(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy/chủ nhật tình nguyện” trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, đến nay, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh trồng được trên 473.000 cây xanh, góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrbOG7hEbDkuG6sOG7qeG6uWtG4bupw5NGLeG7k+G6sEHhu7fhurLhu4dsxIJH4buERkHhu7XDkuG7g2vDrMOt4bulw6w24bu5w41s4bqyTWxG4bq04buV4bqybEbhuqLhurLhu7lsRuG7gkPhurLhu7dsxrDhu4jhurzhu6dsRuG7gnbhurJsw7LDtcOzZm1tbWzhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7nDrS/hu6XDrMOtL+G7uW7DrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrGHhu7lL4bunbOG7uUF54bqybOG7gOG7ueG6tOG6suG7t2xG4buC4buV4bq0bOKAnCzhu7fhu5XDkmxG4bu5xKhs4bulxqHDki/hu6fhu7nDjGzhurLhu7l1RmxGw4DhurLhu7ls4bqy4bu3R8OSeeG6suKAnWxG4buCQ+G6suG7t2zhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7nhu4Vs4bulxqHhurRsTnls4bq24bqqQWxG4buC4buI4bq64bqy4bu34buFbMawd+G6smzhurLhu5PDkuG7hWzhu7lEQWxOQXbhurLhu4Vs4buA4bu5w41s4bqyTWxG4bq04buV4bqybEbhuqLhurLhu7lsRuG7gkPhurLhu7dsxrDhu4jhurzhu6dsRuG7gnbhurJsw7LDtcOzZm1tbWzhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7nhu4Vs4bu3w4Lhu4Bs4buA4bu5dOG6smxG4bu5S+G7p2zhu7lBeeG6smzhurbDjeG7p2xGQXZHbEbhu4JD4bqy4bu3bG5sRsOUbOG7p3LDkmzDk+G7k+G6suG7uWxG4bu54bup4bq0bOG7hOG7meG6suG7t2zhuq5Bd+G6smzhu6fDjOG7k2xh4bu5w4xsRuG7iOG6uOG6suG7t2zhu6bhu7nDgeG6suG7uWzhu4Dhu7nDjGbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmzFqUbhu7lH4bq24bula2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jeG7j2/hu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8vQU5m4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL+G6suG7qU/hu4Qvb2/DssO1L27DsuG7kcWpbW7hu43Dsm1vbkZuw7XDtMO14buR4bqwbWbEguG7gOG7t+G7geG7guG6ucOzw7TDtWts4buT4bqwRuG6uWs24bu5w41s4bqyTWxG4bq04buV4bqybEbhuqLhurLhu7lsRuG7gkPhurLhu7dsxrDhu4jhurzhu6dsRuG7gnbhurJsw7LDtcOzZm1tbWzhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7lrbE9BxalG4bu54bq5a8O0bW1rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a+G7jeG7j29rbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8Os4bu4REFsOuG7uDYsbGE2bGHhu7nhu5PhurLhu7ls4bu4w4Lhu5NsTuG7lWzDk+G7m2xh4bu5QXlHbOG6pXLhurJsRuG7gkPhurLhu7ds4bu54bq04buTbOG7peG7k+G6smxG4buCduG6smxGR8OSd+G6smzGsOG7iOG6uuG6suG7t2zhu6fhu7nDgeG6suG7uWzhu6fDjOG7k2zDk+G7m2