(vhds.baothanhhoa.vn) - Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội LHPN huyện Quan Hóa đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLhurThu7hAPlFMduG6skBMPEAtRVHhu5bhu5hT4bu14bq0UUzhu5JA4bu34bqyw4Phu5Hhu5Ql4bq0UyHhurThu5MjRVPhurThurlVReG6tOG7mOG7lj3hu7LhurRT4buURSPhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buM4bu54bq0PFVF4bq0S1Xhu5bhurThu5jhu5bhurxS4bq0U+G7mOG7lMOoVOG6oi/hu5ThuqTDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bq5TEVK4bqyw4Phu6XDicSo4bq0S+G7nFPhu5ThurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tOG7suG7lCXhurRTIeG6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhu7nhurThu5jhu5bhurxS4bq0U+G7mOG7lMOoVOG6tOG7iOG7jlPhurQoIVPhu5jhurRR4bq44bq0U+G7lOG7lsOVUuG6tCgl4bq0QOG7tsOZU+G7mOG6tEBHUuG7ueG6tFPhu5QhU+G7mOG6tFPhur5S4bq04bu0I0Xhu7nhurThurnhu6rhu5bhurRm4bq54buRaOG6tOG7lCM+w5VT4bq04buTI0VT4bq04bq5VUXhurRLw4rhurRA4buw4bq0xKjhu5Q6xKjhurRA4buULMSo4bq04buU4buWw5VT4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurThu5RU4bq6QOG6tEvhu6pT4buY4bq0QOG7lOG7luG7jEDhurRA4buULMSo4bu54bq04buU4buWw5Uj4bq04bu0I+G6vOG7ueG6tOG7mFXhu7LhurThu7Lhu5RJU+G6tCjhurhU4bq04bu4LOG6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhu7nhurQ8w4rhurThu5Thu6rhu5bhurTEqCpF4bq0S+G7nEXhurThu7Lhu5Q/4buuU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurThuqrhuqzhuqzhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/EqEpTQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvSkzhu7hQQFThu7IvU0wp4bu4L+G6puG6puG6rMOCL+G6psOC4bqsSuG6rOG6pOG6qOG6qEPhuqzhuqZAREThuqbhuqhCUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnZEw4JC4bqy4bq0RVFAduG6suG7keG7lCXhurRTIeG6tOG7kyNFU+G6tOG6uVVF4bq04buY4buWPeG7suG6tFPhu5RFI+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhu7nhurQ8VUXhurRLVeG7luG6tOG7mOG7luG6vFLhurRT4buY4buUw6hU4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqy4bqq4bqs4bqs4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4Phu5c74bq0U+G7mCPhu6hT4bq0KMavU+G6tChFPuG6tFPhu5hHU+G6tOG7lOG6uFPhu5jhu7nhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurTEqOG7lOG7nOG6tGbDmuG6tEDhu5Thu5zhurThu5fhu5bDleG7suG6tFnhurThu4jhurxT4bq04buR4buUTFThu7nhurQ8w4rhurThurnhu5bhu45T4bq04bqx4buUI1Phu5jhurRLw4rhurTEqFXhurTEqCPhu6rEqOG6tOG7uMavU+G7mOG6tFDhu5TDieG6tOG7mOG7luG6vOG6tOG7lOG7rlNB