(vhds.baothanhhoa.vn) - Ở những địa phương ven biển có nhiều làng nghề đặc trưng đã tồn tại từ lâu, có thể kể đến như làng nghề làm nước mắm, đóng tàu thuyền, làm đồ mỹ nghệ, chế biến hải sản... Các nghề này nếu phát triển đúng hướng, gắn với hoạt động du lịch sẽ góp phần bảo tồn được làng nghề truyền thống và cải thiện thu nhập cho người dân.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVFPhu4fhu4Phu4HhurfhurE2VMOKN+G7suG7g8Wo4buD4buBODPhurHFqMSD4bu04bqxNsWo4bqxNjcxxajhu4Phu4Hhu4VvMeG6scWo4buDN+G6qeG6sTbFqGx74bqxxagoODPhurHFqDY94bqxxahsZTjFqMOqN+G7suG7g8Wo4buD4buBODPhurHFqDzhu4XFqMSDw6EpN1Mv4buH4buD4buB4bq34bqxNlRTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plThurrFqOG6sTdr4bqxNsWoPsOhw53FqMOqN8OsxJHhurE2xahse+G6scWoKDgz4bqxxagp4bqzxajhurE3ODHhu4XFqMSD4bu04bqxNsWo4bqxNjcxxag+JSnFqOG7g+G7gcOs4bqxNsWoPkDFqOG7g+G6q+G6scWo4buD4bu2OMWo4buD4buJxajEgz/hu4Xhu57FqCnhurPFqOG7gzczxajDozPFqD4w4bqxxajhurE3w6zFqMSD4bu04bqxNsWo4bqxNjcxxajEg+G7tOG6r8Wo4bqxw6xlKcWo4bqvPeG6r+G7nsWoPuG6s+G6sTbFqOG7g+G7tOG7hcWo4buDN+G7hW8x4bqx4buexajEg+G7tOG6r8WoPuG6q8Wo4bqvw7XFqOG6sTY3MuG7nsWoKTcwxagoODDhurHFqDfhu7g4xajhu4fhu7jhurHhu6Dhu6Dhu6DFqMO54buyKcWo4bqxNjcxxajhurHhu7RvxajhurEw4buFxajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxag+ZuG6sTbFqDfDrGXhurE24buexag2PeG6scWobGU4xag34bq34bu24buDxag+YuG6sTbFqDzhu4XFqMSDw6EpN8Wo4buHIsWoNuG6s8OqxajDqjc74bqxxago4bu44bq3xajhu4PhuqvhurHFqD7DrOG6uSnFqMSD4bu04bqxNsWo4bqxNjcxxajhu4Phu4Hhu4VvMeG6scWo4buDN+G6qeG6sTbFqGzhu7TFqCnhu7g4xajhu4M3ODLhurHFqOG7gzfhu4XFqOG6sTcsw6rFqCk34bq3xajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buow6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu6rhu6wv4buo4buuxq884busxq9Z4buo4buw4buo4buq4buD4buqxq/hu6zhu7Dhu6zEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buSWOG7qFnhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bDijfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajEg+G7tOG6sTbFqOG6sTY3McWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE2xahse+G6scWoKDgz4bqxxag2PeG6scWobGU4xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxag84buFxajEg8OhKTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67hu7Dhu6jhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG6sDY3McWoxIPhu7Thuq/FqDfhu7ThurE2xajhuq/DtcWo4bqxNjcyxajhuqkp4buexajhu4Phu4HDnTjFqOG6u8Wow6o3w6zDqeG6sTbFqOG7guG7gcOsw6nhurE2xajhu4bEkeG6scWoUeG7gsOKxajhu4Y74bqvxajhu4bEkeG6sVLhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bqwN2vhurE2xajhurEj4bqvxajhur/hu4XDncWo4buCw4rFqOG7hjvhuq/FqOG7hsSR4bqxxag+QMWo4bq/4buFw53hurHFqOG7gz/huq/hu57FqMOqN+G7suG7