(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) với vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân, tạo thành khối đại đoàn kết vững chắc làm nên sức mạnh cùng cả dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp và người làm công tác mặt trận đã, đang có những cách làm hay, sáng tạo để “hiệu triệu” sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Thanh Hóa cuối tuần đã có trao đổi với các ông: Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Lê Đình Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Xuân; Phạm Tá Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Tiến (Đông Sơn).
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZsOaw7TDveG7i8O6xILDtcOD4buLw4Dhu6vhur7hu4vhur7EgsO1w4Phu4t14bujw4Phurvhu4sxeeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buL4bq+eeG6pMODeOG7i8O64buv4buL4bqgw7XhuqLhu4vhur7huqThur7hu4vEqOG7jcO94buL4bq+4bq84bqw4buL4bq+cOG6uOG7i3nEkOG6uOG7i8OKSXThu4vhuqLDtMODeeG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Xhu6PDg+G7hS95xKlm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhZw7nhu411w6xmJcah4bq+4buL4bq+4bq8cMOD4buLNeG6qOG7i+G6uuG7gOG6pHThu4vhu4clNTUy4buD4buLxKhDw73hu4vEqOG7jcO94buL4bq+4bq84bqw4buL4bq+cOG6uOG7i3nEkOG6uOG7i8OKSXThu4vhuqLDtMODeeG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Xhu6PDg8Oq4buL4bq+w7TEguG7i+G6vnnDtcODeeG7i8OAeeG6pMO94buLw7rDtMO94buLw7rEgsO1w4Phu4vDgOG7q+G6vuG7i8So4buIw4N44buLdHnhu5V04buL4bqgw7XhuqLhu4vDg+G7qcOD4buLw4pJdOG7i+G6osO0w4N54buLdOG7gsODeOG7i3Thu5Hhu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buLxKhIxJDhur7hu4vhurrhu4Dhu43hu4vhuqLhurbDveG7i8OAeeG6ruG7i8OAeeG7mcODw6rhu4vhur554buPdHnhu4vhur55SXThur/hu4tZw73hu63Dg+G7i8OD4buNTMOq4buLYUzhu4tz4buNw4Phu4slNTUy4buLdOG7j3Thu4t04buf4bq44buLxKjDteG7i8ODeEhEw73hu4vhuqDDteG6ouG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4vhuqLGoeG6vuG7i+G6vuG6vHDDg+G7i8O64buTw6rhu4vDuuG7jcODeOG7i3Thuq7hu4vDg3nhu4jDg3jhu4t04buPdHnhu4vhuqDDteG6ouG7i3nhu41Mw6rhu4vDiuG7j8ODeOG7i+G6vsO0xILhu4vDuuG7r+G7i+KAnHnDveG7reG7gOG7i+G6vuG6vMO94but4buA4oCd4buLw4pJdOG7i+G6osO0w4N54buLw7rDtMO94buLw7rEgsO1w4Phu4vDgOG7q+G6vuG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Xhu6PDg+G6v+G7i+G6s+G7gMODeOG7i+G6uuG7gOG7jcODeeG7i8So4bufw4Phu4vDuuG7seG7i8ODw7VMw6rhu4vhurh54bquw4N44buLxKjDveG7qcOD4buLU+G7j8SC4buLNXnhu43Dg3nhu4tZ4bqu4buN4buLdOG7gOG6pMO94buL4bq+4buA4buhw4Phu4vDuuG7k+G7i3Thuq7hu4vhur7hurzhu43EguG7i8O64bqow73hu4vEqEPDveG7i3Thu4904buLw4LDg3jhurvhu4sxecO04bqi4buLw5rhu5nDg3jhu4skw4x0w6rhu4sxeeG6ruG7i1R5RuG7i+G6vuG7t3R54buLYUzhu4tz4buNw4Phu4slNTUy4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4buL4bq+4bu5w4N54buLNXnhu43Dg3nhu4tZ4bqu4buN4bq94buLJOG7qeG7i8Oa4bu1w4N54buLVHlIQsODeMOq4buLVHlG4buL4bq+4bu3dHnhu4thTOG7i3Phu43Dg+G7iyU1NTLhu4t54buATOG7rcOD4buLKnlI4buL4bqz4buA4bujw4Phur3hu4sxecO04bqi4buLNeG7j+G7i1VHw4N4w6rhu4tUeUbhu4vhur7hu7d0eeG7i2FM4buLc+G7jcOD4buLJTU1MuG7i0vhu5Phu4vDmsOCw4N44buLNcO94burw4Phu4vhu4fDmsOCw4N44buLNELDg+G7g+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq+4buNc+G6oMO54buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6xL4buNw4N5w4N54buN4bq+w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLb+G7ieG7ieG6uEvhur3hu4vhuqLhu43hurx4w73Dgy3huqDDuXfhur7hurvhu4vhu43hu4Dhur7EguG6veG7i+G6ouG7jeG6vHjDvcODLeG6vMO9eHnhur7hurvhu4vhu43hu4Dhur7EguG6vcOsZuG7heG6vnPEgnVMZuG7heG6vuG6vGbhu4Xhur51ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bq+w7lL4bq+LeG7jeG6oMO9eMOD4bq74buLdMO5w4Phur7DueG6vOG6vcOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmIcODeOG7izF5w7ThuqLhu4vDmuG7mcODeOG7iyTDjHThurvhu4tU4buhw4Phu4vhur5w4bq44buL4bq+4bq84buAw4N44buLw7rhuqjDveG7i+G6okPDveG7i3nEgsO04bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4t4w73hu4/huqLhu4vDiuG7j+G6vsOq4buL4bq4eeG7kcOD4buLc8O94butw4Phu4tL4buT4buLeeG6rMO94buFL8OK4bq+4bq8xILDg3hm4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6vsO5S+G6vi3hu43huqDDvXjDg+G6u+G7i3TDucOD4bq+w7nhurzhur3DrGbhu4XDiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7hcO94bqieOG7i3ThuqDhu43DisOKY8OsdeG6vnnhu4DhuqJz4buLw71Uw7nDg+G6vsO54bq8w6zhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrErDvXXhur554bq74buLbOG7ieG7ieG6uEvhur3hu4t5w7nDvXh54bq+4bq74buLam5v4bq4S+G6vcOs4buLw4rhurx0Y8OsLy90dcOD4bq/c+G7jcSC4bq+eeG7jcODeXnEguG7jeG6v8Sow4MvdcO5w4rDgOG6vsSC4bq4L8ODw7lKw4ovampsby/EqW9vdW3EqWxsasSpxKnhur7EqWpsbeG6oMOzLWpq4bq/w4Hhurh4w6zhu4vhu43huqDhur5jw6zDmsO0w73hu4vDusSCw7XDg+G7i8OA4bur4bq+4buL4bq+xILDtcOD4buLdeG7o8OD4bq74buLMXnhu4/hur7hu4t54buATOG7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i+G6vnnhuqTDg3jhu4vDuuG7r+G7i+G6oMO14bqi4buL4bq+4bqk4bq+4buLxKjhu43DveG7i+G6vuG6vOG6sOG7i+G6vnDhurjhu4t5xJDhurjhu4vDikl04buL4bqiw7TDg3nhu4vhur7EgsO1w4Phu4t14bujw4PDrOG7i0rDvXXhur55Y8OsbOG7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrGpub8Os4buLL2bhu4Uvw4rhur7hurzEgsODeGbhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDueG6omYx4bqx4bq74buL4bqzw73Dg+G7i8OCw4N44buLdHnEguG7i3PDveG7q+G6vuG7i8ODeeG7iMODeOG7i8OA4bur4bq+4buL4bq64buA4buR4buLw4PhuqjDveG7i3Nw4bq+4buLdEbhu43hu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buLJTU1MuG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLw7rhu7fhu43hu4tzw7XDg+G7i+G6vuG7ucODeeG7izV54buNw4N54buLWeG6ruG7jeG7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq+eUTDveG7i3jDveG7jcOD4buL4bq64buA4buNw6rhu4t0R8ODeOG7i8ODeUjhu4vDg3nhu4jDg3jhu4t5w7TDg+G7i3R54burw6rhu4vhur7huqbDg+G7i+G6vsO0w73hurnhu4Uvw7nhuqJm4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw7nhuqJmIcODeOG7izF5w7ThuqLhu4vDmuG7mcODeOG7iyTDjHThurvhu4Uvw7nhuqJm4buLKuG7meG6ouG7i2rhu4lqasOq4buLJTU1MuG7i3Thu4904buLdOG7n+G6uOG7i+G6vuG7ucODeeG7izV54buNw4N54buLWeG6ruG7jeG7i8O64buT4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i+G6vuG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg8Oq4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OAeeG7jcO94buLdOG7j3Thu4vDg3h54bu34buL4bq64buATOG7q+G6vsOq4buLdHnhu7nhu4vhur554bu3w6rhu4vDgOG7q+G6vuG7i+G6oOG7gHDDg+G7i3RG4buN4buLNeG6vOG7gMODeOG7i0hCw4N4w6rhu4t0RuG7jeG7i+G6vuG7ucODecOq4buL4bq+4bq84bq2w4N44buL4bq+4buj4bqi4buL4bqgw7Xhu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4B54buNw73hu4vhurrhu4Dhu4/Dg+G7i+G6vuG6vMO94but4bq+4buLKnh54bu34buL4bq64buATOG7q+G6vuG7i1nhuqzDveG7i8ODeHnhu7fhu4vhuqDhu6HDg+G7i+G6vnlJ4buLbcOq4buLU+G7jcOD4buLVHnhu5/hurjhu4t5w7XDg3nhu4s14bq84buAw4N44buLSELDg3jhu4vDmuG7kcODeOG7i8OAeeG6ruG7jeG7i+G6s8Odw53DneG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZirhu6PDg3jhu4t04buNxILhu4t0eeG7n+G6vuG7i+G6oEjEkMODeMOq4buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLdOG7j3Thu4t04buA4bqsdOG7i8SocMOD4buLw7rhuqzDg3jDquG7i+G6uHnEgsODeOG7i+G6vuG6vMO1xILhur/hu4s14bq8xILDg3jhu4vDuuG6rsOq4buL4bq+4bq84bq2w4N44buL4bq+4buj4bqi4buL4bqgw7Xhu4t54buNw73hu4t04buA4bqsdOG7i8SocMOD4buLw7rhuqzDg3jhu4vigJw1xILDtcOD4buLdeG7o8OD4buLw7rEgsO1w4Phu4vDgOG7q+G6vuG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLw4PDgsODeOG7i+G6vnnDgsOD4buL4bqiQ8O9w6rhu4vDusOC4buL4bq+eeG7t+G7i8So4buZw4Phu4vhuqLDvcODeeKAneG7i8Sow7Xhu4vigJwqeEhEw73hu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLhu4tI4buA4buL4bq+w73hu6nDg+G7i3Xhu4LDg3jhu4t5w7XDg3jhu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLigJ3hur3hu4vhurh5xILDg3jhu4vhur7hurzDtcSC4buL4oCcVOG7keG7i8ODSEN04buLdHnhu4DDg3jhu4vhur7hu41M4buLxKjhu7Xhu4vDg3hIRMO94buLw4N4ecOoxILhu4st4buLw4B5w4LDg3jhu4vDuuG7r+G7i+G7jcO94buLc+G7t+G7i3PhurLhu4vhuqDDtMO94buL4bq4eeG7s+G7jeG7i8OK4buN4buA4oCd4bq/4buLKuG7meG6ouG7i2rhu4lqasOq4buLMuG7gMOS4buLxKjhu7Xhu4vDg3hIRMO94buLw4N4ecOoxILhu4t04buPdOG7i3Thu5/hurjhu4vDuuG7k+G7i3nhu4BM4buLw7rhuqzDg3jhu4vDukjEkHThu4t44buhw4Phu4tsw7Phu4vhur7Dk+G7i8O64bqmw4N4w6rhu4vhur7DjeG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLw4DDvcODeeG7i+G6uHnhu7Phu4vDuuG6ruG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i8Sow7Xhu4vDiuG7iuG7jeG7i3R54buI4buN4buLw7JvbuG7i8ODecO14buLw5rDtMO94buLw7rEgsO1w4Phu4vDgOG7q+G6vuG7i3R5xILhu4vDg3hIRMO94buLdeG7o8OD4bq/4buLw5rGoXThu4tzw73hu63hur7DquG7i1Phu43Dg+G7izV5SETDg3jhu4vhur7hurzDjHThu4thTOG7i3Phu43Dg+G7iyU1NTLhu4vhur7hu7nDg3nhu4vDuuG7k+G7i+G6vnnhu43huqLhu4vhuqJI4buA4buLdHnEguG7i1Phu43Dg+G7izV5SETDg3jhu4vEqOG7hOG7izXhu7nDg3nhu4tGTOG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4tZ4bqsw73hu4vDg3h54bu34buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OAeeG7jcO94buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buLS+G7o0zhu4t1w4zDg3jhu4tramzhu4vDg3nDteG7i8Oaw7TDveG7i8O6xILDtcOD4buLw4Dhu6vhur7hu4t0ecSC4buLw7rhuqbDg3jhu4tzw7XEguG7i1TDgsODeOG7i3jDveG7j8SC4buLw4rDvcODeeG7i8OK4bqkw4N44buL4bq+4bq84bupw4Phu4vDisOCw4N44bq94buLJTU1MuG7i3Thu4904buLdOG7n+G6uOG7i8O64buT4buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeOG7iyp54bujw4Phu4t14bujw4Phu4t5w73hu6vDg+G7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLw7PDqm154buN4buLw7rhu5/hur7DquG7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4vEqMO14buL4bqgw7XhuqLhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i2/DssOA4bqi4buLw7pIRMODeOG7i3jDveG7jcSC4buL4bq+ecOCw4N44buLw4PDgsODeOG7i+G6vnnDgsOD4buLxKjDteG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i+G6uHnhu4Z04buL4bqgxJDDvcOq4buLw7rhuq7Dg3jhu4t44bqu4bq44buL4bq+4bq84bupw4Phu4vEqWvEqeG6v+G7ieG7ieG7ieG7i8ODeMO1TOG7i3TDgsODeOKApuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlPhu6nDg+G7i3TDtMODeeG7i8OA4bur4bq+4buL4bq64buA4buR4buLw7rDtOG6vuG7i8O6SMSQdMOq4buLxKjDveG7rXThu4vhur7huqjhu4t0eUl04buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OAeeG7jcO94buL4bqi4bqs4bq+4buLw4rhuqThu4vhurh5xILDg3jhu4vhur7hurzDtcSC4buL4bq+ecO94buLw7rhu4Dhu43DquG7i3Thu4Dhuqx04buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeOG7i+G7h0Xhu4vhuqLhuqzhur7hu4vDiuG6pOG7i3RC4buLw4pF4buD4buLdOG6sMOD4buL4bqg4buGw4N44buL4bq+4buGw4N4w6rhu4t0eUjhu43hu4vhurzhurThu4vDg+G7peG6vuG6veG7i8So4buNw73hu4vhur7hurzhurDhu4t0eUbhu4vhur7hurzhu7Xhu4t5w73hu63hurjhu4vhur55SELDg3jhu4vhur554bqkw4N44buLw4N54buf4bq+4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4tL4bujTOG7i3XDjMODeOG7i+G6vnnDjHThu4t5w73hu63Dg+G7i3Thu4904buLw4PhuqzDveG7i3Xhu4DDg3jhu4vhurh5xILDg3jhu4vhur7hurzDtcSC4buLdOG6sMOD4buLeeG7tcODeeG7i+G6vnlJdOG7i3Vyw4Phu4vDuuG7q8OD4buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLdHlI4buN4buLdOG7jcSC4bq94buLw4rhuqThu4vhuqBIxJDDg3jhu4t04buPdOG7i3Thu4Dhuqx04buLeMO94buP4bqi4buLw4rhu4/hur7hu4vEqMO14buL4bq4eeG7kcOD4buLc8O94butw4Phu4tF4buLdELhu4vDikXhu4t0eUjhu43hu4vDg3nDveG7seG7gMOq4buLdHnhu5/hur7hu4vhuqBIxJDDg3jhu4t4w73hu4/huqLhu4vDiuG7j+G6vsOq4buL4bq4eeG7kcOD4buLc8O94butw4Phu4t5w7TDg+G7i3R54bur4bq94buLxKjDveG7rXThu4vhur55w7nEguG7i3XhurTDvcOq4buLeMO94buP4bqi4buLw4rhu4/hur7hu4vhur55w4x04buLecO94butw4Phu4vDgMO94burw4Phu4vDg3h54bu34buLw4rhu43hu4Dhu4t4w73hu4/huqLhu4vDiuG7j+G6vuG7i3R5SOG7jeG7i+G6vnlIRMODeOG7i0vhu4BM4bupw4Phur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDueG6omYx4bqx4bq74buLNXnDucSC4buLw4LDg3jDquG7i+G6oMO14bqi4buL4bq+eeG7q+G7i8ODw7XEguG7i8O64buv4buLJTU1MuG7i3Thu4904buLdOG7n+G6uOG7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq+4bu5w4N54buL4bq4eeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buL4bq+4bqk4bq+4buLxKjhu43DveG7i+G6vuG6vOG6sOG7i3RG4buN4buL4bqi4bu1w4N54bq54buFL8O54bqiZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZuG7hcO54bqiZiHDg3jhu4sxecO04bqi4buLw5rhu5nDg3jhu4skw4x04bq74buFL8O54bqiZuG7izXhurzEgsODeOG7i+G6vnlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i+G6vkPDvcOq4buLJTU1MuG7i3Thu4904buLdOG7n+G6uOG7i+G6vsON4buL4bq+4bu5w4N54buLw7rhu6vDg+G7i3RC4buLw4pF4buLdOG7ocOD4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i8O64bqow73hu4vhuqJDw73hu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buLeMO94buP4bqi4buLw4rhu4/hur7DquG7i+G6uHnhu5HDg+G7i3PDveG7rcOD4buLS+G7k+G7i3nhuqzDvcOq4buL4bq+4bq84bq2w4N44buL4bq+4buj4bqi4buL4bqgw7Xhu4vhur5w4bq44buLeeG7gOG7n8ODw6rhu4tz4bqmw73hu4t1SMOJw4N44buLw4Phu6PDg3jhu4t04buNxILhu4vDgMOS4buLw4Phu5nDg3jhu4vDg3h5w73hu63hurjhu4vEqOG7hOG7i8So4bux4buLeMO94buP4bqi4buLw4rhu4/hur7hu4vEqMO14buL4bq4eeG7kcOD4buLc8O94butw4Phur3hu4vhuqDDjOG7jeG7i3R54bq2w4Phu4t04buPdOG7i8So4bufw4Phu4vDuuG7seG7i8O6SMSQdOG7iyp54bujw4Phu4t14bujw4Phu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i+G6vuG7o+G6ouG7i8O