(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua nông dân xã Hà Long (Hà Trung) đã khai thác lợi thế của vùng bán sơn địa để phát triển kinh tế vườn đồi, nổi bật là giống ổi lê. Xã đã từng bước sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng thương hiệu ổi lê quý hương - nơi phát tích vương triều Nguyễn.
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WFnhu4nEqeG7leG6qTRQWMSpNOG7mcSpLSrhuqnhurHEg2LDmlnhuqdq4buJxKnhurHDo+G7lcOZWOG7sOG7quG7icSp4buLY2LEg+G7sOG7gOG6sVnhuqk5WcOsauG7l1nhuq/Ds+G7g2LEg1liw7IxWeG6qcSRYsSDWcSp4bqv4buPMVnhuq3huq8mMeG6r+G7qi/hu4nEqeG7i2NixIPhu7Dhu6ov4bqv4buy4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bquNCoyWOG7sELhuq/DtGLEg1liLuG6q1nDrGoqWWLhurtixINZMntiWeG7mSxZ4bquP1nhuqhjYsSDWcav4bquP1nEqOG7i2pixIPhu6hZMyxZ4bqt4bqvKuG6sVnEqeG6ryYxWeG6qWfhurFZxKnhuq9hWTFuKlnhu5FsYsSDWTAmYlnhu4nhu4NiWTPhurUqWTPhuqFZw63huq8mxKlZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6sWLhuq9ZxKlhWeG7kcOzZmJZM8Oq4bqx4bukWWLhu4HhurFZMF3EqVnhuqk/WcSD4bqx4bq9YsSDWeG7geG6sVnhuqk54bumWeG7mCxZMyxZxKnhu41ixINZMMOz4buFMVnhu4k7Ylnhu5lqfcSpWcSp4bqvNGNZxKnhurE5alkx4bqvaiJiWeG7kOG6sTTEqcSC4bufw41Z4buRP1nhu5l74buVWTLhu49ixINZxKnhuq/Ds+G7g2LEg1nhuq/hurHDoGpZ4buB4bqxWeG6qTlZw6xq4buXWeG6r8Oz4buDYsSDWS1ZYuG7g+G6sVnDreG6rybEqVnEqeG6tzHhuq9Z4buRw7Phu4NixINZxKnhu4vhurHDoWpZQsSDauG7leG6o2Lhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWSTDncOdw63hu5nDmVnhuq804bqxxIPhuq/EqcOaWUDhu7jhu7TDreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7TDnSMv4buy4bu4JTLhu7Thu7Lhu7Lhu7Lhu7Lhu7ZAxKnhu7Thu7Lhu7Q94bu44bqpw53hu6bhuqfDrcSDVeG7i1Dhu7TDnSRYWSrhuqnEqVBY4buA4bqxWeG6qTlZw6xq4buXWeG6r8Oz4buDYsSDWWLDsjFZ4bqpxJFixINZxKnhuq/hu48xWeG6reG6ryYx4bqvWFnhu5PhurEyxKnhuq9QWCTDncOdWFnhuq804bqxxIPhuq/EqVBYQOG7uOG7tFhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrXYqw63EqeG6sWNiWOG7sOG6qikxWTJsWeG7geG6sVnhuqk5WeG6reG6r+G6u2LEg1nDreG6rzvhurFZ4bqpP1nEg+G6seG6vWLEg1kxe+G7lVnEqeG7i2rhu5XDoWJZxKnhuq/hur1ixINZMW4qWTPhurUqWcOt4bqvw7Phu4NixIPhu6RZYuG6r8OzYsSDWTJqWWLhuq9dw61Z4buRP2NZMeG6r3tiWTN9xKlZYuG7g+G6sVkze+G7lVnhu5E/WTPDs2cxWWLEg8OzZuG6sVkye2JZ4buZLFnhuq4/WeG6qGNixINZMj/hu5VZMeG6u2LEg1kx4bqvLuG6q1nhu4lkMeG