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6r+G6vFPhurThu5Hhu5RMVOG7ueG6tFHhurjhurThu4jhurxT4bq0S+G7gsSo4bq04buI4buWw5VA4bq0UOG7lFXhurRQ4buU4bq+U+G6tMSoKkXhurQ8w4rhurThurnhu5bhu45T4bq04bqx4buUI1Phu5jhu7nhurRLV+G7luG6tOG7uMavU+G7mOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEpHU+G6tMSow5pT4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRQ4buUVeG6tFDhu5Thur5TQeG6tOG7lyM+4bq0U+G7lOG7lsOSU+G7ueG6tEA74bq0U+G7mCPhu6hT4bq0KMavU+G6tChFPuG6tFPhu5hHU+G6tOG7lOG6uFPhu5jhu7nhurRT4buU4buW4buOI+G6tOG7lOG7quG6tEpHU+G6tEvDiuG6tCg/4buuU+G6tFHDklPhurRA4buUVMOJQOG6tFPhu5jhu5TDqFThu7nhurTEqFXhurTEqCPhu6rEqOG6tOG7uMavU+G7mOG6tFDhu5TDieG6tOG7mOG7luG6vEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bu2P1bEqOG6tEtHPuG7ueG6tOG7mOG7lkXhurRL4buaU+G7lOG6tMSo4buU4buc4bq0ZsOa4bq0QOG7lOG7nOG6tOG7l+G7lsOV4buy4bu54bq0WeG6tOG7iOG6vFPhurThu5Hhu5RMVOG6tMOAPMOK4bq04bq54buW4buOU+G6tOG6seG7lCNT4buY4bqg4bq04buY4buC4buy4bq04bu2SEDhurRT4buU4buW4buOI+G6tFDhu5RV4bq0UOG7lOG6vlPhurRKVOG6tEDhu5Thu5bhu4wj4bq0KMavU+G7ueG6tEDhu5Thu5bhu4wj4bq0UOG7luG7jFPhurRA4buUOsSo4bq0S8OU4bq0S0kj4bq0QD/hurThu7jhurxT4bq0PCNIQEHhurRo4bq+UuG6tOG6psOC4bqkQuG7ueG6tEs/WMSo4bq04bu4LOG6tOG7mOG7lj3hu7LhurRLw53hurTEqCpF4bq04bq54buq4buW4bq04buR4buUJeG6tFMh4bq0PMOK4bu54bq0xKjhu5Thu5zhurRLP1jEqOG6tEDhu5RFUuG6tOG7mOG7lkXhurQo4bq4VOG6tFFW4buy4bq0QMON4buy4bq04buUI0hT4bu54bq0xKjhu5QjPsOUU+G6tOG7mOG7lkVU4bq0QOG7luG7jFPhurThu4jhu6rhurRQ4buUVEXhurThu5TDmcSo4bq0UCLhurRA4buUI8ONQOG6tCjhu47hurTEqOG7lCM+w5RT4bq0S+G7sOG7luG6tMSo4buu4bq0xKhII+G6tMSoRz7hurRA4bu24buoU+G7mOG7ueG6tCjDjUDhurRTI8Wo4buW4bu34bq0S+G7qFPhu5jhurRA4buUV+G7luG7ueG6tEs/WMSo4bq0KEU+4bq04bqqw4LhurRA4bu24buWw5Uj4bq0QDvhurRo4buYR1PhurThu5ThurhT4buY4bq04bqx4buUxqBT4buU4bq04bu4w4nEqOG7lOG6tDzDiuG6tOG7lOG7quG7luG6tOG7lCM+w5VT4bu54bq0xKjhu5Thu5zhurRLw4rhurRLSSPhurRAP+G6tFMjxajhu5bhurRRWFPhurRTw4nhu5bhurThu7jhu5ZT4buU4bq04bu44bq8U0HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buXO+G6tFLFqOG6tOG7lOG7mlPhu5ThurThu7jhurxT4bq0PCNIQOG6tFPhurg+4bu54bq04buY4buWReG6tEvhu5pT4buU4bq0xKjhu5Thu5zhurTEqFXhurRLP1jEqOG6tOG7uMav4bq0KMavU+G6tFPhu5RIQOG6tEvhu5xT4buU4bq0S8OU4bq0UlnhurThu7bhu6pT4buY4bq04bu4RVPhu5jhurTEqOG7lOG6vlPhurRTI8Wo4buW4bq04buIw5rhu7nhurRA4buU4bukQeG6tOG6ueG7lsOVU+G6tFNFPuG7ueG6tOG7mOG7lkXhurRL4buaU+G7lOG6tMSo4buU4buc4bq0S0VT4buY4bq0UyPFqOG7luG6tOG6qOG6quG6tMSoVFPhurRA4buU4buk4bu54bq04bqk4bqo4bq0xKhUU+G6tOG7iMOa4bu54bq0S+G6uFPhurRRWFPhurRRIz7hurRKIz7hurRA4bu24bua4bq0QDvhurRC4bqq4bq0xKhUU0HhurThu5VFI+G6tFDhu5Thu5bhurRA4bu2O+G6tMSo4buU4buW4bq04buy4buUxqDhu7nhurRS4bus4buW4bq0U+G6vlLhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurRA4buUI+G6tFHDiuG7luG6tOG7mElT4bq04bqmw4LDguG6tEDhu7bhu5bDlSPhurRL4buoU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bu2P1dT4buY4bq04buUWOG7suG6tMSoKkXhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurTEqOG7lOG7nOG6tGbDmuG6tEDhu5Thu5zhurThu5fhu5bDleG7suG6tMSo4buU4bui4bq0UeG6uOG6tFLhu6pA4bq0QOG7tlRT4buY4bq04bu4xq/hurThu5ThurhT4buY4bq0U+G7mOG7lOG7mlPhurThu5Thu6rhu5bhurQo4buWw5JT4bq04buy4buUJeG6tFMh4bq0U+G7mOG7lMOoVOG6tEs/WMSo4bq04bq54buq4buW4bq0ZuG6ueG7kWjhurThu5QjPsOVU+G6tOG7kyNFU+G6tOG6uVVF4bq04bu0I0VT4bq0QEdS4bq04buU4bus4bq0QOG7tljhu7nhurThu5jhu5Y94buy4bq0S8Od4bq0QOG7tlRT4buY4bq0QOG7lFfhu5bhurThu5jhu5ZFU+G6tOG7tCNFQeG6tOG7l+G7lExU4bq0QOG7lMavU+G7mOG6tFDDkuG7ueG6tEBU4bq4U+G6tOG7lCM+w5VT4bq04buU4buWw5VT4bq0xKhV4bq0REHhuqhC4bqk4bq04buU4buq4buW4bq0KOG7lsOSU+G6tOG7suG7lCXhurRTIeG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEtV4bu54bq0xKhV4bq04bqoROG6qOG6tOG7lOG7quG7luG6tCjhu5bDklPhurThu7Lhu5Ql4bq0UyHhurRT4buY4buUw6hU4bu54bq0xKhV4bq04buUVOG6uFPhurTEqOG6vFPhu5ThurRQ4buUVeG6tFDhu5Thur5TQeG6tOG6s8OU4bq0UOG7nOG7suG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWPeG7suG6tEvDneG6tOG7lOG7quG7luG6tCjhu5bDklPhurQoP+G7rlPhurRRw5JT4bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tFDhu5ZT4buU4bq0QOG7jOG7ueG6tDxVReG6tEtV4buW4bu54bq04buY4buW4bq8UuG6tFPhu5jhu5TDqFThurThu4jhu45T4bq0KCFT4buY4bu54bq0QOG7lFfhu5bhurThu5jhu5ZFU+G6tOG7tCNF4bu54bq04bq5Iz7DlVPhurThu5Thu6rhu5bhurRLw4rhurRLw4w+4bq0UuG6ulPhu5ThurThu7Lhu5RUU+G7mOG6tEDhu7bhurhU4bq04buy4buUJeG6tFMh4bq04buY4buWPeG7suG6tFPhu5RFI+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4xB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6seG7lOG7nOG6tOG7keG7lOG6ulLhurThu5fhu5Thu5zhurThurE9xKjhu7nhurThurHhu5Qq4bq0QOG7nMSo4buU4bq04bq54buq4buW4bq0ZuG6ueG7kWjhurThu5QjPsOVU+G6tOG7kyNFU+G6tOG6uVVF4bq0xKjhu5RU4bq04buI4buW4buMQOG7teG6tOG6uVThurpA4bq0S+G7qlPhu5jhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tOG7suG7lCXhurRTIeG6tOG7mOG7luG6vFLhurRT4buY4buUw6hU4bq0USPFqFPhurRLP1jEqOG6tMSow4nEqOG6tMSoSOG7suG6tOG7lOG7quG7luG6tOG7tCNFU+G6tEBHUuG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buUReG7luG6tEDhu5QsxKjhurThu5Thu5bDlVPhu7nhurThu4jhu4ZT4buY4bq0U+G7lCFT4buY4bq0KOG7lsOVxKjhurRR4bq4UuG6tMSoJeG6tEDhu5TDlOG6tFPhu5Q/4bu14bq0xKjhu5Qq4bq0S+G7qlPhu5jhurThu7bhurjhurThu7hUw4lA4bq04buU4buq4bq0U+G7mOG7lMOoVOG7ueG6tDzDicSo4bq0S+G7nFPhu5ThurRT4buYIz7DklPhurRT4buUR1Phu7nhurQ8Rz7hurRKLFPhu5jhurRQ4buM4bq04buUVOG6usSo4buU4bq04buY4buWPeG7suG6tEvDneG7ueG6tCjDjVPhurRL4buqU+G7mOG6tOG7lOG7quG6tFPhu5jhu5TDqFThurThu7Lhu5TDiUDhurThu5QjPuG6tFPhu6rhu5bhurRRLMSo4bu54bq0KD/hu65T4bq0UcOSU+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhu7nhurThu5jhu5bhurxS4bq0U+G7mOG7lMOoVOG6tOG7iOG7jlPhurQoIVPhu5hBQUHhurThu5XDiSPhurRA4buUw4lT4buY4bq0S0kj4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6puG6puG7ueG6tMSow4nEqOG6tMSoSOG7suG6tOG7lOG7quG7luG6tEvDiuG6tEvhur5T4buY4bq0UHvhurQoVuG7luG6tMSoSOG7suG6tCo+4bu54bq0xKjhu5TGoFPhu5ThurThu7QjPuG7jlPhurThu5jhu5Y94buy4bq0S8Od4bq04buU4buq4bq0U+G7mOG7lMOoVOG6tFHhurjhurThuqxC4bq04buU4buqQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhurEkU+G7mOG6tChW4buW4bq0S1Xhu7nhurThu5Thu6rhu5bhurRA4buW4buM4buy4bq0QCXEqOG6tEvDjD7hurRS4bq6U+G7lOG6tOG7lFThurpA4bq0S+G7qlPhu5jhurQqPuG6tEDhu5TDicSo4bq0KFbhu5bhurRo4buYR1PhurThu5ThurhT4buY4bq04bqx4buUxqBT4buU4bq04bu4w4nEqOG7lOG6tDzDiuG6tOG7lOG7quG7luG7ueG6tEDGoFPhurTEqOG7lEjhu7LhurQoVuG7luG6tGjhu5hHU+G6tOG7lOG6uFPhu5jhurRoxahT4buY4bq0U+G7mOG7lOG7lsOV4buy4bq0KOG6uOG6tOG7keG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRTxahT4buY4bq0QOG7lMWoU+G7ueG6tEDhurpU4bq0S+G7luG7jiPhurRQ4buWw5VT4bq0xKjhu5RU4bq0UOG7lFThurxT4buY4bq04bqmQUPDgsOC4bq04buY4buWReG6tEvhu5pT4buU4bq04buU4buq4buW4bq0KOG7lsOSU+G6tChFPuG6tCjGr1PhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq04bu44bq8U+G6tDwjSEBB4bq0aOG7mFThurjhu5bhurThu7ZF4bq04buU4buq4buW4bq04buy4buUxq/hu5bhurThu5RY4buy4bq0KFbhu5bhurTEqMOJxKjhurThu7Lhu5TDmlPhu5jhu7nhurThu4hFU+G6tMSoKkXhurThu5QjPsOVU+G6tFJZ4bq0xKjDicSo4bq0UVbhu7LhurRAw43hu7LhurThu5QjSFPhurTEqOG7lCM+w5RT4bq04buY4buWRVThurRA4buW4buMU+G6tOG7iOG7quG6tFDhu5RUReG6tOG7lMOZxKjhurRQIuG6tEDhu5Qjw41A4bq0KOG7juG6tEDhu7bhu6hT4buY4bq0QOG7tsOZQOG7ueG6tMSo4buU4bq+U+G6tFMjxajhu5bhurTEqOG7lFThurThu5Thu6rhu5bhurQo4buWw5JT4bu54bq04buy4buUJeG6tFMhQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4buU4buW4buOI+G6tOG7mOG7lkXhurRL4buaU+G7lOG6tOG7lOG7quG7luG6tCjhu5bDklPhu7nhurThu7Lhu5Ql4bq0UyHhurRLw4rhurThu7gu4bq0SiVT4buY4bq0U+G7mCPhu6hT4bq0KMavU+G6tChFPuG6tMSoVeG6tOG7lOG7lsOVI+G6tOG7tCPhurzhu7nhurThu5hV4buy4bq04buy4buUSVPhurThu5jhu5bhurxS4bq0U+G7mOG7lMOoVOG7ueG6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhu7nhurRA4buWw5Ij4bq04buI4buWw5Qj4bq0U+G7lD/hu7XhurRSxajhurThu5Thu5pT4buU4bq0UyPFqOG7luG6tMSow4nhurRR4buoU+G7mOG6tMSoKkXhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurTEqOG7lOG7nOG6tOG7keG7lOG6ulLhurThu5fhu5Thu5zhurRo4buYIz7hurTDgDzDiuG6tOG7l+G7tiNT4buY4bq04buV4buuU+G6oOG6tFJFU+G7mOG6tFHhurrhu5bhurRA4buUI+G6tFPhu5TDjeG7suG6tOG6pEPDguG6tC3hurThuqREw4LhurRA4bu24buWw5Uj4bq0S+G7qFPhu5gvU+G6vlLhu7fhurThu5jhu5ZF4bq0S+G7mlPhu5ThurTEqOG7lOG7nOG6tOG6s+G7llPhu5ThurThu5fhu5Thu5zhurThurfhu5bhu44j4bq0w4Dhu4jhurxT4bq04bqx4buU4buW4buOU+G7mOG7ueG6tDzDiuG6tOG7l+G7tiNT4buY4bq04buX4buU4bq4U+G7lOG6oOG6tOG7uC7hurRKJVPhu5jhurRT4buYI+G7qFPhurQoxq9T4bq0KEU+4bq0xKgqReG6tGjhu5hHU+G6tOG7lOG6uFPhu5jhurThurHhu5TGoFPhu5ThurThu7jDicSo4buU4bq0PMOK4bq04buU4buq4buW4bq0S8OU4bq0xKjhu5Thur5T4bq0UyPFqOG7luG6tOG7iMOa4bq0KOG6uOG6tEA74bq0S1XhurRSWeG6tOG7tuG7qlPhu5jhurThu7QjPuG6tFLFqOG6tEvhurhT4bq0UcOSU+G6tOG6pEThurTEqFRT4oCm4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg8O6VuG7luG6tFPhu5QhU+G7mOG6tOG7lFThurpA4bq0S+G7qlPhu5jhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tMSoKkXhurThurnhu6rhu5bhurRm4bq54buRaOG6tOG7lCM+w5VT4bq04buTI0VT4bq04bq5VUXhu7nhurThu5Thu6rhu5bhurQo4buWw5JT4bu54bq04buy4buUJeG6tFMh4bq0xKhV4bq04buUVOG6uFPhurTEqOG6vFPhu5ThurRQ4buUVeG6tFDhu5Thur5T4bq0S8OK4bq0KD/hu65T4bq0UcOSU+G6tOG7suG7lMOJQOG6tEDhu7bhu5bDlFPhurRQ4buWU+G7lOG6tEDhu4zhu7nhurThu7BT4bq0S+G7nFPhu5ThurTEqCPhu6rEqOG6tOG7uMavU+G7mOG7ueG6tEA7U+G7mOG6tOG7iD9WxKjhurThu5jhu5bhurxS4bq0U+G7mOG7lMOoVOG6tOG7iOG7jlPhurQoIVPhu5jhu7nhurRLVVPhu5jhurThu5hV4buy4bq0QMagxKjhu5ThurTEqCzEqOG6tCjhurhU4bq04bu0I8OJ4bq0QOG7tuG7mlPhu5ThurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RT4bq0UOG7llPhu5ThurRA4buM4bu54bq0PMOK4bq04buU4buq4buW4bq0xKgqReG6tEvhu5xF4bq04buy4buUP+G7rlPhu5hB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7IgI0Dhu5RU4bu24bqyw4Phu5fhu7YjU+G7mOG6tOG7l+G7lCo+4bqiL+G7ssOD

Trung Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]