(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Quan Sơn đã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ và đạt được kết quả tích cực, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3huqPEqOG7o+G6quG7j8SD4buG4bqq4buP4buIc+G6qsOD4buP4buvT+G7hOG6qsOD4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/DlE7hu4/huqbEguG6sOG7j+G7iOG7jOG7j+G7r8SC4bu54buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu69M4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEZsL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbWzhu4rhu4jDjELhuqrDg23huq/EguG7hOG6ruG7j8OD4bqu4buj4bqq4buPw43EqOG7o+G7i+G7j8SCxKjhu5jDgeG6quG7j+G6o8So4buj4bqq4buPxIPhu4bhuqrhu493cuG7j+G7iHPhuqrDg+G7j+G7r0/hu4ThuqrDg+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4vhu4/DlOG7qeG6quG7j3fDiuG6qsOD4buPe8SC4bun4bqq4buPduG7p+G6quG7j+G7iOG7jOG7j8OD4bqu4buf4buv4buPw4Phuq7hu6NC4buP4bqqw4pJ4buPw5RO4buP4bqmxILhurDhu4/hu4jhu4zhu4/hu6/EguG7ueG7i+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvTOG7j8SC4buA4buP4buIw4xG4buPw5Thu6Hhu493cOG7iOG7j3dPRuG7r+G7j+G6puG7ueG7iOG7j8ONxKhx4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4vhu4/Dg0NJ4buPScSCxrDhuqrhu4/Dg+G6rsOV4buPw4Phurbhuqrhu4/hu6Phuqrhu4/huqrhuq7huqrEguG7j+G7iMOM4bup4buI4buP4buI4buM4buP4buIw4zhu7fhuqrhu4934bqy4buj4buP4but4buh4bqq4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buJbC/hu4rhu4jDjELhuqrDg21sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqv4buj4bqo4buP4bqvxILhu6PhuqrEguG7j+G6rOG7oeG7j+G7knLhu4/DlEvhuqrDg+G7j+G7reG6ruG7t+G6quG7i+G7j8OU4buC4bqu4buPw7Thu5vhu4/huqbhuqjhu493T+G7hOG6qsOD4buP4but4bqu4bu34bqq4buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4vhu4/hu4jhuq7hu7lJ4buPw4Phuq7hu59J4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu69M4bqo4buPPk/hu4ThuqrDg+G7j+G7rOG7o0Lhu4vhu4/EgsSo4buYw4Hhuqrhu4/Eg8aw4bqo4buP4bqv4buC4buPauG7iOG6tOG6qsSC4buPJk3hu6Phu4/huqHEgnPhuqrhu4vhu4884buhQmvhu4nhu497w4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j+G7knLhu4/hu6/Egk3hu4/hu5jhu7nEqOG7j+G6rOG7oeG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7reG7oULhu4924bun4bqq4buP4buIw4rhu6/hu4/hu4jEguG6rsOAxKjhu4/hu4rhurrhu4nhu497xILDleG6qsOD4buP4bqqc+G6qOG7j+G7iMOMT+G7guG7r+G7j3fhu6fhu5jhu4vhu492QuG7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buIxILDk+G7r+G7j+G7r03hu6Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7rcOK4buPScSC4bup4bqq4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j+G7r0Thuqrhu4/EgnDhuqrhu4/hu6/EguG7ueG7j+G6quG7t+G6quG7j+G6qMOK4buI4buP4buK4bq64buPxILDiuG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu5Jy4buPw5Thu7Hhuqrhu4/hu4jhu6HhuqrDg+G7j+G7iMOMw5Xhu4/hu4pK4bqqw4Phu4/hu4pz4bqq4buL4buP4buKSuG6qsOD4buP4buI4buM4buP4buvxILhu7nhu4/DlOG7oeG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvTOG7j8SC4buA4buP4buIw4xG4buPd8OA4buP4bqseeG6quG7j+G6rErhu4jhu4/DlOG7oULhu4/DjMOS4bqqw4Phu4/hu4pz4bqq4buP4butdOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buPw5Thu6nhu4jhu4/DjMOS4bqqw4Phu4nhu4/huq/DjE/hu4Lhu6/hu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j+G7iMOMcOG6qsOD4buP4bqq4buh4buY4buL4buP4buScuG7j+G6r+G7o+G6qOG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu493cuG7j+G7r8SC4bq04buPd3BC4buP4bqs4buM4buv4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/huqpz4bqqw4Phu4934bur4buY4buP4bqocOG6qsSC4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/hu4jEqOG7mOG7t+G6quG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buL4buPw5Thu6nhuqrhu493w4rhuqrDg+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/huqrDg8SC4bqu4bu34bqo4buP4buv4buf4buv4buPw43EqOG7mOG7j3fhurLhuqrEguG7j8OUQeG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/DlE7hu4/huqbEguG6sOG7i+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvTOG7j8SC4buA4buP4buIw4xGw6zhu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu69P4buE4bqqw4Phu4/hu63hu5/huqjhu4/huqp04bqo4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7i+G7j+G7r8SCTeG7j3fDiuG6qsOD4buPScSCROG6qsOD4buP4bqqw4PDkuG7o+G7i+G7j0nEguG7n+G7iOG7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/DlOG7oeG7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j+G6qsODxILhuq7hu7fhuqjhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j8SCRknhu4/DlOG6ruG7j0nEgnDhuqjhu4nhu4nhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buN4bqu4buueOG6quG7iHjDjOG7jeG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43hu5Dhuq524buIxILDreG7j+G7m8O04buVSeG7ksOs4buPxIJ44bquw4PEguG7iMOt4buP4buV4bubw7VJ4buSw6zhu43hu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4bquw5Thu4nhu63hu6NC4buIxILhu6PhuqrEgsSCQuG7o+G7icOU4bqqL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buT4buRw7Qv4buRw7Thu5l24buZw7Thu5vhu5Xhu5fhu5nhu5Phu4jhu5vhu5Phu53GocO04bqsw7Xhu4nhuqRJw4Npw4zhu4Phu5vhu5vhu5nhu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu43huqPEqOG7o+G6quG7j8SD4buG4bqq4buP4buIc+G6qsOD4buP4buvT+G7hOG6qsOD4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4/DlE7hu4/huqbEguG6sOG7j+G7iOG7jOG7j+G7r8SC4bu54buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu69M4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu43hu4/hu5Dhuq524buIxILhu4Phu43hu5vDtOG7leG7jeG7j8SCeOG6rsODxILhu4jhu4Phu43hu5Xhu5vDteG7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbeG7ruG6uOG6qsOD4buP4buj4bqq4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buP4bqjxKjhu6Phuqrhu4/Eg+G7huG6quG7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu6/EgkJ7xILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buP4bqm4buU4buP4buv4buj4bqo4buP4bqm4bu54buI4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7n+G6ruG7j0nEgnlJ4buPw5RO4buP4bqmxILhurDhu4/hu4jhu4zhu4/hu6/EguG7ueG7i+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvTOG7j8SC4buA4buP4buIw4xG4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbTHhuqrDg+G7jybhu6Hhu49kc+G6quG7j+G6r+G7jOG6qsOD4buL4buP4buuxIJN4buP4buI4bqy4buvxILhu4/hurHhu6x7VuG7j+G7knLhu4/huq/hu6Phuqjhu4/huq/EguG7o+G6qsSC4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buIw63hu4/hurHhu6x7VuG7j+G7knLhu493cuG7j+G7r8SC4bq04buPd3BC4buP4bqs4buM4buv4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buj4bqq4buP4buv4buf4buv4buP4buScuG7j+G7iHPhuqrDg+G7j+G7r0/hu4ThuqrDg+G7j+G6qnThuqjhu4/hu4jhurbhuqrEguG7j8SC4bq24bqqxILhu4vhu4934bur4buY4buP4bqocOG6qsSC4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu6/hu4/DlOG7qeG6quG7j3fDiuG6qsOD4buPe8SC4bun4bqq4buPduG7p+G6quG7j+G7iOG7jOG7j8OD4bqu4buf4buv4buPw4Phuq7hu6NC4buP4bqqw4pJ4buP4buv4buf4buv4buP4bqsQnDhuq7hu4/hu4pK4bqqw4Phu4vhu4/DlE7hu4/huqbEguG6sOG7j+G7iOG7jOG7j+G7r8SC4bu54buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu69M4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu4nhu49WQuG7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7iOG6uuG7iOG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7i+G7j8OU4bup4bqq4buPd8OK4bqqw4Phu4vhu497xILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buP4buU4buP4buIxILDk+G7r+G7j+G7r8SCxalJ4buPxILhu6HhuqrEguG7j8ONxKjhu5jhu4934bqy4bqqxILhu4/DlEHhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buPw5RO4buP4bqmxILhurDhu4vhu4/DlOG7qeG7iOG7j+G6rOG6rsOBxKjhu4/huqrhur7hu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7r0zhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7r03hu6Phu4924bun4bqq4buPd09G4buv4buP4bqq4bun4bqqw4Phu4/huqzhu7fhuqrhu4nhu497xILhuq5BxKjhu4/huqpz4bqo4buPw43EqOG7o+G7i+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j+G7knLhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvQ+G7j8OUTOG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4934buf4bqqw4Phu4/hu4jhuq7hu7nhu6/hu4/hu5Jx4buY4buPw4zhu6Phu4vhu4/Dg0NJ4buPScSCxrDhuqrhu493ceG6qOG7j+G7rXFC4buP4buj4bqq4buP4bqq4bqu4bqqxILhu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4buIw4zhurLhu4vhu4/hu4jDjOG7qeG7iOG7j+G7iOG7jOG7j+G7o+G6quG7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/hu5Jy4buPxILDiuG6ruG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/EguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/huqHEguG7n0nhu4/huqzDgeG6qsSC4buP4bqjxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buL4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j8OUTuG7j+G6psSC4bqw4buL4buPw5Thu6nhu4jhu4/huqzhuq7DgcSo4buP4bqq4bq+4buPw5Thu6Hhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7r0zhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7i+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buj4bqq4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buP4bqjxKjhu6Phuqrhu4/Eg+G7huG6quG7j3dy4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j+G6qE/EqOG7i+G7j0nEguG6uuG6ruG7j8SCRknhu4/hu4jEqOG7mOG7t+G6quG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buL4buPw5Thu6nhuqrhu493w4rhuqrDg+G7j3vEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jhu4zhu4/Dg+G6ruG7n+G7r+G7j8OD4bqu4bujQuG7j+G6qsOKSeG7j8OUTuG7j+G6psSC4bqw4buP4buI4buM4buP4buvxILhu7nhu4vhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7r0zhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7ieG7j1fhurzhuqrDg+G7j+G7iMSC4buE4bqu4buL4buP4buIc+G6qsOD4buP4buvT+G7hOG6qsOD4buPd8WpxKjhu4/hu4jDjOG7o+G6qsSC4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqxCcOG6ruG7j+G7iMOK4bqu4buPScSCcOG6qOG7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j+G6qMSo4buj4buP4but4buf4bqq4buL4buP4buI4buh4bqqw4Phu4/hu4jDjMOV4buL4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j+G7ikrhuqrDg+G7j+G7iOG7jOG7j+G7r8SC4bu54buJ4buPV+G6uuG6ruG7j8OU4buC4bqu4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPd+G6uuG6ruG7j+G7iE9G4bqqw4Phu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buI4buM4buPw4Phuq7hu5/hu6/hu4/Dg+G6ruG7o0Lhu4/huqrDiknhu4vhu4/EgkLDuuG7r+G7j+G7r+G6uuG7j+G7iOG6tuG6qsSC4buP4bqoxKjhu6Phu4/hu63hu5/huqrhu4vhu4/hu4jhu6HhuqrDg+G7j+G7iMOMw5Xhu4vhu4/hu4rhu47hu492TOG6qsOD4buL4buP4buu4bq44bqqw4Phu4/hu6Phuqrhu4/EgsSo4buYw4Hhuqrhu4/huqPEqOG7o+G6quG7j8SD4buG4bqq4buPd3Lhu4/hu5Lhu47hu4/huqzhu5Thu4/huqrDg8SC4bqu4bu34bqo4buP4buIxIJ4QuG7j8ONxKjhu5jhu4934bqy4bqqxILhu4/hu69N4buj4buPScSC4bufSeG7j+G6rMSo4bup4buI4buJ4buP4bqvw5Lhu493xrDEqOG7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDteG7keG7k+G7j3fhu7nhuqrhu4/huqrhu6Phu5jhu4vhu4/hu67hurjhuqrDg+G7j+G7o+G6quG7j8SCxKjhu5jDgeG6quG7j3dy4buP4buIxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7i+G7j8OU4bup4bqq4buPd8OK4bqqw4Phu497xILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buPw4Phuq7hu6NC4buP4bqqw4pJ4buL4buP4buIxILEqOG7j8SC4bq84bqu4buP4buR4buV4buP4bqmxILhu6vEqOG7j+G7ikrhuqrDg+G7j+G7iOG7jOG7j+G7r8SC4bu54buL4buP4buV4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu69M4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu4/DlOG7oeG7j8OUTuG7j+G6psSC4bqw4buP4buIxILhurjhu4/hu4rhu4bhu4nhu4/hu6zhu7fhuqrhu4/hu69w4bqqxILhu493Q+G7i+G7j3fhu4bhuqrhu4/DlOG6suG7j3dy4buPScSC4buf4buI4buPxILhuq7DgeG6quG7i+G7j+G7rXThu4jhu4/Dg+G6rsOV4buL4buP4buS4buO4buP4bqs4buU4buPxqHhu4/DlEzhu4vhu4/GoeG7j3fhurrhuq7hu4/hu4hPRuG6qsOD4buP4bqoxKjhu6Phu4/hu63hu5/huqrhu4/hu4jDjOG7n+G6ruG7j0nEgnlJ4buP4bqs4bqu4bqqxILhu4/huqbhuq7DgeG6quG7j+G7ikrhuqrDg+G7j+G7iOG7jOG7j+G7r8SC4bu54buPw43EqOG7o+G7j+G6qHDhuqrDg+G7ieG7j+G6r8OMQuG6qsOD4buPd0Phu4vhu4/hu5Lhu47hu49JxIJw4buI4buPxILhu6HhuqrEguG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu5nhu4/DlEzhu4vhu4/hu5nhu4934bq64bqu4buP4buIT0bhuqrDg+G7j8OU4buC4bqu4buP4buI4bq+4bqqw4Phu4/hu4rhurrhu4/hu4jhuq5B4bqq4buPScSCcOG7iOG7j+G6rOG7oeG7j+G7mcah4buL4buV4buP4buIw4zhuq7DgcSo4buPd+G6vOG6qsODw6zhu4/hu69E4bqq4buP4