(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển

Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển

Phát huy truyền thống quê hương, tận dụng tiềm năng lợi thế của địa phương, những vùng quê cách mạng đã và đang đề ra các giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, đưa quê hương ngày một đổi mới, phát triển. Phóng viên Báo Thanh Hóa cuối tuần có dịp trao đổi với các ông: Hà Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung (Quảng Xương); Lê Hải Huệ, Bí thư chi bộ thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân) về nội dung trên.

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân chung sức XDNTM

Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển

P.V: Xin ông cho biết những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên “sức bật” trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM (gọi tắt Chương trình XDNTM) trên địa bàn huyện Quảng Xương?

Ông Hà Thế Anh: Sau gần 13 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, diện mạo nông thôn Quảng Xương đã có sự thay đổi toàn diện và mạnh mẽ. Năm 2018 Quảng Xương là huyện thứ 2 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM với 100% các xã đạt chuẩn NTM. Tiếp tục thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến nay huyện có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã và 53 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kết quả thực hiện Chương trình XDNTM huyện Quảng Xương đạt được ngày hôm nay là tổng hòa của rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng, cốt lõi, mang tính quyết định phải kể đến đó là quyết tâm cao độ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân.

Ngay từ khi bắt tay triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, huyện Quảng Xương xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, được đưa vào một trong các chương trình trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ. Huyện luôn xác định, nâng cao tính chủ động, sáng tạo, sâu sát, gắn vai trò, trách nhiệm với người đứng đầu trong quá trình thực hiện. Trong XDNTM, người dân giữ vai trò chủ thể, tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, để người dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, quyết định các nội dung liên quan đến XDNTM. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị trong việc vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia chung sức XDNTM, đặc biệt là thông qua triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, các phong trào thi đua. Nhờ đó, trong hơn 13 năm qua Nhân dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến 820.066m2 đất các loại, 5.629m2 tường rào, 141.725 ngày công, các công trình phụ khác, đóng góp bằng tiền mặt 137,2 tỷ đồng... để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông nông thôn, nhà văn hóa và các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh.

P.V: Để đạt mục tiêu là huyện NTM nâng cao vào năm 2024, hướng tới trở thành thị xã trong tương lai như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, huyện Quảng Xương đã và đang đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào thưa ông?

Ông Hà Thế Anh: Để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, khối lượng công việc huyện cần thực hiện là rất lớn. Từ nay đến cuối năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025. Trên cơ sở đó, huyện đã và đang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với chương trình XDNTM, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu. Đánh giá sát, đúng thực tế, phân loại các xã theo từng nhóm để có định hướng chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn dân chung sức XDNTM. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Chỉ đạo, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động phục vụ XDNTM. Tập trung tuyên truyền, huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư với phương châm dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi. Triển khai thực hiện dự án theo thư tự ưu tiên, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

XDNTM là không có điểm dừng

Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển

P.V: Hoàn thành XDNTM kiểu mẫu, địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo nào, thưa ông?

Ông Mai Ngọc Tứ: Quá trình XDNTM, người dân đã hiểu phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” và “Xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng”. Theo đó, các phong trào xây dựng như hiến đất làm đường, xã hội hóa… đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Chính quyền coi việc phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nỗ lực tìm các giải pháp nhằm xây dựng mô hình kinh tế mới, duy trì và nhân rộng những mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, định hướng vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm. Tiếp tục chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang phát triển gia trại, trang trại và các loại cây khác. Tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế trang trại và doanh nghiệp ở nông thôn. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tâm huyết trên địa phương. Lấy sức dân để lo cho dân, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng thuộc nhóm không có hỗ trợ của Nhà nước.

Bên cạnh đó, phát huy tính sáng tạo, năng động của các tổ chức đoàn thể vào từng nhiệm vụ cụ thể. Với các mô hình hay, sáng tạo phải kịp thời biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, nhằm nhân rộng mô hình bằng chính sự đóng góp và hưởng ứng của dân.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng để XDNTM

Phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển

P.V: Để tiếp tục duy trì có hiệu quả thôn NTM kiểu mẫu, tiến tới xây dựng thành công thôn thông minh, thôn 1 Yên Trường đã đề ra giải pháp nào thưa ông?

Ông Lê Hải Huệ: Vào những năm 30 của thế kỷ 20, làng Yên Trường nói chung, Nhân dân thôn 1 Yên Trường nói riêng là cái nôi cách mạng của tỉnh. Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo của tỉnh, Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ về hoạt động cách mạng để tuyên truyền, vận động cho sự kiện thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Thọ Xuân (22-7-1930) và thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29-7-1930). Trong thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, Nhân dân thôn 1 Yên Trường tiếp tục đi đầu trong lao động, sản xuất; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Năm 2021, thôn 1 Yên Trường xây dựng thành công NTM kiểu mẫu, hướng tới xây dựng thôn thông minh. Thôn 1 Yên Trường đang tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của thôn là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Thọ Xuân và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa để tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ trẻ trong thôn, gắn với tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh, giá trị của quần thể Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn đồng thuận triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế theo hướng ứng dụng công nghệ cao và liên kết bao tiêu sản phẩm; chuyển đổi mô hình từ sản xuất nông nghiệp chuyển sang dịch vụ thương mại, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngọc Huấn - Vân Anh (thực hiện) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]