7pFkzKmLEg1nhuqsqYsSDWeG6qTrhurFZxIPhurEmWcSp4buL4bq1WeG6reG6sWLhuq9ZxKlhWeG6qeG7hWJZxKnhu41Z4bu2w53DnVkzYWJZ4bu4QMOdWcSp4buL4bqxw6BqWTPDqmLEgy/huq8qL2Iu4bqr4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu24bu2w63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8xMmLhu6YwKmPEqeG6rypi4bqv4bqvYyrhu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4bu04bu0w50jL+G7suG7uCUy4bu04buyw51A4bu24bu44bu2xKnhu7ZAw53DneG7uOG6qcOd4bum4bqnw63Eg1Xhu4tQPcOd4bu2WFkq4bqpxKlQWOG7gOG6sVnhuqk5WcOsauG7l1nhuq/Ds+G7g2LEg1liw7IxWeG6qcSRYsSDWcSp4bqv4buPMVnhuq3huq8mMeG6r1hZ4buT4bqxMsSp4bqvUFgkw53DnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWEDhu7bhu7ZYWS/hu7Dhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw612KsOtxKnhurFjYljhu7Dhu4DhurFZ4bqpOVnhu4t9xKlZMuG6o1nEqeG7i8OqYsSD4bukWeG7iSpqWSRZxKnhuq8mYsSDWeG7iThZMeG6r2NZw6xqO+G7pFliLmLEg1nhu4lqfcSpWTEqY+G7pFnEqeG6r2pZ4bqvYzox4bqvWcOsaipi4bqvWWIu4bqr4bumWcSo4budWeG6qcOgWTNdalnDrGo7WTEqY+G7pllC4bqv4bqxw6FqWeG6r+G6v1li4bqvZlnEqeG7i8OqYsSDWeG7geG6sVnhuqk5WeG6q+G7h+G6sVliLuG6q1nEqeG6r2pZYuG6r13DrVnhuq8/YsSDWcSp4buLLuG6q1nEqeG7i+G6scOgalkzw6pixIPhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWSTDncOdw63hu5nDmVnhuq804bqxxIPhuq/EqcOaWUDhu7bhu7bDreG7mcOZWFnhu4nhu4sxUFgvLzEyYuG7pjAqY8Sp4bqvKmLhuq/huq9jKuG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Thu7TDnSMv4buy4bu4JTLhu7Thu7Lhu7Lhu7LDneG7tiXEqeG7ssOdIyPhu7ThuqnDneG7puG6p8OtxINV4buLUOG7tuG7uCRYWSrhuqnEqVBY4buA4bqxWeG6qTlZw6xq4buXWeG6r8Oz4buDYsSDWWLDsjFZ4bqpxJFixINZxKnhuq/hu48xWeG6reG6ryYx4bqvWFnhu5PhurEyxKnhuq9QWCTDncOdWFnhuq804bqxxIPhuq/EqVBYQOG7tuG7tlhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrXYqw63EqeG6sWNiWOG7sOG6umLEg1nEqOG7i+G6tWLhuq9Z4buYantiWeG6rsSRKlnGr2LEg2M/4bqxWTFsYsSDWTA5YlnEqeG7iybhurHhu6jhu6RZxKjhu4FZxKnhu4vDs2hixINZxKjhu4FZ4bqvZ8OtWcSpJjFZxq/EqOG6rsSo4buoWcSp4buLw6pixINZ4buB4bqxWeG7mSxZ4bquP1nhuqhjYsSDWTHhuq9jWTDhurFhxKnDmlnigJzEqOG6rsSoWTFkWUBZ4bqv4bq/WcSp4bqvKuG6q1nEg+G6sSpZ4buJO2JZ4buZan3EqVnhu7hZ4bqvKuG7pll44bqhWcSpOmNZMuG7j2LEg1kzw7NnMVnEqeG6r8Oz4buDYsSDWeG6r+G6scOgalkx4bqvY1nhu4k7YlnDreG6ryLhuqvhu6RZxKjhuq7EqFkzw7NnMVlK4buvQndZ4buZLFnhuq/hu4dZxKnhu4tnWeG7tsOdWcSp4buL4bqxw6BqWTPDqmLEg+G7pFnhuq7hur/hurFZQuG6u2LEg1kye2JZ4bqvauG7lcOgYlnhuq/hu4dZxKnhu4tnWeG7tMOdWcSp4buL4bqxw6BqWTPDqmLEg1kz4bqhWTEmMVnhuq/hur9Z4buJO2JZ4buZan3EqVnEqeG6rzRjWcSp4bqxOWpZMeG6r2oiYlnhu5DhurE0xKnEguG7n8ON4oCd4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZMeG6qSrhu4nhu4lQWOG6sXY0YsSpNOG7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhu5PhurEyxKnhuq/Dmlkkw53DncOt4buZw5lZ4bqvNOG6scSD4bqvxKnDmllA4bu2PcOt4buZw5lYWeG7ieG7izFQWC8vMTJi4bumMCpjxKnhuq8qYuG6r+G6r2Mq4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7tOG7tMOdIy/hu7Lhu7glMuG7tOG7suG7suG7siXDnT3EqeG7uCPhu7Yk4bu24bqpw53hu6bhuqfDrcSDVeG7i1Dhu7IlJFhZKuG6qcSpUFjhu4DhurFZ4bqpOVnDrGrhu5dZ4bqvw7Phu4NixINZYsOyMVnhuqnEkWLEg1nEqeG6r+G7jzFZ4bqt4bqvJjHhuq9YWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYJMOdw51YWeG6rzThurHEg+G6r8SpUFhA4bu2PVhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrXYqw63EqeG6sWNiWOG7sOG7iCpqWcSp4bqvZuG6sVnEg+G6sSpiWWLEgyFiWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3huq8q4bqxWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGLhu6RZxKnhuq8mYsSDWeG7suG7si3hu7TDneG7tOG7slnhu4k7YlnDreG6ryLhuqtZ4buB4bqxWeG6qTlZw6xq4buXWeG6rsOz4buDYsSDWTFuKlnhu5ksWeG6rj9Z4bqoY2LEg1kzLFkzw7NnMVkx4bqvw7JixINZYuG6r11iWTM6xKlZxKnhurE5alkx4bqvaiJiWeG7kOG6sTTEqcSC4bufw43hu6RZxINkw61Zw63huq9bYlnEqTpjWcSp4bqvOeG6q1kz4bq/YsSDWeG6qeG7jzFZMeG6r2NZMSYxWcSp4bqvP2Lhuq9Z4buR4bqxOWJZxKnhurFhw61ZxKltMVnhu4k7Ylnhu5lqfcSp4bumWXhhYlliKuG7lVnEqWM/Ylnhu5ksWTFkWeG6reG6r2M7YsSDWeG6r+G7g2JZ4bu4w51Z4bqvKlnEqeG7i8OqYsSDWeG7geG6sVnhuqk54bumWeG6rGHEqVnDrGo7WcSp4buLOWJZxKnhuq/huqFZ4bqv4bqxw6BiWWLhuq/DtGLEg1kx4bqvauG7leG6oWJZMOG6sWFiWeG6qeG7hWJZxKnhu4tjYsSDWcSpw7NZMmrhu5VZ4buJO2JZ4buZan3EqVnEqeG6rzRjWeG6r8Oz4buFYsSDWeG6rz9ixINZ4bqvZCpZ4buRP1li4buHWeG6qeG7jzFZ4bqpP+G6q1nEg+G6sT9qWcSp4buLOWJZMeG6r+G6t2Lhuq9Z4bqrO2Lhuq9ZM33EqVnDrGo5WeG6r8Oz4buDYsSDWTFuKllixIPDs2bhurFZMntiWeG7mSxZ4bquP1nhuqhjYsSD4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bufasSp4bqvY+G7i1hZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjEqTThu5nEqS0q4bqp4bqxxINiw5pZ4buL4bqxxIPhuq/EqcOZWOG7sOG6qDlZ4bquP+G7qi/DreG7sA==

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]