(vhds.baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) có Khu Công nghiệp Lễ môn với nhiều nhà máy và hàng trăm nghìn công nhân. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các trường học trên địa bàn phường Quảng Hưng đang siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk8SCO+G6q8OgXTrhu5Dhuq7hurVUXTrhu5By4bqrXTrhu4jhu5DhurYsPeG6s+G7kFg74bum4bqz4buQxIM7MF06SuG7kFg7NV064buQWShYO+G7kFclXTvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6Dhu5DhurPhurEiXTrhu5A7MVjhu5DDneG6q8OgXTpPLzvhu5jDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSDcuG7slBZw5TDk+G6suG6sSNd4buQw50oUOG7kFdSXeG7kMSDO+G6q8OgXTrhu5Dhuq7hurVUXTrhu5By4bqrXTrhu5BN4bqyxILhu5DhurI7UF074buQciBQTuG7kFgg4buQxak74bq14buQ4buPNF064buQXTo7LCXEg+G7kMawJuG7kFs0XeG7kMOpw6Es4buQXTssJOG6teG7kF07UuG7kFtR4bq94buQw6lS4buQO1JdOuG7kOG6s+G6scOaW+G7kF06OyFd4buQWDRdOuG7kF074buoXUvhu5DhurLhurHhuqvDoVjhu5DhurMhXTvhu5A7IV074buQWShYO+G7kFclXTvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6Dhu5BZLCZd4buQVyw9XeG7kMSDO2JY4buQ4bqzU8SD4buQ4bqzUyzhu5BYUVjhu5B7O+G6teG7kFg0XTrhu5BdOjssJcSD4buQ4bqz4bqxI13hu5DDnShQ4buQV1Jd4buQ4bqzKV07SuG7kFhRWOG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5A7MVjhu5DhurPhurEjXeG7kMOdKFDhu5BXUl3hu5DEgzvhuqvDoF064buQ4bqu4bq1VF064buQcuG6q1064buQw51QXTrhu5DhurcsPeG6s+G7kFg74bum4bqz4buQWDRdOuG7kOG6s1FY4buQxIM7MF06SuG7kFg7NV064buQWShYO+G7kFclXTvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6Dhu5BdO+G7pFvhu5DDnVRb4buQV1Qi4buQUF3hu5DhurMiUl3hu5BYOyLhu5A7MVjhu5DhurcsXTvhu5DDqVLhu5A6LFEi4buQw6ksI11LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kMag4bua4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buY4bua4buYL+G7lOG7kuG7mFnhu5rhu5jhu5Thu5jhu5LGoOG7lOG6s+G7luG7nOG7kuG7ln3hu54t4buYxqDhu5xZ4buS4buY4buY4buU4buWxqDGoOG6s8ag4buU4buY4bug4bugfeG7kks+xIM6w5Thu5BQfeG6s0fDlMSCO+G6q8OgXTrhu5Dhuq7hurVUXTrhu5By4bqrXTrhu4jhu5DhurYsPeG6s+G7kFg74bum4bqz4buQxIM7MF06SuG7kFg7NV064buQWShYO+G7kFclXTvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6Dhu5DhurPhurEiXTrhu5A7MVjhu5DDneG6q8OgXTrDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlMag4bua4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5Phu6s6UOG6veG7kOG6s1Ms4buQWDhdOuG7kOG6suG6seG6q8OgXTrhu5Dhu6nhu7Bb4buQXSJd4buQ4bqu4bq1VF064buQcuG6q1064buQxINQXTRK4buQUcSD4buQxIM7Llg7SuG7kOG6szs0XTrhu5BXUSLhu5DEgzswXTpK4buQWDs1XTrhu5BZKFg74buQ4buP4buxw4lzw7Ut4buY4bug4buQw53huqvhuqFY4buQ4bqz4bqx4buyIkrhu5BZUV3hu5DhuqPhu5BdO2VdOuG7kF1hLOG7kFkm4buQXTshXeG7kOG6szvhu6rhur1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5NPLFs64buQWH1Q4bq34bq3R8OULOG7j+G7sl3hurPhu7LhurHDlOG7kOG6t+G6s+G6vX3hu7JHw5ThurksWeG6szvhu4jhu5Dhu57hu5Lhu5LEg+G6u8So4buQO