(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông và Công ty CP Thần Nông vừa trao quà tết cho các gia đình chính sách, hội viên, nông dân nghèo tại 11 huyện trong tỉnh.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDc2dnfhu6/hu53hu5vDszfGoOG6p+G7m8Oz4bqhd2p34bqhduG7p8ah4bqhaGrhu5vhuqFmw7Lhu53huqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqhw7J14buN4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oWfhur3hu5vhuqHhu5vDs8Oyw6jhu502L3Z34buv4bud4bubw7M3Ni/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A3NmnGoTcq4bun4buN4bqhd+G7jeG7m8Oy4bqhd8Oy4bq/4bub4bqh4oCcRsOyeOG7m8Oz4bqhd+G6p+G6sOG6ocODw7XhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4bubw7PDssOo4bud4bqhLeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhaG3huqHhuqfhu43huqHhu4Vw4bqh4buX4bqr4buN4bqh4buxw7Lhu4/huqfhuqF24bqneOKAnTHhuqHDknXhu43huqHhu5py4bubw7PhuqFn4bq94bub4bqhd+G7keG7m8Oy4bqh4buxw7Jz4buN4bqhw7LGsOG7seG6ocOD4bun4buN4bqhRnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqFG4buw4bqhRnLhu5vDs+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqhV+G7jWrhu5vhuqHhu5py4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oUZy4bubw7PhuqF34bqw4bqhRuG7sOG6oVfDsuG6v+G7m+G6oeG7mnLhu5vDs+G6ocODw4HhuqfhuqF34buv4bqn4bud4bqh4buteOG6qeG6oXdqd+G6oWbDsuG7neG6oWbhuq1m4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhduG6rWbDsjHhuqHDsnXhu43huqHDg+G7jcSp4bubMeG6oeG7m3Lhu5vDs+G6oWfhur3hu5vhuqHhu5vDs8Oyw6jhu53huqF34bqr4buN4bqhw6PDo+G6ocOyeOG6sGzhu5vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF34buR4bubw7IyNi9pxqE3Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurHhurXhuqXhu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPEg+G6o+G6ry/Do+G6scOiZ+G6r8Oj4bqjxIPDo+G6scSDd8SDxIPhurfhuq/huqPhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6r+G6r+G6scOg4bqh4bqn4buXdz7DoMag4bqn4bubw7PhuqF3anfhuqF24bunxqHhuqFoauG7m+G6oWbDsuG7neG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqHDsnXhu43huqHDg+G7jcSp4bub4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhZ+G6veG7m+G6oeG7m8Ozw7LDqOG7ncOg4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bqx4bq14bqlw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN8SD4bqz4bqj4bqhdnjDqnfhuqHhu6144bqp4bqhw4Phu6fhu43huqF3w7rhu5vDs+G6oXfhu6/DtOG6ocOz4buN4bqt4bqhw6Phuq/huqPhuqF34buv4buNbHjhuqFodOG7m8Oz4bqh4buX4bqp4bqhd8O14bubw7LhuqFmYsah4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqh4bubw7PDsuG7jWzhu7HhuqFn4bqp4bubw7LhuqFmw7Lhu53huqFmw7Lhu53huqFm4bqtZuG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXbhuq1mw7Ix4bqhw7J14buN4bqhw4Phu43EqeG7mzHhuqHhu5ty4bubw7PhuqFn4bq94bub4bqh4bubw7PDssOo4bud4bqhd+G6q+G7jeG6ocOjw6PhuqHDsnjhurBs4bubMeG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZ8O04bux4bqhaOG7o+G7m+G6oT944bq94bub4bqh4buaw7Lhur3GoeG6oUfhur/hu5vhuqHEg+G6o8SDxIMyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurPhuqPhuqPhu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPEg+G6o+G6ry/Do+G6scOiZ+G6r8Oj4bqjxIPhuq/huq/hurV34bqx4bqv4bqv4bq14bq34buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7huqXhurHhurHDoOG6oeG6p+G7l3c+w6DGoOG6p+G7m8Oz4bqhd2p34bqhduG7p8ah4bqhaGrhu5vhuqFmw7Lhu53huqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqhw7J14buN4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oWfhur3hu5vhuqHhu5vDs8Oyw6jhu53DoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bqjw6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoOG6s+G6o+G6o8Og4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDfhu5Zj4bubw7LhuqFo4bqr4bud4bqhw5J14buN4bqh4buacuG7m8Oz4bqhZ+G6veG7m+G6oXfhu5Hhu5vDsuG6oWhj4bqh4bq94bub4bqhZuG6v+G7m+G6oXfDsmTGoeG6ocOycOG7jeG6oXZBZuG6oeG7lcOycGkx4bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhZuG6rWbhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqhZsOy4buP4bubw7LhuqF24bqtZsOyMeG6oWbhuq1m4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6ocOydeG7jeG6ocOD4buNxKnhu5vhuqFm4buj4bqhw7Lhu53huqnhu5vhuqFmYuG7m8Oy4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5XDsmThu5sw4bqhaHThu5vDs+G6oXfDssWp4buN4bqhaHXhu5vDs+G6ocOD4buNxKnhu5vhuqFm4bqtZuG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqF34buNauG7seG6oXfhu7Nm4bqh4buxw7Lhuq134bqhw7J44bqw4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhZuG6rWbDsuG6ocah4bqr4bubw7Mx4bqhd+G7r+G7qeG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqhd8OqxqHhuqHDs+G7ueG7peG7m8Oz4bqhduG6reG7m8Oz4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhaMWp4buN4bqhdnPhu5vDszHhuqHhu5fhuqfhu53huqFodeG7m8Oz4bqhdmLhu5vhuqHhuq54w6p3MeG6oeG7l3hy4bub4bqhw7Phu7nhu6Xhu5vDs+G6ocah4buDeOG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocOD4buNbGbhuqFmw7LDquG7seG6ocOy4bqp4bubw7LhuqF3c3fhuqFm4bqtZuG6oWbDsuG7teG6oXfhu6/hu7nhu6Xhu5vDszHhuqFo4bu5xanhu5vDs+G6oeG7l3Phu43huqFm4bu14bqn4bqhSGLhu5vDszHhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXbhuq1mw7Ix4bqh4buxw7Lhuq3hu7HhuqHhu5d44buBd+G6oWbhu7XhuqfhuqHhu5rDsuG6qeG6oeG7m+G7ueG7p2YyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurPhuqPhuqPhu7Hhuq4ww6DhuqF24buvZj7DoC8vZmfhu5sy4buF4bqn4budd8Oy4bqn4bubw7LDsuG7neG6pzLDg+G7my9naXbhu5V34bud4buxL+G7m2nEgnYvxIPEg+G6o+G6ry/Do+G6scOiZ+G6r8Oj4bqjxIPhuq/hurfDonfhurPEg+G6tcOjw6Lhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6peG6seG6pcOg4bqh4bqn4buXdz7DoMag4bqn4bubw7PhuqF3anfhuqF24bunxqHhuqFoauG7m+G6oWbDsuG7neG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqHDsnXhu43huqHDg+G7jcSp4bub4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhZ+G6veG7m+G6oeG7m8Ozw7LDqOG7ncOg4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bqz4bqj4bqjw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN+G7muG7jWvGoeG6ocODeOG7jeG6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7m+G6oeG6rmPhuqHhu5bhu7nhu6Xhu5vDs+G6oVbhu6Xhu5vhuqE0V8Oy4bu5xanhu5vDs+G6oT944bq94bubNeG6oeG7lcOy4buN4bqhaOG7ucawZuG6oeG7m8Oy4buB4bub4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocah4buj4bub4bqh4buteOG6qeG6oVdqd+G6oWjhu53hu5vDs+G6oWjhur/hurDhuqF3w7Xhu5vDsuG6oWZixqHhuqFm4bu14bqn4bqhZuG6rWbhuqFo4bul4bub4bqhw4PDtDHhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqHhu5vDs8Oy4buNbOG7sTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6s+G6o+G6o+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8SD4bqj4bqvL8Oj4bqxw6Jn4bqvw6PhuqPEg+G6scSDxIN34bq1xIPhuqPhuqXDo+G7l+G6ozLhu5nhu7HDsyLhu68+4bq34bqj4bqzw6DhuqHhuqfhu5d3PsOgxqDhuqfhu5vDs+G6oXdqd+G6oXbhu6fGoeG6oWhq4bub4bqhZsOy4bud4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6ocOydeG7jeG6ocOD4buNxKnhu5vhuqHhu5ty4bubw7PhuqFn4bq94bub4bqh4bubw7PDssOo4budw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurPhuqPhuqPDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3RmLGoeG6oeG7peG7m+G6oWbhuq1m4bqh4bubw7LhuqnhuqHDsmLhu53huqF34bq9xqHhuqFoY+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34bq9xqEx4bqhd8Op4bubw7PhuqHhu6144bqpMeG