(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch số 2842 của Cục CSGT về tổng kiểm tra, xử lý xe ô tô chở khách, xe container và xe mô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai phương án bố trí các lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên quốc lộ 1A.

Tin liên quan

Đọc nhiều

fcOsNDJlb+G6ocO6w7oqMXPDmeG7i8O5b+G6uzFbw5nhurfDssOtMmXhu7Hhu6HDssOtMm7hu4tnw7Myw7l14bqhMuG7s+G6uzLhu5kyw7nhu5kybsOs4bqjZcOsKDLhu7PhursyZeG7jcOyw7nhuqHhu4vDsuG6u3UoMuG7s+G6uzLDs+G7mTLDueG7mTLDuXXhu4fDsjLDueG7peG7teG7g8OyMlRPMjThuqB9L8OsNFt9czJlb+G6ocO6w7oqMXPDjOG6u+G6ocOpMVvDmcOsdmUyw6zhu4tmw7IybuG7gzLDrOG7jcSDZcOsMsO64buVMjXDoTc1MmXhu6nhuqEyRcawZTJFw5rDjcOZMnnhu4Uyw7nhu5vDssOtMm7hu4tnw7Myw7l14bqhKDLhu7N3Mm/hu7cy4buz4bq7MuG7mTLDueG7mTJlw6xxMm7DrOG6o2XDrCgy4buz4bq7MmXhu43DssO54bqh4buLw7Lhurt1MnnDozLhu7Phursyw7Phu5kyw7nhu5kyeeG7izJzw6zEg8OzMk/hu6Viw7kyw43hu4vhuqHhu40yw7nDrOG7mcOyw60y4bq54bux4buhw7LDrTLEkcahKDJTw6zDtcOyw60yRcOaw43DmTJF4buZw7LDrTLhuqHDsjLDuWvDssOsMsOZw6zhuqHDssOsMsOM4buP4bqhMuG6ueG6sTLDuXXhu4tnw7IybsOs4bqh4buLMnPDrOG7seG7o8Oyw60y4bqjw7IyxJHhu5Uyw7l14buJMmXhuqNlMm92ZTJv4buxcMOyw60oMsO54bubMmXDrOG7rWUyw7nhu6XhuqvDsjLDuXXhuqEoMm7hu4tnw7Myw7rhu43huqPDuTJ5w6My4buzdzJv4bu3MsOyw63DrOG7i+G7h8OzMmXhuqNlMsOsw6PDssOsMnnhu4syeeG7izJzw6zEg8OzMsO5deG7h8OyMnThu6Xhu5VlMm/GoTI04bqgKX0vc1t9w6nhu4t5MsO6w7nhu7Vv4bq7KjHDueG6u+G7s8O5LeG6oW/hu4vDrcOyLjJl4bq7w7LDueG6u3UhMVt94buLW31zMmVv4bqhw7rDuioxc8SQ4buNw6nhu7UxW33hu4vDs8OtMsO6dWUqMS8vZcOpw7IpxJHhuqHhu43DucOs4bqhw7LDrMOs4buN4bqhKXnDsi/DqeG6u8O6bsO54buNcy/DsuG6u8O9w7ovNMOgNjMvN8Ohw6k2NDk3NzMzw7k0NGE5YTgzbzQpbXPDrTEyL1t9L3NbfeG7i1tPdmUyb+G7sXDDssOtMkXDmsONw5kybuG7i2fDszLDuXXhuqEy4buz4bq7MmXhu43DssO54bqh4buLw7Lhurt1feG7i1spfXMyZW/huqHDusO6KjHDk8O64buNw5Lhu411w7PhuqFvMTLDusO54bu1b+G6uyoxw7PhuqF1w63hu4vDsi3EkeG7jcO5w7nhu43Dsy45KTNzw7kxW8Oa4bqh4bulMjQ4MsOyw63Do+G7tTLDucOsdmUyw6zhu4tmw7IybuG7gzLDrOG7jcSDZcOsKDJuZzLDueG7rzLDssOtw6Phu7U0OC9hKDJzw6zDtcOyw60yRcOaw43DmTJF4buZw7LDrTLhuqHDsjLDuWvDssOsMuG6ueG6sTJlw6xrMuG6ucSD4buNMsOZdcSDw7MyRcOaw43DmTLDuXXhu4tnw7IybsOs4bqh4buLMsO5w6x2ZTLDrOG7i2bDsjLhurnhu5fDssOtMsSRxqEoMnThu6Xhu7Xhu4PDuTJv4buLZsO5MmXhuqNlMsSR4buLZsOyMnPDrOG6o3MhMsO54bq3w7LDrTJl4bux4buhw7LDrTJvdmUyb+G7sXDDssOtKDJzw6zhu7Hhu6PDssOtMsO54buLZsOyKDLDuncyw6nGsMOyw60yZeG7jzLDrOG7i2bhu6UydOG7peG6rzLDucOs4buL4buDw7kyxJFqMm7DgDLDucOs4bulYsO5KDLDueG6t8Oyw60yZeG7seG7ocOyw60yw7nhu6XhuqvDsjLDuXXhuqEoMm7hu4tnw7Myw7rhu43huqPDuSgy4buzdzJv4bu3MsOyw63DrOG7i+G7h8OzMnnhu4syc8OsxIPDszLDuXViw7kyw7l2MuG6oMOZw43DmTLDuXXhu4fDsjJ04bul4buVZTJvxqEyNOG6oDLDssOs4bq1w7MybuG7i+G7hcOzMmXDrOG7gzLDueG6oeG7izLDssSDw7IyecOjMsWpw7Iyw7nhurNlMsOt4buL4bqh4buNMsO5w6zhu5nDssOtKTLDmXXhu43DssOtMuG6ueG7jzJvdmUyb+G7sXDDssOtMkXDmsONw5kyw7rhu4EybuG7i2fDszLDuXXhuqEyw7nhu43Do8OyMsSRxqEy4buz4bq7MuG7mTLDueG7mTJuw6zhuqNlw6woMuG7s+G6uzJl4buNw7LDueG6oeG7i8Oy4bq7dSgy4buz4bq7MsOz4buZMsO54buZMm/hu7Hhu6Uyw7nDrOG7mcOyw60yw7l14buHw7Iyw7nhu6Xhu7Xhu4PDsigyw7liczLDuXXhu6XDssOtMnnDo+G7jTJl4bqjZTLDrMOjw7LDrDJ54buLMsOyw6zhu7EyZcOsxIPhu7UydOG7peG6ozLDueG7lWUy4bq5xqEoMmXDrHEydOG7peG6ozLDuuG7lTLDssOt4bux4buh4buLMnThu6Xhu7Uy4bq5asOyw6woMsOp4buvw7LDrTLhurnhu50y4bq54buPw7Iyw7l14bqvMm7DrOG6o2XDrDJuw6zhu5nDssOtMuG6ueG7p8Oyw60ydOG7peG7tTLhurlqw7LDrCgybuG7i2fDszLDuuG7jeG6o8O5MsO54bqv4buLMsO5dcO0w7LDrTJ5w6Myw7Lhu5fDssOtMuG6ucahMmXhu5fDsjLhurnhu5Xhu4syeeG7n+G7izLDueG6qcO5MmXhuq8yZeG6o2Uyb+G6o+G7izLhu7Phursyw7nDrOG6ocOzMsOt4buL4bqhMsOt4buL4bqh4buNMsO5w6zhu5nDssOtMsO5deG7h8OyMsO54bul4bu14buDw7IpfXMyZW/huqHDusO6KjHDk8O64buNw5Lhu411w7PhuqFvMTLDusO54bu1b+G6uyoxw7PhuqF1w63hu4vDsi3EkeG7jcO5w7nhu43Dsy45KTNzw7kxW07hu4PDuTJ04bul4bqvMuG6ueG6sTJzw6zhuqPDuTLDrOG7i2bDsjLhu7N3Mm/hu7cyNik2NTkyw7l14bux4buhw7LDrTLDrHBzMnnhu4syc8OsxIPDsygyw7l14buNw7LDrTLhurnhu48yNTPDoDLDuXXhu7Hhu6HDssOtMsOscHMyeeG7izJzw6zEg8OzMsOy4buXw7LDrTLhurnGoTJl4buXw7IoMjRhw6Ey4buz4bq7MmXhu43DssO54bqh4buLw7Lhurt1Mnnhu4syc8OsxIPDsygyNDnDoTgyw7l14bux4buhw7LDrTLDrHBzMm7DrOG7mcOyw60y4bq5xqHhu4syw7Phu6syxJHhuq/hu40yw6zhu4tnw7MyKDJzw6zEg8O5MsO54buL4buFw7IyNTLDucOBMjQ3NjLDuXXhu4tm4bulMuG6ueG7l8Oyw60oMsO54bux4bufZTI2NMOgMsONU0/hu7IoMsO5xIPDszLDreG7i3gyOGE3MnPDrOG7seG7o8Oyw60yw7nhu4tmw7IpfXMyZW/huqHDusO6KjHDk8O64buNw5Lhu411w7PhuqFvMTLDusO54bu1b+G6uyoxw7PhuqF1w63hu4vDsi3EkeG7jcO5w7nhu43Dsy45KTNzw7kxW8OZw6zhu6Hhu4syw63hu4vhuqHDsjLDueG7n+G7iygyU8Osw7XDssOtMkXDmsONw5kyReG7mcOyw60y4bqhw7Iyw7lrw7LDrDLDueG7i+G7g3Myw7nGsGUyw7nhurfDssOtMmXhu7Hhu6HDssOtMmXhu5nDssOtMsO54bqjZTJu4buLZ8OzMsO5deG6oSgybuG7i2fDszLDuuG7jeG6o8O5MuG6uWcyc8Os4bqjw7kyw6zhu4tmw7IyecOjMuG7s3cyb+G7tzLDssOtw6zhu4vhu4fDszJl4bqjZTLDuXXhu7Hhu6HDssOtMsOscHMyb+G6o+G7izLhu7PhursyeeG7izJzw6zEg8OzKDLDssOs4bq1w7Myw6zEg8OyMmXDrOG7gzLhu7Phuq/hu7UydeG6oTLDueG6oeG7izLDssSDw7Iyw63hu4vhuqHhu40yw7nDrOG7mcOyw60yw7l14buHw7IydOG7peG7lWUyb8ahMjThuqApfXMyZW/huqHDusO6KjFz4bqg4bulw7nDrOG7jXUxW1MpWX0vc1s=

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]