(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước làng là sông nhà Lê, nối với con sông Đơ, một nhánh sông bắt nguồn từ sông Lạch Trào chạy qua trước làng về phía Nam, dãy núi Trường Lệ nên thơ án ngữ mặt tiền như bức bình phong, Bình Hòa xưa phong cảnh hữu tình. Nay, làng Bình Hòa (phường Quảng Châu) nằm ở vị trí địa lý giao thông thuận lợi nối liền giữa TP Thanh Hóa và thành phố du lịch Sầm Sơn.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaCrhu5Hhuq7DvcSpw7pCxKlV4bu54bqu4buzxKnhu7LhurLDtWcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loN+G6vsONxJDDusSpw4Phu5Hhuq7DvcSpw4Phu5HEqeG7gOG6puG6rsO9xKnhuq7hu7Phu5HEqSrhu7Hhu4HEqeG6ruG6rOG7tcSpS8SQ4bu1xKnDuuG6sOG6rsSp4buA4bqm4bquw73EqeG7pEThu4HEqcSC4bqq4buGxKnhuq7hu7PDtOG6ruG7s8Sp4buA4bqm4bquw73EqXXGoeG7hsSp4bquw73hu4Lhuqjhuq7EqeG7huG7isSp4buA4bqm4bquw73EqSrhu5PDuuG7s8SpN+G6vuG7keG6sMSpw7rhu7Phu5NOxKnDiuG7gsO1xKnhu4bhur7DjcSQw7rEqcOD4buR4bquw73EqUvhu6/EqeG6vOG7s+G7t8O1xKk/w7XEguG7gcSpw7nhu5VOxKnhuq7hu4Thu7XEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpKnbEqeG6ruG7seG6rsSp4buG4buzRMSpw7Thuq7EqeG6rsO9SsSpxILhu53hu4bEqeG7huG7teG7r+G6rsSp4bqu4buzw43EqXXDjMO6xKl14bu54bqu4buzxKnhurzhu7PhurDhuq7DveG7gcSpVeG7ueG6ruG7s8Sp4buy4bqyw7XEqU3DjcO1xKnhurzhu7PhurDhuq7DvcSpw7rhu5nhuq7hu7PEqeG7s0rhu4LEqeG7huG7ueG6ruG7s+G7h8SpP8O1TuG7gcSpw4Phu5Hhuq7DvcSpVeG7ueG6ruG7s8Sp4buy4bqyw7XEqeG7heG6vOG7s8ONReG6rsO9xKk04buC4buZ4bquw73EqcOa4buz4buh4buCZsSp4bqu4bubxILEqeG6uMSpS0HEqeG7huG6vuG7t8Sp4bulQcO1xKnDg0/EqcO94bu1w7XhurDEqeG7huG7s+G6puG6rsO9xKnhu4bhu7Phu4Jy4bquxKnDg8OJ4bu1xKnhuq7huqzhu7XEqcOD4bu14buv4bquxKnDveG7tUrDtcSpNzPEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqUvhu5HEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Sp4bq84buz4bqsxKnDueG7gsSpw4NBw7rhu7PEqTZxxILEqTZE4bqu4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7icO54buG4buz4buCxIJ1xKnhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSpw7JqauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW7Ds8Oy4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxuw7Iva8Oyw7LDuW9rbm5vbMOz4buGbuG7jcOzbGzDg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRb27DsuG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJKuG7keG6rsO9xKnDukLEqVXhu7nhuq7hu7PEqeG7suG6ssO14buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7icOyamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4luw7PDsuG7icSpL2jDmeG7tcSp4buG4bu3w7rhu7PEqcODQcO64buzxKnhu4DEqMSpLcSpS+G7l+G6rsSp4buz4bq2w7XEqcO6cOG6vMSpw4rhu4LhuqzDusSpw73hu7XDtcSp4bul4buv4bquxKnhu4bhu7NFxKnDleG6rsSpw5nDjUThuq7DvcSp4bqzw41E4bquw73EqUvhu5HEqcO64bqm4bquw73EqcO64buz4buEw7XEqSbDksSpw5rhu7Phu6Hhu4Lhu4HEqeG6ruG7teG7r8SCxKnhu4bhu4jEqeG7s+G7keG6sMSpw7pIw7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnDueG7oeG6rsSpw4Phu5Hhuq7DvcSpVeG7ueG6ruG7s8Sp4buy4bqyw7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7s+G7p+G6sMSp4buAxKjEqeG7gMO0w7rhu7PEqU3DjcO14