Ở miền núi, nhất là ở những ngôi trường vùng sâu, vùng xa, ngày Nhà giáo Việt Nam có rất nhiều điều đặc biệt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhurZpIuG6rCFN4bqse+G7kuG6rMOZ4bua4bq+XeG6rELhuqgt4bqq4bqq4bqsTTvhurzhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rCXhu5zhu4hd4bqsez/DmeG7muG6rE3hurzhu6ThurAv4buc4bqq4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhur/Dk+G6vE7huqbhurbhu5nhuqzDmuG7ouG7ksOZ4bqsw5km4bui4bqg4bqsw5nhu5zhu4ol4bqsVeG6vuG6rOG7tuG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsw5nhu5rhu7Dhu6LhuqwlPS7hu7LDmeG7muG6rHs/w5nhu5rhuqwkw4wq4bqg4bqsez/DmeG7muG6rFvhurzhuqDhuqzDmeG7muG6vl3huqzhu4vhu5zhur7huqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqsTeG7puG6rD3hu4ol4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsT+G7ouG7kirhuqxPSE3huqxM4bui4buYJeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6pk4l4bucKsOaTOG6rOG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqsw4nhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqxEw4nhuqhAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqpERS/huqrDicOJTsSQ4bqo4bq4xJBCxJDDiSXEkEXDiUJFVeG6qOG6olNA4buaQT3DveG6ukThurjhuqbhuqzhurxVJcO94bqmaSLhuqwhTeG6rHvhu5LhuqzDmeG7muG6vl3huqxC4bqoLeG6quG6quG6rE074bq84bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6Lhuqwl4buc4buIXeG6rHs/w5nhu5rhuqxN4bq84buk4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbDieG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmRMOJ4bqo4bqm4bqsL+G6tsOi4buw4bqse+G6vuG6rCU9xajhuqzhu5zGr03huqwk4buiw5nhu5zhuqxVw51A4bqs4bqqM+G6oOG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqzhu6Phur/huqzDrcOMw5rhuqzhu5fhu5wm4bqsTeG7nDpA4bqs4buGw5nhu5zhuqxVLirhuqzDmeG7ouG7mMOa4bqsw5nhu5rhur5d4bqsQuG6qC3huqrhuqrhuqLhuqzEgjfDmeG7nOG6rE7hu6ThuqzDmeG7nOG6vuG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqsTSrDmeG7muG6rE3hu4pA4bqu4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqq4bqi4buL4bua4bq+XeG6rOG7i+G7nOG6vuG6rOG7muG7osOK4buk4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqzDmeG7hMOa4bqsw5nhurxd4bqg4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVOG7nOG7nuG6rCU94buIw5rhuqxVRsOZ4bua4bqs4bucWcOZ4bqsTuG7pOG6rOG7hsOZ4buc4bqs4bucLuG7tsOZ4bua4bqsTTvhurzhuqxOUE3hu5zhuqxM4buYw5nhu5zhuqzDouG7icWp4buB4bqlLeG6quG6uuG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqse0vDmeG6rFXhur7huqxN4buGw5rhuqzhu5rhu6LDik3huqxM4buu4bui4bqs4buc4buu4bui4bqsT+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZ4bua4buc4buS4bqi4bqsQkXhuqzDmeG7hMOa4bqse+G7kuG6rCU9LsOdTeG6oOG6rE3hu7Dhuqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rOG7oz1Qw5nhu5zhuqzhu6