(vhds.baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục không ngoài mục tiêu thay thế dần những phương pháp dạy học truyền thống, lạc hậu bằng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với phương pháp dạy tích cực, giúp người học và người dạy phát huy hết năng lực tư duy, sáng tạo... từ đó có được kết quả đào tạo tốt nhất. Tuy nhiên, với nhiều trường học (chủ yếu ở các huyện miền núi), ngoài khó khăn về hạ tầng thiết bị CNTT, trình độ ứng dụng của đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế.
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqiZ+G7mMOJ4bqy4buS4buURVPhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7oFvhurJS4buSQDzDk1LhurLhu7bFqOG7s+G6smfhu5jhu5Thu4xA4bqy4bug4buYVOG6suG7oOG7mMOKUuG6suG7iEhS4bqySiZX4buI4bqy4bu44buYRVPhurLhu5JZ4bqgL+G7mMOC4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncOpS8SQxKjhurbhuqLhuq/hu5hAPMOVUuG6skrhu6rhu5ThurLhu7bFqOG6ssOB4bqv4bq34buZw4DhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7kuG7lEVT4bqyxKgk4buI4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6slLhu5JTw4nhu5ThurJRJOG7iOG6suG7uOG7lMOTQOG6suG7uOG7mMSQPOG6suG7uOG7mMOS4bqyxKhIUuG6slLhu5guUuG7kuG6ssOd4buYJuG7rFLhu5LhurLDneG7mEXDneG6ssSo4bq4POG6suG7mMOa4buI4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqy4bu44buYxahS4buS4bu34bqyUOG6uOG7iOG6suG7mElA4bqy4buK4buAUuG7kuG6sj9S4buS4bqyxKgkUuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurJS4buS4buY4buO4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7uOG7lFLhurLDgeG6r2fhu5Xhu5XDgOG6siHhu67hu5ThurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqyw53hu5hFw53hurLEqOG6uDzhurLhu7jhu5bhu4jhu5jhurLhu4g74buI4bu34bqy4buS4buUI8Od4bqyUuG7kiZW4buU4bqy4buYw5rhu4jhurIhw4nhurJS4buSJlbhu5ThurLEqOG6uDzhurLDneG7mEXhu7jhurLhu5hAPOG6suG7mMOS4bu44bqyUsOKUuG7kuG6slA74buI4bqy4bu4JuG6ssSoQDzhu7fhurLhu7ZFUuG7kuG6suG7uOG6uFPhu7nhu7nhu7nhurLhu7g64bqySlThurLhu4hU4bqySiZX4buI4bqy4bugw5Lhu7jhurLhu7JA4bq64bqySsOJU+G6suG7uOG6uFPhurLhu7jFqOG7uOG6slLhu5hH4bu44bu54bqy4buVQDzhurJS4buY4buUw5NS4bu34bqyIeG7ruG7lOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buYw5rhu4jhurLDgeG7iOG7mCXhurI8w5JA4bqyWOG6suG7iEXhu4jhurLhu5hAPOG7jlLhurJR4buU4buMUuG6slIj4buUw4Dhu7fhurJS4buSU8OJ4buU4bqy4bug4buYVOG6suG7oOG7mMOKUuG6siHhu4zhurLhu5jhurjhurLhu7hIUuG7kuG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4buK4bua4bqy4bqvZ+G7leG7leG7t+G6suG7uOG7tMagUuG7mOG6skrhu6jhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurLhu4glxJDhurJK4buo4buU4bqyUuG7kirhurLhu5Lhu5RFU+G6siHhu5TDk1LhurLhu4hVUuG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqy4buY4bq4UuG6suG7iOG7mMOS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6ouG6oOG7lFHhu5LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbEqOG7uOG7mEBR4buK4bqy4buU4bqvS1Lhu