(vhds.baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 đã cận kề. Với mong muốn đổi mới phương thức kinh doanh, nhiều chủ thể sản xuất, cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, thiết kế để đưa những sản phảm OCOP, đặc sản của địa phương vào giỏ quà tặng.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznDjcOB4bqpw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6Phu55I4bue4buuw6Phuq5i4bufw6Phu5vDquG7o+G7jcOjdsO9YsOjeeG6u+G7o+G7jTgv4buP4bqvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/hu47DrOG6qWnhuqM5WWx5w6Phu6Lhu43DveG6smvhu6PDo8Ot4bqr4bujw6Phu6Lhu4/hur/hu53Do2nhu4fhu6PDo+G6scSD4bqx4bqxw6PDrcSRw6No4buD4bujw6PGoW00w6M/xrDDtcOj4bud4buf4buj4buNw6Phu53DvXXhu6PDo8Ot4bulw7XDo+G7ncaww7XDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do3nhu4/DgGjDo8ahw7Xhu6Phu4/Do2nhu5/huqnhu6Phu48zw6Phu6Phu4/DtW3DvcOjaOG7j+G7ucOjeeG7j2/Do3hk4bujw6PhurbDveG7gXkzw6Now4PhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do3l3w4Hhu6Phu43Do2di4bqyM8OjZ+G6q+G7o8OjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4bueSOG7nuG7rsOjeXdr4bujw6PDreG7k+G6qcOjZ2Lhu6PDo3nhu5nhu6Phu4/Do8OtxJHDo+G7m8O14buj4buPw6Phu4/hu59jeTPDo3jhuqvhu6Phu43Do3lj4bufM8OjeeG7j8O1bHnDo8ahbMOjw61vw6PDrcOB4bqpw6Phu6Phu4/EguG7o+G7jcOjeGThu6PDo+G7r+G7j2Thu53Do+G7nkjhu57hu64zw6PDreG6u2jDo3hk4bujw6No4bu54bqpw6PDreG7k+G6qcOj4buv4buPw4HFqeG7o+G7jcOj4bquYuG7n8Oj4buNw7Vyw6N2w71iw6N54bq74buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6teG6tcSD4buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6scSD4bq3L+G6r8Oi4bqvaeG6t8SD4bqn4bqz4bqxxIPhuqd54bqx4bqxw6Lhuq/hurXhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33hurHhurHhuq/huqPDo+G6qeG7m3l94bqjw43DgeG6qcOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4bueSOG7nuG7rsOj4bquYuG7n8Oj4bubw6rhu6Phu43Do3bDvWLDo3nhurvhu6Phu43huqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq1xIPhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5w43hur/hurLDo8Otw4Hhu6tow6PhurbDrOG7ncOj4bubYsOj4budw7l5w6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buj4buPxILhu6Phu43Do+G7jcO1ZMO1w6Phu6/hu4/huqvhu6/Do+G7j8SCw73Do+G7j8O1bsO9w6Phuq7huqDhuqnDo+G7o+G6v+G7o+G7jcOjaOG6qeG7n8Oj4buNw7XhuqvDo3l34buTw6PGocO14buj4buPw6N5bMOj4bqu4bqg4bqpw6Phu43hu6Hhu6/Do+G7r+G7j+G7h+G7o8OjdsO9ZOG7o+G7jcOjZ+G6qzPDo8Otw4HhuqnDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do+G7nkjhu57hu67Do3nhu5nhu6Phu4/Do1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7n+G6q8Ojw61s4bujw6Phu43hu4fhu6PDo+G7j8Wp4bujw6Phuq7GsMO1w6Phu6Phu43DgeG7qcO1w6N5w7Vrw73Do2nhu7Xhu6Phu400OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o2l54buPw73hu51nw6PDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6teG6peG6t+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHEg+G6ty/huq/DouG6r2nhurfEg+G6p+G6s+G6seG6t+G6p3nhurPhurPhuqXEg+G6seG7m8SDNOG7l+G7r+G7jTB3feG6r8Oiw6LhuqPDo+G6qeG7m3l94bqjw43DgeG6qcOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4bueSOG7nuG7rsOj4bquYuG7n8Oj4bubw6rhu6Phu43Do3bDvWLDo3nhurvhu6Phu43huqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bql4bq34bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOUjhu4/hu5PDo+G7ouG7jcO94bqyw7Phu6PDo1nhu4/hu5PDoz/hur/hu6Mzw6Phu4zDteG6q+G7ncOjw611aMOj4buOWTvDo1hk4bujw6PhurbDveG7gXnDo+G6rmLDo1nhu4/DgcWp4buj4buNw6Phu51jw7XDoz/DteG7o+G6qWjhu58zw6NZ4buuw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu5/huqszw6No4buP4bufw6Nnw7VseTHDo8ONw7Vv4budw6PDreG6u2jDo2fDtW55w6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buNw7Vyw6N2w71iw6NZbHnDo2jhu7nhuqnDoz/DteG7o+G6qWjhu5/Do2jhu4/DtOG7o+G7j8Oj4bubYsOj4bqvxIPEg13Do3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do3l34buf4buj4buNw6Phu43DtXLDo3bDvWLDo8OtbcO9w6Phu5tiw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6PDrcSRw6PDrcOB4buraMOjaOG7j8OA4buj4buNw6Phu6Phu4/hu4Phu6PDo+G7nkjhu57hu67Do+G7j+G7n+G6u2jDo+G7m2LDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do8Ot4bq7aMOjeXfDgeG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOjeeG7meG7o+G7j8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buf4bqrNMOjSOG6q2jDo+G7jcO1csOjdsO9YsOjeGrDo8Otw4Hhu6tow6N54buPw7VsecOjxqFsw6N54bu14bqyw6N54buPw6zhu5/Do+G7m+G6ouG6qcOjaOG7j3Hhu6Mzw6PhurJrw73Do2jhu4fDvcOjaOG7ueG6qcOjxqHhu4/huqto4buPw6Phu49i4buj4buNNMOjWcO94bqyw6Phu6Phu4/DtWvhu6Mzw6Phu6Phu6HDo3hqw6PDrW3DvcOj4bud4bqp4buj4buNw6PDreG6u2jDo3l3w4Hhu6Phu43Do+G6rmXhu6PDo+G7j+G7oeG6qTPDo+G7heG7ncOjeeG7j+G6omjDo2jhu7nhuqnDo+G6tsOAw6NZ4buP4bqp4buj4buPNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6teG6scOi4buv4bq2MuG6o8OjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6scSD4bq3L+G6r8Oi4bqvaeG6t8SD4bqn4bqz4bqz4bqv4bqleeG6r8SD4bqz4bqn4bqn4bubxIM04buX4buv4buNMHd94bqt4bql4bqn4bqjw6Phuqnhu5t5feG6o8ONw4HhuqnDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do+G7nkjhu57hu67Do+G6rmLhu5/Do+G7m8Oq4buj4buNw6N2w71iw6N54bq74buj4buN4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6scOi4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOTvDvcOj4buPw4HGsOG7o+G7jcOjeeG7j8OBxanhu6Phu43Do+G7nWPDtcOj4buP4buf4bqrw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6Phu55I4bue4buuw6N54