Phu5xQ4bqsw60qxKjDmeG6rHvhu5LhuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqsJeG7gOG7ouG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqzhu6Phu6Lhu5Qq4bqs4bucxq9N4bqsxILhu6Phur/huq7huqzDokrDmuG6rMOtLlnDmeG7muG6rMSCw5nhurxd4bqsVeG6vuG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqzhu6Phur/hu7nhu6Phur/DouG7neG6rMOiSsOa4bqsw60uWcOZ4bua4bqg4bqs4bucKl3hu5jDmeG6rMOiSsOa4bqs4buj4bucO13huq7huqLhuqxCReG6rMOZ4buEw5rhuqxP4buuw5nhu5rhuqzDmeG7muG7nFLhurzhuqx7w53hu6LhuqxCReG6rE3DiuG7ouG6rCXhu5Al4bqsTTvhurzhuqzDmeG7nOG6vuG6rOG7muG7osOK4buk4bqi4bqs4buj4buQJeG6rMOZ4bq+4buk4bqsTSzDmeG7muG6rFXhur7huqzDmeG7nD7DmeG7muG6rFQx4bqsw5nhu6Lhu5jDmuG6rE/hu4xA4bqsT+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rE3hu7DhuqzDrSrEqMOZ4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2aSLhuqwhTeG6rHvhu5LhuqzDmeG7muG6vl3huqzhu4vhu5zhur7huqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqsT+G7iCrhuqwl4buiw5TDmeG6rE/hu6zhu6Lhuqx7w53hu6LhuqxN4buw4bqs4bua4buiw4rhu6ThuqzDrSrEqMOZ4bqsJeG7nMSoJeG6rE9ITeG6rEzhu6Lhu5gl4bqi4bqs4oCc4buj4buw4bui4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7nOG7lOG6rCMqw5TDmeG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqs4buc4bugw5nhu5zhuqzhu4bDmeG7nOG6rE074bq84bqsw5nhu5rhur5d4bqsQuG6qC3huqrhuqrhuqxP4buIKuG6rCXhu6LDlMOZ4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZ4bua4buc4buS4bqi4bqs4buL4bua4bq+XeG6rE/hu4pd4bqg4bqsT+G7ouG7kirhuqxU4bui4buYw5nhuqx74buS4bqsVOG7osOZ4buc4bqsJeG7kOG6oOG6rE8u4buyw5nhu5rhuqzhu5rhu6Lhurzhu6Thuqwl4buc4buww5nhu5rhuqxNxajDmeG6rD3hu4ol4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6ouG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqxNw4pN4buc4bqsw5nhu5zhur7huqzhuqpFVMOa4bqse+G6vuG6rE/hu6LhuqxO4buAXeG6rExHw5nhu5rhuqxbw5PhuqxP4buAQOG6ouG6rOG7o+G7sOG7ouG6rE7hu4Bd4bqs4bu24bqsVOG7nCrhuqxV4buO4bqg4bqsTcOKTeG7nOG6rFThu5wq4bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqsQ1TDmuG6rE8u4buyw5nhu5rhuqxP4buu4bui4bqg4bqsTeG7nFHhuqxP4bui4bqsTFbhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqwl4buc4buU4bqsT+G7ouG6rFvDk+G6rE/hu4BA4bqi4bqs4buL4bua4bq+XeG6rELhuqgt4bqq4bqq4bqg4bqsPeG7iiXhuqxbJk3huqxPVsOZ4bua4bqg4bqsVOG7nOG7ouG6rCU9xajhuqxN4bucJk3huqzDmijDmeG7muG6rE3hu7DhuqxMR8OZ4bua4bqsw5nhu4bhu6LhuqxN4bucKuG7rOG7ouG6oOG6rE3DjF3huqzDmuG7nuG6vOG6ouG6rMOi4buw4bqsJT3FqOG6rHsq4bui4bqse+G7juG6rE0/w5nhu5rhuqzhu4TDmeG6rHvhur7huqzhu5zDiiXhuqLhuqzhu6M9xajhuqzhu5zhu67DmeG6rMOZ4buc4buiw5TDmeG6rFVGw5rhuqDhuqxN4bum4bqsw5PDmuG6rOG7hMOZ4bqsW+G7pMOZ4bua4bqg4bqsw5nhu6bhu6Lhuqw94buKJeG6rCXhu6TDgeG6rDnDmeG6rMOZ4buk4bqsPeG7ruG7ouG6oOG6rHvhu5Lhuqwl4buc4buw4bui4bqi4bqi4bqi4oCd4