buGTEpL4buoc+G7s+G6oOG7ucOB4buz4bu1L3bhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDThurDhu6Thu6hM4buS4buQ4buzdmJL4buq4bu14buOJOG7teG7qOG7sMOK4bu1I+G6tuG7teG6vuG6suG7kEvhu7XDikvhu5Lhu7VL4buWw4rhu7XGr0zhu5BL4bu14buQ4bugTOG7teG7qMWo4buw4bu14buoxahYVOG7kErhu7Vs4bqzNGvhu7U1ROG7kOG7teG7qOG7oMOK4bu14buQ4bugTOG7teG7qMWo4buw4bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tTPhurbhu7VsS1hTw4rhu7VLTMOM4buQ4bu14buA4bqw4buQSuG7teG7qEtMSeG7quG7teG7pEvhu5Thu5BK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZsxahYVOG7kErhu7Vs4bqzNGvhu7U1ROG7kOG7teG7qOG7oMOK4bu14buQ4bugTOG7teG7qMWo4buw4bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tTPhurbhu7VsS1hTw4rhu7VLTMOM4buQ4bu1w4rhu5jhu7VBw4Dhu7fhu7VL4buWw4rhu7XGr0zhu5BL4bu1w5XhurLhu7XDiuG7kuG7kOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhur5E4buQ4bu14buo4bugw4rhu7Xhu6hLTOG7iuG7quG7tcav4bui4bup4bu1ZOG6qsOK4bu14bq+4bus4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7teG7uMOJ4buo4bu1w4pLxJDhu6jhu7Xhu4BYVcOK4bu14buAReG7quG7teG7qFjhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu14bq84bug4bu14buOS+G6sOG7kErhu7Xhu6jFqOG6sOG7kErGsOG7teG7puG7qj3hu7XDlOG7nMaw4bu14buA4bq24buk4bu1WeG7kErhu7Xhu5BL4buq4bu1w4pF4buq4bu14bq+4bq0PeG7teG7uOG6suG7tUvhu5bDisaw4bu14buo4buqPeG7teG7kEtMSOG7kOG7teG7jkvhu6rhu7Xhu44k4bu14buo4buww4rhu7Uj4bq24bu14buQS+G6suG7teG7qMWoWFThu5BK4bu14buA4bqw4buQSuG7tcWoUkzhu7Xhu7jhurLhu5Lhu7Xhu6hO4buQS+G7teG7qMWo4bq04buQSuG7teG7qEtMSeG7quG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu1w5rGsOG7tcavTOG7kEvhu7VL4buS4bq04buo4bu1w4pL4buS4bu1S+G7lsOK4bu1xq9M4buQS+G7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2NOG7nOG7tcSRSuG7qj3hu4jhu5Dhu7VsS0/hu7U24bqy4buSxrDhu7XhurNMw4zhu6rhu7Xhu6jFqFjDmuG7kErhu7Xhu5BL4bqy4bu14buoxahYVOG7kErhu7XDikvhu5Lhu7XhurxMSeG7qMaw4bu14buOS+G7quG7teG7jiThu7Xhu6jhu7DDiuG7tSPhurbhu7Xhur7hurLhu5BL4bu1w4pL4buS4bu1S+G7lsOK4bu1xq9M4buQS+G7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7qMWoWFThu5BK4bu14buAWFXDiuG7tSNEPeG7teG6vuG7suG7kErhu7Xhu6jDneG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buQ4bqmw5Thu7Xhu7nhuq7huq7hu7nGsOG7teG6vuG7rOG7teG7gOG6pOG7teG7puG7quG6sOG7tcOU4bug4buo4bu1w5VF4buQ4bu14buo4buq4bu1xq/hu7ThurDhu7Xhu5BLWOG7kErhu7Xhu7jhurrhu5Dhu7Xhu6hLTEnhu6rhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7tcOKS+G7kuG7tUvhu5bDiuG7tcavTOG7kEvhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmxL4buyw4rhu7Xhu6hJxrDhu7Xhu5BL4bqy4bu14buoxahYVOG7kErhu7Xhu4DhurDhu5BK4bu14buoS0xJ4buq4bu14bu5QeG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu1S+G7lsOKxrDhu7VLTMOM4buQ4bu1w5RTTOG7teG7gOG6tuG7pOG7tVnhu5BK4bu14buAWFXDiuG7tUHhu7fhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7tcOKS+G7kuG7teG7ueG6ouG7t+G7tUvhu5bDiuG7tcavTOG7kEvGsOG7tcOUUUzhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7tcOa4bu1S+G7lsOK4bu1xq9M4buQS+G7tcOK4buY4bu14bq+TMOM4buQ4bu14buoTcOKS+G7tcWo4bug4buQSuG7tcOKS1jhurDhu7Xhu4BFPeG7tcOB4bu3w5RB4bu14buQS1jhu5BK4bu1w4rhu5jhu7Xhu4BJ4buQ4bu1xILhu7VL4buWw4rhu7XGr0zhu5BL4bu1w5rGsOG7teG7qMWo4buq4buQSuG7teG6vE7hu5BL4bu14buoxahYVOG7kErhu7Xhu6RLw4JM4bu14bq84bui4bu14buoxahN4bu1w4Dhu7VKTFhU4buQSuG7teG7qEXhu5BKL+G7pEvhu5Thu5BK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu69Mw5RK4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bq+4buoS+G7qsOU4bq84bu1TDThu4bhu5Dhu6jhu4bFqOG7s+G7tcav4buoPcOV4buGc+G7s0BM4bq+4buoS+G7p+G7tcSC4bu34bu34bukI8Wp4bu1S+G7hkxKS+G7qOG7p+G7teG6oOG7ucOB4bukI8Wp4buz4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhur7hu5Dhu6nhurzhurDhu5Lhu6hL4bqw4buQS0vhu5LhurDhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL0Hhu7nDgOG6oi9B4bu34bu34bq+w4BB4bu5w4Dhuq7hu7fDgOG7qMOB4bu54bqiw4PDgMOV4bu34bup4buM4bukSuG7pcWoc+G6oOG7t+G6ouG7s+G7teG6sMOV4buoc+G7s8SRUUzhu7XDleG7kuG7teG7qEtMSeG7quG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu1w5rhu7XDikvhu5Lhu7VL4buWw4rhu7XGr0zhu5BL4bu14bq+ROG7kOG7teG7qOG7oMOK4bu14bu44bus4buQSuG7tcOK4bqw4buS4bu1M+G6tuG7tWxLWFPDiuG7s+G7tUBM4bq+4buoS3Phu7PEguG7t+G7t+G7s+G7tUvhu4ZMSkvhu6hz4buz4bqg4bu5w4Hhu7Phu7UvduG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukNOG6sOG7pOG7qEzhu5Lhu5Dhu7N2xJFLTMON4buq4bu1S+G7lsOK4bu1xq9M4buQS+G7teG7gFhVw4rhu7Xhurzhu6Lhu7Xhu6jFqE3hu7XDmuG7tUpL4buC4buk4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buOS+G7nOG7kErhu7VKTOG6sOG7kOG7tcOKS8OJ4buo4bu1w4pL4bugTOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bEtMSeG7quG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu14buQS+G6suG7teG7qMWoWFThu5BK4bu14bq84buq4bugw4rhu7Xhu6RLw4JM4bu1w4pL4buS4bu1S+G7lsOK4bu1xq9M4buQS+G7tcOa4bu1Skvhu4Lhu6TGsOG7tcOa4bu1w4pL4buq4buQSuG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu1S+G7kuG6qsOK4bu14buA4bug4buQSuG7teG7uExI4buQ4bu1w4rhurbDiuG7tcOKS+G6tuG7quG7teG7qEvhu6pI4bu14buoxajhu5bhu7Xhu5BK4buS4bqyTOG7tUvhurA94bu14buATOG7teG6vOG7qlBM4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buQSuG6sj3hu6nhu7Vsxajhu5Lhu5BK4bu14buOS0zhu7XDlOG7oOG7qOG7tcav4bui4bu1S+G7lsOK4bu1xq9M4buQS+G7teG6vuG7kuG7teG7gFhU4buQSuG7tSPhurbhu7Xhu4BM4bu1w5XhurRM4bu14buOS+G7mOG7teG7jkvhuqbhu5DGsOG7tcOV4bq0TOG7tSPhurDhu7Xhu6jFqFhU4buQSsaw4bu1S+G6suG7kErhu7Xhu5BK4bqyPeG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu4bDlOG7teG7pEvDgkzhu7Xhur7DiT3hu7XGr1PDlOG7teG7gOG7iuG7teG7jk/hu6Thu7Xhu4BJ4buQ4bu1w5VT4buk4bup4bu1NOG7mOG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buGw5Thu7Xhu6bhu6rhuqThu5BK4bu14buAWFThu5BK4bu14buow53hu7Xhu5BL4bqy4bu14buASeG7kOG7teG7qMWoWFThu5BK4bu14bukS8OCTOG7teG7gEnhu5Dhu7VL4bqy4buQSuG7tcOKS+G7rsOK4bu14buOw5Thu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjZYVcOK4bu14bq8TEnhu6jGsOG7teG6vuG7kuG7teG7kEtMw43hu6rhu7Xhu5BK4buqPUjhu5Dhu7Xhu5BLROG7kOG7teG7gEnhu5Dhu7Xhu5DhurA94bu1S+G7qj3DjOG7kOG7tTPhurbhu7VsS1hTw4rhu7Xhu7jhurrhu5Dhu7XDiktY4bqw4bu1w4pE4buQ4bu14buA4buiTOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu5BK4buq4bue4buQ4bu14bu44bui4buQ4bu14buA4buK4bu14buAReG7quG7teG7qFjGsOG7tSNEPeG7teG6vuG7suG7kErhu7Xhu6hLSMOU4bu14bukS+G7lOG7kErhu7XDmuG7teG7jiThu7Xhu6jhu7DDiuG7tSPhurbhu7XDikvhu5Lhu7XDiuG6tsOK4bu14buGw5Thu7VL4buWw4rhu7XGr0zhu5BLxrDhu7XDlOG6qsOK4bu14bq+4bus4bu1S+G6suG7kErhu7Xhu5DhuqbDlOG7teG7kEvhurLhu7Xhu6jFqFhU4buQSuG7tcOK4buY4bu1w5XhurLDlOG7teG7qFThu7Xhu6jFqE7hu5BLxrDhu7Xhu4DDjeG7tSPhu6rEkOG7qOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukOuG7quG7qEvhu5LFqOG7s3Zsxajhu6rhu5BK4bu1Y0jhu68v4bukdg==

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]