(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần 6 giờ chiều mùa đông, cả bản đã chìm vào bóng tối, chỉ le lói vài ánh đèn dầu yếu ớt lọt qua khung cửa sổ trên những ngôi nhà sàn co ro bên bờ suối. Bao đời nay người dân bản Xa Mang cháy bỏng một ước mơ đến ngày được xem ti vi, được ngồi trước cây quạt điện, con trẻ học bài không phải cắm cúi trong ánh đèn dầu tù mù…
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo1Phu63hu5fhurVxw7pz4buZ4bq1PGXhurVSZXPhu5nhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buV4bqlw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7lGxlauG6s8Oj4buYaXPhurVi4bq14buZ4buXd+G6tcSp4buV4buX4buPw4HhurVy4bqgZeG6tWvFqXPhu5k54bq1xKnhur3hurXhu4nhur1z4bq1a8Oq4bq1xKnhu5Xhu5ty4bq14bqk4bq5dOG6teG7iXVz4buZ4bq1Qcaw4buXOeG6tcSp4buV4buj4bq1cWzhurVxdeG7l+G6teG6pOG6ueG7l+G6tcOpc+G7leG6tWvDqHPhurVqacOB4bq14bqo4buNw4HhurV2QeG6tXHDuUHhurXhu7XDgWXhurVw4buVw4Fz4buZ4bq1xKnhurRl4bq14bu54bux4bq1QeG7t8Oyc+G6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buZxanhu5fhurVz4buV4bq54bq14bu54bq5c+G6tcSpdOG6teG7t3ThurXhu4nDsnPhurXhu4l34bq14bu5w4HGsOG7l2HhurXhu4hldOG6tWt34buX4bq1c2XhuqjhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tWpnc+G6teG7ieG6vXPhurU8ZeG6tVJlc+G7meG6tcSp4buVw6nhuqjhurXhu4nhu6Vz4buZ4bq1cuG7q0HhurXhuq52xKnhurVy4buv4bq1a+G7jXPhurVz4buZ4bq54bqo4bq1a+G6rnjEqeG6teG6rGxy4bq1QeG7l+G6teG6pOG7lznhurVr4bqueMSp4bq1c+G7meG7qeG7l+G6tUHhu7fhuq52xKnhurXEqWfhuqjhurXhu7XDgeG6u0HhurVr4buXw7VzOeG6tcSpdHPhurVB4bu3b+G6teG7lcO5xKnhurXhu4nhurnhu5fhurVw4buVxalz4buZ4bq14buz4buV4bq94buX4bq1xKnhu4Fy4bq1xKnDgOG7l+G6tUHhu7d0c+G7meG6tcOpc+G7leG6tWvDqHPhurVqacOB4bq1QeG6oOG6tXLhuqDigKbhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo0vhu5fDtXPhurXEqeG7leG6rmXhurXhuqThu4/hurVzw7Jz4bq1c+G7meG7lcOodOG6tcSp4buV4bquZeG6tWvhu5fhuqMv4bu5QeG7t3Rz4buZw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4bq24bq1cuG7q0HhurVxd+G7l+G6teG7t8OD4bq1xKnDg2XhurXhu4nhurtz4bq1a+G7qXPhu5nhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7PhurVy4bq54bq1QcWp4buX4bq14buVw6l04bq14buV4bqwxKnhurXEqeG7lXThurXEqeG7lcOB4bqo4buNc+G6tUHhu7d54bq1ceG6u+G7l+G6teG7ieG6vXPhurU8ZeG6tVJlc+G7mTnhurXhuqzDquG6teG7uOG7r3PhurVL4buXw7Vz4bq1w6Dhu7TDgWVz4bq14bu44buvc+G6oeG6tWvhu41z4bq1xKnhur3hurVBw4Fpc+G6tUHhu7d34buX4bq14bqkduG7l+G6tXPhu5XDgnPhu5nhurVy4bqud3Phu5nhurVB4bqueHPhu5k54bq14buVdGVz4bq14buV4buj4bq14buZ4buD4buz4bq1ceG6u+G7l+G6tcSp4bq9c+G7leG6tcSpxII54bq1c+G7meG6rnfhu5fhurXhuqzhuq5lYeG6teG7lOG7r3PhurXhuqXDouG6tXPhur9y4bq1QeG7t+G6rnbEqTnhurVBxanhu5fhurVzxrDhu5fhurVB4buXLcWp4bq14bqk4bq5dOG6tcawc+G7meG6tUHhu5XFqXPhu5nhurXhu5Xhu6/hu5fhurXhuqxs4bq1csOp4bqoOeG6teG7icOB4burxKnhurXhuqThu4FB4bq14bqk4buP4bq14buz4buVxqFl4bq14bu5ZcOB4bq1cWlz4bq1a+G6rndz4buZ4bq14bqk4bqueEHhurXhu7nDgcaw4buX4bq1xKnhuqBz4buZ4bq1S+G7q+G7l+G6tcSo4buV4buX4buNw4HhurXhu4l1c+G7meG6teG7ucaw4bq1YjnhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq1QWdy4bq14buy4buVw6lB4bq14buV4bq5c+G7leG6teG7s+G7leG7l3LhurXhuqThurnhurXEqOG7leG7l+G7jcOB4bq14buJdXPhu5nhurVA4buVZXPhu5XhurXhu5R1ZeG6tXJlc+G7meG6teKAnMOpc+G7leG6teG7ucOpc+G7meG6teG6pOG6v3PhurXhu5V1ZeKAneG6teG6pOG6uXThurXhu4nhur1zYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Phu5nhurnhuqjhurVo4bqoOeG6tcSpdHPhurVr4bqud3Phu5nhurVraEHhurVq4buLc+G6tUHhurbhurXhu7TDgcawxKnhurVx4bur4bq14bqn4bqlY+G6teG6pOG6uXThurU8ZeG6tVJlc+G7meG6tXPhu5Xhu6XhurXhu5Vu4buzOeG6tXHDgMSp4bq14bqk4buBQeG6teG6pG904bq1QeG7t8Oyc+G6tXHhuq5z4buZ4bq1a+G7qeG7lznhurVw4buV4buX4bq1QeG6okHhurXhuqzDgcawc+G7meG6teG6pOG6ssSp4bq14bu5Z8OB4bq14buVw4Fz4bq14buVw4BBOeG6teG7t+G7qeG7l+G6teG7ieG6v3Phu5nhurXhu7XDgWXhurVB4bu34bq5c+G6teG7tcOBZeG6teG7ucOBxrDhu5dh4bq1KOG7pXPhurXhuqRuc+G6tWLhurXEqWfhuqjhurXhu7nGsDnhurVz4buV4bquc+G7meG6tcSpdHPhurVr4bqud3Phu5nhurXEqXXhurVBduG7l+G6teG6pWThurVrdOG6u3PhurXhu4nhu53hurXhu7nDgcaw4buX4bq1xKnhu4FB4bq1c+G7mWVz4buZOeG6teG6pOG6uXThurVy4bqgZeG6tXLhuq5l4bq1xKl14bq14buVxaly4bq1c+G6rnbEqeG6tWrDgjnhurVz4buZ4bqud+G7l+G6teG6rGzhurVw4buVxalz4buZ4bq1QeG6ueG7l+G6tXPhurl04bq14bu1w4Fl4bq1c+G7seG7l2HhurVLw7Jy4bq1aOG6qDnhurU8ZeG6tVJlc+G7meG6teG6pMOB4buX4bq1c+G7leG6ruG6tXJ54bq14buV4bur4buXOeG6teG7meG7l+G6ueG6tUHhu7dvOeG6teG7mcOp4buX4bq1QeG7t2Xhu5fhurVxxILhurVx4bqueEE54bq14buJ4bupc+G7meG6teG7ieG7jeG6tXPhu5Vlw4HhurVr4buNc+G6teG7uWdz4bq14bu34burc+G7meG6teG7mWlz4bq1c+G7leG6ueG6tUHhu7fhuq55c+G7meG6teG7ieG6vXPhurXhuqxscuG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVB4buV4bqudsSp4bq14buz4buV4buXcuG6tUHhu7fDsnPhurVy4bq5c+G6teG6vXPhu5XhurXhu7fhu6tz4buZYeG6tSh24buX4bq14buVw7k54bq1a3XhurVx4bq54bq1xKnhur3hurVy4burQeG6teG6rnbEqeG6tXLhu6/hurXhuqxl4bq14bqs4bujYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0DFqeG7l+G6tUHhu7d54bq1ceG6u+G7l+G6tTxl4bq1UmVz4buZ4bq1cuG7q0HhurVz4buZ4bq54bqo4bq1xKnDgcaw4buX4bq1c+G6v3LhurVB4bu3dHPhu5nhurXEqcOp4buX4bq14buVZXPhu5XhurXhu5VldOG6teG7s+G7lcOD4bq1cOG7leG7geG7s+G6tWvhurvhu5fhurVz4buZ4bq5c+G6teG7tMOBZXPhurXhu7jhu69z4bq14buV4bqgc+G7meG6teG6pOG7n2HhurXEqHRz4bq1a+G6rndz4buZ4bq14bqk4bq5dOG6teG7ieG6vXPhurVrw6rhurVB4buVw7Jz4buV4bq1QeG7lWVz4buZOeG6teG6pHbhu5fhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1cOG7lcaw4buX4bq14buJw7LhurVBxalz4buZ4bq1cOG7l8Oyc+G6tcSpxrDhurXhuqThuq54QeG6teG7tcOBZeG6tWrDunPhu5nhurXhu7nDgcaw4buX4bq14bu5Z8OBYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqvhuqnEkeG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p8Oi4bqtL+G6pcSRY2rhuqnhuqXDouG6qcSR4bqn4bqtQWPEkeG6qcSR4bqlccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bqlZOG6reG6s+G6tWVxQTHhurNT4but4buX4bq1ccO6c+G7meG6tTxl4bq1UmVz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqvhuqnEkeG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buzxKhl4buzQeG7l3Rz4bqzw6Phu4jGoeG6tUHhu5Xhuq7hurXEqOG7leG7l+G6teG7ieG7qznhurVA4bu34bqueXPhu5nhurXhu4nhur1z4bq1PGXhurVSZXPhu5nhurXhu7Lhu5Xhurty4bq14buIw6nhurVA4buXw7Xhu7PhurVw4buVdGzhurXEqeG7leG7l+G7jcSp4bq1QeG7l+G6teG6pOG7l+G6tWvhuq54xKnhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tUHhurbhurVB4buV4buXw7Vz4bq1QeG7g3Phu5nhurVz4buV4bquc+G7meG6tXDhu5XFqXPhu5nhurVB4buVw7ThurXhu7nhurThurVq4bqic+G7meG6tWp04bq1cOG7lcWpc+G7meG6tcSpdeG6tWvhu5fDtXPhurVx4bquduG7l2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NT4buV4bq54bq14buIxqHhurVB4buV4bqu4bq1xKjhu5Xhu5fhurXhu4nhu6s54bq1QOG7t+G6rnlz4buZ4bq14buJ4bq9c+G6tTxl4bq1UmVz4buZ4bq14buy4buV4bq7cuG6teG7iMOp4bq1QOG7l8O14buz4bq1eeG6tXHhuq5z4buZ4bq1xKnhu5XhurZz4buZ4bq1xKl0c+G6tWrGsMSpOeG6tcSpw7pz4bq1QeG7leG7r3LhurVy4bqg4buX4bq14buZ4but4bq1cnbhu5dh4bq1QOG7t3Rz4buZ4bq1xKnhur9z4bq1c+G7leG6ueG6tWjhuqjhurVrw6rhurXEqXXhurVy4burQeG6tcSp4buV4buX4buNxKnhurVB4buX4bq14bqk4buX4bq1a2xz4bq1QeG7t+G7gXPhu5nhurVr4bqueMSp4bq14buz4buVw4PhurVy4burQeG6tUFocuG6teG6pOG6veG7l+G6teG6pHRz4bq1cuG7pXPhu5k54bq1a+G7g0HhurV54bq14bqk4bud4bq1QeG7t8ah4bq1QeG7t2Vz4buZ4bq1QeG7t8O5c+G7mWHhurVAxanhu5fhurXEqeG7leG6rmXhurVw4bud4buz4bq14bqkw4Hhu5fhurVw4buV4buX4bq1c+G7meG7leG7n+G6teG7ieG6ueG6tcSpdHPhurXEqeG7leG7gcSp4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tcSpw7pz4bq1QeG7lcOocuG6tXDhu5XDqUHhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1QeG7leG6rnbEqeG6teG7s+G7leG7l3LhurVy4bq5c+G6teG6vXPhu5XhurXhu7fhu6tz4buZ4bq1c8OCZTnhurVB4buV4bub4bq14buy4buV4bq7cuG6tSjhur9z4bq1QOG7l8O14buz4bq1a8Oq4bq14bqk4but4bq14buJ4bupcuG6teG7ieG7q+G7s+G6teG6pOG6uXThurXEqcOp4buX4bq1QeG7l+G6teG6pOG7l+G6tWjhuqg34