bqg4bqsTeG7sOG6rOG7muG7osOK4buk4bqsw60qxKjDmeG6rMOZ4bucw53huqxV4buA4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2QuG6ouG6rOG7i+G7muG6vl3huqxC4bqoLeG6quG6quG6oOG6rMOZ4bua4bq+XeG6rCU94bui4bqsw4zDmeG6rE/hu6zhu6Lhuqx7w53hu6LhuqzDmeG7nOG6vuG6rOG7muG7osOK4buk4bqi4bqs4bq/4buk4bq84bqsTeG7nCZN4bqsw5oow5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rCU9xajhuqxM4bq84buk4bqs4bua4bui4buy4bqsTSzDmeG7muG6rFXhur7huqzDmeG7nD7DmeG7muG6rEzhu7DDmeG7muG6rOG7nOG7pOG6vOG6rE/hu4xA4bqsw5nhu5zhu4ol4bqi4bqsxanDneG7ouG6rOG7muG7osOK4buk4bqse+G7osOUw5nhuqx7P8OZ4bua4bqsTeG6vOG7pOG6oOG6rCU9LsOdTeG6rE/DjF3huqDhuqwlPcWo4bqsJUjDmeG7muG6rE3hu7DhuqxN4bucUeG6rE3hu6bhuqzhu5zhu6Thurzhuqw9KMOZ4bua4bqi4bqsxanhu5LhuqxN4buww5nhu5rhuqwlw4pN4bqsTT/DmeG7muG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqse8Od4bui4bqsTeG7sOG6rOG7muG7osOK4buk4bqsw60qxKjDmeG6rCThurwq4bqsQuG6rMOZ4buEw5rhuqDhuqxN4buw4bqs4bua4buiw4rhu6Thuqzhu5fhu5zhu4DDmuG6rOG7o+G7nFDhuqzDreG6vMOZ4bqsTOG7ruG7ouG6rOG7nOG7ruG7ouG6rFThu5ThuqxV4buA4buiw4HhuqzigJzDouG7puG6rD3hu4ol4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsTOG7iiXhuqzDmeG7muG7suG6oOG6rCXhu5wm4bqse1DhuqLhuqzFqSrhu6LhuqzDmeG7nOG7iiXhuqx7w53hu6Lhuqwl4buw4bui4bqsT+G7il3huqxV4bq+4bqsJT3FqOG6rOG7nMOK4bui4bqs4buc4buk4bq84bqsPSjDmeG7muG6rE3hu5wmTeG6rMOaKMOZ4bua4bqsTeG7sOG6rMOZ4bucw4zDmeG6rMOZ4bua4bq+XeG6rOG7i+G7nOG6vuG6rOG7muG7osOK4buk4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqLhuqzDouG7puG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsw5PDmuG6rFThu5Al4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsTOG7puG6rHvDneG7ouG6rE874bqsVeG7pOG7gOG7ouG6rOG7nOG7pOG6vMOB4bqsw5oq4bq84bqsPSjDmeG7muG6oOG6rMOaLuG7suG7ouG6rOG7muG7ouG7suG6oOG6rMOa4bq+4buk4bqs4bua4bq+4bqi4bqi4bqi4bqsw6Lhu6bhuqwl4buc4buU4bqs4bucxq9N4bqsJT3FqOG6rE3hu5wu4bq84bqs4buc4bui4buUKuG6rOG7nOG7kCXhuqxPLuG7tE3huqwi4bqsw5nhu5rhu5xS4bq84bqsTTvhurzhuqxNw4pN4bqsVeG7pOG6vuG7ouG6rOG7nOG7pOG6vOG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqse8Od4bui4bqsTcOKTeG6rMOTw5rhuqDhuqxP4buKXeG6rFXhur7huqzDmeG7nD7DmeG7muG6rEzhu7DDmeG7muG6rOG7nOG7pOG6vOG6rE/hu4xA4bqsw5nhu5zhu4ol4bqsT+G7lOG6rMOa4bq8w5nhu5rhuqwlSMOZ4bua4bqsTeG7sOG6rOG7muG7osOK4buk4bqi4bqs4buj4buw4bui4bqsPeG7iiXhuqwlPcOMw5nhuqwlPcavw5nhu5rhuqLhuqzhu5nhuqx7P8OZ4bua4bqsVOG7nOG7puG6oOG6rHvDneG7ouG6rOG7muG7osOK4buk4bqse+G7osOUw5nhuqxN4bucJsOZ4bua4bqsJeG7sOG7ouG6oOG6rE/hu6bhuqxV4bq+4bqsw5nhu5oq4buuw5nhuqxPVsOZ4bua4bqse+G7osOUw5nhuqw94buKJeG6rFXDncOZ4oCd4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bujPS7hu7LDmeG7muG6rOG7o+G6v+G7ueG7o+G6v8Oi4bud4bqsw6JKw5rhuqzDrS5Zw5nhu5rhuqDhuqwlPS7DnU3huqxPw4xd4bqsJeG7nCpWTeG6rHs/w5nhu5rhuqzhuqpDxJDhuqLhuqzhuqfDjF3huqxV4bq+4bqsw5pWJeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rMOZ4bua4buw4bui4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqxNxajDmeG6rOG7mkhA4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6rHvhu5LhuqxNWeG6rCThu7bhuqx7xKgl4bqsTeG7nOG7iiXhuqzhu7bhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqsw6JKw5rhuqzhu6Phu5w7XeG6ouG6rOG6teG6vsOZ4bqs4bua4buc4buQ4bqs4bucxq9N4bqsJOG7osOZ4buc4bqsWyrhu6zDmeG7muG6rE3hu4pA4bqg4bqsJT3hurzDmeG7muG6rCXhu5zhu6Lhu5Al4bqsTFDhuqxO4buAXeG6rHvhur7huqzhu5zGr03huqxNxajDmeG6rCXhu5zhu6Lhu5Aq4bqi4bqsw63hu4Dhu6Lhuqwl4bucLuG7ssOZ4bua4bqsWypdw5TDmeG6rE3hu5xQKuG6rOG7hsOZ4buc4bqs4bucLuG7tsOZ4bua4bqsTTvhurzhuqwl4buc4buiw5TDmeG6rCXhurzhu6LhuqDhuqzDmeG7nOG7iiXhuqxV4bq+4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE3Dik3huqzDmeG7hMOa4bqsJSjhuqxC4bqo4bqqw4nhuqwt4bqsQuG6qOG6quG6uuG6oOG6rFUs4bqse+G7kuG6oOG6rMOZLsOdTeG6rMOZ4buaxKhA4bqsVcOUw5nhuqxP4buQw5nhuqwl4buIw5nhu5rhuqxC4bqi4bqs4bq/4bui4buYw5nhuqDhuqzDmeG7nOG6vuG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqsTcWow5nhuqwl4buc4bui4buQKuG6rOG6quG6qOG6rOG7muG7osOK4buk4bqse+G7osOUw5nhuqLhuqzhu6MqXeG6rMOZ4buc4buiw5TDmeG6oOG6rCU94bukw5nhu5rhuqxU4buc4bum4bqsVOG7nOG7hMOZ4bqg4bqsTcOKw5nhuqxMVuG6oOG6rOG7muG7osOK4buk4bqse+G7osOUw5nhuqx7S8OZ4bqsVSrhu7DDmeG6rE3hu6zhuqzhu5pGw5nhu5rhuqDhuqzDmVjhuqxVKU3huqzhu5zhu6Thur7DmeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rMOZ4buc4bui4buYw5rhuqx7OuG6ouG6rMOi4buc4buKJeG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rE46TeG6rE/hu4Dhu6LhuqwlPeG6vuG6rHvhur7huqzDmizhu6LhuqzDmeG7nMavw5nhuqzDmeG7muG6vl3huqxN4bq+w5nhu5rhuqxPLuG7tE3huqzDmcOMw5nhu5rhuqxVw5TDmeG6ouG6rOG7oz3hu6TDmeG7muG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rMOZ4buEw5rhuqDhuqzDmeG7nOG6vuG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqsVSrhu7DDmeG6rE3hu6bhuqzhu5zGr03huqwk4buiw5nhu5zhuqzhu5rhu6Lhu6jhu6LhuqxN4buKQOG6rOG7nCpd4buYw5nhuqx74bq+4bqsJVHDmeG7nOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzDieG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQQsSQQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqREUv4bqqw4nDiU7EkOG6qOG6uMSQQ0NFJcOJROG6ukThurhV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO9ReG6quG6uuG6puG6rOG6vFUlw73huqZpIuG6rCFN4bqse+G7kuG6rMOZ4bua4bq+XeG6rELhuqgt4bqq4bqq4bqsTTvhurzhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rCXhu5zhu4hd4bqsez/DmeG7muG6rE3hurzhu6Thuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6psOJ4bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkELEkOG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq2w6Lhu5wmTeG6rMOaKMOZ4bua4bqsw5nhu5rhur5d4bqs4buL4buc4bq+4bqs4bua4buiw4rhu6ThuqzFqeG7ouG7mCXhuqzhu4vhurzDmuG6rE074bq84bqsTeG7sOG6rHvhur7huqwlPcWo4bqsVcOdQOG6rOG6quG6teG6oOG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqzhu6Phur/hu7nhu6Phur/DouG7neG6rMOiSsOa4bqsw60uWcOZ4bua4bqi4bqsxII3w5nhu5zhuqxO4buk4bqsw5nhu5zhur7huqwlPS7hu7LDmeG7muG6rE0qw5nhu5rhuqxN4buKQOG6ruG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7i+G7muG6vl3huqxC4bqoLeG6quG6quG6rMOZ4buEw5rhuqzDmeG6vF3huqDhuqzDmeG7nOG6vuG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqsTeG7nFHhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rCXGr+G6vOG6rE/hur7DmuG6rMOa4bq+4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqs4bua4bui4bq84buk4bqsVS4q4bqse+G7hMOZ4bqs4buc4bum4bq84bqg4bqse+G7hMOZ4bqsw5nhu5rhu5zhu5jhuqLhuqzhur/hu6Lhu5gq4bqsJT0u4bu2w5nhu5rhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqs4buj4bq/4bu54buj4bq/w6Lhu53huqzDokrDmuG6rMOtLlnDmeG7muG6oOG6rCXhu5zhu4hd4bqs4bua4buiw4rhu6Thuqzhu4vhu5oqXeG7lsOZ4bqsaeG7nOG6vMOZ4bua4bqsxqEq4bq8w5nhu5rhuqxN4buc4buk4bqsTOG7ouG7kCXDgeG6rOKAnOG7i+G7muG6vl3huqxC4bqoLeG6quG6quG6rOG7tuG6rHs/w5nhu5rhuqxN4bq84buk4bqse8Od4bui4bqsPeG7iiXhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxNKsOZ4bua4bqsTMSoTeG6rE3hu4bDmuG6rFsmTeG6ouG6rOG6pT/huqxNxajDmeG6rFThu5zhu6bhuqxU4buc4buEw5nhuqzDmeG7nC7DmeG7muG6rHvhur7hu6ThuqzDmeG7muG6vl3huqwl4buQJeG6rE074bq84bqsw5nhu5zhur7huqzhu5rhu6LDiuG7pOG6oOG6rD3hu4ol4bqs4buKw5rhuqzDikDhuqDhuqwl4bucw4zDmeG6rCXhu6DDmeG7nOG6ouG6rOG6v+G6vOG7ouG6rMOZ4buEw5rhuqzDmeG6vF3huqDhuqxO4buk4bqsTlBN4buc4bqsw5nDlMOZ4bqsTcOKTeG6rFXDnUDhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6oOG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsJeG7nC7hu7LDmeG7muG6rCXhu5zhu6DhuqxNIeG6rE/hu5DDmeG6rMOZ4bua4bq+XeG6rELhuqgt4bqq4bqq4bqg4bqsTcOKTeG6rCXhu5zhu4hd4bqsTeG7sOG6rCTDleG6rMOaKuG6vOG6rCMq4bq+4bqse+G6vuG6rE0/w5nhu5rhuqzhu5zGr03huqwk4buiw5nhu5zhuqxV4buiw5TDmeG6rOG7nOG7pOG6vMOZ4bqsTeG7nCZN4bqsw5oow5nhu5rhuqzDmeG7muG6vF3huqwl4buA4bui4bqsVcOdQOG6rOG7nMavTeKAneG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tkPhuqLhuqzGoSrDlOG6rOG7tuG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhuqfhu7DDmeG7muG6rOG7nVnDmeG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsw5nhu5rhurxd4bqsJOG6vCrhuqxU4buc4bui4bqsPeG6vOG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqse+G6vuG7pOG6rMOZ4buEw5rhuqzhuqrhurrhurrEkOG6oOG6rE3hu7Dhuqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rOG7oz1Qw5nhu5zhuqzhu6Phu5xQ4bqs4bupKsOMw5nhuqxVw5TDmeG6rE3hu7DDmeG7muG6rCXDik3huqwl4buA4bui4bqs4bucKl3hu5jDmeG6rMOa4bui