(vhds.baothanhhoa.vn) - Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Camera an ninh nhân dân”...

Tin liên quan

Đọc nhiều

KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG7kuG6u3Hhu49p4bq5IeG6tGtp4bq5IcOZZCHhu5UwIWg3xqEhaGsh4bq74bq/aeG6uyHigJzhurYwaMOi4buVMCEwaSFp4bq9aeG6uyFp4bq7w6BpIeG6s8OgaeKAnSov4bq7KSYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurrDojDhurMuJuG7kuG6u3Hhu49p4bq5IeG6tGtp4bq5IcOZZEAhxqDhu5IhxqDhurswaeG6uyHhurrDrDAhw7lzMCHGoW8h4bq34bq7cuG6tyFnZSHhu5UwIWg3xqEhaGsh4bq74bq/aeG6uyHigJzhurYwaMOi4buVMCEwaSFp4bq9aeG6uyFp4bq7w6BpIeG6s8OgaeKAnSMjIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJirhur1o4bq5IeG7l+G7leG6t1cuLy/hurfhurNpI+G6sTDDrcah4bq7MGnhurvhurvDrTAjw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLykgPj4veyLhurN9KVsoKCgoxqFdPCg8PH0oZykj4buF4buT4bq5LiEvJiov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6tGtp4bq5IcOZZCFnMiFobsahIcah4buVw61p4bq5IWnhurvDumnhurkh4bq14buBMCHhurEyaSHGoeG7leG7m2nhurkhxqHDoGgh4bq34buhMCHGoOG7kiHGoOG6uzBp4bq7IeG6usOsMCHDueG7jeG6vSEpWyHGoW8h4bqzw6BpIeG7k+G6u2xAIeG6ueG6o2khPD4jKCgoIWnhurvDoGkhZuG6u8SD4bubIcah4bq7ceG7j2nhurkhxqHhu5Xhu50hw7kyIcahM2ghxqHhu5Xhu51AIeG6t8OsIWnhurvhur1j4bubIeG6t8OyIeG7meG7mzBpIeG6tcOyaSHDueG7gUAhxqHhu5Vx4buPaeG6uSHhurvhu4nhurdAIeG6sWRp4bq7IcO54bq9ZGkh4bq34buhMCHGoOG7leG7m2nhurkhccOyaeG6uSHDuTIh4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5IeG6tcOsaeG6uSHGoeG7leG6q2kh4bq14buBMCHhurEyaSMh4bq0w6DFqSHhurdwaeG6uSFnMiHhurXhu4EwIeG6sTJpIeG6ueG6vTHhu5Mh4buVMGnhurshw7nhu43hur0haeG6u+G6vWPhu5sh4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5IWbhursx4bq3Icah4buVw61p4bq5Icah4buHaeG6uyFp4bqraSHGoeG6v2nhursh4bq74bq/aeG6uyHhu69JxqDGoCHhurfDrCFp4bq74bq9Y+G7myHhurPhur1laSHhurHhur1iaSHhu5Phurty4bq3IcahM+G7k0AhaeG6u+G6ocahIWcyIcahbuG6vSHhu5PhurszaCHDuTIhxqFkIWkzaSFoMCHGoeG7ncWpQCHhurfhu48h4bqxM+G6t0AhxqHhu5VuaCHhurc34buTIcahMuG6vSHhu5c0aSMjIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7puG7m+G6ocahIeG7k+G6uzHGoSHGoXMhxqHhurt04bq3Icah4bq9ZWkh4bq1w6xAIeG6sOG6tuG6tCHhu69JxqDGoCHhu5Phurtx4buPaeG6uSHhurRraeG6uSHDmWQh4bq1NSHGoeG6uzBoIWhx4bubIeG6t+G6u8OtIeG6t+G6oeG7kyHhu6HFqUAh4bq34bq7w6pp4bq7IeG7meG7m8WpY2kh4bunw6DFqSHhurN0aeG6uSFoayHhurvhur9p4bq7IeKAnOG6tjBow6Lhu5UwITBpIWnhur1p4bq7IWnhurvDoGkh4bqzw6Bp4oCdIyFI4buf4bq3IeG6tcOq4bq34bq7IeG6t+G7oTAhaGsh4bq74bq/aeG6uyFp4bq7OGgh4buT4bq7McahIeG6u+G7m8WpIeG7l3LhurchaDNp4bq7IWbhurts4bq9IeG6tTPhur0h4bq1w60yaSFmYsahIcahw60yaSHhurPDoGlAIeG6u+G7m8WpIeG6tW5p4bq5IWnhurnhu5ttaSFndOG6tyHGoXMh4bq7ZCHGoeG6u2xp4bq5IeG6uzMhxqHhuqNp4bq5IWbhu60hxqHhurvhu5vDo8ahIeG6tzBow6Lhu5UwIeG6t+G7oTAh4bq3MeG6tyHhurtuIeG6ueG6vTAh4bq14bq/aeG6u0Ah4bq3w7Ih4buZ4bubMGlAIeG6s8OtMGnhurshaeG6ueG6u+G6vWThu5NAIeG6sWRp4bq7IcO54bq9ZGlAIcah4buVceG7j2nhurkh4bq74buJ4bq3Icah4buV4bqraSHhurXhu4EwIeG6sTJpIWnhurs4aCHhurfhurvhur0wIeG7l+G6rSHhurcx4bq3IeG6s8O6IWfhur1k4bubIeG6u+G6v2nhurshNGnhurshxqFzIeG6tzBow6Lhu5UwIeG7k+G6u+G7n+G6tyHDueG7nyHhurfhurvDrSHhurdraeG6uSHGoTHhurch4bq14bqh4bubIcah4buVMGnhurtAIeG7k+G6u+G7i2nhurkh4bq34bq7bGnhurkhxqFu4bq9IeG7k+G6uzNoQCHGoWQhaTNpIeG7pzUh4bq7buG6veG7uCHhu5Lhurts4bq9IeG6u8O14buTIeG6tW1p4bq5IeG6sW4h4bq3MeG6tyHhurHhur1kaSHhu5Phursx4buTIWnhurnhurvhur1k4buTIcO54bufIWbhursx4bq3IeG6tcSRIeG6teG6oeG7myHGoeG7lTBp4bq7QCFp4bq5Nmkh4bq34bq7OWkhxqFu4bq9IeG7k+G6uzNoIcah4buVbmgh4bq3N+G7kyHDuTIh4bq3MeG6tyFnw60z4bq9IcahbuG6vSHhu5PhurszaEAhxqFkIWkzaSHhu6c1IeG6u27hur0hZuG6uzHhurchaeG6uzhoIeG6tTRoIeG6sTTDrSHhu69JxqDGoEAhxqDGoOG7r8ag4bq4xqAhxqHhu5XhuqtpIeG6teG7gTAh4bqxMmkh4buT4bq7ceG7j2nhurkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4buY4bubMCHhu5UyIeG7l8OtMcahQCHhurvhur1kaSFpMMWpIcah4buV4bqraSHhurXhu4EwIeG6sTJpIeG7k+G6u3Hhu49p4bq5IeG6t8OsITxdPCHhurtuIeG6ueG6vTAh4bq14bq/aeG6u0AhPl0h4bq3w7Ih4buZ4bubMGlAIeG6s8OtMGnhurshaeG6ueG6u+G6vWThu5Mh4bq1NSHGoeG7lTBp4bq5IeG6seG7gSHhurcwaMOi4buVMCHhurnhur0xaCHhu5cxxqHhu7ghKSk8IeG6u24h4bq54bq9MCHhurXhur9p4bq7QCHhurfDsiHhu5nhu5swaUAh4bqzw60waeG6uyFp4bq54bq74bq9ZOG7kyHhurcwaCFmYsahIeG7l+G6qSFnN+G7kyHhurcwaMOi4buVMCHGoeG7lcOtaeG6uSHhu5nhu5vGsCE+LzwoKSDhu7ghw7nDo2kh4bq1bmnhurkh4bq1ccO14bq3ITx7KS88XTwh4bq7biHhurnhur0wIeG6teG6v2nhurtAIeG6t8OyIeG7meG7mzBpIeG6tTUhZzfhu5Mh4bq3MGjDouG7lTAjIUZixqEh4buZ4bubNCFm4bq7MOG6vSHGoeG6uzHhurch4buXdSHhurPhu59p4bq5Icah4buVw61p4bq5Icah4bq7MWnhurkhXSHDuTIhxqHhursxaeG6uSEiLzwoKSBAIeG6tTUhxqHhu5XDquG6t+G6uyHhu6fhu5vhuqHGoSHhurvhur9p4bq7ITRp4bq7IeG6tzBow6Lhu5UwIcah4buV4bqraSHhurXhu4EwIeG6sTJpIeG7k+G6u3Hhu49p4bq5QCHhu5PhursxxqEh4bq74bq9ZGkh4bq14bqh4bubIcah4buVMGnhurshZzJoIeG7lWohPCHDueG7n0Ah4bq5bWghPiHhurVs4bq9IcahccO1aeG6uSHGoeG7lW5oIeG6tzfhu5Mh4bq14bqraEAh4bqxN8ahITwh4bq1bOG6vSHGoXHDtWnhurkhxqHhu5Xhu5vFqSFpNUAh4bqxN8ahIT4hw7nhu58hxqEyaeG6uSHGoeG7lcO6IWgwIcah4budxalAIXsh4bq1bOG6vSHGoXHDtWnhurkh4buXdSHhurPhu59p4bq5Icah4buVMeG6vSHhu5PhurvhuqXhu5Mh4bq34bq74bqhxqEhaDAhxqHhu53FqUAh4bq14bqh4bubIcah4buVMGnhurshZzJoIeG7lWohaeG6u+G6vWPhu5shw7nhu58h4bq1MWnhurshaeG6uzDhu5tAIeG6ucOgxakh4buVbOG6vSHDuTIhaeG6uTZpIeG6t+G6uzlpIeG6uzJp4bq5IeG6t+G6u+G7n+G6tyHDueG7nyHDueG6vWThurch4buT4bq7cuG6tyHGoTPhu5MhxqHhu5XhuqtpIeG6teG7gTAh4bqxMmkjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mxqAz4bq9IWdlIeG7lTAhaDfGoSFoayHhurvhur9p4bq7QCHhurUz4bq9IeG6s+G6vWRpIeG6tzHhurch4bqxMGkhaeG6uTJp4bq7QCHhurXDrTJpIcah4bq7xJFAIcah4buVccO0aeG6uSFm4bq74bubIeG7k+G6u2whw7kyIeG6tzHhurch4bq7biHhurnhur0wIeG6teG6v2nhursh4bq3cGnhurkh4bq1NSFmxrAhZmLGoSHhurnhur0ww60hceG7jeG6tyHGoeG6u+G6vSHhurXhu5swIcah4bq7MGgh4bq54bq9MCHhu6fDoMWpIeG6s3Rp4bq5IWhrIeG6u+G6v2nhursh4oCc4bq3MGjDouG7lTAhMGkhaeG6vWnhurshaeG6u8OgaSHhurPDoGnigJ0jKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4buv4bubxqHhurvDreG7lS4m4bq64bubxakh4bq6w60yaeG6uSov4buTJg==

Huy Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]