+G7siw6O+G6s+G7iOG7kMag4bua4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buY4bua4buYL+G7lOG7kuG7mFnhu5rhu5jhu5Thu5jhu5jhu5Lhu57hurPGoOG7mOG7oOG7nMagfeG7kks+xIM64buK4bqxR+G7oOG7ouG7mMOU4buQUH3hurNHw5TEgjvhuqvDoF064buQ4bqu4bq1VF064buQcuG6q1064buI4buQ4bq2LD3hurPhu5BYO+G7puG6s+G7kMSDOzBdOkrhu5BYOzVdOuG7kFkoWDvhu5BXJV074buQ4buP4buxw4lzw7Ut4buY4bug4buQ4bqz4bqxIl064buQOzFY4buQw53huqvDoF06w5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5TGoOG7muG7ksOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOT4buNI13hu5DhurPhurEiXTrhu5DDqVLhu5BdOiJSLOG7kFhRWOG7kH3DocSD4buQOzFYSuG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMOpJeG7kOG6tyxdO+G7kH1Q4bq14buQWTFd4buQ4bq3Ul3hu5BdO1JK4buQV1Jd4buQOjs9SuG7kMOdNuG7kFnhuqVdOkrhu5DhurM7LD3hurPhu5BXKOG7kFlT4bq94buQOzFY4buQw53huqvhuqFY4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kF06OywjW+G7kOG6s8OiWEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQxqDhu5rhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5jhu5rhu5gv4buU4buS4buYWeG7muG7mOG7lOG7mOG7luG7luG7nOG6s+G7lOG7lOG7ksagxqB94buSSz7Egzrhu4rhurFH4bui4bug4buaw5Thu5BQfeG6s0fDlMSCO+G6q8OgXTrhu5Dhuq7hurVUXTrhu5By4bqrXTrhu4jhu5DhurYsPeG6s+G7kFg74bum4bqz4buQxIM7MF06SuG7kFg7NV064buQWShYO+G7kFclXTvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6Dhu5DhurPhurEiXTrhu5A7MVjhu5DDneG6q8OgXTrDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlMag4bua4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5NxLOG6q8OgXTrhu5Bd4bukW0rhu5DDnTbhu5BYO2Es4buQWDsi4buQ4bqz4bqx4bu44buQ4bqzO+G6q8OgXTrhu5DhurvhurXhur0jXeG7kMOd4bqr4bqhWOG7kDosUSLhu5DDqSwjXUrhu5BdO+G7qF3hu5DDqSwjXeG7kF07UuG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5B9UOG6teG7kFg74bqlLErhu5DEgzthLOG7kMSDOyBdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4buc4buS4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buY4bua4buYL+G7lOG7kuG7mFnhu5rhu5jhu5Thu5jhu5jhu5rhu57hurPhu57hu6Dhu57hu5bhu6B94buSSz7Egzrhu4rhurFH4buYxqDhu5rDlOG7kFB94bqzR8OUxII74bqrw6BdOuG7kOG6ruG6tVRdOuG7kHLhuqtdOuG7iOG7kOG6tiw94bqz4buQWDvhu6bhurPhu5DEgzswXTpK4buQWDs1XTrhu5BZKFg74buQVyVdO+G7kOG7j+G7scOJc8O1LeG7mOG7oOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kDsxWOG7kMOd4bqrw6BdOsOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4buc4buS4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5PEgjswXTrhu5Dhur3hu5DhurM94buQfeG6tTRd4buQ4bq3xq9d4buQ4bq3Ul064buQWFFY4buQw6nhu6zhurPhu5DhurPhuqvhu5DEgzswXTrhu5BZKFg7S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5jhu5rhu5gv4buU4buS4buYWeG7muG7mOG7lOG7mOG7lOG7mOG7oOG6s+G7ouG7nOG7muG7mMagfeG7kks+xIM64buK4bqxR+G7nuG7luG7ksOU4buQUH3hurNHw5TEgjvhuqvDoF064buQ4bqu4bq1VF064buQcuG6q1064buI4buQ4bq2LD3hurPhu5BYO+G7puG6s+G7kMSDOzBdOkrhu5BYOzVdOuG7kFkoWDvhu5BXJV074buQ4buP4buxw4lzw7Ut4buY4bug4buQ4bqz4bqxIl064buQOzFY4buQw53huqvDoF06w5Thu5DhurksWeG6sztHw5Thu57hu5Lhu5LDlOG7kDvhu7IsOjvhurNHw5Thu5zhu5Lhu5LDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk+G7qzoiUizhu5DhurFQSuG7kMOdKuG7kOG6s8OaXTrhu5BY4bqrw6BdOuG7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMSDOzBdOkrhu5BYOzVdOuG7kFkoWDvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6BK4buQXTtS4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOuG7kFg74bq14buuXeG7kFco4buQWDvhurXhu5DDnVEi4buQWFFY4buQfSJTLOG7kFnhurVdOuG7kFkoWDvhu5DhurHEkVDhu5DhurNQ4bq94buQezs0SuG7kFtR4bq94buQw50i4buQ4bqzO+G7qF3hu5BdOywl4bqzSuG7kOG6u1Lhu5DEgzswXTrhu5DhurHEkVDhu5DhurNQ4bq94buQWDsi4buQV+G7tEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4buc4buS4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buY4bua4buYL+G7lOG7kuG7mFnhu5rhu5jhu5Thu5jhu5TGoOG7oOG6s+G7mOG7lOG7kuG7luG7kn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5rhu5bhu5TDlOG7kFB94bqzR8OUxII74bqrw6BdOuG7kOG6ruG6tVRdOuG7kHLhuqtdOuG7iOG7kOG6tiw94bqz4buQWDvhu6bhurPhu5DEgzswXTpK4buQWDs1XTrhu5BZKFg74buQVyVdO+G7kOG7j+G7scOJc8O1LeG7mOG7oOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kDsxWOG7kMOd4bqrw6BdOsOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4buc4buS4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5Phu6s7UuG7kOG6s+G6seG6q8OgXTrhu5BYw5pdOuG7kFnhu6jhur3hu5DhurPhurHhuqvDoVjhu5BYxJFQ4buQWFFY4buQfcOhxIPhu5A7MVjhu5BdO+G7pFvhu5A7U13hu5BYOz3hu5DhurMsPcSD4buQ4bqzXOG6u8OiWOG7kDosZVDhu5DEgzvhuqfhu5A74bq14bq9XTvhu5DDqcOhLOG7kDosUSLhu5DDqSwjXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk08sWzrhu5BYfVDhurfhurdHw5Qs4buP4buyXeG6s+G7suG6scOU4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlOG6uSxZ4bqzO+G7iOG7kOG7nuG7kuG7ksSD4bq7xKjhu5A74buyLDo74bqz4buI4buQ4buc4buS4buSxIPhurvEqMOU4buQ4bq34bqxWEfDlC8vWFldS1dQIuG6sztQXTs7IlBLw6ldL1nhu7Lhurd74bqzIsSDL13hu7Lhurnhurcv4buU4buY4bua4buYL+G7lOG7kuG7mFnhu5rhu5jhu5Thu5jhu5bhu5Lhu6DhurPhu5rhu5rhu5rhu5Lhu5x94buSSz7Egzrhu4rhurFH4buU4bui4buaw5Thu5BQfeG6s0fDlMSCO+G6q8OgXTrhu5Dhuq7hurVUXTrhu5By4bqrXTrhu4jhu5DhurYsPeG6s+G7kFg74bum4bqz4buQxIM7MF06SuG7kFg7NV064buQWShYO+G7kFclXTvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6Dhu5DhurPhurEiXTrhu5A7MVjhu5DDneG6q8OgXTrDlOG7kOG6uSxZ4bqzO0fDlOG7nuG7kuG7ksOU4buQO+G7siw6O+G6s0fDlOG7nOG7kuG7ksOU4buQL8OTTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu49QxIPhurMsIl3DlMOT4buPNOG7kMawI+G7kOG6sjso4buQcuG6q2FdOkrhu5ByLCXhurXhu5DhurPhurHhuqvhuqNdOuG7kOG6suG6seG6q8OgXTrhu5Dhu6nhu7Bb4buQXSJd4buQ4bqu4bq1VF064buQcuG6q1064buQWDsi4buQVyw94bqz4buI4buQ4buP4bqlXTrhu5DDqcOhLOG7kMOpLCVY4