(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cận tết, không khí sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề trở nên hối hả hơn so với mọi ngày để hoàn tất những dơn hàng cuối cùng, chuẩn bị nghỉ tết.
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bq0Jj8qxq/FqOG7nsOC4buJ4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZCP0o/Qk9MP0LFqOG7nuG7gjBCw5NMxahCP+G6tC8mPyrGr8Wo4buew4LhurQmPyrGr8Wo4buew4Lhu5Q/4bq0LyY/Ksavxajhu57DguG6tC/hu6BEw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4buD4buO4buAw5LhuqrDguG6tOG7juG7psOCauG7oFvFqOG7nkLFqOG7nuG7gjBCw5NMxahCP+G7lD/EgkLDmeG7oFbFqOG7nkLDmeG7oFFCJkbFqEIgOko/xIJCw5lQxajhu6BCw5LGr+G7gMWo4bugQj/hu4RQQsOT4buGw5NC4buk4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZCPyojQsWo4buYxahC4bugV1BC4bugRkLhu6Dhu7TFqEImxq9CXeG7tlBC4bum4buwUELFqOG7nuG7gjBC4buM4buaQuG7oMav4buCxahCP0o/QsWo4bugW8Wo4bueQsOS4bu0xahC4bug4buCxajhu55Cw5M6V1BCw5Msxajhu57EgkLDk+G7oDpNxahCT1NCxajhu57hu6BUQj/hu5Q/4bqu4bq0L+G7juG7psOC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkLDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqUOG6reG7jsWoP+G7jirhuqpCJj8w4buk4buO4bu34bqqIlDDkj/hu6DhuqJCw4pDQyQgw4NC4bug4buOUOG7nuG7oD/huqJC4bq4RUUkIMOD4bqqQiYqw5Phu7fhuqovL8OTw5LFqOG6rk/hu4DGrz/hu6Dhu4DFqOG7oOG7oMav4buA4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDw4kvxJBDRMOS4bq4Q8OKxJDhurzDieG6vj9Ew4rhurxEw4nhu6RD4bquw5ok4bue4bqgKuG7t0RExJDhuqpC4buA4bukP+G7t+G6quG7ieG7gsWo4bueQsWo4bue4bug4buWQj9KP0JPTD9Cxajhu57hu4IwQsOTTMWoQj9C4buUP+G6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurhFReG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG7q+G7lkLhu6Thu4LFqOG7nkLFqOG7nuG7oOG7lkLhu6bEqDBCPyrhu45C4buM4buAxahC4buDxq/DjcWo4bueQnDhu6BTxajhu6BC4bq24buDxq/DjcWo4bueQuG7g+G7qOG7gOG6skLFqOG7oFvFqOG7nkLFqOG7nuG7gjBC4bueUOG7hiRCcOG7lD9CauG7njow4buYxahC4buM4buGxahCauG7oMSo4bumQuG6qUvFqELEkEPEkMSQxIJCw5nhu6BWxajhu55Cw5nhu6BRQuG7pOG7gMavQuG7jFnFqOG7nkJdTsWoQipKP0LDmeG7oE3FqEI/Kinhu7TFqOG7nsSCQsWo4bugWcWoQsWo4bugUyThuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurhFRSQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPDiS/EkENEw5LhurhDw4rEkOG6vsOJ4bq4P0XEkOG6uuG6vuG6uOG7pEPhuq7DmiThu57huqAq4bu34bq6ROG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4buJ4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZCP0o/Qk9MP0LFqOG7nuG7gjBCw5NMxahCP0Lhu5Q/4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uEVF4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOCauG7oFvFqOG7nkLFqOG7ninhu7hQQj/hu6BAQsOTS8WoQuG7pk7FqELDkinhu7jFqOG7nkLFqOG7oClC4buM4buAxajhu55Cw5Phu6Dhu4QwQuG7jDrhu4BCXeG7tlBCP+G7oOG7uFBC4bueUOG7gMWoxIJC4bugxq/hu4LFqEI/4bugUMagxahCJkbFqEIk4bugTeG7pkLhu4zhu5pCPypGQsWo4bugW8Wo4bueQuG7jOG7tMWoQuG7oOG7gsWo4bueQsOTOldQQsOTLMWo4buexIJCw5Phu6A6TcWoQk9TQsWo4bue4bugVEI/4buUP+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uEVFJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8OJL8SQQ0TDkuG6uEPDikVDQ+G6uD/hur7DikXhurzhurzhu6RD4bquw5ok4bue4bqgKuG7t0RF4bq+4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqrhu4nhu4LFqOG7nkLFqOG7nuG7oOG7lkI/Sj9CT0w/QsWo4bue4buCMELDk0zFqEI/QuG7lD/huqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqq4bq4RUXhuqpCL8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuq3hu4AkP1DGr8Wo4bqqw4Lhu4vhu6BWxajhu55Cw5nhu6BRQuG7pOG7gMavQuG7jFnFqOG7nkLFqOG7oFnFqELFqOG7oFMkQsOTKMWo4bueQuG7oFDGoMWoQuG7oFs6Qj/hu4RQQuG6rVbFqOG7nkI/MEJwauG7g+G7g0Lhu6bEqDBCPyrhu45C4buM4buAxahCauG7nuG7oFXhu4BC4bqrWMWo4bueQuG6tj/hu6BWxahC4bq4xIJCIEdC4buDxq/DjcWo4bueQnDhu6BTxajhu6DhurLhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurhFRSQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPDiS/EkENEw5LhurhDw4pFRMSQw4k/4bq8xJDEkMOJReG7pEPhuq7DmiThu57huqAq4bu34bq64bq6w4rhuqpC4buA4bukP+G7t+G6quG7ieG7gsWo4bueQsWo4bue4bug4buWQj9KP0JPTD9Cxajhu57hu4IwQsOTTMWoQj9C4buUP+G6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurhFReG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG6reG7gsWo4bueQsOTTMWoQj/hu5Q/xIJCw5Phu4bDk0Lhu4zhu7TFqELhu6Dhu4LFqOG7nkLDk+G7gsWo4bueQsWo4bugUOG7ljrEgkLDk+G7qELFqOG7oFvFqOG7nkLhu6BW4bumQsOT4buGw5NCw5Phu7RCJiNCJkbFqEIgOko/QuG7pOG7guG7pkJdUMagw5NC4buM4buUxahCP0zFqEI/V1BCxajhu6Apxajhu55C4buAUELDkyjFqOG7nkLhu6Y+xajhu57huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurhFRSQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPDiS/EkENEw5LhurhDw4pFxJDEkOG6uD9Fw4rEkOG6vOG6vuG7pEPhuq7DmiThu57huqAq4bu34bq4w4nDieG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4buJ4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZCP0o/Qk9MP0LFqOG7nuG7gjBCw5NMxahCP0Lhu5Q/4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uEVF4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOC4bqtVsWo4bueQsWo4bugxKjFqELFqOG7oOG7gMWo4bugQj/hu4AwQsWo4buuQuG7pHvDk0Lhu6DGr+G7gsWoQj/hu6BQxqDFqELDk1bFqOG7nkLhu4zhu7Dhu4DFqELDkyHhu4BC4bumUsWo4bugQuG7psavxajhu55CJuG7tuG7pkLhu6DGr+G7gsWoQj/hu6Dhu4LFqOG7oELDk1bFqOG7nkJdUMagw5Phuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uEVFJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8OJL8SQQ0TDkuG6uEPDikVFw4lFP0TDiUND4bq84bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7fhurzhurrDiuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4buJ4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZCP0o/Qk9MP0LFqOG7nuG7gjBCw5NMxahCP0Lhu5Q/4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uEVF4