(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu phố nhỏ nhà tôi vắng lặng, bình yên sau khoảnh khắc giao thừa bỗng vang lên tiếng người đàn ông rao bán muối… Tiếng rao trong đêm cũng là khởi đầu năm mới khiến người nghe cảm thấy xúc động, bởi những phong tục là nét đẹp văn hóa những ngày đầu năm mới luôn được những con người chân chất, giản dị gìn giữ…
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bu5PSkoI0/huqHhuq/hu6hPIeG6o+G7lk8h4bqjIiRPKCPhu5pjT+G7sMOZ4bqjTyjhu6Ah4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKhzPeG6o085PSJPKD19Tyg94buaT+G6oV0kT+G6qVAoI08uUigjSE/GryooPU9jWShPw6Dhu5bhuqNPLD0p4buiKD1PLD1Q4buoTyMk4buWKU/huqE9w6Lhu5ZPxq8yKCNP4bqp4buWKCNPLlkoT+G6oSTDnSgjTygj4bqzNSRP4buw4buaKE9dKCNPw6Hhu5YpT8avxqAoTyHhuqMiJOKApk/huqAkw50oI0/DoeG7lilP4bqhw6EpKCNP4buwWSFP4buo4bq3KCNPLuG7mk8sPTckT+G7sMOZ4bqjTyjhu6AhTyE0JE8sPSTDnShPKCPhurM1JE8oIz3hu6xP4buo4buiIU/huqE9w5pjT2LDo+G7qE/hu7AwKCNIT8avNyRPKD3huq0oI085PSkoI0/huqHhuq/hu6hPLuG7mk8o4buu4bqhT+G7sFY5T+G6qeG7oChPPTzhu5ZPKD3huq0oI08oI+G7mmNP4buww5nhuqNPKOG7oCFPITQkTy7huqNdKE/hu7DhurM24buoTyg94bqtKCNP4buoKShPKCPhurM1JE/hu6g9VShP4buoPcOa4bqhSE8jJOG7oihP4buqJk8jKihPIyThuq3igKbhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buoLuG7lsOgw6DDik4kbOG7rCjhuqHhu6zDoU5Pw6DhuqFjLuG7rMOKTuG6qyThu6rhuqE9Rk/hu5jDk8OTOWJHTz3hu6wkIz3huqFGT8OU4buO4buOOWJHTk/DoMOh4buow4pOLy/hu6jhu6ooScav4buWKeG6oT3hu5YoPT0p4buWSeG6qSgv4buq4busw6As4bqhKTkvKOG7rOG6q8OgL+G7jOG7jMOTw5Qvw5Lhu5Thu5jhu6rhu4zDk+G7jMOV4buOw5Xhu5jhuqHhu4zhu4zDk8OT4buYLsOTSTs5I+G7hMOhw4rDlcOV4buYTk/hu5Yu4bqhw4pO4bu5PSkoI0/huqHhuq/hu6hPIeG6o+G7lk8h4bqjIiRPKCPhu5pjT+G7sMOZ4bqjTyjhu6AhTk/huqsk4buq4bqhPcOKTuG7mMOTw5NOTz3hu6wkIz3huqHDik7DlOG7juG7jk5PL8So4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45bOG7ljnhuqEkKShOxKjDuiPhurM1JE8oXSgjT+G7qlUoT+G6qcOa4bqhT+G6qeG7ok/hu7Dhu7ZP4bqh4bucKU/DoeG7lk8oPeG6rSgjTz3hu5zhuqFPIeG6oyIkT+G6ocOhUCgjT+G6oSQoPU8sPSTDneG6oUlJSU/DjOG7gSg9T8O6I3vhu6hP4bub4bqjw5oo4buK4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4buIJCEjT+G7qC7hu5bDoMOgw4pOJGzhu6wo4bqh4busw6FOT8Og4bqhYy7hu6zDik7huqsk4buq4bqhPUZP4buYw5PDkzliR0894busJCM94bqhRk/DlOG7juG7jjliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