buBxKnDg+G7keG6rsO9xKlV4bu54bqu4buzxKnhu7LhurLDtcSp4buF4bq84buzw41F4bquw73EqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpw5rhu7Phu6Hhu4Lhu4HEqTczxKk2ccSCxKk2ROG6rmbEqeG7huG6vsONxJDDusSp4bqi4bu1w7XEqeG7huG7s+G7guG6qsO6xKlN4buVxKlV4bu54bqu4buzxKnDleG6ruG7gcSp4buGQuG6rsO9xKnDmuG7guG6rsO9xKk34buzw43DieG6rsO94buBxKnhu7Phu4JOduG6rsSpNOG7guG7meG6rsO9xKnDosONROG6rsO94buBxKnhurzhu7NIxKk3w4Dhuq7hu7PEqcOd4bu1w7Xhu4HEqeG7hsOB4bqu4buzxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO14buHxKnhu6RF4bu1xKlL4buCw7XEqeG7pOG6qOG6rsO9xKkl4buzw7Thuq7hu7Phu4HEqcOD4buR4bquw73EqVXhu7nhuq7hu7PEqeG7suG6ssO1xKnhu4bhu7Phu4LhuqrDusSp4buG4buz4bqm4bquxKnhu6Thu7Xhu6/hu4LEqeG7suG6ssO14buBxKlN4buVxKnhu6Thu7Xhu6/hu4LEqcOV4bqu4buBxKnhu4ZC4bquw73EqcOa4buC4bquw73EqTfhu7PDjcOJ4bquw73hu4HEqeG7s+G7gk524bquxKk04buC4buZ4bquw73EqcOiw41E4bquw73hu4fEqeG7pEXhu7XEqUvhu4LDtcSpN+G7s+G7keG6ruG7s8SpN+G7s8O04bu1xKnhu4Vr4buN4buN4buPxKktxKlr4buPasOyZuG7gcSpw7nhurDEqcO6w7TDusSpw7pHxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw4Phu5Hhuq7DvcSp4buG4buzw7XEgsSpw73hu7XDtcSp4bqi4buzw7Thuq7DvcSpw7rhu7Phu7Xhu63huq7EqcO64buz4bqs4bquw73EqTPhu7PDtOG6vMSp4bulw7Thuq7hu7PEqeG7huG6vnLhuq7EqVXDtcSp4buk4bu54bqu4buz4buBxKnhu4DDicSpw73hu7Xhu53DusSpM+G7s8O04bq8xKnhu4bhur7hu5nEqeG7huG7s0bEqeG6ruG7seG6rsSpxILEkOG7tcSp4bulQuG7tcSp4buG4buKxKnhu4bhu7Phuqbhuq7EqeG7pOG7teG7r+G7gsSp4buy4bqyw7XEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8SpVeG7ueG6ruG7s8Sp4buy4bqyw7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loKeG6rsO9xKk/w73huqbEqTfhu7Phu63EqeG6s+G7guG7teG7gcSp4bqu4buXxILEqeG6rsO1TsSpw7LDs8Sp4buG4buCQuG7tcSp4bqid8Spw4Phu5Phu7XDqsSpKuG7keG6rsO9xKnhu4bhuqbhu7XEqU3DjcO1xKnhuqLhu7XDtcSp4bulxrDhurzEqcODxqHEguG7h8Spw5nhurLhuq7DvcSp4buA4bqm4bquw73EqeG6ruG7s+G7kcSpKuG7scSpTuG7seG6rsSpdeG7ueG6ruG7s+G7gcSp4bq84buz4buj4bquw73EqcOD4bud4bquw73hu4HEqcODSuG6rsO9xKnDg0XEqeG7huG6vuG6puG7teG7h8SpKuG7hMO6xKnhu4bhuqbhu7XEqcO64bqy4bquxKnDg+G7kcSp4bulw4zDtcSp4buG4bq+4bupxKnDuuG7s+G7l+G6rsSp4buG4bq+4buh4buC4buBxKnEguG7guG6rOG6rsSp4buAw7Xhuq7DvcSpdeG7seG6rsSp4bqi4bu1w7XEqeG7gOG6puG6rsO94buBxKnhurzhu7Phu5nhu7XEqeG7pcOM4bquw73EqeG7huG6vuG7seG6rsSpxILhu7nhuq7hu7PEqeG7huG6vuG7oeG7gsSp4buld8Spw7rhurDhuq7EqeG7huG6vuG7oeG7gsSpdUThu7XEqcOK4buCw7Xhu4fEqcOd4bu1RcSp4bul4buhTsSpw7rhurDhuq7EqeG7gOG6puG6rsO9xKnhuq7hu7Phu5HEqSrhu7HEqcO64buzw4HEqcO64bqy4bquxKnEguG6quG7hsSp4bqi4buz4buEw7rEqeG6rsO9xqHhuq7EqcO64buz4buTTsSp4buG4bq+w43EkMO6xKnDg+G7keG6rsO9xKnhur7huqjhu7XEqeG6ruG6rOG7tcSpS8SQ4bu1xKnhu4Dhuqbhuq7DvcSp4bukROG7h8Spw5rhu7Phu4Thuq7DvcSp4buG4bqm4bu14buBxKnDveG7tUXEqUt04bquxKnDuuG6suG6rsSp4buG4bu14butw7rEqeG6ruG7guG6rOG7tcSp4bq84buz4bqw4bquw73EqcO64buZ4bqu4buzxKnhuq7DveG7kU7EqXBO4buHxKk/4buz4bu14buv4buCxKnhuq7DvcONReG7tcSpxILhu4Lhuqzhuq7EqeG6ouG7s0Thu7XEqcOD4buT4bu1xKnDueG6suG6rsO9xKnhu4Dhuqbhuq7DvcSp4bqu4buRTuG7gcSp4bqu4buzw43huq7DvcSp4buG4buzcuG7hsSp4bqi4buz4bq24buDZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7skThuq7EqeG7huG7s+G7rcSp4bquSsO14buBxKnhu6Xhu6FOxKnDg+G7kcSpS0bhuq7DvcSp4bulcOG7hsSpw4NBw7rhu7PEqeG7gMSoxKnDvcah4bquxKnDg+G7teG7r+G6rsSpS8SQ4bu1xKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG7s+G7gk7hu6/huq7EqeG7huG7s+G6sOG7k+G7tcSp4bqu4buzw43DqsSpw5Xhuq7EqcOZw41E4bquw73EqeG6s8ONROG6rsO9xKlL4buRxKkmw5LEqcOa4buz4buh4buC4buBxKk04buCw7Xhuq7EqT/DveG7s8OoxKk04buC4buZ4bquxKnDmeG7tcSp4buk4buR4bu14buBxKnEgsO14bquw73EqeG7pXLEgsSp4buG4bu34bqu4buzxKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqUvhu5fhuq7EqUvhu5HEqcO94bu1w7ThurDEqcO5R8O6xKnDusO14bqw4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOa4buh4buCxKnDuuG7s+G7gk524bquxKnhu4bhu7nhuq7hu7PEqU7hu7Hhu4LEqcO94bu1SsO1xKkmw5LEqcOa4buz4buh4buCxKlL4buRxKk34bq+4bq04bquw73EqTfhu7NITsSp4bquw73hurDhu5Hhu7XEqeG7huG7ueG6ruG7s8Sp4buz4bqyw7XEqeG7s+G7teG7reG7gsSpw7rhurLhuq7EqXPhuq7EqeG7gOG7oeG7gsSpxILDjeG7gsSpxILhuqbEqeG7huG7s+G6puG6rsSp4buG4bu34bqu4buzxKnhuq7DjcSQw7rEqeG7hsO1xKnDukjDtcSpN+G6vuG7tXbhu4LEqeG7pOG7keG7h8Sp4bqz4buRxKlL4bu1dsO6xKnhurPhu4LDtcSpw5Xhuq7EqcOZw41E4bquw73EqeG6s8ONROG6rsO9xKnhu4bhu7Phu4LDtcSp4buG4bq+cuG6rsSp4bq84buz4buZ4bu1xKnhuq7hu7Phu5lOxKlN4buC4bqs4bquw73EqXXhu7V34bquxKnhu4bhu4jEqUt04bquxKnhu4V1RcSpdeG7tXfhuq7EqeG6vOG7s+G7t8O1xKk/w7XEgsSpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcSpLcSpVcahw7rEqT/DveG7s3bEqcOV4bquZuG7gcSpxILhuqrhu4bEqcODceG6rsSp4bquSsO1xKnDg+G7kcSpdeG7keG7tcSp4buz4bq0w7rEqUvhu6/EqUvhu7V2w7rEqcO54buI4bquw73EqeG6rsONxJDDusSpS+G7kcSpw73hu7VKxKnhuq7DjcSQw7rhu4fEqTfhu7Phu6fhurDEqeG7huG6vuG7gk7hu6/huq7EqeG7huG7s+G7gk7hu63hu4bhu4HEqeG7gMO14buCxKnhuqLhu7Phu7XEqcOV4bquxKnDmcONROG6rsO9xKnhurPDjUThuq7DvcSpw7rhu7PFqcSCxKkmw5LEqcOa4buz4buh4buCxKlL4buRxKnhuq7hu7Phu5lOxKlN4buC4bqs4bquw73EqXXhu7V34bquxKnDuuG6tsSp4bulw7Thuq7hu7PEqeG6vkThu7XEqcSC4bqq4buGxKnDuuG7s+G7teG7rcO6xKnhu6XDteG7tcSpS+G7keG6rsO9xKlL4buR4bqwxKnDusO04bqu4buzxKnhu6Xhuqjhuq7DvcSpw4Phu5Hhuq7DvcSpVeG7ueG6ruG7s8Sp4buy4bqyw7XEqXXhu6FOxKnDveG7tUXhu4fEqeG7pHfEqeG7hsON4bq44bquw73EqeG6ruG7s8SQxKnhu6Xhu63huq7EqcO64bqm4bquw73EqcODw7XhurDEqcO54buI4bquw73EqeG6rsONxJDDusSpw7pIw7XEqcOV4bquxKnDmcONROG6rsO9xKnhurPDjUThuq7DveG7gcSpP+G7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7EqeG6uMSp4bul4buhTsSp4bul4buVxKnDg3LhurzEqeG7peG7r+G6rsSp4buG4buzRcSpw5Xhuq7EqcOZw41E4bquw73EqeG6s8ONROG6rsO9xKlL4buRxKnDmuG6puG6rsO9xKnDuuG7s+G7hMO1xKkmw5LEqcOa4buz4buh4buC4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7suG7tXbhuq7EqeG6rsO1TuG7gcSp4bul4buv4bquxKnDuuG6suG6rsSpw4PDjeG7gsSpw73hu7VKxKnhu6XDjcOJw7rEqWvDsy9ta8Sp4bul4buT4bqwxKnhu4DGocO6xKnhu4bhu4rEqeG7huG7s0Xhu7XEqSrhu7HEqTfhur7hu4Lhuq7DvcSp4buyw43huq7DvcSp4bul4but4bquxKnhu4bhu7NF4bu1xKk/w73hu4JOeOG6ruG7gcSpw7rDtMO6xKl14buR4bu1xKlL4buX4bquxKnhu4bhu63EqeG7huG7s3Hhuq7hu4HEqeG7hnLhurzEqUvhu5fhuq7EqeG7huG7s+G7hMO6xKnDjcSQw7rEqcOD4buR4bquw73EqVXhu7nhuq7hu7PEqeG7suG6ssO1xKlL4buRxKnEguG6quG7hsSp4buA4bqsxKnhu6