4buSw5nhuqzDmSbhu6LhuqzDreG6vMOZ4bua4bqsw6Lhu5zDisOZ4buc4bqi4bqsw6Lhu5xQ4bqsT+G7guG6rCUow5nhu5rhuqxV4bq+w5rhuqx74bui4buYTeG6rCXhu4Dhu6Lhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqs4buj4bq/4bqs4buj4bq8w5rhuqzFqeG7hMOZ4bqse+G6vuG6rCThurwq4bqsw5nhur5d4bqsVeG6vuG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqzhu6Phur/huqzDrcOMw5rhuqzhu5fhu5wm4bqi4bqsQkXhuqzDmeG7hMOa4bqs4buaRsOZ4bqsTOG7puG6rHvDneG7ouG6rMOa4bui4buSw5nhuqzDmSbhu6LhuqDhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxNw4wq4bqsTeG7nCpd4buYw5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsw5nhu5rhu5zhu5LhuqxPLuG7tE3huqxN4bucUOG6rE3hu5zhu6Lhurzhuqwk4buO4bqsTEfDmeG7muG6rMOZ4bui4buSw5rhuqxP4bq8w5rhuqzDmsOU4bqg4bqsw5nhu5zhu6Lhu5gl4bqs4bucKl3hu5Al4bqi4bqs4bujPeG7pMOZ4bua4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsVOG7nOG7nuG6rMOZ4bua4bq+XeG6rCXhu5Al4bqsTcOKTeG6rMOZ4buc4bq+4bqs4bua4buiw4rhu6ThuqDhuqxN4bucUOG6rEDhu5zhu4rDmeG6rE3hu5zhu4rDmcOB4bqs4oCc4buZ4bqsJT3DlMOZ4bqsw5nhur5d4bqg4bqs4bucxq9N4bqsJT3FqOG6rE3FqMOZ4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsJeG7nOG7ouG7kCrhuqwl4buc4busw5nhuqDhuqxU4buc4bum4bqsVOG7nOG7hMOZ4bqsw5nhu5wuw5nhu5rhuqw94buKJeG6rCXhu6DDmeG7nOG6rE3hu4bDmuG6oOG6rOG7muG7iMOZ4bqs4buaLOG7ouG6oOG6rE9ITeG6rEzhu6Lhu5gl4bqse+G6vuG7pOG6rMOZ4bua4bq+XeG6rELhuqgt4bqq4bqq4bqi4bqs4buj4buw4bui4bqsw5nhu5zDneG6rHvhur7hu6ThuqzDmeG7muG6vl3huqzhu4vhu5zhur7huqzhu5rhu6LDiuG7pOG6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqg4bqsTeG7puG6rOG7nMavTeG6rCU9xajhuqzDmuG6vMOZ4bua4bqsJUjDmeG7muG6rE3hu7DhuqzDmlYl4bqsTOG7puG6rMOa4buEw5nhu5rhuqw9KMOZ4bua4bqg4bqsTeG7puG6rMOTw5rhuqwlSMOZ4bua4bqsTeG7sOG6rHvhur7hu6LhuqxMxajhuqzhu5rhu4Dhu6ThuqzDmeG7kEDhuqLhuqzhuqfhu4pd4bqsVeG6vuG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsw5rhu6bDmeG6rCMq4bq+4bqsTTvhurzhuqzDmSbhu6Lhuqw9KMOZ4bua4bqg4bqsPeG7iiXhuqwjKiLigJ3huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqs4buj4bq/4bqsw63DjMOa4bqs4buX4bucJuG6rFXhur7huqzDmlYl4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqx7P8OZ4bua4bqsJMOMKuG6oOG6rHs/w5nhu5rhuqxb4bq84bqsTTvhurzhuqzhu5wqXeG7mMOZ4bqsw63hurzDmeG7muG6rMOi4bucw4rDmeG7nOG6oOG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsVOG7ouG7mMOZ4bqsTuG7gF3huqx74bq+4bqs4bucxq9N4bqsTcWow5nhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxU4buc4bum4bqsVOG7nOG7hMOZ4bqi4bqsw6rhu6LDiuG7pOG6rHvhu6LDlMOZ4bqsJeG7nOG7ouG7kCrhuqDhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE3hu5whTeG6rMOZ4buEw5nhu5rhuqxN4bucLuG6vOG6rE3hu6bhuqDhuqwlPS7hu7LDmeG7muG6rE3hu6bhuqzhuqrhuqxU4bucKuG6rE3hu5zhu57DmeG7nOG6rHvhur7huqxC4bqsVOG7nCrhuqxV4buO4bqsVeG