g8Wo4buD4buBODPhurHFqMOjN+G6t+G7uOG6sTbFqOG7qsavxajhurE2NzHFqOG7gzgz4buFxajhu4M3acWoKeG6reG6sTbFqOG6sTY3ODLDquG7nsWoPuG6s8WoxIPhu7TFqOG6sTY3McWoPDLhu4PFqCk3ODDhu4XFqCnhurM4xahRw6o3w6zDqeG6sTbFqOG6vuG7heG7uOG6sTbFqOG7gjgw4bqxUuG7nsWo4bqxNjcxxajEg+G7tOG6r8WoN+G7tOG6sTbFqOG6r8O1xajhurE2NzLFqOG6qSnhu57FqOG7g+G7gcOdOMWoUcOqN8Osw6nhurE2xajhu4Lhu4HDrMOp4bqxNsWo4buGxJHhurFS4buexajhurE2NzHFqMSD4bu04bqvxajhurHDrGUpxajhuq894bqvxajhu4I/4bqxxajhu7XDrOG6sTbFqFHhur7hu4Xhu7jhurE2xajhu4I4MOG6sVLhu6Dhu6Dhu6DFqOG7huG7uOG6scWow6o3LuG6r8WoKWnDncWoKeG7sinFqMSD4bu04bqxNsWo4bqxNjcxxajhurHhu7RvxajDozfhuq3hurE2xagpN8Ogxajhu4M4IOG7hcWo4buDN2jFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6scOsZSnFqOG6r+G7tMWo4bqxNzgx4buFxajhuq8l4buDxag34bu04bqxNsWoPkDFqD7DrOG6uSnFqG7hu4U64buDxajDozcu4buF4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buww6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu6rhu6wv4buo4buuxq884busxq9Z4buo4buw4buw4buq4buDV+G7qlbhu7Dhu6rEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buS4buu4buu4buq4bumxajDncSD4buD4buS4bumw4o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWoxIPhu7ThurE2xajhurE2NzHFqOG7g+G7geG7hW8x4bqxxajhu4M34bqp4bqxNsWobHvhurHFqCg4M+G6scWoNj3hurHFqGxlOMWow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWoPOG7hcWoxIPDoSk34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buw4buw4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plTDuuG7tMWoKeG6t+G6scWow6o3w6zDqeG6sTbFqOG7teG7uDjFqOG7gjfDneG6sTfFqFHhu4M3w6HFqG5AxajhurA2NzjFqOG7hsSR4bqxUsWo4buDN8SpKcWoNzgy4bqxxagp4buyKcWoKeG6reG6sTbFqD7hurfhu7bhurHFqCk3MMWoKDgw4bqxxag34bu4OMWo4buH4bu44bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVMO5xJHFqOG7h+G6u8Wo4buH4bu44bqxxahu4buFOuG7g8Wo4buDN2nFqCnhuq3hurE2xajhuq/DtcWo4bqxNjcyxajhu6c9KcWo4buCN2lv4buexajDqjfDrMOp4bqxNsWo4buC4buBw6zDqeG6sTbFqOG7hsSR4bqxxajhu4M3w6k4xag2OMOd4bqxxajhur/hu4XDncWoPkDFqD7hurPhurHFqOG6sTc4MeG7hcWoPuG6t+G7tOG6scWow6M34buyKTfFqD4w4bqxxajhu4M3w53huq/FqOG6v+G7hcOd4bqx4buexajhuq/hu4XDncWo4buH4bu44bqxxajDqjcu4bqv4bugxajDucSRxajhu4fhurvFqOG7h+G7uOG6scWobuG7hTrhu4PFqClpw53FqDY4w53FqD5h4bqxN8Wow53hurE3xajEgiDFqOG6sDdrxajhu4I34bu04bqxN8WoKD3hu4PFqD474buFxag+OMWobOG7tOG6t8WoN+G6t+G7tuG7g8WoPmLhurE2xajhu4Phu4nFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/Gr8av4bugxajDueG7sinFqOG7h+G7uOG6scWow6o3LuG6r8Wo4bqxN8OsxagpN+G7heG6reG6sTbFqDY44bqz4buexagpP2/FqCnhu7jhurE34buexajhu4M34buFbzHhurHhu57FqD7DqOG6scWo4bqxNmnhu6Dhu6Dhu6DFqD4x4buFxag+w6zhurkpxajEg+G7tOG6r8Wo4buD4buJxajhurE24buFbyDhurHFqMSDODLhu4XFqMSD4bu0xahs4bqlxajhu4fhurXhu57FqGzhuqXFqOG6qSnhu57