buo4buqKEnGr+G7linhuqE94buWKD09KeG7lknhuqkoL+G7quG7rMOgLOG6oSk5Lyjhu6zhuqvDoC/hu4zhu4zDk8OUL8OS4buU4buY4buq4buMw5Phu4zDlcOVw5TDk+G6ocOV4buUw5Lhu5guw5ItIUk7OSNOT+G7li7huqHDik7hu7k9KSgjT+G6oeG6r+G7qE8h4bqj4buWTyHhuqMiJE8oI+G7mmNP4buww5nhuqNPKOG7oCFOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTsOU4buO4buOTk8vxKjhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqElJSeG6qOG7milP4buqJjlP4buww5nhuqNPKOG7oCFPITQkSE/huqHDoSkoI0/hu6jGoOG7qE8jJOG7lk/hu7AqKD1PKCPhurM1JE/huqgk4bu04bqhTyHhuqPhu5ZPIeG6oyIkT+G7sOG7tk/hu6jDmeG6o08hKSgjT+G7sCThu7LhuqNPIeG7lmNPIVAoT+G6oSLhuqFP4buwVjlJT+G7gSg9TyEkKD1PPXvhu5bhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhsVeG6o08oPCRP4oCcbsOZ4bqjTyjhu6AhTyHhuqPhu5ZPIeG6oyIkSE/hu6jhuqMiJE8o4bugIU8h4bqj4buWT+G6qV0k4oCdT+G7sOG6szbhu6hPXSgjT8av4buaT+G6oeG7lk/huqHDok9i4buWT2LhurPhu5ZPKD1Q4buoT+G6oTQkTy7hu5pPOT0pKCNP4bqh4bqv4buoT+G7sFY5T+G7qMOZ4bqjTyEpKCNPKD3huq0oI0/hu7Ak4buy4bqjT+G6oSLhuqFPLuG7mig9T+G6qeG7mk8oI+G7mmNPKOG7lmNP4bqpxagoTy7huqNdKE/hu7DhurM24buoT+G7qMag4buoT+G6oT3DnU894bu0TyMqKE8jJOG6rUlP4bqgw6JP4buwME/hu6jhuqMiJE/huqE9xqAoI09sPeG7nDlP4bqhXSRP4bqhPeG6szUoI0/Gr1DhuqFPI1I5Tyg94bqtKCNPKCPhurM1JE/Gr8agKE/DoSkoI0/hu7Dhu6ZjT+G7qD0kw53hu6hPYuG7rE/huqldJE/DoSkoI0/DoeG6ozEkT+G6ocOhWShP4buw4bqzNSgjTzk9Ik89KVLhu6hPN0/hu6jGoOG7qE8sPeG6o0/hu6g9Nk/hu6jGoOG7qE9h4bqjw5ljTz3hu5ooI0/Gr8agKE89KeG7lk9h4bqj4buiT+G7sOG7suG6o0/hu7BS4bqhTyEw4bqhT+G6oT3DoygjT+G6qV0kT+G6ocOh4bqzNOG7qE9h4bqjw5ljSE/hu6jGoOG7qE/Gr+G7mk/hu6jGoOG7qE8hVk8hMiRPKCPhurM1JE8h4bqj4buWTyEw4bqhT+G6ocOjJE/huqldJE/huqE9Kk/huqnhu5opTyg94bqtKCNPKCPhu5pjT+G7sMOZ4bqjTyjhu6AhSE89Kig9T+G7oig9T+G7qD0kw53hu6hPYuG7rE/hu7Dhu5w5T+G7qD03T8avKk8h4bqjIiRPLMOoIU/huqEkw50oI0/DoeG7lilP4oCc4bq7JE8h4bqj4buWTyHhuqNdJE/hu7AkSE/hu5YkTyHhuqPhu5ZPIeG6oyIkTyjhu5op4oCdT+G6qeG7ligjTy5ZKE/huqHDoVkoTyg94bqtKCNP4buoKShPKCNbTyg9fU8oPeG6s08oPVDhu6hPKD03TyEyJE8oI+G6szUkT+G6qeG7sk8hMOG6oU85PSkoI0/huqHhuq/hu6hP4buwVjlPIeG7ligjT+G7sMOdKE/hurM04buoT+G6qXsoI0/hu6g9KU8o4bugIU8hNCRPIeG7lmNPIVAoSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqMOA4buW4bqjTyw9KeG7oig9Tyw9UOG7qE8jJOG7lilP4bqhPcOi4buWSE/hu7BZIU8sPeG6o2Phu5ZP4bqhJMOdKCNPw6Hhu5YpT+G7qOG6seG7lk8oI+G6szUkT+G7sOG7mihPXSgjT+G6qTQkT+G7qD3DmuG6oU8jJHsoI08hJOG7sihPxq8k4bu2KE8oPeG6s0/hu7DGoCg9T+G6oT3hurXhu6hPw6DhuqVP4bqhOig9Ty5SKCNP4buo4bqx4buWTzk9IkhP4buoPcOjT2w94bqzMygjTzdPOT0iTyg94buaT+G6oV0kTyE3T+G7qOG6p+G7lkhPI3skTygj4bqzNSRP4buw4buaKE9dKCNPIeG6o+G7lk8h4bqjIiRJT8O6I+G6szUkT8avxqAoTyHDo+G7qE8hMOG6oU/Gr8agKE8h4bqjIiRP4buww5ljTyPhuqckT+G7qD0pTygj4bqzNSRPIeG6o+G7lkhP4buoPihPKCPhurM1JE8h4bqj4buWT+G7qOG6tygjTyw9XSgjT+G6ocOh4buiTyMkxqBPIeG7mk/hu7DhurPhu5ZP4bqhJOG7sihP4buoPSlPKCPhurM1JE/Gr8agKE8sw6ghT+G6oT3hu6wpTy41JE/hu6g9w6Phu6hPIcOiKCNPKOG7oCFPITQkSU9sPT9Pxq/DmmNPKD0kWeG6o0/huqE9XSRP4buo4bq3KCNP4buw4bqxT+G6oT3DmmNITzk9KSgjT+G6oeG6r+G7qE8h4bqj4buWTyHhuqMiJE8oI+G7mmNP4buww5nhuqNPKOG7oCFPLuG6o10oT+G7sOG6szbhu6hPKD0k4buy4bqjTygj4bqzNSRPYeG6o+G7lihP4bqhVSFIT2RPKCThu7QhT+G6qeG7sk8sPTckT+G7sMOZ4bqjTyjhu6AhTyE0JE8h4buWY08hUChIT+G6oSLhuqFPLuG7mig9SU/huqDDoSkoI0/hu7A1JE/DoCIoI0/huqE94bqzNSgjTyg94buk4bqhSE8h4bqjIiRPIyThuq1P4bqpJk/huqHDoSVPYeG6o+G7lihP4bqhw6F7KCNIT+G7qD0/T+G7sOG6tSgjT8Og4buW4bqjTyPhu5wpSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6qCpPw6Dhu5YpTygj4bqzNSRP4buqVShP4bqhPeG6szUoI08h4bqj4buWTyHhuqMiJE/huqnhu5opTyg94bqtKCNPKCPhu5pjT+G7sMOZ4bqjTyjhu6Ah4buET+G6oD3hu6wpT2HhuqPhu5YoTygk4bu0IU9i4bqz4buWSE8h4bqjIiRP4buoPE/huqE94bu2T+G6ocOhw6JP4bqh4buaTyHhu5ZJT3XhuqMiJE/hu6g+KE8h4buWKCNP4bqp4buyT8Og4bqlTz0+4buWT+G6oT3huqPhu6QoT+G7qD0pT+G6ocOiKCNPIyThu5ZP4buwKig9SE/huqEqKD1P4buo4buiIU8sPeG7oCgjTyw9JeG6oUhPw6DhuqVPIVIoTyHhu5pP4bqhw6EpKCNPYeG6o+G7lihPPeG7tE8u4buaIU/hu6AoSU9s4bq3KCNP4buoPE8oI+G6szUkT2HhuqPhu5YoTygk4bu0IU/DoVEoI0894buc4bqhTyHhuqMiJE8u4buaT8Og4bqlTyzDneG6oU/huqEkKD1P4buo4buWKUhPIeG7muG6o0/huqHDoVAoI0/huqHDoSkoI0894buaIU9kTy7hu5pPw6DhuqVPw6Dhu5zhu6g9T8OgWE/huqEkKD1PLD0kw53huqFIT+G7qOG6tygjTy7hu5pPxq8k4bu24bqjT+G6ocOh4bqzKCNP4buoPSlPIXskT+G6oSooPU/hu6jhu6IhT+G6oSLhuqFP4buwVjlPIVIoTyHhu5pJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bub4buc4bqhTyHhuqMiJE8oPX1PKD0pJE8oPeG6sygjTyHhu5YoI08oPSThu7LhuqNPZE8oIz064buWT+G6qeG7oChPPTzhu5ZP4bqhPSRZKCNPLiRZKCNPKD3hurNP4bqhPcOdSU9sPSUoPU/huqkqTy5YT+G7sDxIT+G7qDxPKCPhurM1JE/hu6g+KE/DoVDhu6hPIeG6oyIkTyPhu5wpT2HhuqPhu5YoPU8oPeG7mkhP4buww5nhuqNPKCNbT+G7sOG7tk9i4bqj4buWT+G7sOG6ozEkTyg94bqtKCNP4bqh