buPdOG7o+G7jcOjdsO94bqpw6No4bqraMOj4buNw7Vyw6N2w71iw6N54bq74buj4buNw6PDrcOB4buraMOjxqHhu4/hu7HDtcOjw63DueG7o+G7jcOjeeG6oMOjWWx5w6Phu6Lhu43DveG6smvhu6PDo8Ot4bqr4bujw6NZ4bq/4bujw6NYw4PDvcOj4bqxxIPhurHhuq80w6M/YsOjw63huqvhu6Phu43Do+G7neG6oOG7o+G7jcOj4bubYsOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOjd+G7gXnDo8Otw4Hhu6tow6Phu6Phu4/DtW3DvcOjaMWpw6N2w73huqnhu6Mzw6PDrcWp4bujw6Phuq7hu5PDo3nDteG7o8OjecOB4bux4buj4buNw6Phu5vhuqLhuqnDo2jhu49x4bujw6Phu5ti4budw6N2w71iw6Nnw7Vsw73Do1lseTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PhuqfEg8SD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6PhurXDouG6reG7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHEg+G6ty/huq/DouG6r2nhurfEg+G6p+G6s+G6s+G6s+G6s3nhuqfDouG6reG6p8SD4bubxIM04buX4buv4buNMHd94bqz4bql4bqt4bqjw6Phuqnhu5t5feG6o8ONw4HhuqnDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do+G7nkjhu57hu67Do+G6rmLhu5/Do+G7m8Oq4buj4buNw6N2w71iw6N54bq74buj4buN4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6tcOi4bqt4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOUjhuqtow6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6Phu55I4bue4buuw6Phu43DteG6q8OjaGTDo8ah4buP4bqrw6Phu51t4budM8Ojw63DgeG7q2jDo3nhu4/DtWx5w6PGoWzDo2fDqXnDo+G7ncOpecOj4bquYsOj4buv4buP4buf4buj4buNw6Phu6/hu4/hu7M0w6Phu6Lhu4/DtW3DvcOj4bub4bufY8O1w6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6PDrcOB4buraMOjxqHhu4/huqto4buPw6Phu49i4buj4buNw6Phu5vhuqLhuqnDo2jhu49x4bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buNw7Vyw6N2w71iw6Phu6Phu4/DgcOjSOG7j8Oow6Phurbhuqnhu6Phu4/Do3hjaOG7j8OjZ+G7keG7o+G7j8OjWMWp4bujMsOjxqHhu4nhu5/Do+G7m2NoM8OjxqHhu4nhu5/Do+G7jWPhu5/Do+G7m8OAaMOjw43DgGjDo+G7jMO14bqp4buj4buNMsOjR8OB4buxw7XDo1nDtWzhu6PDo+G6rsO94bqpw6Phu5rDveG7g+G7o8OjP2Xhu6Myw6No4bqraMOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOjw6104buj4buNw6N5d+G7teG7o+G7jcOj4buPY8OjeeG7j2Thu58zw6N3w4Hhu6vDvcOjw6104buj4buNw6N5d+G7teG7o+G7jcOj4buPY8OjeeG7j2Thu5/igKY4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6PhuqfEg8SD4buv4bq2MsOj4buPw6zDteG7jeG7j3kxw6PhurXhurXhuqXhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy9oaeG7ozRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6MvacOseMaheeG7n+G7ry/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bqxxIPhurcv4bqvw6Lhuq9p4bq3xIPhuqfhurXEg+G6t+G6sXnhuqfhuq/huq/huqXhuqXhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33huq3hurPhuqXhuqPDo+G6qeG7m3l94bqjw43DgeG6qcOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4bueSOG7nuG7rsOj4bquYuG7n8Oj4bubw6rhu6Phu43Do3bDvWLDo3nhurvhu6Phu43huqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqnxIPEg+G6o8Oj4buPw6zDteG7jeG7j3l94bqj4bq14bq14bql4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOUhw4bujw6N5Y8O1w6Now4PhuqnDo+G7j2Lhu6Phu43Do3l3w4Hhu6Phu43Do2di4bqyw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6No4bu54bqpw6NIdOG7o+G7jcOjeeG6ssOjWGThu6PDo+G6tsO94buBecOj4bquYsOjWeG7j8OBxanhu6Phu43Do+G7nWPDtcOjLGzhu6PDo3hi4bufw6M7w4DDo1nhu4/huqnhu6Phu48zw6PDrcOB4bup4buj4buNw6NHYsOjWXfDtW7DvTPDo1nhu67Do1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7n+G6qzPDo+G7j2Lhu6Phu43Do2nEkeG6ssOj4buNw7Vyw6N2w71iw6Phu55I4bue4buuw6PDrcSRw6PDrcOB4buraMOj4bq2bOG7r8OjeMOq4bujw6Phuq5iw6PDreG6qeG7o+G7jcOjaOG7j+G7qcOjw61vw6Phu43DteG6qeG7n8Oj4buPYuG7o+G7jcOjaOG7j+G7n8OjxqHhu4/huqto4buPNMOjSOG6q2jDo+G7jcO1csOjdsO9YsOjw63DgeG7q2jDo3nhu4/DtWx5w6PGoWzDo3nhu4/DrOG7n8OjaOG6q2jDo2jhu4/hu7nDo8OtbcOj4buj4buPw4HDo1jDveG7ncOj4bqu4buH4bqyM8OjR+G7keG7o+G7j8Oj4bqp4bujM8OjWWLDtcOj4bubw7loM8Oj4buu4buP4buzw6N2w73hurTDo+KApjgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6teG6seG6t+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHEg+G6ty/huq/DouG6r2nhurfEg+G6p+G6teG6t+G6seG6pXnhuq/hurXhurPhurPhurXhu5vEgzThu5fhu6/hu40wd33hurXEg8Oi4bqjw6Phuqnhu5t5feG6o8ONw4HhuqnDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do+G7nkjhu57hu67Do+G6rmLhu5/Do+G7m8Oq4buj4buNw6N2w71iw6N54bq74buj4buN4bqjw6PhurDDtWl54buPfeG6o+G6p8SDxIPhuqPDo+G7j8Osw7Xhu43hu495feG6o+G6teG6seG6t+G6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6ozlU4buj4buNw6Phu6Lhu43DveG6ssOz4bujw6M/ZeG7o8OjWeG7szPDo+G7jMO14bqr4budw6PDrXVow6NIdOG7o+G7jcOjeeG6ssOjaOG7j+G7n8OjZ8O1bHkxw6No4bqraMOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4bueSOG7nuG7rsOjaOG7ocOj4bub4burw7XDo3nhu49sw6N34buBecOj4bubxrDhu6PDo3l34buf4buj4buNw6Phu43DtXLDo3bDvWLDo1lsecOjZ+G7scO1w6PDreG6v+G6ssOj4bubYsOj4buj4buPxILhu6Phu43Do3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do8Ot4bq7aMOjeXfDgeG7o+G7jcOjaOG7ueG6qcOjw63hu5PhuqnDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do8OtxJHDo8Otw4Hhu6tow6NodOG7o+G7jcOj4buj4buP4buD4bujNMOjSHThu6Phu43Do3nhurLDo+G7o+G7j+G7g+G7o8Oj4bubYuG7ncOj4buNw7Vyw6N2w71iw6N54bq74buj4buNw6N54buPw6zhu5/Do+G7o+G7j8O9w6No4buHw73Do2jhu7nhuqnDo8ah4buP4bqraOG7j8Oj4buPYuG7o+G7jTPDo3l34buf4buj4buNw6Phu53hu6fDtcOj4buNw7Vyw6Phu49i4buj4buNw6N4asOjaOG7ocOj4bqvw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bqxw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6No4bu54bqpw6PDrcWp4bujw6Phuq7hu5PDo8OtxJHDo8Otw4Hhu6tow6NodOG7o+G7jcOj4buj4buP4buD4bujw6PhurPDo3jhuqnhu5/Do3l34