(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trên địa bàn thôn Vàn, xã Cẩm Thạch (Cẩm Thủy), chùa Rồng (còn gọi Long Sơn tự) là điểm du lịch tâm linh tín ngưỡng lâu đời của Nhân dân. Năm 1992 ngôi chùa được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rG3hu7Dhu6rEkOG7qnsj4buOxJDhu45SKOG7hMSQceG7suG7qlHhuqYvUsOJ4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZn4buQ4buEw5VE4bqsbeG7iOG7qMSQLDrGoOG7qsSQw5TDmuG7hMSQ4buMR+G7qsSQLFJZ4buqxJDhu69H4buq4bq2xJAyw43EkGLDk+G7qMSQc1JI4buOUsSQw4Jiw5Phu6jEkHNSPDPhuqThurbEkOG7jlIo4buExJBx4buy4buqUcSQw4Lhu47hu67hu6rEkFFWU8SQa+G7sOG7qlHEkHJA4buqxJAsXeG6pMSQxq9HxJDDlFPhu57hu6jEkMOVLsSQxq/DmuG7jlLEkCxM4buoxJDGr1Phu6pSxJAsVOG7qsSQ4buqUXsq4buqUcSQxq9MLsSQw5Q9U8SQ4buOPOG7hMSQbVJM4buqxJDDlUzhu6rhurLEkG3DjOG7qMSQw4nhu4Lhu4LhurjEkOG7qlFZU8SQ4buOUijhu4TEkMOUeyThu47EkDLhu5omxJBSSOG7qlHEkGNTxJAsVOG7jlLEkMavw5rhu45SxJA7IsSQ4buOTSbEkCzDmeG7qlLhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEw5UsUi7hu6jhu4zEkFNi4buQ4buqLOG7kDpExJA7LDPGr+G7kMOBRDFTw5UsUuG6rsSQ4buGRcOJJjLhurDEkFLhu5BTUVIs4bquxJDDisOJ4buCJjLhurBExJA7OuG7jsOBRC8v4buOw5Xhu6rhurLhu4zhu4Thu7AsUuG7hOG7qlJS4buw4buE4bqyMOG7qi/DleG7kDvFqCzhu7AmL+G7quG7kDE7L+G6uOG6ukXhu4Av4bq4RUXDlcOJReG7guG6vOG7gOG6uEUs4bq6w4rhu4Dhu4LDicavReG6suG7piZRxII6w4HDieG7gETEkOG7hMavLMOBRG3hu7Dhu6rEkOG7qnsj4buOxJDhu45SKOG7hMSQceG7suG7qlFExJAxU8OVLFLDgUThu4ZFw4lExJBS4buQU1FSLMOBRMOKw4nhu4JExJAv4bqs4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmLhu4QmLFPhu7Dhu6pE4bqsYlIo4buExJBx4buy4buqUcSQw5R7JOG7jsSQMkwzxJDDlV3hu6pRxJAsW8SQLFI9U8SQZ08uxJBrxqDhurbEkMOVeyNTxJDhu45STOG7qsSQ4buqIVPEkHHhu7Lhu6pR4bq2xJAwVcSQLFJNM8SQ4buqIVPEkFFTw53hu6pRxJBSVeG7qlLEkDrhu7Lhu6pRxJDhu4zhu4Qz4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmLhu4QmLFPhu7Dhu6pE4bqs4bqmU+G7qFHEkOG7jsav4buEOzvDgURTYuG7kOG7qizhu5A6RMSQOywzxq/hu5DDgUQxU8OVLFLhuq7EkOG7hkVFJjLhurDEkFLhu5BTUVIs4bquxJDDisOJ4buCJjLhurBExJA7OuG7jsOBRC8v4buOw5Xhu6rhurLhu4zhu4Thu7AsUuG7hOG7qlJS4buw4buE4bqyMOG7qi/DleG7kDvFqCzhu7AmL+G7quG7kDE7L+G6uOG6ukXhu4Av4bq4RUXDlcOJReG7guG6vOG7gOG6vOG7gCzDiuG6vOG6uMOKw4rGr0XhurLhu6YmUcSCOsOB4buA4bq44bq8RMSQ4buExq8sw4FEbeG7sOG7qsSQ4buqeyPhu47EkOG7jlIo4buExJBx4buy4buqUUTEkDFTw5UsUsOBROG7hkVFRMSQUuG7kFNRUizDgUTDisOJ4buCRMSQL+G6rOG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rHNS4buQ4buwxJDhu45G4buOxJDhu44pxJDhu47hu4Thu7DEkOG7qlPGoOG7qsSQJcSQw5RMM8SQ4buOUuG7sMSQ4buMU+G7mizhurbEkOG7qlFZU8SQ4buOUijhu4TEkCw