4buaTyw9JUhPISkoI08h4bqjIihPw6DhuqVPxq8qKD1PY1koT+G7qOG7ok8o4bugIUlPw7oj4bqzNSRP4bqoJOG7tOG6oU/huqkiKE/hu6jDmShPLCThu7QhTyhZKE/huqkk4bu04buoTyHhuqPhu5ZPIeG6oyIkT+G7sMOZ4bqjTyjhu6AhT+G7qD4oTyHhu5YoI08oI+G6r09kT+G7qOG6seG7lk/hu6g94buWTyFWSE/hu6jGoOG7qE/Gr+G7pOG7qE/huqHDoeG6szcoI0/GryIkTyg9UOG7qE8oPTdPPeG7pOG6o0/GryIkTzk94buiJE/GryTDneG6oU/huqEkw53huqFPLCThu7QhSE/hu6rhu5ooPU/hu6rhuq8hT+G7sOG7tk/hu6jhuqMiJE8o4bugIU/hu6g8T+G6oT3hu7ZPIeG6o+G7lk/huqldJEhPYlVjTyg94buaT2JVY0/hu6jhuqfhu5ZJT8OsY0/huqnhu6RjSE/huqnhu5opTyg94bqtKCNPKCPhu5pjT+G7sMOZ4bqjTyjhu6AhTyE0JEhP4bqhJMOdKCNPw6Hhu5YpTyHhuqPhu5ZPIeG6oyIkT+G7sOG6szbhu6hPKD0k4buy4bqjTygj4bqzNSRPISkoI0/hu6g9NU89KVLhu6hPKD3huq0oI08oI+G7mmNP4buww5nhuqNPYuG6o1UoT+G7qMag4buoT8av4buaSE/hu6jGoOG7qE8hVk/hu7AkTy7hu7hP4buoPcSD4buWT2IpKCNP4bqhPeG6szUoI0894buWY08h4bqj4buWTyEw4bqhT+G6ocOjJE8h4bqjIiRP4bqpNCRPPWNP4bqpeygjTyHhu5YoI08h4buWY08hUChP4bqp4buyT+G7qD0pT+G7qOG7ok8jJOG7lk/hu7AqKD1P4bqhw6EpKCNPKOG7oCFPITQkSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqMOA4buW4bqjTyw9JE8h4buWKCNPIeG6oyIkT+G6qeG7sk8oPeG7mkhPIXskTygj4bqzNSRP4bqhPeG6szUoI0/hu6g9JOG7lk/huqE94buaKD1P4bqhw6IoI08jPCRPKD19SE/hu6g9KU/huqnhu5opT+G6ocOjJE8oJC4pKE894buWY0/huqHDoyRP4bqp4buiJEhPOT0pKCNPxq/hu5YpTy4qT2IqSUlJT+G6qcOi4buWT+G7qD0pT+G7sFY5TyFQ4bqhTyHhu5pPLuG7nCRP4bqhJOG7tChP4buow5rhuqFPIyThuq1JT8O6I+G6szUkTy7hu5ohTywkKD1P4buqKeG7lig9T8av4bqjXShPxq/GoChP4bqhPeG6szUoI0/hu7BS4bqhT+G6ocOjJE8h4bqjIiRPN09h4bqjw5ljTz3hu5ooI0/hu7Dhu7ZP4buow5nhuqNPIeG7lmNPIVAoT+G6qeG7sk/huqHhu5okTy4w4buoSE/hu7AkT+G7quG6o08uJuG7qD1PYuG7lk/hu6jhurcoI0/hu7BS4bqhT+G6ocOjJE8h4bqjIiRP4bqhw6EpKCNP4bqp4buWLiRP4buw4bu2Ty4wT+G6ocOhKig9T+G7sOG6szbhu6hPxq8qKD1P4buWKEnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhuPChPYuG6o1UoTyE0JE/huqk0JE/huqHDoyRPIeG6oyIkTyFSKE8h4buaT+G7sOG7rCFPLuG7nCRP4buo4buiIU8jJMag4buoT2NZKE/huqFVIUhP4bqh4bucKU/huqFVIU/huqE9w51POT3DmihPLD03JE/hu6g9KU8hMiRPKCPhurM1JE/Gr+G6szThu6hP4bqp4buaKU8o4bugIU8hNCRP4bqpNCRPKD0k4buy4bqjT+G6szThu6hPIeG6oyIoSE8h4buWY08hUChIT+G6oT3hu5ooPU/hu6hdKCNJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bq74bqj4bqhPSnDoU7EqMO6I3vhu6hP4bub4bqjw5oo4buILznEqA==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]