64buv4buLeMO94buP4bqi4buLw4rhu4/hur7hur/hu4tU4buCw4N44buLxKhDw73hu4vDuuG6rsOq4buLdOG7ocOD4buLw7rhuqjDveG7i+G6okPDveG7i8OD4bqsw73hu4t14buAw4N44buLxKjDteG7i+G6uHlIQsODeOG7i+G6vnlJdOG7i3nEgsO04bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4t0RuG7jeG7i+G6osah4bq+4buL4bq+4bq8cMOD4buL4bq+ecO5xILhu4t5SEPDg3jhu4t44buhw4Phu4t14bujw4PDquG7i8OK4buP4bq+4buLdELhu4vDikXDquG7i+G6vnDhurjhu4vhur7hurzhu4DDg3jhu4vhuqDDteG6ouG7i+G6vuG6pOG6vuG7i8So4buNw73hu4vhur7hurzhurDhu4vDusO0w73hu4t1w73hu63Dg8Oq4buLc+G7kcSC4buLxKjhu63hu4vhurrhu4BM4buxw4Phu4vEqMO14buL4bqgxJDDveG7i+G7s3R54buLecSQ4bq44buL4bq4eeG7j+G6uMOq4buLdHnhu7PDg3nhu4vDuuG7j8ODeOG7i3RG4buN4buLKnnhu6PDg+G7i3Xhu6PDg+G7i+G6vnnDgsODeOG7i+G6uuG7gOG7jeG7i+G6uHnhu5HDg+G7i+G7j8ODeeG7i8O64bu3w4N54buLw4BO4buLTeG7i8OAw73hu6vDg+G7i3RG4buN4buLKnnhu6PDg+G7i3Xhu6PDg8Oq4buLdOG7iuG7i+G6vuG6vMO94bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmU+G7qcOD4buLdMO0w4N54buLw7rhuq7DquG7i+G6vsO94bur4bq44buL4bq+4buEdOG7i3PhuqbDveG7i3VIw4nDg3jDquG7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buLdHnhu5/hur7hu4vhuqBIxJDDg3jhu4vDuuG6rMO94buLw4N4R+G7i3Thu4/Dg+G7i3Phuqzhu4vhuqLGoeG6vuG7i+G6vuG6vHDDg+G7i3Thuq7hu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4vDuuG6rMOq4buLw4Phu5nDg3jhu4vhuqDDjHThu4vEqHDDg+G7i8O64bqsw4N4w6rhu4vhur5w4bq44buLecSQ4bq44buL4bq64buA4buhw4Phu4t0eeG7hsODeOG7i8ODeeG7l+G6ouG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4t04buPdOG7i3Thu4Dhuqx04buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeMOq4buL4bq4ecSCw4N44buL4bq+4bq8w7XEguG7i8O64buP4bq44buLScODeOG7i8ODeeG7gOG7i3Thu6Hhu4Dhu4vhurh54buP4bq+4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i3RG4buN4buL4bq+4bu5w4N54buLxKjDteG7i+G6ouG6qsO94buLw7rhu7fhu43hu4vhurh5SELDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bq+w7lL4bq+LeG7jeG6oMO9eMOD4bq74buLdMO5w4Phur7DueG6vOG6vcOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmIcODeOG7iyThu6nhu4vDmuG7tcODeeG7i1R5SELDg3jhurvhu4slNTUy4buLeeG7gEzhu63Dg+G7iyp5SOG7i+G6s+G7gOG7o8OD4buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i3nhu4BM4buLw7rhuqzDg3jhu4vDg3jhu4DhuqbDg+G7i+G6oMOMdOG7i8O64buv4buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buLw4N4SETDveG7i3Xhu6PDg+G7i+G6qMOD4buLw7rhu7fDg3nhu4t0eeG6quG7i0Xhu4Uvw4rhur7hurzEgsODeGbhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bq+w7lL4bq+LeG7jeG6oMO9eMOD4bq74buLdMO5w4Phur7DueG6vOG6vcOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4ts4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4tqw7PDs+G6uEvhur3DrOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdHXDg+G6v3Phu43EguG6vnnhu43Dg3l5xILhu43hur/EqMODL3XDucOKw4Dhur7EguG6uC/Dg8O5SsOKL2pqbG8vxKlvb3VtxKlsbGps4buJ4bq+bMOybcSp4bqgbC1qxKnhur/DgeG6uHjDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrMOaw7TDveG7i8O6xILDtcOD4buLw4Dhu6vhur7hu4vhur7EgsO1w4Phu4t14bujw4Phurvhu4sxeeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buL4bq+eeG6pMODeOG7i8O64buv4buL4bqgw7XhuqLhu4vhur7huqThur7hu4vEqOG7jcO94buL4bq+4bq84bqw4buL4bq+cOG6uOG7i3nEkOG6uOG7i8OKSXThu4vhuqLDtMODeeG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Xhu6PDg8Os4buLSsO9deG6vnljw6xs4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsasOzw7PDrOG7iy9m4buFL8OK4bq+4bq8xILDg3hm4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw7nhuqJmMeG6seG6u+G7i1Phu6nDg+G7i3TDtMODeeG7i3Thu4904buLw4N5w73hu63huqLhu4vEqOG7hOG7i3R54buAw4N44buLdEbhu43hu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buL4bqixqHhur7hu4vhur7hurxww4PDquG7i8O64buj4buA4buL4bqgw7Xhu4vDg3nDveG7reG6ouG7i8So4buE4buL4bq64buA4buNw4Phu4vhur7hurzhurbDg3jhu4vDukjEkHThu4thTOG7i3Phu43Dg+G7iyU1NTLhu4t54buATOG7rcOD4buLKnlI4buL4bqz4buA4bujw4Phu4tL4buPdOG7i8O64bu3w4N54buL4bq4eeG7kcO94buL4bq+cOG6uOG7i+G6vuG6vOG7gMODeOG7i+G6vnnDjHThu4t5w73hu63Dg+G6ueG7hS/DueG6ombhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDueG6omYhw4N44buLJOG7qeG7i8Oa4bu1w4N54buLVHlIQsODeOG6u+G7hS/DueG6ombhu4tZ4buATOG7rcOD4buL4bqiw73hu7HDg+G7i8OD4buGw73hu4sqeUjhu4vhurPhu4Dhu6PDg+G7i3Thuq7hu4tubcSR4buLw4N4SETDveG7i3Xhu6PDg+G7i+G6oMO14buLw7rhuqbDg3jhu4tzw7XEguG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6rHThu4vhur55w73hu6/hu4Dhu4vDiuG6pMOq4buLw7pEw73hu4vDiuG6pMODeOG7i8ODeEhEw73hu4t14bujw4Phu4t04bqww4Phu4vDgHnhuq7hu4vDgHnhu5nDg+G7i0Xhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i+G6osah4bq+4bq/4buLNeG7gEzhu4vDg3nDveG7qcODw6rhu4tL4buPdOG7i8O64bu3w4N5w6rhu4vhurh54buRw73hu4vigJzhu43Dg+G7i3RI4oCd4buL4bqiQ8O94buL4oCc4bqgw7R04buLw4N4ecO94but4bq44oCd4bq/4buLNeG6vMSCw4N44buLw7rhuq7DquG7i+G6uuG7gOG7jcOD4buL4bq+4buj4bqi4buLw7rhu6/hu4vDg3hIRMO94buLdeG7o8OD4buLdOG6ruG7i3R54bqq4buLRcOq4buLw4N5w7Xhu4t04buK4buN4buL4bqow4Phu4vDuuG7t8ODecOq4buLS+G6ruG7jeG7i8ODecO14buL4bq+w7ThuqLhu4tzxJDhu4vDuuG7r+G7iyp54bujw4Phu4t14bujw4Phu4tM4bupw4Phu4vhur7hu6PhuqLhu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buLw4rhu5HDg+G7i0vhu4Dhu5/hur7hur/hu4vhurHhu7Xhu4vEqHBMw6rhu4t54bqq4buL4bq+4bq8xJDhu4tL4bujTOG7i8ODecO14buLdHnEguG7i3Thu4904buLeeG6rOG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buLw4N4ecOoxILDquG7i3nEgsO1w4Phu4t04buRw4N54buLw4B54bqu4buLw4B54buZw4Phu4vDukjEkHThu4thTOG7i3Phu43Dg+G7iyU1NTLhu4t54buATOG7rcOD4buLKnlI4buL4bqz4buA4bujw4Phu4vDusahdOG7i3PDveG7reG6vuG7i3R54buG4buL4bq+4bq84bq2w4N44bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmJeG6qsO94buLw4Phu5nhuqLDquG7i2FM4buLc+G7jcOD4buLJTU1MuG7i3nhu4BM4butw4Phu4vDusah4bq+4buL4bqi4buEdOG7i+G6vsO94bup4buA4buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buL4bq+4bq84bupw4Phu4tt4buJ4buLeeG6rOG7i+G6oMO14bqi4buL4bqiQ8O94buLxKjDteG7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4vDg3nDteG7i0Xhur/hu4s14bq8xILDg3jhu4vDuuG6rsOq4buLw4Phu5nhuqLhu4tq4buJasSpw6rhu4vhur7EgsO1w4Phu4t54buATOG7rcOD4buLeeG6quG7i+G6vuG6vMSQ4buLw7pIxJB04buLb8Oz4buLeeG6rMOq4buLw4Phu5nhuqLhu4tq4buJamrhu4t04bqu4buLbsOz4buLeeG6rOG7i8O6SMSQdOG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG6v+G7i8Oa4buv4buLeeG7gEzhu4vDuuG6rMODeOG7i8O6SMSQdOG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLw4DDvcODeeG7i+G6uHnhu7Phu4t54bqq4buL4bq+4bq8xJDhu4t04buPdOG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buL4bqgw7XhuqLhu4vhuqJDw73DquG7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4vDg3nDteG7i3Thu4rhu43hu4vhur554bu14buLw4N4xILDtcO94buLw4DDvcODeeG7i+G6uHnhu7Phu4vDukjEkHThu4t04buf4bq4w6rhu4thTOG7i3Phu43Dg+G7iyU1NTLhu4t54buATOG7rcOD4buLeMO94buNxILhu4vhur7hurzhu490eeG7i8ODecO94but4bqi4buLw4Dhu6nhu4Dhu4t44bq2w73hu4vDg3jhu4DhuqbDg+G7i+G6oMOMdOG7i3R5xILhu4vhur7DjcODeOG7iyU1NTLhu4t0QuG7i8OKReG6v+G7iyU1NTLhu4t54buATOG7rcOD4buLKnlI4buL4bqz4buA4bujw4Phu4t0R8ODeOG7i+G6uHnhu5HDveG7i8ODeXDDg+G7i+KAnHR54bu54buL4bq+w73hu6nhu4DigJ3hur/hu4sq4buZ4bqi4buLauG7iWpqw6rhu4thTOG7i3Phu43Dg+G7iyU1NTLhu4t54buATOG7rcOD4buLKnlI4buL4bqz4buA4bujw4Phu4vDusah4bq+4buL4bqi4buEdOG7i+G6vsO94bup4buA4buLw4Dhu6nhu4Dhu4t44bq2w73hu4vDgMO9w4N54buL4bq4eeG7s+G7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i0vhu6NM4buLw4N5w7Xhu4vDmsO0w73hu4vDusSCw7XDg+G7i8OA4bur4bq+4buLdHnEguG7i2tt4buLeeG6rOG7i3Xhu6PDg+G7i8ODeUjDg3jhu4vDuuG7q8OD4buL4bq+eUTDveG7i8O6w73hu6/huqLhu4t5w73hu63Dg+G7i+G6vsO0w73hu4vDuuG7k+G7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i8O6SMSQdOG7i2xu4buLeeG6rOG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmw5rhu6/hu4vEqMO94butdOG7i3nhuqrhu4vhur7hurzEkOG7i8OAw73Dg3nhu4vhurh54buz4buLdHnEguG7i3Thu4904buLeeG6rOG7i8ODeHnDqMSC4buLS+G7o0zhu4vhuqJDw73DquG7i8OK4buK4buN4buLdHnhu4jhu43hu4vDg3nDteG7i3Thu4rhu43hu4vDusO04bq+4buLecO94but4buA4buL4bq64buA4buR4buLxKjDteG7i8OKSXThu4vhuqDhu43Dg+G7i+G6vuG6suG7jeG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLKnnhu6PDg+G7i3Xhu6PDg+G7i+G6vnnhu7Xhu4vEqMO94butdOG7i3TDgsODeOG7i8OAeeG7jcO9w6rhu4vhuqLDvcODeeG7i3PDtHR54buL4bqgw7Xhu4vEqMOC4buLdOG7gsODeOG7i3Thu6HDg+G7i+G6vnnDveG7q+G6vuG6v+G7i+G6seG7n8OD4buLw7rhu7Hhu4vDg8O1TOG7i8O6SMSQdOG7i3R54buGw4N44buL4bq+w4LDveG7i+G6oMO14bqi4buLeeG7q+G6vuG7i8OKSXThu4t0ecah4bq+4buLdHnGsOG7i8ODeOG7jUzhu4vhur7DjeG7i+G6vnnDgsODw6rhu4tL4buT4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNXnDucSC4buL4bq8w7Xhu4vDisSC4buP4bq+w6rhu4vhur7hurzhu6nDg+G7i8O64bu34buN4buLc8