buf4buNw6No4buPw4HFqeG7o+G7jcOjeXfhu5Hhu6Phu4/Do+G7nkjhu57hu64zw6PDreG7ocOj4bubYjHDo1nhu6XDo+G6smzhu6PDo2jhu4/DgeG7o+G7jcOj4bquYsOjeeG7pcOj4bqybOG7o8OjeGLhu58zw6Phuq7GsMO1w6Phu53DgGjDo+G7jcO14bqrw6Np4bqp4bufw6PDrcO54buj4buNw6N54bqgw6Phu4/FqeG7o8Oj4bq1xIPEgzTEg8SDxIPDo8Otw7rhu6Phu43Do8OtbOG7o8OjxqHhu4/hu59k4buj4buNw6PhurU0xIPEg8SDNMSDxIPEg8Ojw63DuuG7o+G7jS/hu43DtXI0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjaOG7m+G6qXh4feG6o8O1SMOs4bujecOsd+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq1xIPEg+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL2hp4bujNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy9pw6x4xqF54buf4buvL+G7o8Os4bqweC/hurHhurHEg+G6ty/huq/DouG6r2nhurfEg+G6p+G6teG6seG6r8OieeG6s+G6p+G6seG6tcSD4bubxIM04buX4buv4buNMHd9w6LDouG6peG6o8Oj4bqp4bubeX3huqPDjcOB4bqpw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6Phu55I4bue4buuw6Phuq5i4bufw6Phu5vDquG7o+G7jcOjdsO9YsOjeeG6u+G7o+G7jeG6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurXEg8SD4bqjw6MvOTgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69I4bqp4buvecO14buf4buj4bqjOT/GsMO1w6Phuq/hurXhuqfDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do+G7nkjhu57hu67Do8OtxJHDo8Otw4Hhu6tow6NodOG7o+G7jcOj4buj4buP4buD4bujMsOjeXfhu5/hu6Phu43Do8Ot4buhM8OjaOG7ocOj4bqvxIPhuqfDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do3nhu4/DvcO5aMOj4buj4buP4buh4budw6N54buP4bqiaMOj4buv4buP4buF4budM8Oj4bqtw6N4ZOG7o8Oj4buv4buP4buF4budw6Phu6Phu4/hu6Hhu53Do8Otw7rDo8O9deG7o+G7jTTDo8ONb8OjxqHDtGjhu4/Do2jhu4fDvcOjecO1a8O9w6Np4bu14buj4buNw6No4buP4bufw6Phu49uw6N54buPdeG7o+G7jcOjeGThu6PDo+G7r+G7j+G7heG7ncOj4bueSOG7nuG7rsOjeeG7meG7o+G7j8OjWeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4buO4buf4bqrM8Oj4buj4buPw7Vtw73Do3nhu4/huqvhu6Phu43Do3bDveG6qcOjaOG6q2jDo0jDg+G6qcOj4buPYuG7o+G7jTPDo+G7jlk7w6PDrcSRw6N54buD4buvw6N5d8O94buj4buNw6N5w73hurJr4bujw6N5d8O94bqybeG7ozPDo3bDvWThu6Phu43Do2fhuqvDo3hk4bujw6Phu6/hu4/hu4Xhu53Do3l3a+G7o8OjaOG6q2jDo3l34bqp4buj4buNw6Phu51j4buj4buNw6PhurbEkcOj4buPw7nDtcOjw5Lhuqlow6xn4buf4bufxqEzw6Na4bqp4bub4bufM8OjeXfDrOG7n8OjZ2Xhu6Phu43Do3d04bujM8OjeXfhuqnhu6Phu43Do3l3w7TDo8ah4buPdOG7o+G7jcOj4buNw7Xhuqnhu6PDo+G6tsO94bq/4bujM8OjZ3XDo3l3w7TDo+G7j2Lhu6Phu43Do+G7j+G7oeG6qcOjw63hu4nhu6/Do+G7ncOpecOjNDQ0NMOtb8OjeeG7j8O9w6Phu4/hu7N5w6N44bqiw6N2w73huqnhu6PDo3nhur/hu53Do2jhu7nhuqnDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo3nDtWvDvcOjaeG7teG7o+G7jTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6oznhu5prw6Phu47hu59iOC/hu685

Lê Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]