6eyPhu47EkMWoU+G7hMSQLFvhu6pRxJDGr0fEkOG7qkBTxJDDlOG7rOG7qlHEkD8uTOG7quG6tsSQxq8uM+G7ouG7qsSQLE8mxJA/Lkzhu6rEkDs44bq2xJAsVOG7jlLEkCw6IMSQxq97QOG7qlHEkCxSSeG7sMSQ4buOPOG7hMSQ4buqUVLhu6Thu4TEkD8uTOG7qsSQa+G7hOG7qMSQckDhu6rEkCw64buw4buqUcSQ4buOLuG7tOG7jsSQ4buOUlPhu5rhu6rEkOG7jlLDneG7qlHEkD8uTOG7qsSQbFPhu6pSxJAyTOG7qMSQxq97JOG7juG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEU2Lhu5Dhu6os4buQOkTEkDssM8av4buQw4FEMVPDlSxS4bquxJDhu4ZFw4kmMuG6sMSQUuG7kFNRUizhuq7EkMOKw4nhu4YmMuG6sETEkDs64buOw4FELy/hu47DleG7quG6suG7jOG7hOG7sCxS4buE4buqUlLhu7Dhu4ThurIw4buqL8OV4buQO8WoLOG7sCYv4buq4buQMTsv4bq44bq6ReG7gC/hurhFRcOVw4lF4buC4bq84buGw4nhuros4bq44bq+4buA4buG4buAxq9F4bqy4bumJlHEgjrDgeG7gEVExJDhu4TGryzDgURt4buw4buqxJDhu6p7I+G7jsSQ4buOUijhu4TEkHHhu7Lhu6pRRMSQMVPDlSxSw4FE4buGRcOJRMSQUuG7kFNRUizDgUTDisOJ4buGRMSQL+G6rOG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rGJSKOG7hMSQceG7suG7qlHEkOG7quG7tlPEkCxT4bua4buqUcSQMCNTxJDhu6pSU+G7nC7EkFLhu4Thu6pRxJDDlOG7tOG7qlHEkOG7qlJ74bquxJAsUi7hu6pRxJAmUuG7tuG6tsSQUuG7hOG7qlHEkCw6TC7hurbEkFLhu4Thu6pRxJDhu6guw51T4bq2xJDDlOG7tOG7qlHEkOG7jlnEkCxTxqDhu6rEkOG7qOG7hOG7qlHEkMOUT+G7qMSQ4buq4buSLMSQUuG7sOG7hOG7qlHEkDtA4bq2xJAsXcSQ4buqUlPGoOG7qsSQ4buq4buI4buoxJAsOuG7sOG7qlHEkCxSLuG7qlHEkMavPuG7qlHEkD8uTuG7qsSQLFLhu57EkMOVU8SQLFThu45S4bq2xJAyLuG7qlHEkD8u4buE4buqUsSQw5XDjTPEkOG7qiFTxJDDlEbEkDBZU8SQw5Phu6rEkOG7jlJ94buExJDhu6pSU+G7nC7EkOG7quG7kizEkDDDjOG7qsSQUuG7rOG7hMSQUi4z4buc4buqxJDhu4xUxJAsTOG7qMSQxq9T4buqUuG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEU2Lhu5Dhu6os4buQOkTEkDssM8av4buQw4FEMVPDlSxS4bquxJDhu4ZFRSYy4bqwxJBS4buQU1FSLOG6rsSQw4rDieG7giYy4bqwRMSQOzrhu47DgUQvL+G7jsOV4buq4bqy4buM4buE4buwLFLhu4Thu6pSUuG7sOG7hOG6sjDhu6ovw5Xhu5A7xags4buwJi/hu6rhu5AxOy/hurjhurpF4buAL+G6uEVFw5XDiUXhu4Lhurzhu4bhurzhurgs4bq84bq84bq4w4nhu4bGr0XhurLhu6YmUcSCOsOB4buG4bq64bq8RMSQ4buExq8sw4FEbeG7sOG7qsSQ4buqeyPhu47EkOG7jlIo4buExJBx4buy4buqUUTEkDFTw5UsUsOBROG7hkVFRMSQUuG7kFNRUizDgUTDisOJ4buCRMSQL+G6rOG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rHM64buw4buqUcSQ4buOUijhu4TEkHHhu7Lhu6pRxJBSU+G7ouG7qsSQ4buO4busxJDhurjEkFFT4bua4buqUcSQLFPGoOG7quG6tsSQ4buqeyPhu47EkCw64buw4buqUcSQMOG7iizhurbEkMWoUlnhu6pRxJDhu4zhu4Thu7DEkFFTPcSQ4buOSOG7quG6tsSQ4buqUXs9U8SQw5VM4buqxJAsUns94buqUcSQUVZTxJDGr0fEkFFT4bua4buqUcSQ4oCc4buOTi7EkOG7juG7sOG7quKAncSQMEfEkFFT4bua4buqUcSQ4oCc4buOTi7EkOG7jjzhu4TigJ3hurLEkOG7r08zxJDhu6rGoOG7qsSQ4buo4bu4U8SQxq9O4buqxJDDlOG7muG7qsSQw5RMM+G6tsSQ4buEU8SQ4buOPuG7qlHEkMOU4bucLsSQLFLhu4omxJBSe0Dhu6pRxJDhu45OLsSQLF3hurbEkOG7jk4uxJAsR1PhurbEkOG7jk4uxJDGr+G7tOG7juG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEU2Lhu5Dhu6os4buQOkTEkDssM8av4buQw4FEMVPDlSxS4bquxJDhu4ZFRSYy4bqwxJBS4buQU1FSLOG6rsSQw4rDieG7hiYy4bqwRMSQOzrhu47DgUQvL+G7jsOV4buq4bqy4buM4buE4buwLFLhu4Thu6pSUuG7sOG7hOG6sjDhu6ovw5Xhu5A7xags4buwJi/hu6rhu5AxOy/hurjhurpF4buAL+G6uEVFw5XDicOJRUXDieG6vOG6uCzhu4Dhurzhu4Dhu4bhur7Gr0XhurLhu6YmUcSCOsOB4bq84buA4bq4RMSQ4buExq8sw4FEbeG7sOG7qsSQ4buqeyPhu47EkOG7jlIo4buExJBx4buy4buqUUTEkDFTw5UsUsOBROG7hkVFRMSQUuG7kFNRUizDgUTDisOJ4buGRMSQL+G6rOG6q8ag4buqxJAsOuG7sOG7qlHEkFLhu4Thu6pRxJDDlOG7tOG7qlHEkOG7jlIo4buExJBx4buy4buqUeG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEU2Lhu5Dhu6os4buQOkTEkDssM8av4buQw4FEMVPDlSxS4bquxJDhu4ZFRSYy4bqwxJBS4buQU1FSLOG6rsSQw4rDieG7hiYy4bqwRMSQOzrhu47DgUQvL+G7jsOV4buq4bqy4buM4buE4buwLFLhu4Thu6pSUuG7sOG7hOG6sjDhu6ovw5Xhu5A7xags4buwJi/hu6rhu5AxOy/hurjhurpF4buAL+G6uEVFw5XDiUXhu4Lhurzhu4JFw4os4bq64bq44buAw4rDicavReG6suG7piZRxII6w4HhurzhurjDiUTEkOG7hMavLMOBRG3hu7Dhu6rEkOG7qnsj4buOxJDhu45SKOG7hMSQceG7suG7qlFExJAxU8OVLFLDgUThu4ZFRUTEkFLhu5BTUVIsw4FEw4rDieG7hkTEkC/huqzhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmYuG7hCYsU+G7sOG7qkThuqxjLsSQxahSRuG7jlLEkMOU4bua4buqxJDDlEwzxJAsUuG7hOG7qMSQPy7hu4Thu6rhurbEkCw6w5MzxJBS4bu0U8SQw5XDmibEkMOUTi7EkOG7qsOM4buoxJDhu6gjU+G6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEU2Lhu5Dhu6os4buQOkTEkDssM8av4buQw4FEMVPDlSxS4bquxJDhu4ZFw4kmMuG6sMSQUuG7kFNRUizhuq7EkMOKw4nhu4AmMuG6sETEkDs64buOw4FELy/hu47DleG7quG6suG7jOG7hOG7sCxS4buE4buqUlLhu7Dhu4ThurIw4buqL8OV4buQO8WoLOG7sCYv4buq4buQMTsv4bq44bq6ReG7gC/hurhFRcOVw4lF4buC4bq84buCw4rhurgs4bq64buG4bq64buC4bq6xq9F4bqy4bumJlHEgjrDgeG7huG6uOG6ukTEkOG7hMavLMOBRG3hu7Dhu6rEkOG7qnsj4buOxJDhu45SKOG7hMSQceG7suG7qlFExJAxU8OVLFLDgUThu4ZFw4lExJBS4buQU1FSLMOBRMOKw4nhu4BExJAv4bqs4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmLhu4QmLFPhu7Dhu6pE4bqsZ0fhu6pRxJDhu6rDjOG7qOG6tsSQ4buOfcSQMEfhu7DEkOG7qlFHM8SQOuG7iOG7qMSQLFJG4buqUcSQZlPGoOG7qlHhurbEkMOVLsSQxahSRuG7jlLEkCxSTybEkCZSe0Dhu6pRxJAwR8SQbVJM4buqxJDDlUzhu6rEkOG7jkbhu47EkFIuM+G7ouG7qsSQxq9M4buqxJDhu45P4buqxJDGr0hTxJAw4bucxJDhu45SKOG7hMSQceG7suG7qlHEkMOU4buexJAwLlPEkDIuTOG7quG6tsSQLDrDkzPEkFLhu7RT4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJjkuLFLhu7A6ROG6rHNxdG1mxJBr4bq94bqmLybhuqw=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]