O1w4Phu4t54buATOG7rcOD4buLKnlI4buL4bqz4buA4bujw4Phu4t04bqww4Phu4vDgHnEguG7kcODeOG7i8Sp4bq/4buJ4buJ4buJ4buLeeG6rOG7i8OAeeG6ruG7i8OAeeG7mcOD4buLxKjhu7Hhu4vDg3nDteG7i0Xhur/hu4vhurHhu7Xhu4vEqHBMw6rhu4t0eeG7hsODeOG7i+G6vsOCw73hu4tL4buPdOG7i8O64bu3w4N54buLw7rhu6NM4buLxKhyw4Phu4vhuqDDteG7i8ODecO94but4bqi4buLxKjhu4Thu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i+G6vuG6vOG6tsODeOG7i3RG4buN4buLYUzhu4tz4buNw4Phu4slNTUy4buLeeG7gEzhu63Dg+G7iyp5SOG7i+G6s+G7gOG7o8OD4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vhur55RMO94buLeMO94buNw4Phu4vhur5Dw73hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bq+w7lL4bq+LeG7jeG6oMO9eMOD4bq74buLdMO5w4Phur7DueG6vOG6vcOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmIcODeOG7izF5w7ThuqLhu4s14buP4buLVUfDg3jhurvhu4tU4buPw4Phu4tz4bqs4buL4bqixqHhur7hu4vhur7hurxww4Phu4tF4buLdELhu4vDikXhu4vhurh54buRw73hu4vDgMO94bupw4Phu4vhur7hurzhu7XDquG7i8ODecO94but4bq+4buL4bq+4bu1w4N5w6rhu4vhur7hurzhu490eeG7i8ODecO94but4bqi4buLxKjDteG7i3PDveG7q+G6vuG7i+KAnHR54bu34buA4buLw7rDjMODeOKAneG7hS/DiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6zhur7DuUvhur4t4buN4bqgw714w4Phurvhu4t0w7nDg+G6vsO54bq84bq9w6xm4buFw4rhur7hurzEgsODeGbhu4XDveG6onjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrMO9VMO5w4Phur7DueG6vMOs4buLw4rhur5M4bqgw7ljw6xKw7114bq+eeG6u+G7i2zhu4nhu4nhurhL4bq94buLecO5w714eeG6vuG6u+G7i2rDs2rhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qamxvL8Spb291bcSpbGxqbW/hur5rasOzw7PhuqBtLWrhu4nhur/DgeG6uHjDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrMOaw7TDveG7i8O6xILDtcOD4buLw4Dhu6vhur7hu4vhur7EgsO1w4Phu4t14bujw4Phurvhu4sxeeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buL4bq+eeG6pMODeOG7i8O64buv4buL4bqgw7XhuqLhu4vhur7huqThur7hu4vEqOG7jcO94buL4bq+4bq84bqw4buL4bq+cOG6uOG7i3nEkOG6uOG7i8OKSXThu4vhuqLDtMODeeG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Xhu6PDg8Os4buLSsO9deG6vnljw6xs4buJ4buJw6zhu4t5w7nDvXh54bq+Y8OsasOzasOs4buLL2bhu4Uvw4rhur7hurzEgsODeGbhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhu4XDueG6omYx4bqx4bq74buLNXlEw73hu4t4w73hu43Dg+G7i+G6uuG7gOG7jeG7i0vhu5Phu4vDmsOCw4N44buLNcO94burw4Phu4vhu4fDmsOCw4N44buLNELDg+G7g+G7i8O64buT4buLw7rDtOG6vuG7i8O6SMSQdOG7i8ODecO94bux4buA4buLw4Dhu6vhur7hu4vhurrhu4Dhu5Hhu4vDg+G6qMO94buLc3Dhur7hu4vhur7hurzEgsODeOG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4vEqHDDg+G7i8O64bqsw4N44buLw4N4SETDveG7i3Xhu6PDg+G7i3nDveG7q8OD4buLw7rhu5/hur7hu4vhuqJF4buLw7pIRMODeOG7i8O64buv4buLS+G7o0zhu4t1w4zDg3jhu4vDg8OCw4N44buL4bq+ecOCw4Phu4vhuqJDw73hu4vDg+G7o8ODeOG7i3Thu43EguG6v+G7iyHDg3jhu4t04bqu4buL4bq+eeG7r+G7i3R5w73hu43hu4vDisWp4buLxKjhu7Hhu4vDgOG7q+G6vuG7i+G6uuG7gOG7keG7i3RHw4N44buLw4N5SOG7i3Thu490eeG7i+G6oMO14bqi4buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vEqOG7jcO94buL4bq+4bq84bqw4buL4bqgw7Xhu4tUeUbhu4vhur7hu7d0eeG7i2FM4buLc+G7jcOD4buLJTU1MuG7i0vhu5Phu4vDmsOCw4N44buLNcO94burw4Phurnhu4Uvw7nhuqJm4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw7nhuqJmIcODeOG7izF5w7ThuqLhu4s14buP4buLVUfDg3jhurvhu4Uvw7nhuqJm4buLKuG7meG6ouG7i2rhu4lqasOq4buLYUzhu4tz4buNw4Phu4slNTUy4buLS+G7k+G7i8Oaw4LDg3jhu4s1w73hu6vDg+G7i8O64buT4buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeOG7i8O6SMSQdOG7i2xubOG7i3nhuqzhu4t14bujw4Phu4t5w73hu6vDg+G7i8SpauG6v23hu4nhu4nhuqJq4buLw7rhu5/hur7hu4t0ecSC4buLxKjDveG7rXThu4vhuqJF4buLw7pIRMODeOG6v+G7izXhurzEgsODeOG7i8O64bqu4buLdOG6ruG7i2xrxKnhu4t54bqs4buLw7rhu5Phu4vhur7DjOG7i8ODeOG7gEzhu63Dg+G7i+G6uHnhu4/hu4t1w4nhu4t04buPdOG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i8OAw73hu6nDg+G7i3ThuqThu4vDg3lI4buLw4N5w7Xhu4tz4bur4bq4w6rhu4tz4buA4bqmw4N44buLRcOq4buL4bq+SETDg3jhu4vhurzDtcSCw6rhu4t04bqow4N44buLw4N44bq04bq/4bq/4bq/4buLw7rhu6/hu4vDg3lIRMODeOG7i8O64buf4bq+4buL4bqiReG7i8O6SETDg3jhur/hu4sq4bur4buA4buL4bq+4bq8SEN04buLw7rhu6NMw6rhu4vDukhEw4N44buL4bqgw7XDg3jhu4t0eXDhur7hu4t54bun4bq44buL4bq+eeG7teG7i8O64burw4Phu4vhur55RMO94buLw7rDveG7r+G6ouG7i3nDveG7rcOD4buL4bq+w7TDvcOq4buLw7rhu5Phu4t04bqu4buLa23hu4vhur7hu4BM4burw4Phu4vDukhEw4N44buL4bqgw7XDg3jhu4vDukjEkHThu4vhuqJF4buL4bq84bqsw4N44buL4bq+w