bqscOG6ruG7j+G7k+G7j8OUTOG7i+G7j+G7k+G7j3fhurrhuq7hu4/hu4hPRuG6qsOD4buPd+G7o+G6qsOD4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7iEzhu6/hu4/hu5Lhu5/hu6/hu4/huqjhuq7huqrEguG7i+G7j+G7kuG7juG7j+G6rOG7lOG7j+G7iMSCeELhu4/DjcSo4buY4buPd+G6suG6qsSC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG6ruG7rnjhuqrhu4h4w4zhu43hu4/hu4rhu4jhu5jhuqx44buD4buN4buQ4bquduG7iMSCw63hu4/DtOG7keG7m8O1SeG7ksOs4buPxIJ44bquw4PEguG7iMOt4buPxqHhu5fhu5tJ4buSw6zhu43hu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4bquw5Thu4nhu63hu6NC4buIxILhu6PhuqrEgsSCQuG7o+G7icOU4bqqL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buT4buRw7Qv4buRw7Thu5l24buZw7Thu53DtOG7neG7keG7m+G7iOG7meG7lcO04buXw7ThuqzDteG7ieG6pEnDg2nDjOG7g+G7neG7ncO14buN4buP4buj4bqs4buI4buD4buN4bqjxKjhu6Phuqrhu4/Eg+G7huG6quG7j+G7iHPhuqrDg+G7j+G7r0/hu4ThuqrDg+G7j8ONxKhx4bqq4buP4bqs4buU4buPw5RO4buP4bqmxILhurDhu4/hu4jhu4zhu4/hu6/EguG7ueG7i+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvTOG7j8SC4buA4buP4buIw4xG4buN4buP4buQ4bquduG7iMSC4buD4buNw7Thu5Hhu5vDteG7jeG7j8SCeOG6rsODxILhu4jhu4Phu43GoeG7l+G7m+G7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbXvDg0/hu4Thuq7hu4924bun4bqq4buP4buI4buM4buP4bqqw4PEqOG7mMOB4bqq4buPw4Phuq7hu6NC4buP4bqqw4pJ4buPw5RO4buP4bqmxILhurDhu4/hu6/EgkLhu4/hu6/hu4bhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buvxILDk+G7r+G7j+G6qnPhuqrDg+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/Egk9G4bqqw4Phu4/hu4jhu5/hu4884bu34buPV+G6tuG6qsSC4buPPuG6ruG6qsSC4buL4buP4bqhxIJD4buP4bqvw4xPR+G6qsOD4buP4buu4bq44bqqw4Phu4/hu6Phuqrhu4/EgsSo4buYw4Hhuqrhu4/huqPEqOG7o+G6quG7j8SD4buG4bqq4buL4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buIw63hu4/huqPEqOG7o+G6quG7j8SD4buG4bqq4buP4bqs4buh4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buP4bqo4bquQeG6quG7j+G6qkrhuq7hu4/hu6/hu6NC4buL4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/hu4jEgsOT4buv4buP4buvTeG7o+G7j+G6qMOK4buI4buP4butw4rhu49JxILhu6nhuqrhu497xILhu6fhuqrhu4924bun4bqq4buP4buvROG6quG7j8SCcOG6quG7j+G7r8SC4bu54buJ4buPZOG6tuG7j8OU4bup4buY4buL4buPw5Thu7Hhuqrhu4/hu69E4bqq4buP4buI4bq24bqqxILhu4/hu4jDjHDhuqrDg+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G7ksSo4buY4bu34bqq4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j8OUTuG7j+G6psSC4bqw4buL4buPd8O64buv4buP4but4bquw4Hhu4jhu4/huqzhu6Hhu4/hu4pK4bqqw4Phu4/hu4pz4bqq4buL4buP4buKSuG6qsOD4buP4buI4buM4buP4buvxILhu7nhu493w4Dhu4/DlOG7oULhu4/DjMOS4bqqw4Phu4/hu4pz4bqq4buP4butdOG6quG7j+G7iMSCSuG7j8OMw5LhuqrDg+G7i+G7j+G7iOG6rkHhuqjhu4/hu6vhuqrhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j8OUxanhuqrhu493QeG7j0nEgsOT4buv4buP4buIcEnhu4/DlEHhu4/hu6Phuqrhu4/huqrhuq7huqrEguG7i+G7j+G7iMOM4bup4buI4buP4buI4buM4buJ4buP4bqvxILhu4Thuq7hu4/Dg+G6ruG7o+G6quG7j+G7iOG7guG6ruG7i+G7j+G7ruG6uOG6qsOD4buP4buj4bqq4buPxILEqOG7mMOB4bqq4buP4bqjxKjhu6Phuqrhu4/Eg+G7huG6quG7j+G7iuG7teG