(vhds.baothanhhoa.vn) - Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Camera an ninh nhân dân”...

Tin liên quan

Đọc nhiều

LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7nOG7g8O54buVauG7h33huqrDsmrhu4d94buq4bq9feG7nzZ9xKnhuqFwfcSpw7J94buDZ2rhu4N94oCc4bqsNsSpYuG7nzZ9Nmp9auG7hWrhu4N9auG7g+G6sWp94bqp4bqxauKAnS4v4buDXSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7IeG7nOG7g8O54buVauG7h33huqrDsmrhu4d94buq4bq9Jn1Q4bucfVDhu4M2auG7g33hu4JsNn3hu6vhu6c2fXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194buJ4bq/feG7nzZ9xKnhuqFwfcSpw7J94buDZ2rhu4N94oCc4bqsNsSpYuG7nzZ9Nmp9auG7hWrhu4N9auG7g+G6sWp94bqp4bqxauKAnT8/Py4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhL101ICAvMDThuqkxXTJbW1tbcDMiWyIiMVvhu4ldP8Os4bud4buHe30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrDsmrhu4d94buq4bq9feG7iTh9xKnDtXB9cOG7n2tq4buHfWrhu4Phu6lq4buHfeG6q2g2feG6pzhqfXDhu59xauG7h31w4bqxxKl94bqtdTZ9UOG7nH1Q4buDNmrhu4N94buCbDZ94bur4buZ4buFfV0yfXDDtH3huqnhurFqfeG7neG7g+G7jSZ94buH4bqzan0iID9bW1t9auG7g+G6sWp94buL4buDw6JxfXDhu4PDueG7lWrhu4d9cOG7n3J94burOH1wOcSpfXDhu59yJn3huq1sfWrhu4Phu4XhurtxfeG6reG7k33hu6NxNmp94bqr4buTan3hu6toJn1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7g27huq0mfeG6p+G6vWrhu4N94bur4buF4bq9an3huq11Nn1Q4bufcWrhu4d9w7nhu5Nq4buHfeG7qzh94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG6q2xq4buHfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGo/feG6quG6seG7r33huq3Dumrhu4d94buJOH3huqtoNn3huqc4an3hu4fhu4U34budfeG7nzZq4buDfeG7q+G7meG7hX1q4buD4buF4bq7cX3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4d94buL4buDN+G6rX1w4bufa2rhu4d9cGlq4buDfWrDqWp9cGdq4buDfeG7g2dq4buDfeG7s0pQUH3huq1sfWrhu4Phu4XhurtxfeG6qeG7heG6v2p94bqn4buF4bq5an3hu53hu4Phu6Xhuq19cDnhu50mfWrhu4PhurdwfeG7iTh9cMO14buFfeG7neG7gznEqX3hu6s4fXDhur19ajlqfcSpNn1wcuG7ryZ94bqt4buVfeG6pznhuq0mfXDhu5/DtcSpfeG6reG6oeG7nX1wOOG7hX3hu6Fhaj8/Py4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6xx4bq3cH3hu53hu4M3cH1w4bunfXDhu4PFqeG6rX1w4buF4bq/an3huqtsJn3huqbhuqzhuqp94buzSlBQfeG7neG7g8O54buVauG7h33huqrDsmrhu4d94buq4bq9feG6q8OhfXDhu4M2xKl9xKnDuXF94bqt4buDa33huq3hurfhu519deG7ryZ94bqt4buDZmrhu4N94bujceG7r+G6u2p94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33EqcOyfeG7g2dq4buDfeKAnOG6rDbEqWLhu582fTZqfWrhu4Vq4buDfWrhu4PhurFqfeG6qeG6sWrigJ0/fcSodOG6rX3huqtm4bqt4buDfeG6rXU2fcSpw7J94buDZ2rhu4N9auG7g+G6o8SpfeG7neG7gzdwfeG7g3Hhu6994buh4bul4bqtfcSpOWrhu4N94buL4buD4buN4buFfeG6qznhu4V94bqrazhqfeG7i+G6uXB9cGs4an3huqnhurFqJn3hu4Nx4buvfeG6q8O1auG7h31q4buHceG7j2p94buJxanhuq19cOG7p33hu4Phur19cOG7g+G7jWrhu4d94buDOX1w4bqzauG7h33hu4vDvX1w4buDceG6tXB94bqtNsSpYuG7nzZ94bqtdTZ94bqtN+G6rX3hu4PDtX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDJn3huq3hu5N94bujcTZqJn3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ94bqn4bq9auG7g33hu6vhu4Xhur1qJn1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7g27huq19cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an1q4buD4bqjxKl94bqt4buD4buFNn3hu6HEkX3huq034bqtfeG6qeG7qX3hu4nhu4Xhur1xfeG7g2dq4buDfWFq4buDfXDhu6d94bqtNsSpYuG7nzZ94bud4buDdOG6rX3hu6t0feG6reG7g2t