(vhds.baothanhhoa.vn) - Anh Bùi Văn Toan, thôn Duyên Hiên, xã Định Hưng (Yên Định) là một trong những nông dân “chuyên nghiệp” bởi anh là người đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nông nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Anh cũng là hộ dân đầu tiên được hỗ trợ kinh phí kích cầu của huyện vì đã đưa thiết bị máy bay không người lái vào sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4bqpw7Xhuqvhu6zhu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhu5N1w6nhu5PDs+G6pMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpdHXhu6Hhu63DqeG7k8OtdeG6qS/DteG6q+G6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqrR+G7rXTDqcOV4bqsdcOpMuG7ieG7rcOpIeG7r2fhu63hurXDqcOCdOG7s+G7rcOp4buQ4bqk4bq+4bud4butw6lUdeG7neG7reG6tcOpw4rhu4vDqeG7kuG7peG7rXTDqVRD4butc8Op4bqnNeG7neG7rcOp4buS4bul4butdOG6rcOp4buracOp4bux4bu5w4LDqcOC4bqy4buv4butc8Op4butdOG6uOG7rXPDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqeKAnMO0dOG6pOG6vuG7neG7rcOp4butc3R14buh4bqw4oCdw6nDtcSCdcOpZ+G7rXTDqeG7q2nDqeG7rXND4bqidcOp4buTdcOp4buTw7PhuqTDqcOC4bqy4buv4butc8OpROG7rXPDqeG7keG6qOG7rXPDqeG7qXThu69nw6l0eMO0w6nhu6lGw6nDgnThuqTDssOCw6nhuqfhu6hU4buoIeG6rcOp4bq6aeG7r8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDhurXDqeG7q2nhu7HDqXN1aeG6pMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7scOs4butdMOp4buTb8OCw6nhurbhuqThu53DqXRDw4Dhu61zw6LDqUfhu610w6nDtELhu61zw6nhu6tpw6l04bu5w6nhu5Fu4butw6nhu5PDs+G6pMOpw4J14bud4butw6nhu5NDw4PDtMOpdMOBw6nDguG6ssODw6nhu6l14butdMOp4bqwdMO6w6nhu6nDusO0dMOpw7TDs+G6pMOpw7Thuqpnw6l04bqk4bq+4buh4butw6nhurrDucOp4buT4buLw6nhu5NDZ8Opw4J0deG7o8OCw6nDteG7pcOp4buxaOG6vsOpw7Vn4bq+w6nhu6l04buz4butc8Op4butc0PhuqJ1w6nhu6todcOp4bq6aeG7r8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OC4bq1w6nhu7Fn4butc8Op4burw611w6lzdWjDqcOC4bqy4bulw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqcO0Z+G7r+G6tcOpw4J04bqmw7TDqeG7k+G7jeG6vsOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqXThuqThur7hu6Hhu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buF4bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buBw6rDquG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3DquG6u+G7hy/hurvhur9m4buR4bq54bq74buHw6rhu4Xhu4Hhu4HDguG7g+G7geG7geG7g+G7g+G7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqhw6rDquG7g2XDqWfhu6vDguG6oWXhu6zhu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhu5N1w6nhu5PDs+G6pMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpdHXhu6Hhu63DqeG7k8OtdWXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7gcOqw6plw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqtH4butdMOpw5Xhuqx1w6ky4buJ4butw6kh4buvZ+G7rcOp4bqn4butc+G7r2l1w6nDtOG6rOG7rXPDqcO14bud4butw6nhurB0w6x14bqtw6nDguG6snfDqcO0dOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4bq64bqgdcOp4butc0PhuqJ1w6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