6oWhpxqHhuqFoauG7m+G6oWbhuq3hu43huqFXanfhuqHDqsah4bqh4bqt4bux4bqhZsOy4bud4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu5XDrcah4bqhxqHhuqfhurDhuqHGocSR4bub4bqhZsOyeeG7m8Oz4bqhd3Lhu43huqEt4bqh4buX4bqp4bqhZsOy4buN4bqn4bqhduG7i+G6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7m+G6oeG6rmPhuqHhu5bhu7nhu6Xhu5vDs+G6oVbhu6Xhu5vhuqHhu5XDsuG7jeG6oWjhu7nGsGbhuqF34buv4bqn4bud4bqh4buteOG6qTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6t8Oj4bqz4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhuqPhuq8vw6PhurHDomfhuq/Do+G6o8SD4bqx4bq34bqjd+G6t+G6s8Oj4bq14bq34buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7hurPhurfDosOg4bqh4bqn4buXdz7DoMag4bqn4bubw7PhuqF3anfhuqF24bunxqHhuqFoauG7m+G6oWbDsuG7neG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqHDsnXhu43huqHDg+G7jcSp4bub4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhZ+G6veG7m+G6oeG7m8Ozw7LDqOG7ncOg4bqhxILhu41nd8OyPsOgw6LhuqPhuqPDoOG6ocOyaeG7jcOzw7J3PsOg4bq3w6PhurPDoOG6oS83Ni/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7sUbhuqfhu7F34buN4bud4bubw6A3xqDDueG7jeG6ocOydeG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqHDsnXhu43huqHDg+G7jcSp4bub4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhZ+G6veG7m+G6oWjhu7nGsGbhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqhw6PhuqF2eMOqd+G6oeG7rXjhuqnhuqHDs3TGoeG6ocOj4bqhd3nhu43huqHhu6144bqp4bqhw4PhuqnhuqF34buNa+G7m+G6ocahw6l3MeG6oXfhu6/DtOG6ocOz4buN4bqt4bqhd8OB4bqh4bqv4bqj4bqj4bqh4bubw7Phuqnhu5vhuqFodOG7m8Oz4bqhaGrhu5vhuqHhurfhuqPhuqPhuqHhu5vDs+G6qeG7m+G6oWh04bubw7MvdnjDqncyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurfDo8Oj4bux4bquMMOg4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SDxIPhuqPhuq8vw6PhurHDomfhuq/Do+G6o8Oj4bqlw6PEg3fDosOj4bqlw6PhurXhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPsSD4bqx4bqvw6DhuqHhuqfhu5d3PsOgxqDhuqfhu5vDs+G6oXdqd+G6oXbhu6fGoeG6oWhq4bub4bqhZsOy4bud4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6ocOydeG7jeG6ocOD4buNxKnhu5vhuqHhu5ty4bubw7PhuqFn4bq94bub4bqh4bubw7PDssOo4budw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurfDo8Ojw6DhuqEvNzYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FG4bqn4buxd+G7jeG7neG7m8OgN1fhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqjxIPDo+G6oWjhuqvhu43huqFnw7Rmw7LhuqFG4bucKuG7jEctw6PhuqXhuqFoY+G6oWLhu5vDsuG6ocOy4bu54bup4bubw7PhuqF34buNxKl44bqhZsOAZuG6oWhq4bub4bqhZuG6rWbhuqHGocOpd+G6oWbhu7XhuqfhuqFoxanhu43huqF2c+G7m8Oz4bqh4bquY+G6ocOydeG7jTHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFo4buj4bqhZuG7o+G6oWbhuq1m4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhduG6rWbDsuG6ocOD4bqp4bqhw7J14buN4bqhw4Phu43EqeG7mzHhuqHhu5ty4bubw7PhuqFn4bq94bub4bqh4bubw7PDssOo4bud4bqhw7J44bqwbOG7m+G6oVfDsuG7oeG6oT944bq94bubMuG6oeG7msOy4bqi4bubw7PhuqHGoeG7o+G7m+G6oeG7rXjhuqnhuqHDssO54bqhd+G7r8aw4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7N4dOG7m+G6oWh14bubw7PhuqHDg+G7jcSp4bubMeG6ocOz4buNeeG7seG6oeG7heG6qeG6oWbhu53hu5vhuqHDg+G7peG7jeG6oeG7heG7p3fhuqHDs+G6reG7m8Oy4bqh4bubw6nhu5vDs+G6oeG7l+G7neG6oXfhu53huqfhu5sx4bqhw4Phu7nGsHfhuqHhu6144bqn4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7lcOy4buj4bqh4buVw7Jk4bubMeG6ocOD4bu54bul4bub4bqh4buXxKnhu5vhuqF34buv4bud4bubw7PhuqFmeHVm4bqhdnPhu5vDs+G6oWht4bqhxqHhu6Hhu43huqHhu5vDs+G7ucWp4buNMeG6ocah4buh4buN4bqh4bubw7LhuqnhuqFo4buj4bub4bqhV2p34bqh4buaw7N44bqwxKnhu5vhuqFo4bqt4bub4bqh4buaw7Lhur3GoeG6oUfhur/hu5vhuqHhu5tkxqHhuqHEg+G6o8SDxIPhuqHDg3jhu43huqF34bu54bul4buNMeG6oWjhur/GoeG6ocOqxqHhuqHDsuG7peG7mzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buNRmnhu5t3aeG7r8Og4bqhdnfhurDhu5dpPsOgxILhu41nd8OyIOG6ocOi4bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6s+G6o+G6o+G7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8SD4bqj4bqvL8Oj4bqxw6Jn4bqvw6PhuqPhurfEg8Ojw6N34bqv4bqj4bqv4bqx4bq34buX4bqjMuG7meG7scOzIuG7rz7huqXhurHhurPDoOG6oeG6p+G7l3c+w6DGoOG6p+G7m8Oz4bqhd2p34bqhduG7p8ah4bqhaGrhu5vhuqFmw7Lhu53huqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqhw7J14buN4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oWfhur3hu5vhuqHhu5vDs8Oyw6jhu53DoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoMOi4bqj4bqjw6DhuqHDsmnhu43Ds8Oydz7DoOG6s+G6o+G6o8Og4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDdI4bqr4buN4bqhZ+G7jWzhu5vhuqHhu5dj4bubw7LhuqFo4bqr4bud4bqhZuG6rWbhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqHhu5vDs8Oy4buNbOG7seG6oXfhu6/huqfhu53huqHhu6144bqp4bqhZuG6rWbhuqHDsnXhuqHDs+G7jeG6p+G6oWjDteG7m8Oy4bqhw7J14buN4bqhw4Phu43EqeG7m+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oWfhur3hu5vhuqHhu5vDs8Oyw6jhu53huqHDsnjhurBs4bub4bqhV8Oy4buh4bqhP3jhur3hu5syNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7jUZp4bubd2nhu6/DoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHDouG6o+G6o+G7seG6rjDhuqHDsmnhu43Ds8OydyDhuqHhurHDouG6peG7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8SD4bqj4bqvL8Oj4bqxw6Jn4bqvw6PhuqPhurHhuqXhuq/hurN34bqz4bqlw6LhurXDouG7l+G6ozLhu5nhu7HDsyLhu68+4bqx4bqx4bqvw6DhuqHhuqfhu5d3PsOgxqDhuqfhu5vDs+G6oXdqd+G6oXbhu6fGoeG6oWhq4bub4bqhZsOy4bud4bqhw7Phu43huqfhuqFow7Xhu5vDsuG6ocOydeG7jeG6ocOD4buNxKnhu5vhuqHhu5ty4bubw7PhuqFn4bq94bub4bqh4bubw7PDssOo4budw6DhuqHEguG7jWd3w7I+w6DDouG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurHDouG6pcOg4bqhLzc2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDcq4bun4buN4bqhxqHhu53hu5vDs+G6ocaheHPhu5vhuqF24bqn4bub4bqhduG7i+G6oeG6sMSpeOG6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhaGrhu5vhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7heG6qeG6oWbhu53hu5vhuqHhu5ty4bubw7PhuqFn4bq94bubMeG6oWbDveG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqFm4bqtZuG6ocOy4bud4bqrd+G6oWh14bubw7PhuqHhuqfhu5vhuqF24buN4bubw7LhuqHhuq5j4bqhw7J14buNMeG6ocOy4bqp4bubw7PhuqHhu5tkxqEx4bqhRnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqFG4buw4bqhRnLhu5vDs+G6oeG7m3Lhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7Lhu41s4bux4bqhV+G7jWrhu5vhuqHhu5py4bubw7PhuqHDg+G6qeG6oUZy4bubw7PhuqF34bqw4bqhRuG7sOG6oVfDsuG6v+G7m+G6oeG7mnLhu5vDs2hreOG6oeG7scOyc+G7jeG6ocOyxrDhu7HhuqHDg+G7p+G7jeG6ocOSdeG7jeG6oeG7mnLhu5vDs+G6oWfhur3hu5vhuqF34buR4bubw7LhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oWbhuq1m4bqhaMawd+G6oXfhu6/huqfhu53huqHhu6144bqp4bqhd2p34bqhaGrhu5vhuqFm4bqtZuG6ocOydeG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqHhu5ty4bubw7PhuqFn4bq94bub4bqh4bubw7PDssOo4bud4bqhw7J44bqwbOG7m+G6oWbhu6PhuqHDsuG7neG6qeG7m+G6oWZi4bubw7LhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7lcOyZOG7m+G6ocahw7nhu43huqFnw7Thu7HhuqF3anfhuqFoauG7mzHhuqHhuq544bq94bub4bqhw4NrMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HhuqZ4d8Oy4bud4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6B3aeG6rnct4bqn4buX4buNw7Phu5sg4bqh4buv4buNw7PDsncww6A34buww7Lhuqfhu5vhuqHhu5rDs+G6pzYv4buxNw==

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]