43hu4ts4buLLeG7i8Sp4buJ4bqi4bq/4buLU+G7qcOD4buLdMO0w4N54buLw7rhuq7DquG7i8O64buT4buLdOG6ruG7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLa+G6v21t4buJ4buLw4N4w7VM4buLdMOCw4N44buLdEbhu43hu4sqeeG7o8OD4buLdeG7o8OD4buLw7pIxJB04buLeeG7gEzhu4vDuuG6rMODeOG7i3R5xILhu4vEqMO94butdOG7i8OD4bujw4N44buLdOG7n+G6uOG7i8O6SETDg3jhu4vDg+G6rMO94buLw7rhuqbDg3jDquG7i+G6vOG7k8ODeeG7i+G6vnnEguG7j+G6vuG7i8ODSEN04bq/4buLw5rGoXThu4tzw73hu63hur7DquG7iyp5w7Xhu4vEqOG7mcOD4buLeeG6ruG7jeG7i+G6vnnDgsOD4buLWcO94but4bq44buLPXlFw73hu4vDuuG7jcODeOG7i8O6SMSQdOG7i0vhu6NM4buLdcOMw4N44buLxKhDw73hu4vDgMO9w4N54buL4bq4eeG7s+G7i2vhu4vhur7Dk+G7i8O64bqmw4N44buLxKjDteG7i3R5RuG7i0zhu6vhu4Dhu4vhur7DjeG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLS+G7k+G7i3nhuqzDveG7i3nhuq7hu43hu4t1xILhu4vDg3hIRMO94buLdeG7o8OD4buLxKjDteG7i3TEgsOD4buLw7nhuqLhu4tL4buN4buL4bq64buA4bup4buLdOG7gsODeOG7i8O64bquw4N44buLeOG6ruG6uOG6v+G7i1Thuq7hu4vhur554buv4buLw4B54bubw4N44buLw7rhu7fDg3nDquG7i8SoQ8O94buLxKjDveG7rXThu4t54buATOG7i8O64bqsw4N44buLw4pJdOG7i+G6osO0w4N54buL4bq+xILDtcOD4buLdeG7o8ODw6rhu4t1w73hu63Dg+G7i+G6osO0xILhu4vDg8OCw4N44buL4bq+ecOCw4Phu4vhuqJDw73hu4tF4buLw5rDgsODeOG7izXDveG7q8OD4buLw7rhu5Phu4vhur554buNTOG7i8O64bqow73hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY14buATOG7i8ODecO94bupw4PDquG7i8O64buv4buLw7rDtOG6vuG7i8O6SMSQdOG7i8ODeeG7iMODeOG7i8OA4bur4bq+4buL4bq64buA4buR4buLw4Dhu6/hu4vhur7hurzhu6nDg8Oq4buLw7rhu7fhu43hu4vhurh5SELDg3jhu4vDg+G6rsO94buLdHnhu4DDg3jDquG7i3TDgsODeOG7i+G6vuG7j3Thu4vhuqLGoeG6vuG7i+G6vuG6vHDDg+G7i8OD4bquw73hu4vhurzDveG7qcODeOG7i8O64buT4buL4bq4eeG7kcO94buL4bq+4bq84buRw73hu4vhurrhu4Dhu43hu4vDg3nDveG7seG7gOG7i8ODeeG7iMODeOG7i8OAeeG6ruG7i8OAeeG7mcODw6rhu4vDusahdOG7i3PDveG7reG6vuG7i+G6oMO94bupw4Phu4vhurrhu4Dhu43Dg+G7i8O64burw4Phu4vEqOG7n8OD4buLw7rhu7Hhu4vDuuG7n+G6vuG7i8O64buNw73hu4vhuqDDtMO94buL4bq84buf4bq+4buLw4N5w7RM4buLdOG7keG6ouG7i8OD4bupw4Phu4vhur55cOG6ouG7i3R54buz4buLw4B5w4LDg3jhu4vhur7hurzhu4/Dg3nhu4vDukjEkHThu4vEqMO94butdOG7i8ODeEhEw73hu4t14bujw4Phu4t0eUjhu43hu4t5w73hu6/hu4Dhu4vhuqLDteG7i+G6uHnhu5HDg+G7i0nDg3jDquG7i8OD4bquw73hu4vDg3nhu4jDg3jhu4vhuqBEw73hu4vDgHnhuq7hu4vDg3h5w7nhur/hu4s0xILDg3jhu4vEqEPDveG7i+G6uHlIQsODeOG7i3R54buj4bqi4buL4oCc4bqiSOG7jeG7i3Xhu6HhuqLhu4vhur554buf4bqi4buLw4rhu6Phu4DigJ3DquG7i+G6vuG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg8Oq4buLeMO94buRw73hu4vhur554buzdHnhu4vDuuG7r+G7i8ODeEhEw73hu4t14bujw4Phu4t5w73hu6/hu4Dhu4vDukjEkHThu4vhuqLhurbDveG7i+G6vnlJ4buLw7rhu7Hhu4Dhu4tL4buA4buf4bq+4buL4bq4eeG7j+G6vuG7i+G6vsON4buL4bqgxJDDveG7i3ThuqzDg3jhu4vDuuG6psODeOG7i8Sow7Xhu4vDg3hIRMO94buLdeG7o8ODw6rhu4vhur7DjeG7i8O64bqu4buLRsODeOG7i3nhuqzhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYkw7Xhu4t04buPw4Phu4tz4bqs4buL4bqgw7XhuqLhu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buL4bqixqHhur7hu4vhur7hurxww4Phu4tF4buLdELhu4vDikXDquG7i8OAecOCw4N44buL4bq+eeG7r+G7i+G6oMO14bqi4buLxKjDveG7rXThu4vhur55w7nEguG7i3jDvUThu4t5w7XDg3nhu4t0eeG7s8ODeeG6v+G7i1Phu5/hur7hu4vDgOG7r+G7i8OK4buPw4N4w6rhu4vhur7hurxI4buNw6rhu4t0ecO94bux4buAw6rhu4vhur7huqTDvcOq4buLdOG6ruG7i8Sow73hu6104buL4bqgw7Xhu4vhurh54buRw73hu4vDusO94bq/4buL4bqx4bu14buL4bq+eeG7q8Oq4buLw4Phu6vhu4Dhu4vDgHnDgsODeOG7i8OAw73hu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7tcOq4buLw4N5w73hu63hur7hu4vhur7hu7XDg3nhu4vhur554bu14buL4bq84buf4bq+4buLw4B54bqu4buL4bqgw7XhuqLhu4vhur7huqThur7hu4t0w4LDg3jhu4vEqMO94butdOG7i8O6SMSQdOG7i3jDveG7jcSC4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4bqx4buNw73hu4vhur7hurzhurDhu4t0RuG7jeG7iyU1NTLhu4t04buPdOG7i3Thu5/hurjhu4vhuqDDteG7i8O6w7TDveG7i8O6xILDtcOD4buLw4Dhu6vhur7hu4vDikl04buL4bqiw7TDg3nhu4vhur7EgsO1w4Phu4t14bujw4Phur/hu4s14buATOG7i8ODecO94bupw4PDquG7i+G6vuG6vMSCw4N44buL4bq+eUTDveG7i8O6w7TDveG7i3nDveG7rcOD4buLw4Phu41Mw6rhu4t04buPw4Phu4tz4bqs4buL4bqgw7XhuqLhu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buL4bqixqHhur7hu4vhur7hurxww4Phu4vDg3jEgsO1w73hu4vEqMO94butdOG7i+G6vuG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg+G7i3Thu4904buLdHlG4buL4bq+4bq8SELDg3jDquG7i8O6SETDg3jhu4vhuqDhuqTDvcOq4buLdHnhu7PDg3nhu4vDiuG7j3R54buL4bq+eeG7teG7i3ThurDDg+G7i+G6uHnhu5HDveG7i+G6oMO14bqi4buL4bq+4bqk4bq+4buLxKjhu43DveG7i+G6vuG6vOG6sOG7i3jDveG7j+G6ouG7i8OK4buP4bq+w6rhu4vhurh54buRw4Phu4tzw73hu63Dg+G6v+G7i1Thuq7hu4vDg3lI4buLxKhwTOG7i+G6okPDveG7i+G6vsO0xILhu4vDukjEkHThu4vDg8O94bux4bqi4buL4bq+w73Dg8Oq4buLw4rDjOG7i0bDg3jhu4t54bqs4buLdEbhu43hu4sqeeG7o8OD4buLdeG7o8OD4bq/4buL4bqxw7Xhu4vDgHnDveG7i8O6SMSQdOG7iyp54bujw4Phu4t14bujw4Phu4tGw4N44buLeeG6rMOq4buL4bq+eeG7teG7i+G6ouG6tsO94buLw4N5w73hu63huqLhu4vEqOG7hOG7i3Xhu4Lhu4vDgHnhuq7hu4vDgHnhu5nDg+G7i8O64burw4Phu4vhuqLhu59M4buLdEfDg3jhu4vDuuG7seG7gOG7i3Thuq7hu4vhur554buv4buLecSCw7XDg+G7i+G6vnnDtcODeeG6v+G7hS/hurhm4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Uv4bq+c8SCdUxm4buFL+G6vuG7jXPhuqDDuWbhu4V1w73EqOG7i3ThuqDhu43DisOKY8OsdeG6vMO54bqg4buN4bq+w7l1w6xm4buFw4rhur7hurzEgsODeGY1w73Dg+G7i+G6oMO94bupw4Phu4vhurrhu4Dhu43Dg+G6u+G7hS/DiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7heG7gOG6oOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq+w73hur7huqDDuS3hur554buA4bqicy3hu43Dg3Utw4rhu43hurjEgsOsZuG7heG6oMO9ZuG7heG7jeG7i+G6vsO94bq+4bqgw7ljw6zDmsO0w73hu4vDusSCw7XDg+G7i8OA4bur4bq+4buL4bq+xILDtcOD4buLdeG7o8OD4bq74buLVOG6rMO94buLw4N44buA4bqmw4Phu4vDikl04buL4bqiw7TDg3nhu4t14bujw4Phu4vhur7huqx0w6zhu4t54bq8w7l3Y8OsL3Xhu43DvS11xILhu43Dgy3DgMO54bq+LeG6vsSC4buNw4MtdeG7jcODLXTEgsO9LcODeOG7gMSCw4Mtw4rhu4B0LeG6ouG7jcODeS114buNw4Mt4bq+xIJ0LWptw7Nq4buJ4bq/eeG6vuG6osOsZuG7hcO94bqieOG7i8OK4bq8dGPDrC/huqLDuXXDveG7jS/EqWrhu4kvw4PDuUrDii9qamxvL8Spb291bcSpbGvDs8SpbuG6vm9q4buJamvhuqDhu4nhur/DgeG6uHjDrOG7i+G7jeG6oOG6vmPDrMOaw7TDveG7i8O6xILDtcOD4buLw4Dhu6vhur7hu4vhur7EgsO1w4Phu4t14bujw4Phurvhu4sxeeG7j+G6vuG7i3nhu4BM4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buL4bq+eeG6pMODeOG7i8O64buv4buL4bqgw7XhuqLhu4vhur7huqThur7hu4vEqOG7jcO94buL4bq+4bq84bqw4buL4bq+cOG6uOG7i3nEkOG6uOG7i8OKSXThu4vhuqLDtMODeeG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Xhu6PDg8Os4buLL2bhu4Uv4buNZuG7hXXDvcSoZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hm4buF4buN4buL4bq+w73hur7huqDDuWPDrMOaw7TDveG7i8O6xILDtcOD4buLw4Dhu6vhur7hu4vhur7EgsO1w4Phu4t14bujw4Phurvhu4tU4bqsw73hu4vDg3jhu4DhuqbDg+G7i8OKSXThu4vhuqLDtMODeeG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6rHTDrOG7i3nhurzDuXdjw6wvdeG7jcO9LXXEguG7jcODLcOAw7nhur4t4bq+xILhu43Dgy114buNw4MtdMSCw70tw4N44buAxILDgy3DiuG7gHQt4bqi4buNw4N5LXXhu43Dgy3hur7EgnQtam3Ds2rhu4nhur954bq+4bqiw6xmw5rDtMO94buLw7rEgsO1w4Phu4vDgOG7q+G6vuG7i+G6vsSCw7XDg+G7i3Xhu6PDg+G6u+G7i1ThuqzDveG7i8ODeOG7gOG6psOD4buLw4pJdOG7i+G6osO0w4N54buLdeG7o8OD4buL4bq+4bqsdOG7hS/hu41m4buFL8OK4bq+4bq8xILDg3hm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6x5w7nhu411w6xmJOG7t3R54buLw4rhu4rhu4t5w7XDg3jhu4vDg3h54bu1w4Phu4vDg+G7meG6ouG7i3XDjMODeOG7i8ODSEN04buLxKjDteG7i3jDveG7iOG7i8ODSEN04buLdEbhu43hu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4buLw7rhu5Phu4vhuqLDvcODeeG7i3R5ScODeOG7i8OKw4zhu4vDusSCw7XDg+G7i8OA4bur4bq+4buL4bqgw7Xhu4t04bqsw73hu4vDg3jhu4DhuqbDg+G7i3RG4buN4buL4bqi4bq2w73hu4vDikl04buL4bqiw7TDg3nhur/hu4s1w43hu4vhur554bu3w4N54buLLeG7i8OK4buATMOq4buLeUjDg3jhu4st4buLxKjEgsODeOG7i3RG4buN4buL4bqi4bqqw73hu4vEqEhCw4N44buL4bq+4bq8w73hu7Hhu4DDquG7i8O64burw4Phu4vDg3nhu4jDg3jhu4vhur554buVw4N44buL4bqgxJDDveG7i8SoQeG7i8O6w7TDveG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLdHnhuqTDg3jhu4t4w73GoXThu4vDg3jEgsO0w73hu4tL4buj4bqi4buLdEbhu43hu4t0eeG7jeG7i8OCw4N4w6rhu4vDuuG7r+G7i3Thuq7hu4vDg3jDtUzhu4t5w4LhuqLhu4vDg+G7jUzhu4t0eeG7s8ODeeG7i+G6oMO14buLw4N5ROG7i8OKw4zhu4vDusSCw7XDg+G7i8OA4bur4bq+4bq/4buFL+G6uGbhu4UvdcO9xKhm4buFL+G6oMO9ZuG7hS/hu4DhuqBm4buFdcO9xKjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrHThuqDhurzDrGbhu4UvdcO9xKhm4buFL3XDvcSoZuG7heG6uOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bq+w7lL4bq+LeG7jeG6oMO9eMOD4bq74buL4bq8w714eeG6vuG6vcOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmNXnhu4Dhu4s14bq84buNw4N44buL4buH4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buD4buFL8OK4bq+4bq8xILDg3hm4buFL+G6uGY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]