61zw6nDgsOtdcOpw7TDgMOp4bq0xILDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4buxw63DqeG7qXRn4bq+w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrR+G7rXTDqSHhu69n4butw6nhu6lw4bq3w6nigJwh4buzdcOp4bq0deG7rXTDqeG6smfDqeG6umnDqeG7q+G6oOG7rcOp4bur4bud4butw6nhu5Phu4vDqXPEqeG7rcOpw7V2w6nhurrhuqB1w6nDtG7hur7DqeG7q+G6pmfhurXDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7k2/DgsOp4bq24bqk4budw6l0Q8OA4butc+G6s8Op4bupdHXDqeG7qXTEgnXDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4burw611w6nDtHbDqeG7keG6pOG6vuG7neG7rcOp4bq64bqgdcOp4butc3Thu5/DqeG6usOy4butw6nDgsOsdcOpdGnhu61zw6l0dmfDqeG7reG7s+G7rXPDqeG6tMOs4but4bq1w6nhu5NDw4PDtMOpw4J14buj4bqww6nDiuG6psO0w6nhurrhuqB1w6nDtGjDtMOpdOG7ucOp4buRbuG7rcOp4buraeG7scOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqw4bq1w6nDguG7s3XDqcO0aeG7rXPDqcOCdEPDgOG7rXPDqXR4w6nigJzhu7Hhu7nDgsOp4butxKnhu61zw6l0Z3XDqeG6tEPDgOG7rXPigJ3DqeG7sWnDqcOCdOG6pMOp4butdMOy4bqww6nhu6l04buz4butc8Opw7Rn4buvw6LDqeG7rHR14buf4bqkw6nhu6vDs+G7rcOpw4J04buZ4buvw6nDiuG7mcOpw7R0xILDqXRp4butc8Op4but4buz4butc8Op4bq0w6zhu63DqcOC4bqk4bq+4buj4butw6nDlcSpw7Qtw6nhu6xn4bux4bq1w6nDguG7s3XDqeG7rXTDsuG7rcOpw4J0b+G6vsOp4bq64buP4butw6nDtHfhu63DqeG7rXR14buf4bqkw6l04bu5w6nhu5Fu4butw6lzxKnhu63DqcO1dsOp4bq64bqgdcOp4buT4bu34butc8Op4bqy4bqk4bu54butc8Op4burxKnhu7HhurXDqeG7rXThuqTDqcO0w7PhuqTDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4butc2nhur7DqcO0aeG7rXPDqcO0Z+G7r8Oiw6nDlHbDqeG7rXThurjhu61zw6l04bu5w6nhu63hu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhurJvw4LDqcOCdeG7o+G7rcOpw7Xhu7nhurXDqeG7k3XDqeG7k8Oz4bqkw6lE4butc8Op4buR4bqo4butc8Op4buoVOG7qCHDqeG7seG6oHXDqeG6umnhu6/DqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOiw6kh4buzdcOp4buT4buLw6l0eMO0w6nDgnThu5nhu6/DqeG6umnDqcO14buV4butw6nhu5HhuqThur7hu53hu63DqcOCxJDDqeG7k3Zlw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7geG6v+G6v+G6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3DquG6u+G7hy/hurvhur9m4buR4bq54bq74buHw6pm4bq94bq7w4Lhu4Hhurvhu4Xhur3DquG7q+G6ucOixrDhurBz4bqx4bqy4bqhw6rDquG7g2XDqWfhu6vDguG6oWXhu6zhu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhu5N1w6nhu5PDs+G6pMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpdHXhu6Hhu63DqeG7k8OtdWXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7geG6v+G6v2XDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q8OUw4DDqeG6tMSCw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7scOtw6nhu6l0Z+G6vsOpw7Thuqpnw6lzdWfDqeG7k8O54butdMOpZ+G7rXTDqSHhu69n4butw6nDgsOt4buvw6nhurp14buhw7TDqeG7q2nhu7HDqcO0dOG7r8Op4butdHXhu5/huqTDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu6zhu4nhu7HDqeG6veG6ueG6u8Oq4bq1w6nhu610deG7n+G6pMOp4but4buz4butc8Op4buRbuG7rcOpw7R34butw6nDtHRDZ8Op4bq24bqk4buZ4butw6nhurrhuqB1w6nhurB0Q8OA4butc8Opw4J0RMO0w6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