XhuqjEqeG7huG7s0XEqeG7huG7iMSp4bqu4buzw43EqcOD4bqw4bquw73EqcO64buC4bquw73hu4HEqcOD4bqw4bquw73EqeG6rsO9w7Xhu7Xhu4HEqXXhu5Hhu7XEqUtB4buBxKnhuqLhu7V24buCxKl1w7Thu4bEqcO64bqs4bquw73hu4HEqeG7s8ONROG6rsO9xKnDtOG6ruG7gcSpdcO04buGxKl1xKjhu4Lhu4HEqeG7peG7k+G7tcSp4buG4buI4buBxKnDuuG7oeG7gsSp4bul4bqs4bu14buH4buH4buHxKnhurPEkOG7tcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnDveG7tcO0xKnhu4bhur5BxKnDg0HDuuG7s8Sp4buAxKjEqXBO4buBxKnhuq7hu5fEgsSpa+G7j+G7j8Oy4buBxKnhu6Xhu6/huq7EqeG7huG7s0XEqcOV4bquxKnDmcONROG6rsO9xKnhurPDjUThuq7DvcSpS+G7kcSpw7rhuqbhuq7DvcSpw7rhu7Phu4TDtcSpJsOSxKnDmuG7s+G7oeG7gsSp4bul4buVxKnhu6XDjcOJw7rEqcO64bqm4bquw73EqeG6ruG7s3Lhuq7EqcOD4buRxKnDmeG7tcSp4buG4bu3w7rhu7PEqcODQcO64buzxKnhu4DEqMSpLcSpS+G7l+G6rsSp4buz4bq2w7XEqcO6cOG6vMSpw4rhu4LhuqzDusSpw73hu7XDteG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg/w73hurDhu5Hhu7XEqeG6vsO14buBxKnhurjEqcOD4buR4bquw73EqcO64bqy4bquxKnDuuG6tsSpP8O94buzw6jEqTbhu5FOxKnhu4bhu7NFxKnhuqbhuq7DvcSpNOG7guG7meG6rsSpw5nhu7XEqeG7pOG7keG7teG7gcSp4bquw73DjUXhu7XEqeG7huG7isSp4buy4buZ4bu1xKnDmcONROG6rsO9xKlL4buR4bqwxKnhu6Xhu6FOxKlL4buRxKlN4bu14bquxKnDg+G7keG6rsO9xKnEguG6quG7hsSpxILhu7Xhu63huq7DvcSp4bulcOG7hsSp4bquw71HxKnDusON4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7Phu6fhurDEqcO6w7TDusSpw7pHxKnDusO14bqwxKnhuq7hu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDg+G7keG6rsO9xKnhuqJ3xKnDg+G7k+G7tcSp4bq+4bub4bquw73DqsSpP+G7s+G7oeG6rsSpS3Lhu4bEqTThu4Lhu5nhuq7EqcOZ4bu1xKnhu6Thu5Hhu7XEqeG7pcONw4nDusSp4buG4buzRcSp4bq4xKk/w73hu7PDqMSpNuG7kU7EqeG7hsONROG6rsO9xKnhu4bhur7hu4JO4buv4bquxKnhu6Xhu5XEqeG7huG7s+G7tcSp4bulQ8SpN+G7teG7reG6rsSp4buAw4DEqeG7heG6ouG7s+G6sMO1xKnhuq7hu5HhurDEqcO64buz4bqwxKnhu6Xhu63huq7EqeG6rsO1TsSpw7rhu7PDjcO1xKnDuuG6tsSp4buG4buR4bu1xKnDg+G7tXbhu4LEqeG6ruG7keG6sMSpw73hu7Phu7XEqcO64buzxanhurxm4buHxKnhu6Thu7Xhu6/hu4LEqeG6ruG7kU7EqcO54buIw7XEqeG7huG6vuG7seG6rsSpxILhuqrhu4bEqeG7gOG6rMSp4buG4buR4bu1xKnDg+G7tXbhu4LEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8SpS+G7l+G6rsSp4buz4bu1duG6rsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6rsO94buzw6jhu4HEqeG7peG7ncO6xKl14bu1duG7hsSpw4Phu5HEqcO64buh4buCxKnhu6Xhuqzhu7XDqsSp4oCcN+G7teG7reG6rsSp4buAw4DEqeG7huG6puG6rsSp4bqm4bquw73EqeG7huG7s+G7teG7seG6rsSpw7pCxKnhu4bhu5Phu7UvxKk04buCw7Xhuq7EqeG6rsO94buzw6jEqeG7hsON4bq44bquw73EqeG6ruG7tXbEgsSpw4rhu4LhuqzDusSpw73hu7XDtcSp4bq84buz4bqw4bquw73igJ3EqeG7heG6rsO94buzw4DDtcSpw4Phu5HDqsSpNOG7gk/EqeG6puG6rsO9xKnhu4bhuqbhuq7EqcOK4buCT8Sp4bulQ8SpN+G7teG7reG6rsSp4buAw4DEqeG6rsO94buz4bu54bquxKnhuq7hu5fEgsSpS3Thuq7EqeG6uMSpw7rhu7Phuqzhuq7EqeG6ruG7kU4vxKk3w43hurjhuq7DvcSp4bqu4bu1dsSCxKlL4buvxKnDiuG7gsO14bquxKnhuq7DveG7s8OoxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7pXDhu4bEqeG6rsONxJDDusSp4bq84buz4bqw4bquw73EqeG7huG7neG6rsO9ZuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSpw7JqauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW7Ds8Oy4