(vhds.baothanhhoa.vn) - Thông tin từ UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tài xế và phụ xe tử vong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTXhu4TDtOG6sGo3xJDhurDhur9q4bqlxalq4buC4buV4bu3asO54bu14bq6asO64bu3w7Rq4bquceG7gmrEguG7keG7t2rhu6dw4bquakzhu5PhurZq4bqw4bu14buTauG7pXDhurDhu4dqbWrhurDhu7PDjMOJ4bu3auG7gkpqTOG6tuG6sOG7s2gv4bu1bGlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rhu7TFqcO04bulxKlpOOG7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhurBq4buC4buIajnDmjrhu6Rq4bu14buET3fhurBqNeG7hMO04bqwajfEkOG6sGpmOOG7tcO04bqw4bu1auG7tOG6ssO0Z2rDueG7teG6tmrDuuG7t+G7r+G7guG7h2rhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGrhu7Xhu4RPd+G6sGpM4buIw7RqTuG7lU9q4buAw7RqTEhq4buCw7Thu7dq4bqw4buZ4bqwauG7s+G7t8O04bq2auG7guG7teG6rOG6sOG7s2rDg+G7teG7t+G7r+G6sGrhu4Lhu5Phu7dqTuG7r2pM4buTasOK4bu1SGpOxalq4buCSmpM4bq24bqw4buz4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWlo4bu34bqu4buzauG7huG7gMO5ZcSpLy/hu7dM4buDw7rDtOG6tuG7guG7tcO04bqw4bu14bu14bq2w7Thu4NM4bqwL+G6sMWpTeG7hi9sw7VubS9v4buP4bulw7Nta2vDs2tr4buCbm7hu43hu4/hu4/hu4/Ds8SCbOG7g+G6osOK4buzxKlqL2nhuqXFqWrhu4Lhu5Xhu7dqw7nhu7Xhurpq4bu14buT4bqw4buzauG7guG7gMah4bquasODxrDhu4Jqw7rhu7fDtGrDg+G7teG7t2pO4buE4bqo4bqw4buzauG7peG6qMO5auG7p+G7l2rhuq5x4buCasSC4buR4bu3auG7p3Dhuq5qTOG7k+G6tmrhurDhu7Xhu5Nq4bulcOG6sGrDg+G7teG7t+G7r+G6sGrhu4Lhu5Phu7dqTuG7r2pM4buTasOK4bu1SGpOxalq4buCSmpM4bq24bqw4buz4buDambhu5ThurDhu7Vq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu6Vw4bqwasO54buE4bqw4buzasO5ccOKZ+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpw5lIauG7guG7tXjhu4dqTOG7k+G6tmrDg+G7teG6tuG7leG6sOG7s2psw7Jq4buz4bu3w4lqw7nhu7Xhu7d24buEauG6sMO0T2psw7Iv4buP4buHasO54bu14bu34buvw7lqTsWpauG7guG7leG7t2rDuuG7t3jhurBq4buG4bqoam5vw5lqLWpsa+G7jeG7g2/hu41qZsO54bu1w4zDtGrhu4DhuqZq4bulw7ThurDhu7Vq4buC4bu54bqw4bu1auG7guG7k+G7t2pO4buvZ2rEgsOM4buEauG7guG7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu63hurBqNeG7hOG6qMO5asSCQmptbOG7jWrhu4Lhu7XFqeG6tmrhu7XDjEXhurDhu7Nq4buC4buIauG7guG7teG7k+G6sOG7tWrDiuG7teG6qGo44bu1w7ThurDhu7Vq4bu04bqyw7RqxILhu63hurBq4buC4bu1w4Fq4buC4buAceG6sGo14buEw7ThurBqN8SQ4bqw4buHasOD4bu14bu3ak7FqWrhu6fDtOG6sOG7s2pO4buE4bqo4bqw4buzauG7peG6qMO5auG7guG7meG7t2oq4bqubOG7j2rhu4Lhu7VBasO6ceG7gmrhurDhu7PDiWrhuq5x4buCasSC4buR4bu34buHasSCw7ThurZq4buAw7Rqw4Phu7XhuqThu7dq4bunw4zDieG6sOG7s2pM4buTauG7p3Dhuq5qTOG7k+G6tmrhurDhu7Xhu5Nq4bulcOG6sGrDuuG7reG6sGrDiuG7teG7ucO0auG7gsO0asSC4buET2rhu6XDjMSQ4bqw4buz4buDasOZRmrhu4LhuqzhurDhu7Nq4bqu4buZ4bqw4bu1asOD4bu14bu34buv4bqwamxqw7lC4buCauG6sOG7teG7k2rhu6Vw4bqwasO6w4Fq4buz4buXT+G7h2rhu6dy4buEak7FqWrDuuG7qcOKauG7pUbhuq7hu4Nq4bu04buT4bqw4buzauG7guG7gMah4bquasODxrDhu4Jqw7rhu7fDtGrhu6fDtOG6sOG7s2rDueG7teG6umrhu4Lhu4Dhu63hurBqTsWpauG7p0NqTuG7hOG6qOG6sOG7s2rhu6dx4buC4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnhurVIauG7gsO04bu3auG6sOG7meG6sGrDg+G7teG7t+G7r+G6sGrhu4Lhu5Phu7dqTuG7r2pM4buTasOK4bu1SGpOxalqZsO54bu1w4zDtGrhu4DhuqZq4bulw7ThurDhu7Vq4buC4bu54bqw4bu1Z2rDusOBauG6ruG7m8O5asOD4bup4buC4buHauG7gkpqTOG6tuG6sOG7s2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nqw7nDtGrDuuG7t+G6sOG7g2o44bu1w4nhu7dq4bun4bu3eOG6rmpO4buVT2rhu4DDtGrhu4LDtOG7t2rhurDhu5nhurDhu4dqw7nhurJq4bqw4buzw4zDieG7t2rhurpq4buC4buA4bq24bqw4buzauG6sOG7s+G6rOG7t2rhurDhu7Xhu5Nqw7rDgWpOxalq4buC4buV4bu3auG7guG6rOG6sOG7s+G7h2rhurDhu7XDjOG6sOG7s2rhu4Bx4buCauG6rsO0T2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rDtOG7t2rDusOBauG7guG7tcOMxJDhurDhu7Phu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7puG7r+G6sGrhu7XEkOG6sGps4buNauG7s+G7t8OJasO5R+G6sOG7s2rhurDhu7Phu5NP4buHasSCxKjDuWrEgsOM4bq44bqw4buzasO54bu14buKw7lq4bqwxqHhurDhu7Nqw7lH4bqw4buzauG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bulcOG6sGrhu6fDgcO0asOK4bu1w4zEkOG6sOG7s2rhu6fhu5dq4bunw4zDtGrhu4Lhu7Xhu7dq4buC4bu1eGrDueG7kcO5auG6sOG7meG6sGrhu4DDtGrDg+G7teG6pOG7t2rDucO0asO64bu34bqwak7FqWrhu4Lhu5Xhu7dq4buz4bujw4pq4bqw4buZ4bqw4buDajbhu7fhu63hurDhu7Nqw7nhu7Xhu7fhu6/DuWpOxalqTHXhurBqw7nhu7XDjMO0auG7guG7tXhq4buz4bu34buV4bu3asOK4bu14bqy4bqw4buzasOD4bu14bqk4bu3auG7teG7t3fhurBq4buC4buAw4zDieG6sOG7s+G7h2rhu6XhurZqw4Phu7Xhu4RqTMSow7lqTuG7lU9q4buAw7Rq4buCw7Thu7dq4bqw4buZ4bqwasSC4buTauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBq4bqu4bu3duG6sGrhurBG4bu34buHak7FqWrDusOBauG6sOG7meG6sGrEguG7meG7t2pMc+G6sGrDueG7teG7hE944bqwauG7teG7k+G6sOG7s2rhurDhu6PhurDhu7Phu4dq4buC4buAc+G7gmrDg+G7teG6pOG7t2rhu6fDjMOJ4bqw4buz4buHauG6sOG7reG6sGrDueG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu5HDuWrDueG7iuG7hGrhu7VCauG7s+G7o8OKauG6sOG7teG7t3bhu4Rqw4Phu7XhurJqw4Phu7XGoeG6sOG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlp4bu04bu3d+G6sOG7h2rDucSQauG6vuG7hMO04bqwasO54bqs4bqw4buzasO04bqwauG7p8O04bqw4buzauG7guG7t+G7r+G6sGrhu7Xhu5PhurDhu7Vq4bun4bu3duG7hGrhu4Lhu4DDtOG7h2rEguG7k+G6rmrhu4DhuqZq4bqw4buz4buET+G7reG6sGrhurDhu7Vw4bqwakxIauG7gsO04bu3auG6sOG7meG6sOG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5Thu4Thu4Lhu7Xhurbhu4DEqWk04bq1aC/Dimk=

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]