7seG6oHXhurXDqeG7rXRD4butc8OpZ+G7rXTDqSHhu69n4butw6nhu5Phu4vDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCw6nhu5Phu6Xhu610w6nhu7HDreG7r8OpdHVw4bux4bq1w6nhurpn4bq+w6nDgnXhu5/hu63DqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO14bu5w6nDtMOAw6lzdeG6oHXDqXR2Z8Op4bq6aeG7r8Op4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OC4bq1w6nhu610Q+G6t8Op4buxaOG6vsOpw7Rp4bq+4bq1w6nhu7Fo4bq+w6nDtG/hur7hurXDqeG7sWjhur7DqXNrw4LDosOiw6LDqeG7rHNn4bq+w6nhurrhuqjDqeG7k8Oz4bqkw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LhurXDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6ln4butdMOp4buT4buLw6nDtHbDqeG7k8OA4butw6nhu5Nrw4LDqXRp4butc8Opw7Thuqpnw6nhu61zQ+G6onXDqcOCdG7hu63DqeG6umnDqeG7rXR14buf4bqkw6l04bu5w6nhu5Fu4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOK4buLw6LDqeG7sGvDtMOp4buR4bqsw6nDtHRDZ8Op4buTQ8ODw7TDqeG7rXRDw6nhu6nhu4bDqeG6unjhu61z4bq1w6nhu610Q+G7rXPDqcO1Q+G6oMO0w6nhu5PDs+G6pMOp4buT4buLw6lzdeG6puG6sMOpZ+G7rXTDqeG6umnDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6nDtHbDqcOCdOG7neG7scOp4buT4bu54butc8Op4burRcO0w6nDgnXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqeG7scSCw6nhurLhu7nhu61zw6nDtGjDtMOp4bupdG7huqTDqeG7keG7pcO0dMOp4bq64bqow6nhurppw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqeKAnMOCdG7hu7HDqcO0Z+G7rXTigJ3DqcOC4bqy4bud4butw6nhu6104bq44butc8Opw7Ro4butdMOp4buT4bu34butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G6qXXhu7Fzw6nDtOG7q2fhurThurThuqFldcOU4buZ4butw4Lhu5nhurJlw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhurx14buRw4J04bq3w6nhu4XhurnhurnhurDDiuG6s8OpdOG7mXVzdMOC4bq3w6nhur/hu4PhurvhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq9w6rhurvhu4cv4bq74bq/ZuG7keG6ueG6u+G7gcOq4bq/4bq74bq/w4Lhu4Phu4Hhurnhu4Hhur/hu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG6v+G6u+G7gWXDqWfhu6vDguG6oWXhu6zhu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhu5N1w6nhu5PDs+G6pMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpdHXhu6Hhu63DqeG7k8OtdWXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG6v+G7g+G6u2XDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6qyF0deG7o8OCw6nDteG7pcOp4buxaOG6vsOpw7Vn4bq+w6nhu6l04buz4butc8Op4butc0PhuqJ1w6nhu6todcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7kkPDg8O0w6nhurRFw6nhurbhuqRn4butw6nDgm7hu7HhurXDqcOCw63hu6/DqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63DqcO04bqqZ8Opw7Rv4bqww6nhuqrhur7hurXDqcO0dMO64butdMOp4bq24bqk4bq+4buf4butw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Op4bq64bufw6nDtMOAw6nDtHThu6PDqcO0dMO64butdMOp4bq0aMO0dMOp4bupw7rDtHTDqcO0w7PhuqTDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nhurppw6nhu5Phu43hur7DqeG7scOt4butdMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4buR4bu34butw6nhu5N14buf4butw6nhu5NBdcOpw4J0w4lnw6nDgsOt4buvw6nDgnRp4butdMOp4butdOG6uOG7rXPDqcO0aOG7rXTDqeG7k+G7t+G7rXPDqeG7q+G6oOG7rcOp4buTcMOp4buTQ2fDqcO0w4DDqXN14bqgdcOpdHZnw6nhurpp4buvw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LhurXDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6ln4butdMOpIeG7r2fhu63DqeG7k+G7i8Op4buxxILDqcO0w4DDqeG6tMSCw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7scOtw6nhu6l0Z+G6vsOpw7ThuqThu61zw6nDtG/hurDDqcO0dOG7r8Op4but4buz4butc8Op4buRbuG7rcOpw4LhurLhu6/hu61zw6l04bqk4bq+4buh4butw6nhurppw6nDguG7p+G7rXTDqeG7rXPhu69pdcOp4bqnIXRodcOpw5XDueG7rXThurXDqVRpw6nhu6xn4bux4oCm4bqtw6nhurrhuqB1w6nDtOG7s+G7rXPDqeG6tOG6pG/DgsOp4bq7w6nhurrhuqjDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4buTQ8ODw7TDqeG6veG6ucOpw4Jv4butw6lzdeG7teG7rXPhurXDqXN14buZ4buvw6nDguG6suG7t+G7rXPDqXTDgOG7rcOp4buB4bq54bq5w6l0Z8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q1N1Z8Op4buTw7nhu610w6ln4butdMOpw7R34butw6nDgsOt4buvw6nhurp14buhw7TDqeG7q2nhu7HDqcO0dOG7r8Op4buHw6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61zw6nDgnRD4bqi4butc8Opw4rhuqThur7hu53hu63hurXDqcO1w7nhu610w6nhurbhuqRu4butw6nhu5PDrcOCw6nhur3hu4HhurnDouG6ueG6ueG6ucOp4buT4bu34butcy/hu61zQ+G6onUv4butc2nhur7DqeG6umnDqXRp4butc8Opw7R04bqow7TDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCdOG6onXDqeG6uuG6qMOiw6kyaeG7r8Op4butc2nhur7DqeG7seG6rGfhurXDqcOC4buvaeG7rcOpw7Xhu7nDqcO0w4DDqXN14bqgdcOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqcO04bqqZ8Opc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nhu6t14bud4butw6nDguG6qMO0w6nhu61zaeG6vuG6tcOp4buT4bud4buxw6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOp4butdOG6pMOpw7TDs+G6pMOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqcO04bqqZ8Opw7Vpw6nDtOG7r+G7rcOpxILDqcO0aMO0w6nDiuG7i8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nhurppw6nhu61z4buvaXXDqXThuqThur7hu6Hhu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG7kcOCdOG6pOG7scO1w6l1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7gcOqw6rhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq9w6rhurvhu4cv4bq94bq54buB4buR4bq94bq5ZsOq4bq94bq/4buFw4LDquG6v+G7hWbhur3hu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG7geG6v8OqZcOpZ+G7q8OC4bqhZeG7rOG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqeG7k3XDqeG7k8Oz4bqkw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6l0deG7oeG7rcOp4buTw611ZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buBw6rDqmXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q8OU4buz4butc8Opw4Lhur7DqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nhu7Fo4bq+w6nDtWfhur7DqeG7qXThu7Phu61zw6nhu61zQ+G6onXDqeG7q2h1w6nDgsOtdcOp4buodOG6pMOpw4J0w7PhuqTDqcOCw7LhurDDqcOC4bqy4bqk4butc8OpdMOA4butw6nhurvhurnhurnDqXRnw6nDgsOtdcOpw4rhu4vDqSF14buj4butw6nhu6rhu7nDtMOp4bqnVMOy4bqkw6nhu6rhu7nDtOG6rcOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7qmnDqeG7rXND4bqidcOp4butdMOt4bq+w6nDteG7