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxuw7Iva8Oyw7LDuW9rbm5vbsOz4buGw7Nq4buNam3Dg2rhu4fhuqDhurzDveG6veG6vsSRa2vhu43hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iSrhu5Hhuq7DvcSpw7pCxKlV4bu54bqu4buzxKnhu7LhurLDteG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nDsmpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJbsOzw7Lhu4nEqS9ow5pG4bquw73EqUvEkOG7tcSpw4rhu4LDtMSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu6XhuqbEqeG7huG7s0Hhu4HEqeG7gOG6puG6rsO9xKnhuq7hu7Phu5HEqSrhu7HEqcO64buz4buTTsSpw4rhu4LDtcSp4buG4bq+w43EkMO6xKnDg+G7keG6rsO9xKlV4bu54bqu4buzxKnhu7LhurLDtcSp4bul4buVxKl1QcSpw4Nw4bq8xKnDvXHhuq7EqeG7s+G7reG7huG7gcSp4buG4buzw7VOxKlL4buR4bqwxKnhu6XhurbEqcOD4buRxKnDuuG6sOG6rsSp4bulw41F4bquw73EqcOD4buR4bquw73hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buk4bu1xKlL4buR4bqwxKnhuqLhu7Phu4Lhuqbhuq7EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqeG6rsO94buzw6jhu4HEqcOK4buCw7XEqeG6rsO94buz4bu14bqu4buzxKnEguG6puG6ruG7gcSpw7rhu7Phu4Thuq7DvcSp4buGw7XEqcO5eMSpw7nhu5Hhuq7DvcSp4bqu4buz4bu54bquxKnhu4bhu7NwTsSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnDuuG6sOG6rsSpw73hu7Xhuqzhuq7DvcSp4bulw43DicO6xKnhu6XGoeG6vMSpw73GoeG6rsSp4bq4xKnhurzhu7Phu7fDtcSp4buG4bq+4bux4bquxKnDusO0w7rEqeG7huG7keG7gsSpxILDtOG7teG7gcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhu6XDgeG6ruG7s8Sp4bqu4bq2w7rEqcO64bq2xKnhu6XGoeG6vMSpw4PDjeG6uuG6rsO9xKnDg+G6sOG6rsO9xKnDuuG7s3Hhu4LEqeG6ruG7s3Lhu4bEqcO6RuG6rsO9xKnDusO0w7rEqeG7pcONReG6rsO9xKnDuuG6sOG6rsO94buBxKnhuq7FqeG7hsSpw4PDjcOJ4bquxKnhu6Xhu5XEqeG7huG7k+G6sMSp4bqu4bux4bquxKnDveG7tcO0xKnhu4bhur5BxKnhu4bhu7NzxILEqcSC4buOxKnDuuG7s+G6sMSpw7nhu7XEqeG7huG7t8O64buzxKlL4buRxKnhuqLhu7Xhu63huq7EqeG7huG6vuG7hMO64buHxKnhurPhu5HEqeG7peG6tsSpw7pJ4bquw73EqeG7huG7s+G7scSCxKnhuq7hu7NK4bquw73EqeG6rsWp4buGxKnDuuG7s3DEgsSp4bq84buzw7TEqeG7pXfEqcOD4buR4bquw73EqVXhu7nhuq7hu7PEqeG7suG6ssO1xKnDuuG7keG6rsO9xKnhu6XGsOG6vMSp4buzROG6ruG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjDncah4bquxKlLxJDhu7XEqcO6w7TDusSpw7nhu7XEqeG7huG7t8O64buzxKnDg+G7kcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnDg3jEqeG7s+G6quG7teG7h8Sp4buy4buR4bquw73EqeG6ruG7l8SC4buBxKnhu4bhu5Phu7XEqeG7peG7r+G6rsSp4buG4buzRcSpw7nhu7V44bquxKnhur7DtcSpbsSp4bqiw5PEqcODeMSpw4PEkOG6rsOqxKkmRuG6rsO9xKnDs8Sp4buG4buzw7Thuq7DvcSpw73hu7Xhu7Hhuq7DvcSp4buF4bquw73hu5FOxKnhu6XDjMO6xKlL4buCw7XEqcOD4bux4bquxKnhuq7DveG6puG7tWbhur/EqcODeMSpw7px4buCxKnhurzhu7Phu4TDusSp4buFxIJG4bquw73EqWvEqeG7huG7s8O04bquw73EqWxm4bq/xKnhu7Lhu4ROxKnhuqLDksSpa2vEqeG7huG7s8O04bquw73EqW3EqeG7heG6rsO94buRTsSpxIJw4buGxKnDukjDtcSpS+G7gsO1ZsSpS+G7kcSpw4N4xKlL4buR4bqwxKnhu4bhu7PDtOG6rsO9xKnDssSp4buhxILEqcODQcO64buzxKnhu4Xhuq7DveG7kU7EqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bulw4zDusSpS+G7gsO1ZuG7h8Sp4buk4budw7rEqXXhu7V24buG4buBxKnhu6Xhu5XEqcOD4buRxKnhuq7DvcONReG7tcSpw7nhu6Hhuq7EqVXhu7nhuq7hu7PEqeG7suG6ssO1xKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw7Xhu7XEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnhuq7hu7PEkMSp4buGxJDhu7XEqW3EqeG6rsO94buRTsSp4buG4buKxKls4buPxKnhu4bhu7PDtOG6rsO9xKnDveG7teG7seG6rsO9xKnhu6Xhu63huq7EqWstbMSp4buhxILEqcODQcO64buzxKl14bq44bu1xKnhuq5E4bu1xKnhu6Xhu6FOxKnDuuG6tsSpKnjEqcO6ceG7gsSp4bq84buz4buEw7rEqcOD4buR4bquw73EqVXhu7nhuq7hu7PEqeG7suG6ssO1xKnhu4bhu5Phu7XEqeG7peG7r+G6rsSp4buG4buzRcSp4bukw4zDusSpS+G7gsO1xKnDleG6rsSpw5nDjUThuq7DvcSp4bqzw41E4bquw73hu4fEqeKAnCXhu7Phuqbhuq7DvcSp4bqi4buz4bu3xKlL4buC4bu1xKnhu4bhu7Phuqbhu7XEqeG6vuG6qOG7tcSpw7rhuqbEqeG7k+KAneG7gcSp4bqm4bquw73EqT/DveG7gk544bquxKnhu7Lhu4JOxKnhu7Lhu5Phuq7hu7PEqcO94bu1xJDhu7XEqeG7huG7s+G7tXbhu4LEqUvEkOG7tcSpw7rhu7Phu4Thuq7DvcSp4buG4bqm4bu14buHxKnigJw34buT4bu1xKnDg3jEqeG7s+G6quG7teG7gcSpdeG7kcSpw7rhurDhuq7EqT/hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bquxKnhu6XDjcOJw7rEqU3hu6fEgsSp4bulw7Thuq7hu7PEqcO6RcSp4buGw43EkOG6rsO94buBxKnDveG7tcO04bqwxKnDukXhu4HEqcODw43DicSCxKnDiuG7guG7oeG6rsSpw7pF4buBxKnDuuG7s+G6tOG7tcSpw73hu5Hhu4HEqcOD4bun4bqwxKnDunHhu4LEqXXhurLhu4HEqeG7hkLEqcO64buzw4zDusSpS3Lhu4bhu4HEqXXGoeG6rsSpw7rhu4Lhuq7DvcSp4buG4bux4bqu4buBxKnhu7PDtOG7hsSp4bul4bqo4bquw73EqcO6w7Xhu4HEqeG7s8O04buGxKnhu6VE4bquxKnDusO14buBxKnhuq7DveG7ocSCxKnhu4bhu7NE4buBxKnEguG7hMO14buBxKnhur7DjcSQw7rEqeG6ouG7tXbhu4LEqcSC4bqq4buGxKlL4bqy4bquw73EqcOK4buCw7Xhuq7hu7PEqcOD4buR4bquw73EqUvEkOG7tcSp4buA4bqsxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4bquw73DjUXhu7XEqeG7huG7s8O1xILEqcO94bu1w7XEqeG6ouG7s+G6sOG7meG6rsO9xKluamrEqS3EqW9qasSp4bquw73DjUXhu7XEqeG6vuG6qOG7tcSpS+G7r8Sp4bul4buv4bquxKnhu4bhu7NFxKnhu4ZCxKnDuuG7s8OMw7rEqeG7huG7reG7h8SpNcONxJDDusSp4bqi4bu1duG7gsSpw7pJ4bquw73EqeG7pcONw4nDusSp4bq84buz4buh4bquxKnDuuG7s+G7tcO1xKnhu4bhu7PDjMSp4buz4buT4bquw73hu4fEqTfhu7PDjUXhuq7DvcSp4buG4buz4bu5xKlsxKnhuq7hu5fEgsSp4bq+w43EkMO6xKnhu4bhu4rEqeG6rsO94buzw6jEqeG6vsO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7PEqeG7huG7rcSp4bq+4bqo4bu1xKnhur7DjcSQw7rEqUvhu6/hu4HEqWvEqeG6ruG7l8SCxKnhur7DjcSQw7rEqeG6ouG7tXbhu4LEqeG6ouG7s8ah4bq8xKnDg+G7keG6rsO9xKnhur7huqjhu7XEqcO64bq2xKnhu4bhu7Phu7XEqeG6rnDhu4LEqXXDtOG6ruG7s8Spw7rhu7PDjeG6rsO9xKl1w7Thuq7hu7PEqcO54buRTsSpxILhu5HEqcSC4bq04bu1xKnhuq7DvcONReG7tcSp4buG4buzw41F4bquw73EqcO94bq04bu1xKnDg+G7kcSp4bq+w43EkMO6xKnhu7Phuqrhu7Xhu4fEqTXDjcSQw7rEqeG7s+G6quG7tcSp4buG4buzw41F4bquw73EqcO54bu1eOG6rsSp4bq+w7XEqUvhu5HhurDEqcO6w7TDusSp4bqu4buXxILEqTdP4buBxKk/w73hurThu4HEqSbhu5XhurDhu4HEqcOZcuG7guG7h8Spw5lGxKnhurjEqcOK4buCTsSpxILhuqbEqeG6ruG7keG6sMSp4buG4buz4bu5xKltxKnhuq7DveG7kU7EqcO54bu1eOG6rsSp4bq+w7XEqcODeMSp4buz4bqq4bu1xKnDg+G7kcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhuq7DveG7kU7EqUvhu4Lhu7XEqcO6SMO1xKnhu4Zw4buGxKnDuuG7mcSpdeG7kcSpw7rhurDhuq7hu4fEqSXhu7Phuqbhuq7DvcSp4bqi4buz4bu3xKnhu7Phuqrhu7XEqeG7s8OoxKlwTsSp4bulw43DicO6xKl14buRxKnDuuG6sOG6rsSpTeG6tsSCxKlVw7Thu7XEqTfhu7PDjcOJ4bquw73EqeG7hkLEqcO64buzw4zDusSp4buG4bq+4bqo4bquw