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kF06OywjW+G7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kMSDOzBdOuG7kFkoWDvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6BK4buQXTtS4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOuG7kFjhuqldOuG7kDosUCLhu5BYOyLhu5DhurNjXTrhu5A6LFEi4buQw6ksI13hu5BYO+G6reG7kF07LCVb4buQxIM7NSzhu5A74bqhxIPhu5DDqcOhLOG7kMSDO+G6p+G7kDvhurXhur1dO+G7kDsxWOG7kOG6tyxdO+G7kF3DmVvhu5DhurEz4buQ4bqzIV074buQOyFdO+G7kOG6t2JY4buQezsy4buy4buQWOG6rVDhu5DhurNjXTrhu5A7MVjhu5DhurcsXTtL4buQ4bqy4bq14bq9JeG6s+G7kMOdNSzhu5B7OzRdOuG7kMOdKuG7kOG6u1Thur3hu5DhurFQ4buQOywlXeG7kOG6s+G6q+G6oV064buQOzFY4buQ4bq3LF074buQw51V4buQ4bqzLD3Eg+G7kOG6u8OiWOG7kMOpw6Es4buQXTrhuqvDoCzhu5DDnVBdOuG7kOG6szvhurU3WOG7kFksJV3hu5BYUVg74buQfeG6veG7kDsi4bumWOG7kFgg4buQWFFY4buQVywq4bq14buQOywlXeG7kDsiSuG7kOG6tzXhurNK4buQezsg4buQ4bqzO+G6o+G7kFtS4buQw6lWXeG7kMOdPV3hu5DhurPhurHhuqvDoF06S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5jhu5rhu5gv4buU4buS4buYWeG7muG7mOG7lOG7mOG7nOG7luG7muG6s+G7lOG7lOG7nuG7muG7nn3hu5JLPsSDOuG7iuG6sUfhu5Thu5Thu5TDlOG7kFB94bqzR8OUxII74bqrw6BdOuG7kOG6ruG6tVRdOuG7kHLhuqtdOuG7iOG7kOG6tiw94bqz4buQWDvhu6bhurPhu5DEgzswXTpK4buQWDs1XTrhu5BZKFg74buQVyVdO+G7kOG7j+G7scOJc8O1LeG7mOG7oOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kDsxWOG7kMOd4bqrw6BdOsOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4buc4buS4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5PhurLhurHhuqvDoF064buQ4bqycuG7j+G6tuG7kOG6ruG6tVRdOuG7kHLhuqtdOuG7kDssJV3hu5BYIOG7kMagxqDhu6Lhu5A7MVjhu5DhurcsXTtL4buQ4burO1Lhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQ4bq9I+G6teG7kFjhu7DhurXhu5BYUV3hu5BXN+G7kDosUSLhu5DDqSwjXUrhu5BdO+G7qF3hu5DDqSwjXeG7kMOpUuG7kDsxWOG7kOG6tyxdO+G7kOG6sztkWOG7kDssJV3hu5BdOjssI1vhu5DhurPDoljhu5DigJzhurI7NF064buQw50sJcSD4buQ4buaxanhu5DhurPhurEiXTrhu5BdO1Lhu5DhurPhurHhuqvDoF06S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5Dhu5zhu5Lhu5LEg+G6u8Sow5Thu5DhurfhurFYR8OULy9YWV1LV1Ai4bqzO1BdOzsiUEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5Thu5jhu5rhu5gv4buU4buS4buYWeG7muG7mOG7lOG7mOG7osag4buS4bqz4bue4bui4buUxqDhu5x94buSSz7Egzrhu4rhurFH4buc4buWxqDDlOG7kFB94bqzR8OUxII74bqrw6BdOuG7kOG6ruG6tVRdOuG7kHLhuqtdOuG7iOG7kOG6tiw94bqz4buQWDvhu6bhurPhu5DEgzswXTpK4buQWDs1XTrhu5BZKFg74buQVyVdO+G7kOG7j+G7scOJc8O1LeG7mOG7oOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kDsxWOG7kMOd4bqrw6BdOsOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OU4buc4buS4buSw5Thu5Avw5NPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7j1DEg+G6sywiXcOUw5Phu4804buQ4burOuG6teG6vSZd4buQ4bqyOyjhu5Dhuq7hurU9SuG7kMSCOyDhu5ByLCXhurXhu5DhurPhurHhuqvhuqNdOuG7kOG6suG6seG6q8OgXTrhu5DhurJy