leG7rcOp4bq64bqgdcOpw4J04bulw6nDguG6skPhuqLhu61zw6nhurppw6l0w4Dhu63DqeG6u+G6ucOp4but4buJ4buxw6lzxKnhu63DqcO1dsOp4bq64bqgdcOp4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sOG6tcOpZ+G7rXTDqSHhu69n4butw6nhu6vhuqThu7Phu63DqcOCw7nhu7HDqXR1cOG6pMOp4bq64bufw6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN04buhw6nhu7HhuqB1w6LDqeG7rOG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq54bq1w6nhu6vDs+G7rcOp4buTw7PhuqTDqcOCdeG7neG7rcOpw7V14bujw4LDqeG7sWjhur7DqcO1Z+G6vsOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXND4bqidcOp4buraHXDqcOC4bqy4buv4butc8Op4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqw4bq1w6ln4butdMOp4buT4buLw6nhurbhuqThur7hu6PDgsOp4buT4bul4butdMOpw4LDueG7scOpdHVw4bqkw6nhurppw6nhu5NDw4PDtMOp4buT4bu1dcOpw4Jow7TDqeG7q2nDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqcOUOsOpw5Thu7Phu61zw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqSF14buj4butw6nhu6zhu7Phu61zw6lzdeG6oHXDqcOCdHXhu6HhuqThurXDqcOCdMOJw6nhu61zdHXhu6Hhu7HDqeG7k8Oz4bq+w6nhu5PhuqrDqcO0aMO0w6nDtHREw7TDqeG7reG7ieG7rXPDqcO04bqqZ8Op4buxaOG6vsOpw7Vn4bq+w6LDqUfhu610w6kh4buvZ+G7rcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7k+G7peG7rXTDqeG7seG6pGfDqeG6u8Opw7R0deG7o8O04bq1w6nDguG6suG7pcOpc3Vow6nhu4fhurnhurnDqcOC4bqydeG7oeG6pMOp4buT4bu34butc8Op4buTcMOp4buraeG7scOp4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjhurXDqeG7rXRD4bq3w6nhurB04bqk4butw6nDgnThuqThu7XDtOG6tcOpw7V24butw6nhurB0buG7reG6tcOpc3Xhu5nhu6/DqXTDrcOCw6nDguG6skXDtMOpw4J14buj4bqw4bq1w6lzdeG6puG6sMOp4bqwdG7hu63DqcO1QcOpw7R0w7rhu610w6nDimjDtMOpw4LhurLhu53hu63DqcO0buG6vsOpw4LhurLhu7fhu61zw6nhurppw6nhu5PDrcOCw6nhu63hu4nhu61zw6nhurThuqRvw4LDqcO0Z+G7r8OpdMOA4butw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqrIXRo4butc8Op4buFLeG6veG6ueG6veG6ucOpc3Vnw6nhu5PDueG7rXTDqWfhu610w6lzduG6sMOp4bq64bu14butw6nDgnRp4butdMOp4burw7LhurDDqcOU4buz4butc8Opw4Lhur7DqSHhu6xUVMOp4buQ4bqy4buv4but4buZw6ku4buz4butc8OpVOG7t+G7rXPDqeG6umnDqXN1Z+G7r8Opw7R04buvw6nhu61zQ+G6onXDqcO04buv4butw6nDguG6smd1w6nhu5PDs+G6pMOpw4J0Z+G7scOpc3Vnw6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buAw6LDqVR14buh4butw6nhu61n4bq+4bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqcOC4bq+w6nDtHbDqeG7g8Opw7R0deG7o8O0w6nhu7Fo4bq+w6nDtWfhur7DqeG7qXThu7Phu61zw6nhu61zQ+G6onXDqeG7q2h1w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Op4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjDqcSCw6nhu610deG7n+G6pMOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOC4bun4butdOG6tcOp4butdEPhurfDqTXhu53hu63DqeG7kuG7peG7rXThurXDqVTDsuG6pMOp4buq4bu5w7ThurXDqeG7rHNnw6kuw4Dhu63hurXDqeG7kuG7s+G7rXPDqS7DgOG7reG6tcOpVOG7r2rhu61zw6lUdmfhurXDqSF0eMOpNOG6pG7hu63igKbDqeG6umnDqeG7seG7ucOCw6nhurThu7XDqcOC4bun4butdMOp4butc+G7r2l1w6nhu610Q+G6t8Op4busc3Thu6HDqUfhu63hurXDqVRpw6khxanhu6104bq1w6k14bud4butw6nDlWh14bq1w6kuw4Dhu63