7hL4bu04bq24bqy4bu24bu4PFBL4buv4bq2KOG7lMSo4bu44buY4buz4bqyQuG6tOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqbhuqRCw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pMOC4bqs4bqqL8OCQkLEqOG6qOG6tEPhuqzhuqjDgsOC4bu4w4JCREThuqhQ4bq04bu54buew53hu5LDveG7tOG7r0JCw4LhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurZn4buYw4nhurLhu5Lhu5RFU+G6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4bugW+G6slLhu5JAPMOTUuG6suG7tsWo4buz4bqyZ+G7mOG7lOG7jEDhurLhu6Dhu5hU4bqy4bug4buYw4pS4bqy4buISFLhurJKJlfhu4jhurLhu7jhu5hFU+G6suG7klnhurbhurIo4buUxKjhu7jhu5jhu6/hurZC4bq04bq04bq24bqy4buYS+G7lOG7kuG7mOG7uOG7r+G6tuG6puG6pELhurbhurIv4bqi4bqvReG7iOG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4buK4bua4bqy4bqvZ+G7leG7leG6sljhurLhu5Xhu7QmVlLhu5LhurLhu5XDqeG6r+G7meG6ssO04buYPVLhu5LhurJm4buUUuG7mOG6ssOBZ+G7ksOa4buI4bqy4buF4buG4buIw4DhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqySiZX4buI4bqySkhA4bqy4bu4JuG7t+G6ssSoU+G6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buU4buOUuG6siFJ4bu44bqy4buI4buYR+G7uOG6suG7iCXEkOG6slLhu5jDieG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7iFVS4bqy4bug4buYVOG6suG7oOG7mMOKUuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuqDhu7bhu7jhu7RTUuG7kuG6ouKAnHU9UuG7kuG6suG7uOG7tOG6vlLhu5LigJ3hurLhu7jhu5jhu5TDkuG7uOG6suG7iuG7muG7t+G6skomVlLhu5LhurLhu7jhu7RAPOG7jFLhuqAv4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqv4bum4bqy4buS4buURVPhurJn4buSQDzDlFLhurJn4buSw5rhu4jhurLhu4XEkFLhu7fhurLDqeG7lOG7jkDhurLhu7jhu7QmWFLhu5LhurLhu5Xhu7QmVlLhu5LhurLhu5XDqeG6r+G7meG6suG6t8avUuG7kuG6suG7hSbhu6xS4buS4bu34bqyKeG6vOG6suG6t8avUuG7kuG6suG7hSbhu6xS4buS4bqyw4Hhu4XEkFLhu5LhurLhuq/hu5hFUuG7mMOA4bqy4buI4buYU+G6suG7iuG7lMOS4bu44buz4bqy4buV4bu0JlZS4buS4bqy4buIVOG6suG6pOG6puG6tOG6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG6suG7mMOa4buI4bqyWOG6suG6rOG6suG7oOG7mMWo4buU4bqyUOG7rsOd4bqyIeG7ruG7lOG6suG6pOG6tOG6suG7kuG7lEVT4bqyIeG7lMOTUuG7t+G6suG7uOG7tFNS4buS4bqySlThurLhu4hU4bqyw4LhuqrhurLhu5Lhu5RFU+G6siHhu5TDk1LhurJK4bq44bu44bqy4buI4buYQMONUuG7ueG6suG6t8OV4bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7mOG7lOG7jlLhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurLhuq9n4buV4buV4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLEqOG6uDzhurIhw4nhurLhu5jDmuG7iOG7t+G6skrFqOG7lOG6siHhu67hu5ThurJS4buYw4nhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurJQw4nhurIh4bum4bqy4buIPVLhu5LhurLhu6Dhu5hU4bqy4bug4buYw4pS4bu54bqyw6nhu5Thu45S4bqy4bu44bq44buU4bqyUuG7mMOJ4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7iFThurLDneG7mFVS4buS4bqyUUU84bqyIeG7lOG6suG7uOG7llLhu5jhurJSw5NS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7uOG7mMOV4bqy4bu44bu04buUw5VS4bqy4bug4buYxJDhu5ThurLhu5jDmuG7iOG6slHhu6ZS4bqy4buV4buUUuG6suG7mMOa4buI4bu54bqy4buV4bu