4buP4bq24buQ4bqu4bq1VF064buQcuG6q1064buQWDsi4buQVyw94bqz4buI4buQ4burOlDhur3hu5DhurdQ4bq14buQezss4buQWCDhu5DhurM7NF064buQ4bqzLF3hu5Dhu5jhu5A7MVjhu5DhurcsXTvhu5BdO1Lhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQWCDhu5DEgzvhuqfhu5A74bq14bq9XTvhu5B9UuG7kHDhu5JK4buQXTtS4buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOuG7kMOdVeG7kF06UOG6veG7kH3hu6zEg+G7kOG6s2JY4buQWDsi4buQOzFY4buQ4bq3LF074buQfcOhxIPhu5DDnSDhu5BdOjsp4buQOzFY4buQw502XTrhu5DhurM7w6As4buQfSNd4buQfShYO+G7kFlT4bq94buQ4bqz4bqxZFjhu5DhurPhurXhur09XeG7kFg7IuG7kDsxWOG7kOG6tyxdO0vhu5Dhu4/huqVdOuG7kMOpw6Es4buQw50gSuG7kOG6szvhuqvDoF064buQ4bq74bq14bq9I13hu5DEgzs1LOG7kDvhuqHEg+G7kMOpw6Es4buQ4bqy4bqxU1vhu5Dhur3hu5DhurM94buQxIM74bqrw6BdOuG7kOG6s+G7suG6t+G6s+G7kF07UF074buQWDsi4buQOzFY4buQ4bq3LF074buQw6lS4buQOixRIuG7kMOpLCNd4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqz4bqx4bqrw6BdOkrhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQXTo7LCNb4buQ4bqzw6JY4buQWFFY4buQVywlXeG7kMSDO1HEg+G7kMSDOzBdOuG7kFg7NV064buQWShYO+G7kFclXTvhu5Dhu4/hu7HDiXPDtS3hu5jhu6Dhu5DhurPhurEiXTrhu5DhurPhurHhuqvDoF06S08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTTyxbOuG7kFh9UOG6t+G6t0fDlCzhu4/hu7Jd4bqz4buy4bqxw5Thu5DhurfhurPhur194buyR8OU4bq5LFnhurM74buI4buQ4bue4buS4buSxIPhurvEqOG7kDvhu7IsOjvhurPhu4jhu5DGoOG7muG7ksSD4bq7xKjDlOG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hZXUtXUCLhurM7UF07OyJQS8OpXS9Z4buy4bq3e+G6syLEgy9d4buy4bq54bq3L+G7lOG7mOG7muG7mC/hu5Thu5Lhu5hZ4bua4buY4buU4buY4bue4buW4buS4bqz4bugxqDhu5bhu57hu5J94buSSz7Egzrhu4rhurFH4buY4buSxqDDlOG7kFB94bqzR8OUxII74bqrw6BdOuG7kOG6ruG6tVRdOuG7kHLhuqtdOuG7iOG7kOG6tiw94bqz4buQWDvhu6bhurPhu5DEgzswXTpK4buQWDs1XTrhu5BZKFg74buQVyVdO+G7kOG7j+G7scOJc8O1LeG7mOG7oOG7kOG6s+G6sSJdOuG7kDsxWOG7kMOd4bqrw6BdOsOU4buQ4bq5LFnhurM7R8OU4bue4buS4buSw5Thu5A74buyLDo74bqzR8OUxqDhu5rhu5LDlOG7kC/Dk08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buPUMSD4bqzLCJdw5TDk8OJw6Es4buQxIM74bqrYV064buQWDvhu6hb4buQ4bq3xq9d4buQ4bq3Ul064buQfSxdO+G7kDsiU+G6s+G7kFg74bq14bq9Kl3hu5DhurPhurFTXTrhu5DhurM7USzhu5BZU+G6veG7kDsxWOG7kMSDO+G6peG7kDvhuqHEg+G7kMOpw6Es4buQ4bqzO2RY4buQ4bqzPeG7kFksJl3hu5BXLD1d4buQWShYO0rhu5BYUVjhu5DhurPhurHhuqvDoF064buQOzFY4buQ4bqz4bqxI13hu5DDnShQ4buQV1Jd4buQxIM74bqrw6BdOuG7kOG6ruG6tVRdOuG7kHLhuqtdOuG7kMOdUF064buQXTnhu5B9ZFjhu5DhurM7ZFjhu5A7LCVd4buQXTssJVvhu5DDqeG6p+G7kHvhu7TEg+G7iOG7kMOpY1Dhu5DEgzswXTrhu5BYOzVdOuG7kFkoWDtK4buQw6ljUOG7kMOdVFvhu5BXVCLhu5BYO+G7quG6s+G7kH3huqvhuqFdOuG7kDosUSLhu5BZ4bqnWEtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7heG6teG6szsi4bqxw5TDk0/hurfhurPhurEiXTrDk8awLF074buQcuG6q2FdOk8v4bq34bqz4bqxIl06w5NPL8SDw5M=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]