bq14oCcQOG7l+G6teG6pOG7l+G6tcSp4bq9c+G7leG6tWjhuqjhurVB4buVxanhu5c54bq1xKnhu5XhurDhurVyaOG6qOG6tXDhu5Xhu5fhurVr4bqueMSp4bq14bqsbHJh4bq1UOG7leG7l+G6tcSpdeG6tWvhu5fDtXPhurVBw4Fl4bq14buJ4buXc+G6teG7lXThu4PEqeG6teG7ieG7m3Phu5XhurXhu4HEqeG6teG7tcOB4bqo4bq1QeG7leG7m+G6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqXXhurXhu7l1c+G7mTnhurVw4buV4buX4bq14buJ4buBQeG6tWvhuq54xKnhurXhu7l1c+G7meG6tUHhu5Xhu5vhurXhu5Xhu41B4bq1a+G7l8O1c+KAnWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NTdeG7l+G6teG7t+G7qeG7lznhurXhu4jGoeG6tUHhu5Xhuq7hurVA4buXw7Xhu7PhurVr4buX4bq14bqk4buP4bq14buz4buVxqFl4bq14buJw4Hhu6lz4buZ4bq1Qcaw4buX4bq1ccWp4buX4bq14bu3ZeG6tXLhu6tB4bq1xKnDqeG7l+G6tUHhu5fhurXhuqThu5fhurVy4bq5c+G6teG7leG7m3Phu5XhurXhu7Phu5Xhu4Vz4buZ4bq1xKnDveG6tXF2c+G6tcSpw7pz4bq1c+G7mcOB4bqow7Jz4bq14buV4bur4buz4bq1c+G7leG6rnPhu5nhurVrw6rhurXhu4nhu53hurVy4bq7c+G7meG6tXPhu5XDtXPhurXhu7XDgWhz4bq14bu1w4Flc+G7lTnhurVzdeG7lzfhurXigJxA4buX4bq14bqk4buX4bq1anThurVy4burQeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1QeG6tuG6tUHhu5Xhu5fDtXPhurVB4buDc+G7meG6tcSp4buVdOG6teG7ieG6ueG6tcSpdHPhurXhuqxscuG6tcSp4buVw4Fz4buZ4bq1QeG6tuG6teG6p+G6tXPhur9y4bq1QeG7t+G6rnbEqWHhurVQ4buVxalz4buZ4bq1xKl14bq1a+G7l8O1c+G6tXHhuq524buX4bq1c8Oyc+G6teG6pOG7i3PhurXEqeG6sOG6teG6rOG7jeG7s+G6teG6rHXhurXhuqTDreG6qOG6tUHhu5XFqeG7l2HhurVA4buX4buNxKnhurVx4buBcuG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tXHhurly4bq14buZ4bub4bq1a+G6rnjEqeKAnWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buVbHThurXhu4jGoeG6tUHhu5Xhuq7hurVA4buXw7Xhu7M54bq1QeG7t+G6rnbEqeG6tWtn4bqo4bq14buJ4bq54bq1xKl0c+G6tWrhuqBz4buZ4bq1amnDgeG6tUHhu5Xhu4Hhu7PhurXhu7nDqXPhu5k54bq14bu5ZcOB4bq1xKnhu5XDgeG6qMO0c+G6teG7uWVz4buZ4bq14buJ4bubc+G7leG6teG7gcSp4bq14bu1w4Hhuqg54bq14buZaXPhurVrZ+G6qOG6tXLhu6tB4bq14bu5xrDhurXhu5Xhu6vhurXEqXXhurVr4buX4buPw4HhurVw4buXw7Vz4bq1a8Oq4bq1ceG7geG7s+G6tUHDgWXhurXhu7Phu5dz4bq1a+G7l8O1c+G6tXPhuq52xKk54bq1c+G7leG6rnPhu5nhurXhu7fhu6nhu5fhurXEqcSCc+G7meG6teG7s+G7leG6veG7l+G6tWrhuqBz4buZ4bq1a8Ooc+G6tWppw4Fh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4oCcSuG6oHPhu5nhurVr4buXw7Vz4bq1QcOBZeG6teG7s+G7l3PhurVy4bqgZeG6tXDhu5XFqeG6tUHhu5Xhu5vhurXEqcOp4buX4bq14buJdXPhu5nhurVr4buXw7Vz4bq1ccOt4buz4bq1ccO6bOG6tWvDg+G6tUHhu5V34buX4bq14buZ4buXZXPhurXEqeG7lXThurXhur9z4bq14buJw4Jl4bq1xKnhu69yOeG6tWrhur9y4bq14buJw4Jl4bq1c+G6tGXhurVB4buVw6lz4buZ4bq1QeG7leG7m+G6tcSp4buVw6nhuqjhurXhu4l1c+G7mWHhurVS4bqgZeG6tXLhuq5lOeG6teG7ucOBxrDhu5fhurVz4buV4buX4buPw4HhurVz4bqudsSpOeG6tUHDgWXhurXhu7Phu5dz4bq14bu1w4Fl4bqo4bq1cuG6u3Phu5U54bq1xKnDqeG7l+G6teG7tcOB4bq7QeG6tWvhu5fDtXPhurXEqeG7leG6u+G6qOG6tWvhuq54xKnhurXhu7nGsOG6tUHhu5Vo4buz4bq1c+G7lWhBYeG6tVPhu5Xhu5fhu4/DgeG6teG7lcWpcuG6tXPhuq52xKnhurXEqeG7leG6veG6qOG6teG6rOG7l+G7jUE54bq1a+G6uXPhurXFqXPhu5nhurVB4bu3dHPhu5nhurXhu4nhur1z4bq1ceG6u+G7l+G6teG7s+G7leG6veG7l+G6teG7t2XhurVr4buB4buz4bq1ceG6u+G7l+G6teG7iXfhurVq4buLc+G6tXPhuq52xKnhurXhuqThurl04bq1QcOBZeG6teG7ieG7l3Nh4bq1xKh14bq14buVxaly4bq14buJ4bub4bq14buJ4buncuG6tcSp4bq94bq1a8OycuG6tXnhurVz4buZdOG6ueG7l+G6teG7ucOBxrDhu5fhurXhuqThu5vhurVr4buXw7Vz4bq14bu5w6lz4buZ4oCdOeG6teG7iMah4bq1QeG7leG6ruG6tUDhu5fDteG7s+G6tUHhu5V54bq1auG6ueG7lznhurVzdeG7l2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NQ4buVxalz4buZ4bq1xKl14bq1a+G7l8O1c+G6tXHhuq524buXOeG6tWt34buX4bq14bu5xrBz4buZ4bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEHhurXEqcODZeG6tXPhu5nhuq534buX4bq1amdz4bq14buJ4bq9c+G6tTxl4bq1UmVz4buZ4bq1xKnEgnPhu5nhurXhu5nhu4Phu7PhurVz4buV4buX4buPw4HhurVw4buVdeG6tXDhu5Xhur9zYeG6tUVz4buV4bq1KOG7l+G6tSjhur9z4bq1UcOB4bqo4buNcznhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tWpnc+G6tUHhu7d0c+G7meG6teG7ieG6vXM54bq1xKnhu5V04bq14buJ4buX4buNQTfhurXigJxL4buXw7Vz4bq1xKnhu5Xhuq5l4bq14bqk4buP4bq1c8Oyc+G6tXPhu5nhu5XDqHThurXEqeG7leG6rmXhurVr4buXYeG6tcSoxIJz4buZ4bq1ceG6uXLhurXEqWfhuqjhurVz4bqwZTnhurXEqWfhuqjhurXhuqRpw4E54bq1c+G7leG6rnPhu5nhurVz4buV4bq54bq1xKl14bq1xKnhuq5l4bq1a+G7l8O1c+G6tXLhu63hu5fhurVz4buZ4bq54bqo4bq1a+G6rnjEqeG6teG6q8Oiw6LhurVr4buNc+G6tWLDosOi4bq1c+G7meG7leG7m3PhurVr4bupc+G7mTnhurXEqcO6c+G6tWpnc+G6teG7ieG6vXPhurXEqeG6rmXhurVBZeG6qOG6tcSp4buV4buj4bq1a+G6rnjEqeG6teG6p8Oiw6LhurVr4buNc+G6teG6rcOiw6LhurVz4buZ4buV4bubc+G6tWvhu6lz4buZ4oCdYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7l8SobHNBbOG7t+G6s+G6teG7uUHhuqhxbDHhurPhuqbhu5dqQeG7lTfhurVkw6LDouG7s+G6rDjhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTfhurXhuqvhuqnhuqnhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfDouG6rS/huqXEkWNq4bqp4bqlw6LhuqnEkeG6reG6pUHhuqfEkcSRw6JkccOiYeG7oeG7s+G7mTbhu7cx4bqlw6LhuqfhurPhurVlcUEx4bqzU+G7reG7l+G6tXHDunPhu5nhurU8ZeG6tVJlc+G7meG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s2TDosOi4bqz4bq14buVbOG7l+G7meG7lUEx4bqz4bqr4bqp4bqp4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo0Dhu7dv4bq1bHLhurV54bq14buJ4bq9c+G6tTxl4bq1UmVz4buZ4bq14buz4buV4bq94buX4bq14buVw7nEqeG6tUHDreG7s+G6tUHhu7d0c+G7meG6tWvhu5fhu4/DgeG6tXDhu5fDtXPhurVB4buV4buX4buNw4HhurXDqXPhu5XhurXhu7nDqXPhu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjWeG6teG7ieG6vXPhurU8ZeG6tVJlc+G7meG6tcSpdeG6teG6reG6teG7leG7q+G6teG7icOpc+G6teG7leG6uXPhu5nhurVB4bq74buz4bq14buVdWVh4bq1U+G7mXThurnhu5fhurVx4bqu4buvc+G7meG6tUHhu5XhurLEqTnhurVB4buV4bqyxKnhurXhu7Phu5XDrHLhurVB4buV4bub4bq14bqs4bq/c+G7mTnhurVqacOB4bq1ceG6ueG6tXLhu4NB4bq14buV4bq5c+G7meG6tWvhuq54xKnhurXhu4nhurnhurXEqXRz4bq1QeG7l8Oyw4HhurVB4buV4bqi4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1c+G7lWhBYeG6tTzhur9z4buZ4bq1a8O04bq1xKnhu5XhurvhuqjhurXhuqxs4bq1csOp4bqoOeG6tWppw4HhurVrw7ThurVB4buV4buB4buz4bq1a8OocznhurXEqeG7leG6u+G6qOG6tXLDqeG6qOG6teG6rMOpQeG6teG7meG6u3Q54bq1csOp4bqo4bq1c+G7meG7leG7l+G7j3PhurXhu4nhu6tB4bq1xKnhu5V04bq14buZ4buXZeG6teG7ucOAxKk54bq14buZ4buXZeG6tcSpaXLigKbhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NAxanhu5fhurVr4buNc+G6tUHhu5Xhur9y4bq1a+G7l8O0cuG6tXFv4bq1QOG7t+G6rndz4buZ4bq1Umly4bq1c3Rz4bq14bu44buvc+G6tUvhu5fDtXPhurXhuqXhurVxw4DEqeG6teG7mWlz4bq14bqt4bq14buZ4buXd+G6tcSp4buV4buX4buPw4HhurVz4buV4bquc+G7meG6teG7icOyc+G6tUHhu7d0c+G7meG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7lcO5xKnhurVrw6rhurVBxrDhu5fhurXhu7lpcmHhurVL4buXw7Ry4bq1QeG7t+G6rndz4buZ4bq14buZ4bupcuG6teG6p+G6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7lcO5xKnhurVr4bqueMSp4bq1xKnhu5Xhu5dl4bq1xKnhu5V04bq14bqt4bq1c+G7lXVy4bq1cXbhu7PhurVB4buVbHThurVr4bur4bq1QcOB4bux4buXOeG6teG6pHbhu5fhurVraeG6qOG6tWvDg+G6tcSpxalz4buZ4bq1c+G6v3Phu5k54bq1QeG7l8O1c+G6tcahxKnhu5XhurVrw7ThurVq4bq74bqo4bq14buVw7nEqeG6tXJpcuG6tXN0cznhurVz4buV4bqu4bq1a+G7l8O1c+G6teG7ucOpc+G7mTnhurXhu7XDgeG6u0HhurVyw6lB4oCm4bq1c+G7leG6rnPhu5nhurVw4buVxalz4buZ4bq14buz4buVw6lB4bq14buVw4HhuqjhurVr4bqueMSp4bq14buV4buNQTnhurXhu4l54buX4bq1ceG6quG6tWp04bq1a+G7r3PhurXhu5nhu5fhur1z4bq1ceG6ueG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqXXhurVr4buXw7Vz4bq1ceG6rnbhu5dh4bq14buy4buVxqFl4bq14buJw7Jz4bq1cOG7l2XhurVr4bqud3Phu5nhurVx4bq54bq1a+G7l8O0cuG6tXFv4bq1QOG7t+G6rndz4buZ4bq1QOG7l8O0w4HhurXhu5XDucSp4bq14bu44buvc+G6tUvhu5fDtXPhurXhuqU54bq14buJ4bqwxKnhurVB4bqud3Phu5nhurVrw6rhurXEqcSCOeG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7lcO5xKnhurVBxrDhu5fhurVrbHNh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjxKjFqeG6teG7meG7l8OpdOG6tXJpcuG6tXN0c+G6tUDhu7fhuq7hu69z4buZ4bq14buU4bupc+G7meG6teG7tMOBZXM54bq1xKnhu5Xhu5dl4bq14bu5bzfhurXigJxT4buVw4Jz4buZ4bq14buVxaly4bq1QeG7t3fhu5fhurVB4buV4buX4buNw4HhurXDqXPhu5XhurXhu7nDqXPhu5nhurXhu5Vl4bqo4bq1QeG7lXfhu5fhurVB4buX4buNQeG6tXN1c+G7meG6teG7ieG6sMSpOeG6teG7lcO5xKnhurXhu7nhu5dz4buV4bq1xKnDg2XhurXEqeG6veG6teG7lWXhu5fhurVr4buXw7Ry4bq1QeG7t+G6rndz4buZ4bq1a+G7j8OB4bq14buz4buV4bq94buX4bq14bu3ZeG6teG7uWdz4bq14buVw7nEqeG6teG7ieG6ueG7l2HhurVA4buV4bqu4buvc+G7meG6tcSpw6nEqeG6tcSp4buVw6nDgTnhurVz4buV4bquc+G7meG6tcSp4buVw4Bz4buZ4bq1QcWp4buX4bq1xKnEgnPhu5nhurXEqeG7leG7hXPhu5nhurVx4bq5cuG6tWvhuq54xKnhurXhu5nhu5vhurXhu5Xhu69z4oCdYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8OJc+G7leG6teG7ucOpc+G7meG6tUHhurbhurVr4buXw7Vz4bq1ceG6rnbhu5fhurVx4bq54bq1c+G7reG7l+G6tXHDunPhu5k54bq1cOG7lcOpQeG6tXJ0c+G7meG6tcSpw4Nl4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurU8ZeG6tVJlc+G7mTnhurVrw6rhurVr4bqueMSp4bq14buVw7nhurVz4buV4buX4buPw4HhurVxaXPhurXhu5nhurThu5fhurVr4buNc+G6tcSpw6nEqeG6tcSpaOG7s+G6tcSp4buVxqFz4buV4bq14bu1w4Hhuqjhu49zOeG6tXPhu5nhurlz4buV4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tXPhur9z4buZOeG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq1xKnhu5Xhuq5l4bq14buJZXThurXhu5nhu5d34bq14bu5w6lz4buZYeG6tUDhu5Xhurlz4buV4bq14bu3ZeG6tUHhurbhurXhu4lldOG6tWt34buX4bq1c2Xhuqg54bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurVz4buv4buX4bq1a2fhuqjhurXEqcSCc+G7meG6tcSp4buV4buj4bq14bqudsSp4bq1cuG7r+G6tWvhu41z4bq1cuG7q0HhurVz4buZ4bq54bqo4bq1a+G6rnjEqeG6teG6rGxy4bq1QeG7l+G6teG6pOG7l+G6tWvDtOG6teG7ieG7l+G7jUHhurXhuqThu4/hurVB4buV4buN4bq14buZ4buXduG7l+G6teG7icOyc+G6tXPhu5l04bq54buXOeG6tWvhuq54xKnhurVz4buZ4bup4buX4bq1a3Vz4bq14buZ4buXdeG6tUHhu7fhuq52xKnhurXEqWfhuqjhurXhu7XDgeG6u0HhurVr4buXw7VzOeG6tUHhu7dv4bq1xKl0c+G6teG7lcO5xKnhurXhu4nhurnhu5fhurVw4buVxalz4buZ4bq14buz4buV4bq94buX4bq1xKnhu5XDgOG7l+G6tWtpw4HhurVB4bu3dHPhu5nhurXDqXPhu5XhurVrw6hz4bq1amnDgWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq1YmPEkeG7s+G6rDjhurPhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpanNh4buJZXRB4buVZXPhu5Xhu5V0ZWHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p8Oi4bqtL+G6pcSRY2rhuqnhuqXDouG6qcSR4bqtY0HhuqVj4bqn4bqpxJFxw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzFkZOG6s+G6tWVxQTHhurNT4but4buX4bq1ccO6c+G7meG6tTxl4bq1UmVz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurNiY8SR4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDo+G6reG6tWvhu5fDtHLhurXEqXXhurXhu7l1c+G7meG6tWvhu5fDtXPhurVB4buVdOG6u+G7l+G6tXHhurnhurVz4buv4buX4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurXhu4nhur1z4bq1PGXhurVSZXPhu5nhurVx4buXw7Jz4bq1ceG6u8Sp4bq14bqkduG7l+G6teG7icOyc+G6tXPhu5l04bq54buXYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Lhu6tB4bq14buV4bubc+G7leG6teG6vXPhu5XhurVw4buVw6nEqeG6tXDhu5Xhu5fhu41z4bq1QcWp4buX4bq1c+G7lXbhurVyw6rhu5c54bq1a3XhurVx4bq54bq1ccOAxKnhurV54bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1c+G7leG6ueG6teG7iMah4bq1QeG7leG6ruG6tUDhu5fDteG7sznhurVz4buZ4buVbOG6tUHhu5fhu41z4buZ4bq1xKnhu5XDgcWpc+G7mTnhurVq4bqg4bq1a2Vz4buZ4bq1w4HGsHPhu5nhurVqeeG6tcSp4buVbXPhurVz4bqudsSp4bq1c+G7leG6rnPhu5nhurXhu7Lhu5V14bq14buJ4bq9c+G6teG7lOG6ueG6tSjhur9z4bq1PMOBaEHhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurXEqeG7leG6u+G6qOG6tXPhu5Vlc+G7leG6tXPhu5Xhuq7hurVBw7Jz4bq14buJ4buBc+G6teG7uWVz4buZ4bq14buJw7Jz4bq1cOG7l2XhurVr4bqud3Phu5nhurXhu7fhu6nhu5fhurXEqWly4bq1xKnhu5Xhu5fhu43EqeG6teKAnMSp4bqixKnhurXhu5nhurvEqeG7leKAneG6tWXhurVxxalh4bq1QOG7t3nhurXhuqThurl04bq1c+G7leG6uTnhurVlc+G7leG6tXPhu5V34bq1c+G7meG6rnfhu5fhurXhu5nDueG7l+G6tcSp4buV4bud4bq1UcOB4bqo4buNc+G6teG6p8Oi4bq14buz4buVw4BB4bq14bu5ZcOB4bq1a+G7jXPhurVz4buZ4buVbOG6tWvhu5fDtXPhurVB4buVdOG6u+G7l+G6tcSpw4Nl4bq1xKl0c+G6tUHhu7dl4buX4bq14buZw7nhu5fhurXhuqThu49h4bq1RXPhu5XhurVzdeG7l+G6teG6pHbhu5fhurVBxanhu5c34bq14oCc4bu4dXPhu5nhurVr4buXw7Vz4bq1QeG7lXThurvhu5fhurXEqeG7lcOt4buz4bq1xKnhu5V3c+G6tXHhu4FyYeG6tcSo4bq94bq14buJ4bq9c+G6tUHhu5ty4bq1QeG7t3Zz4bq1cuG7gUHhurVyduG7l+G6teG7s+G7lcOpQeG6teG7leG7l8O1c+G6tWvhuq54xKnhurXhuq3hurVr4buXw7Ry4bq1xKl14bq14bu5dXPhu5lh4bq1S+G7jXPhurVrw4Bz4buZ4bq1a+G7l8O0cjnhurVz4buV4bquc+G7meG6tWvhuq5l4bq1a+G7l8O1c+G6tUHhu5V04bq74buX4bq14bqsw4HGsHPhu5nhurVz4buZZXPhu5nhurVy4buXw7Vz4buZ4bq1a8O04bq1c3Xhu5fhurXEqeG7lcOB4bqow7Vz4bq14buJ4buHc+G7meG6tXF0ZeG6tXPhu5l04bq54buX4bq1xKnEgnPhu5nhurVyaEHhurXhu7l1c+G7mWHhurXhu7Lhu5Xhur3hu5fhurVr4buDQeG6tWvDgHPhu5nhurVz4buZZXPhu5nhurVBaXLhurVBZeG7l+KAnWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu7lB4bu3dHPhu5nDo1Phu63hu5fhurVxw7pz4buZ4bq14buz4buVw7pz4buZ4bq14buV4bur4bqjL+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7lWx04bq1S+G7nWXhurXEqeG7lcah4bq14buVw4HhuqjDtXPhurXhu7TDgWVz4bq14bu44buvcznhurXhu4nhur1z4bq1PGXhurVSZXPhu5nhurXhu5Xhu5tz4buV4bq1QeG7leG6uXPhu5XhurVB4bq24bq1cWfDgeG6tWt34buXOeG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq14buVeOG7s+G6teG7t+G7qeG7l+G6tXHhurvhu5fhurVBw6nEqeG7lWHhurVA4bq24bq1c+G6v3LhurXhuqXEkcSR4bqp4bq14buJ4bq9c+G6teG7ieG7gUHhurVracOB4bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6teG7sXPhurVr4budc+G7leG6teG6pHbhu5fhurXhuqVk4bq14buV4bur4bq1amdz4bq1xKnDg2XhurVRZ3LhurVB4bu34bqud3Phu5nhurVTZeG6tVLDqHThurXDoHNl4bqo4bq1ceG6ueG6teG7iGVz4bq14bu0w4Hhur1z4bq1ceG6quG6teG7t+G6tnPhu5nhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurXhu5Xhu6vhurXhu7TDgWVz4bq14bu44buvc+G6oeG6tWvhuq54xKnhurXhu5nhu5dldOG6tWtoQeG6teG7ueG6vXPhurXhuqzDgWhB4bq1QeG7lWx04bq1QeG7l3Phu5XhurVB4buVaXPhurXhu7TDgeG6qOG7jUHhurVr4budc+G7leG6teG6reG6p2MtxKhA4bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6peG6qy3EkS3huqXEkcSR4bqn4bq1xKnDg2XhurXEqOG7lcOD4bq1QeG7ncSp4buV4bq14buU4bur4buX4bq1a+G7qXPhu5nhurXhu4jhu6vhurVB4bu34bqueXPhu5nhurXDoHNl4bqo4bq1ceG6ueG6tUDhu5XDg+G6tUHhuq52c+G7meG6tcSo4buVxqFz4buV4bq14buz4buVw4PhuqHhurXhuqThu4/hurVrZ+G6qOG6teG7ueG7l3Phu5XhurXhu7nGsHPhu5nhurVB4bu3w7Jz4bq1c+G7lcOCc+G7meG6tWrhur3hu5fhurVraEHhurVqw7nEqeG6tUHhu5VsdOG6tcSpdHPhurXhu7nDgcaw4buX4bq1PGXhurVSZXPhu5lh4bq1S+G7jXPhurVzZeG6qOG6teG7ieG6vXPhurVrw6rhurXEqXXhurXhuq3huq3hurXhu5Xhu6vhurXhuqR24buX4bq14bqlYuG6q+G6tXPhu5Vnc+G6tXDhu5XDrMOBOeG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq1QWhB4bq1xKnhur3hurVr4buPw4HhurVx4bq54bq14buV4bur4bq1c+G7meG7lcOodGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu5fEqGxzQWzhu7fhurPhurXhu7lB4bqocWwx4bqz4bqm4buXakHhu5U34bq1ZMOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq1YsOiw6Lhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfDouG6rS/huqXEkWNq4bqp4bqlw6LhuqnEkeG6qeG6qUFi4bql4bqr4bqtYnHDomHhu6Hhu7Phu5k24bu3MWJk4bqr4bqz4bq1ZXFBMeG6s1Phu63hu5fhurVxw7pz4buZ4bq1PGXhurVSZXPhu5nhurPhurXhuqbhu5dqQeG7lTHhurNkw6LDouG6s+G6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBMeG6s2LDosOi4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4buy4buVZ3PhurVBxqHEqeG7leG6teG6pOG7j+G6tXPhu5nDgeG6qMOyc+G6tXPhu5Vnc+G6tWt14buX4bq1c+G7meG7lcOodOG6tcSpw4Nl4bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurXhu4nhur1z4bq1PGXhurVSZXPhu5k54bq14buy4buVdeG6tcSo4buVw4PhurVB4budxKnhu5XhurUj4buIU0rhurXhuqzDquG6teG7uOG7r3PhurVL4buXw7Vz4bq1UeG6ruG7r3Phu5nhurUo4bq/c+G6tcSo4buV4buXw7Jz4bq1xKnhu5V04bq14bu34buHc+G7mTfhurXigJxT4buZdOG6ueG7l+G6tUHhu5Xhu5fhu43DgeG6tWvhu5fDtXM54bq14bu5dXPhu5nhurXhuqTFqeG6tUHDgeG6qOG7jXM54bq14bu5dXPhu5nhurVr4buXw7Vz4bq1QeG7lXThurvhu5c54bq1cuG7q0HhurVz4buZw4HhuqjDsnPhurVz4buVZ3PhurVw4buVw6nEqeG6tXHhurnhurVraEHhurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQeG6tcSpw4Nl4bq14buJ4bq54bq1xKl0c+G6tcSp4buV4bquZeG6teG7sXPhurVr4budc+G7leKAnWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buVbHThurXFqXPhu5nhurXEqOG7leG7l8OycznhurVB4bu34bqudsSp4bq1a2fhuqjhurXhu4nhurnhurXEqXRz4bq1xKl14bq1a2hB4bq1xKllc+G7leG6tUHDqcSp4bq14buJ4bubc+G7leG6tUHhu5Xhuq53c+G7mTnhurVz4buV4bquc+G7meG6tWvhu41z4bq1cOG7lXThur1z4buZ4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6pcOiOeG6tXDhu5Xhu5fhurXhu5V04bq5c+G6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14bu1w4HhuqjhurXhu5V04bq7xKnhu5XhurXhuq3hurVxdOG6u+G7l+G6teG7t+G6tnPhu5k54bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7leG7l8O0w4HhurVqdOG6teG6pMWp4bq1QeG7m3Phu5XhurXhu5Vl4bqo4bq1QeG7gcSp4bq1QeG7t8OpxKnhu5U54bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVBZeG6tWvDquG6tWvhuq5l4bq1QXThurlz4bq14buJ4bur4bq1auG7l8O1c+G6tUHGocSp4buV4bq1a2hB4bq1QeG6suG6tXPhu5Xhu5fDsnPhurXEqcODZeG6tTxl4bq1UmVz4buZ4bq14bqk4bq5dOG6teG7tcOB4bqo4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq14bu34bq2c+G7meG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7leG7q2HhurVLZXPhu5nhurXhuqjDsnPhurVx4bq5c+G7leG6tUHhu5Xhu5vhurXEqeG6veG6teG7ieG6vXPhurVB4buV4bq5c+G7leG6teG7t+G6tnPhu5nhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurXhu5Xhu6s54bq1c+G7leG6ueG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7leG7qznhurVldOG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7leG7qznhurXhuqThuq53c+G6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7leG7qznhurVr4bqud3Phu5nhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurXhu5Xhu6vigKbhurVzw7Jz4bq14buJ4bq54bq1xKl0c+G6teG7meG7g+G7s+G6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tXDhu5V14bq1cOG7leG6v3Nh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjUsOq4buX4bq1a+G7jXPhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqlYznhurXhu7llw4HhurVz4buV4buX4buPw4HhurVxaXPhurVr4buP4bq1c+G7meG7leG7nTnhurVq4buXw7Vz4bq1QcahxKnhu5XhurVz4bq54bqo4bq1a+G6rnjEqeG6tUHhu7fhur3hurVx4bq74buX4bq1xKnhu5V04bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurXhu4nhur1z4bq1PGXhurVSZXPhu5nhurXhu7nhur1z4bq14bqsw4FoQTnhurVz4buV4bquc+G7meG6teG7s+G7leG6veG7l+G6tXPhu6vhu7PhurXhu7nhur1z4bq1xKnhu5V04bq14buIZXPhurXhu7TDgeG6vXPhurVx4bqq4bq14bu34bq2c+G7meG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG7leG7q+G6teG7tMOBZXPhurXhu7jhu69zYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G7lOG7l8O1c+G6tSPhu4hTSuG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14bu0w4Flc+G6teG7uOG7r3PhurVrw6rhurXEqXXhurXhuqThur9z4bq14buJ4bq9c+G6tWvhu4/hurVz4buZ4buV4bud4bq1I+G7iFNK4bq1QeG7o3Phu5XhurVB4buVw4HhurXhu5Xhu6nhu5fhurXhu5Xhu69z4bq14bql4bqpYuG6teG7lWXhurVraEHhurVz4bq54bqo4bq1xKnhu5V04bq14buVw4HhuqjDtXPhurXhu7XDgeG6vXPhurVx4bqqOeG6tXHhurly4bq1c+G7mcOB4bupc+G6teG7ueG7l3Phu5XhurVw4buN4bq1cWfDgeG6tWrhurnhu5fhurXEqeG7lXThurXhu4nhurnhurXEqXRz4bq1PGXhurVSZXPhu5lh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4bqj4buXcuG7meG6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6tWTDosOi4buz4bqsOOG6teG7lWzhu5fhu5nhu5VBN+G6teG6q2PhuqXhu7Phuqw44bqz4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWpzYeG7iWV0QeG7lWVz4buV4buVdGVh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqfDouG6rS/huqXEkWNq4bqp4bqlw6LhuqnEkeG6q8OiQWLhuqlk4bqlxJFxw6Jh4buh4buz4buZNuG7tzHhuqdkY+G6s+G6tWVxQTHhurNT4but4buX4bq1ccO6c+G7meG6tTxl4bq1UmVz4buZ4bqz4bq14bqm4buXakHhu5Ux4bqzZMOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurPhuqtj4bql4bqz4bq1L8Oj4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7PEqGXhu7NB4buXdHPhurPDozxl4bq1UmVz4buZ4bq1xKl14bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq1QeG7l+G7j3LhurVz4bq/c+G7meG6tWvDtOG6teG7s+G7lcOpQeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buXc+G7leG6tUHhu4054bq1c+G7leG6rnPhu5nhurVw4buVxalz4buZ4bq1xKl14bq1a+G7l8O1c+G6tXHhuq524buX4bq1c8Oyc+G6teG6pcOiw6Iz4bq14buV4bur4bq1amdz4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14buJ4bq9c+G6teG6pOG7i3PhurVx4bq54bq14buV4bur4bq1c+G7meG7lcOodGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PigJxSdHPhu5nhurVB4buVd+G7l+G6teG7meG7l2Vz4bq1QXbhu5fhurXhu4nhurnhurXEqXRz4bq1xKl14bq1a+G7l8O1c+G6teG7ucOpc+G7mTnhurXEqXXhurVraEHhurXEqWVz4buV4bq1QcOpxKnhurXhu5V44buz4bq14buz4buVw6nhu7M54bq1a8O04bq1xKl14bq1QeG7lcOycuG6tWvhu6tz4buZ4bq1ceG6ssSp4bq1xKnhu5Xhu5fhu41z4bq1QeG7leG7gXPhu5nhurVrdeG7l+G6tXPhu5nhu5XDqHThurXhuqThurnhurXEqeG6oHPhu5nhurVz4buVZcOB4bq14buJ4bq9dOG6teG6pMO14bq14buZaXPhurXhuqfhurVwcuG6tWvhuq53c+G7meG6teG7ieG7l8Oyc+G6teG7meG7l3bhu5fhurXhu7XDgWXhurXhu4nhur1z4oCdOeG6teG7iMah4bq1QeG7leG6ruG6tcSo4buV4buX4bq14buJ4burOeG6tUDhu7fhuq55c+G7meG6teG7ieG6vXPhurU8ZeG6tVJlc+G7meG6teG7suG7leG6u3LhurXhu4jDqeG6tUDhu5fDteG7s+G6tXJ0c+G7meG6tXLhu6Xhu5dh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQMWp4buX4bq14bu3ZeG6teG7tMOBxrDEqeG6tXHhu6vhurXhuqfhuqVj4bq1ccOAxKnhurXhu5lpc+G6tWLhurXhu5nhu5d34bq1xKnhu5Xhu5fhu4/DgTnhurXhu7Phu5XGoWXhurXhu7llw4HhurVx4bq54bq1PGXhurVSZXPhu5nhurXEqeG7leG7o+G6tcSpw7pz4bq1cWzhurVxdeG7l+G6teG6pOG6ueG7l+G6tcOpc+G7leG6tWvDqHPhurVqacOB4bq14bqo4buNw4HhurV2QeG6tXHDuUHhurXhu7XDgWXhurVw4buVw4Fz4buZ4bq1xKnhurRl4bq14bu54bux4bq1QeG7t8Oyc+G6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buZxanhu5fhurVz4buV4bq54bq14bu54bq5c+G6tcSpdOG6teG7t3ThurXhu4nDsnPhurXhu4l34bq14bu5w4HGsOG7l2HhurVT4buV4bquc+G7meG6tWvhuq53c+G7meG6teG6pOG7j+G6teG7s+G7lcaw4bq14buVw4HhuqjDtXPhurVrw6rhurXhu7nDqXPhu5nhurVB4bu34bquc+G7meG6teG6pHbhu5fhurVxw4Fz4buZ4bq1ceG7l3Phu5XhurXDqXPhu5XhurVr4buXw7Vz4bq14buJw7Jz4bq1ccOp4bq1xKl34bq1a+G7peG6teG7uWV04bq14bqk4bq5c+G7meG6tcSp4buVd+G6tWt1c+G6tXLhu6tB4bq14bqsw4Fnc+G6tXJ24buX4bq14bu54buB4buz4bq14bqk4buPYeG6tUDFqeG7l+G6tUHhu5dz4bq1c+G7meG6ueG6qOG6tXJl4buX4bq1PGXhurVSZXPhu5nhurXhu7nDs+G6tXDhu5XDqcSpYeG6oy/hu7PDo+G6o0Fl4buJcWzhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s8SpZXJz4buVZUHhurPhurXEqWxxceG7ueG7s2XEqeG7l3Phu5kx4bqzw6LhurPhurXEqWxxceG7s2VqauG7l3Phu5kx4bqz4bqr4bqzw6PhuqNB4buJdGrhuqjDo+G6o0Hhu7fDo+G6o0Fqw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buVbHThurUj4buIU0rhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6teG7tMOBZXPhurXhu7jhu69zOeG6tUHhu7fDsnPhurVr4budZeG6teG7ieG6uXPhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tcSpw7pz4bq14bqt4bq14buJ4bq9c+G6tcSp4buV4bquZeG6tcSpdeG6tXHhuq524buX4bq1a+G7l8O1c+G6tXHhuq524buX4bq14buZ4bupcjfhurU8ZeG6tVJlc+G7meG6tcOg4bu44buvc+G6tUvhu5fDtXPhuqE54bq1UOG7leG6uTnhurU8xqFl4bq1U8O54buX4bq1w6Dhu7jhu69z4bq1QOG7lcOD4bqo4bqhYeG6tUvDtOG6tWvhuq5l4bq1ceG6rnbhu5fhurVr4buXw7Vz4bq1a+G7jXPhurXhuq3hurXhu4nhur1z4bq1c+G6ueG6qOG6tcSpaXPhurVz4buZw4Hhu6lz4bq14bqkxrBz4bq1cOG7lXThur1z4buZ4bq14bqnw6LhurVBROG6tWvhu6lz4buZYeG6tSPhu4hTSuG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14bu0w4Flc+G6teG7uOG7r3PhurVrZXPhu5nhurVr4buP4bq1c+G7meG7leG7neG6tcSpw6nEqeG6tcSpaOG7sznhurVz4buZ4bq5c+G7leG6teG7tcOBZXPhurVBZ3LhurVracOB4bq1QeG6rjnhurVyZXPhu5nhurVr4buXw7Vz4bq14bu5w6lz4buZ4bq14bqk4buP4bq1xKnhu5V04bq14buJ4bq54bq1xKl0c2HhuqMv4buzw6PhuqMvQWrDo+G6oy9B4bu3w6PhuqMvQeG7iXRq4bqow6PhuqMvQWXhu4lxbMOj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NFw4FB4buVdOG7t+G6s8Oj4bqj4bu5QeG7t3Rz4buZw6NL4but4bq1S+G6sMSp4bqjL+G7uUHhu7d0c+G7mcOj4bqjL+G7s8Oj

Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]