FqGzhuqXFqOG7g+G7gcOdOOG7oOG7oOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDusOd4bqxxag+O+G7hcWo4buH4bu44bqxxajDqjcu4bqvxagpN2nFqG8w4buFxajDqjdoKcWobGjFqMOjN+G7sik3xag84buFxajEg8OhKTfFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6sTdr4bqxNsWo4buDN+G7suG6sTbFqDfDqOG7nsWo4bqxN8Os4bqxNsWoNjvhurHFqD4/b8WoPOG7hcWow6M34buyKTfFqOG7gzfDneG6r8Wo4bq/4buFw53hurHhu57FqOG6r+G7hcOdxajhu4fhu7jhurHFqMOqNy7huq/FqOG6sTbhu7Rvxajhuq9i4buDxajhurE3ODHhu4Xhu6DFqOG6sDbhurfhu7Q4xajhu4HDncWow53hurE3xagp4bq14bqxxajhurE2Nzgg4bqxxagp4buL4buF4buexajhu4fhu7jhurHFqG7hu4U64buDxajhurE3ODHhu4XFqMSD4bq34bu2OMWo4buH4bu44bqxxajDqjcu4bqvxahsZTjFqOG6ryHhu4XFqOG6r0DFqD7DncWoPOG7tuG6sTbFqGzhu7TFqD7DrOG6uSnFqCjhu7LhurHFqOG6u8Wo4bqxNzgx4buFxag+w6HDncWow6o3w6zEkeG6sTbFqMOjN+G7sinFqOG6sTfDrMWo4bu14bu2xajEguG6t+G6sTbFqFHhur7hu4Xhu7jhurE2xajhurA44bqxN1Lhu57FqMO5asOdxajEguG6tcWoUeG6sDY3MsWow7ThurFS4bug4bug4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buww6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu6rhu6wv4buo4buuxq884busxq9Z4buo4buw4buuxq/hu4NWVllXWMSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5Lhu7Dhu6zhu6rhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bDijfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajEg+G7tOG6sTbFqOG6sTY3McWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE2xahse+G6scWoKDgz4bqxxag2PeG6scWobGU4xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxag84buFxajEg8OhKTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67hu7Dhu7Dhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG6sDbDrMWoPD/hurHFqGxn4bqxNsWoKDgz4bqxxajhu4I3w53hurE3xajhu7XhurPDncWoKTcwxagoODDhurHFqDfhu7g4xajhu4fhu7jhurHFqMOjN+G6rcWoKeG7heG6sTbFqCk6w6rFqCk34bq3xag84buFxajDozfhu7IpN+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4bhu7jhurHFqMOqNy7huq/FqOG6scOsZSnFqOG6rz3huq/FqMODN2YpxajDijdo4buexahuQMWo4bu14bq3JOG6sTbFqMOKN2jFqFHhu7Xhurck4bqxNsWo4bu14bqzw51Sxag+w6zhurkpxagpOsOqxajhu7M4Om/FqCk34buL4bqxNsWo4bqxNyzhurHFqOG6sTdA4bqxxag3ODLhu4XFqOG7gyzDqsWo4buDNzPFqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buo4buu4bugxajhu4Lhu4nFqMOjNzjFqD7DrOG6uSnFqCnhuq3hurE2xajhurE3LOG6scWoPjDhurHFqOG6scOdb8Wo4bqxw6xlKcWo4bqvPeG6r8Wow4M3ZinFqMOKN2jFqD7DrOG6uSnFqD7hurPhurE2xagpN8OdOMWobOG7tMWoPOG7suG6scWo4bqxN0DhurHFqOG6r+G7sinFqOG7geG6p8Wo4buB4bu04bqxNuG7nsWo4buDN3vhurfFqOG7gzc4MOG7g8Wow6Mwxajhu4E4IOG6sTbhu6DFqOG7tTgy4bqxxahuQMWo4bu14bq3JOG6sTbFqMOKN2jFqCnhurPFqMOjN+G6t+G7uOG6sTbFqOG7qOG7oMavxq/Gr8WoN2LFqCk34buFbyDhurHFqCk3MMWoKDgw4bqx4buexajDozjhurE3xag84bq3w53hurE3xajhurHDrGUpxajhuq894bqv4buexagpN2nFqG8w