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4hM4buv4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6psSC4buj4bqu4buPd+G6vOG6qsOD4buP4butw4rhu4vhu4/DjcSo4buY4bu54buI4buP4bqs4bquw4Hhu4jhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6rnHhuq7hu49JxILhu59J4buP4bqqxIJ14bqo4buPxILEqOG7mOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buKw5Phu6/hu4/huqhw4bqqxILhu4/hu69N4buj4buP4buvceG7j8SCw4Hhu4/hu4jEguG6uuG6qsOD4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j+G7iMOM4bqy4buPw5Thu6Hhu4/hu4hC4buh4bqq4buPduG7p+G6quG7j+G7iOG6sOG7r8SC4buP4buv4buM4buv4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buI4buf4buv4buPw43EqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4vhu4/hu4jEgsSo4buPxILhurzhuq7hu4/DlE7hu4/huqbEguG6sOG7j+G7iOG7jOG7j+G7r8SC4bu54buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu69M4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu4nhu4/hu67EguG6tOG7j3dwQuG7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7o+G6quG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7knLhu4vhu4/hu4jEguG6suG7j+G7iMOMxanhuqrhu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu69P4buE4bqqw4Phu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7iMSoxrDhuqrhu4/hu4jDjOG7o+G7j+G6puG6rsOA4bqo4buP4buKQuG7n+G7iOG7i+G7j+G7reG7n+G6qOG7j+G7iuG7n+G7iOG7j+G7r+G7huG7j+G7ikfhu4vhu49JxILhu5/hu4jhu4/EguG6rsOB4bqq4buPw5Thu6Hhu4/hu5Lhu47hu4/huqzhu5Thu4/huqrDg8SC4bqu4bu34bqo4buP4buv4buf4buv4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/EgkZJ4buP4buv4bq64buP4buI4bq24bqqxILhu4/DlOG6ruG7j0nEgnDhuqjhu4nhu4/huq/EqOG7mOG7j+G6qsSC4bqu4bu34bqq4buL4buP4buvS+G6qsOD4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu4rhu4zhu4/DlOG7oULhu4/hu6/EqMOK4buv4buP4buvTeG7o+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G6rE9G4bqqw4Phu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqqc+G6qsOD4buL4buPw4zFqeG7iOG7j+G7r8aw4bqq4buP4buvQ+G7j+G7iuG7jOG7j+G7r8SCxKjhuqrDg+G7j+G7iOG7o+G7mOG7j+G7r03hu6Phu4/huqjhu4Dhuq7hu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4924bun4bqq4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/hu4zhu6/hu4/hu4jEguG7o+G6qOG7j8OD4bqu4buj4buPScSC4buf4buI4buPxILhuq7DgeG6quG7i+G7j+G7iOG6uuG7j8OD4bqu4buf4buv4buP4buv4buf4buv4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buPw5Thuq7hu49JxIJw4bqo4buP4bqs4bqu4bu34bqq4buPw43EqOG7o+G6quG7j3fhu7nhuqrhu4/DlE7hu4/huqbEguG6sOG7j+G7iOG7jOG7j+G7r8SC4bu54buL4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu69M4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu4vhu4/Dg0NJ4buPScSCxrDhuqrhu4/huqjhu6PhuqrDg+G7j+G6rHDhuq7hu4/hu6/EqMOK4buv4buP4buK4bq64bqqw4Phu4/hu63hurbhuqrEguG7j+G7mOG7t+G6quG7j+G7r8SCQuG7j3vEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buixKjhu4jEgkLDjOG7jW1lxKjhu6fhuqrhu4/hu6LhuqrEgmwvSW0=

Xuân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]