(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, việc đầu tư xây dựng, phát triển các thiết chế văn hóa ở cấp xã, thôn đang được quan tâm và triển khai một cách mạnh mẽ. Qua đó, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí... của đông đảo tầng lớp Nhân dân.
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bud4bug4buGP0Lhu6A6MELhu6BQxqA6QiU6RkLFqOG7oOG7gkJdSMWoQuG7oOG7qOG7gEIjQsOT4bu0QiYj4bq0L+G7oETDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThu4Phu47hu4DDkuG6qsOCcOG7oOG7uFBC4bueUOG7gMWoQiU64buAxIJCXVDGoMOTQuG7jEs6Qj8pQiDEqDBCw5J7xajhu57EgkIk4bug4buGP0I/KlDhu5rFqELDk+G7hsOTQj/hu6BQ4buUP0LDk+G7oOG7lEJdSMWoQuG7oOG7qOG7gEIjQsOTSiRCIEfEgkI/4bugVsWoQuG7jOG7gMWo4bueQuG7jClAw5NCJTrhu4DFqEI/xKjhu6ZCXeG7gkI/KlDhu5rFqELDmeG7oOG7gFBC4bumWT9Cw5Phu4bDk+G7oELhu6bhu4TFqOG7oELhu6bhu5Lhuq5C4bujOuG7gELhu4zhu6jEgkI/4bugO8OTQuG7jE0wQiThu6DGr8Wo4bueQj8q4buCxq9CXUjFqELhu6Dhu6jhu4DEgkJdSMWoQsWo4bue4bugxqDEgkLhu6Q6MMagxahCP0wkQj/hu6Dhu5pCw5Iuw5PEgkI/4bug4buaQj/hu6Dhu4DGr8SCQuG7jOG7hiRCPMWo4bueQsWo4bugOkLDk0s6Ql06UELDk+G7oOG7tFDEgkLhu55QRlBCPypR4bqu4bqu4bquQsOTIeG7gELhu4xWxajhu55C4buMRsavQj9Lxajhu55C4buk4bu2JEJq4bugxKjFqELDksSoxajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurRQ4bum4bueQsOT4buk4buAJibhu7fhuqrDkj/hu6A64bumT0JQ4bqt4buOxag/4buOKuG6qkImPzDhu6Thu47hu7fhuqoiUMOSP+G7oOG6okLhurrDieG6viQgw4NC4bug4buOUOG7nuG7oD/huqJCw4nhurjDiiQgw4PhuqpCJirDk+G7t+G6qi8vUF3huq5P4buAxq8/4bug4buAxajhu6Dhu6DGr+G7gOG6rl3FqC/FqOG7jiImL8SQxJBFRS/EkEPhurjDkuG6uEPDikXhurxDw4k/RcSQQ+G6usSQ4bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7fhurzEkOG6uOG6qkLhu4Dhu6Q/4bu34bqq4bud4bug4buGP0Lhu6A6MELhu6BQxqA6QiU6RkLFqOG7oOG7gkJdSMWoQuG7oOG7qOG7gEIjQsOT4bu0QiYj4bqqQiJQw5I/4bug4bu34bqq4bq6w4nhur7huqpC4bug4buOUOG7nuG7oD/hu7fhuqrDieG6uMOK4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqt4buAJD9Qxq/FqOG6qsOCauG7oOG7gkJdSMWoQuG7oOG7qOG7gEI/4bugVsWoQsOJxIJCIEdCalbFqOG7nkJwKinhu7jFqOG7nsSCQuG7oDowxqDFqEJwKlDGoDpC4buh4bu0xahC4buMKUDDk0IgxKgwQsOSe8Wo4bueQsOZ4bug4buAxajhu55CPyrhu4DFqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7rUdCalbFqOG7nkJwKinhu7jFqOG7nsSCQuG7oDowxqDFqEJwKlDGoDpC4buh4bu0xahCXeG7lkLhu4xRw5Phu6BCxahWxajhu55CP+G7oFbFqELhu6bhu7ZQQuG6tmpwxKnhurJCxahI4bumQsSQQ0Thur7EgkJd4buCQuG7oFDGoMWoQsWo4buAMELhu4zhu4DFqOG7nkLFqOG7skLhu6R7w5NCIMSoMELDknvFqOG7nkJqcMSpQsWoxKjFqOG7nkLDk+G7gMav4bquQnAqxq/FqOG7nkIlOuG7hkI/KlLFqOG7oEI/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQsOT4buGw5NCP1Dhu5g6QsOT4bugUUI/Ksavxajhu55C4bqnWUI/UOG7mDpCw5Phu6BRQuG7ozpXw5NC4bueUOG7gEJd4buWQiDEqDBCw5J7xajhu55CanDEqcSCQuG7oMagQj/hu6BXxajhu55CP+G7oFDhu5Q/Qj/hu6Dhu5RCXUjFqELhu6Dhu6jhu4BCw5Mh4buAQiBHQsOZ4bugVsWo4bueQsWo4buePsWo4bueQuG7jClAw5NCxajEqMWo4bueQsOT4buAxq/huq5CcCrGr8Wo4bueQuG7jOG7qMSCQsOT4buGw5NCxajhu6Dhu4JCXUjFqELhu6Dhu6jhu4BCP+G7oFbFqELhu4zhu4DFqOG7nkIk4bug4buGP0Lhu6A6MEJd4buAUEI/KuG7qkIlOuG7gMWoQj8q4buwxajhu55CPyrGr8Wo4bueQj9KP0LDk0ZCw5Phu4bDk0Lhu6DGr+G7hD9C4buMWcWo4bueQiNCw5NKJELDk+G7tEImI+G6rkLhuq3hu4bDk0I/KuG7gMWo4bueQj/hu6BQ4buUP0JPU8SCQuG7puG7hjBC4bum4buow5NCxajhu6Ap4bqiQj9Ixajhu55CxKjhu6bEgkLhu6TGr+G7gELhu4zhu4JQ4bqu4bqu4bquQsOTKMWo4bueQuG7jClAw5NCJTrhu4DFqEI/xKjhu6ZC4buMSzpCPylC4buM4buGJEI8xajhu55Cxajhu6A6QsOTSzpCJn1Cw5Iuxajhu55Cw5Mh4buAQmrhu6DEqMWoQsOSxKjFqEJd4buCQuG7pOG7gkLFqOG7tFBCP8OdQsOT4bugPMOTQsOT4buGw5NCw5M6WcOTQuG7oOG7sCTEgkLhu6BZUELFqOG7nuG7oFNCw5Mh4buAQj/hu6BWxajEgkLDmeG7oDpCw5LEqMWoQsOTKeG6rkJq4buexq/hu4JQQirhu4DEgkLhu6bhu7JQQsWo4bug4buCQl1IxahC4bug4buo4buAQuG7jOG7ljpC4buMKUDDk0I/KuG7gMWo4bueQk9TQj8hQibhu4bDk+G7oEJd4bu2UEImV0Lhu6QpQMWo4bueQj8q4buYxahC4bq4Q0Lhu4xLOkIm4buGw5Phu6BCP+G7oDpZw5NCxajhu6BQ4buWOkLhu6RVxajhu6BCXXvDk8SCQiThu6Auw5NCXS5CauG7oMSoxahCw5LEqMWoQuG7jOG7lMWoQuG7jOG7sMOTxIJCP1Lhu6ZC4bugUOG7mjpCP+G7oFbFqOG7nkI/UMWoxIJCw5lQ4buUxahCP+G7oDzDk+G6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG7neG7oOG7hj9C4bugOjBC4bug4bu0xahCxahb4buAQuG7oFDGoDpCJTpGQsOTIeG7gELDk+G7hsOTQj/hu6BQ4buUP0LDk+G7oOG7lEJdSMWoQuG7oOG7qOG7gMSCQuG7oOG7gsWo4bueQsWoSOG7psSCQsWo4bugxKjFqELDk+G7hsOTQsWo4bue4buCMELhu6Thu5zEgkLFqOG7nuG7gjBCw5k0QsWoUMag4bumQj8q4buwxajhu55C4buM4buEUELDkyHhu4BC4buMSj9Cxagp4bu2w5NCXeG7gkLhu4xT4buAQiThu6Ap4bu0xajhu57EgkIgR0JqVsWo4bueQnAqKeG7uMWo4bueQj/hu6Ap4bu4xajhu55CIDow4buYxahCP8OdQsOT4bugPMOTQsOT4buGw5NC4bugxq/hu4Q/QuG7jFnFqOG7nkJdSMWoQuG7oOG7qOG7gMSCQl1IxahCxajhu57hu6DGoMSCQuG7nlDhu4DGr0Lhu6QpOkI/4bug4buaQsOSLsOTxIJCP+G7oOG7mkI/4bug4buAxq9Cxajhu6DDjeG7pkI/4bugST9Cw5Phu6DDjD9CP+G7oOG7mOG7pkI/UsWo4bugQuG7jMav4buCxahCw5nhu5Q/xIJC4bueScWoQk/hu6hCPyrGr8Wo4bueQmrhu6DEqMWoQsOSxKjFqOG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55Cw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qlDhuq3hu47FqD/hu44q4bqqQiY/MOG7pOG7juG7t+G6qiJQw5I/4bug4bqiQuG6uERDJCDDg0Lhu6Dhu45Q4bue4bugP+G6okJFw4lDJCDDg+G6qkImKsOT4bu34bqqLy9QXeG6rk/hu4DGrz/hu6Dhu4DFqOG7oOG7oMav4buA4bquXcWoL8Wo4buOIiYvxJDEkEVFL8SQQ+G6uMOS4bq4Q8OKReG6vEXEkD/DisOJw4rEkMSQ4bukQ+G6rsOaJOG7nuG6oCrhu7fEkEPhuqpC4buA4bukP+G7t+G6quG7neG7oOG7hj9C4bugOjBC4bugUMagOkIlOkZCxajhu6Dhu4JCXUjFqELhu6Dhu6jhu4BCI0LDk+G7tEImI+G6qkIiUMOSP+G7oOG7t+G6quG6uERD4bqqQuG7oOG7jlDhu57hu6A/4bu34bqqRcOJQ+G6qkIvw4LhurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6reG7gCQ/UMavxajhuqrDgmrhu54p4bu4UELDksSoxahC4bukOjDGoMWoQj9MJEI/4bug4buaQj/hu6Dhu4DGr0I/4buEUEImxKjFqELFqOG7oOG7gkJdSMWoQuG7oOG7qOG7gEI/4bugVsWo4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4butR0Jw4bug4buwQuG6qcSoxajEgkLhu6A6MMagxahCcCpQxqA6QuG7oeG7tMWoQl3hu5ZC4buMUcOT4bugQmpwxKlCxahI4bumQsSQQ8SQQ+G6rkLhu6tQxqDDk0Lhu4xLOkI/KUIgxKgwQsOSe8Wo4bueQsWo4bug4buCQl1IxahC4bug4buo4buAQiNCw5Phu4bDk0I/4bugVsWoQl3hu7ZQQuG7jEswQuG7jCFCw5Phu7RCJiNCXUw/QsOT4bugSj9C4buMR0Lhu4xG4bumQk9Gxq9CP1c/QuG7jFDhu5Y6QsOZUMagxahCw5Phu6DGr0LFqOG7oDpCw