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bum4buZ4bunbOG6sOG6tOG7l0Fs4buncsOSbMOT4buT4bqy4bu5bMaw4buI4bq84bunbEbhu4JD4bqy4bu3bOG7p+G7ucOMbMOSd0ds4bqw4buV4buHbOG6tuG7o0Zs4bqy4bu34bqm4bun4buFbOG7p+G7ucOobOG6tuG7l+G6suG7hWzhu7nhurThu5Ns4bul4buT4bqybE7hu5Vs4bqy4bu5QXhHbOG6sOG6tOG7l0Fs4buncsOS4buFbOG7ueG6tOG7k2zhuq7hu7nhu5nhu6ds4bqy4bu54buf4bq2bEbhu5fhurRs4bu54buV4bqy4bu5bOG6sOG7k+G6suG7t2zhu7dB4buT4bq0bEbhu7nhuqrhurLhu7dsw5Phu5PhurLhu7nhu4Vs4buE4buX4bun4bu54buFbMaw4bux4buA4buFbOG6tuG6qkFsRuG7guG7iOG6uuG6suG7t2zhu4RC4bqy4bu3bEbhu4LhurThurLhu7ds4bqw4buV4bqy4bu5bEbhu5dBbOG6ruG7uUdsxaly4bqybOG7p+G7iOG7hWzGsEHDveG6tmzFqUFsRsOB4bun4bu54buFbOG7p+G7meG7p2zGsOG6oOG7k2zGsEHDveG6tmzhu6fhuqrhurLhu7ds4bunROG6suG7t2xo4bqy4bu54buVbE7hu53hurJs4bu5w4Lhu5Phu4Vs4bqu4bu5R+G6quG6smxOQXbhurJpZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jW/hu4/hu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8vQU5m4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL+G6suG7qU/hu4Qvb2/DssO1L27DsuG7kcWpbW7hu43DssOzw7LDskbhu4/DssO0beG7jeG6sG1mxILhu4Dhu7fhu4Hhu4Lhurlv4buNw7RrbOG7k+G6sEbhurlrNuG7ucONbOG6sk1sRuG6tOG7leG6smxG4bqi4bqy4bu5bEbhu4JD4bqy4bu3bMaw4buI4bq84bunbEbhu4J24bqybMOyw7XDs2ZtbW1s4buncsOSbMOT4buT4bqy4bu5a2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu41v4buPa2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrCzhu7lBeEdsRkfDknfhurJsxrDhu4jhurrhurLhu7dsw5Phu5ts4bu44bq04buf4bqy4bu3bOG6rUfDknbhurJsxrDhu5tsxrDhu4jhurzhu6ds4bu5REFsTkF24bqy4buFbOG7gOG7ucONbOG6sk1s4bqw4buV4bq2bMaw4bux4buAbEZKbOG6suG7uUF4R2zhurDhurThu5dBbOG7ueG6tOG7k+G7hWzhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7lmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrOG6pUF54bunbEbhu7nhu5PhurZs4bu3QeG7k2zigJws4bu34buVw5JsRuG7ucSobMO1L+G7p+G7ucOMbOG6suG7uXVGbEbDgOG6suG7uWzhurLhu7dHw5J54bqy4oCdbMaw4bubbOG7uUfDkmzGsEThurLhu7dsxrDhu4jhurzhu6ds4bu5w4nhurJs4buNbWZtbW1s4bqy4bu34buVw5Js4bun4bqq4bqy4bu3bOG7p8OM4buTbOG7uURBbE5BduG6suG7hWzhu4Dhu7nDjWzhurJNbEbhu7nhu5PhurZs4bu3QeG7k2zhu4ZH4burRmzFqeG6puG6suG7hWxG4buCQ+G6suG7t2zhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7lsRuG7l0Fs4bqy4bu34bu5w4Phu5NsRuG7guG7k+G6suG7t+G7hWzGsOG7lUFsRuG7iMOK4bqy4bu3bOG6skF54bq2bOG6sEF5Rmzhu4TDg+KApuG7g2xG4buC4buT4bq0bOG7j2bhu41tbWzhurDhu5XhurJs4bqy4bu5S+G7k+G7hWzhu4ThuqZGL0bhu7lJ4bqy4bu