(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu phố nhỏ nhà tôi vắng lặng, bình yên sau khoảnh khắc giao thừa bỗng vang lên tiếng người đàn ông rao bán muối… Tiếng rao trong đêm cũng là khởi đầu năm mới khiến người nghe cảm thấy xúc động, bởi những phong tục là nét đẹp văn hóa những ngày đầu năm mới luôn được những con người chân chất, giản dị gìn giữ…
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk8SCOyJdOuG7kOG6s+G6p1jhu5Bb4bq1UOG7kFvhurU1LOG7kF06UuG6veG7kMOd4buw4bq14buQXcOaW08vO+G7mMOTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxINy4buyUFnDlMOTxak74bq14buQxIM7NeG7kF07MuG7kF07UuG7kOG6szQs4buQw6nDmV064buQfeG7pl06SuG7kFchXTvhu5Dhur0jXeG7kOG6t1DhurXhu5B7OyJUXTvhu5B7O8OZWOG7kDosUCLhu5DhurM7Y1Dhu5BXOV064buQw6lQXTrhu5B9I13hu5DhurMsPV064buQXTrhuqvDoCzhu5DDnVJd4buQNF064buQ4bqxUCLhu5BXUV3hu5Bb4bq1NSzigKbhu5DhurIsPV064buQ4bqxUCLhu5DhurPhurEiXTrhu5DDnSNb4buQWOG6qV064buQfVLhu5B7O+G6oyzhu5DDneG7sOG6teG7kF3Dmlvhu5Bbw6Es4buQezssPV3hu5BdOuG6q8OgLOG7kF06O+G7suG7kFhUW+G7kOG6szvhu6rhur3hu5DhurvDoljhu5DDnTddOkrhu5BX4bqjLOG7kF07ZV064buQxIM7Il064buQ4bqz4bqnWOG7kH1S4buQXeG7tOG6s+G7kMOd4bu2xIPhu5DDqcOaXeG7kDsgUOG7kF07ZV064buQXTpS4bq94buQw53hu7DhurXhu5Bdw5pb4buQW8OhLOG7kH3hurU0XeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kF07ZV064buQWCJd4buQXTrhuqvDoCzhu5BYO+G7qF3hu5BYO+G7quG6s0rhu5A6LFRd4buQWSjhu5A6IV3hu5A6LGXigKZPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buW4buWxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buU4buS4buaL+G7mOG7oOG7nlnhu5Thu5Lhu5TGoOG7lsag4bue4bqz4buU4buU4buS4buS4buefeG7kks+xIM64buK4bqxR8agxqDhu57DlOG7kFB94bqzR8OUxII7Il064buQ4bqz4bqnWOG7kFvhurVQ4buQW+G6tTUs4buQXTpS4bq94buQw53hu7DhurXhu5Bdw5pbw5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5rhu5bhu5bDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk+G7qzrhuqvDoCzhu5BdNF064buQWeG7qF3hu5DDqeG7quG6s+G7kMOpVOG7kMOdKuG7kOG6s1Mi4buQ4bqxUOG7kF07ZV064buQO1PhurPhu5Bb4bq1NSzhu5DhurPhurHDmV064buQ4bqzLF074buQezssPeG6s0tLS+G7kE1pXTvhu5Dhu6s6MVjhu5By4bq14buqXU5PL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4bua4buW4buWxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buU4buS4buaL+G7mOG7oOG7nlnhu5Thu5Lhu5TGoMag4bua4buS4bqzxqDhu6Dhu5jhu5594buYLVtLPsSDOsOU4buQUH3hurNHw5TEgjsiXTrhu5DhurPhuqdY4buQW+G6tVDhu5Bb4bq1NSzhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kF3DmlvDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7muG7luG7lsOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOTS0tLw4lSIuG7kFkoxIPhu5DDneG7sOG6teG7kF3Dmlvhu5Bbw6EsSuG7kOG6s+G6sSJdOuG7kFhRWOG7kDosUOG7kMOdIV074buQXTrhuqvDoCzhu5DDiSwl4bqz4buQW+G6tVDhu5Bb4bq1NSzhu5DDnSrhu5BY4buw4bq14buQWyJdOuG7kMOdLCThurXhu5BbUOG6veG7kFvDmV3hu5DhurM14bqz4buQw53hu7bEg0vhu5BpXTvhu5BbLF074buQOzFQTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5Phu4/hu6jhurXhu5BdICzhu5DigJzDtOG7sOG6teG7kF3Dmlvhu5Bb4bq1UOG7kFvhurU1LErhu5BY4bq1NSzhu5Bdw5pb4buQW+G6tVDhu5DDqTQs4oCd4buQw53huqvhuqFY4buQNF064buQV1Lhu5DhurNQ4buQ4bqzY+G7kOG6u1Dhu5DhurvhuqtQ4buQXTvDmVjhu5DhurPDoSzhu5B9UuG7kMSDOyJdOuG7kOG6s+G6p1jhu5DDneG7tsSD4buQWOG7sOG6teG7kFsiXTrhu5BdO2VdOuG7kMOdLCThurXhu5DhurM14bqz4buQfVJdO+G7kMOpUuG7kF06UuG6veG7kF1Q4bq94buQw6lWXeG7kH3hurU0XeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kFhRWOG7kOG6szs94buQOyXhu5A6IV3hu5A6LGVL4buQ4bqyY+G7kMOdN+G7kFjhurU1LOG7kOG6sztRXTrhu5Dhu487U8SD4buQ4bqzNCzhu5DhurM74bqrw6BdOuG7kFfDmeG6s+G7kDrhu6bEg+G7kF07ZV064buQXTrhuqvDoCzhu5BXUV3hu5DhurEiXTrhu5DDneG7ruG6veG7kFg7LD1Y4buQ4bq74buy4buQw6k0LOG7kOG6sSJdOuG7kOG6seG6tTgs4buQ4bqz4bqxI13hu5DDneG6q8OgXTrhu5DEgzs14buQOyLhu6ZY4buQ4bqj4buQWFFY4buQezvhurXhu5BYO+G6oeG7kFhRWOG7kOG6r+G6teG7sOG6veG7kDtSXTrhu5BXUV3hu5A7IlDhu5Dhuq/hurVU4buQw50k4bq14buQw53hu6bhurPhu5BbN+G6s+G7kOG6szvDol064buQw6k0LOG7kOG6s+G6seG6q8OhWOG7kOG6r+G6teG7sOG6vUrhu5BYUVjhu5BXUuG7kFhRWOG7kFvhu7bhu5BbOSzhu5BdOuG6q8OgLOG7kFvhurVQ4buQWzfhurPhu5DhurPDoizhu5DDqTQs4buQ4bqzOyHhu5DDqVIi4buQXTtlXTrhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kF3DmltK4buQOyFdO+G7kFRdO+G7kFg7LD1Y4buQ4bq74buy4buQw51TxIPhu5BYO+G6o+G7kFch4buQW+G6tTUs4buQe8OoW+G7kOG6syw9XTrhu5DhurFQIuG7kOKAnOG7hSzhu5Bb4bq1UOG7kFvhurU0LOG7kMOdLErhu5BQLOG7kFvhurVQ4buQW+G6tTUs4buQXVIi4oCd4buQw6lQXTrhu5B9I13hu5DhurPhurEjXeG7kF07ZV064buQWCJd4buQXToz4buQXTsy4buQXTvhuqvhu5BdO8OZWOG7kF074bqj4buQWzks4buQXTrhuqvDoCzhu5DDqSThu5BbN+G6s+G7kMSDOyJdOuG7kOG6s+G6p1jhu5DDneG7tsSD4buQW1BdOuG7kMOdPV3hu5DhuqvDoVjhu5DDqTFdOuG7kFg7IuG7kF3Dmlvhu5Bbw6Es4buQW1Dhur3hu5Bbw5ldS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bq2UOG6teG7kHs7IlRdO+G7kHs7w5lY4buQOixQIuG7kOG6sztjUErhu5DDnSNb4buQezvhurXhur1Q4buQ4bqzLD1dOuG7kOG6sVAi4buQWOG6rVDhu5BdOuG6q8OgLOG7kMOdUl3hu5A0XTrhu5DDqcOhLOG7kFg74buq4bqz4buQOiwxXTrhu5BbLCRd4buQVywqXeG7kF074bqr4buQw51RXTvhu5DhurM7Yljhu5Dhurdk4buQ4bqzPF074buQfeG7pl064buQWOG6rVDhu5DEgzs1SuG7kFg7w6Lhu5Dhu4874bqrYV064buQ4bqj4buQxIM7NeG7kF07UuG7kOG6szQs4buQW+G6o+G7kFjEkVBK4buQOjEs4buQXTrhuqvDoCzhu5DDnVJd4buQNF064buQW+G6tVDhu5Bb4bq1NSxL4buQ4burOuG6q8OgLOG7kFdRXeG7kFvDoljhu5BbN+G6s+G7kFdRXeG7kFvhurU1LOG7kMOd4buw4bq94buQOsSRLOG7kFg7IuG7kF064bqrw6As4buQW+G6tVBK4buQWDBd4buQXTrhuqvDoCzhu5Bb4bq1UOG7kFjhuqldOuG7kHs7NF064buQ4bqz4bqxVOG7kDosUeG7kFtS4buQw53huqtQ4buQ4bqzLCRd4buQWDsi4buQXTrhuqvDoCzhu5BXUV3hu5B7w6hb4buQ4bqzO+G7siLhu5B9w6As4buQWDvDoljhu5BbY1064buQXcOaW+G7kFvDoSxL4buQ4buPOynhu5BX4buq4bq94buQXTssI+G6teG7kOG6szs0LOG7kFjhuqldOuG7kMOd4bqt4buQ4bqzO+G7quG6vUrhu5DEgzsiXTrhu5DhurPhuqdY4buQW+G6tVDhu5Bb4bq1NSzhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kF3Dmlvhu5B94bq1NF3hu5DDneG6q+G6oVjhu5BdOywk4bq14buQXTrhuqvDoCzhu5Dhuq/hurVQXeG7kOG6s+G7qFtK4buQw6rhu5BdLCVb4buQw6kk4buQezvhuqMs4buQw53hu7DhurXhu5Bdw5pb4buQW8OhLOG7kFtQ4bq94buQW8OZXUrhu5DhurM14bqz4buQfVJdO0vhu5DhurLhurEiXTrhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOuG7kOG6szvhuqvDoF064buQXTvhu6zhurNK4buQW+G6tTUs4buQOixl4buQw6ko4buQ4bqz4bqxLuG7kOG6r+G6tVBd4buQ4bqz4bqxMV06SuG7kFg7KeG7kMOdYl064buQ4bq3UOG6teG7kDpTIktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8OJIeG7kOG6t1Ai4buQXTrhuqvDoCzhu5BZ4buoXeG7kOG6szvhuqvDoF064buQW+G6tVDhu5Bb4bq1NSzhu5DDqVIi4buQXTtlXTrhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kF3Dmlvhu4rhu5DhurI74buyIuG7kOG6r+G6tVBd4buQXSwlW+G7kOG6u+G6q1BK4buQW+G6tTUs4buQWCDhu5DhurM7KuG7kOG6s+G6sWPhu5DhurNS4buQW1BL4buQ4bup4bq1NSzhu5BYMF3hu5BbUF064buQw6kk4buQ4bq3ZOG7kDswUOG7kOG6szvhurXhu6xd4buQWDsi4buQ4bqzY1064buQOixQ4buQw50hXTtK4buQ4bqzIV074buQWFRb4buQezvDml064buQezsu4bqzSuG7kOG6t2Thu5Bb4bumXeG7kFtS4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqv4bq1UF3hu5A7JeG7kH1SW+G7kMOaXUvhu5Dhu4/huqldOuG7kFgg4buQXTrhuqvDoCzhu5Dhuq/hurVQXeG7kF0sJVvhu5DhurHhu6RdOuG7kDtT4bqz4buQW+G6tTUs4buQfVLhu5Dhurdk4buQez3hurPhu5DhurMsXTvhu5BYUCJK4buQW1LhurXhu5DhurPhurHDmV064buQ4bqz4bqxIl064buQO1Jb4buQw6rhu5B9UuG7kOG6t2Thu5DhurdTWDvhu5DhurdA4buQ4bqzLF074buQezssPeG6s0rhu5BY4bqpXTrhu5B9UuG7kFcsKuG6teG7kOG6s+G6seG6q1064buQWDsi4buQWzEs4buQ4bqzIV074buQWFRb4buQ4bqzNeG6s+G7kMOd4bu2xIPhu5Bb4bumXeG7kFtSS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTclPhurPhu5Bb4bq1NSzhu5BdOzLhu5BdOyIs4buQXTvhuqtdOuG7kFtQXTrhu5BdOywk4bq14buQw6rhu5BdOjs8UOG7kMOpw5pd4buQOyBQ4buQ4bqzOywjXTrhu5B9LCNdOuG7kF074bqr4buQ4bqzOz1L4buQ4buPOy5dO+G7kMOpIeG7kH1A4buQw50gSuG7kFgg4buQXTrhuqvDoCzhu5BYMF3hu5DhurHDmVjhu5Bb4bq1NSzhu5A6UyLhu5Dhuq/hurVQXTvhu5BdO1JK4buQw53hu7DhurXhu5BdOjPhu5DDnSrhu5DhurvhurVQ4buQw53hurU4LOG7kF07ZV064buQ4bqzUuG7kHs7Lkrhu5BbIl064buQW+G6tTVd4buQ4bq3ZOG7kFchXTvhu5Dhur0jXeG7kFhU4buQXcOaW0vhu5Dhu6s64bqrw6As4buQw4ksJeG6s+G7kMOpNV3hu5BY4buwXeG7kHssJVvhu5BdI13hu5DDqSwlWOG7kFvhurVQ4buQW+G6tTUs4buQw53hu7DhurXhu5Bdw5pb4buQWDBd4buQW1BdOuG7kF064bqn4buQw6rhu5BY4bqtUOG7kFg7UOG7kFvhu7ZK4buQWFFY4buQV+G7rFjhu5DhurPhurHhuqvhuqNdOuG7kFc1LOG7kF07w5lY4buQXTvhuqPhu5A74bus4bq14buQVzUs4buQxIM7VCzhu5BXLD3hurPhu5DhurMsPeG6s+G7kHssJVtK4buQWVJdO+G7kFnhuqdb4buQw50q4buQWOG6tTUs4buQXcOaW+G7kFgg4buQ4bqzOyrhu5Bb4bq1UOG7kMOpNCxK4buQ4bq74buo4bq94buQXTtS4buQ4bq74buo4bq94buQWMSRUEvhu5Bt4bq94buQw6nhu6zhur1K4buQw6lSIuG7kF07ZV064buQXTpS4bq94buQw53hu7DhurXhu5Bdw5pb4buQW8OhLErhu5DhurMsPV064buQ4bqxUCLhu5Bb4bq1UOG7kFvhurU1LOG7kMOd4bqr4bqhWOG7kF07LCThurXhu5BdOuG6q8OgLOG7kFsiXTrhu5BYO8Og4buQOyLhu6ZY4buQXTtlXTrhu5BdOlLhur3hu5DDneG7sOG6teG7kOG6u+G6teG7qF3hu5BYUVjhu5BXUkrhu5BYUVjhu5Bb4bu24buQw50s4buQfSbhu5BYO+G6pVDhu5DhursiXTrhu5DhurM74bqrw6BdOuG7kDtQ4bq94buQW+G6tVDhu5BbN+G6s+G7kOG6s8OiLOG7kFvhurU1LOG7kMOpw6Es4buQO+G6veG7kMOpMV064buQW1BdOuG7kFtQ4bq94buQW8OZXeG7kMOpJOG7kFg7IuG7kFhU4buQOixQ4buQw50hXTvhu5DhurPhurEiXTrhu5Bdw5pb4buQW8OhLEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk+G6tlDhurXhu5B7Oyzhu5BbUF064buQW+G6tTUs4buQw6kk4buQXTtSSuG7kFsxLOG7kF064bqrw6As4buQ4bqzO+G6q8OgXTrhu5BYOyxQ4buQ4bqzO1JdO+G7kOG6s2NdOuG7kDogLOG7kF07Mkrhu5BYOyLhu5DDqVIi4buQ4bqzw6Is4buQXSx9Il3hu5A7UOG6veG7kOG6s8OiLOG7kMOpVCxK4buQxIM7Il064buQV1Ai4buQfSHhu5DhurshS0tL4buQw6ljUOG7kFg7IuG7kMOd4bu2xIPhu5Bbw5nhurPhu5BbUuG7kH1TLOG7kOG6sywlXeG7kFjhu6rhurPhu5A6LGVL4buQ4burOuG6q8OgLOG7kH1SW+G7kHssXTvhu5BZIlBdO+G7kFfhurU0XeG7kFdRXeG7kOG6szvhuqvDoF064buQw53hu6bhurPhu5DhurPDoizhu5Bb4bq1NSzhu5DhuqPhu5Dhuq/hurXhu7Dhur3hu5A7Ul064buQw50q4buQWOG7sOG6teG7kFtQ4bq94buQW8OZXeG7kMOpJOG7kOG6s1Is4buQfTdYSuG7kMOdLOG7kFnhurXhu5B9KFg74buQ4bq7UOG7kFjhuqldOuG7kMOd4bum4bqz4buQ4bqzw6Is4buQW+G6tTUs4buQ4bqz4bqxIl064buQw6lQfSzhu5DDnSrhu5B9N+G7kOG6s+G6sSFdO+G7kMOd4bqr4bqhWOG7kFchXTvhu5BQXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O0IF3hu5DhurvhurXhu6hd4buQW8OhLOG7kMOpw6Es4buQ4bqzw6Is4buQW+G6tTUs4buQW+G7pl3hu5BbUuG7kMOd4buyW+G7kH1TLOG7kFhUW+G7kDosUVjhu5Dhur0jXeG7kOG6s+G7qFtK4buQ4bqzUyLhu5DhurPhu6hb4buQ4bqzOz3hu5DEgzvhu6pd4buQezvhuqMs4buQWDsi4buQWzks4buQXTrhuqvDoCzhu5BX4bqrw6FY4buQw6lSIuG7kF3Dmlvhu5Bbw6Es4buQw6nDoSzhu5BdOywk4bq14buQ4bqrw6FY4buQW+G6tTVdSuG7kFtQ4bq94buQW8OZXUrhu5DhurM7Ul074buQWDRdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk+G7qzoxWOG7kHLhurXhu6pdTy/Eg8OT

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]