6vuG6rOG7i+G6vuG6rOG6p+G6vMOZ4bua4bqse+G6vuG6rMOi4bucw4rhu6Thuqzhu5fhu6LhuqLhuqzhu6Mo4bqsVOG7nCrhuqxN4buc4buew5nhu5zhuqxP4buQw5nhuqxU4bucKuG6rFXhu47huqxNw4pN4buc4bqsw5nhu5zhurwq4bqs4bqqxJBUw5rhuqxPLuG7ssOZ4bua4bqsPSjDmeG7muG6ouG6rOG7oz3hu6TDmeG7muG6rFThu5zhu6LhuqxP4bum4bqg4bqsQOG7nDrhuqzhu5wqXcOZ4buc4bqsQOG7nOG7iMOZ4bqsVcOdw5nhuqxP4bui4bqsVeG6vsOa4bqs4buEw5nhuqxb4bq84bqg4bqsQOG7nOG7puG6rMOaSE3huqx74bui4buYTeG6rOG7nMavTeG6rE074bq84bqsTeG7pMOZ4bqsTcOK4bui4bqsTeG7nOG7pOG6rMOZ4buc4bq+4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqLhuqzhu6Phu5zhu4hd4bqs4bua4buiw4rhu6Thuqzhu6Phu4DhuqzFqeG7hMOZ4bqs4bq14buiw5TDmeG6oOG6rOG6v+G7ouG7mCrhuqwlPS7hu7bDmeG7muG6rOG7oz0u4buyw5nhu5rhuqzhu6Phur/huqzDrcOMw5rhuqzhu5fhu5wm4bqg4bqsTeG7nOG7ouG6vOG6rCThu47DgeG6rOKAnOG7meG6rHs/w5nhu5rhuqxP4buKJeG6rFThu5zhu6bhuqDhuqzDmeG7kCrhuqwl4buc4buIXeG6rE3hu7DhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqzDmVjhuqxVKU3huqDhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqzDmcOUKuG6rE3hurzhu6ThuqwlPcOKTeG7nOG6rMOZ4buc4bui4buYw5rhuqwl4buc4bug4bqse+G7ouG7mE3huqzhu5zGr03huqxNO+G6vOG6rE3Dik3huqzDk8Oa4bqsJMOV4bqsTcWow5nhuqxU4buc4bum4bqs4bucWcOZ4oCd4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buL4bua4bq+XeG6rELhuqgt4bqq4bqq4bqg4bqsw5nhu5rhur5d4bqsJT3hu6LhuqzDjMOZ4bqsJeG7nOG7iF3huqxN4buw4bqs4bua4buiw4rhu6ThuqLhuqzhu4vhu5rhur5d4bqsw5nhurxd4bqg4bqs4buc4buk4bq84bqsPSjDmeG7muG6rE3hu6bhuqwl4buc4buU4bqsT+G7guG6rE8u4bu0TeG6rCXhu5zhurxd4bqsTEfDmeG7muG6rOG7nOG7pOG6vOG6rOG7nOG7rsOZ4bua4bqg4bqs4buc4buk4bq84bqsTSZNw4DhuqzDmeG7huG7ouG6rE3hu5wq4bus4bui4bqg4bqsTcOMXeG6rMOa4bue4bq84bqsTeG7puG6rCXhu5zhu5ThuqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqsJeG7nOG6vF3huqxMR8OZ4bua4bqsTeG7nOG7ouG7kE3huqxU4buc4buEw5nhuqzhu4rDmuG6ouG6ouG6ouG6rGki4bqsIU3huqx74buS4bqsw5nhu5rhur5d4bqsQuG6qC3huqrhuqrhuqxM4bugw5nhu5zhuqxOUOG6oOG6rOG7isOa4bqsw4pA4bqsTTvhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6Lhuqwl4buc4buIXeG6rHs/w5nhu5rhuqxN4bq84buk4bqg4bqse8Od4bui4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxP4bui4buSKuG6rCXhu5zEqCXhuqxPSE3huqxM4bui4buYJeG6oOG6rHvEqCXhuqxN4buc4buKJeG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsJeG7oMOZ4buc4bqsTeG7hsOa4bqsVcOdw5nhuqDhuqxP4buKXeG6rFXhur7huqwl4buKw5rhuqxVxajDmeG7muG6rOG7nMavTeG6rCU9xajhuqwlPcOUw5nhuqx7P8OZ4bua4bqsT+G7iiXhuqxU4buc4bum4bqi4bqi4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bqsJCVdVcOTw73huqYlw5NbJS3hurxV4bui4buaw5nDgeG6rD3hu6Lhu5rhu5wlw4DhuqbhurbhurAkJT3hu6TDmeG7muG6tjPDmeG7nOG6rOG6v+G7pOG6vsOZ4bua4bqwLyQlPeG7pMOZ4bua4bq24bqwL0DhurY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]