3L8OT4bqqbMawS+G6suG7t2zhu4Lhu5nhu6ds4bun4bu54bq0bOG7gOG7ucONbOG6sk3igKbhu4Vs4bu3w4Lhu4Bs4buA4bu5dOG6smzhu7dBTWzhu7fDgOG6smxOeWzhu4RB4bqy4bu5bOG6tuG6qkFsRuG7guG7iOG6uuG6suG7t+G7hWxG4bu5S+G7p2zhu7lBeeG6smxGQXZHbOG7p+G7ucOBbMOTcsOSbMWpS+G6suG7t2wsYTts4bqycuG6suG7t2zhu6fhu5PhurThu4VsLGE7bOG6rkHDvUds4bq2w7lH4buFbMaw4bqqbEbhu7nhuqBsTuG7neG6smzhurZB4bqy4bu5ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jW7DteG7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy9BTmbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIv4bqy4bupT+G7hC9vb8Oyw7UvbsOy4buRxaltbuG7jcOybuG7jcOzRm5ubW3DtOG6sG1mxILhu4Dhu7fhu4Hhu4LhurnDtMOzw7RrbOG7k+G6sEbhurlrNuG7ucONbOG6sk1sRuG6tOG7leG6smxG4bqi4bqy4bu5bEbhu4JD4bqy4bu3bMaw4buI4bq84bunbEbhu4J24bqybMOyw7XDs2ZtbW1s4buncsOSbMOT4buT4bqy4bu5a2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu41uw7VrbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8Os4bu4REFsTkF24bqybOG7gOG7ucONbOG6sk1s4bu5R8OSeeG6smxh4buCQXlHbDnDieG6smzhu7dBSOG7gGzhurLhu7nhu5NHbOG7p8ahQWxG4buX4bq0bE7hu4jhurrhurJsRuG7l+G7gGzGsMO9bEbhu7nhu5PhurZs4bu3QeG7k2zhu6dHROG7p2xG4bu5QWzDk3LDkmzFqUvhurLhu7ds4bq24bqqbOG7ucOA4bqy4bu5bOKAnCzhu7nhu5Vs4buE4buX4bun4bu5bC1sTuG7iOG6uuG6smzGsOG7seG7gOG7g2xGR8OSd+G6smzGsOG7iOG6uuG6suG7t2zhu7nhurThu5NsLWzhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7nigJ1s4bunc+G7gGzhu7lHw5J54bqybE7hu5Vs4bunw4ls4buEw4pmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jcOzw7Phu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8vQU5m4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL+G6suG7qU/hu4Qvb2/DssO1L27DsuG7kcWpbW7hu43DsuG7jcOzw7JGw7Xhu49uw7Lhu43hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq54buNbm1rbOG7k+G6sEbhurlrNuG7ucONbOG6sk1sRuG6tOG7leG6smxG4bqi4bqy4bu5bEbhu4JD4bqy4bu3bMaw4buI4bq84bunbEbhu4J24bqybMOyw7XDs2ZtbW1s4buncsOSbMOT4buT4bqy4bu5a2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu43Ds8Oza2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrOG7uERBbDrhu7g2LGzDk+G7m2xh4bu5QXlHbOG7puG6quG6suG7t2xoYeG7uUF5R2zhu7jDguG7k2lsRuG7guG7k+G6tGzhu6VBw73hurJs4bq24bqqbOG7ucOA4bqy4bu5bOKAnCzhu7nhu5Vs4buE4buX4bun4bu5bE7hu4jhurrhurJsxrDhu7Hhu4DigJ1s4bun4bu54bq0bOG7uURBbE5BduG6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osxq/hu5dGbMaw4buI4bq84bunbOG6rndGbOG7hkfGoWxG4buCduG6suG