5NLOkI/w51Cw5Phu6A8w5NC4bugWVBC4bug4buwJEJd4buCQsOT4buGw5NC4bugxq/hu4Q/QuG7jFnFqOG7nkI/TCRCP+G7oOG7muG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q0dCP+G7oOG7gsWo4bugQj/hu6BWxajhu55C4bukxqDEgkJd4buCxq9CTzrDnVBCJuG7hsWo4bueQibhu7bhu6ZCXeG7gkLDk+G7oFDhu5Y6Qj9XUELhu6Dhu4LFqOG7nkLFqOG7nuG7gjDEgkJP4buCQsOTxq/FqEJq4bugxKjFqELDksSoxahCI0LDk+G7hsOTQj/hu6BWxahC4buk4buEUEI/TCRCPyo6xajhu55CXeG7lkLFqOG7oOG7gkJdSMWoQuG7oOG7qOG7gELhu4zhu5pCP0wkQuG7pDowxqDFqEI/4bug4buaQsOSLsOTxIJCP+G7oOG7mkI/4bug4buAxq9C4bugxq/DjMOTQj/hu6Dhu4Dhu6ZC4bueUOG7gELhu4zhu7DDk0Im4buGw5Phu6DEgkJP4buGxq/huq5C4buhxKjFqELFqOG7oOG7gkJdSMWoQuG7oOG7qOG7gEI/KiNCP+G7oOG7gsWo4bugQsWo4bu0UELhu57DjCRC4buePcSCQsWo4buoUELDk+G7oDowxqDFqELDkyHhu4BCxajhu54p4bu4UELhu55Q4buCxIJCxajhu7RQQl06UELDk+G7oOG7tFBCw5Mh4buAQj8q4buQQuG7juG7pkI/Ksavxajhu55C4buk4buCxajhu57EgkLhu57hu6gkQiThu6BLxahCIMSoMELDknvFqOG7nkLhu4zhu7hQQiZXxajhu55CXUjFqELhu6Dhu6jhu4BCI0LDmeG7oDpCw5LEqMWoQsOTKeG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDgmrhu6Dhu4JCXUjFqELhu6Dhu6jhu4BCXVJCXUwwQuG7nlBbQl1TQj8qUUIlOuG7gMWoQj8q4buwxajhu57EgkLDmeG7oFbFqOG7nkLDk+G7oFRC4buM4buGJEI8xajhu55Cxajhu6A6QsOTSzpCJuG7hsWo4bueQj/hu4TGr8SCQuG7oOG7sMOTQj9MJMSCQj8q4buAxq9C4buMw51QxIJC4bugKSPFqOG7nkI/4bugLsSCQuG7nlLFqELhu55QW0JdSMWoQuG7oOG7qOG7gMSCQuG7pDowxqDFqEI/TCRCP+G7oOG7mkLDki7Dk8SCQj/hu6Dhu5pCP+G7oOG7gMavQsOTIeG7gELDk+G7hsOTQj9Lxajhu55C4buk4bu2JEJq4bugxKjFqELDksSoxahC4bum4buCQsOT4buqxahC4bueUFtCXeG7gFBCPyrhu6pCxajhu6rFqOG7nkLDk1c/Qj8qxq/FqOG7nkI/w51Cw5Phu6A8w5NCw5Phu4bDk0Lhu6DGr+G7hD9C4buMWcWo4bueQj86MOG7mMWoQj8qOjDhu5bFqELFqOG7oFDGoOG7pkJdLkLDk+G7oFHFqOG7oEI/KlPEgkIgR0Lhu6BZUMSCQuG7nuG7qCRCJOG7oEvFqEJd4buCxq9CJntCJOG7oOG7hj9CPypQ4buaxahCw5Mh4buAQuG7oDowxqDFqEJwKlDGoDpC4buh4bu0xajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJDY6P+G7oMavKuG6qsOC4bqnRsavQnDhu6Dhu4DFqOG7oOG6tC8kw4I=

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]