0JlZS4buS4bqy4buIVOG6ssOC4bqy4bu44buUIeG7lOG6siHDieG6ssOC4bqyUUU84bqy4buI4buY4buUw5JA4bqySiZX4buI4bqyUUDEkOG6slDhurjhu5ThurLhu4hF4buI4buY4bqySkY84bqy4buY4busUuG6ssOC4bq04bqyUsOKUeG6slLDk1LhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buIVVLhurJK4bq44bu44bqy4buI4buYR+G7uOG6slAmV1Lhu5Lhu7nhurJn4buYLlLhu5LhurLhu7jhu5jhu5TDkuG7uOG6suG7iuG7muG6slLDiTzhurLDneG7mCThu4jhurIhJOG6suG7iOG7mCXhurI8w5JA4bqy4buI4buYU+G6suG7iEXhu4jhurJKV+G7uOG6suG7uEnDneG6suG7mEBHUuG7t+G6suG7mFPhu4bhu4jhurLhu5jhu6jhu5ThurLhu5jDmsOd4bqy4bu44bu0O+G7iOG6suG7uEA8w5JS4bqySiZX4buI4bqy4bugw5Lhu7jhurJSxajhu5ThurLhu5Lhu5QuxJDhurLhu5lY4bqyZeG7lEVT4bqyxKgk4buI4bqyIcOJ4bqy4bq3w4lT4bqy4bu44bq4U+G6ssOBZeG6sXnhurfhu5XDgOG7t+G6ssO04buYVVLhu5LhurJl4bqxeeG6t+G7leG6siHDieG6slLhu5jDieG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG7ueG6suG6sVPhurLhu7jhu5jhu5TDkuG7uOG6suG7iuG7muG6slFAxJDhurJQ4bq44buU4bqyIcOJ4bqy4buIVOG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLhurLhu7Ys4bqyxKgkUuG7kuG6suG7skBF4bqyUEZA4bu34bqy4buI4buoUuG7kuG6siHhu67hu5ThurJKJlZS4buS4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqy4buIJcSQ4bqyUuG7mMOJ4bqyUeG6uFLhu5LhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqyUsOTUuG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyUCPhu4jhurLhu4hA4buo4buI4bqy4buYw5rDneG6suG7iuG7muG6suG7kuG7lEVS4bqySlPhurhS4bqyxKhT4bqyRlHhurLhu7jhu5jEkFLhu5jhu7fhurLhu5jGoFLhu5jhurLhurpS4buY4bu54bqydcag4bqyIUk84bu34bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7iuG7muG6suG7kuG7lEVS4bqySlPhurhS4bu34bqyUuG7mMOJ4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqySuG6vOG6suG7oOG7mOG6vuG7iOG6ssOd4buYJOG7iOG6suG7iuG7gFLhu5LhurLhu4hF4buI4buY4bqy4bug4buW4buI4buY4bqyUFPEkOG6skrDleG6slBHPOG6suG7uOG7lMOSUuG7kuG6suG7uDrhurJK4buU4buOUuG6suG7uOG7mFPhurjhu5Thu7fhurJQRzzhurLhu5jGoFLhu5jhurLhu7g64bqyUUU84bqy4buI4buY4buUw5JA4bqy4buyQMSQ4bqyUUU84bqy4bu44buWUuG7mOG6slLhu5gmUuG7kuG6suG7iCpS4buS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7qlLhurJQ4bq+UeG6siHGoOG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyUCPhu4jhurJRw4lS4bqy4buYxqBS4buY4bqy4buK4bua4bqy4bu44bu04bq+UuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu7TEkFPhurJK4buq4buU4bqyIeG7jOG6siHhu5Thu47hu4jhurLEqOG6uDzhurLhu5jDmuG7iOG6suG7uOG7tDvhu4jhurLhu7hAPMOSUuG6suG7iOG7mFPhurLhu4hF4buI4bqyS1HhurJSw5JA4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu5hXw53hurLEqOG7muG7iOG7mOG6ssSo4buUw5RS4bqy4buK4buUw5JS4bqyw53hu5g/4buI4bqy4bu44bq4w53hurLDneG7mOG6uuG7lOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4buS4buU4bq8UuG6suG7iEXhu4jhu5jhurIp4bq84bqy4buY4buo4buU4bu34bqy4buI4bum4bqy4buFxJBS4bqy4buI4buY4buUxJDhurLhu7ZO4buz4bqyZ+G7mMOJ4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buI4buYJsSQ4bqy4bu44buYw5XhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