7hWzhu7hEQWw64bu4NixsRuG6ouG6suG7uWzhu4Dhu7nhu5lGbMawROG6suG7t2zhu4Dhu7nhurThurLhu7dsRuG7guG7leG6tGzigJw7RUFs4buA4bu5w41s4bqyTWxG4buCQ+G6suG7t2zhurZERmzhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7nigJ3hu4Vsw5Nyw5JsxalL4bqy4bu3bEZHw5J34bqybMaw4buI4bq64bqy4bu3bOG7ueG6tOG7k+G7hWzGsOG7iOG6uuG6suG7t2zhu6dyw5Jsw5Phu5PhurLhu7nhu4VsRuG7gkPhurLhu7fhu4Vs4bun4bu54bud4bq2bOG7hMOC4bunbOG7p3LDkmzDk+G7k+G6suG7uWxG4buXQWzhu6fhu5nhu6ds4bqu4bu5R2zFqUFsRsOB4bun4bu5bOG6sOG6oOG7p+G7uWzhu4RM4buFbE7hu53hurJs4bu5w4Lhu5Phu4Vsxanhu5PhurLhu7ls4bqw4buT4bq2bEbhu7nhu6PhurLhu7ds4bunxqHhurLhu7nhu4NsRsSQbOG7p+G7ucSo4bunbOG7uURBbEbhu7nGoeG6tGxOeGzigJw24bu5cuG6smzhurDhurThu5dBbE7hu5Vsw5NMbOG6sOG7jGzhu4Lhu5nhu6ds4bu5TUds4bunw4lsRuG7l0Fs4bu5RGzhu7dB4buTbMaww4DhurLhu7nigJ3hu4Vs4bqy4bu34buVw5Js4bu5REFs4oCcOULhurLhu7dsw5Phu5PhurLhu7lsLWzhu6fhu7lC4bqy4bu3bOG7guG7meG7p2xG4bu5xqFBbOG6suG7uUvhu5PigJ1sRuG7guG7iOG6suG7t2zhu6Xhu5XDkmxubWzhu7dB4buT4bqybOG7ueG7leG6suG7t2zhu7dB4bq4QWxG4bu5QXlHbOG7ueG7leG6suG7t2xubW1s4buExqHhurJs4buA4bu5w7rhurZsRuG7mUFs4bun4bu5dy9G4buZQWzhu4RMbMWpw43hurLhu7ds4buC4buZ4bunbEbhu7nGoUHhu4Vs4bun4buZ4bunbOG7hMah4bqybOG7gOG7ucO64bq2bEbhu7ly4bqybEbhu7lBeeG6smxO4bq4QWzhurbhuqpBbEbhu4Lhu4jhurrhurLhu7fhu4Ns4bun4bu54bqibMaw4buX4bq0bOG7p+G7meG7p2zhu6dz4buAbOG7uERBbMOTcsOSbMWpS+G6suG7t2zhurbhuqps4bu5w4DhurLhu7ls4oCcLOG7ueG7lWzhu4Thu5fhu6fhu7nhu4VsTuG7iOG6uuG6smzGsOG7seG7gOG7hWzhu7nhu5XhurLhu7ds4buC4buV4bq0bMOT4buT4bqy4bu54oCd4buFbOKAnOG7uOG7leG6suG7t2zhu4Lhu5XhurRsw5Phu5PhurLhu7nigJ3hu4Vs4oCc4buk4buT4bqybOG7p+G6quG6suG7t2zDk+G7k+G6suG7ueKAneG7hWzigJzhuqXhu4jhurrhurJs4buC4buTR2zhu4Thu5fhu6fhu7nigJ3igKZs4bu34buj4bqybE7hurhBbOG7gOG7uXLhurJs4bqw4bq04buXQWzhu6fhu7lzRmxG4bu5xqFBbOG7guG7o+G6smzhu4RB4bqy4bu5bOG7ueG6tOG7l0ZsRuG7l0Fs4bqy4bu3R0PhurLhu4Vs4bun4bu5QuG6suG7t2zhu4Lhu5nhu6dsRuG7ucahQWzhurLhu7lL4buT4oCmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGss4bu34buVw5JsRuG7ucSobOG7pcahw5Iv4bun4bu5w4xs4bqy4bu5dUZsw5Phu5PhurLhu7nigJ1sxrDhu5tsRuG7gsOKbEbhu7nhu5XhurLhu7ls4bu54bq04buXRmzGsEThurLhu7dsRuG7ueG7iOG6uuG6suG7t2zDk0fDknbhurLhu4Vs4bqyeGzhurJ34buAbOG7p8OM4buTbOG7p+G7meG7p2zhu6dz4buAbOG7uERBZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7kkdG4bu54bq04buCa8OsOnZs4bu44buVw60v4buAw6w=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]