(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này bà con nông dân thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước) không khỏi vui mừng, phấn khởi khi cây sắn năm nay cho nguồn thu nhập ổn định.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMiXeG7peG7p8O5w7Xhu4/hu4siXcOpIuG7juG7qzThurnhu69xxKk04buP4buL4buvccSpNOG7p8O54bub4buP4buLNOG7pcOi4buPNF0vw6kiXS/hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl0v4buJNiJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14buIw6rDo+G6uzMi4buO4buJw73hu4/hu4s04buP4buL4bqv4bu5NOG7j+G6r+G7uTTDqeG6rzThurnDteG7jzThu4/hu5fhu4/hu4s04bq74bqr4buPNOG7p+G7iWw04bunw7li4buPNOG6uOG6r+G7j+G7iTThu47huq/hu4/hu4s0feG7icWp4bu5aOG7jzTDicSDNOG7puG7ieG7r3DhurlbNMOz4buJ4buX4buP4buLNMOz4buJ4buZxKk04buzxanEqTThu4134buP4buLPDR14buJYuG7jzTDs+G7iXPEqTTDs+G7icSpNOG6ueG6q+G7uTThu6XDouG7jzThu4/hurXhu4004buPw6Phu7k04bq54buJw7U04buP4buLxanhu5vhu4804bun4buJxak04buP4buJZHU04buj4buPNOG6vWzhu4/hu4k+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJd4bul4bunw7nDteG7j+G7iyJdw6kiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M+G6u+G7p+G7icWp4buNw6k0xKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE5NnXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGHDoTZ14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NmE1LzbhuqPDoOG6uzc2NjfDoDXhuqPhu6fDoTY1w6E3w7I1Pm914buLIcO5Pzg34bqhMzTDo8Oy4bunPzPhu47hu6s04bq54buvccSpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fDueG7m+G7j+G7izThu6XDouG7jzM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTk2MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhw6E2MzQvIl0vw6kiXS/hu6Xhu6fDucO14buP4buLIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4bumw7nhu4Xhu4804buP4buJw73hu4/hu4s0w7rFqeG6tzThur3hu5vEqTTDueG7neG7j+G7izTDsnDhu4804bunxKlm4buP4buLNOG6ueG7r3HEqTThu4/DtMSpNMO54buX4buNNMO54bq3PjTDieG6rzThu4zDo8SpNOG7puG7iWw04bu2xanhu7nhu4Xhu480czThu6fhu4nhu5fhu480w4Phu4/hu4k04buy4bqr4buPNOG7ieG7mzThu4lzxKk0w7Phu4nEqTRhNOG7peG6r8O1NOG7pcOi4buPNOG7j+G6teG7jTThu4/Do+G7uTThurnhu4nDtTThu4vEqcOjNOG6vWvhu4/hu4k04buP4buLxanhu5vhu4804bun4buJxak04buP4buJZHU04bq9xIPhu4/hu4s0w7NpPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhODl14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NmE1Lzc1N+G6uzc1YTY3NTjhu6c4NTY2w6HDsjU+b3Xhu4shw7k/w6HDoMOgMzTDo8Oy4bunPzPhu47hu6s04bq54buvccSpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fDueG7m+G7j+G7izThu6XDouG7jzM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODkzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLDk+G7icSD4bq5NOG7s3DEqTThurnhuqvhu7k04buNasOjNHXhu4nhu6s04bun4buJxanhu53hurk04bun4buJbDThu6fDueG7r3Hhu4/hu4s8NOG7i8SpxIM04bq54bq3PDThurnhu4nEqTR14buJajThur1jxak04bun4buvNOG6ucOjw7U8NOG6vcahxKk04buzcMSpNOG6ueG6q+G7uTThu6XDouG7jzThurnhu4nhu7E04bu5ZsWpNMOp4bqvNOG6ucO14buPNMOpw7Thu480deG7ieG6q+G7jzThurnhu4nFqeG7m+G7j+G7izTDsuG6rzThurnhu4lq4buP4buJPDThu4124bq5NOG6vWPFqTThu6fhu680deG7ieG6q+G7jzThu6fDucO1NOG6ueG7reG7j+G7izThu4/hu4nhu6804bq54buX4buP4buLNOG6ueG7ieG6teG7jTThu6XDtOG6uTRq4bunPDThu6fhu4lsNOG7p8O54buvceG7j+G7izThur1jxak0w7nDozThu6Phu4804bq9bOG7j+G7iTTDs+G7icSpNOG7j+G7ieG6rzThu43Eg+G7uTThu6XDouG7jzThur3huqfhu6c04bunw7nhu4Xhu4804bq9bMOjNMOp4bqv4buPNOG7icWp4bu5aOG7jzThurnDo+G7jTTDs2bhu6c0w6nDo8O1NOG7p8Sp4buFxak+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4OXXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/hurnhurvhu48+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hurvDquG7pcOz4bunw7V1L+G7j8Oq4bu14bulLzc2YTUvNzU34bq7NzVhNjk4YeG7p2HDoDg3NsOyNT5vdeG7iyHDuT82YcOhMzTDo8Oy4bunPzPhu47hu6s04bq54buvccSpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fDueG7m+G7j+G7izThu6XDouG7jzM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODkzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhu47EqeG7heG7jzThu7Phu6s0NzU3Njw04bunw7Xhuq/hu4804bun4buJbDThu6fDuWLhu4804bq44bqv4buP4buJNOG7juG6r+G7j+G7izThurnDtDThu4nhu6Hhu480w6A1NOG7icOjNOG7p8O54bub4buP4buLNOG6ueG6q+G7uTThu6XDouG7jzThu7NwxKk04buP4bq14buP4buLNOG7pcWpYuG7pzTDqWvhu4/hu4k0w7rFqeG6q+G7jzThu4nhu6Hhu480ODU1NOG7p+G6sS/hu4nDoyk04bun4buj4buP4buLNOG7peG6t+G7jzTDsuG7r3Lhu4/hu4s0Nz42ODU04bunYuG7jz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTg5deG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL+G6ueG6u+G7jz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzZhNS83NTfhurs3NWE2w6A5YeG7pzc4w6A3NsOyNT5vdeG7iyHDuT82NeG6ozM0w6PDsuG7pz8z4buO4burNOG6ueG7r3HEqTThu4/hu4vhu69xxKk04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bulw6Lhu48zNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTg5MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4buO4buJcTThurnhuqvhu7k04bulw6Lhu4804buP4buL4buvccSpNOG6u+G6q+G7jzRzNOG6veG6q+G7uTTDssSp4buP4buJNOG7icO14bqx4bunNOG7ieG7oeG7jzThu6fDucO14buP4buLNOG6ueG7l+G7j+G7izThu6fEg+G6uTThurnhu4nFqeG7uWnhu4804bq94bujxKk04bq54buhNOG6uWLFqTThurnhuqvhu7k04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bq54buJw7U04buP4buLxanhu5vhu4804bun4buJxak04buP4buJZHU04buj4buPNOG6vWzhu4/hu4k8NOG7j+G7icSpZ8WpNOG7ieG7nTThurvhuqvhu4804bq5w7Q04buP4buLxanhu5vhu4804bun4buJxak04buP4buJZHU0w7Phu4nEgzThu7Phu6/hu6Hhu480w7Lhu4Xhu4804bun4buJw7XEg+G7pzThu4/hu4vhu4nDqMO1PDThur3EqWnhu4804buJa+G7j+G7iTThu4/hu4nhu6804buLxKnDozThur1r4buP4buJNMOj4buP4buJNOG7iMO14bqv4buP4buLNOG7suG6teG7jzThu6TEg8WpPDTDo+G7j+G7iTThu47hu4vFqeG7ucOt4buPNOG7puG7iWY04bukw6Phu4/hu4k+Pj5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTg5deG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL+G6ueG6u+G7jz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G6u8Oq4bulw7Phu6fDtXUv4buPw6rhu7Xhu6UvNzZhNS83NTfhurs3NWE3Njk34bunNjVhNuG6o8OyNT5vdeG7iyHDuT/DoWE5MzTDo8Oy4bunPzPhu47hu6s04bq54buvccSpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fDueG7m+G7j+G7izThu6XDouG7jzM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODkzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhurjhuqvhu7k04bulw6Lhu4804bulw6PFqTThu6fhu4nFqTThu4nDteG6seG6ueG7iTThu4/hu4vDteG6r8SpNOG7s8SpaOG6uTThu4vEqcO9NOG7i8SpxqHhu4/hu4s04buLxqHEqTThu7Phu6s8NOG7p+G7ieG6q+G7jzTDssO14bqxxKk04bq54bqr4bu5NOG7j+G6r+G7uTThurnhu63hu4/hu4s0w7Lhuq804buP4buLxanhu7nhu4Xhu480w7LEqWjFqTThur1pNMOy4bqv4buNNOG7j2Lhu4004bul4buRPDThu43hu53hurk04buP4buJbj4+Pl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDQ5YTV14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NmE1Lzc1N+G6uzc1YWE5OTnhu6dhODbDocOhw7I1Pm914buLIcO5P+G6oTY1MzTDo8Oy4bunPzPhu47hu6s04bq54buvccSpNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fDueG7m+G7j+G7izThu6XDouG7jzM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzM5YTUzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLDieG6rzThu4zDo8SpNOG7puG7iWw04bu2xanhu7nhu4Xhu4804bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNOG6uOG6q+G7uTThu6XDouG7jzTDs+G7ieG7l+G7j+G7izThu4/hu4nDveG7j+G7izThurnhu4nDtTTDqeG6rzThurnDteG7jzThu4/hu5fhu4/hu4s04bq74bqr4buPNOG7p+G7iWw04bunw7li4buPNOG6uOG6r+G7j+G7iTThu47huq/hu4/hu4s04buLxKnEgzThu6fDuWw04bun4buJxak04buP4buJZHU04bundzThurnhu7E8NOG7p+G7ieG6q+G7jzw04buN4bqvNMOyxIM04bulw6Lhu4804bq54but4buP4buLNOG6veG7r3Lhurk04buleTThurvhu6vhu4/hu4s04bq9aTThu4/FqeG7l8SpNOG7p+G6peG7jT40VeG7icO14buP4buLNOG7p8O54bqvw7U04buPxanhu5fEqTThu6fhuqXhu400w7LEgzThu6XDouG7jzTDsmLhu7k04bun4buJbOG7pzThur3Do+G7j+G7izThur3hu69y4bq5NOG7j+G7ieG6q+G7jzTDueG7neG7j+G7izRzNOG7j+G7icSpZ8WpNOG7p+G7ieG7l+G7jzThu4/hu4nhu6804bun4buJ4buX4buPNMOD4buP4buJNOG7suG6q+G7jzw04bu2xanhuqvhu480w5LDteG7j+G7iz4+PjThu6fDuXM04bun4buJ4bqv4buP4buJNOG7j+G7i8Wp4bub4buPNOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7iWrhu4/hu4k04bq54buxw6M04buP4buJxKlnxak04buJ4budNOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTjhuqF14bu3KTM04bulw7nhurk/My8v4bq54bq74buPPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4bq7w6rhu6XDs+G7p8O1dS/hu4/DquG7teG7pS83NmE1Lzc1N+G6uzc1YTg4OcOg4bun4bqjOcOhNmHDsjU+b3Xhu4shw7k/4bqjw6DDoTM0w6PDsuG7pz8z4buO4burNOG6ueG7r3HEqTThu4/hu4vhu69xxKk04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bulw6Lhu48zNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTjhuqEzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhu4zhu5/EqTTDsnbDozThu6fhuqXhu4004bq5w7Q04bq54buJxak0w7PDgTThu6d3NDc1LTdhNOG7j+G7i+G6r+G7uTw0NjU1NOG7izThu6fDuXbhu4/hu4s04buLxKnGoeG7j+G7izThurnDtDThu6fhu4lpNOG6ueG7icO1NOG7p+G7icWpNOG7icO14bqx4bq54buJNDc04bun4bqxNOG7p+G6peG7jTThu6fhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s0deG7icSR4buNPjThu67FqTThur3EqWnhu4004bq54buxw6M04buN4buXNOG7iWvhu4/hu4k04buP4bqv4bu5NMOy4bqvNOG7p+G7iXHEqTThu4vEqcOj4buPNOG7j8Wp4buXxKk04buP4buLw6Lhu488NOG7j+G7i8Wp4bub4buPNOG7p+G7iXbhurk04bq14buPNOG7p2Thu4804bq74bur4buP4buLNOG7p3c0w7LEgzThu6XDouG7jzThu6Xhuqnhu4804bq5w7Q04buP4buF4buPNOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NOG6ueG7reG7j+G7izThur3hurfhu400w6nhurfDtT5dL3UiXeG7p8Ojw6nDssOqNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M+G6ucOj4buN4buP4buJw6Phu6czNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7jcOjw7nhu4vEqeG7jy3DssOqw6zhu6coNMOjxanhu6fDtSk04buNw6PDueG7i8Sp4buPLcO5xKnhu4vhu4nhu6coNMOjxanhu6fDtSkzNOG6ucOqw7LDsuG7pXXDo+G6ucSp4buP4buLPzM1MzThurnDqsOyw7J1w6PhurvhurvEqeG7j+G7iz8zYTMiXeG7p8Opw7Xhurvhu7kiXeG7p8O5Il3hu6fhursiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIuG7puG7icOqw7U04bq44buJ4buxNOG7p2zhurnhu4k0xajDieG7juG6ujThu6fhu4lsNOG7p8O5YuG7jzThurjhuq/hu4/hu4k04buO4bqv4buP4buLNOG7psO5bOG7j+G7iTThu7LhurXhu4804buI4bup4buP4buLKDThu47EqeG7heG7jzThu7Phu6s0NzU3NjThu7NwxKk04bq7xKlo4buPNOG7p2rhurnhu4k04bq54bqr4bu5NOG7pcOi4buPNMOy4bqvNMOgNjThu4nDozThurnhu4nDtTThu6Xhurfhu480w7Lhu69y4buP4buLNDc+Njg1NOG7p2Lhu48+NOG6vOG6q+G7uTThur3Do+G7j+G7izTDsuG6rzThurnhuqvhu7k04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bq9w6rhu4004bq9ZuG7jzTDsnLEqTThu6fhu4lmNOG7s2c04buLxKnEgzThu6fDuWw8NOG7o+G7jzThur1s4buP4buJNOG6vWPFqTTDucOjPDThurt4NMOzxKlm4buPNOG7peG7gzThur3hu69y4bq5NOG7jXM0w7nhu53hu4/hu4s04bq7xKlo4buPNOG7p2rhurnhu4k04bunw7nDteG7j+G7izThu4/EqeG7heG7jzThu7Phu6s04bunxKlmdTThu6fhu4nDqsO1PjThu6bhu4lsNOG7p8O5YuG7jzThur3Do+G7j+G7izTDs+G7icWp4bu5ZuG7jzTDs+G7iWrhurnhu4k0w6nhuq804bq5w7Xhu4804buP4buJ4bqr4buPNMO54bud4buP4buLNHXhu4nEg+G7pzThu6fDucSpaeG7jzThu43hu5c04buJa+G7j+G7iTTDs2bhu6c04buJcnU04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bulw6Lhu4804buzcMSpNOG7j8Wp4buXxKk04bun4bql4buNPl0vdSJdL+G7p+G6uyJdL+G7p8O5Il0v4bunw6nDteG6u+G7uSJdL+G7p8Ojw6nDssOqIl11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDg8Wp4bun4buJw7XDuTMi4buk4buh4buPNOG6vGvhu4/hu4ldL3Ui

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]