4buFxajhurvFqOG7sMWo4buDN+G6reG6scWow7o9KcWo4buGxJHhurHhu57FqOG7teG6ucOqxajhu4I/4bqxxahs4bu0xajhu7XhuqvhurE2xajDg8Oy4buexag24bqzw6rFqMOqNzvhurHFqDY44bu4OMWo4bq/4buFbzDhu4PFqGw4MinFqMSD4bu04bqvxahs4bu0xajhu4M34buFxajhurE3LMOqxahj4bqxxag+w6HhurE3xagpN+G6t8Wo4buo4bug4busxq/Gr8WoPjDhurHFqOG7qOG7oOG7rsavxq/FqMSDw53hurfFqD5i4bqxNsWobGU4xajhuq/hu4spxag2O+G6scWoV8Wo4buD4buBODLhu4XFqD7huqvhurE2L+G6sTbDrMOpOC/hu4M34buy4bqxNuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6czxajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq3xajhu4fhu4spxagp4bu24bqxN8Wo4buD4buBw53hurE3xagpacOdxajhu4fhu7jhurHFqMOqNy7huq/FqOG6scOsZSnFqOG6rz3huq/FqOG7g+G7geG7hW8x4bqxxajhu4M34bqp4bqxNsWo4buD4buBIOG6scWo4buDN8Ohxajhu4Phu4HDrMOp4bqxNuG7nsWobDrhurHFqD4xxahsMsWo4buHOOG6sTfFqMOd4bqxxajhu4Phurfhu7ThurHFqOG7gzfEqSnFqMOqNy7huq/FqMSD4buF4bqt4bqxxag+w6zhurkpxagp4buyKcWoN2LFqOG7h+G7uOG6scWobuG7hTrhu4PFqOG6scOsZSnFqOG6rz3huq/FqMODN2YpxajDijdoxag+JeG7g8WoxIMg4bqxxag34bu04bqxNsWoPjvhu4Xhu6DFqOG6sDfDqcWobDgyKcWo4buD4buFP+G6scWo4buDN2nFqOG6sTY3OCDhuq/FqOG6sTYl4buDxajhur/hu4Vvxajhu4Phu4Fh4bqxN8Wo4buH4bu44bqxxahu4buFOuG7g8Wo4buDN2nFqCnhuq3hurE2xajhu4Phu4Hhu4VvMeG6scWo4buDN+G6qeG6sTbhu57FqCgg4bqxxagp4bu24bqxN8Wo4buHxKnFqDY44buy4bqvxajhu4fhu7Lhu4PFqCk3I+G7g8WoKTcixagpacOdxagpxJHFqOG6v+G7hcOd4bqxxagpN+G7hW8g4bqxxajhuq/huq3hurHhu57FqOG6r+G7tMWo4bqxw6xlKcWo4bqvPeG6r8Wow4M3ZinFqMOKN2jFqD5Axag24bqzw6rFqOG6ryXhu4PFqOG7g+G7gSDhurHFqCnhu7IpxajDozLFqOG7hzgg4buFxajhu4M3w6HFqGxlOMWoPjtvxag+acWo4bqxN0DhurHFqDc4MuG7heG7nsWo4bqxN0DhurHFqOG6r+G7sinhu57FqOG6r0DFqGzhu7YpN8WoNuG6s8OqxajDqjc74bqxxajEg+G7tOG6r8Wow6o34bq34bqxNsWow6o3ZsWo4buDNyDhuq/FqOG7h8SpxajEg8Spw53FqCk3w6LhurHFqMOd4bqxxajhu4Phurfhu7ThurHhu57FqOG7gzjhurHFqCksb8WoKTfhurfFqOG6sTbDrMOpOMWo4buDOCDhu4XFqDxn4bqxNsWow6M3OMWoPjDhurHFqGxlOMWoKeG7sinFqOG7h+G7uOG6scWow6o3LuG6r8Wo4bqxw6xlKcWo4bqvPeG6r8Wo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4bus4buuxq/Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7quG7rC/hu6jhu67Grzzhu6zGr1nhu6jhu6zGr+G7ruG7g+G7sFnhu6jhu7BYxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7klnhu67hu6rhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bDijfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajEg+G7tOG6sTbFqOG6sTY3McWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE2xahse+G6scWoKDgz4bqxxag2PeG6scWobGU4xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxag84buFxajEg8OhKTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu6zhu67Gr+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4buGw53hu4XFqOG6sTdr4bqxNsWoKTfhu4VvMOG6scWo4buBw53FqMOjN8SROMWobDHFqOG6sTbDrMWoPD/hurHFqGxn4bqxNsWoKDgz4bqxxajhu4M4MOG6scWoN+G7tOG6sTfFqMOqNz/hurHFqMSD4bq34bu2OMWoN+G7uDjFqOG7h+G7uOG6scWoPjPFqMOqN2gpxahsaMWoKTfhurfFqCnhuq3hurE2xajhu4Phu7IpxagpNzDFqCg4MOG6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTEguG7tOG6sTbFqOG6sTY3McWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE2xagpNzDFqCg4MOG6scWoN+G7uDjFqOG7h+G7uOG6scWo4buD4bu2OMWoKeG7sinFqMOqN8Osw6nhurE2xajhu7Xhu7g4xajhu4I3w53hurE34buexajhu7Xhu7g4xajDumHhurE34buexajhu7Xhu7g4xajhu7XhurXDncWoUeG7gzfDocWobkDFqOG6sDY3OMWo4buGxJHhurFSxagpN+G7hW8g4bqxxajhu4fhu7jhurHFqG7hu4U64buDxagp4buyKcWo4bqvJeG7g8WoN+G7tOG6sTbFqDfhu7g4xajhu4fhu7jhurHFqMOjN+G6rcWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE24buexajhurE3w6zhu5zFqOG7guG6reG6r+G7nsWo4bqvxKkp4buexagp4buyxagpN8Ogxahs4bu04bqxNuG7nsWo4bqv4bq3OMWobOG7tMWo4bqxw6xlKcWo4bqvPeG6r8WoKeG7sinFqMSD4bq34bu2OMWoPsOs4bq5KcWo4bqxNsOsw6k4xajhu4M4IOG7hcWoPGfhurE2xagp4bu4xajhurHDrGUpxajDrMOdxagpN+G7hWLhurE24bugxajhur7hu4Vvxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoKTcwxagoODDhurHFqDfhu7g4xajhu4fhu7jhurHFqMOjN+G6rcWo4buD4bu2OMWoKeG7sinFqD7DocOdxajDqjfDrMSR4bqxNsWo4bqx4bu0b8Wow6o3O+G6scWoxINl4bqxxahsIeG6scWoxIPhu7TFqOG7h+G7uOG6scWobuG7hTrhu4PFqOG7gzdpxagp4bqt4bqxNsWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE24buixagp4buyKcWoxIPhurfhu7Y4xajhurE24buFbyDhurHFqMSDODLhu4XFqD4zxagpNzDFqCg4MOG6scWoKOG7uOG6t8WoPuG7uOG6r8Wo4buDw6zEkTjhu6DFqOG6sDdr4bqxNsWo4bqxI+G6r8WoNjvhurHFqD4/b+G7nsWoPjPFqOG7g+G7ieG6sTbFqCjDrGUpxag+4buyw6rFqOG7i+G6sTbFqOG6sTfhu4XFqCk74buFxagpacOdxajhu4M3w6HFqOG7g+G7gcOsw6nhurE2xahs4bu0xag+w6zDncWo4buH4bu44bqxxajDqjcu4bqvxahsw6zEkeG6scWobsOdxag3xJHhurHhu57FqOG6sTbDrMOpOMWoxIPhu7Thuq/FqOG6sTY3McWoKcOt4bqxNsWoPkDFqOG7ssOqxag8aOG6sTbFqOG7gzgw4bqxxagoYsWow6M34bq3w53FqDfDoinFqC3FqMOjw7XFqOG7gzfhu4Us4buDxag+M8WoxIPhu7Thuq/FqOG7gcOdxajhu4fhu7jhurHFqMOqNy7huq/FqOG6sTbhurfhurHFqDfEkeG6seG7nsWo4bqv4bq7xajhu4Fi4bqxNsWo4buH4bu44bqxxahu4buFOuG7g8WoN8OsZeG6sTbFqD4w4bqxxajhu4fhu7jhurHFqMOqNy7huq/FqOG7h+G7tik34bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWoVsavxq/Dqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7quG7rC/hu6jhu67Grzzhu6zGr1nhu6jhu6zhu6pX4buDV+G7qlfhu6jhu6zEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buS4buoxq/hu6jhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bDijfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajEg+G7tOG6sTbFqOG6sTY3McWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE2xahse+G6scWoKDgz4bqxxag2PeG6scWobGU4xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxag84buFxajEg8OhKTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6ZWxq/Gr+G7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZUw7nhu7Ipxajhu4fhu7jhurHFqMOqNy7huq/FqDfhu7g4xajhu4fhu7jhurHFqMOjN+G6rcWoPsOs4bq5KcWoKOG7tG/FqCjhu7LhurHFqOG7g+G7tjjFqCnhu7IpxagpN+G6ucWo4buD4buB4buFbzHhurHFqOG7gzfhuqnhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG6sDbhurfhu7Q4xahsODIpxajhuq/DneG6sTbFqMSD4bu2OMWoNjjhu7LFqOG7g+G7gcOhxahsMcWow6M44bqxN8Wo4buDMOG7nsWoKeG7sinFqMSD4bu04bqxNsWo4bqxNjcxxahse+G6scWoKDgz4bqxxagp4bq14bqxxajhuq/DneG6sTbFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxfeG7g8WobCPhurHFqDfhurPDncWoPiUpxajhu4Phu4HDrOG6sTbFqCnhurPFqOG7gzczxajDozfDnTjFqOG7gzfhu7IpxajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajhu4M34bu04bqxN8Wo4buH4bu44bqxxajDqjcu4bqvxag84buFxajEg8OhKTfFqOG7hzjhurE3xajhu4M34buyOMWoKWLhurE2xag+4bqr4bqxNuG7oMWo4buG4bq34bqxNsWoNzgy4bqxxajhurHDnW/FqMSD4bq34bu2OMWoN2HhurE3xag84buFxajEg8OhKTfFqMSD4bu04bqxNsWo4bqxNjcxxajhurHhu7RvxahsIeG6scWoKeG6teG6scWo4bq7xag84bu24bqxNsWo4buDODHhuq/FqOG6sSPhurE24buexajhuq/DneG6sTfFqOG6r2bhurHFqGzhu7TFqOG6sTfhuqXhu6LFqOG6ryHhu4XFqOG6r0Dhu57FqCjDneG6t8WoKGHFqOG7h+G7uOG6scWow6o3LuG6r8WoKeG6teG6scWoPsSR4bqxxag+ODLhu4Xhu6DFqMO5xJHFqOG7h+G6u8WoN+G7tsWo4buDO+G6sTbFqCk3w6zDncWoPuG7ssOqxajhu4vhurE2xahvIOG7hcWoKTvhu4XFqD4zxagp4buyKcWoxIPhu7ThurE2xajhurE2NzHFqOG6r+G6u8Wo4buBYuG6sTbFqOG7h+G7uOG6scWobuG7hTrhu4Phu57FqG4/b8WoPMSp4bqxNsWoKeG7sinFqOG7g+G7geG7heG6sTbFqOG7gz/huq/FqDY4ZTjFqOG7gzc4MuG7heG7nsWo4buD4buBw6zhurE2xago4bu0b8WobOG7tMWoKOG7suG6scWo4buH4bu44bqxxajDqjcu4bqvxagpN+G6t8Wow6M34buyKTfFqDzhu4XFqMSDw6EpN+G7oOG7oOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6czxajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxagoMeG6scWobGvhurE2xagp4buyKcWoxIPhu7ThurE2xajhurE2NzHFqDY94bqxxahsZTjFqDzhu4XFqMSDw6EpN+G7nsWoKTvhurHFqOG7h8Spxajhur/hu4XDneG6scWo4buDP+G6r8WoPjvhu4XFqOG7g8Osxag+4bqr4bqxNsWoKGLFqOG7g+G7icWo4bqxNuG7heG6q+G6scWoxIPEqSnhu57FqCnhurfhurHFqOG6sTbDrMOpOMWoPjDhurHFqCnEkcWoKTcw4buexagpNznhurE3xajhu4fhu7IpN8WoPiUpxajhu4M3Z+G7oMWow7og4bqxxagp4bu24bqxN8WoPuG6s+G7nsWow6o34buy4buDxag34buFb8WobMOdOMWo4buD4buB4bq14buexajhu4Phu4Hhu7IpN8Wo4bqxNzgy4bqvxagpacOdxajhurE2w6zDqTjFqMSD4bu04bqvxajhurE2NzHFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqGw4MinFqOG6sT/hurE2xagpw53hurfFqCk3OuG7g8WoxIPDrOG6ueG6sTbFqOG7h+G7uOG6scWow6o3LuG6r8WobOG7tMWoKOG7uOG6t8WobDLFqOG6r+G6rTjFqOG7g+G7gcOsw6nhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDtOG7heG7gzfhurfhu4Hhu6ZU4bq+4buF4bqpKcWo4bu1w6zEkeG6sTZTL8OqVA==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]