6ssSo4bq4POG6suG7mMOa4buI4bqy4buK4buAUuG7kuG6suG7mMagUuG7mOG6suG7uOG7mD/hu4jhurJSw4k84bu34bqy4buKWOG7lOG6ssOd4buYSFLhurJQ4buuUuG6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG6suG7uOG7mEDhu6jhu4jhurLEqOG7lOG7jlLhurLhu5Lhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurLhu6Dhu5hU4bqy4bug4buYw4pS4bqyUsOTUuG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurJKJlfhu4jhurLhu7jhu7TEkFLhu5LhurLhu4rhu5rhurJRRTzhurLhu7jhu5ZS4buY4bqy4buYxJA84bqySuG7lOG7jlLhurLhu7jhu5hT4bq44buU4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6slHhu5RS4buY4bqy4buZUcSQ4bu04bu4w53hu5hTUkvhu7nhurLhurfGr1Lhu5LhurJS4buS4buY4buixJDhu7fhurJS4buYLlLhu5LhurLhu5jhu6jhurLhu5Lhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurJSw4k84bqy4buIKlLhu5LhurLhu4jhu5gmxJDhurJQ4bq+w53hurJR4bq4UuG7kuG7ueG6suG7mcWo4bqy4buIVVLhurJQ4bq44buU4bu34bqy4buIVOG6slFFPOG6suG7uOG7llLhu5jhu7fhurLhu5jEkDzhurJK4buU4buOUuG6suG7uOG7mFPhurjhu5ThurLhu7jhu5jhu6ZS4buS4bqyUeG7lFLhu5jhu7fhurLhu7ZUUuG7kuG6suG7tEfhu7jhurI8w5JA4bu54bqy4bq3V+G7uOG6skpIQOG6slLDilHhurLhu5jDmuG7iOG6suG6pOG6tOG6pMOCLeG6pOG6tOG6pOG6pOG7t+G6slLhu5jDieG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6skrhurzhurLhu7jhu5g74buI4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jlHhurLhu4rhu4BS4buS4bqy4buIReG7iOG7mOG6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhurLhu4jhu5hT4bqy4buIReG7iOG6sktR4bqy4buYw5rhu4jhurJS4buYVFHhurLhu5LGr1HhurJS4buYLlLhu5LhurJLUeG6suG7iOG7mCbEkOG6suG7iFThurJK4buU4buOUuG6suG7uOG7mFPhurjhu5Thu7fhurJRRTzhurLhu7jhu5ZS4buY4bqyIcOJ4bqyUeG6uFLhu5LhurLhu5RS4bu4S+G7tFJL4bu44bqySsOSUuG6slLhu5jDieG6sktR4bqySuG6ulHhurLhu4rhurpT4bqy4buIReG7iOG6skrhu5Thu4xA4bqy4bug4buU4buOUuG6slLDiTzhurJS4buYJlLhu5LhurLhu7JAxJDhurJS4bq+UeG6suG7iuG6vuG7uOG6suG7uDrhurLhu4hF4buI4bqyS1HhurIhw4nhurLDneG7mCThurLhu5hAPFLhu5jhu7nhu7nhu7nhurLhu7ZUUuG7kuG6sjzDkkDhurIhw4nhurLhu4jhu5hJw53hurLhu4jhu5hWUuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu7QmVlLhu5LhurLhu5XDqeG6r+G7meG6ssO04buYI+G7iOG6suG7leG7mOG7mlLhu5jhu7fhurIp4bq84bqyw7Thu5gj4buI4bqy4buV4buY4buaUuG7mOG6siHDieG6slDhu5TDk1LhurLhu5Xhu7QmVlLhu5LhurLhu5XDqeG6r+G7meG6ssO04buYPVLhu5LhurJm4buUUuG7mOG7t+G6sinhurzhurLDtOG7mD1S4buS4bqyZuG7lFLhu5jhurLDgWfhu5LDmuG7iOG6suG7heG7huG7iMOA4bu34bqy4buY4bq44bqy4bu4SFLhu5Lhu7fhurLhu7jhu5jhu5TDkuG7uOG6suG7iuG7muG6suG6r2fhu5Xhu5XhurLDneG7mCThu4jhurIhJOG6suG6r+G6t+G7meG6skrEkFLhu5LhurIhR8Od4bqyw53hu5jhurrhu5ThurJS4buYLlLhu5LhurLhu7jhu7RY4bqyUuG7kuG6uOG7lOG7ueG6suG6r+G7puG6suG7kuG7lEVT4bqy4buRQEXhu4jhu5jhurLhu5Xhu5jhu5rhurLhu5FAPMOVUuG7t+G6ssOp4buU4buOQOG6suG7uOG7tCZYUuG7kuG6suG7leG7tCZWUuG7kuG6suG7lcOp4bqv4buZ4bqyw7Thu5gj4buI4bqy4buV4buY4buaUuG7mOG6siHDieG6suG7uOG7mEg84bqy4buS4buURVPhurLhurfhu5RS4buY4bqydeG7lMOS4bu44bqy4buFV+G7lOG7t+G6ssOp4buU4buOQOG6suG7uOG7tCZYUuG7kuG6suG7leG7tCZWUuG7kuG6suG7lcOp4bqv4buZ4bqyw7Thu5g9UuG7kuG6smbhu5RS4buY4bqy4buI4buYU+G6suG7iuG7lMOS4bu44buz4bqyw6nhu5Thu45S4bqy4bu44bq44buU4bu34bqyUuG7mMOJ4bqy4bu44bu0JlZS4buS4bqy4buIVOG6ssOC4bqyUUU84bqy4buI4buY4buUw5JA4bqy4bu4OuG6suG7iOG7mCbhu6xS4buS4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqy4oCc4bqv4buY4buUxJDhurLhu6Dhu5hU4bqyIT1S4buS4bqy4buIxJBT4oCd4bqyIcOJ4bqyw4LhurLhu7jhu5Qh4buU4bqyUuG7mCZS4buS4bqyUUU84bqy4buI4buY4buUw5JA4bqy4buI4buY4buc4bqy4bu2LOG6ssSoJFLhu5LhurLhu6Dhu5jhu5ThurLhu4hU4bqy4buS4buUVuG6suG7uOG7mMSQU+G6suG7kuG7lOG6ulLhu5LhurLhu4glxJDhurLhu5Lhu5RFU+G6siHhu5TDk1Lhu7nhurLhuq9VUuG6suG7uOG7lCHhu5ThurJKJlfhu4jhurLhu7Ys4bqyxKgkUuG7kuG6suG7oOG7mOG7lOG6slLhu5jDieG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7iFThurLhu4pA4buq4buU4bqy4bu4ScOd4bqy4buYQEdS4bqyIcOJ4bqy4buYw5rDneG6suG7uOG7tDvhu4jhurLhu7hAPMOSUuG6ssSoU+G6ssO04buYVVLhu5LhurIhw4nhurLhu5lY4bqyZeG6sXnhurfhu5XhurLhu6DDkuG7uOG6suG7mFfDneG6suG7uOG7quG6suG7iOG7mD/hu4jhu7nhurLhu5VAPOG6slLhu5jhu5TDk1Lhu7fhurLEqFPhurJK4buaxJDhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqyUuG7gFHhurLhu4hF4buI4buY4bqyKcSQ4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurLhu7hGUeG6slLDk1LhurJKJlZS4buS4bqyUeG6uFLhu5LhurLhu7RH4bu44bqyPMOSQOG7t+G6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyUCPhu4jhurLhu4rhu5rhurJS4buS4bq+4bu44bqy4buyQOG6vFLhu5LhurLEqFPhurLhu7jhu7Thur5S4buS4bqyUcOJUuG6suG7mMagUuG7mOG6siHDieG6skZR4bqy4bu44buYxJBS4buY4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6slLhu5Lhu5hL4bqySiZX4buI4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7tMSQU+G6skrhu6rhu5ThurIh4buM4bqyIeG7lOG7juG7iOG6ssSo4bq4POG6suG7mMOa4buI4bqy4bu44bu0O+G7iOG6suG7uEA8w5JS4bqy4buI4buYU+G6suG7iEXhu4jhurJLUeG6slLDkkDhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7mFfDneG6ssSo4bua4buI4buY4bqyxKjhu5TDlFLhurLhu4rhu5TDklLhurLDneG7mD/hu4jhurLhu7jhurjDneG7t+G6skrhu5rEkOG6ssOd4buYJuG7rFLhu5LhurLDneG7mOG6uuG7lOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4buS4buU4bq8UuG6suG7iEXhu4jhu5jhurIp4bq84bqy4buY4buo4buU4bu34bqy4buI4bq64bqy4bu44buYSDzhurLhu4VX4buU4bqyIcOJ4bqy4buI4bum4bqy4buRQDzDlVLhurJK4buMQOG6suG7iOG7mFPhurLhu7Thu4BS4buS4bqy4bu0R+G7uOG6suG7oOG7mFThurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG7ueG6ssSDWOG7lOG7t+G6ssOd4buYSFLhurJQ4buuUuG6suG7mMOa4buI4bqy4bu24buUUuG7mOG6suG7uOG7mEDhu6jhu4jhurLEqOG7lOG7jlLhurLhu5Lhu5TEkOG6skrGoFLhu5jhurLhu6Dhu5hU4bqy4bug4buYw4pS4bqyUsOTUuG6suG7oOG7mOG7plLhu5LhurJKJlfhu4jhurLhu7jhu7TEkFLhu5LhurLhu4rhu5rhurJRRTzhurLhu7jhu5ZS4buY4bqy4buYxJA84bqySuG7lOG7jlLhurLhu7jhu5hT4bq44buU4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6slHhu5RS4buY4bu54bqyw6nhu6xS4bqyUi7EkOG7t+G6slHhurhS4buS4bqy4buIKlLhu5LhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buIVOG7t+G6suG7mFPhu4bhu4jhurJSw5JA4bqy4buIVOG6suG7tlRS4buS4bqy4bu0R+G7uOG6sjzDkkDhu7nhurJ1xqDhurIhSTzhu7fhurJS4buYw4nhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu4hU4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6skVS4bqy4buUUuG6suG7isOJ4buU4bu34bqy4bu0xq/hu5ThurLhu5Is4buU4bqy4buyQMSQ4bqy4buY4buO4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4buKJkDhurJK4buU4buOUuG7t+G6skrhurpR4bqy4buK4bq6U+G6siHhu5Thu47hu4jhurLhu5jDmuG7iOG6suG7iOG7mFPhurLhu4hF4buI4bqyS1Hhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqJnw4pS4buS4bqyUDvhu4jhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurLhuq9n4buV4buV4bqy4buIJcSQ4bqy4buS4buURVPhurIh4buUw5NS4bqy4buIVVLhurJS4buY4buU4buMQOG6suG7mOG6uFLhurLhu4jhu5jDkuG6oC/hu7bhu7jhu7RTUuG7kuG6ouG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhurfDleG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqy4bu44buYw4lS4buY4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG6r+G6t+G7meG6suG7uOG7tFNS4buS4bqy4buS4buURVPhurLEqCThu4jhu7fhurLhu4rDk1LhurLhu4jhurhS4buY4bqyPMOSQOG6suG7uMWo4bqyIeG7jOG6suG7mOG6uOG6suG7uEhS4buS4bu34bqy4bu44buY4buUw5Lhu7jhurLhu4rhu5rhurLhuq9n4buV4buV4bu34bqy4buIU1LhurJS4buSJlbhu5ThurJQw4nhurLhu4jhu5gl4bqy4bu44buYw5XhurJKVFLhu5LhurIhxJDhu5ThurLhu7jhu7RV4bqy4buyQDzDkuG7uOG6skrhu5pS4buY4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIh4buU4buO4buI4bqyP1Lhu5LhurLEqCRS4buS4bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4buK4bua4bqy4buI4bumUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu47hurLDneG7mCThu4jhurIhJOG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu5Lhu5ThurpS4buS4bqyxKjhurg84bu54bqydcag4bqyIUk84bu34bqySsOV4bqyUkZS4buS4bqy4buIxJBT4bqyUsOKUuG7kuG6slA74buI4bqyP1Lhu5LhurLEqCRS4buS4bqy4bqvZ+G7leG7leG6suG7iOG7mFPhurJS4buYLlLhu5LhurJS4buSJlbhu5ThurJQw4lR4bqy4buI4bumUuG7kuG6suG7uEXhu4jhurLhu7JA4bq6UuG6slA+4bu34bqySuG7qOG7lOG6slLhu5Iq4bqy4buS4buURVPhurIh4buUw5NS4bu34bqyUuG7klPDieG7lOG6slLhu5guUuG7kuG6suG7ikDhu6rhu5ThurLhu7hJw53hurLhu5hAR1LhurLhu4glxJDhurLhu7ZY4bqyIcOJ4bqyw53hu5hVUuG7kuG6smXhurF54bq34buV4bqy4bu44buq4bqy4buI4buYP+G7iOG7t+G6suG7iEXhu4jhurJS4buYw4nhurLhu7jhu7QmVlLhu5LhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buKxq/hu5ThurLEqCZZUuG7kuG6slJGUuG7kuG6suG7iMSQU+G6suG7oOG7mOG6uuG6slLDilLhu5LhurLhu7jhu5TDksOd4bqy4buISVLhu7fhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurLhuq9n4buV4buV4bqy4buI4buYU+G6suG7kuG7lEVT4bqyIeG7lMOTUuG6suG7iuG7gFLhu5LhurLhu4hF4buI4buY4bqy4buYw5rhu4jhurLhu5jDmeG7lOG6slDDjFLhurJS4buYxJBA4buz4bqyZ+G7kiZW4buU4bqy4buK4buUw5Lhu7jhurLhu7TGr+G7lOG7t+G6ssSo4bq4POG6suG7iOG7mFPhurJS4buSJlbhu5ThurLhu4jhu5gmxJDhurLhu4rhu5TDkuG7uOG6suG7uOG7mEtT4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bu44buYP+G7iOG6suKAnOG7iEhR4bqy4bu4xJA84bqy4buI4buY4buc4bqyIeG7lOG7juG7iOKAneG7ueG6suG6t8OSUuG6slLEkDzhu7fhurLDneG7mEhS4bqyUOG7rlLhurLhu4hFUuG6suG7iuG7qOG7t+G6suG7kuG7lEVT4bqyIeG7lMOTUuG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUuG7ksOJUuG7mOG6skrhurzhurLhu4hU4bqyPuG6suG7uOG7mD/hu4jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu4hJw53hurJS4buYSeG7uOG6suG7iEXhu4jhurLhu6Dhu5TDklLhurLhu7jhu5g/4buI4bqy4bqvZ+G7leG7leG7t+G6slLhu5Lhu5jhu5TDk1LhurLhu4g/QOG6sj9S4buS4bqyxKgkUuG7kuG6suG7iEXhu4jhurLDneG7mEhS4bqyUeG7jFHhu7fhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurLhu7jhu7TDk1LhurLhu4hF4buI4bqy4bu44buY4buUw5Lhu7jhurLhu4rhu5rhurLDneG7mCThu4jhurIhJOG6suG7iOG7mFPhurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4bu4ReG7iOG6suG7kuG7lOG6ulLhu5LhurLEqOG6uDzhurLhu7jhu7Q74buI4bqy4bu44buUw5LDneG6suG7mFPhu4bhu4jhurLhu7jhu7Q74buI4bqy4bu4QDzDklLhu7nhurLhu5VAPOG6slLhu5jhu5TDk1Lhu7fhurIhw4xS4bqy4buIVVLhurJS4buY4buU4buMQOG6suG7kuG7lEVT4bqyIeG7lMOTUuG6suG7oOG7mOG6uuG6slLDilLhu5LhurI/UuG7kuG6ssSoJFLhu5LhurLhuq9n4buV4buV4bqy4buIVVLhurLhu5jhurhS4bqy4buI4buYw5Lhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7lOG6r0tS4bu4S+G7tOG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6skLhurThurTDnSnhu7XhurLhu5hL4buU4buS4buY4bu44buz4bqy4bqo4bqq4bqkw50p4bu14bq24bqy4bu24bu04buI4buv4bq2Ly/hu4jEqFLhu7nhu4rEkFPhu7jhu5jEkFLhu5jhu5hTxJDhu7khUi/EqEvhu7bhu6Dhu7hTw50vUkso4bu2L+G6pMOC4bqs4bqqL8OCQkLEqOG6qOG6tEPhuqzhuqjhuqxC4bu4w4LhurThuqxDQ1DhurThu7nhu57DneG7ksO94bu04buv4bqq4bqm4bqq4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq2Z+G7mMOJ4bqy4buS4buURVPhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7oFvhurJS4buSQDzDk1LhurLhu7bFqOG7s+G6smfhu5jhu5Thu4xA4bqy4bug4buYVOG6suG7oOG7mMOKUuG6suG7iEhS4bqySiZX4buI4bqy4bu44buYRVPhurLhu5JZ4bq24bqyKOG7lMSo4bu44buY4buv4bq2QuG6tOG6tOG6tuG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu6/hurbhuqjhuqrhuqThurbhurIv4bqi4bqxU+G6slFFPOG6suG7uOG7llLhu5jhurLhu5gm4bqy4buYw5lS4buS4bu34bqyw53hu5hVUuG7kuG6suG7leG7lFLhurLhu5jDmuG7iOG6sljhurLhu5Xhu7QmVlLhu5LhurLhu5XDqeG6r+G7meG6ssO04buYI+G7iOG6suG7leG7mOG7mlLhu5jhurJK4bq84bqy4buK4bua4bqy4buKw5nhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurJSw4pR4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7tMSQU+G6skrhu6rhu5ThurIh4buM4bqyIUdS4bqySuG7jOG6slLhu5hGUuG6slA74buI4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurIh4buU4buO4buI4bqyP1Lhu5LhurLEqCRS4buS4bqy4bqvZ+G7leG7leG6siHDiVPhurLEqOG6uDzhurLhu5jDmuG7iOG7t+G6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5hIPOG7t+G6suG7iOG7puG7s+G6smfhu5JAPMOUUuG6smfhu5LDmuG7iOG6suG7hcSQUuG7t+G6suG7kUBF4buI4buY4bqy4buV4buY4bua4bqy4buRQDzDlVLhu7fhurLhurfhu5RS4buY4bqydeG7lMOS4bu44bqy4buFV+G7lOG7t+G6skrhu4xA4bqy4buI4buYU+G6suG7tOG7gFLhu5Lhu7fhurLhu4hVUuG6suG7tEfhu7jhurLhu5jhurhS4bqy4buI4buYw5Lhu7nhurJn4buY4buU4buMQOG6suG7uOG7mEg84bu34bqy4buI4bum4bqyw4Hhu4jhu5gl4bqyPMOSQOG6suG7uEnDneG6suG7uOG7tEBS4buS4bqyWOG6suG7iEXhu4jhurLhu7jhu5hIPOG7t+G6suG7iOG7puG6slDhu65S4bqy4bu4QOG7quG7lMOA4bu34bqyUuG7kuG6uOG7lOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu5jhu5Thu45S4bqyIeG7lOG7juG7iOG6suG7tsWo4bqy4buYVMSQ4bqy4buIReG7iOG6slBT4bq44buU4bqy4buYxq/hurLhu7bhu6zhu7fhurLhu7bhu6rhurLhu7ZF4buI4buY4bqyIcOJ4bqyP1Lhu5LhurLEqCRS4buS4bqy4bqvZ+G7leG7leG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyxKjhurg84bqy4buYw5rhu4jhu7nhurJ1xqDhurIhSTzhu7fhurLhu4hVUuG6suG7uMagUuG7mOG6suG7uOG7tOG6uFLhu5LhurLhu4hU4bqy4bu44buYSDzhurLhu4jhu6bhurLhu7jhu5g74buI4bqy4buY4buU4buOUuG6suG7uOG7mMSQU+G6suG7uEXhu4jhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6suG7kuG7lEVT4bqyRVLhurIhw4lT4bqy4buY4buow53hurLhu7jhu5gm4bqyUuG7mMOJ4bqy4bu44bu0JlZS4buSw4DhurJKxJBS4buS4bqyUCNS4buS4bqy4bu4I1Lhu5Lhu7fhurLDneG7mOG6uuG7lOG6slLhu5hW4bqySsavUuG7kuG6slLhu5Lhu5jhu5Thu47DneG6suG7mOG7sOG6suG7uOG7tFfhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buV4bu0U1Lhu5LhurLhu4rFqOG7lOG6suG7iOG6ulLhu5jhurJS4buSw4lS4buY4bqy4buS4buURVPhurLEqCThu4jhurLhu7jhu7Thu5TDlVLhurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6suG6r+G7mCbhu6xS4buS4bqy4bu44bu0xqBS4buY4bqy4buS4buURVPhurLEqCThu4jhurLDtOG7mOG7quG6suG7uOG7mOG7plLhu5LhurJSw4pR4bqy4bqk4bq0w4JD4bqyIcOJ4bqySuG6uOG7lOG6ssSo4bua4buI4buY4bqy4bqvaHXhurnhurEtw4JE4bqy4buYU8OJUuG7mOG6suG7mMOJUuG7mOG7t+G6skrDjTzhurJR4bq4UuG7mOG6suG6r+G6t+G7meG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyxKjhurg84bqyIcOJ4bqy4buYw5rhu4jhurJQw4nhurIh4bum4bqy4buIPVLhu5LhurLhu4hIUuG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bu54bqy4buVQDzhurJS4buY4buUw5NS4bu34bqyIeG7ruG7lOG6suG7uOG7mDvhu4jhurLhu7jDkuG6suG7mOG7lOG7jlLhurJSxJA84bqy4buIVVLhurJS4buY4buU4buMQOG6suG7uOG7tCZWUuG7kuG6suG7mMOa4buI4bqyw4Hhu4jhu5gl4bqyPMOSQOG6sljhurLhu4hF4buI4bqy4buYQDzhu45S4bqyUeG7lOG7jFLhurJSI+G7lMOA4bqyUuG7mC5S4buS4bqy4bug4buYVOG6suG7oOG7mMOKUuG6siHhu4zhurLhu5jhurjhurLhu7hIUuG7kuG6suG7uOG7mOG7lMOS4bu44bqy4buK4bua4bqy4bqvZ+G7leG7leG7t+G6siHhu4zhurLhu6Dhu5jhurrhurJSw4pS4buS4bqyP1Lhu5LhurLEqCRS4buS4bqy4bqvZ+G7leG7leG6suG7iFVS4bqyUuG7mOG7lOG7jEDhurLhu5jhurhS4bqy4buI4buYw5LhurLhu7jhu5jGoOG6suG6r+G6t+G7meG6siHDjFLhurJQw4nhurJR4buo4bu44bqy4bu44buYReG7iOG7mOG6suG7uOG7mD/hu4jhurJKVeG7lOG6suG7mMOZ4buU4bqy4bu2O+G6suG7iOG7mEBS4buS4bqy4bu4xJA84bu34bqy4bu44buYRVPhurLhu5JZ4bqy4bu4OuG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyw53hu5jhu5bEkOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurbhu7hLKeG7uC3EkFDhu5Thu5JS4buz4bqy4bu04buU4buS4buY4bu44bu14bq24bqi4bqg4bu24bu44bu0U1Lhu5LhuqLEg8OJ4buU4bqyIcOJ4bqy4bq6UuG7mOG7s+G6smbhu5RS4buY4bqy4buFPuG6oC/hu7bhu7jhu7RTUuG7kuG6ouG6oC/DneG6og==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]