DqeG7qmfigKbhurXDqcOCw63hu6/DqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7scOpw7R04buvw6nhurvhurnDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPhurXDqcOCdOG6pMOp4butdMOy4bqww6nDtcO54butdMOp4bq24bqkbuG7rcOp4bq74bq5w6nDguG6snXhu6HhuqTDqeG7k+G7t+G7rXMv4butc0PhuqJ1L8OCdGjhu61zw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7gcOqw6rhurDDiuG6s2XDqeG6tOG6ssO04bqhZS8vw7Thu5Hhu63DosO1Z+G7r8OCdGfhu610dOG7r2fDouG6uuG7rS/hu5Hhu5nhurThu6nDguG7r+G6sC/hu63hu5nhurzhurQv4bq9w6rhurvhu4cv4bq94bq54buB4buR4bq94bq5ZsOq4bq94bq/4bq7w4Lhu4Hhur/hurvhur3hu4Hhu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG6veG6ueG6v2XDqWfhu6vDguG6oWXhu6zhu7Phu61zw6nhu5Fu4butw6nhu5N1w6nhu5PDs+G6pMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpdHXhu6Hhu63DqeG7k8OtdWXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4buF4bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7gcOqw6plw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhu6x04bq44butc8Opw7Ro4butdMOp4buT4bu34butc8Op4oCc4bupdOG7s+G7rXPDqcO1Q+G6oMO0w6nDtHRu4but4oCdw6nhurTDicOp4buR4bqo4butc8Op4buxaOG6vsOpw7Vn4bq+w6nhu6l04buz4butc8Op4butc0PhuqJ1w6nhu6todcOp4bqwdOG6pOG7rcOpw4J04bqk4bu1w7TDqcOVMiEyw6nDtHThu6/DqcO0buG6vsOp4bur4bqmZ8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q8OU4buz4butc8Opw4Lhur7DqSHhu6xUVMOp4buQ4bqy4buv4but4buZw6ku4buz4butc8OpVOG7t+G7rXPDqeG6tMOJw6nhu5Hhuqjhu61zw6nhu7Fo4bq+w6nDtWfhur7DqeG7qXThu7Phu61zw6nhu61zQ+G6onXDqeG7q2h1w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Opw4LDrXXDqeG7rXR14buf4bqkw6nhurrhuqzhu61zw6nhu5Phu7fhu61zw6nDgnTDs+G6pMOp4bur4bqg4butw6nDqsOp4bq64bqoL+G7reG7ieG7scOp4bqn4bur4bqmZ+G6tcOp4buxaeG6pOG6tcOpw7Ru4bq+w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sOKApuG6reG6tcOp4buxw4F1w6nhu7Fo4bq+w6nDtWfhur7DqeG6sHThuqThu63DqeG7k0PDg8O0w6nhurvDouG6ueG6ueG6ucOpdGcv4but4buJ4buxw6LDqeG7rHPhu69pdcOp4buraeG7scOp4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjhurXDqcO04buz4butc8Opw4Lhur7DqcO0d+G7rcOp4buracOp4buTw7PhuqTDqeG7seG7tXXDqeG6sHRu4butw6nhurB04bu1dcOp4buT4bu5w7TDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOpdOG7i+G7rXPDqeG7sWjhur7DqcO1Z+G6vsOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXND4bqidcOp4buraHXDqShHMsOpw4LDrXXDqeG7qXThuqTDqeG6ukXDtMOp4buxdeG7n+G7rcOpw5XEqcO04bq1w6nhu7F14buf4butw6kh4bqy4bqk4butc8Op4bq6acOpIW7hur7DqeG7rHPhuqThur7hu53hu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4buF4bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buBw6rDquG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtOG7keG7rcOiw7Vn4buvw4J0Z+G7rXR04buvZ8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3DquG6u+G7hy/hur3hurnhu4Hhu5Hhur3hurlmw6rhurnhurnhu4XDguG6veG6v+G7g2bhurvhu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6ocOq4bq94buDZcOpZ+G7q8OC4bqhZeG7rOG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqeG7k3XDqeG7k8Oz4bqkw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6l0deG7oeG7rcOp4buTw611ZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buBw6rDqmXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6q+G7sGjhur7DqcO1Z+G6vsOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXND4bqidcOp4buraHXDqeG6sHThuqThu63DqcOCdOG6pOG7tcO0w6nDlTIhMsOpw7R04buvw6nDtG7hur7DqcO0dMOow6nDgsOtdcOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buw4bu5w7TDqcOUdG7huqTDqeG6tcOpw4Lhu6fhu610w6kuw4Dhu63DqeG7qmfDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqtH4butdMOpIeG7r2fhu63DqcO0dOG7r8Opw7V14bujw4LhurfDqWXhu7Bo4bq+w6nDtWfhur7DqeG7qXThu7Phu61zw6nhu61zQ+G6onXDqeG7q2h1w6lzdcOs4buxw6nDteG6oMOCw6lzaOG7rXTDqeG7rWvhu61zw6nhurppw6nDtMOsdcOpw4J0deG7oeG7rcOp4buTaOG7rXPDqeG7qXDDqXR14buh4bqkw6nhurbhuqTDrMOiw6nDlHR14bujw7TDqeG7rXR5w6nhu610b8OCw6nDtOG7s+G7rXPDqeG6tOG6pG/DgsOp4bq94bq5w6nhu6vDusOCw6nhurB04bqk4butw6nhu5NDw4PDtMOp4buHdGcvc3XhuqLhurPDqcO0dHXhu6PDtMOp4bur4bqg4butw6nhu610b8OCw6nDtOG7s+G7rXPDqeG6tOG6pG/DgsOp4bq/4bq5w6nhu6vDusOCw6nhurB04bqk4butw6nhurvhurl0Zy9zdeG6osOiw6kydeG7ocO0w6nhurTDicOp4buR4bqo4butc8Op4buxaOG6vsOpw7Vn4bq+w6nhu6l04buz4butc8Op4butc0PhuqJ1w6nhu6todcOpc3bhurDDqeG6sHTDs+G7rcOpc3XDrOG7scOpw4LDueG7rXTDqcOC4bqyw63hu61zw6nDguG7t+G7rcOp4buRQ8Opw4J04bqk4bu1w7TDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOpw4J0RcO0w6nhurrDssOCw6nhuqfDlTIhMuG6rcOpw4LhurLhu53hu63DqcO0buG6vsOpw4LhurJodeG6tcOp4but4buJ4butc8Op4bq04bqkb8OCw6nDtGfhu6/DqXNv4bqww6nDquG6ucOp4burw7Phu63DqeG6tOG7r8Op4bq64bqgdcOp4bqwdOG6pOG7rcOpw4J04bqqw6nDtOG7s+G7rXPDqeG6umnDqXN1w6zhu7HDqcOCdG/DgsOpw4J04buvaMOC4bq1w6lzdeG6puG6sMOp4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6l0w63hu63DqcO0dOG7o8Opw4J14buj4bqww6nDiuG6psO0w6nDguG6skXDtMOpw4J14buj4bqww6nhurrhuqB1w6nDgnThuqThu7XDtMOpw5UyITLhurXDqcO1w6zhu6/DqeG6uuG7ocOp4bq0RMO0w6nhu6l0eeG7meG6tcOpc3XDrOG7scOp4buzw6nhu610dXHhu7HDqeG7seG7s3XDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPhurXDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqeG7rUPhuqDDtOG6tcOp4buTb8OCw6nhu5NndeG6tcOpw4J14bujw4LDqeG7qXXhu6Hhu7HDqcO0dHXDqeG6sHTDusOiw6LDosOpO+G6pGfhu63DqcOC4bqyeOG7rXPDqeG7q2nDqeG7k+G7meG7scOp4buT4buj4butw6nDtHThu6/DqcO1acOpw7Thu6/hu63DqeG7reG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqcO0aMO0w6lzdcOsdcOp4bqwdGjhurDDqcO0Z+G7rXTDqcOCaMO0w6nDgnThu7Phu61zw6nhu7F14butdOG6tcOpZ+G7rcOpw4Lhu69p4but4bq1w6nDgnXhu6PDgsOp4bupdeG7oeG7scOp4bq6acOpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG7heG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7gcOq4bq94bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O04buR4butw6LDtWfhu6/DgnRn4butdHThu69nw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6vcOq4bq74buHL+G6veG6ueG7geG7keG6veG6uWbDqsOq4bq94bq/w4Lhur/hu4fhur/hur/hurvhu6vhurnDosaw4bqwc+G6seG6suG6oeG6vcOq4buHZcOpZ+G7q8OC4bqhZeG7rOG7s+G7rXPDqeG7kW7hu63DqeG7k3XDqeG7k8Oz4bqkw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6l0deG7oeG7rcOp4buTw611ZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhu4Xhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buBw6rhur1lw6kv4bqr4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhu6xzQ+G6onXDqeG7kW7hu63DqcOK4buLw6nhu6xzZ8OpOnThuqbDqeG6p+G7rHNnw6kuw4Dhu63huq3DqcOK4buZ4buxw6nhu7Fo4bq+w6nDtWfhur7DqeG7qXThu7Phu61zw6nhu61zQ+G6onXDqeG7q2h1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nhurB04bqk4butw6nDgnThuqThu7XDtMOpw5UyITLDqcO0dOG7r8Opw7Ru4bq+w6nDguG6suG7t+G7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsy4bqgdcOp4bq6deG7ocO0w6nhu5NDZ8Op4bq6aeG7r8OpROG7rXPDqeG7keG6qOG7rXPDqeG7sWjhur7DqcO1Z+G6vsOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXND4bqidcOp4buraHXDqeG6umnhu6/DqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DguG6tcOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhur3hur3hurXDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6ln4butdMOpIeG7r2fhu63DqeG7q2nDqXThu7nDqeG7k8Oz4bqkw6nDgnXhu53hu63DqeG7rXTDsuG7rcOp4buTQ8ODw7TDqXTDgcOpw4LhurLDg8Opw6rhurnhurnDqcOC4bqydeG7oeG6pMOp4buT4bu34butcy/hur3DqcO0dHXhu6PDtMOp4bqnw6rhurnDo8Opc3Vow6nDguG6suG7pS/DtHR14bujw7TDqeG7sWjhur7DqcO1Z+G6vuG6rcOpw4J04buZ4buvw6nhu6xzdOG7pcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG6tOG7tcOp4bq9Zi/hu6w7LVThu5Lhu6zhu5DDqeG7rXNp4bq+w6nhur3hurst4buDLeG6veG6ueG6veG6u8Op4bq64bufw6l0w4HDqcOC4bqyw4PDqeG7qXXhu610w6nhurB0w7rDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcOUdEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu63hu7Phu61zw6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG6umnDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqeG7rCHhu7DDqXThuqThur7hu6Hhu63DqTXhu53hu63DqeG7kuG7peG7rXThurXDqeG7reG7ieG7scOp4bq94bq54bq94bq7w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buSbuG6vsOp4buracOp4butdeG7n+G7scOp4bq64bqkdeG6tcOp4buT4bu54butc8Op4burRcO0w6nhu5Nww6lzdWfDqeG7k8O54butdMOpZ+G7rXTDqSHhu69n4butw6nDgnXhu6PhurDDqcOC4bqow7TDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqeG6umnDqeG7qXRndcOpw4J0aMO0w6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqXTDgOG7rcOp4butdOG6uOG7rXPDqcOCdeG7o+G7rcOpw7Xhu7nDqeG7qFThu6ghw6nDguG6suG7r+G7rXPDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqw4bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDgnThuqbDtMOp4buT4buN4bq+w6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOpw4J04buZ4buvw6l0Q+G6oOG7rXPDqXRp4butc8OpdHZn4bq1w6nDtOG7s+G7rXPDqeG7rXN04buhw6nDtGfhu6/DqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqXThuqThur7hu6Hhu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBH4bqkw4J04buv4bqyZeG6q+G7quG7ncOpVGnhuqkv4bqw4bqr

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]