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOC4buL4bugVsWo4bueQsOZ4bugUUI/4buUP0LDk0zFqELDmeG7lkLDkyjFqOG7nkLhu4zhu4DFqOG7nkLhu6BQ4buaxahC4bugUMagxahCKuG7rkIjQsOT4buGw5NC4buk4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZC4buk4buC4bumQuG7plDhu5TFqELDksavxajhu55CI0Lhu6A6MMagxahC4bqtTeG7pkJw4bugITDhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurhFRSQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPDiS/EkENEw5LhurhDw4pFRcSQ4bq4P0TDiuG6vEXhurrhu6RD4bquw5ok4bue4bqgKuG7t8SQROG6vOG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4buJ4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZCP0o/Qk9MP0LFqOG7nuG7gjBCw5NMxahCP0Lhu5Q/4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uEVF4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOCauG7nuG7oOG7lkLhu6Thu4Lhu6ZC4bumUOG7lMWoQsOSxq/FqOG7nkIjQuG6rU3hu6ZC4bqnUsWo4bugQuG7jEdCw5Phu6hCPz5C4bukxKg6QuG7jOG7uFDEgkLFqOG7oFvFqOG7nkLFqOG7nuG7gjBC4bueUOG7hiRCP+G7lD9Cw5nhu6BJJELDk+G7hsWo4bugQuG7jFjFqOG7nsSCQsWo4bueRkLhu4wp4bu4xajhu55C4buM4buWOkI/4bugSjBCJOG7oCFCw5lRxahCw5Phu4bDk0Lhu55Q4buCxahCJOG7oOG7tFBC4bumUOG7lMWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkLDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqUOG6reG7jsWoP+G7jirhuqpCJj8w4buk4buO4bu34bqqIlDDkj/hu6DhuqJCw4pDQyQgw4NC4bug4buOUOG7nuG7oD/huqJC4bq4RUUkIMOD4bqqQiYqw5Phu7fhuqovL8OTw5LFqOG6rk/hu4DGrz/hu6Dhu4DFqOG7oOG7oMav4buA4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDw4kvxJBDRMOS4bq4Q8OKRcOJw4lDP0VD4bq4w4pF4bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7fhurxFw4nhuqpC4buA4bukP+G7t+G6quG7ieG7gsWo4bueQsWo4bue4bug4buWQj9KP0JPTD9Cxajhu57hu4IwQsOTTMWoQj9C4buUP+G6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurhFReG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDgnA+Qj/hu7hC4bum4bu4Qibhu4bFqOG7nkI/UOG7lMWo4bueQuG7puG7hjBCxajhu57hu6BQ4buWxahCxajhu546MOG7mMWoQuG7pFDGoDrEgkLhu6bhu4YwQsOTST/igKZC4buMR0IqWcWoQirhu4LFqOG7nkLDmeG7oEkkQsWo4bu0UOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uEVFJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8OJL8SQQ0TDkuG6uEPDikXhurhDw4o/xJDhurrEkEVE4bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7fhur7EkMOJ4bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqrhu4nhu4LFqOG7nkLFqOG7nuG7oOG7lkI/Sj9CT0w/QsWo4bue4buCMELDk0zFqEI/QuG7lD/huqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqq4bq4RUXhuqpCL8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuq3hu4AkP1DGr8Wo4bqqw4Lhuq3hu4bDk0Lhu6BAJEI/4buGw5NCIEfEgkLhu6BZQuG7nlDhu4BC4buMUsWo4bugQuG7jOG7gMWo4bueQsWo4buyQuG7pHvDk0I/SMWo4bueQsOTVsWo4bueQiY6Sj9C4buk4buYxahC4bueSiRC4buMVlDEgkLhu55KJEJP4buAQuG7jOG7mkLDmVMkQj8qRkLDk+G7hsOTQuG7jOG7tMWoQuG7jMOMP0Lhu6Dhu4LFqOG7nkI/4buUP+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uEVFJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8OJL8SQQ0TDkuG6uEPDikXhurxExJA/RUXhurxDROG7pEPhuq7DmiThu57huqAq4bu3w4nhuqpC4buA4bukP+G7t+G6quG7ieG7gsWo4bueQsWo4bue4bug4buWQj9KP0JPTD9Cxajhu57hu4IwQsOTTMWoQj9C4buUP+G6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurhFReG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDguG7i+G7oFBCPyrhu7hQQsWoScWo4buexIJCxajhu54p4bu4UELDksSoxahCw5Msxajhu55Cxajhu6Dhu4A6QuG7puG7gMWo4bueQsWo4bugW8Wo4bueQiThu6Dhu5jFqELFqDzhu4BCKuG7gEIk4bug4bu0UELhu6ZQ4buUxajEgkI/KkZQQsOZ4bugSSRCw5NGQuG7plk/Ql0sxajhu57huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqpQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLDikNDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okLhurhFRSQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vw5PDksWo4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvw5Lhu44mw5k/xq8kL8Wo4buOIiYvxJDEkEPDiS/EkENEw5LhurhDw4pFw4pE4bq4P0XhurhE4bq44bq64bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7fhurzEkOG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4buJ4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZCP0o/Qk9MP0LFqOG7nuG7gjBCw5NMxahCP0Lhu5Q/4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uEVF4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOCauG7oOG7uELhu6Q6VsWoQj/hu6B7w5NC4bugUMagxahCP1c/QsOT4buGw5NCw5nhu6DEqDpCPz5CPypYxajhu55C4buM4buUxahCw5Phu6Dhu5RCT1Dhu5TFqELhu55JxahCXeG7tlBCxajEqMWo4bueQsOT4buAxq9Cw5Phu6BKP0Lhu6QpQMWo4bueQiZGxahCJOG7oE3hu6bEgkLhu55QW0LDk+G7oFtCP1HFqEJd4bu2UELFqOG7ninhu7hQQj9Q4buYOkLDkizFqOG7nsSCQuG7pOG7gsWo4bueQsWo4bue4bug4buWQuG7plDhu5TFqELDksavxajhu57EgkIgR0Lhuq1N4bumQuG7iVDhu5jFqELhu4xHQuG7nsSoMELDknvFqOG7nkLhu4wpQMOTQsWoUOG7luG7pkI/UMWoQuG7jFdQQl3hu7ZQQsWo4bueKeG7uFBCP1Dhu5g6QsOSLMWo4bueQl3hu4JCPyojQj/hu6Dhu4LFqOG7oELhu4zDjMOTQiZGxahCw5Mh4buAQuG7jFPhu4BCJOG7oCnhu7TFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uEVFJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8OJL8SQQ0TDkuG6uEPDisOJ4bq+w4nhuro/w4nhur7hur7hur7EkOG7pEPhuq7DmiThu57huqAq4bu3ReG6vuG6uuG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4buJ4buCxajhu55Cxajhu57hu6Dhu5ZCP0o/Qk9MP0LFqOG7nuG7gjBCw5NMxahCP0Lhu5Q/4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqqw4pDQ+G6qkLhu6Dhu45Q4bue4bugP+G7t+G6quG6uEVF4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOC4buDQCRCP+G7hsOTQiBHQiZGxahCIDpKP0Lhu6ZQ4buUxahCw5LGr8Wo4bueQnDhu6A6TMWoQnDEqOG7psSCQiBHQuG6rU3hu6ZC4buJUOG7mMWoQiZGxahCIDpKP0Lhu6ZQ4buUxahCJTrhu4DFqOG7oELFqEjhu6bEgkLFqOG7oCnFqOG7nkLhu6bhu7JQQuG7jEA/QuG7nkvFqEI/4buUP0Lhu6Thu4RQQj8qI0LFqOG7mMWoQiZWUELhu4xZxajhu57EgkI/SiRCxahMJELhu6Dhu7TFqEJP4buAxq9C4bueUOG7uELhu6Dhu5Q/4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkLDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqUOG6reG7jsWoP+G7jirhuqpCJj8w4buk4buO4bu34bqqIlDDkj/hu6DhuqJCw4pDQyQgw4NC4bug4buOUOG7nuG7oD/huqJC4bq4RUUkIMOD4bqqQiYqw5Phu7fhuqovL8OTw5LFqOG6rk/hu4DGrz/hu6Dhu4DFqOG7oOG7oMav4buA4bquXcWoL8OS4buOJsOZP8avJC/FqOG7jiImL8SQxJBDw4kvxJBDRMOS4bq4Q8OK4bq4w4lFQz/hurrhurjDisOJw4nhu6RD4bquw5ok4bue4bqgKuG7t0RE4bq84bqqQuG7gOG7pD/hu7fhuqrhu4nhu4LFqOG7nkLFqOG7nuG7oOG7lkI/Sj9CT0w/QsWo4bue4buCMELDk0zFqEI/QuG7lD/huqpCIlDDkj/hu6Dhu7fhuqrDikND4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqq4bq4RUXhuqpCL8OC4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuq3hu4AkP1DGr8Wo4bqqw4Lhuq3hu4bDk0I/4bugQELhu6Thu4Lhu6ZC4bumUOG7lMWoQj9KP0JPTD9C4bugxq/hu4LFqEI/Sj9Cw5Phu4bDk0Lhu4zhu7TFqELhu4zDjD9C4bug4buCxajhu55CP+G7lD/huq5C4bqnRsavQuG7jEbhu6ZCxajhu546WMWoQuG7oOG7gsWo4bueQiThu6DGr8Wo4bueQiThu6A7xIJC4buM4buAQsOS4buExajhu57EgkLhu55Q4buGQsOTRkLDncWoQuG7jFPFqOG7oEIk4bugLsOTQl0uQsWo4bugOkLDk0s6Qj9Q4buYOkLDkizFqOG7nkLDkyHhu4BCxajhu6DEqMWoQsOSxKjFqEI/Ksavxajhu55Cw5JTJEI/4buUP+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQsOKQ0MkIMODQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bqiQuG6uEVFJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy/Dk8OSxajhuq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/DkuG7jibDmT/GryQvxajhu44iJi/EkMSQQ8OJL8SQQ0TDkuG6uEPDiuG6uMSQRUM/4bq+4bq+ReG6vkThu6RD4bquw5ok4bue4bqgKuG7t0TDikXhuqpC4buA4bukP+G7t+G6quG7ieG7gsWo4bueQsWo4bue4bug4buWQj9KP0JPTD9Cxajhu57hu4IwQsOTTMWoQj9C4buUP+G6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6qsOKQ0PhuqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrhurhFReG6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDgsSpWT9C4bumLOG7gEIgOsSoxahC4bum4bu2UELhu4zhu4DFqOG7nkJd4buW4bquQuG6qSxC4buew4wkQsWo4bugUOG7ljpCw5nhu6Dhu6hCw5nhu6BIxahCw5LGr0JGxajhu6BC4bugKSPFqOG7nkJPI1BCw5JTw5Phu6BC4bqta+G7q+G7heG6qS1E4bq+QsWo4bugKcWo4bueQsWo4bugW8Wo4bueQuKAnMWo4bueKeG7uFBCP+G7oEDigJ1CI0LDk+G7hsOTQuG7pOG7gsWo4bueQsWo4bue4bug4buWQl1OxahCP0o/Qk9MP8SCQj9UQuG7plRC4buk4buC4bumQsWo4buYxahCxajhu6Bbxajhu55CJkbFqEIk4bugTeG7pkLhu4zDlCRCxajhu6BKP0I/Vz9Cxajhu6BKP0Ik4bugLsOTQl0uQsOZ4bug4buGw5Phu6BC4bug4buCxajhu55Cxajhu6Bbxajhu55Cxajhu57hu4IwQj/hu5Q/xIJC4bue4buoJEIk4bugS8WoQuG7puG7gMWo4bueQuG7oCnhu7TFqOG7nkImScOTQuG7pizhu4BCIDrEqMWoQuG7jOG7lMWoQl3hu7ZQQuG7puG7sFBCxajhu6Dhu4LEgkLhu6bhu7BQQsWo4bueKeG7uFDhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJDY6P+G7oMavKuG6qsOC4bq0Jj8qxq/FqOG7nsOC4buJUMWo4bugQuG7gynhu7TFqOG7nkItQnDhu6A6QnDhu6AhMOG6tC8mPyrGr8Wo4buew4LhurQvJMOC

Linh Hương - Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]