73EqeG7peG7gsSpw7rhu7PhurDEqT/hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bquxKnDuuG7s0Thu7XEqU3hu4Lhu6Hhuq7hur/EqU3hurbEgsSpVcO04bu1xKnhu6TDtE7EqeG7hkLEqcO64buzw4zDusSpw7pFxKnhu4bDjcSQ4bquw73EqeG7pcO04bqu4buzxKlLcuG7huG7gcSp4buzw7Thu4bEqcO94buzxrDhurDhur/EqU3hurbEgsSp4buy4bqww7XEqSrDjcSp4buGQsSpw7rhu7PDjMO6xKnhu6XDtOG6ruG7s8SpS3Lhu4bhu4HEqeG7s8O04buGxKnDveG7s8aw4bqw4bq/xKlL4buRxKlN4bq2xILEqcOa4buzRsO1xKnDg+G7kcSp4buG4buz4bu1xKnhu6Vw4buCxKlLcuG7huG7gcSp4bulw7Thuq7hu7PEqcO6ReG7h+G7h+G7h8Sp4bqz4bu5xKnhu4bhu7Phu63EqcSC4buRxKnDusOMxKnhu6Xhu63huq7EqeG6rsO94buRTsSp4bqu4buRTuG7gcSpw7rhurDhuq7EqcO64buzw7Thu4LEqeG6ouG7s8ah4bq8xKnEguG6tOG7tcSp4bquROG7tcSpTcO1xKnDvXHhuq7EqcOD4buT4bu1xKnDg0fDusSp4buGR8O6xKnhuqLFqeG6sMSpS+G7r+G7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34bq+4buZ4bu1xKnDiuG7gsO1xKnhu4bhu7NF4bu1xKnDveG7tcO14bqu4buBxKnDg+G7keG6rsO9xKlV4bu54bqu4buzxKnhu7LhurLDtcSpTcONw7Xhu4HEqeG6rsO1TsSp4buG4buz4buC4bqqw7rEqW3EqeG7huG7s+G6puG6rsOqxKnDleG6rsSpw5rhu7Phu7fhuq7hu7Phu4HEqcOa4buz4buh4buCxKlV4bu54bqu4buz4buBxKnDmuG7s+G7oeG7gsSpN+G7s+G7keG6ruG7s+G7gcSp4bqu4bubxILEqeG6rsO9w7VOxKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqTThu4LhuqzDusSpw4PhuqrEqW7DsuG7h8Sp4oCcN+G6vuG6sOG6rsO9xKnhu4bDjUThuq7DvcSpw4PDteG7tcSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqU3DtcSp4bul4buhTsSp4buA4burxKnDg+G7kcSp4bqi4buz4buCxKlL4buIw7rEqeG6ruG7s+G6quG6rsSp4bqu4buzQeG6vMSpw7pIw7XEqeG7s3bEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKlL4buC4bu1xKnDuuG7s0Thu7XEqeG6uMSpNzPEqTZxxILEqTZE4bquxKlLxJDhu7XEqcO6w7TDusSpw7nhu4jEqcO04bquxKnhu6TDjUXhuq7DvcSpS+G7p+G6rsSpdeG7tXfhuq7hu4HEqcO54buIxKnDtOG6rsSp4bul4bqs4bu1xKnDjOG6rsO9xKnhuqLhu7Phu4LEqeG7peG6psSp4buG4buzQcSpw4rhu4Lhu5nhuq7DvcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqXXhu7V34bquxKlL4buRxKkl4buz4buCxKnhu6XhuqbEqeG7huG7s0HEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4buG4buzw7Thu7XEqeG6rsO94buzw4HEqcO5w43hurrhuq7DvcSpNuG6puG6rsO9xKnhu6RExKnhu6XDjcOJw7rEqeG7pUHhuq7hu7PEqeG7s8ONxJDhuq7DvcSp4buG4bq+4bq4xKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4bqi4buz4buCxKnDuUHDuuG7s8SpS0fEqeG7huG7s8ONROG6rsO9xKnEguG7k+G7tcSpS8SQ4bu1xKnhuq7hu7NK4bquw73EqcO54buVTsSp4bq84buz4bqsxKnhu4BxxILEqeG7gnDhu4bEqcO9xqHhuq7EqcOD4bu14buv4bquxKlLxJDhu7XEqeG7gOG7iMSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqcO64buz4buC4bquw73EqcO6SMO1xKk3M8SpNnHEgsSpNkThuq7hu4HEqcO6RuG6rsO9xKnhu7Phu5Hhuq7DvcSpw4PhurDhu5Phu4bEqeG6ouG7s+G7gsSp4buGw7Thu7XEqeG7pUHhuq7hu7PEqcO6w43hu4fEqTfhu7NyxILEqcO64buz4bu34buBxKnDveG7tcO14bu1xKnhu6XhurDhu5Phuq7EqWxqbWrEqS3EqWxqbmrhu4HEqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpw5rhu7Phu6Hhu4LEqeG7gOG7q8Sp4buz4bqw4buR4bquxKnhu4bhu7Phu7V24bquxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSpw7rhu5nhuq7DvcSpdeG7tXfhuq7EqUvhu5HEqXXhu63huq7EqXXhu5Xhu7XEqeG6vOG7s0fDusSpS0fEqeG7huG6vuG7guG6rsO9xKnDuuG7s+G7gk534bquxKnhu7Phu5