94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfeG6q+G6t3F9cOG7nzZq4buDJn3hu53hu4NtauG7h33huq3hu4Phu41q4buHfXDDteG7hX3hu53hu4M5xKkmfXDhur19ajlqfeG7rcOhfeG7g8O14buFKn3hu5zhu4Phu43hu4V94buD4buX4budfeG6q+G7j2rhu4d94bqnw7V94bqtN+G6rX3huqfhu4Xhur1qfeG7neG7gzfhu519auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu6t0feG7i+G7gzfhuq194bqrw6p94bqr4bq3cX1w4bufNmrhu4MmfWrhu4fDoGp94bqt4buDw6NqfXDDteG7hX3hu53hu4M5xKl9cOG7n8O1xKl94bqt4bqh4budfeG7qzh94bqtN+G6rX3hu4lrOeG7hX1ww7Xhu4V94bud4buDOcSpJn1w4bq9fWo5an3hu63DoX3hu4PDteG7hX3hu4vhu4M34bqtfWrhu4PhuqPEqX3huqthxKl94bqnYWt94buzSlBQJn1QUOG7s1Dhu4ZQfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp94bud4buDw7nhu5Vq4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6JxNn3hu584feG7oWs3cCZ94buD4buF4bq9an1qNuG7r31w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfeG7neG7g8O54buVauG7h33huq1sfSIzIn3hu4PDtX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDJn0gM33huq3hu5N94bujcTZqJn3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3huqvDoX1w4bufNmrhu4d94bqnaH3huq02xKli4bufNn3hu4fhu4U3xKl94buhN3AqfV1dIn3hu4PDtX3hu4fhu4U2feG6q2dq4buDJn3huq3hu5N94bujcTZqJn3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3huq02xKl94buL4bq5cH3hu6FlfeG7ieG6oeG7nX3huq02xKli4bufNn1w4bufa2rhu4d94bujcXZ9IC8iW101Kn3hu6vhurVqfeG6q8O1auG7h33huqvDueG7l+G6rX0iMF0vIjMifeG7g8O1feG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4MmfeG6reG7k33hu6NxNmp94bqrw6F94buJ4bqh4budfeG6rTbEqWLhu582P33hu4rhurlwfeG7o3FhfeG7i+G7gzbhu4V9cOG7gzfhuq194buhxrB94bqpdGrhu4d9cOG7n2tq4buHfXDhu4M3auG7h30zfeG7qzh9cOG7gzdq4buHfTQvIltdNSZ94bqrw6F9cOG7n2bhuq3hu4N94butceG6t3B94buDZ2rhu4N9YWrhu4N94bqtNsSpYuG7nzZ9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4an3hu53hu4PDueG7lWrhu4cmfeG7neG7gzdwfeG7g+G7heG6vWp94bqr4bq3cX1w4bufNmrhu4N94buJOMSpfeG7n8OzfSJ94burdCZ94buH4buPxKl9IH3huqvhu43hu4V9cMO54buXauG7h31w4bufw7XEqX3huq3huqHhu5194bqrw6nEqSZ94bqn4bqhcH0ifeG6q+G7jeG7hX1ww7nhu5dq4buHfXDhu59x4buvfWrDoSZ94bqn4bqhcH0gfeG7q3R9cDhq4buHfXDhu5/hu6l9xKk2fXBy4buvJn0wfeG6q+G7jeG7hX1ww7nhu5dq4buHfeG7ocawfeG6qXRq4buHfXDhu5834buFfeG7neG7g2Phu5194bqt4buD4bq3cH3EqTZ9cHLhu68mfeG6q+G6t3F9cOG7nzZq4buDfeG7iTjEqX3hu5/Ds31q4buD4buF4bq7cX3hu6t0feG6qzdq4buDfWrhu4M2cSZ94buH4bqx4buvfeG7n+G7jeG7hX3hu6s4fWrhu4fDoGp94bqt4buDw6NqfeG7gzhq4buHfeG6reG7g3Thuq194burdH3hu6vhu4Xhur3huq194bud4buD4bul4bqtfXA54budfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGo/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVA54buFfeG7ieG6v33hu582fcSp4bqhcH3EqcOyfeG7g2dq4buDJn3huqs54buFfeG6qeG7heG6vWp94bqtN+G6rX3huqc2an1q4buHOGrhu4MmfeG6q2s4an1w4buDw6omfXDhu5/DucahauG7h33hu4vhu4NxfeG7neG7g+G7jX3hu6s4feG6rTfhuq194buDw7V94buH4buFNn3huqtnauG7g33huq3Dumrhu4d94bqrw6F94buLdn3hu4vhurlwfeG7h+G7hTZrfcO54buZ4bqtfXDhu4Phu4V94bqrcTZ9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9xKnDsn3hu4NnauG7g33igJzhuq02xKli4bufNn02an1q4buFauG7g31q4buD4bqxan3huqnhurFq4oCdPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu7NxcOG7g2vhu597IeG7gnHhu6994buCazhq4buHLi/hu50h

Huy Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]