Hhuq7DvcSp4buz4bq2w7Xhu4HEqeG6ouG7s+G7gsSp4buG4bq+w7Thuq7hu7PEqeG7huG6vuG7hMSpdeG7leG6sMSpS+G7kcSpw7rhu5nhuq7DvcSpw7rDtMSpKuG7k8O64buzxKnhu7LEkOG7tcSpS+G7kcSpw7rDtMO6xKnhu7Phu5Phuq7DvcSpxIJHw7rEqeG7s+G7k8Sp4buGceG6rsO9xKnhuqLhu7PDtMO64oCd4buBxKl14buRxKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G7s0HEqSZy4bqu4buBxKkz4buz4bq2xKnDmuG7s0jEqeG7hkHDuuG7s8SpOFU/w5nEqeG6vOG7s8ONReG6rsO9xKk04buC4buZ4bquw73EqcOa4buz4buh4buCxKnDuuG7s+G6sMSpdeG7teG7reG7huG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg/4bubxILEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhuqLhu7Phu4LEqUvhu4jDusSp4buA4bqm4bu1xKnhu6Xhuqrhuq7DvcSpw7pIw7XEqeG6vnDhu4bEqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSpw7nhu4jEqcO04bquxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSpw7pIw7XEqTczxKk2ccSCxKk2ROG6ruG7gcSp4bq84buzw41F4bquw73EqTThu4Lhu5nhuq7DvcSpw5rhu7Phu6Hhu4LEqeG7huG7s8O1TsSp4bulQuG7tcSp4buG4buK4bquw73EqeG6rsO94buRTuG7h8Spw5l04buCxKlLck7hu4HEqeG7huG7s+G7ucSpw4Phu5Hhuq7DvcSpw7pCxKlV4bu54bqu4buzxKnhu7LhurLDtcSpS3Thuq7EqeG6rsWp4bq8xKnEguG7ueG6ruG7s+G7gcSpw4Phu53huq7DvcSpw4Phu6vEqcO94bu1SsO1xKnhu4Dhu4jEqcO64buz4buZTsSp4buG4bq+4bqm4bu1xKnDukjDtcSpw4rhu4LDtMSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu6XhuqbEqeG7huG7s0Hhu4fEqSXhu7Phuqbhuq7DvcSpw7rhurLhuq7EqcO54bqy4bquw73EqeG7gOG6puG6rsO9xKnhu7Phu7Xhu6/huq7EqeG7s+G6ssO1xKnhu4bhur7huqbhu7Xhu4HEqeG6ouG7s+G6puG6rsO9xKnDuuG6suG6rsSpw7rhu6FOxKnhu6XDtcSpdeG7reG6rsSp4bquw43EkMO64buBxKnhuq7hu7PDjeG6rsO9xKnhu4Dhu6Hhuq7EqeG7peG7r+G6rsSp4buG4buzRcSpw5Xhuq7EqcOZw41E4bquw73EqeG6s8ONROG6rsO9xKlLdOG6rsSp4buA4buK4bquw73EqeG7gErhuq7DvcSp4bquROG7tcSp4bulceG7gsSpw4Phu5Hhuq7DveG7gcSp4buld8Spw7rhu7PDjOG6rsO9xKnhuqLhu7Xhu63huq7EqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4buG4buz4buX4bquw73EqeG7huG6vnHEgsSpw7pIw7XEqeG7pXDhu4bEqUvhu5HEqeG6rsO9w41F4bu1xKnhuq5E4bu1xKnhu6Xhu6FO4buBxKnhu6V3xKnhuqJ3xKnDuuG7s+G6sMSpw4PEkOG6vMSpw4PEkOG6vMSp4buG4buz4butxKnhu7N2xKnhu4DDteG7gsSp4bqu4buRTsSpS+G7r8SpxILhuqrhu4bEqeG6rsO94bqm4bu1xKnDg+G7keG6rsO9xKnDukLEqeG7peG6rOG7tcSpw7nhu7V24bquxKlL4buRxKnDveG7tUrEqcO94bu54bquxKnDukbhuq7DvcSpw4rhu4LDtMSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnhu6XhuqbEqeG7huG7s0HEqeG7s+G6tsO14buBxKnhu7Phu7V24bquxKnhu6Xhu5Phu7XEqeG7s+G6tsO14buHxKk34bqm4bu1xKnDuuG7s8ahw7rEqcO64buzxqHhuq7hu4HEqeG6ouG7s+G7tcSpw7Xhu7XEqeG7peG6tsSp4bul4bu1xKlNw7XEqcOD4buh4buCxKnhuq7DveG7kU7EqeG7huG6vuG6uMSpw4Phu5Phu7XEqcOD4buR4bquw73EqcOK4buC4buxxKnEguG7ueG6ruG7s8Sp4buA4burxKnhuq7DveG6usSp4bquw73hu5Hhuq7DvcSpS+G7ucSp4buA4buIxKnhu4bhu7PDtU7EqeG7pULhu7Xhu4HEqeG7huG7s8O1TsSp4bulQuG7tcSp4buld8Sp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJ4buG4bunTeG7hi3DtcOD4bu1w73huq7DqsSp4bq+4bu1w73hu7Phu4bhur/hu4loZ+G7gOG7huG6vuG6sOG6rsO9aFXhu5Hhu7XEqUvhu5HEqeG7meG6ruG7s8OqxKnhu7I44bql4buuP8Spw5rhu7Lhu7RnL+G7gOG7huG6vuG6sOG6rsO9aGcv4bq8aA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]